Ne­bu­vo mies­te­lio be žy­dų gat­ve­lės, Aly­tus – ne iš­im­tis (280)

Saulė Pinkevičienė
nuotrauka
Spek­tak­lis „Žydiška gatvelė“ uni­ka­lus ir sa­vo sce­ni­niu spren­di­mu – jį ga­li­ma ro­dy­ti ir ki­to­se, ne te­at­ri­nė­se erd­vė­se, taip pat ir gat­vė­je, kur žiū­ro­vais ga­lė­tų tap­ti pra­ei­viai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to te­at­ras pa­de­da nau­ją se­zo­ną – šį­kart ne­įpras­tai anks­ti, rug­pjū­čio 9 die­ną, Ma­žo­jo­je sa­lė­je pa­ro­dy­ta spek­tak­lio „Žy­diš­ka gat­ve­lė“ prem­je­ra. Žiū­ro­vą ji tu­rė­jo pa­siek­ti bir­že­lio mė­ne­sį, ta­čiau te­at­ro pla­nus su­grio­vė ka­ran­ti­nas. Te­at­ra­lų ir žiū­ro­vų su­si­ti­ki­mas „po­ka­ran­ti­ni­nė­je prem­je­ro­je“ – ne tik su bū­ti­ną sau­gų at­stu­mą iš­lai­kan­čio­mis tuš­čio­mis kė­dė­mis sa­lė­je, bet ir ne­ti­kė­tu jau­du­liu. „Koks te­at­ras be žiū­ro­vo? La­bai jums ačiū, kad at­ėjo­te šian­dien į mū­sų spek­tak­lio prem­je­rą“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rius Al­ber­tas Vi­džiū­nas, ku­riam Aly­tus – gim­ta­sis mies­tas, o prem­je­ros, ži­no­ma, ne­pra­lei­do čia gy­ve­nan­ti jo mo­čiu­tė. Tru­pę prem­je­ros pro­ga Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos var­du pa­svei­ki­no ir se­niū­nai­tė Ge­no­vai­tė Žiu­rins­kie­nė, ne­ši­na py­ra­gu ra­gi­no aly­tiš­kius my­lė­ti ir gerb­ti sa­vo te­at­rą, ku­ris pra­de­da 31-ąjį se­zo­ną.

Pra­dė­tas re­pe­tuo­ti nuo­to­li­niu bū­du, spek­tak­lis „Žy­diš­ka gat­ve­lė“ at­ski­rais etiu­dais pa­ro­dy­tas mies­to die­ną Ug­nia­ge­sių gat­vė­je, prie dai­li­nin­ko Ar­tū­ro Ši­mo­nio sie­nos ta­py­bos dar­bo. Be­je, šis dai­li­nin­kas taip pat su­kū­rė sce­nog­ra­fi­ją ir sce­ni­nius kos­tiu­mus dau­giau nei dvi­de­šim­čiai Aly­taus mies­to te­at­ro spek­tak­lių.

Spek­tak­lio su­ma­ny­mas gi­mė po re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­no pa­žin­ties su Lie­tu­vos žy­dų dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Fa­jer­lech“ va­do­ve La­ri­sa Vyš­niaus­kie­ne. Tai – pir­mas ban­dy­mas te­at­re su­jung­ti dra­ma­tur­gi­nę me­džia­gą (jos au­to­rius yra pats A.Vi­džiū­nas) ir gy­vą „Fa­jer­lech“ at­lie­ka­mą mu­zi­ką, šo­kius. An­sam­blis yra uni­ka­lus, jis gy­vuo­ja be­veik 50 me­tų ir yra be­ne vie­nin­te­lis Eu­ro­po­je, po­pu­lia­ri­nan­tis nyks­tan­čią ji­diš kul­tū­rą.

Kaip pa­sa­ko­ja re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­nas, spek­tak­lis bu­vo ku­ria­mas be tvir­to li­te­ra­tū­ri­nio pa­grin­do, tai­gi ja­me yra daug im­pro­vi­za­ci­jos, etiu­dus kū­rė pa­tys ak­to­riai Eri­ka Ja­sins­kai­tė-Sa­lic­kie­nė, Eg­lė Kor­diu­ko­vai­tė, Eg­lė Juš­kai­tė, To­mas Pu­kys, Vi­das Vaš­kius, Vin­cas Vai­čiu­lis, Jo­nas Gai­žaus­kas, Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas.

„Mė­gau­ki­tės vai­di­ni­mu!“ – ra­gi­no re­ži­sie­rius ak­to­rius, ku­riems tai net­gi ta­po ga­li­my­be su­grįž­ti į stu­di­jų lai­kus, pri­si­min­ti klou­na­dos ele­men­tus ar pan.

„Daug kal­bė­jo­mės apie žy­dų tau­tos is­to­ri­ją, apie tai, kad be šios tau­tos ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos mies­te­lių kul­tū­ra. Nė­ra mies­te­lių be žy­dų gat­ve­lės, žy­dų ben­druo­me­nė bu­vo la­bai stip­ri ir tar­pu­ka­rio Aly­tu­je, bet mes vis dar la­bai ma­žai ži­no­me apie jų is­to­ri­ją, tai­gi at­ra­di­mų mums pa­tiems bu­vo la­bai daug“, – sa­ko re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­nas.

Spek­tak­lis uni­ka­lus ir sa­vo sce­ni­niu spren­di­mu – jį ga­li­ma ro­dy­ti ir ki­to­se, ne te­at­ri­nė­se erd­vė­se, taip pat ir gat­vė­je, kur žiū­ro­vais ga­lė­tų tap­ti pra­ei­viai. „Sten­gė­mės, kad spek­tak­lis pa­trauk­tų akį ir kur­tų nuo­tai­ką, pri­min­tų, kad žy­dų gat­ve­lės tu­rė­jo sa­vo gai­va­lin­gą šur­mu­lį, spek­tak­ly­je ban­do­ma su­kur­ti tą at­mo­sfe­rą ir, ži­no­ma, pa­sa­ko­ja­ma mei­lės is­to­ri­ja“, – sa­ko re­ži­sie­rius.

Ant­ro­ji prem­je­ra, ku­ri dar pa­si­pil­dys žy­dų dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Fa­jer­lech“ šo­kė­jais ir dai­ni­nin­kais, bus pa­ro­dy­ta rug­sė­jo 5 dieną.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai