Gin­čas dėl že­mės skly­pų pa­sie­kė pro­ku­ro­rus: me­ras prieš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių (85)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nuotr.
Maž­daug še­šių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je da­bar ap­au­gu­si krū­mais. Ją siū­lo­ma grą­žin­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams. Ar toks veiks­mas pa­grįs­tas, bus lau­kia­ma at­sa­ky­mo iš pro­ku­ro­rų. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai tar­pu­sa­vy­je ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl jų par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų lais­vų skly­pų, ku­rie ga­li bū­ti grą­žin­ti sa­vi­nin­kams už mies­te tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę. Toks fak­tas bu­vo įskė­lęs ne­su­ta­ri­mų žie­žir­bų tarp so­cial­de­mok­ra­tų, ypač dėl mi­nė­tai tar­ny­bai per­duo­to maž­daug še­šių hek­ta­rų že­mės plo­to Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, anks­čiau mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­si­im­tuo­se ir dirb­tuo­se dar­žuo­se. Va­kar Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio raš­tas dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ro duo­me­nų by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses.

Pa­tvir­ti­no frak­ci­jos se­niū­nas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pa­tvir­ti­no, kad pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pas me­rą, jų par­ti­jos at­sto­vą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, bu­vo su­si­tik­ta ir dis­ku­tuo­ta apie ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, taip pat jų par­tie­čio R.Juo­nio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tus sa­vi­nin­kams ga­li­mus grą­žin­ti že­mės skly­pus.

Dau­giau frak­ci­jos se­niū­nas ko­men­ta­rų šia te­ma ne­tei­kė.

Ypač ašt­ri dis­ku­si­ja tarp mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čių so­cial­de­mok­ra­tų ki­lo dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­to maž­daug še­šių hek­ta­rų plo­to Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ kai­my­nys­tė­je, čia anks­čiau mies­tie­čiai bu­vo sa­va­va­liš­kai už­si­ė­mę ir dir­bę dar­žus. Da­bar ši te­ri­to­ri­ja ap­au­gu­si krū­mais ir mies­to tik­rai ne­puo­šia.

Šio­je te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­ta dau­giau nei de­šimt skly­pų nuo 10 iki dau­giau nei 50 arų. Te­ri­to­ri­ja ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ko­mer­ci­nių, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, taip pat nu­ma­ty­ti su­si­sie­ki­mo, in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros, ben­dro nau­do­ji­mo plo­tai.

Bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę mies­te ga­li bū­ti grą­ži­na­mi ir ko­mer­ci­nės, ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos skly­pai.

Ko­dėl tik da­bar per­duo­ta tar­ny­bai?

Maž­daug še­šių hek­ta­rų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas mi­nė­to­je Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je ofi­cia­liai už­fik­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­ren­gus šio mik­ro­ra­jo­no nau­ją de­ta­lų­jį pla­ną.

To­kie mies­to mik­ro­ra­jo­nų pla­nai bu­vo ren­gia­mi ir at­nau­ji­na­mi nuo 2010-ųjų. Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no – 2016–2018 me­tais.

Tad jau per­nai bu­vo ma­to­mas lais­vas plo­tas Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Ko­dėl ji ne­bu­vo per­duo­ta Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai anks­čiau, tik da­bar šią pro­ce­dū­rą ini­ci­ja­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys? Toks klau­si­mas iš­ki­lo ir kai ku­riems ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vams.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je grą­žin­ti­nų skly­pų už čia tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę lau­kia 34 as­me­nys. Jiems nu­ma­ty­ti grą­žin­ti skly­pai, pa­vyz­džiui, Pa­ne­mu­nės kvar­ta­le, te­ri­to­ri­jo­je tarp Gar­di­no ir Ulo­nų gat­vių, bu­vu­sio, prieš daug me­tų su­sprog­din­to be­to­no maz­go vie­to­je.

Nors sa­vi­val­dy­bė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai yra pa­siū­liu­si rei­kia­mą že­mės plo­tą grą­žin­ti­nai nuo­sa­vy­bei, kai ku­rių bu­vu­sių sa­vi­nin­kų nu­ma­to­mos grą­žin­ti­nos te­ri­to­ri­jos ne­ten­ki­na. Jie yra krei­pę­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl lais­vų skly­pų ki­to­se mies­to vie­to­se, tarp jų – ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių, San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, mi­nė­tą še­šių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją no­ri­ma iš­sau­go­ti kaip par­duo­ti­ną auk­cio­nuo­se ir taip gau­na­mas pa­ja­mas į biu­dže­tą.

Raš­tas pro­ku­ra­tū­rai

Va­kar Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė mies­to me­ro N.Ce­siu­lio raš­tas dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nių by­lų sie­kiant at­kur­ti nuo­sa­vy­bę.

To­kiu bū­du no­ri­ma ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir pa­pil­dy­tą vie­ti­nį biu­dže­tą iš par­duo­tų skly­pų vie­ša­me auk­cio­ne.

Taip me­ras ima ko­vo­ti su sa­vo par­ti­jos ko­le­ga ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­ra­šė mi­nė­tų by­lų per­da­vi­mą.

R.Juo­nys ver­ti­ni­mo šiuo klau­si­mu ne­pa­tei­kė, per sek­re­to­rę per­da­vė at­si­sa­kan­tis ko­men­ta­rų.

Va­kar po pie­tų dėl krei­pi­mo­si į pro­ku­ra­tū­rą ir tolesnio darbo su adminis­tracijos direktoriumi me­ras su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Apie tai – ket­vir­ta­die­nio „Aly­taus nau­jie­no­se“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai