Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius (210)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Baltakaktės žąsys.
Baltakaktės žąsys. Nors Žuvinto biosferos rezervatas yra svarbi Natura 2000 teritorija migruojantiems paukščiams, žąsis jame leista medžioti nuo rugpjūčio 15 dienos. Vytauto Knyvos nuotr.
Lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie šio­je vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­san­čio­je Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klui, įtei­si­no ne tik po­le­di­nę žve­jy­bą vie­ti­niams gy­ven­to­jams, bet ir nuo da­bar­ti­nio ru­dens su­tei­kė tei­sę me­džio­ti van­dens paukš­čius ant Žu­vin­to eže­ro kran­tų. Tad nuo rug­pjū­čio 15-osios čia ga­li­ma me­džio­ti vie­nų rū­šių van­dens paukš­čius, nuo rug­sė­jo 15-osios – ki­tų. Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­riaus Liu­tau­ro Rau­do­ni­kio tei­gi­mu, ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja neat­si­žvel­gė į šios drau­gi­jos siū­ly­mus už­draus­ti van­dens paukš­čių me­džiok­lę ap­sau­gai skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis tei­gia, kad me­džiok­lė van­dens paukš­čių su­si­tel­ki­mams pa­da­rys di­džiu­lę il­ga­lai­kę ža­lą. Gam­to­sau­gi­nin­kų pu­sėn dėl pa­keis­tų re­zer­va­to nuo­sta­tų sto­jo ir pre­zi­den­tū­ra, ta­čiau bent kol kas si­tu­a­ci­ja ne­si­kei­čia.

Grės­mė – tūks­tan­čiams paukš­čių

Kaip sa­ko Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius A.Pra­nai­tis, Žu­vin­to eže­ras ir apy­lin­kės yra pir­mo­ji Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je dar prieš­ka­ri­nės ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­kais bu­vo už­draus­ta paukš­čių me­džiok­lė, jos drau­di­mas vie­no ki­lo­met­ro spin­du­liu nuo Žu­vin­to eže­ro at­si­ra­do 1928-ai­siais ir be­veik be iš­im­čių ga­lio­jo iki 1967-ųjų.

Vė­liau drau­džia­ma van­dens paukš­čių me­džiok­lės zo­na iš­plės­ta iki ke­lių ki­lo­met­rų nuo 1937-ai­siais įsteig­to pir­mo­jo ša­ly­je Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to ri­bos.

2002-ai­siais šio re­zer­va­to ir gre­ti­mų draus­ti­nių pa­grin­du įstei­gus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą, paukš­čių me­džiok­lė drau­džia­ma vi­so­je šio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Žu­vin­to gam­ti­nis re­zer­va­tas ta­po svar­biau­sia bios­fe­ros re­zer­va­to da­li­mi ar­ba bran­duo­liu.

Lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bei pri­ta­rus ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos pa­teik­tiems šio bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, iš jų bu­vo iš­brauk­ti vi­si ap­ri­bo­ji­mai, su­si­ję su me­džiok­le.

Kaip tei­gia Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­rius L.Rau­do­ni­kis, ap­lin­kos mi­nist­ras, pa­tvir­ti­nęs Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių pa­kei­ti­mus, neat­si­žvel­gė į šios drau­gi­jos siū­ly­mus už­draus­ti van­dens paukš­čių me­džiok­les vi­so­se tarp­tau­ti­nio tin­klo Na­tu­ra 2000, į ku­rį pa­ten­ka ir Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas, te­ri­to­ri­jo­se, jei jos yra sau­go­mos kaip mig­ruo­jan­čių paukš­čių su­si­tel­ki­mo vie­tos.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas yra įra­šy­tas ir į tarp­tau­ti­nės svar­bos te­ri­to­ri­jų są­ra­šą, pri­skir­tą Ram­sa­ro kon­ven­ci­jai – Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­jai dėl pel­kių, tu­rin­čių tarp­tau­ti­nę reikš­mę, ypač van­dens ir pel­kių paukš­čių ap­sau­gai.

Įsi­ga­lio­jus Vy­riau­sy­bės pa­keis­tiems šio bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tams, pa­gal Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus Žu­vin­te van­dens paukš­čių me­džiok­lė ta­po ga­li­ma kaip bet ku­rio­je ki­to­je ne­sau­go­mo­je Lie­tu­vos vie­to­je.

Tad tūks­tan­čiams van­dens paukš­čių, nuo­lat skrai­dan­čių Žu­vin­to re­zer­va­te, iš­ki­lo re­a­lus pa­vo­jus.

Nuo rug­pjū­čio 15-osios ant Žu­vin­to eže­ro kran­to ga­li­ma le­ga­liai šau­dy­ti di­dži­ą­sias an­tis, ru­da­gal­ves kryk­les, kly­kuo­les an­tis, per­kū­no ože­lius, slan­kas, žel­me­ni­nes ir bal­ta­kak­tes žą­sis, o nuo rug­sė­jo 15-osios – kuo­duo­tą­sias an­tis, lau­kius.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to spe­cia­lis­tų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Žu­vin­to eže­re tel­kia­si be­veik 1 tūkst. di­džių­jų an­čių, be­veik 4 tūkst. pil­kų­jų žą­sų, eže­ro apy­lin­kė­se – per 1 tūkst. 200 pil­kų­jų ger­vių.

