Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius (210)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Baltakaktės žąsys.
Baltakaktės žąsys. Nors Žuvinto biosferos rezervatas yra svarbi Natura 2000 teritorija migruojantiems paukščiams, žąsis jame leista medžioti nuo rugpjūčio 15 dienos. Vytauto Knyvos nuotr.
Lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie šio­je vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­san­čio­je Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klui, įtei­si­no ne tik po­le­di­nę žve­jy­bą vie­ti­niams gy­ven­to­jams, bet ir nuo da­bar­ti­nio ru­dens su­tei­kė tei­sę me­džio­ti van­dens paukš­čius ant Žu­vin­to eže­ro kran­tų. Tad nuo rug­pjū­čio 15-osios čia ga­li­ma me­džio­ti vie­nų rū­šių van­dens paukš­čius, nuo rug­sė­jo 15-osios – ki­tų. Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­riaus Liu­tau­ro Rau­do­ni­kio tei­gi­mu, ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja neat­si­žvel­gė į šios drau­gi­jos siū­ly­mus už­draus­ti van­dens paukš­čių me­džiok­lę ap­sau­gai skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis tei­gia, kad me­džiok­lė van­dens paukš­čių su­si­tel­ki­mams pa­da­rys di­džiu­lę il­ga­lai­kę ža­lą. Gam­to­sau­gi­nin­kų pu­sėn dėl pa­keis­tų re­zer­va­to nuo­sta­tų sto­jo ir pre­zi­den­tū­ra, ta­čiau bent kol kas si­tu­a­ci­ja ne­si­kei­čia.

Grės­mė – tūks­tan­čiams paukš­čių

Kaip sa­ko Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius A.Pra­nai­tis, Žu­vin­to eže­ras ir apy­lin­kės yra pir­mo­ji Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je dar prieš­ka­ri­nės ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­kais bu­vo už­draus­ta paukš­čių me­džiok­lė, jos drau­di­mas vie­no ki­lo­met­ro spin­du­liu nuo Žu­vin­to eže­ro at­si­ra­do 1928-ai­siais ir be­veik be iš­im­čių ga­lio­jo iki 1967-ųjų.

Vė­liau drau­džia­ma van­dens paukš­čių me­džiok­lės zo­na iš­plės­ta iki ke­lių ki­lo­met­rų nuo 1937-ai­siais įsteig­to pir­mo­jo ša­ly­je Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to ri­bos.

2002-ai­siais šio re­zer­va­to ir gre­ti­mų draus­ti­nių pa­grin­du įstei­gus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą, paukš­čių me­džiok­lė drau­džia­ma vi­so­je šio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Žu­vin­to gam­ti­nis re­zer­va­tas ta­po svar­biau­sia bios­fe­ros re­zer­va­to da­li­mi ar­ba bran­duo­liu.

Lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bei pri­ta­rus ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos pa­teik­tiems šio bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, iš jų bu­vo iš­brauk­ti vi­si ap­ri­bo­ji­mai, su­si­ję su me­džiok­le.

Kaip tei­gia Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­rius L.Rau­do­ni­kis, ap­lin­kos mi­nist­ras, pa­tvir­ti­nęs Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių pa­kei­ti­mus, neat­si­žvel­gė į šios drau­gi­jos siū­ly­mus už­draus­ti van­dens paukš­čių me­džiok­les vi­so­se tarp­tau­ti­nio tin­klo Na­tu­ra 2000, į ku­rį pa­ten­ka ir Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas, te­ri­to­ri­jo­se, jei jos yra sau­go­mos kaip mig­ruo­jan­čių paukš­čių su­si­tel­ki­mo vie­tos.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas yra įra­šy­tas ir į tarp­tau­ti­nės svar­bos te­ri­to­ri­jų są­ra­šą, pri­skir­tą Ram­sa­ro kon­ven­ci­jai – Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­jai dėl pel­kių, tu­rin­čių tarp­tau­ti­nę reikš­mę, ypač van­dens ir pel­kių paukš­čių ap­sau­gai.

Įsi­ga­lio­jus Vy­riau­sy­bės pa­keis­tiems šio bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tams, pa­gal Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus Žu­vin­te van­dens paukš­čių me­džiok­lė ta­po ga­li­ma kaip bet ku­rio­je ki­to­je ne­sau­go­mo­je Lie­tu­vos vie­to­je.

Tad tūks­tan­čiams van­dens paukš­čių, nuo­lat skrai­dan­čių Žu­vin­to re­zer­va­te, iš­ki­lo re­a­lus pa­vo­jus.

Nuo rug­pjū­čio 15-osios ant Žu­vin­to eže­ro kran­to ga­li­ma le­ga­liai šau­dy­ti di­dži­ą­sias an­tis, ru­da­gal­ves kryk­les, kly­kuo­les an­tis, per­kū­no ože­lius, slan­kas, žel­me­ni­nes ir bal­ta­kak­tes žą­sis, o nuo rug­sė­jo 15-osios – kuo­duo­tą­sias an­tis, lau­kius.

Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to spe­cia­lis­tų tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Žu­vin­to eže­re tel­kia­si be­veik 1 tūkst. di­džių­jų an­čių, be­veik 4 tūkst. pil­kų­jų žą­sų, eže­ro apy­lin­kė­se – per 1 tūkst. 200 pil­kų­jų ger­vių.

A.Pra­nai­čio pa­ste­bė­ji­mu, Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to zo­na, kur van­dens paukš­čių me­džiok­lė drau­džia­ma, vie­to­mis ne­sie­kia nė 80 met­rų plo­čio apie šį ži­no­miau­sią Lie­tu­vo­je paukš­čių eže­rą, tad le­ga­liai ga­li­ma me­džio­ti vi­siš­kai Žu­vin­to pa­e­že­rė­je. Svar­bu, kad nu­šau­tas paukš­tis ne­kris­tų į gam­ti­nio re­zer­va­to sta­tu­su sau­go­mą te­ri­to­ri­ją.

„Spar­nuo­čių me­džiok­lei ne­li­ko ap­ri­bo­ji­mų ne tik Žu­vin­to eže­ro pri­ei­go­se, bet ir la­bai svar­bia­me mig­ruo­jan­čių paukš­čių ap­sau­gai Žal­ty­čio eže­re, sau­go­ma­me Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te bo­ta­ni­nio zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio sta­tu­su“, – pa­žy­mi re­zer­va­to di­rek­to­rius.

„La­bai ti­kiuo­si, kad me­džio­to­jai tu­rės są­ži­nės ir sa­vi­gar­bos“

A.Pra­nai­čio pa­si­tei­ra­vus, ar re­zer­va­te jau pa­ste­bė­ti van­dens paukš­čių me­džio­to­jai, jis tvir­ti­no, kad dar­buo­to­jai yra gir­dė­ję šū­vių, ta­čiau sun­ku pa­sa­ky­ti, ar bu­vo me­džio­ja­mi paukš­čiai: „Šio pro­ce­so mes ne­ga­li­me kon­tro­liuo­ti, kai Vy­riau­sy­bės pa­keis­tuo­se nuo­sta­tuo­se įtei­sin­ta le­ga­li me­džiok­lė. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad me­džio­to­jai tu­rės są­ži­nės ir sa­vi­gar­bos ne­si­nau­do­ti jiems nau­jai su­teik­ta tei­se me­džio­ti paukš­čius ant Žu­vin­to eže­ro kran­to. Bet, jei to­kia tei­se kas pa­si­nau­do­tų, van­dens paukš­čių su­si­tel­ki­mams bū­tų pa­da­ry­ta di­džiu­lė il­ga­lai­kė ža­la. Vi­siš­kai ne­svar­bu, nu­šaus ką me­džio­to­jas ar ne­nu­šaus. Net pa­vie­niai šū­viai il­gam ga­li iš­blaš­ky­ti jaut­rių paukš­čių san­kau­pas, to­kių kaip ger­vės ar žą­sys, ku­rių ap­sau­gai vi­sas bios­fe­ros re­zer­va­tas yra pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nio tin­klo Na­tu­ra 2000 te­ri­to­ri­ja.“

Dau­ge­lis van­dens paukš­čių su­si­tel­ki­mo vie­tas pa­si­ren­ka ten, kur ran­da mais­to ir yra sau­gūs. Žu­vin­tas iki šiol bu­vo bū­tent to­kia sau­gi vie­ta paukš­čiams. Iš­ti­sos paukš­čių po­pu­lia­ci­jos de­šimt­me­čius čia jau­tė­si sau­gios ir ne­blaš­ko­mos šū­vių.

Da­bar re­zer­va­tas ga­li tap­ti paukš­čių me­džiok­lės plo­tais.

Pa­si­gen­da­ma mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vos

Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­riaus L.Rau­do­ni­kio pa­ste­bė­ji­mu, paukš­čių me­džiok­lės įtei­si­ni­mas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te yra tik vie­nas at­ve­jis, Lie­tu­vo­je yra kur kas dau­giau la­bai svar­bių te­ri­to­ri­jų, pro ku­rias mig­ruo­ja ir ku­rio­se su­si­tel­kia van­dens paukš­čiai, ta­čiau jo­se paukš­čių me­džiok­lė tei­siš­kai ne­su­re­gu­liuo­ta: „Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ne tik ne­si­i­ma ini­cia­ty­vos įtei­sin­ti tei­sės ak­tuo­se vals­ty­bės pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie su­si­ję su paukš­čių me­džiok­le spe­cia­liai jų ap­sau­gai įsteig­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Kaip mi­nė­jau, ji net­gi neat­si­žvel­gė į mū­sų drau­gi­jos siū­ly­mus už­draus­ti me­džiok­lę van­dens paukš­čių ap­sau­gai skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Ma­no­me, kad Me­džiok­lės tai­syk­lė­se tu­rė­tų bū­ti to­kių te­ri­to­ri­jų są­ra­šas.“

Kaip sa­kė L.Rau­do­ni­kis, Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si Ben­druo­sius bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tus, ku­riuo­se aiš­kiai nu­ro­do­ma, kad glo­ba­liai nyks­tan­čių ma­žų­jų žą­sų san­kau­po­se, ru­džių, an­čių vei­si­mo­se vie­to­se ne­ga­li bū­ti me­džio­ja­mi van­dens ir pel­kių paukš­čiai, iš­sky­rus kai ku­riais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, re­gu­liuo­jant di­džių­jų kor­mo­ra­nų gau­są žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­niuo­se.

Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, tas pats ap­sau­gos sta­tu­sas tu­ri bū­ti tai­ko­mas mig­ruo­jan­čių van­dens ir pel­kių paukš­čių – au­suo­tų­jų ir ra­guo­tų­jų kra­gų, bal­tų­jų gar­nių, gul­bių, žą­sų, cyp­lių, pil­kų­jų ir ki­tų sau­go­mų an­čių, lau­kių, ger­vių, til­vi­ki­nių paukš­čių san­kau­pų ap­sau­gai skir­to­se vie­to­se, tu­rin­čio­se Na­tu­ra 2000 paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų sta­tu­są: „Ta­čiau vi­si šie ap­ri­bo­ji­mai įsi­ga­lio­ja tik tie­sio­giai per­kė­lus į sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tei­sės ak­tus ar­ba Me­džiok­lės tai­syk­les. Da­bar gi anks­čiau ga­lio­ję paukš­čių me­džiok­lės ri­bo­ji­mų rei­ka­la­vi­mai, kaip Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to at­ve­ju, yra iš vi­so iš­brau­kia­mi.“

Pre­zi­den­tū­ra at­sa­ky­mo iš Vy­riau­sy­bės dar ne­ga­vo

Lie­pos pa­bai­go­je dėl Vy­riau­sy­bės pa­keis­tų Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų, ku­rio­mis čia pa­gal ne­su­pran­ta­mus kri­te­ri­jus įtei­sin­ta van­dens paukš­čių me­džiok­lė ir po­le­di­nė žve­jy­ba ke­lis kar­tus di­des­niam vie­ti­nių gy­ven­to­jų ra­tui, į ša­lies pre­zi­den­tą Gi­ta­ną Nau­sė­dą krei­pė­si Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja ir ne­vy­riau­sy­bi­nė ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja, vie­šo­ji įstai­ga Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas.

Krei­pi­me­si reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nio­ko­ji­mu, Vy­riau­sy­bei pri­imant pa­keis­tus re­zer­va­to nuo­sta­tus ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­nis, ku­rie ro­do, kad Žu­vin­to eže­re žu­vų gau­dy­mas tu­ri ne­igia­mą po­vei­kį šio iš­skir­ti­nai sek­laus ir jaut­raus eže­ro eko­sis­te­mai, o plėš­rio­sios žu­vys šia­me eže­re spar­čiai nyks­ta.

Pre­zi­den­tū­ra, ga­vu­si to­kį mi­nė­tų or­ga­ni­za­ci­jų krei­pi­mą­si, sa­vo ruož­tu rug­pjū­čio pra­džio­je krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę.

Pre­zi­den­tū­ros krei­pi­me­si pa­žy­mi­ma, jog, Vy­riau­sy­bei pri­imant nu­ta­ri­mą dėl Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo, ne­bu­vo at­si­žvelg­ta, kad žve­jy­ba, kaip ga­li­ma veik­la gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se, ne­įtvir­tin­ta nei Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­me, nei Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­me.

Taip pat pre­zi­den­tū­ros raš­te Vy­riau­sy­bei reiš­kia­ma nuo­mo­nė, kad bet ko­kie spren­di­mai dėl re­zer­va­to ga­li bū­ti pri­ima­mi tik iš­sa­miai iš­dis­ku­ta­vus su vi­suo­me­ne bei tu­rint aiš­kų moks­li­nį įver­ti­ni­mą dėl pa­kei­ti­mų ga­li­mo po­vei­kio to­kioms ver­tin­goms te­ri­to­ri­joms ir jų eko­sis­te­moms.

Ka­dan­gi ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, moks­li­nin­kai, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų spe­cia­lis­tai yra nu­ro­dę, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu įtvir­tin­ti pa­kei­ti­mai ga­li tu­rė­ti reikš­min­gą ne­igia­mą po­vei­kį Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to būk­lei, pre­zi­den­tū­ra ti­ki­si, jog Vy­riau­sy­bė at­si­žvelgs į jos ir ne­vy­riau­sy­bi­nių ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų ar­gu­men­tus ir pri­ims spren­di­mą nu­ta­ri­mą ati­tin­ka­mai pa­keis­ti.

Iki šiol Vy­riau­sy­bė pre­zi­den­tū­rai nė­ra pa­tei­ku­si at­sa­ky­mo. Tad van­dens paukš­čių me­džiok­lė Žu­vin­te jau ga­li­ma, gal­būt sėk­min­gai vyks ir po­le­di­nė žve­jy­ba, – sau­go­ma te­ri­to­ri­ja pa­ver­čia­ma tam tik­rų pra­mo­gų zo­na. Ne­gi to­kiu tiks­lu įkur­ta ši sau­go­ma te­ri­to­ri­ja ir dar esan­ti pa­sau­li­nia­me bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­kle?

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Hi would you mind stating which blog platform you're working with?
  I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time
  deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different
  then most blogs and I'm looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  Also visit my homepage hydroxychloroquine coupon cvs

  Komentaras

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to
  say that I get actually enjoyed account your blog
  posts. Any way I will be subscribing on your augment or even I fulfillment you get
  admission to persistently rapidly.

  Feel free to visit my homepage chloroquine how to buy

  Komentaras

  Please let me know if you're looking for a article author for your blog.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off,
  I'd really like to write some content for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Many thanks!

  My web page - hydroxychloroquine for sale in canada

Kiti straipsniai