Kam jums pi­ni­gai, jei­gu ne­tu­ri­te fan­ta­zi­jos?

Algirdas Jakulis
Komentarai (20)
2020 Vasaris 13
nuotrauka
Už­pra­ė­ju­sį sek­ma­die­nį vie­na au­si­mi klau­siau­si at­ei­nan­čios sa­vai­tės orų prog­no­zės ir la­bai su­klu­sau iš­gir­dęs sa­kant, jog tre­čia­die­nį su­lauk­si­me „žie­miš­kų šal­čių“ – tem­pe­ra­tū­ra ga­lin­ti nu­kris­ti iki mi­nus pen­kių. Na, taip, tik­rai „šal­čiai“! Ne­gir­dė­jo­te, kaip tvo­ros pyš­kė­jo?

Kai di­die­ji šių­me­čiai „šal­čiai“ at­slū­go, pra­vė­riau or­lai­dę gai­vaus oro įkvėp­ti. Ir nu­tik tu man taip, kad ne­ty­čia ta­pau dvie­jų prie laip­ti­nės du­rų ener­gin­gai be­si­šne­ku­čiuo­jan­čių sen­jo­rių po­kal­bio liu­di­nin­ku. Vie­na ant­rai aki­vaiz­džiai re­kla­ma­vo kaž­ko­kią nau­ją te­le­vi­zi­ją.

 Gir­džiu sa­kant, jog tas ka­na­las tran­sliuos ge­rą pus­die­nį ir ten tik mū­siš­kius, aly­tiš­kius, ro­dys. Ant­ro­ji at­sa­ko, kad ji die­no­mis bai­siai ge­rus ru­siš­kus se­ria­lus žiū­rin­ti, to­kius „iš tik­ro gy­ve­ni­mo“.

Pir­mo­ji ne­nu­si­lei­džia ir po­ri­na, jog ten ir­gi bus iš gy­ve­ni­mo, tik iš ana­pu­si­nio, ne iš, bet iš po­li­ti­kų gy­ve­ni­mo. Jai kar­tą jau­nė­lis sū­nus per „Tu­jū­bę“ pa­ro­dęs.

Tie ten sė­di, kal­ba, kar­tais su­si­gin­či­ja, maž­daug kaip pas kai­my­ną Pra­ną su­si­rin­kę ir dėl alaus su­si­py­kę su­gė­ro­vai, bet gra­žiais žo­džiais, be muš­ty­nių.

O dar ten esan­ti ta mo­te­riš­kė, ku­ri, at­si­me­ni, prieš rin­ki­mus to krep­ši­nin­ko te­le­vi­zi­jo­je lai­dą tu­rė­jo, ana kaž­kaip keis­tai va­di­no­si – lyg „Iš­kast­ruok“ ar „Do­mi­nuok“.

Kaip ne­at­si­me­ni? Na ta, ku­ri ko­kį po­li­ti­ką nu­si­žiū­rė­da­vo ir kad drož­da­vo, tai drož­da­vo iš vi­sų pu­sių, o dar ten ke­li sė­dė­da­vo ir pri­si­dė­da­vo.

Ma­niš­kis sy­kį be­žiū­rė­da­mas net pra­si­ta­rė, jog čia kar­tais įdo­miau nei per tą nak­ti­nį mo­ka­mą ka­na­lą ro­do. Tai va, da­bar at­ski­ru ka­na­lu ją ir ki­tus po­li­ti­kus ro­dys.

 O ten vis­kas tik pra­si­de­da, Ane­lė (var­das pa­keis­tas – A.J.), na ta, kur me­ri­jo­je va­ly­to­ja dir­ba, pa­sa­ko­jo tam­siuo­se ko­ri­do­riuo­se gir­dė­ju­si šne­kant, jog ta te­le­vi­zi­jos mo­te­riš­kė grei­tai vi­ce­me­re tap­sian­ti, oi ta­da tai bū­sią – mū­sų jau­no me­ro ne juo­kai lau­kia.

