Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem împreună de 8 ani, așa că avem doi copii și inimile noastre au crescut împreună pentru a trăi veșnic, avem o casă fericită de familie, dar într-o zi credincioasă a ieșit și când s-a întors acasă nu arăta fericit, Mă gândeam la asta și încerc să știu care este problema, dar el a refuzat să spună ceva și în acea zi dragostea lui pentru mine se diminuează și a cerut divorțul, dar eu refuz și nu mai trăim niciodată împreună, așa că viața nu mi-a fost ușoară și copii. într-o zi, în drum spre casă, am întâlnit un bun prieten de-al meu, a întrebat despre soțul meu, i-am explicat lucrurile, a fost surprinsă, mi-a spus să nu-mi mai fac griji că îl voi recupera pe soțul meu, mi-a prezentat dr. Ayayi un puternic un personaj care a ajutat-o ​​în problemele ei conjugale și mi-a dat contactul său pentru a ajunge la el, dar eu eram sceptic să-l contactez, un credincios pe care am decis să-l încerc pe doctorul Ajayi l-a contactat. I-am explicat problema mea și mi-a spus de unde vine problema și lucrurile de făcut pentru a face lucrurile să fie din nou corecte în căsătoria mea, el a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine și în trei zile soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze spunând că face Nu știu ce i-a venit și el este în drum spre casă, din acea zi până în ziua de azi, gospodăria mea este plină de dragoste și pace, toate mulțumirile îi revin puternicului jucător de vrajă Dr Ajayi. Dacă vă confruntați cu orice fel de problemă și doriți o soluție rapidă, Dr. Ajayi este persoana potrivită pentru acest post. E-mail de contact: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  JMG !! Aceasta este cu siguranță o mărturie șocantă și autentică..Am vizitat un forum aici pe internet pe 17 SEPTEMBRIE 2019 și am văzut pe forum o mărturie minunată a acestui doctor puternic și măreț numit dr allam .. Niciodată Am crezut asta, pentru că nu am auzit și nu am învățat nimic despre magie până acum. Niciun suflet nu ar fi putut să mă influențeze despre ceea ce s-a întâmplat până când dr. Allam nu mi-a făcut-o și mi-a redat căsătoria de 6 ani și mi-a adus înapoi același prieten 48 de ore la fel cum am citit pe internet ... oh, Doamne, sunt cu adevărat uimit și șocat când soția mea a îngenuncheat cerșind iertare și ca eu să o accept înapoi .. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știi cât de mult îți pot transmite aprecierea mea Drallam, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii .. Iată ... este cel mai bun doctor online și rezultatul lui este 100% garanție .. trimite un e-mail la dralahalah@gmail.com .... WhatsApp sau sunați la +23408115720823 ... vă rugăm să îl contactați astăzi, este minunat ....

  Komentaras

  Doamne Dumnezeu,
  Îți mulțumesc, dragul meu Domn Iisus, pentru că l-ai adus în viața mea pe minunatul om Dr ALASHIRA ... pentru o relație bună cu familia mea ... cu frații și surorile mele și cu prietenii mei.
  Trăiți în pace cu toată lumea din jurul meu ...
  Aceste relații ne binecuvântează pe toți de când dr. ALASHIRA a venit în viața mea
  el dă relația noastră cu toată lumea să fie înfloritoare.
  Îți mulțumesc, tată, mai ales relația mea cu soțul meu, este primul meu accent.
  Așadar, astăzi vreau doar să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul vieții.
  Fără reclamații, fără cereri,
  doar recunoscător că sunt în viață pentru a-și exprima bunătatea, acum am o relație bună cu toată lumea.
  din cauza dr. ALASHIRA mă rog. toată lumea experimentează bunătatea dr. ALASHIRA
  Amin și amin ... contactați-l pe Dr azi .. trimiteți un e-mail la dralahalah@gmail.com WhatsApp sau număr de telefon ... + 2348115720823 ... dacă aveți probleme în viață, contactați-l ... vă va aduce pace acasă mulțumesc. Trimiteți un e-mail la dralahalah@gmail.com WhatsApp +234811570823 ...

  Komentaras

  Vă mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că l-ați făcut pe fostul meu iubit să revină la mine. Scriu această minunată mărturie cu privire la acest om. Mi-a îndeplinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit mai mult de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul său mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâtor dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare jucător de vrăji pentru că nu am contactat niciodată pe nimeni înainte și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și mi-a cerut să mă vadă după 48 de ore, a făcut treaba pentru a mă împăca cu bărbatul meu, el purta un inel pe degetul meu. Sunt foarte fericit pentru că în curând voi fi o fată căsătorită cu ajutorul acestui mare jucător de vrăji. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Vă mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că l-ați făcut pe fostul meu iubit să revină la mine. Scriu această minunată mărturie cu privire la acest om. Mi-a îndeplinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit mai mult de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul său mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâtor dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare jucător de vrăji pentru că nu am contactat niciodată pe nimeni înainte și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și mi-a cerut să mă vadă după 48 de ore, a făcut treaba pentru a mă împăca cu bărbatul meu, el purta un inel pe degetul meu. Sunt foarte fericit pentru că în curând voi fi o fată căsătorită cu ajutorul acestui mare jucător de vrăji. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Acest lucru a funcționat cu adevărat și sunt mândru să mărturisesc despre asta. Am văzut o postare despre cum o doamnă și-a recuperat bărbatul de către DR AJAYI. El a ajutat-o ​​să-și recupereze fostul soț. Soția mea a divorțat de mine acum 1 an pentru a locui cu un alt bărbat și am încercat să renunț la ea, dar nu am putut, așa că încerc să fac multe lucruri pentru a o readuce și ea refuză să se întoarcă la mine. Într-o zi, vizitez un forum pentru sfaturi pentru recuperarea ei și acolo am văzut o doamnă care mărturisește despre modul în care DR AJAYI a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după ce a fost legat cu o vraja de o altă femeie și DR AJAYI a fost cea care a ajutat-o . Deși nu am crezut niciodată în munca spirituală, l-am încercat fără tragere de inimă pentru că eram disperat și îl contactez și îi explic problemele, spre marea mea surpriză DR AJAYI m-a ajutat să-mi readuc femeia după 2 zile și acum relația mea este acum perfectă doar precum a promis. Recuperarea permanentă a fostei tale nu numai că îți aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci va reuni sentimentele iubitorilor tăi pentru ca tu să fii la fel de fericit cu acea persoană. Femeia mea mă tratează acum ca pe un rege și spune întotdeauna că mă iubește tot timpul. Dacă treceți prin dificultăți în relația dvs., DR AJAYI vă poate ajuta să rezolvați problemele conjugale, CONTACTAȚI-L VIA E-MAIL: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp SAU numărul Viber +2347084887094

  Komentaras

  Acest lucru a funcționat cu adevărat și sunt mândru să mărturisesc despre asta. Am văzut o postare despre cum o doamnă și-a recuperat bărbatul de către DR AJAYI. El a ajutat-o ​​să-și recupereze fostul soț. Soția mea a divorțat de mine acum 1 an pentru a locui cu un alt bărbat și am încercat să renunț la ea, dar nu am putut, așa că încerc să fac multe lucruri pentru a o readuce și ea refuză să se întoarcă la mine. Într-o zi, vizitez un forum pentru sfaturi pentru recuperarea ei și acolo am văzut o doamnă care mărturisește despre modul în care DR AJAYI a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după ce a fost legat cu o vraja de o altă femeie și DR AJAYI a fost cea care a ajutat-o . Deși nu am crezut niciodată în munca spirituală, l-am încercat fără tragere de inimă pentru că eram disperat și îl contactez și îi explic problemele, spre marea mea surpriză DR AJAYI m-a ajutat să-mi readuc femeia după 2 zile și acum relația mea este acum perfectă doar precum a promis. Recuperarea permanentă a fostei tale nu numai că îți aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci va reuni sentimentele iubitorilor tăi pentru ca tu să fii la fel de fericit cu acea persoană. Femeia mea mă tratează acum ca pe un rege și spune întotdeauna că mă iubește tot timpul. Dacă treceți prin dificultăți în relația dvs., DR AJAYI vă poate ajuta să rezolvați problemele conjugale, CONTACTAȚI-L VIA E-MAIL: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp SAU numărul Viber +2347084887094

  Komentaras

  Căsătoria mea mergea atât de bine când dintr-o dată soțul meu a început să aibă relații matrimoniale suplimentare cu secretara sa și când am aflat că nu mai vine acasă. Am început să caut ajutor pentru că nu pot crește copiii singuri și atunci l-am întâlnit pe atotputernicul doctor Ilekhojie care mi-a spus să nu-mi fac griji și că îmi va restabili căsătoria. Așa a făcut o vrăjeală și soțul meu a venit la mine pledând pentru tot ce a făcut în spatele meu .. Mulțumesc atotputernicului Dr. Ilekhojie. Ești un om de cuvinte!

  E-mail: gethelp05@gmail.com și Sunați-l sau WhatsApp-l la +2348147400259

  Komentaras

  Call Dr. Dr bante for urgent and fast love spell +2349063962262 or email him bantespelltemple@gmail.com

  I lost my husband to another woman,after 4 years of marriage . We had a lovely marriage but he started a relationship with a co worker who chased after him . He is living away near his work and he refused to talk to me or to come home . I was so devastated and found it hard to cope. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a comment by Amber that suggested that Dr bante helped her solve her marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. 2 days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr bante. If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. I give you 100% guarantee that he will help you. His email bantespelltemple@gmail.com And also Reach him on WhatsApp Number: +2349063962262Thanks Dr. bante

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie lumii despre bunătatea lui Johnson Miller
  Mă simțeam bolnav de herpes1 și 2 și căutam ajutor pe cel care
  mă va ajuta, știu unul să-l ajut, când prietenul meu îmi spune despre Johnson Miller și mi-a dat e-mailul și l-am contactat și îi spun
  problema mea, mi-a spus că are leac pe bază de plante pentru herpes1 și 2 i
  a fost atât de fericit să aud asta și, de asemenea, ma referit la mulți oameni că
  El a ajutat și la vindecarea pe bază de plante, am fost atât de fericit că există un remediu
  acest herpes1 & 2 l-am solicitat pentru produs în următoarele 4 zile
  iarba era la locul meu în SUA, am luat-o conform instrucțiunilor sale
  după toate și am fost la spital pentru a face controlul și rezultatul
  a fost negativ și am fost foarte fericit de asta, i-am trimis din nou un e-mail și mulțumesc
  El și am vrut să-l plătim, a spus știut că ar trebui să-mi iau banii
  departe, mi-a spus că ar trebui să spun lumii despre el, așa că sunt acum
  aici pentru a spune lumii cum Johnson Miller mi-a salvat viața, este un om
  cu propria destinație poți crede în el cu viața ta și el
  îți va oferi un rezultat bun, el va efectua, de asemenea, tot felul de boli precum

  Vrajă de bani
  Vrajă de porțiune de sănătate
  Promovarea în afaceri
  Vrajă de atracție
  Vrăjitoare acasă
  Vrăjeala din spate
  Vraja de vindecător spiritual
  Vraja dragostei
  Vrajă la loterie
  Vrajă de sarcină
  Vraja de promovare
  Voodoo
  Căsătoriți-vă vraja
  Vraja sufletului pereche
  Vrajă de protecție
  HIV / SIDA
  A rămâne însărcinată
  Vindecați orice fel de boală a corpului
  E.T.C
  contactați-l prin e-mail
  adresa: johnsonmillerspellcaster11@gmail.com sau îl puteți contacta și pe WhatsApp +2347054656351

  Komentaras

  În acest moment anul trecut, eram în lacrimi și inima frântă pentru că mariajul meu de 7 ani binecuvântat cu două frumoase fiice s-a destrămat și nu știu ce a mers prost, soțul meu a cerut divorțul și a plecat, iar fetele singure să aibă grijă de noi înșine, nu este o problemă pentru mine, deoarece sunt o femeie muncitoare, dar am nevoie de dragostea soțului meu înapoi și îl vreau acasă. Din fericire pentru mine, treceam prin câteva bloguri cu probleme de căsătorie când am văzut o mărturie despre modul în care Dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji, îi ajuta pe oameni în casa lor conjugală folosind vraja magică. I-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum mi-a spus și mi-a spus lucrurile necesare, așa cum scriu asta soțul meu se află în sufragerie jucându-se cu copii și suntem o familie fericită care trăiește din nou în dragoste. Vreau să vi-l recomand pe dr. Ajayi ca om al cuvintelor sale, să-l contactați pentru orice fel de problemă de viață cu care vă confruntați și să obțineți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Komentaras

  În acest moment anul trecut, eram în lacrimi și inima frântă pentru că mariajul meu de 7 ani binecuvântat cu două frumoase fiice s-a destrămat și nu știu ce a mers prost, soțul meu a cerut divorțul și a plecat, iar fetele singure să aibă grijă de noi înșine, nu este o problemă pentru mine, deoarece sunt o femeie muncitoare, dar am nevoie de dragostea soțului meu înapoi și îl vreau acasă. Din fericire pentru mine, treceam prin câteva bloguri cu probleme de căsătorie când am văzut o mărturie despre modul în care Dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji, îi ajuta pe oameni în casa lor conjugală folosind vraja magică. I-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum mi-a spus și mi-a spus lucrurile necesare, așa cum scriu asta soțul meu se află în sufragerie jucându-se cu copii și suntem o familie fericită care trăiește din nou în dragoste. Vreau să vi-l recomand pe dr. Ajayi ca om al cuvintelor sale, să-l contactați pentru orice fel de problemă de viață cu care vă confruntați și să obțineți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Komentaras

  În acest moment anul trecut, eram în lacrimi și inima frântă pentru că mariajul meu de 7 ani binecuvântat cu două frumoase fiice s-a destrămat și nu știu ce a mers prost, soțul meu a cerut divorțul și a plecat, iar fetele singure să aibă grijă de noi înșine, nu este o problemă pentru mine, deoarece sunt o femeie muncitoare, dar am nevoie de dragostea soțului meu înapoi și îl vreau acasă. Din fericire pentru mine, treceam prin câteva bloguri cu probleme de căsătorie când am văzut o mărturie despre modul în care Dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji, îi ajuta pe oameni în casa lor conjugală folosind vraja magică. I-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum mi-a spus și mi-a spus lucrurile necesare, așa cum scriu asta soțul meu se află în sufragerie jucându-se cu copii și suntem o familie fericită care trăiește din nou în dragoste. Vreau să vi-l recomand pe dr. Ajayi ca om al cuvintelor sale, să-l contactați pentru orice fel de problemă de viață cu care vă confruntați și să obțineți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Komentaras

  Cum pot explica asta lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit și mi-a redat pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil pe care să-l trăim fericiți. până într-o zi în care am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când răsfoiam Internetul unde am văzut o doamnă numită Sandra mărturisind despre vrăjitorul sună la DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l readucă pe soțul ei înapoi acasă, așa că am decis să încerc să-l contactez pe turnatorul de vrăji DR ISIKOLO, așa că explic toată problema mea DR ISIKOLO și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că mă va ajuta să-mi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore, soțul meu începe să mă sune și să implore iertare, a fost într-adevăr un miracol acum ne-am întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce mi-a fost restabilită pântecul și chiar acum am dispărut o lună, mulțumesc către DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji, pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare renunțând la WhatsApp +2348133261196 sau prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica asta lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit și mi-a redat pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil pe care să-l trăim fericiți. până într-o zi în care am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când răsfoiam Internetul unde am văzut o doamnă numită Sandra mărturisind despre vrăjitorul sună la DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l readucă pe soțul ei înapoi acasă, așa că am decis să încerc să-l contactez pe turnatorul de vrăji DR ISIKOLO, așa că explic toată problema mea DR ISIKOLO și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că mă va ajuta să-mi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore, soțul meu începe să mă sune și să implore iertare, a fost într-adevăr un miracol acum ne-am întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce mi-a fost restabilită pântecul și chiar acum am dispărut o lună, mulțumesc către DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji, pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare renunțând la WhatsApp +2348133261196 sau prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica asta lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit și mi-a redat pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil pe care să-l trăim fericiți. până într-o zi în care am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când răsfoiam Internetul unde am văzut o doamnă numită Sandra mărturisind despre vrăjitorul sună la DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l readucă pe soțul ei înapoi acasă, așa că am decis să încerc să-l contactez pe turnatorul de vrăji DR ISIKOLO, așa că explic toată problema mea DR ISIKOLO și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că mă va ajuta să-mi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore, soțul meu începe să mă sune și să implore iertare, a fost într-adevăr un miracol acum ne-am întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce mi-a fost restabilită pântecul și chiar acum am dispărut o lună, mulțumesc către DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji, pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare renunțând la WhatsApp +2348133261196 sau prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Am multe de spus, dar nu am timp, pentru că citeam despre toți cei care ar fi putut scrie povestea mea. Sunt foarte recunoscător că sunt aici. Când soțul meu a plecat mi-a venit să mor. când conduceam săptămâna trecută și el îmi dă o palmă pe spate. nu am fost atât de fericiți de foarte mult timp, el a fost vrăjit de o fată pe care a întâlnit-o în timp ce era într-o călătorie de afaceri în Bolivia și ne-a tratat pe mine și pe fiica noastră într-o manieră crudă, abandonându-ne fără nicio sursă de finanțare, nu-l învinovățesc pentru că el nu era în mintea sa dreaptă, totul datorită doctorului Ajayi, care ajută la efectuarea unei vrăji pentru a-l readuce la noi, dacă treci printr-o perioadă grea pentru că nu mai înțelegi comportamentul soțului în căsătoria ta sau ești divorț și ai nevoie fostul tău soț sau soție înapoi sau treci prin momente grele în relația ta și ai nevoie de o soluție rapidă, îl poți contacta pe dr. Ajayi prin e-mailul său Drajayi1990@gmail.com SAU Whatsapp / Viber +2347084887094. FĂGĂDUIM că o să vă întoarceți AICI pentru a-I mulțumi

  Komentaras

  Am multe de spus, dar nu am timp, pentru că citeam despre toți cei care ar fi putut scrie povestea mea. Sunt foarte recunoscător că sunt aici. Când soțul meu a plecat mi-a venit să mor. când conduceam săptămâna trecută și el îmi dă o palmă pe spate. nu am fost atât de fericiți de foarte mult timp, el a fost vrăjit de o fată pe care a întâlnit-o în timp ce era într-o călătorie de afaceri în Bolivia și ne-a tratat pe mine și pe fiica noastră într-o manieră crudă, abandonându-ne fără nicio sursă de finanțare, nu-l învinovățesc pentru că el nu era în mintea sa dreaptă, totul datorită doctorului Ajayi, care ajută la efectuarea unei vrăji pentru a-l readuce la noi, dacă treci printr-o perioadă grea pentru că nu mai înțelegi comportamentul soțului în căsătoria ta sau ești divorț și ai nevoie fostul tău soț sau soție înapoi sau treci prin momente grele în relația ta și ai nevoie de o soluție rapidă, îl poți contacta pe dr. Ajayi prin e-mailul său Drajayi1990@gmail.com SAU Whatsapp / Viber +2347084887094. FĂGĂDUIM că o să vă întoarceți AICI pentru a-I mulțumi

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre un mare și puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, încât am fost atât de confuz și devastat când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat acest mare jucător de vrăji pentru ajutor. El m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste și în doar 48 de ore iubitul meu s-a întors la mine plângând și implorând iertarea mea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și El și-a deschis ochii pentru a ne imagina câtă dragoste avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste Trimite-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com poți să-l și Whatsapp pe numărul său de telefon +2348147400259

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre un mare și puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, încât am fost atât de confuz și devastat când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat acest mare jucător de vrăji pentru ajutor. El m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste și în doar 48 de ore iubitul meu s-a întors la mine plângând și implorând iertarea mea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și El și-a deschis ochii pentru a ne imagina câtă dragoste avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste Trimite-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com poți să-l și Whatsapp pe numărul său de telefon +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.