Gin­čas dėl že­mės skly­pų pa­sie­kė pro­ku­ro­rus: me­ras prieš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (22)
2019 Rugsėjis 9
Nuotr.
Maž­daug še­šių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je da­bar ap­au­gu­si krū­mais. Ją siū­lo­ma grą­žin­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams. Ar toks veiks­mas pa­grįs­tas, bus lau­kia­ma at­sa­ky­mo iš pro­ku­ro­rų. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų lais­vų skly­pų, ku­rie ga­li bū­ti grą­žin­ti sa­vi­nin­kams už mies­te tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę. Toks fak­tas bu­vo įskė­lęs ne­su­ta­ri­mų žie­žir­bų tarp so­cial­de­mok­ra­tų, ypač dėl mi­nė­tai tar­ny­bai per­duo­to maž­daug še­šių hek­ta­rų že­mės plo­to Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, anks­čiau mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­si­im­tuo­se ir dirb­tuo­se dar­žuo­se. Va­kar Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio raš­tas dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ro duo­me­nų by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses.

Pa­tvir­ti­no frak­ci­jos se­niū­nas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­tvir­ti­no, kad pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pas me­rą, jų par­ti­jos at­sto­vą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, bu­vo su­si­tik­ta ir dis­ku­tuo­ta apie ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, taip pat jų par­tie­čio R.Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tus sa­vi­nin­kams ga­li­mus grą­žin­ti že­mės skly­pus.

Dau­giau frak­ci­jos se­niū­nas ko­men­ta­rų šia te­ma ne­tei­kė.

Ypač ašt­ri dis­ku­si­ja tarp mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čių so­cial­de­mok­ra­tų ki­lo dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­to maž­daug še­šių hek­ta­rų plo­to Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ kai­my­nys­tė­je, čia anks­čiau mies­tie­čiai bu­vo sa­va­va­liš­kai už­si­ė­mę ir dir­bę dar­žus. Da­bar ši te­ri­to­ri­ja ap­au­gu­si krū­mais ir mies­to tik­rai ne­puo­šia.

Šio­je te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­ta dau­giau nei de­šimt skly­pų nuo 10 iki dau­giau nei 50 arų. Te­ri­to­ri­ja ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ko­mer­ci­nių, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, taip pat nu­ma­ty­ti su­si­sie­ki­mo, in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros, ben­dro nau­do­ji­mo plo­tai.

Bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę mies­te ga­li bū­ti grą­ži­na­mi ir ko­mer­ci­nės, ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos skly­pai.

Ko­dėl tik da­bar per­duo­ta tar­ny­bai?

Maž­daug še­šių hek­ta­rų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas mi­nė­to­je Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je ofi­cia­liai už­fik­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­ren­gus šio mik­ro­ra­jo­no nau­ją de­ta­lų­jį pla­ną.

To­kie mies­to mik­ro­ra­jo­nų pla­nai bu­vo ren­gia­mi ir at­nau­ji­na­mi nuo 2010-ųjų. Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no – 2016–2018 me­tais.

Tad jau per­nai bu­vo ma­to­mas lais­vas plo­tas Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Ko­dėl ji ne­bu­vo per­duo­ta Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai anks­čiau, tik da­bar šią pro­ce­dū­rą ini­ci­ja­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys? Toks klau­si­mas iš­ki­lo ir kai ku­riems ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vams.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je grą­žin­ti­nų skly­pų už čia tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę lau­kia 34 as­me­nys. Jiems nu­ma­ty­ti grą­žin­ti skly­pai, pa­vyz­džiui, Pa­ne­mu­nės kvar­ta­le, te­ri­to­ri­jo­je tarp Gar­di­no ir Ulo­nų gat­vių, bu­vu­sio, prieš daug me­tų su­sprog­din­to be­to­no maz­go vie­to­je.

Nors sa­vi­val­dy­bė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai yra pa­siū­liu­si rei­kia­mą že­mės plo­tą grą­žin­ti­nai nuo­sa­vy­bei, kai ku­rių bu­vu­sių sa­vi­nin­kų nu­ma­to­mos grą­žin­ti­nos te­ri­to­ri­jos ne­ten­ki­na. Jie yra krei­pę­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl lais­vų skly­pų ki­to­se mies­to vie­to­se, tarp jų – ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių, San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, mi­nė­tą še­šių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją no­ri­ma iš­sau­go­ti kaip par­duo­ti­ną auk­cio­nuo­se ir taip gau­na­mas pa­ja­mas į biu­dže­tą.

Raš­tas pro­ku­ra­tū­rai

Va­kar Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė mies­to me­ro N.Ce­siu­lio raš­tas dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę.

To­kiu bū­du no­ri­ma ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir pa­pil­dy­tą vie­ti­nį biu­dže­tą iš par­duo­tų skly­pų vie­ša­me auk­cio­ne.

Taip me­ras ima ko­vo­ti su sa­vo par­ti­jos ko­le­ga ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­ra­šė mi­nė­tų by­lų per­da­vi­mą.

R.Juo­nys ver­ti­ni­mo šiuo klau­si­mu ne­pa­tei­kė, per sek­re­to­rę per­da­vė at­si­sa­kan­tis ko­men­ta­rų.

Va­kar po pie­tų dėl krei­pi­mo­si į pro­ku­ra­tū­rą ir tolesnio darbo su adminis­tracijos direktoriumi me­ras su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Apie tai – ket­vir­ta­die­nio „Aly­taus nau­jie­no­se“.

  Komentaras

  Lygiose vietose nesusitaria ir dar patys prisiduot sugeba. Aukštas pilotažas. Per daug tragiškai per savivaldą patys. Dabar būsimam tarybos posėdį kas prieš ką? Esmėj nėr nei valdančios koalicijos, nei oponuojančių. Rimtu darbu miesto naudai - nesimato. Tik kas ką?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.