Nr. 21 (13397)

2020-02-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 21 (13397) skaitykite:

  • Iš Aly­taus į Kau­no li­go­ni­nę iš­vež­tam ki­nui ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas
  • Do­ku­men­ti­nio fil­mo „Kal­ba Aly­tus” prem­je­ra: ką apie sa­ve pa­pa­sa­kos pats mies­tas?
  • Skai­ty­ti rei­kia tik pa­čias ge­riau­sias kny­gas
  • Tie­sa kaip upė – kuo gi­liau bren­di, tuo ma­žiau triukš­mo ke­li
  • Nuo Va­sa­rio 16-osios iki Ko­vo 11-osios – pra­leis­ki­me lai­ką pra­smin­gai
  • Vals­ty­bės gim­ta­die­nį rei­kia švęs­ti links­mai ir iš­ra­din­gai, kad at­si­liep­tų
  • kiek­vie­no tau­tie­čio šir­dy­je, kad džiu­gin­tų ir įkvėp­tų kil­niems tiks­lams
  • Lie­tu­vos gim­ta­die­nis – su žy­giais, kon­cer­tais, spor­to ren­gi­niais
„Vie­nin­te­lis pa­grįs­tas ar­gu­men­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je – mo­ki­nių skai­čius. Jei tė­vai ne­si­ren­ka vie­nos ar ki­tos...
Pastaruoju metu „Alytaus naujienų“ redakciją pasiekia gyventojų pranešimai apie vėl atseit pradėtą šiukšlėmis teršti vieno privatizuoto lopšelio-darželio Alytuje teritoriją, jaunimo niokojamą jo...
Už­pra­ė­ju­sį sek­ma­die­nį vie­na au­si­mi klau­siau­si at­ei­nan­čios sa­vai­tės orų prog­no­zės ir la­bai su­klu­sau iš­gir­dęs sa­kant, jog tre­čia­die­nį su­lauk­si­me „žie­miš­kų šal­čių“ –...
Lietuviai nemėgsta keliauti po vieną, daugiausia keliauja poromis. Pagal Lietuvos vietinio turizmo tyrimą, po šalį su partneriu ar sutuoktiniu keliauja 70 proc. vietinių turistų (kai su draugais – 37...
Šių metų sausio pabaigoje pasirodė leidyklos „Vitae litera“ išleista pirmoji Jūratės Gembutienės, pasirašančios Deivinos Orchidės slapyvardžiu, knyga „Palieski angelo sparnu“. Tai ypatinga, originali...
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je lie­ka nu­teis­ta bu­vu­si Aly­taus spor­to ir...
Šį mė­ne­sį Aly­tu­je vei­kian­ti, pre­ky­ba au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis už­si­i­man­ti ir au­to­ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­ti ben­dro­vė „Au­to­dis“ pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį. Ta...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.