Pa­sa­ko­jo Ane­lė, kad čia ta pa­ti mo­te­riš­kė, ku­ri su vie­nu me­ru jau bu­vo už­si­da­riu­si jo ka­bi­ne­te, pa­si­šne­kė­ju­si, slap­čia tą jų po­kal­bį įra­šiu­si ir pa­vie­ši­nu­si. Bai­siai tam me­rui ne­pa­si­se­kė, nes ta­me po­kal­by­je, sa­ko, pri­šne­kė­jęs ne­gra­žiai ar dar kaž­ką jie ten pa­da­rę, taip ir nu­lū­žu­si jo po­li­ti­nė po­ten­ci­ja.

 Tai­gi, bus ką ten pa­žiū­rė­ti. Be to, Ane­lė sa­kė, kad vi­si pa­šal­pi­nin­kai pri­va­lo­mai tą te­le­vi­zi­ją tu­rės žiū­rė­ti, me­ri­ja įdar­bins ke­lis kon­tro­lie­rius, tie tik­rin­sian­tys, o kas ne­žiū­rės, pa­šal­pas iš jų atims.

Ant­ro­ji pa­šne­ko­vė at­šo­vė, jog jos tai nie­kas ne­pri­vers, kol „Bū­rė­ja“ ne­si­baigs“, nie­ko ki­to ji ne­žiū­rės, ir te­gu jie ten dro­žia­si, kiek no­ri. Ir te­gu nei­eš­ko kvai­lių, nie­kam jie ne­įdo­mūs. Taip ir iš­si­sky­rė neat­si­svei­ki­nu­sios.

Net suž­var­bau prie tos or­lai­dės pri­glu­dęs, taip tas sve­ti­mas po­kal­bis su­in­tri­ga­vo. Pa­si­ro­do, kad ir kiek prie kom­piu­te­rio kiurk­so­tum, vi­sų nau­jie­nų ne­ga­li ži­no­ti. Ne vis­kuo pa­ti­kė­jau, ne vis­ką su­pra­tau, tad puo­liau ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos.  

Pa­pra­šiau „Aly­taus nau­jie­nas“ nu­pirk­ti, o ten straips­nį apie pri­im­tą šių me­tų mies­to biu­dže­tą per­skai­čiau ir net žag­te­lė­jau su­ži­no­jęs, kad mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė sa­vo po­sė­džių te­le­vi­zi­nei tran­slia­ci­jai ir įpa­rei­go­jo ad­mi­nist­ra­ci­ją „ne­del­siant“ (su­prask, čia to­kios svar­bos da­ly­kas kaip ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mas) pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­są, ku­rį lai­mė­ju­si te­le­vi­zi­ja, ma­tyt, ne­del­siant pri­va­lė­tų įjung­ti tran­slia­ci­jas.

Da­bar pa­gal­vo­ki­me, ko­kia rim­ta te­le­vi­zi­ja im­sis vi­du­ry die­nos ke­le­tą va­lan­dų tie­sio­giai tran­sliuo­ti lai­dą, ku­ri tu­rės, ge­riau­siu at­ve­ju, vie­ną ki­tą šim­tą žiū­ro­vų?

Jei šiai be­pro­ty­bei ryž­tų­si koks nors res­pub­li­ki­nis ka­na­las, tai kai­nuo­tų, ko ge­ro, su­mas, skai­čiuo­ja­mas šim­tais tūks­tan­čių eu­rų.

Ačiū Die­vui, ta­ry­bos dau­gu­ma, pa­no­ru­si tap­ti TV žvaigž­dė­mis, to­kių pi­ni­gų skir­ti ne­pa­jėgs, to­dėl lie­ka koks men­kas vie­ti­nis tran­sliuo­to­jas, ku­riam ir ke­le­tas de­šim­čių tūks­tan­čių eu­riu­kų ver­kiant rei­ka­lin­gi. O kiek to­kių tran­sliuo­to­jų šio­se apy­lin­kė­se tu­rim?

Aiš­ku, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­li ne­del­siant su­reng­ti „skaid­rų“ kon­kur­są su n da­ly­vių, o pa­bai­go­je vi­si pa­si­trau­kia ir lie­ka tik vie­nas, ku­rio ir rei­kia, ar­ba kon­kur­se ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­lo bū­tent tas, ku­rio rei­kia. Tik ar tik­rai mums rei­kia?

