Nr. 108 (13338)

2019-09-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 108 (13338) skaitykite:

 • Die­to­lo­gas Ed­vard Gri­šin: „Skur­džiau gy­ve­nan­tie­siems da­li­ja­mas ne­mo­ka­mas mais­tas api­pin­tas mi­tais ir ste­re­o­ti­pais”
 • Nu­ties­tos pir­mo­sios pro­jek­to „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra” švie­so­lai­di­nės li­ni­jos
 • Tau­to­sa­ki­nė avi­no ir nau­jų var­tų si­tu­a­ci­ja
 • Kai­mo mu­zi­kan­to šven­tė­je – per pus­an­tro šim­to da­ly­vių
 • Per 80 die­nų – 8 pa­ro­dos
 • Ba­ra­vy­kų lie­tus ir ežiu­ko nuo­ty­kiai
 • Bro­nis Ro­pė: „Na­tū­ra­liu bū­du iš­ves­ti au­ga­lai ar gy­vū­nai ne­tu­ri bū­ti pa­ten­tuo­ja­mi”
 • Jo di­de­ny­bė – mo­liū­gas
 • COM•MO­ON•A nak­tis bu­vo įspū­din­ga, ge­riau­siu spek­tak­liu iš­rink­tas „No way out”
 • Pirmasis naktinio teatro įspūdis
 • COM•MO­ON•A ki­lo ir lei­do­si kar­tu su mė­nu­liu
 • Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir 1-osios (ber­niu­kų) gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Pra­nas Jo­nas Pur­vis is­to­ri­nių įvy­kių sū­ku­ry­je
 • Va­rė­niš­kiai sve­tin­gai kvie­čia į tra­di­ci­nę Gry­bų šven­tę!
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai, anot me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio­ pas­te­bė­ji­mo, ak­ty­viau dis­ku­ta­vo „dėl žvė­rin­čiaus nei...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro...
Va­do­vau­jan­tis ge­gu­žės vi­du­ry­je pri­im­ta ir tą pa­čią die­ną įsi­tei­sė­ju­sia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­rei­gų jau...
„Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.“ Tėvas Stanislovas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.