A.Pra­nai­čio pa­ste­bė­ji­mu, Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to zo­na, kur van­dens paukš­čių me­džiok­lė drau­džia­ma, vie­to­mis ne­sie­kia nė 80 met­rų plo­čio apie šį ži­no­miau­sią Lie­tu­vo­je paukš­čių eže­rą, tad le­ga­liai ga­li­ma me­džio­ti vi­siš­kai Žu­vin­to pa­e­že­rė­je. Svar­bu, kad nu­šau­tas paukš­tis ne­kris­tų į gam­ti­nio re­zer­va­to sta­tu­su sau­go­mą te­ri­to­ri­ją.

„Spar­nuo­čių me­džiok­lei ne­li­ko ap­ri­bo­ji­mų ne tik Žu­vin­to eže­ro pri­ei­go­se, bet ir la­bai svar­bia­me mig­ruo­jan­čių paukš­čių ap­sau­gai Žal­ty­čio eže­re, sau­go­ma­me Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te bo­ta­ni­nio zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio sta­tu­su“, – pa­žy­mi re­zer­va­to di­rek­to­rius.

„La­bai ti­kiuo­si, kad me­džio­to­jai tu­rės są­ži­nės ir sa­vi­gar­bos“

A.Pra­nai­čio pa­si­tei­ra­vus, ar re­zer­va­te jau pa­ste­bė­ti van­dens paukš­čių me­džio­to­jai, jis tvir­ti­no, kad dar­buo­to­jai yra gir­dė­ję šū­vių, ta­čiau sun­ku pa­sa­ky­ti, ar bu­vo me­džio­ja­mi paukš­čiai: „Šio pro­ce­so mes ne­ga­li­me kon­tro­liuo­ti, kai Vy­riau­sy­bės pa­keis­tuo­se nuo­sta­tuo­se įtei­sin­ta le­ga­li me­džiok­lė. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad me­džio­to­jai tu­rės są­ži­nės ir sa­vi­gar­bos ne­si­nau­do­ti jiems nau­jai su­teik­ta tei­se me­džio­ti paukš­čius ant Žu­vin­to eže­ro kran­to. Bet, jei to­kia tei­se kas pa­si­nau­do­tų, van­dens paukš­čių su­si­tel­ki­mams bū­tų pa­da­ry­ta di­džiu­lė il­ga­lai­kė ža­la. Vi­siš­kai ne­svar­bu, nu­šaus ką me­džio­to­jas ar ne­nu­šaus. Net pa­vie­niai šū­viai il­gam ga­li iš­blaš­ky­ti jaut­rių paukš­čių san­kau­pas, to­kių kaip ger­vės ar žą­sys, ku­rių ap­sau­gai vi­sas bios­fe­ros re­zer­va­tas yra pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nio tin­klo Na­tu­ra 2000 te­ri­to­ri­ja.“

Dau­ge­lis van­dens paukš­čių su­si­tel­ki­mo vie­tas pa­si­ren­ka ten, kur ran­da mais­to ir yra sau­gūs. Žu­vin­tas iki šiol bu­vo bū­tent to­kia sau­gi vie­ta paukš­čiams. Iš­ti­sos paukš­čių po­pu­lia­ci­jos de­šimt­me­čius čia jau­tė­si sau­gios ir ne­blaš­ko­mos šū­vių.

Da­bar re­zer­va­tas ga­li tap­ti paukš­čių me­džiok­lės plo­tais.

Pa­si­gen­da­ma mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vos

Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­riaus L.Rau­do­ni­kio pa­ste­bė­ji­mu, paukš­čių me­džiok­lės įtei­si­ni­mas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te yra tik vie­nas at­ve­jis, Lie­tu­vo­je yra kur kas dau­giau la­bai svar­bių te­ri­to­ri­jų, pro ku­rias mig­ruo­ja ir ku­rio­se su­si­tel­kia van­dens paukš­čiai, ta­čiau jo­se paukš­čių me­džiok­lė tei­siš­kai ne­su­re­gu­liuo­ta: „Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ne tik ne­si­i­ma ini­cia­ty­vos įtei­sin­ti tei­sės ak­tuo­se vals­ty­bės pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie su­si­ję su paukš­čių me­džiok­le spe­cia­liai jų ap­sau­gai įsteig­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Kaip mi­nė­jau, ji net­gi neat­si­žvel­gė į mū­sų drau­gi­jos siū­ly­mus už­draus­ti me­džiok­lę van­dens paukš­čių ap­sau­gai skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Ma­no­me, kad Me­džiok­lės tai­syk­lė­se tu­rė­tų bū­ti to­kių te­ri­to­ri­jų są­ra­šas.“

Kaip sa­kė L.Rau­do­ni­kis, Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si Ben­druo­sius bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tus, ku­riuo­se aiš­kiai nu­ro­do­ma, kad glo­ba­liai nyks­tan­čių ma­žų­jų žą­sų san­kau­po­se, ru­džių, an­čių vei­si­mo­se vie­to­se ne­ga­li bū­ti me­džio­ja­mi van­dens ir pel­kių paukš­čiai, iš­sky­rus kai ku­riais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, re­gu­liuo­jant di­džių­jų kor­mo­ra­nų gau­są žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­niuo­se.

Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, tas pats ap­sau­gos sta­tu­sas tu­ri bū­ti tai­ko­mas mig­ruo­jan­čių van­dens ir pel­kių paukš­čių – au­suo­tų­jų ir ra­guo­tų­jų kra­gų, bal­tų­jų gar­nių, gul­bių, žą­sų, cyp­lių, pil­kų­jų ir ki­tų sau­go­mų an­čių, lau­kių, ger­vių, til­vi­ki­nių paukš­čių san­kau­pų ap­sau­gai skir­to­se vie­to­se, tu­rin­čio­se Na­tu­ra 2000 paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų sta­tu­są: „Ta­čiau vi­si šie ap­ri­bo­ji­mai įsi­ga­lio­ja tik tie­sio­giai per­kė­lus į sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tei­sės ak­tus ar­ba Me­džiok­lės tai­syk­les. Da­bar gi anks­čiau ga­lio­ję paukš­čių me­džiok­lės ri­bo­ji­mų rei­ka­la­vi­mai, kaip Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to at­ve­ju, yra iš vi­so iš­brau­kia­mi.“

Pre­zi­den­tū­ra at­sa­ky­mo iš Vy­riau­sy­bės dar ne­ga­vo

Lie­pos pa­bai­go­je dėl Vy­riau­sy­bės pa­keis­tų Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų, ku­rio­mis čia pa­gal ne­su­pran­ta­mus kri­te­ri­jus įtei­sin­ta van­dens paukš­čių me­džiok­lė ir po­le­di­nė žve­jy­ba ke­lis kar­tus di­des­niam vie­ti­nių gy­ven­to­jų ra­tui, į ša­lies pre­zi­den­tą Gi­ta­ną Nau­sė­dą krei­pė­si Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja ir ne­vy­riau­sy­bi­nė ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja, vie­šo­ji įstai­ga Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas.

Krei­pi­me­si reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nio­ko­ji­mu, Vy­riau­sy­bei pri­imant pa­keis­tus re­zer­va­to nuo­sta­tus ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­nis, ku­rie ro­do, kad Žu­vin­to eže­re žu­vų gau­dy­mas tu­ri ne­igia­mą po­vei­kį šio iš­skir­ti­nai sek­laus ir jaut­raus eže­ro eko­sis­te­mai, o plėš­rio­sios žu­vys šia­me eže­re spar­čiai nyks­ta.

Pre­zi­den­tū­ra, ga­vu­si to­kį mi­nė­tų or­ga­ni­za­ci­jų krei­pi­mą­si, sa­vo ruož­tu rug­pjū­čio pra­džio­je krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę.

Pre­zi­den­tū­ros krei­pi­me­si pa­žy­mi­ma, jog, Vy­riau­sy­bei pri­imant nu­ta­ri­mą dėl Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo, ne­bu­vo at­si­žvelg­ta, kad žve­jy­ba, kaip ga­li­ma veik­la gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se, ne­įtvir­tin­ta nei Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­me, nei Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­me.

Taip pat pre­zi­den­tū­ros raš­te Vy­riau­sy­bei reiš­kia­ma nuo­mo­nė, kad bet ko­kie spren­di­mai dėl re­zer­va­to ga­li bū­ti pri­ima­mi tik iš­sa­miai iš­dis­ku­ta­vus su vi­suo­me­ne bei tu­rint aiš­kų moks­li­nį įver­ti­ni­mą dėl pa­kei­ti­mų ga­li­mo po­vei­kio to­kioms ver­tin­goms te­ri­to­ri­joms ir jų eko­sis­te­moms.

Ka­dan­gi ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, moks­li­nin­kai, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų spe­cia­lis­tai yra nu­ro­dę, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu įtvir­tin­ti pa­kei­ti­mai ga­li tu­rė­ti reikš­min­gą ne­igia­mą po­vei­kį Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to būk­lei, pre­zi­den­tū­ra ti­ki­si, jog Vy­riau­sy­bė at­si­žvelgs į jos ir ne­vy­riau­sy­bi­nių ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų ar­gu­men­tus ir pri­ims spren­di­mą nu­ta­ri­mą ati­tin­ka­mai pa­keis­ti.

Iki šiol Vy­riau­sy­bė pre­zi­den­tū­rai nė­ra pa­tei­ku­si at­sa­ky­mo. Tad van­dens paukš­čių me­džiok­lė Žu­vin­te jau ga­li­ma, gal­būt sėk­min­gai vyks ir po­le­di­nė žve­jy­ba, – sau­go­ma te­ri­to­ri­ja pa­ver­čia­ma tam tik­rų pra­mo­gų zo­na. Ne­gi to­kiu tiks­lu įkur­ta ši sau­go­ma te­ri­to­ri­ja ir dar esan­ti pa­sau­li­nia­me bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­kle?

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai