Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mano gyvenimas buvo sunaikintas, kai vyras man siuntė daiktus, po 13 metų mes buvome kartu. Buvau pasimetusi ir bejėgė, išbandžiusi tiek daug būdų, kaip susigrąžinti vyrą. Vieną dieną darbe buvau išsiblaškęs, nežinodamas, kad man paskambino viršininkas, todėl jis sėdėjo ir klausė, kas tai yra, aš jam pasakiau, o jis nusišypsojo ir pasakė, kad tai nėra problema. Aš niekada nesupratau, ką jis turėjo omenyje, nesunku susigrąžinti savo vyrą, jis sakė, kad jis naudojo burtą, norėdamas susigrąžinti savo žmoną, kai ji paliko jį kitam vyrui. Mano bosas. Jis man davė DR ODION el. Pašto adresą, kuris padėjo susigrąžinti žmoną. Aš niekada netikėjau, kad tai pavyks, bet neturėjau kito pasirinkimo susisiekti su mano pasakymais, ir jis paprašė mano informacijos mano vyras galėjo pasiūlyti išmesti jam burtą ir aš nusiunčiau jam išsamią informaciją, bet po dviejų dienų mama man paskambino, kad mano vyras teisinasi, kad jis nori manęs grąžinti, aš niekada netikėjau, nes tai buvo tik sapnas ir aš turėjau skubėti pas mamą ir, mano nuostabai, klūpėdamas klūpojo, kad mano vyras prašytų manęs atleisti, kad jis nori manęs ir vaiko namo, kai aš pasakiau DR ODION pokalbį dėl staigaus vyro pasikeitimo ir jis aiškiai pasakė: man, kad mano vyras mylės mane iki pasaulio pabaigos, kad jis niekada nepaliks kitos moters. Dabar aš ir mano vyras vėl grįžome kartu ir pradėjome daryti juokingus dalykus, kurių jis dar nebuvo daręs, jis mane džiugina ir daro tai, ką manoma daryti kaip vyrui, nesikaupiant. Prašau, jei jums reikia bet kokios pagalbos, kreipkitės pagalbos į DR ODION. Jo el. Pašto adresas yra (drodion60@yandex.com) arba paskambinkite +2349060503921 ARBA taip pat „WhatsApp“

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre modul în care acest puternic jucător de vrăji numit Dr. Wale m-a ajutat să-mi repar relația. Am fost cu sufletul la gură când logodnica mea mi-a spus că nu mai este interesat să se căsătorească cu mine, deoarece avea o aventură cu alte femei de afară. Am plâns și am plâns în fiecare zi, până când s-a înrăutățit atât de mult încât am contactat Internetul pentru ajutor, atunci când am citit o recenzie despre marea lucrare a doctorului Wale, apoi l-am contactat pentru ajutor pentru a-mi recupera amantul, m-a ajutat să arunc o vrajă puternică (vrajă de dragoste de reconciliere) și spre marea mea surpriză după câteva săptămâni de a face vrajă de dragoste Logodnica mea s-a întors în genunchi implorându-mă să-l iert. Acum suntem fericiți căsătoriți și toate mulțumirile îi revin doctorului Wale pentru că m-a ajutat să-mi salvez viața și relația. A fost același doctor Wale care l-a ajutat pe un prieten de-al meu să câștige promovare la locul său de muncă. Prietenul meu lucrează de câțiva ani fără progrese, după ce a confirmat modul în care dr. Wale m-a ajutat și el a încercat și totul a mers bine. doar în cazul în care treceți prin ceva cu care nu sunteți bine, nu ezitați să îl contactați pe dr. Wale prin adresa sa de e-mail: drwalespellhome@gmail.com sau WhatsApp, la +2349015141346

