Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun jucător de vrajă și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac cunoscută tuturor această mărturie. Am fost la alte turnătoare de vrăji fără să văd niciun rezultat. Tocmai mi-aș fi dorit să vin la tine mai devreme, am primit tot ce e mai bun de la tine Fostul meu soț a plecat timp de un an și am mers peste tot și alți jucători de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mi-a prezentat-o ​​pe Dr. Isikolo După ce s-a terminat Vraja de dragoste, am primit în sfârșit un telefon de la el. Vrajile sale au făcut minuni, iar soțul meu a revenit plin de dragoste. Este un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc atât de mult, Dr Isikolo Pentru toți cei care sunt în căutarea unui jucător de vrăji adevărat, ar trebui să îl contactați pe DR ISIKOLO La isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Mulțumită unui om grozav numit dr Ajayi, am reușit să mă împac cu soțul meu după o separare de un an, prietenul meu care este bancher mi-a prezentat-o pentru că a ajutat-o să obțină promovarea în banca cu care lucrează, cu puterile sale ancestrale. transmisă lui de strămoșii săi. dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrajă cu orice problemă prin care treceți sau viața dvs. conjugală nu fi timidă, vă recomandăm să contactați dr. Ajayi, jucătorul de vrajă pe Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru un rapid soluţie

  Komentaras

  Mulțumită unui om grozav numit dr Ajayi, am reușit să mă împac cu soțul meu după o separare de un an, prietenul meu care este bancher mi-a prezentat-o pentru că a ajutat-o să obțină promovarea în banca cu care lucrează, cu puterile sale ancestrale. transmisă lui de strămoșii săi. dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrajă cu orice problemă prin care treceți sau viața dvs. conjugală nu fi timidă, vă recomandăm să contactați dr. Ajayi, jucătorul de vrajă pe Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru un rapid soluţie

  Komentaras

  Este un privilegiu să împărtășești lumii această mărturie miraculoasă. Sunt Sophie Thijs. Soțul meu a divorțat de mine cu 4 luni în urmă și am fost plin de remușcări pentru că nu știam ce să fac pentru a modifica problemele cu soțul meu. Am căutat ajutor pe internet cu privire la modul în care aș putea obține ajutor în căsnicia mea și am descoperit mari martori despre preotul Ade care a fost progresist cu vrăjile sale. Am luat legătura cu el și iată că preotul Ade mi-a spus că îmi va pregăti o vraja care să-l aducă înapoi pe soțul meu. Eram sceptic, dar nu aveam altă opțiune decât să lucrez cu el. 2 zile mai târziu, soțul meu mi-a spus că se întoarce acasă și din acea zi și până în acest moment, am trăit pașnic. S-a întors acum cu atâta dragoste și grijă. astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a aduce înapoi iubitorii și cel mai surprinzător lucru este că iubirea noastră este foarte puternică acum, fiecare zi este fericire și bucurie. și Nu există nimic ca a fi cu omul pe care îl iubești. Îl voi recomanda pe Preot Ade oricui are nevoie de ajutor. Dacă aveți vreo problemă, contactați preotul Ade, vă garantez 100% că vă va ajuta. e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  Este un privilegiu să împărtășești lumii această mărturie miraculoasă. Sunt Sophie Thijs. Soțul meu a divorțat de mine cu 4 luni în urmă și am fost plin de remușcări pentru că nu știam ce să fac pentru a modifica problemele cu soțul meu. Am căutat ajutor pe internet cu privire la modul în care aș putea obține ajutor în căsnicia mea și am descoperit mari martori despre preotul Ade care a fost progresist cu vrăjile sale. Am luat legătura cu el și iată că preotul Ade mi-a spus că îmi va pregăti o vraja care să-l aducă înapoi pe soțul meu. Eram sceptic, dar nu aveam altă opțiune decât să lucrez cu el. 2 zile mai târziu, soțul meu mi-a spus că se întoarce acasă și din acea zi și până în acest moment, am trăit pașnic. S-a întors acum cu atâta dragoste și grijă. astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a aduce înapoi iubitorii și cel mai surprinzător lucru este că iubirea noastră este foarte puternică acum, fiecare zi este fericire și bucurie. și Nu există nimic ca a fi cu omul pe care îl iubești. Îl voi recomanda pe Preot Ade oricui are nevoie de ajutor. Dacă aveți vreo problemă, contactați preotul Ade, vă garantez 100% că vă va ajuta. e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  Vreau să mărturisesc publicului cum relația mea a fost restabilită de marea putere a doctorului ODION după 3 ani de singurătate, fostul meu soț m-a sunat după contactul meu cu doctorul ODION, o vrajă care l-a readus pe fostul meu soț și a început un bine acasă, acum suntem fericiți căsătoriți. Toate mulțumesc doctorului ODION pentru minunatul său ajutor spiritual. Cu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ și dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era înainte. Voi continua să împărtășesc această mărturie peste tot în lume. Îi mulțumim dr. ODION pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine și pentru oamenii pe care i-a ajutat. Crede-l și fă tot ce ți-a cerut să faci și nu te îndoi niciodată în vreun fel de el. contactați-l prin e-mail (drodion60@yandex.com) sau îl puteți WhatsApp și la +2349060503921.

  Komentaras

  Vreau să mărturisesc publicului cum relația mea a fost restabilită de marea putere a doctorului ODION după 3 ani de singurătate, fostul meu soț m-a sunat după contactul meu cu doctorul ODION, o vrajă care l-a readus pe fostul meu soț și a început un bine acasă, acum suntem fericiți căsătoriți. Toate mulțumesc doctorului ODION pentru minunatul său ajutor spiritual. Cu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ și dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era înainte. Voi continua să împărtășesc această mărturie peste tot în lume. Îi mulțumim dr. ODION pentru munca bună pe care a făcut-o pentru mine și pentru oamenii pe care i-a ajutat. Crede-l și fă tot ce ți-a cerut să faci și nu te îndoi niciodată în vreun fel de el. contactați-l prin e-mail (drodion60@yandex.com) sau îl puteți WhatsApp și la +2349060503921.

  Komentaras

  Iubitul meu s-a despărțit de mine acum 2 luni, pentru că a simțit că îl înșel cu un prieten de sex masculin, am încercat tot ce am putut să-i explic, dar a dat urechi surde, am fost devastat emoțional pentru că l-am iubit cu adevărat până Am văzut o postare pe internet despre DR ISIKOLO, care îi ajută pe oameni să-și recapete iubitul pierdut, la început m-am îndoit dacă era real pentru că nu am crezut niciodată în astfel de lucruri, dar am decis să încerc, l-am contactat și i-a spus eu ce să fac și am făcut-o, apoi mi-a făcut o vrajă de dragoste. Procesul vrăjii pentru a reuni iubitorii este foarte simplu și lucrează oamenii cu altruism în același mod în care mi-a restabilit relația în 48 de ore, iar prietenul meu a sunat și a cerșit fă-o din nou cu mine, dacă ai nevoie de ajutor pentru a-ți repara relația sau problema căsătoriei. Iată contactul său, WhatsApp/Viber pe: +2348133261196, trimiteți-i un e-mail (isikolosolutionhome@gmail.com).

  Komentaras

  Soția mea m-a părăsit pentru un alt bărbat după 5 ani de căsătorie. Am încercat toate mijloacele de a mă împăca cu ea, dar nu a fost niciodată de acord să se întoarcă acasă spunând că se plictisește de căsătorie. Căutam modalități de a o recâștiga online când am dat peste o mărturie despre un jucător de vrăji numit Dr. Ajayi, care i-a ajutat pe oameni să rezolve problemele de relație. . așa că, îl contactez pe Dr. Ajayi și îi explic problemele mele, spre cea mai mare surpriză a mea. Dr. AJAYI m-a ajutat să-mi readuc femeia după 3 zile și acum relația mea este perfectă așa cum a promis el. Recuperarea vrajii permanente a fostului tău nu numai că îți aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci va reuni sentimentele iubitorilor tăi pentru ca tu să fii la fel de fericit cu acea persoană. Dacă treceți prin dificultăți în relația dvs. și doriți o soluție rapidă, contactați Dr. Ajayi pe EMAIL: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp SAU numărul Viber +2347084887094

  Komentaras

  Am vizitat un forum aici pe internet și am văzut o mărturie minunată pe forum despre lucrările bune Dr. Ilekhojie. Sunt din Statele Unite. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit nimic despre un astfel de miracol. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre asta până când doctorul Ilekhojie nu a făcut o lucrare minunată pentru mine, care mi-a restabilit căsătoria de 4 ani, recuperându-mi soția divorțată în 48 de ore, așa cum am citit pe internet. Am fost cu adevărat șocat când soția mea a venit acasă rugând iertare să o accepte înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte pentru a-mi arăta aprecierea față de dr. Ilekhojie. Căci este un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii pentru restaurarea divină a căsătoriei. Ai nevoie de ajutor? Nu ezitați să luați legătura cu el acum.

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259)
  E-mail (gethelp05@gmail.com)
  Site web: (https://gethelps.online)

  Komentaras

  Am vizitat un forum aici pe internet și am văzut o mărturie minunată pe forum despre lucrările bune Dr. Ilekhojie. Sunt din Statele Unite. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit nimic despre un astfel de miracol. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre asta până când doctorul Ilekhojie nu a făcut o lucrare minunată pentru mine, care mi-a restabilit căsătoria de 4 ani, recuperându-mi soția divorțată în 48 de ore, așa cum am citit pe internet. Am fost cu adevărat șocat când soția mea a venit acasă rugând iertare să o accepte înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte pentru a-mi arăta aprecierea față de dr. Ilekhojie. Căci este un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii pentru restaurarea divină a căsătoriei. Ai nevoie de ajutor? Nu ezitați să luați legătura cu el acum.

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259)
  E-mail (gethelp05@gmail.com)
  Site web: (https://gethelps.online)

  Komentaras

  Am vizitat un forum aici pe internet și am văzut o mărturie minunată pe forum despre lucrările bune Dr. Ilekhojie. Sunt din Statele Unite. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit nimic despre un astfel de miracol. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre asta până când doctorul Ilekhojie nu a făcut o lucrare minunată pentru mine, care mi-a restabilit căsătoria de 4 ani, recuperându-mi soția divorțată în 48 de ore, așa cum am citit pe internet. Am fost cu adevărat șocat când soția mea a venit acasă rugând iertare să o accepte înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte pentru a-mi arăta aprecierea față de dr. Ilekhojie. Căci este un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii pentru restaurarea divină a căsătoriei. Ai nevoie de ajutor? Nu ezitați să luați legătura cu el acum.

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259)
  E-mail (gethelp05@gmail.com)
  Site web: (https://gethelps.online)

  Komentaras

  CUM SĂ VOI ÎNAPOI EX FĂRĂ FĂRĂ PANICĂ MULȚUMIRI MAREI DR JOE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR
  Informații de contact de mai jos: e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com
  sau numărul WhatsApp +447907629903
  Eu sunt Fenna Daan. Vreau să depun mărturie despre puternicul DR JOE pentru salvarea relației mele. Trebuie să fiu unul dintre puținii care nu au probleme să arate și să spună cuiva cât de recunoscător sunt că am făcut din relația mea o relație melodioasă și lină. Am încercat să fiu mai pozitivă în legătură cu relația mea cu iubitul meu, se pare că a durat pentru totdeauna. O altă doamnă mi-a luat Logodnica de la mine și s-au mutat amândoi. Am plâns și l-am căutat să se întoarcă, dar el a refuzat să primească apelurile mele și să nu-mi întoarcă mesajele. Prietenul meu m-a prezentat la un puternic turnător de vrăji numit DR JOE, care m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste foarte puternică care mi-a readus logodnica în 48 de ore. Am fost uimit și surprins când logodnica mea a sunat să mă implore pentru iertare, din cauza puternicei vrăji de dragoste a lui DR JOE. Nu omiteți să contactați DR JOE prin următoarele mijloace dacă aveți orice problemă maritală sau de relație. Informații de contact de mai jos: e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  CUM SĂ VOI ÎNAPOI EX FĂRĂ FĂRĂ PANICĂ MULȚUMIRI MAREI DR JOE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR
  Informații de contact de mai jos: e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com
  sau numărul WhatsApp +447907629903
  Eu sunt Fenna Daan. Vreau să depun mărturie despre puternicul DR JOE pentru salvarea relației mele. Trebuie să fiu unul dintre puținii care nu au probleme să arate și să spună cuiva cât de recunoscător sunt că am făcut din relația mea o relație melodioasă și lină. Am încercat să fiu mai pozitivă în legătură cu relația mea cu iubitul meu, se pare că a durat pentru totdeauna. O altă doamnă mi-a luat Logodnica de la mine și s-au mutat amândoi. Am plâns și l-am căutat să se întoarcă, dar el a refuzat să primească apelurile mele și să nu-mi întoarcă mesajele. Prietenul meu m-a prezentat la un puternic turnător de vrăji numit DR JOE, care m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste foarte puternică care mi-a readus logodnica în 48 de ore. Am fost uimit și surprins când logodnica mea a sunat să mă implore pentru iertare, din cauza puternicei vrăji de dragoste a lui DR JOE. Nu omiteți să contactați DR JOE prin următoarele mijloace dacă aveți orice problemă maritală sau de relație. Informații de contact de mai jos: e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  CUM SĂ VOI ÎNAPOI EX FĂRĂ FĂRĂ PANICĂ MULȚUMIRI MAREI DR JOE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR
  Informații de contact de mai jos: e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com
  sau numărul WhatsApp +447907629903
  Eu sunt Fenna Daan. Vreau să depun mărturie despre puternicul DR JOE pentru salvarea relației mele. Trebuie să fiu unul dintre puținii care nu au probleme să arate și să spună cuiva cât de recunoscător sunt că am făcut din relația mea o relație melodioasă și lină. Am încercat să fiu mai pozitivă în legătură cu relația mea cu iubitul meu, se pare că a durat pentru totdeauna. O altă doamnă mi-a luat Logodnica de la mine și s-au mutat amândoi. Am plâns și l-am căutat să se întoarcă, dar el a refuzat să primească apelurile mele și să nu-mi întoarcă mesajele. Prietenul meu m-a prezentat la un puternic turnător de vrăji numit DR JOE, care m-a ajutat să arunc o vraja de dragoste foarte puternică care mi-a readus logodnica în 48 de ore. Am fost uimit și surprins când logodnica mea a sunat să mă implore pentru iertare, din cauza puternicei vrăji de dragoste a lui DR JOE. Nu omiteți să contactați DR JOE prin următoarele mijloace dacă aveți orice problemă maritală sau de relație. Informații de contact de mai jos: e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  Sono molto sorpreso per l'esperienza miracolosa e le meraviglie del dottor Isikolo che sono state diffuse su Internet e in tutto il mondo, come ha aiutato meravigliosamente le persone di tutto il mondo a restaurare i loro amanti perduti l'ho contattato dopo aver passato così tante testimonianze di persone diverse come mi aiuta a riportare indietro l'ex amante, gli ho detto di mio marito che mi ha abbandonato circa 8 mesi fa, e se n'è andato di casa con tutto quello che avevo, ero sconcertato quando mi ha detto solo di sorridere e avere un riposo mentale assicurandomi che gestirà tutto in sole 48 ore, dopo il secondo giorno in cui mio marito mi ha chiamato, ero così scioccato, prendo la chiamata e non potevo credere alle mie orecchie, mi stava davvero implorando di perdonarlo e facendo promesse al telefono, È tornato a casa e mi ha anche fatto un regalo molto carino solo per lui per dimostrare il suo amore per me, ero così felice che ho dovuto chiamare il dottor Isikolo e ringraziarlo, mi ha detto solo di condividere la buona notizia in tutto il mondo , Beh, se hai bisogno di un lanciatore di incantesimi efficace e reale per un y problema nella tua vita puoi contattare il dottor Isikolo sulla sua email: isikolosolutionhome@gmail.com o il suo WhatsApp lui su: +2348133261196.

  Komentaras

  Sono molto sorpreso per l'esperienza miracolosa e le meraviglie del dottor Isikolo che sono state diffuse su Internet e in tutto il mondo, come ha aiutato meravigliosamente le persone di tutto il mondo a restaurare i loro amanti perduti l'ho contattato dopo aver passato così tante testimonianze di persone diverse come mi aiuta a riportare indietro l'ex amante, gli ho detto di mio marito che mi ha abbandonato circa 8 mesi fa, e se n'è andato di casa con tutto quello che avevo, ero sconcertato quando mi ha detto solo di sorridere e avere un riposo mentale assicurandomi che gestirà tutto in sole 48 ore, dopo il secondo giorno in cui mio marito mi ha chiamato, ero così scioccato, prendo la chiamata e non potevo credere alle mie orecchie, mi stava davvero implorando di perdonarlo e facendo promesse al telefono, È tornato a casa e mi ha anche fatto un regalo molto carino solo per lui per dimostrare il suo amore per me, ero così felice che ho dovuto chiamare il dottor Isikolo e ringraziarlo, mi ha detto solo di condividere la buona notizia in tutto il mondo , Beh, se hai bisogno di un lanciatore di incantesimi efficace e reale per un y problema nella tua vita puoi contattare il dottor Isikolo sulla sua email: isikolosolutionhome@gmail.com o il suo WhatsApp lui su: +2348133261196.

  Komentaras

  Am citit câteva dintre mărturiile doctorului Ajayi despre modul în care a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi iubitorii în 3 zile cu o vrajă de dragoste. Aveam probleme cu iubitul meu, așa că am decis să-l contactez pentru că îl iubesc atât de mult pe iubitul meu. a plecat de acasă și a spus că nu-l mai interesează relația fără motiv, am fost șocat. L-am contactat pe dr. Ajayi și mi-a spus că iubitul meu va reveni la mine în următoarele 3 zile, dr. Ajayi a făcut o vrajă de dragoste și acest lucru l-a făcut pe iubitul meu să deschidă ochii pentru a vedea cât de mult ne iubim și a revenit acasă. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. eu și iubitul nostru ducem o viață fericită și dragostea noastră este acum mai puternică decât era înainte de a ne despărți. Toate datorită dr. Ajayi pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu iubitul meu. dacă vă confruntați cu orice problemă de relație și doriți o soluție rapidă, contactați-l pe Dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau Viber / Whatsapp: +2347084887094 este un om de încredere.

  Komentaras

  Sunt foarte fericit că am postat aici această mărturie despre modul în care un mare jucător de vrăji m-a ajutat să-mi readuc dragostea vieții mele. Știu că există o mulțime de femei ca mine acolo care au făcut atât de mult pentru a-și întoarce soțul sau iubirile odată, sunt aici să vă spun tuturor să nu mai căutați, deoarece răspunsul este chiar aici. Cred cu sinceritate că dacă există până la cinci turnătoare de vrăji precum Dr. ODION, această lume ar fi un loc mai bun, am văzut oameni plângându-se de felul în care castele de vrăji false au promis că îi vor ajuta, dar cu Dr. ODION îți spun că problema ta este rezolvat deja. Soțul meu și cu mine eram despărțiți de 4 luni și nu puteam suporta fără să trăiesc fără el, am încercat totul pentru a-l avea înapoi, dar nimic nu a funcționat până nu am văzut numeroase mărturii despre un jucător de vrăji numit Dr. ODION și cât de grozavă este munca lui este. și l-am contactat prin WhatsApp la (+2349060503921) imediat și urmez pasul pe care l-a cerut și în următoarele 48 de ore amantul meu m-a sunat și a fost dornic de iertarea mea și că nu-și dorea altceva decât să mă aibă în brațe pentru totdeauna. Am umplut atât de multă bucurie și fericire încât l-am găsit pe Dr. ODION. Sper că toți cei de aici veți găsi această mărturie a mea și îl veți readuce pe soțul dvs. în doar 48 de ore datorită lui DR ODION contactați adresa de e-mail (drodion60@yandex.com) și puteți WhatsApp, de asemenea, la +2349060503921.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre doctorul Ilekhojie și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna martie a acestui an și m-am întors aici pentru a posta despre el. Doctorul Ilekhojie vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Postarea despre un turnător de vrăji este foarte ciudată pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un turnător de vrăji în readucerea fostului meu iubit la mine după 3 ani fără contact. Am citit despre doctorul Ilekhojie de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați tuturor aici, contactați medicul Ilekhojie pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația dvs. care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. Trimiteți-l prin e-mail la (gethelp05@gmail.com) sau direct pe whatsApp him +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.