Nr. 108 (13338)

2019-09-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 108 (13338) skaitykite:

 • Die­to­lo­gas Ed­vard Gri­šin: „Skur­džiau gy­ve­nan­tie­siems da­li­ja­mas ne­mo­ka­mas mais­tas api­pin­tas mi­tais ir ste­re­o­ti­pais”
 • Nu­ties­tos pir­mo­sios pro­jek­to „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra” švie­so­lai­di­nės li­ni­jos
 • Tau­to­sa­ki­nė avi­no ir nau­jų var­tų si­tu­a­ci­ja
 • Kai­mo mu­zi­kan­to šven­tė­je – per pus­an­tro šim­to da­ly­vių
 • Per 80 die­nų – 8 pa­ro­dos
 • Ba­ra­vy­kų lie­tus ir ežiu­ko nuo­ty­kiai
 • Bro­nis Ro­pė: „Na­tū­ra­liu bū­du iš­ves­ti au­ga­lai ar gy­vū­nai ne­tu­ri bū­ti pa­ten­tuo­ja­mi”
 • Jo di­de­ny­bė – mo­liū­gas
 • COM•MO­ON•A nak­tis bu­vo įspū­din­ga, ge­riau­siu spek­tak­liu iš­rink­tas „No way out”
 • Pirmasis naktinio teatro įspūdis
 • COM•MO­ON•A ki­lo ir lei­do­si kar­tu su mė­nu­liu
 • Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir 1-osios (ber­niu­kų) gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Pra­nas Jo­nas Pur­vis is­to­ri­nių įvy­kių sū­ku­ry­je
 • Va­rė­niš­kiai sve­tin­gai kvie­čia į tra­di­ci­nę Gry­bų šven­tę!
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai, anot me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio­ pas­te­bė­ji­mo, ak­ty­viau dis­ku­ta­vo „dėl žvė­rin­čiaus nei...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro...
Va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės vi­du­ry­je pri­im­ta ir tą pa­čią die­ną įsi­tei­sė­ju­sia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­rei­gų jau...
„Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.“ Tėvas Stanislovas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.