Gin­čas dėl že­mės skly­pų pa­sie­kė pro­ku­ro­rus: me­ras prieš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (22)
2019 Rugsėjis 9
Nuotr.
Maž­daug še­šių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je da­bar ap­au­gu­si krū­mais. Ją siū­lo­ma grą­žin­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams. Ar toks veiks­mas pa­grįs­tas, bus lau­kia­ma at­sa­ky­mo iš pro­ku­ro­rų. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų lais­vų skly­pų, ku­rie ga­li bū­ti grą­žin­ti sa­vi­nin­kams už mies­te tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę. Toks fak­tas bu­vo įskė­lęs ne­su­ta­ri­mų žie­žir­bų tarp so­cial­de­mok­ra­tų, ypač dėl mi­nė­tai tar­ny­bai per­duo­to maž­daug še­šių hek­ta­rų že­mės plo­to Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, anks­čiau mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­si­im­tuo­se ir dirb­tuo­se dar­žuo­se. Va­kar Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio raš­tas dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ro duo­me­nų by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses.

Pa­tvir­ti­no frak­ci­jos se­niū­nas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­tvir­ti­no, kad pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pas me­rą, jų par­ti­jos at­sto­vą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, bu­vo su­si­tik­ta ir dis­ku­tuo­ta apie ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, taip pat jų par­tie­čio R.Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tus sa­vi­nin­kams ga­li­mus grą­žin­ti že­mės skly­pus.

Dau­giau frak­ci­jos se­niū­nas ko­men­ta­rų šia te­ma ne­tei­kė.

Ypač ašt­ri dis­ku­si­ja tarp mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čių so­cial­de­mok­ra­tų ki­lo dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­to maž­daug še­šių hek­ta­rų plo­to Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ kai­my­nys­tė­je, čia anks­čiau mies­tie­čiai bu­vo sa­va­va­liš­kai už­si­ė­mę ir dir­bę dar­žus. Da­bar ši te­ri­to­ri­ja ap­au­gu­si krū­mais ir mies­to tik­rai ne­puo­šia.

Šio­je te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­ta dau­giau nei de­šimt skly­pų nuo 10 iki dau­giau nei 50 arų. Te­ri­to­ri­ja ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ko­mer­ci­nių, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, taip pat nu­ma­ty­ti su­si­sie­ki­mo, in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros, ben­dro nau­do­ji­mo plo­tai.

Bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę mies­te ga­li bū­ti grą­ži­na­mi ir ko­mer­ci­nės, ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos skly­pai.

Ko­dėl tik da­bar per­duo­ta tar­ny­bai?

Maž­daug še­šių hek­ta­rų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas mi­nė­to­je Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je ofi­cia­liai už­fik­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­ren­gus šio mik­ro­ra­jo­no nau­ją de­ta­lų­jį pla­ną.

To­kie mies­to mik­ro­ra­jo­nų pla­nai bu­vo ren­gia­mi ir at­nau­ji­na­mi nuo 2010-ųjų. Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no – 2016–2018 me­tais.

Tad jau per­nai bu­vo ma­to­mas lais­vas plo­tas Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Ko­dėl ji ne­bu­vo per­duo­ta Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai anks­čiau, tik da­bar šią pro­ce­dū­rą ini­ci­ja­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys? Toks klau­si­mas iš­ki­lo ir kai ku­riems ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vams.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je grą­žin­ti­nų skly­pų už čia tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę lau­kia 34 as­me­nys. Jiems nu­ma­ty­ti grą­žin­ti skly­pai, pa­vyz­džiui, Pa­ne­mu­nės kvar­ta­le, te­ri­to­ri­jo­je tarp Gar­di­no ir Ulo­nų gat­vių, bu­vu­sio, prieš daug me­tų su­sprog­din­to be­to­no maz­go vie­to­je.

Nors sa­vi­val­dy­bė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai yra pa­siū­liu­si rei­kia­mą že­mės plo­tą grą­žin­ti­nai nuo­sa­vy­bei, kai ku­rių bu­vu­sių sa­vi­nin­kų nu­ma­to­mos grą­žin­ti­nos te­ri­to­ri­jos ne­ten­ki­na. Jie yra krei­pę­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl lais­vų skly­pų ki­to­se mies­to vie­to­se, tarp jų – ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių, San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, mi­nė­tą še­šių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją no­ri­ma iš­sau­go­ti kaip par­duo­ti­ną auk­cio­nuo­se ir taip gau­na­mas pa­ja­mas į biu­dže­tą.

Raš­tas pro­ku­ra­tū­rai

Va­kar Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė mies­to me­ro N.Ce­siu­lio raš­tas dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę.

To­kiu bū­du no­ri­ma ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir pa­pil­dy­tą vie­ti­nį biu­dže­tą iš par­duo­tų skly­pų vie­ša­me auk­cio­ne.

Taip me­ras ima ko­vo­ti su sa­vo par­ti­jos ko­le­ga ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­ra­šė mi­nė­tų by­lų per­da­vi­mą.

R.Juo­nys ver­ti­ni­mo šiuo klau­si­mu ne­pa­tei­kė, per sek­re­to­rę per­da­vė at­si­sa­kan­tis ko­men­ta­rų.

Va­kar po pie­tų dėl krei­pi­mo­si į pro­ku­ra­tū­rą ir tolesnio darbo su adminis­tracijos direktoriumi me­ras su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Apie tai – ket­vir­ta­die­nio „Aly­taus nau­jie­no­se“.

  Komentaras

  Zmones jus paziurekit su kuo MATAZINSKAS darbo metu sedi kavinese ir bus aisku.kas.kaip vyksta.jis daro ta ka jam pasako.
  Pasikelkit dokumentus ir paziurekit kieno rankose atsidure is seneliu apgaules budu perimti sklypai.

  Komentaras

  jurgis krasnickas su savo zmona VILIJA KRASNICKIENE iszude visa seima mano , kad galetu pasisavinti zemes ir toliau dar grasina zudyti , ir samdyti zudikus .
  Nematau reikalo , kad miesto didziausias vagis JURGIS KRASNICKAS , galetu spresti , miesto problemas , isvoges visa ligonine ir Alytaus miesto biudziueta .

  Komentaras

  Juonys pasirasydamas neskaite? Manau viska zinojo. Nuo seno trynesi savivaldybeje. Tai tegul.ir atsako. Aisku ir bendrazygiu yegul nepamirsta. Tai korumpuota vakdzios sutve. Dare ne vienas.pasodint

  Komentaras

  V. Jastremskas manau privalo atsistatydinti, atsisakyti tarybos mandato nelaukiant teisinių išvadų. Skubiai, atvirai, sąžiningai, garbingai padėti mandatą. Faktų daugiau nei pakanka. V. Jastremskas maskuoja situaciją, nesako tiesos, išsisukinėja. Pagrindinis dalykas ką nutyli Jastremskas - be jo žinios, be jo pritarimo, be jo palaiminimo nebuvo įmanoma PRADĖTI ŠITOS mero išviešintos žemių skandalo gal AFEROS. Klounas Jastremskas apsimetinėja, kad 400 arų grąžinimas nebuvo su juo suderintas. Tipo ne jis, o kažkas kitas priėmė tokį sprendimą. Faktai kiti - be Jastremsko pritarimo negalėjo prasidėti procesas. Jastremskas turėjo apsvarstyti, pritarti, kad reikia pradėti 400 arų grąžinimą. Jastremskas turėjo kontroliuoti ir kontroliavo visą procesą. Žinojo, susipažino su sklypų planais. Galimai nusikalstamai tylėjo. Tyliai laimino, gal kažko tikėjosi ir negavęs išsiviešino. O gal tarnybos čia jau pradėjo suktis, tai Jastremskui neliko kito kelio - tik viešinti, iš reikalo, situacija privertė.

  Komentaras

  Gangsterį Al kaponę nuteisė ir pasodino ne už banditizmą, nors visiem buvo aišku kuo jis užsiiminėja. Už nelegalius pinigus. JASTREMSKAS IR KATANIS GALI PASIDEMONSTRUOTI ANT ALYTAUS KĄ SUGEBA SU PAGRINDINIU ALYTAUS V....M M..U su kuriuo kartu padirbėjo 4 metus

  Komentaras

  Kol anas visuomeniniais pagrindais bandė aktyvint projektus dėl kelio Alytus- Kaunas rekonstrukcijos, kvartalinės namų renovacijos ir kitus miesto gerbūvio gerinimo, dar šiek tiek judėjo. Kaip nustojo, savo jėgom bejėgiai ir iš paskutinių dėl likučių peštis. Matant kas dedasi, nereikėjo ir tiek stengtis. Neverti per visas sritis. Perėjo atvirai vieni kitus teisėsaugai įdavinėt. Ant teisėsaugos dirba.

  Komentaras

  Gal kažkas savivaldybėje turėtų žinoti Nuosavybės teisių atkūrimo, Korupcijos prevencijų įstatymus? Dabar visi priaugę prie valdiškų kėdžių ir bijo pasijudinti. Išmes iš savivaldybės ir ...mišios. Niekam nereikalingi.

  Komentaras

  Apsijuokėt su kaupu ir didėja. Lesinkit vieni kitus kiek galit. Iš savivaldos beveik atviras rietenas dėl likučių padarę. Prabiltų jum teisėsauga kaip priklauso...

  Komentaras

  Pasiskaityk nuosavybės teisių atkūrimo įstatymą. Korupcijos prevencijos įstatymą. Tada bus į temą. Kol neskaitei, neteršk eterio. Dar pasiklausk buvusio darbdavio ką parašyti

  Komentaras

  Visą laiką priklauso nuo mero palaikymo ar nepalaikymo. Nes ir pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad šis nepalaiko šių pūlinių. Kurie išsikerojo ne per vieną kadenciją iki šiol. Ko praktiškai per šios sudėties tarybą neįmanoma apsivalyt. Apart kaip meras kreipias į teisėsaugą. Nors jei ta rimta būtų, iki tokių ir panašių nesamonių per savivaldą Alytus nenusiristų.

  Komentaras

  Kadangi Alytuj liko gudriausi dėl likučių kovot, nes rimčiau nesugeba ir nepraleidžia sugebančių, lupkites kiek galit. Su pertekline teisėsauga kur intrigose spartūs. Kur rimčiau kaip ..

  Komentaras

  1. Matažinskas pasitarė su kuo reikia ( pas Matažinską atėjo kam reikia )................ 2. Matažinskas SU jASTREMSKU liepė suprojektuoti sklypą........................................................ 3. NŽT apie tai nieko nežino ........................4. Juoniui Matažinskas liepia ( MATAŽINSKO PARUOŠTUS, SUPROJEKTUOTUS ) sklypus atiduoti NŽT................................................... 5. kADANGI mATAŽINSKAS ( tipo savivaldybė ) suprojektavo, numatė, NUSPRENDĖ MATAŽINSKAS grąžinti, suplanavo grąžinimą, NŽT LIEKA TIK TECHNINIS VEIKSMAS - GRĄŽINTI SAVININKAMS....... MATAŽINSKAS ORGANIZATORIUS, INFORMACIJOS VALDYTOJAS, SPRENDIMŲ ( IR E.... ) PRIĖMĖJAS, PADALINTOJAS TARP TŲ, KAS SUORGANIZAVO ŠITĄ AFER..... ALYTAUS SAVIVALDYBĘ ŽEMIŲ REIKALUOSE VALDO MATAŽINSKAS IR KAS SU JUO DALINASI

  Komentaras

  VISKAS NUSPRĘSTA PRIE JASTREMSKO.................... JASTREMSKAS ARBA DALYVAVO ..........ARBA NIEKO NEŽINOJO ...................ARBA ABSOLIČIAI NIEKO NESUPRANTA............. ARBA MELUOJA

  Komentaras

  1. Matažinskas pasitarė su kuo reikia ( pas Matažinską atėjo kam reikia ). 2. Matažinskas liepė suprojektuoti sklypą. 3. NŽT apie tai nieko nežino 4. Juoniui Matažinskas liepia ( MATAŽINSKO PARUOŠTUS, SUPROJEKTUOTUS ) sklypus atiduoti NŽT. 5. kADANGI mATAŽINSKAS ( tipo savivaldybė ) suprojektavo, numatė, NUSPRENDĖ MATAŽINSKAS grąžinti, suplanavo grąžinimą, NŽT LIEKA TIK TECHNINIS VEIKSMAS - GRĄŽINTI SAVININKAMS....... MATAŽINSKAS ORGANIZATORIUS, INFORMACIJOS VALDYTOJAS, SPRENDIMŲ ( IR E.... ) PRIĖMĖJAS, PADALINTOJAS TARP TŲ, KAS SUORGANIZAVO ŠITĄ AFER..... ALYTAUS SAVIVALDYBĘ ŽEMIŲ REIKALUOSE VALDO MATAŽINSKAS IR KAS SU JUO DALINASI

  Komentaras

  Sklypus grazina Martazinskis ( MAKSTUTIENES ZENTAS ). Jis nurodo kokius sklypus ALYTAUS MIESTE grąžinti. Matažinskis nurodo kokius sklypus suformuoti, tada paruošiami planai grąžinimui ir NŽT LIEKA tik TECHNINIS VEIKSMAS GRĄŽINTI SKLYPUS. VISI GRĄŽINIMAI PRIKLAUSO NUO MATAŽINSKIO IR JUONIO. Gerb Cesiulis teisus. JUONYS MELUOJA. MATAŽINSKIS KRŪMUOSE STEBI SITUACIJĄ SU UŽSAKOVAIS RAVEIKINAIS

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.