Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2339)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  CASTER DE VRAIE PROFESIONALĂ CARE TE PUTĂ AJUTA CU VRAIE DE IUBIRE PENTRU A-ȚI ÎNAPOI EX AMANTUL URGENT DUPĂ DESPĂRȚIREA / DIVORȚAREA CHIAR DACĂ SITUAȚIA TA PARE FĂRĂ SPERENȚĂ! CONTACT: WHATSAPP / VIBER +2347054019402 ESTE ANUMIT CEL MAI BUN CASTER DE VRAIE ONLINE ȘI REZULTATUL SĂU ESTE 100% GARANȚIE ..

  După patru ani într-o relație cu iubitul meu, iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori el amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb pe legătura lui cu alte fete, eram total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet DR WALE care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile iubirii Vrajile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să-l dau o încercare, când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac și am făcut și m-a ajutat să arunc o Vrajă de Dragoste și în 48 de ore iubitul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să iasă cu fetele și el este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare vrajitor pentru relația dvs. sau problema căsătoriei.

  Iată contactul lui ..
  Viber / WhatsApp: +2347054019402
  E-MAIL: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet de către Jenna din SUA, spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales decât să îmi recuperez iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă în genunchi că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când amantul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; gethelp05@gmail.com Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit DR ISIKOLO care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încearcă, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp: +2348133261196

  Komentaras

  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se poarte ciudat și să iasă cu alte doamne și mi-a arătat dragoste rece, de mai multe ori amenință să divorțeze de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte doamne, eu a fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet numit DR ISIKOLO care ajută oamenii cu relații și probleme de căsătorie prin puterile vrăjilor de dragoste, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încearcă, când îl contactez, el m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu alte doamne și cu el cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare jucător de vrăji pentru ca relația dvs. sau problema căsătoriei să fie rezolvată astăzi prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp: +2348133261196

  Komentaras

  CASTER DE VRAIE PROFESIONALĂ CARE TE PUTĂ AJUTA CU VRAIE DE IUBIRE PENTRU A-ȚI ÎNAPOI EX AMANTUL URGENT DUPĂ DESPĂRȚIREA / DIVORȚAREA CHIAR DACĂ SITUAȚIA TA PARE FĂRĂ SPERENȚĂ! CONTACT: WHATSAPP / VIBER +2347054019402 ESTE ANUMIT CEL MAI BUN CASTER DE VRAIE ONLINE ȘI REZULTATUL SĂU ESTE 100% GARANȚIE ..

  După patru ani într-o relație cu iubitul meu, iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori el amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb pe legătura lui cu alte fete, eram total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet DR WALE care ajută oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile iubirii Vrajile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să-l dau o încercare, când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac și am făcut și m-a ajutat să arunc o Vrajă de Dragoste și în 48 de ore iubitul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să iasă cu fetele și el este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat. Contactați acest mare vrajitor pentru relația dvs. sau problema căsătoriei.

  Iată contactul lui ..
  Viber / WhatsApp: +2347054019402
  E-MAIL: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Uitându-vă la Real Love Spell Caster, când îl reveniți pe fostul ei iubit sau soț, indiferent de ce v-a părăsit. Prietenul meu, care m-a părăsit acum câțiva ani, s-a întors la mine seara și a strigat când l-am adus înapoi. După trei ani de întâlnire cu iubitul său, s-a schimbat brusc și a încetat să aranjeze să mă contacteze. Are scuze pentru că nu mă vede tot timpul. Nu mai răspundea la apelurile și mesajele mele și nu mai pregătea să văd. Apoi am început să-l văd de mai multe ori cu fuste, de fiecare dată când îmi spune că mă iubește și că are nevoie de ceva timp în relația noastră. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la asta, așa că am decis să intru online și să am atât de multe conversații bune despre acest lansator numit dr. Ayo. Îl voi contacta și îi voi explica problemele. M-a vrăjit cu o vrajă de dragoste. iar după 72 de ore prietenul meu s-a întors la mine și mi-a cerut iertare. Câteva luni mai târziu ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și nici nu a petrecut mai mult timp cu mine decât prietenii lui. În cele din urmă examen căsătorit și acum fericit căsătorit cu un fiu. Deoarece dr. Ayo m-a ajutat, prietenul meu a fost foarte stabil, loial și mai aproape de mine decât înainte. De la relația dvs., puteți afla și despre acest dispozitiv de pornire. Iată contactul său WhatsApp: +2347055691377 sau e-mail prin e-mail: drayo47373 @ Gmail. com

  Komentaras

  Am reușit să mă împac cu iubitul meu după 6 luni de când nu am vorbit unul cu celălalt cu ajutorul unui bărbat grozav cunoscut sub numele de Dr. Ajayi, sunt foarte precaut în privința lucrurilor, așa că nu am crezut niciodată în vrajă sau voodoo, dar dr. Ajayi schimbă din perspectiva muncii minunate pe care a făcut-o pentru mine, nu m-am crezut niciodată, iar iubitul meu va reveni vreodată împreună. L-am implorat de mai multe ori, dar el nu m-a ascultat niciodată până nu am întâlnit contactul doctorului Ajayi și am decis să-l încerc și, spre uimirea mea, iubitul meu a revenit la mine după ce dr. Ajayi a făcut o vrajă de dragoste, suntem fericiți locuind împreună acum, mulțumită dr. Ajayi, mi-a fost greu să cred, dar îmi mulțumesc pentru că l-am contactat pe dr. Ajayi pentru ajutor și astăzi sunt fericit să vă împărtășesc ceea ce a făcut dr. Ajayi în viața mea, dacă aveți nevoie de ajutor a unui jucător de vrăji pentru orice fel de problemă cred că va reuși să rezolve. Nu te sfii de problema ta caută ajutor de la doctorul Ajayi. Contactați Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Mulțumesc DR ISIKOLO cel mai mare dintre toate pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Sunt atât de grozav iubitul meu a revenit la mine și acum trăim fericiți împreună. Vraja de dragoste a lui DR ISIKOLO Leo este foarte puternică și eficientă și nu are niciun efect secundar, deoarece a promis că am decis să încerc o încercare a lui DR ISIKOLO când amantul meu m-a părăsit pentru altul, m-a ajutat să arunc o vrajă de dragoste iubitului meu care l-a adus înapoi la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis și m-a asigurat. ceea ce mă emoționează cel mai mult este că iubitul meu nici măcar nu știa că se află sub o vrajă dacă treci printr-o problemă de dragoste de relație. Vă sfătuiesc să contactați DR ISIKOLO cel mai bun pentru a vă rezolva problema. Este foarte greu să-ți pierzi una de dragoste și știu cum se simte, așa că nu lăsa pe cineva să-ți ia iubitul de la tine. Contactați DR ISIKOLO Leo astăzi și rezolvați problema dvs. Dacă aveți nevoie de ajutorul său mai jos, aici este adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp: +2348133261196.

  Komentaras

  Am reușit să mă împac cu iubitul meu după 6 luni de când nu am vorbit unul cu celălalt cu ajutorul unui bărbat grozav cunoscut sub numele de Dr. Ajayi, sunt foarte precaut în privința lucrurilor, așa că nu am crezut niciodată în vrajă sau voodoo, dar dr. Ajayi schimbă din perspectiva muncii minunate pe care a făcut-o pentru mine, nu m-am crezut niciodată, iar iubitul meu va reveni vreodată împreună. L-am implorat de mai multe ori, dar el nu m-a ascultat niciodată până nu am întâlnit contactul doctorului Ajayi și am decis să-l încerc și, spre uimirea mea, iubitul meu a revenit la mine după ce dr. Ajayi a făcut o vrajă de dragoste, suntem fericiți locuind împreună acum, mulțumită dr. Ajayi, mi-a fost greu să cred, dar îmi mulțumesc pentru că l-am contactat pe dr. Ajayi pentru ajutor și astăzi sunt fericit să vă împărtășesc ceea ce a făcut dr. Ajayi în viața mea, dacă aveți nevoie de ajutor a unui jucător de vrăji pentru orice fel de problemă cred că va reuși să rezolve. Nu te sfii de problema ta caută ajutor de la doctorul Ajayi. Contactați Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet a Jennei din SUA, spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când iubitul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; gethelp05@gmail.com Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet a Jennei din SUA, spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când iubitul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; gethelp05@gmail.com Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Eram în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut urcușuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră a plecat spre sud. Am cheltuit peste 500 pe un aparat de turnat vrăji pe care credeam că mă va ajuta și fără să știu că ea nu m-a ajutat. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită pe care am fost și el se îndrăgostește de mine și se căsătorește cu mine. Nu pot să-l imaginez pe acest băiat cu nimeni altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. ISIKOLO, care îmi face dorința inimii să devină reală. El mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat și omul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare a puterilor este cu adevărat real. Acum pot spune cu bucurie oamenilor să încerce DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa sa de e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Eram în căutarea disperată a unui fel de a-l face pe fostul meu iubit să se îndrăgostească de mine. Am avut urcușuri și coborâșuri, dar în ultimele 6 luni relația noastră a plecat spre sud. Am cheltuit peste 500 pe un aparat de turnat vrăji pe care credeam că mă va ajuta și fără să știu că ea nu m-a ajutat. Mă întind pentru că vreau să fiu femeia dorită pe care am fost și el se îndrăgostește de mine și se căsătorește cu mine. Nu pot să-l imaginez pe acest băiat cu nimeni altcineva până nu l-am contactat cu adevărat pe Dr. ISIKOLO, care îmi face dorința inimii să devină reală. El mi-a dat detalii despre cum să mă ajute, ceea ce a făcut atunci când m-am conformat și mi-a salvat bărbatul din mâinile rele ale doamnei care l-a hipnotizat și omul meu s-a întors la tine în 48 de ore și am fost cu adevărat uimit că o astfel de manifestare a puterilor este cu adevărat real. Acum pot spune cu bucurie oamenilor să încerce DR ISIKOLO în problemele lor și să aștepte rezultatele imediate. contactați-l cu adresa sa de e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com sau direct WhatsApp +2348133261196.

  Komentaras

  Do you need Personal Finance?
  Business Cash Finance?
  Unsecured Finance
  Fast and Simple Finance?
  Quick Application Process?
  Finance. Services Rendered include,
  *Debt Consolidation Finance
  *Business Finance Services
  *Personal Finance services Help
  contact us today and get the best lending service
  personal cash business cash just email us below
  Contact Us: financialserviceoffer876@gmail.com
  call or add us on what's app +918929509036

  Komentaras

  Sunt aici pentru a mulțumi dr. Ajayi pentru salvarea relației mele. M-am întâlnit cu un tip de patru ani acum, are 39 de ani și 32 de ani. Iubitul meu a fost întotdeauna atât de grijuliu și iubitor, încât mi-a prezentat toți membrii familiei și prietenii ca logodnicul său după ce ne-am logodit acum câteva luni. Ne fixasem deja data nunții până când visele mele s-au transformat dintr-o dată într-un coșmar. La doar câteva săptămâni de la nunta noastră logodnicul meu s-a schimbat, în măsura în care a spus că nu mai este interesat de relație, pur și simplu pentru că s-a săturat de mine, știam că asta a fost ca urmare a fostei sale prietene care l-a implorat să vină. înapoi toate astea, dar el a spus că nu va cădea în capcana ei, dar când a spus că s-a terminat, am știut că ea este cauza. Toată noaptea și ziua mi-am strigat inima cerându-mi logodnicului să se întoarcă pentru că ne-am aranjat deja nunta, dar el a refuzat până nu am auzit de dr. Ajayi, vrăjitorul, l-am contactat și mi-a spus ce să fac, că va arunca câteva vrăji și logodnicul meu se va întoarce în 3 zile după vraja. Câteva zile mai târziu după vrajă, așa cum i-a promis dr. Ajayi, logodnica mea era la mine, implorându-mă în genunchi să-l iert spunând că îi pare rău și nu știe ce i-a venit ... totul mulțumesc dr. Ajayi pentru salvarea relației mele , ne-am căsătorit acum câteva zile. dacă aveți nevoie de un jucător de vrajă pentru orice fel de vrajă, contactați puternicul om spiritual Dr Ajayi pe Viber / Whatsapp: +2347084887094 sau E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Sunt aici pentru a mulțumi dr. Ajayi pentru salvarea relației mele. M-am întâlnit cu un tip de patru ani acum, are 39 de ani și 32 de ani. Iubitul meu a fost întotdeauna atât de grijuliu și iubitor, încât mi-a prezentat toți membrii familiei și prietenii ca logodnicul său după ce ne-am logodit acum câteva luni. Ne fixasem deja data nunții până când visele mele s-au transformat dintr-o dată într-un coșmar. La doar câteva săptămâni de la nunta noastră logodnicul meu s-a schimbat, în măsura în care a spus că nu mai este interesat de relație, pur și simplu pentru că s-a săturat de mine, știam că asta a fost ca urmare a fostei sale prietene care l-a implorat să vină. înapoi toate astea, dar el a spus că nu va cădea în capcana ei, dar când a spus că s-a terminat, am știut că ea este cauza. Toată noaptea și ziua mi-am strigat inima cerându-mi logodnicului să se întoarcă pentru că ne-am aranjat deja nunta, dar el a refuzat până nu am auzit de dr. Ajayi, vrăjitorul, l-am contactat și mi-a spus ce să fac, că va arunca câteva vrăji și logodnicul meu se va întoarce în 3 zile după vraja. Câteva zile mai târziu după vrajă, așa cum i-a promis dr. Ajayi, logodnica mea era la mine, implorându-mă în genunchi să-l iert spunând că îi pare rău și nu știe ce i-a venit ... totul mulțumesc dr. Ajayi pentru salvarea relației mele , ne-am căsătorit acum câteva zile. dacă aveți nevoie de un jucător de vrajă pentru orice fel de vrajă, contactați puternicul om spiritual Dr Ajayi pe Viber / Whatsapp: +2347084887094 sau E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Viața este amară și dulce Treceam prin perioada mea amară în căsătoria mea, pentru că nu am putut să concep și să-i dau soțului meu un copil după 6 ani de când am fost împreună. Am citit mărturia online, o doamnă care vorbea despre asta, un tip lansator Dr. Ayo, cum pare, a ajutat-o ​​să salveze relația ei pe termen lung, după 8 luni de despărțire de logodnicul ei cu felul de puteri ale doctorului Ayo. Am urmărit mulți medici despre incapacitatea mea de a concepe și mi-au spus că nu aș putea concepe, deoarece am probleme cu uterul meu, aveam nevoie disperată de ajutor, așa că am contactat lansatorul de gen, dr. Ayo, i-am explicat starea mea și mi-a spus să nu-mi fac griji că totul este în regulă, a spus câteva lucruri de făcut și am făcut și eu o băutură pe bază de plante pentru mine, iau băutura pe bază de plante de câteva luni și astăzi sunt însărcinată și am primul copil datorită doctorului Ayo. Nu știu prin ce treci în viață, dar dacă ai nevoie de ajutor spiritual în relația ta sau orice alt aspect al vieții, îl recomand cu drag pe Dr. Ayo și îți promit că vei reveni să-i mulțumești împărtășind mărturia ta. îl puteți contacta pe viber sau whatsapp: + 2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.