Ne­bu­vo mies­te­lio be žy­dų gat­ve­lės, Aly­tus – ne iš­im­tis (280)

Saulė Pinkevičienė
nuotrauka
Spek­tak­lis „Žydiška gatvelė“ uni­ka­lus ir sa­vo sce­ni­niu spren­di­mu – jį ga­li­ma ro­dy­ti ir ki­to­se, ne te­at­ri­nė­se erd­vė­se, taip pat ir gat­vė­je, kur žiū­ro­vais ga­lė­tų tap­ti pra­ei­viai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to te­at­ras pa­de­da nau­ją se­zo­ną – šį­kart ne­įpras­tai anks­ti, rug­pjū­čio 9 die­ną, Ma­žo­jo­je sa­lė­je pa­ro­dy­ta spek­tak­lio „Žy­diš­ka gat­ve­lė“ prem­je­ra. Žiū­ro­vą ji tu­rė­jo pa­siek­ti bir­že­lio mė­ne­sį, ta­čiau te­at­ro pla­nus su­grio­vė ka­ran­ti­nas. Te­at­ra­lų ir žiū­ro­vų su­si­ti­ki­mas „po­ka­ran­ti­ni­nė­je prem­je­ro­je“ – ne tik su bū­ti­ną sau­gų at­stu­mą iš­lai­kan­čio­mis tuš­čio­mis kė­dė­mis sa­lė­je, bet ir ne­ti­kė­tu jau­du­liu. „Koks te­at­ras be žiū­ro­vo? La­bai jums ačiū, kad at­ėjo­te šian­dien į mū­sų spek­tak­lio prem­je­rą“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rius Al­ber­tas Vi­džiū­nas, ku­riam Aly­tus – gim­ta­sis mies­tas, o prem­je­ros, ži­no­ma, ne­pra­lei­do čia gy­ve­nan­ti jo mo­čiu­tė. Tru­pę prem­je­ros pro­ga Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos var­du pa­svei­ki­no ir se­niū­nai­tė Ge­no­vai­tė Žiu­rins­kie­nė, ne­ši­na py­ra­gu ra­gi­no aly­tiš­kius my­lė­ti ir gerb­ti sa­vo te­at­rą, ku­ris pra­de­da 31-ąjį se­zo­ną.

Pra­dė­tas re­pe­tuo­ti nuo­to­li­niu bū­du, spek­tak­lis „Žy­diš­ka gat­ve­lė“ at­ski­rais etiu­dais pa­ro­dy­tas mies­to die­ną Ug­nia­ge­sių gat­vė­je, prie dai­li­nin­ko Ar­tū­ro Ši­mo­nio sie­nos ta­py­bos dar­bo. Be­je, šis dai­li­nin­kas taip pat su­kū­rė sce­nog­ra­fi­ją ir sce­ni­nius kos­tiu­mus dau­giau nei dvi­de­šim­čiai Aly­taus mies­to te­at­ro spek­tak­lių.

Spek­tak­lio su­ma­ny­mas gi­mė po re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­no pa­žin­ties su Lie­tu­vos žy­dų dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Fa­jer­lech“ va­do­ve La­ri­sa Vyš­niaus­kie­ne. Tai – pir­mas ban­dy­mas te­at­re su­jung­ti dra­ma­tur­gi­nę me­džia­gą (jos au­to­rius yra pats A.Vi­džiū­nas) ir gy­vą „Fa­jer­lech“ at­lie­ka­mą mu­zi­ką, šo­kius. An­sam­blis yra uni­ka­lus, jis gy­vuo­ja be­veik 50 me­tų ir yra be­ne vie­nin­te­lis Eu­ro­po­je, po­pu­lia­ri­nan­tis nyks­tan­čią ji­diš kul­tū­rą.

Kaip pa­sa­ko­ja re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­nas, spek­tak­lis bu­vo ku­ria­mas be tvir­to li­te­ra­tū­ri­nio pa­grin­do, tai­gi ja­me yra daug im­pro­vi­za­ci­jos, etiu­dus kū­rė pa­tys ak­to­riai Eri­ka Ja­sins­kai­tė-Sa­lic­kie­nė, Eg­lė Kor­diu­ko­vai­tė, Eg­lė Juš­kai­tė, To­mas Pu­kys, Vi­das Vaš­kius, Vin­cas Vai­čiu­lis, Jo­nas Gai­žaus­kas, Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas.

„Mė­gau­ki­tės vai­di­ni­mu!“ – ra­gi­no re­ži­sie­rius ak­to­rius, ku­riems tai net­gi ta­po ga­li­my­be su­grįž­ti į stu­di­jų lai­kus, pri­si­min­ti klou­na­dos ele­men­tus ar pan.

„Daug kal­bė­jo­mės apie žy­dų tau­tos is­to­ri­ją, apie tai, kad be šios tau­tos ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos mies­te­lių kul­tū­ra. Nė­ra mies­te­lių be žy­dų gat­ve­lės, žy­dų ben­druo­me­nė bu­vo la­bai stip­ri ir tar­pu­ka­rio Aly­tu­je, bet mes vis dar la­bai ma­žai ži­no­me apie jų is­to­ri­ją, tai­gi at­ra­di­mų mums pa­tiems bu­vo la­bai daug“, – sa­ko re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­nas.

Spek­tak­lis uni­ka­lus ir sa­vo sce­ni­niu spren­di­mu – jį ga­li­ma ro­dy­ti ir ki­to­se, ne te­at­ri­nė­se erd­vė­se, taip pat ir gat­vė­je, kur žiū­ro­vais ga­lė­tų tap­ti pra­ei­viai. „Sten­gė­mės, kad spek­tak­lis pa­trauk­tų akį ir kur­tų nuo­tai­ką, pri­min­tų, kad žy­dų gat­ve­lės tu­rė­jo sa­vo gai­va­lin­gą šur­mu­lį, spek­tak­ly­je ban­do­ma su­kur­ti tą at­mo­sfe­rą ir, ži­no­ma, pa­sa­ko­ja­ma mei­lės is­to­ri­ja“, – sa­ko re­ži­sie­rius.

Ant­ro­ji prem­je­ra, ku­ri dar pa­si­pil­dys žy­dų dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Fa­jer­lech“ šo­kė­jais ir dai­ni­nin­kais, bus pa­ro­dy­ta rug­sė­jo 5 dieną.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

Kiti straipsniai