Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit DR ISIKOLO care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încercați, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  I want to thank Dr Emu a very powerful spell caster who help me to bring my husband back to me, few month ago i have a serious problem with my husband, to the extend that he left the house, and he started dating another woman and he stayed with the woman, i tried all i can to bring him back, but all my effort was useless until the day my friend came to my house and i told her every thing that had happened between me and my husband, then she told me of a powerful spell caster who help her when she was in the same problem I then contact Dr Emu and told him every thing and he told me not to worry my self again that my husband will come back to me after he has cast a spell on him, i thought it was a joke, after he had finish casting the spell, he told me that he had just finish casting the spell, to my greatest surprise within 48 hours, my husband really came back begging me to forgive him, if you need his help you can contact him with via email: Emutemple@gmail.com or add him up on his whatsapp +2347012841542 is willing to help any body that need his help. 

  Komentaras

  E-mail:  dahtagnon@hotmail.com
  Tel/ whatsapp:+229 98 83 03 64
  Site web:  https://www.puissant-rituelretouraffectif.com/

  Médium voyant, maître marabout , grande célébrité occulte, 40 ans d’expérience .
  Grand spécialiste des problèmes affectifs:
  Amour
  Retour définitif de l’être aimé
  Crise conjugale
  Problème familial
  Déception de couple
  Trahison
  Protection contre les esprits de la démence et du vice
  Malchance conjugale.
  Désenvoûtement d'amour
  Union rapide
  Cas désespéré de retour d'affection
  Impuissance sexuelle
  Maître Suprême TAGNON mettra tout son savoir faire pour vous donner une meilleur satisfaction. Déplacement possible

  et travail par correspondance.
  N’attendez pas que votre problème s'aggrave, il y a des solutions pour chaque problème.
  N'attendez pas qu'il vous quitte, n'attendez pas qu'une autre personne lui jette un sort d'amour.
  Soit la fondation de votre relation.
  N’hésitez pas à me contacter même s’il s'agit d’une simple question. Mon plaisir est d’aider ceux qui en on vraiment besoin.
  Travail rapide et discret, résultat 100% garantit.
  Magie blanche retour d'affection, travaux vaudou pour retour d'affection
  Je vous propose mes services. Je suis ouvert à toute discutions et inquiétude si vous en aviez. Votre satisfaction fera mon

  plaisir.
  Mes domaines de compétence:
  - Voyance ésotérisme
  - Travaux Occulte
  - Retour d'affection général
  - Vaudou et de Maraboutage Africain
  - Récupération d'un ex par la magie
  - Retour d'affection et mariage
  - Rapprochement amoureux
  - Ensorcellement d'amour
  - Ensorcellement pour fidélité de partenaire
  - Magie blanche pour garder votre foyer
  - Magie blanche pour empêché l'infidélité
  - Magie blanche pour vous faire aimé par votre entourage
  Sorcellerie et protection
  - Protection contre mauvaise esprit de tout genre.
  - Protection contre un esprit de mort qui vous tourmante.
  - Protection contre les attaques de la magie noir et rouge.
  - Protection contre les accidents de tout genre.
  - Protection contre les maladies venant de la magie noir.
  - Protection contre les gri-gri, joujou ou encore vodoun etc....
  Sorcellerie et amour
  - Retour d'affection
  * Retour de votre amour(e) pour toujours
  * Retour de votre amour(e) pour une durée déterminée
  * Rendre votre partenaire ivre d'amour pour vous
  * Pour le dominer à la maison et partout
  * Pour le rendre bête d'amour au point qu'il ou elle peut pardonné l'infidélité etc....
  - Pour séparation d'un couple
  * Séparation par la bagarre
  * Séparation sans histoire
  * Séparation par la mort
  * Séparation par la folie
  * Séparation par accident
  * Séparation par une maladie mortelle etc....
  Tous mes travaux sont sans retour possible et n'aura aucune répercutions sur vous même, car il s'agit ici de magie

  banche. Mon travail commence là ou votre espoir s'arrête.
  Faites comme tout le monde, osez et soyez satisfaits.
  Pour plus d'informations
  Pour vos besoins de conseil
  Pour vos commandes,merci de me contacter à l'adresse:
  Contact:
  E-mail:  dahtagnon@hotmail.comTel/ whatsapp:+229 98 83 03 64
  Site web:  https://www.puissant-rituelretouraffectif.com/&nbsp;

  Komentaras

  (Bine ați venit la preotul TEMPLU SPIRITUAL AZEMOUN). Treci prin dificultăți în viață, ai nevoie de spatele tău, vrajă de bani, vrajă de frumusețe, vrajă de întoarcere sau orice fel de vrajă Vrei bogăție, sau fericire sau un coleg E.T.C. Sunt un specialist în iubitorii pierduți Am ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume să vrajească 1. aduce înapoi iubitul pierdut 2. câștigă-ți inima iubită 3. ajută oamenii singuri să găsească parteneri 4. să fie căsătoriți 5. atracția iubirii 6. Probleme căsătorite și divorț 7. Porțiune de dragoste 8. problemă cu rinichii orice fel de boală mă puteți contacta pe WhatsApp cu (+2349034537532) Sau trimiteți-mi un e-mail pe: priestazemoun@gmail.com

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Sunt atât de grozav iubitul meu a revenit la mine și acum trăim fericiți împreună. Vraja de dragoste a lui DR ISIKOLO Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să încerc o încercare a lui DR ISIKOLO când iubitul meu m-a părăsit pentru un altul, m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste iubitului meu care l-a adus înapoi la mine în 48 de ore, așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci printr-o problemă de dragoste de relație. Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai bun pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să pierzi una de dragoste și știu cum se simte, așa că nu lăsa pe cineva să-ți ia iubitul de la tine. Contactați DR ISIKOLO Leo astăzi și rezolvați problema dvs. și dacă aveți nevoie de ajutorul său mai jos, aici este adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Sunt atât de grozav iubitul meu a revenit la mine și acum trăim fericiți împreună. Vraja de dragoste a lui DR ISIKOLO Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să încerc o încercare a lui DR ISIKOLO când iubitul meu m-a părăsit pentru un altul, m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste iubitului meu care l-a adus înapoi la mine în 48 de ore, așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci printr-o problemă de dragoste de relație. Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai bun pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să pierzi una de dragoste și știu cum se simte, așa că nu lăsa pe cineva să-ți ia iubitul de la tine. Contactați DR ISIKOLO Leo astăzi și rezolvați problema dvs. și dacă aveți nevoie de ajutorul său mai jos, aici este adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Datorită unui puternic turnător de vrăji numit dr. Ajayi, după 4 ani de separare am reușit să mă împac cu soțul meu, nu cred niciodată că ne vom întoarce vreodată împreună, dar când l-am întâlnit pe Dr. Ajayi, el m-a făcut să realizez că nimic nu este imposibil, am decis să-i încerc. , I-am spus doctorului Ajayi despre soțul meu și despre alte lucruri necesare pe care trebuie să le știe pentru ca soțul meu să se întoarcă, mi-a spus lucruri de făcut și i-am urmat instrucțiunile, după o săptămână de vrăjire de dragoste, am fost chemat de soțul meu iar el cerșea să se întoarcă acasă. de atunci căsnicia noastră a înflorit și suntem în pace. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui expert pentru orice fel de problemă, contactați dr. Ajayi Email: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber la +2347084887094 și vei fi cea mai fericită persoană de pe pământ ca mine.

  Komentaras

  Datorită unui puternic turnător de vrăji numit dr. Ajayi, după 4 ani de separare am reușit să mă împac cu soțul meu, nu cred niciodată că ne vom întoarce vreodată împreună, dar când l-am întâlnit pe Dr. Ajayi, el m-a făcut să realizez că nimic nu este imposibil, am decis să-i încerc. , I-am spus doctorului Ajayi despre soțul meu și despre alte lucruri necesare pe care trebuie să le știe pentru ca soțul meu să se întoarcă, mi-a spus lucruri de făcut și i-am urmat instrucțiunile, după o săptămână de vrăjire de dragoste, am fost chemat de soțul meu iar el cerșea să se întoarcă acasă. de atunci căsnicia noastră a înflorit și suntem în pace. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui expert pentru orice fel de problemă, contactați dr. Ajayi Email: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber la +2347084887094 și vei fi cea mai fericită persoană de pe pământ ca mine.

  Komentaras

  Datorită unui puternic turnător de vrăji numit dr. Ajayi, după 4 ani de separare am reușit să mă împac cu soțul meu, nu cred niciodată că ne vom întoarce vreodată împreună, dar când l-am întâlnit pe Dr. Ajayi, el m-a făcut să realizez că nimic nu este imposibil, am decis să-i încerc. , I-am spus doctorului Ajayi despre soțul meu și despre alte lucruri necesare pe care trebuie să le știe pentru ca soțul meu să se întoarcă, mi-a spus lucruri de făcut și i-am urmat instrucțiunile, după o săptămână de vrăjire de dragoste, am fost chemat de soțul meu iar el cerșea să se întoarcă acasă. de atunci căsnicia noastră a înflorit și suntem în pace. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui expert pentru orice fel de problemă, contactați dr. Ajayi Email: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber la +2347084887094 și vei fi cea mai fericită persoană de pe pământ ca mine.

  Komentaras

  Bună ziua, numele meu este Kallya din SUA. Vreau să spun lumii despre marele și puternicul turnător de vrăji numit Priest Ade, soțul meu mă înșela și nu se mai angajează față de mine și copiii noștri când l-am întrebat care este problema, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și a vrut un divorț, am fost atât de inimă frântă, am plâns toată ziua și noaptea, dar a plecat de acasă, căutam ceva online când am văzut un articol despre cum marele și puternicul preot Ade a ajutat atât de mulți situația ca a mea, adresa de e-mail a fost acolo, așa că i-am trimis un e-mail spunându-i despre problema mea, mi-a spus că se va întoarce la mine în termen de 24 de ore. și plângea și mă implora să-l iert și să-l accept înapoi, de asemenea, vă poate ajuta să contactațiancientspiritspellcast@yahoo.com sau ancientspiritspellcast@gmail.com
  Blog: https://priestade.blogspot.com
  WhatsApp +2347059715465.

  Komentaras

  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă.
  Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei 3 copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 4 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima. Eram rănit și confuz. Am avut nevoie de ajutor, așa că am făcut câteva cercetări pe internet și am dat peste un site unde am văzut că Dr. Wale, un jucător de vrăji, poate ajuta la întoarcerea iubitorilor. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji pentru mine. Spre surpriza mea, după câteva zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie.
  Puteți, de asemenea, să-l contactați pe Dr. Wale, un puternic jucător de vrăji pentru soluții în contactul cu Dr. Wale. drwalespellhome@gmail.com sau direct pe WhatsApp: +2349015141346 sau Viber

  Komentaras

  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă.
  Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei 3 copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 4 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima. Eram rănit și confuz. Am avut nevoie de ajutor, așa că am făcut câteva cercetări pe internet și am dat peste un site unde am văzut că Dr. Wale, un jucător de vrăji, poate ajuta la întoarcerea iubitorilor. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji pentru mine. Spre surpriza mea, după câteva zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie.
  Puteți, de asemenea, să-l contactați pe Dr. Wale, un puternic jucător de vrăji pentru soluții în contactul cu Dr. Wale. drwalespellhome@gmail.com sau direct pe WhatsApp: +2349015141346 sau Viber

  Komentaras

  Numele meu este Dominik. Vreau să mulțumesc unui om grozav cunoscut sub numele de Dr. Ajayi, el este un puternic jucător de vrăji și a ajutat mulți oameni din întreaga lume cu diferite probleme conjugale, mă confruntam cu divorțul când am aflat despre marele jucător de vrăji Dr. Ajayi, îmi iubesc cu adevărat soția și nu vreau să divorțăm, așa că îi cer ajutorul dr. Ajayi, el a pregătit o vrăjeală de dragoste pentru mine și soția mea a anulat divorțul în termen de 3 zile ... Dacă aveți probleme în relația dvs. și doriți o soluție rapidă și durabilă, îl puteți contacta pe Dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Numele meu este Dominik. Vreau să mulțumesc unui om grozav cunoscut sub numele de Dr. Ajayi, el este un puternic jucător de vrăji și a ajutat mulți oameni din întreaga lume cu diferite probleme conjugale, mă confruntam cu divorțul când am aflat despre marele jucător de vrăji Dr. Ajayi, îmi iubesc cu adevărat soția și nu vreau să divorțăm, așa că îi cer ajutorul dr. Ajayi, el a pregătit o vrăjeală de dragoste pentru mine și soția mea a anulat divorțul în termen de 3 zile ... Dacă aveți probleme în relația dvs. și doriți o soluție rapidă și durabilă, îl puteți contacta pe Dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Sunt foarte fericit că dr. Ilekhojie m-a ajutat să-mi readuc sufletul pereche. Sunt în judecată, există multe femei la fel ca mine care au făcut tot ce le stă în puteri pentru a-și recâștiga soții, am venit aici să le spun tuturor femeilor să nu caute mai departe, deoarece aici este răspunsul. Cred că, dacă ar exista cinci jucători de vrăji precum Dr. Ilekhojie, lumea ar fi fost un loc bun. Eu și soțul nostru fusesem separați timp de 4 ANI și nu puteam să gestionez viața fără el, am folosit totul pentru a-l recâștiga, dar nu lucra până când am citit multe mărturii despre un jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie și cât de eficientă este munca ei este. Am luat imediat legătura cu ea și am urmat pașii pe care mi-a cerut-o și după 4 zile fostul meu a sunat cerându-mi iertare că nu vrea altceva decât să mă aibă înapoi în viața lui permanent. Sunt fericit că l-am găsit pe Dr. Ilekhojie. Sper că o veți găsi și pe ea foarte utilă. Nevoie de ajutor? WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259 SAU E-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Sunt foarte fericit că dr. Ilekhojie m-a ajutat să-mi readuc sufletul pereche. Sunt în judecată, există multe femei la fel ca mine care au făcut tot ce le stă în puteri pentru a-și recâștiga soții, am venit aici să le spun tuturor femeilor să nu caute mai departe, deoarece aici este răspunsul. Cred că, dacă ar exista cinci jucători de vrăji precum Dr. Ilekhojie, lumea ar fi fost un loc bun. Eu și soțul nostru fusesem separați timp de 4 ANI și nu puteam să gestionez viața fără el, am folosit totul pentru a-l recâștiga, dar nu lucra până când am citit multe mărturii despre un jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie și cât de eficientă este munca ei este. Am luat imediat legătura cu ea și am urmat pașii pe care mi-a cerut-o și după 4 zile fostul meu a sunat cerându-mi iertare că nu vrea altceva decât să mă aibă înapoi în viața lui permanent. Sunt fericit că l-am găsit pe Dr. Ilekhojie. Sper că o veți găsi și pe ea foarte utilă. Nevoie de ajutor? WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259 SAU E-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Cristina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăjitoare numit DR ISIKOLO, mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și mi-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu a revenit implorând iertare spunând că demonii lucrează, așa că sunt încă surprins până acum de acest miracol, nu cred cu adevărat în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe timp de cinci ani după ce am născut fetele mele, așa că eu și soțul meu erau disperați să aibă un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am dat naștere celui de-al treilea copil al meu, dacă aveți nevoie de asistență, îl puteți contacta: DR ISIKOLO va asigurați-vă că obțineți rezultatul perfect fără întârziere. Adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Cristina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăjitoare numit DR ISIKOLO, mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și mi-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu a revenit implorând iertare spunând că demonii lucrează, așa că sunt încă surprins până acum de acest miracol, nu cred cu adevărat în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe timp de cinci ani după ce am născut fetele mele, așa că eu și soțul meu erau disperați să aibă un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am dat naștere celui de-al treilea copil al meu, dacă aveți nevoie de asistență, îl puteți contacta: DR ISIKOLO va asigurați-vă că obțineți rezultatul perfect fără întârziere. Adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Obracím se na celou Českou republiku, na ty, kdo hledají upřímnou a velmi čestnou osobu, která ti může poskytnout spolehlivou půjčku v maximální lhůtě 24 hodin bez obav a bez protokolu, jsem ti k dispozici Abych vám mohl vyhovět, začíná moje nabídka půjčky od 30.000 Kč do 90.000.000 Kč při úrokové sazbě 2%. Můžete ji splatit (12 - 300 měsíců). Představuji vám své oblasti pomoci.

  - Finanční pomoc,
  - Půjčka okamžitě,
  - Nebankovní půjčka,
  - Půjčka na konsolidaci,
  - Půjčka na vaše projekty,
  - Půjčka na podporu rodiny,
  - Půjčka na školení vašich dětí.
  - Půjčka pro vaše potřeby.

  Dostanete úvěr ve vší upřímnosti a rychle do 24 hodin, váš úvěr vám bude poskytnut bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu, vy, kdo to potřebuje, naléhavě. Žádáme vás, abyste nás kontaktovali , tady jsou naše kontakty:

  E-mail: obermajerjosef701@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem împreună de 8 ani, așa că avem doi copii și inimile noastre au crescut împreună pentru a trăi veșnic, avem o casă fericită de familie, dar într-o zi credincioasă a ieșit și când s-a întors acasă nu arăta fericit, Mă gândeam la asta și încerc să știu care este problema, dar el a refuzat să spună ceva și în acea zi dragostea lui pentru mine se diminuează și a cerut divorțul, dar eu refuz și nu mai trăim niciodată împreună, așa că viața nu mi-a fost ușoară și copii. într-o zi, în drum spre casă, am întâlnit un bun prieten de-al meu, a întrebat despre soțul meu, i-am explicat lucrurile, a fost surprinsă, mi-a spus să nu-mi mai fac griji că îl voi recupera pe soțul meu, mi-a prezentat dr. Ayayi un puternic un personaj care a ajutat-o ​​în problemele ei conjugale și mi-a dat contactul său pentru a ajunge la el, dar eu eram sceptic să-l contactez, un credincios pe care am decis să-l încerc pe doctorul Ajayi l-a contactat. I-am explicat problema mea și mi-a spus de unde vine problema și lucrurile de făcut pentru a face lucrurile să fie din nou corecte în căsătoria mea, el a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine și în trei zile soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze spunând că face Nu știu ce i-a venit și el este în drum spre casă, din acea zi până în ziua de azi, gospodăria mea este plină de dragoste și pace, toate mulțumirile îi revin puternicului jucător de vrajă Dr Ajayi. Dacă vă confruntați cu orice fel de problemă și doriți o soluție rapidă, Dr. Ajayi este persoana potrivită pentru acest post. E-mail de contact: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.