Šios ne­są­mo­nės stū­mė­jai taip ir ne­pa­aiš­ki­no, ko­dėl ne­pa­kan­ka mies­to ta­ry­bos po­sė­džių ne­mo­ka­mų tran­slia­ci­jų „You­Tu­be“ ka­na­lu. Už­tat ar­gu­men­tai, kam rei­ka­lin­gos dar ir te­le­vi­zi­nės tran­slia­ci­jos – ge­le­ži­niai: „to­kios tran­slia­ci­jos są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą.“

Pa­sa­ky­siu at­vi­rai – jei ta vi­suo­me­nė no­rė­tų „įsi­trauk­ti į ta­ry­bos dar­bą“, tai jau se­niai su būg­nais bū­riais sto­vė­tų ap­link sa­vi­val­dy­bę ir rei­ka­lau­tų at­šauk­ti šį idio­tiš­ką, drįs­tu ma­ny­ti, stip­riai su­in­te­re­suo­tų ta­ry­bos na­rių pra­stum­tą spren­di­mą.

De­ja, šiai mies­to vi­suo­me­nei to­li nu­si­švilpt, kad jos pi­ni­gai de­šim­ti­mis tūks­tan­čių per­pum­puo­ja­mi į pri­va­čias ki­še­nes. Pa­de­juos vir­tu­vė­se prie ar­ba­tė­lės, jog „vi­si ten va­gys“, iki ki­tų rin­ki­mų už­mirš ir vėl už tuos pa­čius bal­suos. To­dėl ir gy­vuo­ja po­li­ti­kai pa­ra­le­li­nė­je re­a­ly­bė­je, sa­vo rei­ka­liu­kus be­si­tvar­ky­da­mi.

Be­je, šį pro­jek­tą sėk­min­gai pra­stū­mu­si po­li­ti­kė į sa­vi­val­dy­bę įžen­gė su Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko Cen­tro par­ti­jos vė­lia­va ir die­va­go­jo­si ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja bei gin­ti „pa­pras­tą žmo­gų“.

Ir ne­ga­li pykt, juk gi­na tą „pa­pras­tą žmo­gų“, ne­tu­rin­tį fan­ta­zi­jos pro­tes­tuo­ti net vi­du­ry die­nos api­plė­šia­mam, nuo jo biu­dže­ti­nių pi­ni­gų nu­kreip­da­ma juos žmo­nėms su fan­ta­zi­ja į orą tran­sliuo­ti nie­ko ne­do­mi­nan­čius po­sė­džius.

Vis­kas pa­gal Il­jos Il­fo ir Jev­ge­ni­jaus Pet­ro­vo kla­si­ki­nį ro­ma­ną „Dvy­li­ka kė­džių“, ku­ria­me suk­čius Ben­de­ris sar­kas­tiš­kai klau­sia sa­vo kom­pa­nio­no: „Ki­sa, kam jums pi­ni­gai, jūs juk ne­tu­ri­te fan­ta­zi­jos.“

Tai­gi yra ma­žiau­siai trys prie­žas­tys, ko­dėl mies­to ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per at­ski­rą TV ka­na­lą yra ab­sur­das.

Pir­ma, tai mies­to gy­ven­to­jų pi­ni­gų at­vi­ra va­gys­tė, dangs­tan­tis kil­niais tiks­lais.

An­tra, to­kių tran­slia­ci­jų žiū­ri­mu­mas yra nie­ki­nis. Pa­vyz­džiui, pri­si­ver­čiau nuo pra­džios iki ga­lo pa­žiū­rė­ti vie­ną iš tri­jų spau­dos kon­fe­ren­ci­jų, ku­rias Sei­me su­ren­gė „vals­tie­tis“ Dai­nius Ke­pe­nis.

Net to­kio juok­da­rio, „švie­čian­čio“ liau­dį, kad eke­tė­je šal­dy­ti ge­ni­ta­li­jas yra ge­riau ne­gu skie­py­tis, mat „skie­puo­se yra mo­te­rų abor­tuo­tų kū­di­kių ląs­te­lių, bež­džio­nių ląs­te­lių“, nu­si­šne­kė­ji­mus vi­sa­me „You­Tu­be“ tin­kle iš pra­džių ste­bė­jo vos 38 žiū­ro­vai, o pa­bai­go­je li­ko­me tik aš­tuo­nie­se. Jei­gu net toks eks­cen­tri­kas žiū­ro­vų dė­me­sio ne­pri­trau­kia, tai mū­sų vie­ti­niams vei­kė­jams to­li iki jo.

 Tre­čia, vos įsi­jun­gus tran­slia­ci­jos ka­me­roms, po­li­ti­kai tam­pa ak­to­riais, ku­riems svar­bu ne pro­ble­mas spręs­ti, o sa­ve gra­žiai (pro­tin­gas, rū­pes­tin­gas, ko­vin­gas) rin­kė­jams pa­ro­dy­ti.

Baig­da­mas no­rė­čiau at­si­pra­šy­ti tų sen­jo­rių (pa­var­dės re­dak­ci­jai ne­ži­no­mos, vi­si su­ta­pi­mai su jų po­kal­by­je mi­ni­mo­mis vie­to­mis, įvy­kiais ir vei­kian­čiais as­me­ni­mis ga­li bū­ti at­si­tik­ti­niai ar­ba ne­re­a­lūs), kad pa­gar­si­nau slap­čia nu­klau­sy­tą jų po­kal­bį. Mat tu­riu kil­nų tiks­lą, – no­rė­tų­si, kad ir po­li­ti­kai kar­tais iš­girs­tų, ką „pa­pras­ti žmo­nės“ šne­ka.

 

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Jei patys vardijat, kad Tomas per savo statytinius... O juk be tarybos daugumos, ypač valdančių kur tradicinių partijų patys geriausi išugdyti ir pačių alytiškių rinkti, tai..? Koks lygis miesto bendruomenės ir pačių rinktų politikų? Vadinas pas aną tinkami kaip..? Žaviau nebūna. Štai mandrumai prieš rinkimus- jų metu ir po jų, patys ir įsivardija.

  Komentaras

  Kaip čia pas alytiškius gaunasi? Pas vienintelius iš didmiesčių mažėja gyventojų, pertvarkos neatlikta? Reiškia kitų didmiesčių bendruomenės atsakingos renkantis valdžias ir kontroliuojantis jų veijlas naudingai viešam interesui. Alytuj nesugeba. Net valdančią koaliciją kažkas girias komentaruose sudarę. Kur be prisistatybo oficialiam tarybos posėdį tas pats kas už stalo pasėdėjo ir ..sudarė. Kur realybėj dar iki būsimo tarybos posėdžio kažin kaip kwistis gali situacijos.

  Komentaras

  Ar tiesa, kad atskiri tarybos nariai apie 1000 per mėnesį išmokų ima? Jei taip, tai gal reikia tiek užsidirbt gera žmonėms darant ir tvarkoj. Bet jei per metus sumažėję apie 1500 alytiškių ir tęsias negerinant vystymo strategijų, tai kraupiai atrodo. Tarsi tik pasipinigaut stengias...

  Komentaras

  Tegu paviešina, kokias išmokas ima tarybos nariai. Nors kiek pasisakė, tarybos veiklą vertina blogai už paskutinius metus. Net valdančios koalicijos partneriai. Reiškia už blogą darbą dar mokasi?

  Komentaras

  Meras suklupo ant pinigų. Suklupo pamatęs 67,5 mln. eur. Jau juos paskirstė. Valio net tam paskirstimui pritarė ir ta autoriaus vadinama ,,drožėja iš tv,, Drožė tol kol pateko prie lovio. O gražiausia miesto pinigus imti moka . . . Chomičius komitetų nelankė gruodžio mėn. bet valandų dirbo maxxsimumą 80 h. Tai kur savivaldybėje jis leido laiką už kurį apmokėjome? Jeigu komitetų posėdžiuose pagal grafiką nebuvo. Tas pats ir su drožėjos pajamomis...ji vieno darbo tik kur ir kada dirba?

  Komentaras

  Visi valdžuoje buvę ir esami pinigus moka gerai skaičiuot ir įsisavint. Kad nepatektų ne tiems. Fantazijos kaip keltis tarybos narių išmokas ir valdiai atlyginimus bei biudžeto likučius nuvairuot. - idealiai tesia. Tik apačiose iš bejėgiškumų iš savęs ..gali. Nedrysdami rimčiau žvilgtelt.

  Komentaras

  Po pazkutinio, kur ir meras regis prabilo, kad balsuos prieš švietimo reformą, kur regis bandantys po nauja daugumą lipdyt tarybos posėdžio metu dar nedrysę prisistatyt, kaip ir kiti žingsniai rodo - meras galimai musisukęs nuo jų. O jie iš bejėgiškumų kažką vaizduoja, lipdo.. Jei sako nori ir dėl švietimo pertvarkų slapto balsavimo, ko bijo viešumo? Kaip ir per žemės sklypų skandalo į priekį paleidę direktorių, kuris tik pavaldus tarybai, patys užkuliusį vis kitų rankom. Čia reiškia silpnumą, gatvės metodų tesinys kur nedera šiuolaikinei savivaldai. Nes savivaldoj turi būt naudinga viešam interesui, efektyvu, skaidru, atvirai. Jokių įtarimų neskaidrume nesukelt.

  Komentaras

  Gal kas gali įvardint, kokie anoje kadencijoje per tarybos posėdžius viešai prisistatę su prašais ir veiklos programomis bei deleguotais atstovais buvo prisistatę pozicija ir opozicija? Ar ne tų pačių dalis, kur nuo šios kadencijos susimaišę ir gal ne visai suvokia, kaip rimčiau dirbt pagal įstatymus. O ne kaip gatvės metodus tęst, kas daugiau ir garsiau rėkia, tas teisus. kaip per televizijos laidas 5 politikai ant vieno varo. Nors tas 1 teisus. Net iki šiandien neaišku, kad meras tarybos posėdžio metu aiškiai visiems pasakytų, ar pasitiki direktorium per sklypų skandalą. O užkuliusį kur taip-anaip, čia turgaus lygis.

  Komentaras

  Pagal įstatymus tik tarybos posėdžio metu prisistačius valdančiai daugumai ar opozicijai su parašais ir veiklos programa bei deleguotais atsovais į postus - tik tada įsigalioja. Ir galioja kol kitam tarybos posėdį jei kiti prisistato. Dabar kol tarybos posėdį kitaip nesimato prisistačiusių, galioja kur prisistatę. Socdemai- konservatoriai- valstiečiai- piliečiai- liberalė. O tai, kad pav. iš socdemų pasigirdę, kad už Alyrų jungsis, iš anų pačių nesigirdi. Juolab klausimų už Alytų, jei pradžioj iš judėjimo po rinkimų vieni išsilakstė, ar kaip ten atleido vieni kitus, ir dabar neaišku. Vėl Laura,su viena partija į valdžią atėjo, dabar iš vis neaišku? Ypač analizuojant kaip tarybos nario ir Antikorupcinės komisijos pirmininkės statusą. Kur reikalingi nepriekaištingos rwputacijos rwikalavimai, kaip Alytaus piliečių tarybos nariai iškėlę jlausimą, ar gali likt komisijos pirmininkės poste su. ? Tad jei ir kitiems už Alyrų proga įrodyt tikrą padorumą prisilaikant politikos normų. Kaip kitus vertina- proga ir save įsivertint.

  Komentaras

  Rinkta valdžia - rinkėjų atspindys. Ypač gerai pasimatė per paskutinį tarybos posėdį tvirtinant biudžetą. Kuriom visuomenės grupėms palankiausiai teko. Žaviai atrodė konservatorių iniciatyvos. Skirt lėšų religinėm grupėm. Reiškia pamojuoji vėiavėlėm per šventes, parama iš biudžeto. Ir per rinkimus per .. balsų parenka. Ir jau baisus politikas valdžioje. Jei kas, mane rinko. Tik štai pagal prastus miesto vystymo rodiklius nemažai daliai žmonių blogėja. Kaip čia su dvasiniais dalykais neskriausk silpnesnio, užjausk, dalintis, nevogt. ? Reiškia dvigubų standartų per daug. Vadinas ir superpatriotą vaizduot ir ne pigiai kainuoja. Beje pagal įstatymus valdžia turi dirbt, tarnaut žmonėm, gerint salygas išgyvent. O čia vaizdas kaip daugiau paerzint? Atseit rūpinas, bet... Taip ir tęsias dėl aerodromo, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatų, dėl neatliktų švietimo reformų imitacijos...

  Komentaras

  Labai sunku pasitraukt nuo lovio.Neleidžia naujai valdančiąjai dirbt.Tiesiog gerklę perkąstų,jei pajėgtų.Šlykštu skaityt,jų šutvės(kaip kokia sekta) komentarus.Atrodo,žmonės išsilavinę,bet kai pradeda pilti pamazgas,ant naujų valdančiųjų,negalėdami susitaikyt su jų priimtais nutarimais.Net nesitiki,kad praeitoj miesto valdžioj,tokie pagiežingi,kerštingi,kartu ir nelaimingi žmonės dirbo.

  Komentaras

  Dėl valdymo kokybės prastėjimo kritika jau rinkimų išvakarėse buvo. Tęsės nuo pirmo šios kadencijos tarybos posėdžio - kad nėra eimtų pertvarkų ir vystymo strategijų. Tas pats ir dabar dar po 9 mėnesių. Ar dar tiksliau būsena kaip anoj kadencijoj per vicmerų interpeliavimo cirkus. Tik Alytuj sugeba nepastebėt. Įdieginėt dvigubų standartų situaciją visiems. Vienok dėl mero populiarumo šalies žiniasklaidoj rimčiau analizavo. Per facbuch kažkur vos keli tūkstančiai. Reiškia maža grupė organizuotai balionus pučia. Ir kažin ar už dėkui? Vėl Alytaus pulsą vertinant prieš dešųmtmetį ir žiniasklaida vos ne kasdien rasdavo ką parašyt per savivaldą. Dabar kelis straipsnelius su vargu iškepa ir internete mėnesį kabo. Sudaro vaizdą, daug skaito. Kaip tie sako net n milijonų...per metus.

  Komentaras

  Kaip atskiros rinkėjų grupės su fantazija kaip išlaikyt oerteklines darbo vietas per savivaldą ar kifaip išgyvent Alytuj, taip ir jų rinkta valdžia. Taip kontroliuot finansų srautus per savivaldą, kad iki rinkimų rudenį išlikt jiems palankūs. Kurių balsų dėka ir dabar valdžioje. Ir nori išlikt. Nes kitaip Alytuj neišgšvent. Būsimas tarybos posėdis, kur pirmą kart metų neištempus valdančioji pozicija ne tik byra, bet tarpusavį pliekias regis net su institucijų pagalba, čia ne rimto miesto lygis. Beje anai kol kas priklausančio savivaldybės Anrikorupcijos pirmininkės postui reikalavimai - nepriekaištinga reputacija ir opozicijos atstovams. Dabar kaip tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų, pagal šios kadencijos savivaldybės Etikos komisijos sprendimus fiksuotus atskirų tarybos narių elgesio yparumus, tegu Etikos komisija paviešina tarybai ir bendruomenei. Ir tegu taryba ir bendruomenė vertina, ar jie tinkami politiko vardo. Kur politikams didesni reikalavimai nei eiliniams piliečiams. Juolab pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Savivalda skaitos patys valdos ir atsako. O jei keli ikiteisminiai tyrimai per savivaldą, kur oriklauso nuo teisėsaugos verdiktų, patys valdytis ir atsakyt alytiškuai dar nepribrendo. Todėk kituose didmiesčiuose gyventojų daugėja, kaip Alytuj mažėja. Ir dar kaip dovaną nesukontroliavę prieš gaisrą prasileido su blogom pasekmėm į ateitį. Ką matyt vengia. Manydami, kad ir kiti Lietuvoj to nesupranta.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.