Nr. 21 (13397)

2020-02-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 21 (13397) skaitykite:

  • Iš Aly­taus į Kau­no li­go­ni­nę iš­vež­tam ki­nui ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas
  • Do­ku­men­ti­nio fil­mo „Kal­ba Aly­tus” prem­je­ra: ką apie sa­ve pa­pa­sa­kos pats mies­tas?
  • Skai­ty­ti rei­kia tik pa­čias ge­riau­sias kny­gas
  • Tie­sa kaip upė – kuo gi­liau bren­di, tuo ma­žiau triukš­mo ke­li
  • Nuo Va­sa­rio 16-osios iki Ko­vo 11-osios – pra­leis­ki­me lai­ką pra­smin­gai
  • Vals­ty­bės gim­ta­die­nį rei­kia švęs­ti links­mai ir iš­ra­din­gai, kad at­si­liep­tų
  • kiek­vie­no tau­tie­čio šir­dy­je, kad džiu­gin­tų ir įkvėp­tų kil­niems tiks­lams
  • Lie­tu­vos gim­ta­die­nis – su žy­giais, kon­cer­tais, spor­to ren­gi­niais
„Vie­nin­te­lis pa­grįs­tas ar­gu­men­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je – mo­ki­nių skai­čius. Jei tė­vai ne­si­ren­ka vie­nos ar ki­tos...
Pastaruoju metu „Alytaus naujienų“ redakciją pasiekia gyventojų pranešimai apie vėl atseit pradėtą šiukšlėmis teršti vieno privatizuoto lopšelio-darželio Alytuje teritoriją, jaunimo niokojamą jo...
Už­pra­ė­ju­sį sek­ma­die­nį vie­na au­si­mi klau­siau­si at­ei­nan­čios sa­vai­tės orų prog­no­zės ir la­bai su­klu­sau iš­gir­dęs sa­kant, jog tre­čia­die­nį su­lauk­si­me „žie­miš­kų šal­čių“ –...
Lietuviai nemėgsta keliauti po vieną, daugiausia keliauja poromis. Pagal Lietuvos vietinio turizmo tyrimą, po šalį su partneriu ar sutuoktiniu keliauja 70 proc. vietinių turistų (kai su draugais – 37...
Šių metų sausio pabaigoje pasirodė leidyklos „Vitae litera“ išleista pirmoji Jūratės Gembutienės, pasirašančios Deivinos Orchidės slapyvardžiu, knyga „Palieski angelo sparnu“. Tai ypatinga, originali...
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir...
Šį mė­ne­sį Aly­tu­je vei­kian­ti, pre­ky­ba au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis už­si­i­man­ti ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Au­to­dis“ pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Ta...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.