Nr. 105 (13481)

2020-09-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 105 (13481) skaitykite:

 • Ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas Mi­ros­la­vo gy­ven­to­jui
 • Kryž­kal­ny­je – me­mo­ria­las Lie­tu­vos par­ti­za­nams
 • Ži­nau, ką ren­ku” pa­dės ne­pa­lik­ti Sei­mo rin­ki­mų li­ki­mo va­liai: kvie­čia į kan­di­da­tų į Sei­mą de­ba­tus Aly­taus apy­gar­do­je
 • Ke­lio­nė į Jū­rų mu­zie­jų pri­mi­nė su­si­ti­ki­mą su ani­ma­ci­nių fil­mų he­ro­jais
 • Tik­rai dau­giau da­ly­kų pa­da­ry­tu­me, jei ne­lai­ky­tu­me jų ne­įma­no­mais
 • Pa­ro­do­je – tra­pūs rank­dar­biai iš žvil­gan­čių ka­ro­liu­kų
 • To­mo S. But­kaus po­ezi­jos kny­gos „Eže­ro že­mė” pri­sta­ty­mas
 • Dzūkiška „Tėk­mės” po­ezi­ja Anykš­čių kraš­te
 • E-spres-Oh ka­vos na­muo­se” – Lon­do­no dai­li­nin­kės dar­bai
 • Knygų naujienos
 • Gai­va­liš­ka­sis Ma­ri­nos Step­no­vos „So­das”
 • Džiu­go lai­mi­kis su­trum­pin­tu ko­tu – 1200 gra­mų
 • Lin­kiu lan­ky­ti miš­ką, ir kai ja­me nė­ra gry­bų
 • Kon­kur­sui – Gi­ta­nos lai­mi­kis iš Mer­ki­nės miš­kų
Lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie šio­je vie­nin­te­lė­je...
Korupcinio pobūdžio schemas yra labai sudėtinga įrodyti, kadangi dauguma tokių schemų būna gerai užmaskuotos ir užslėptos. Kažkas sako, kad kalbu emocijomis ir apšmeižiau Neringą Rinkevičiūtę be jokių...
Šviestuvai su saulės baterijomis jau tikrai nėra egzotika ir jų išvysti galima tiek nuosavų namų kvartaluose, tiek ir daugiabučių rajonuose. Vieni juos naudoja dėl grožio, kiti jaukumo, tretiems...
Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras šį tre­čia­die­nį...
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rį me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą tu­rė­jo su­reng­ti per 14 die­nų po gau­tų ta­ry­bos...
Pir­mo­ji ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga, pa­va­sa­rį apė­mu­si vi­są pa­sau­lį, ne­ap­len­kė ir mū­sų ša­lies že­mės ūkio. Pan­de­mi­jos pa­sek­mes pa­ju­tę žem­dir­biai džiau­gia­si, kad jas švel­ni­na...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­skel­bė įre­gist­ruo­tus kan­di­da­tus į Sei­mą vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se. 71-oje...
Nors dažnai galima išgirsti sakant, kad grožis reikalauja aukų, vis dėlto ne paslaptis, kad milijonai moterų pasaulyje renkasi šiek tiek kitokį supratimą. Jų tvirtinimu, turi būti ne tik gražu, bet ir...
Daugelyje namų, kuriuose auga maži vaikai, vakarai yra mažiausiai idiliškas metas. Interesų konfliktas užprogramuotas gana skirtinguose tėvų ir vaikų tobulo vakaro vaizdiniuose. Ne paslaptis, kad...
Kartais žmogaus gyvenimas yra dienoraštis, kuriame jis nori parašyti vieną pasakojimą, bet parašo kitą. O didžiausia nusižeminimo valanda išmuša tada, kai jis palygina savo parašytą knygą su ta, kurią...
Rugsėjo 25 d. Alytuje organizuojamas nemokamas renginys „Gerovė ir lyčių lygybė: Kodėl? Kas? Kaip?“, į kurį kviečiami norintys padiskutuoti ir sužinoti, ar gerovės valstybė įmanoma be moterų ir vyrų...
Da­ka­ro ra­lio da­ly­viui, lenk­ty­ni­nin­kui An­ta­nui Juk­ne­vi­čiui ne­se­niai te­ko su­si­dur­ti su ne­ti­kė­ta kliū­ti­mi. Tik šį­kart pro­ble­mų ki­lo ne tra­so­je, o in­ter­ne­te:...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.