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre modul în care acest puternic jucător de vrăji numit Dr. Wale m-a ajutat să-mi repar relația. Am fost cu sufletul la gură când logodnica mea mi-a spus că nu mai este interesat să se căsătorească cu mine, deoarece avea o aventură cu alte femei de afară. Am plâns și am plâns în fiecare zi, până când s-a înrăutățit atât de mult încât am contactat Internetul pentru ajutor, atunci când am citit o recenzie despre marea lucrare a doctorului Wale, apoi l-am contactat pentru ajutor pentru a-mi recupera amantul, m-a ajutat să arunc o vrajă puternică (vrajă de dragoste de reconciliere) și spre marea mea surpriză după câteva săptămâni de a face vrajă de dragoste Logodnica mea s-a întors în genunchi implorându-mă să-l iert. Acum suntem fericiți căsătoriți și toate mulțumirile îi revin doctorului Wale pentru că m-a ajutat să-mi salvez viața și relația. A fost același doctor Wale care l-a ajutat pe un prieten de-al meu să câștige promovare la locul său de muncă. Prietenul meu lucrează de câțiva ani fără progrese, după ce a confirmat modul în care dr. Wale m-a ajutat și el a încercat și totul a mers bine. doar în cazul în care treceți prin ceva cu care nu sunteți bine, nu ezitați să îl contactați pe dr. Wale prin adresa sa de e-mail: drwalespellhome@gmail.com sau WhatsApp, la +2349015141346

  Komentaras

  Numele meu este Carla Houston
  . Sunt atât de încântat căsnicia mea ruptă a fost restabilită, fostul meu soț s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. Am fost atât de fericit că l-am cunoscut pe dr. Ilekhojie cum îi ajută pe mulți să-l aducă înapoi pe Lover, așa că îl contactez ca să mă ajute și pe mine. așa m-a ajutat dr. Ilekhojie să-l aduc pe soțul meu înapoi .. Mulțumesc mult dr. Ilekhojie pentru că nu am crezut niciodată că fostul meu soț îmi va reveni atât de repede cu vraja ta. Ești cel mai bun și cel mai mare din lume. dacă sunteți aici și aveți nevoie de Ex Lover înapoi sau soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic turnător de vrăji. Mulțumesc! E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Carla Houston
  . Sunt atât de încântat căsnicia mea ruptă a fost restabilită, fostul meu soț s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. Am fost atât de fericit că l-am cunoscut pe dr. Ilekhojie cum îi ajută pe mulți să-l aducă înapoi pe Lover, așa că îl contactez ca să mă ajute și pe mine. așa m-a ajutat dr. Ilekhojie să-l aduc pe soțul meu înapoi .. Mulțumesc mult dr. Ilekhojie pentru că nu am crezut niciodată că fostul meu soț îmi va reveni atât de repede cu vraja ta. Ești cel mai bun și cel mai mare din lume. dacă sunteți aici și aveți nevoie de Ex Lover înapoi sau soțul dvs. s-a mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați acum acest puternic turnător de vrăji. Mulțumesc! E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Contactați doctorul Ayoola la drayoolasolutionhome@gmail.com dacă doriți să vă recuperați soțul, soția, iubitul și iubita acum și să vă recâștigați fericirea.

  Salut, sunt Doris Laria din Canada. Am experimentat minunile vrăjii dragostei Dr. Ayoola, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească viața de căsătorie și să-și recapete iubitorii pierduți , și, de asemenea, ajuta la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atât de multe mărturii de la oameni diferiți cum a ajutat să-l readucă pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 10 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut .. Dr. Ayoola mi-a spus doar să zâmbească și să aibă odihnă, se va descurca totul în doar 24 de ore. După a doua zi, soțul meu m-a sunat, am fost atât de șocat, am apelat și nu-mi venea să cred urechile mele, chiar mă implora să iartă-l și făcând promisiuni la telefon .. S-a întors acasă și mi-a luat și o mașină nouă doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe dr. Ayoola și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din întreaga lume .. Ei bine, dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji eficient și real, contactați-l pe Dr. Ayoola Prin e-mail: drayoolasolutionhome@gmail.com sau Sunați sau WhatsApp: +31684065675

  Komentaras

  Fostul meu iubit m-a abandonat acum 6 luni după ce l-am acuzat că a văzut pe altcineva și l-a insultat. Vreau să revină la viața mea, dar refuză să mă contacteze. Eram atât de confuz și nu știam ce să fac, prietenul meu mi-a prezentat o vrajă de dragoste de la ARAB, dr. Pella, care a făcut o vrajă de dragoste pentru a reuni relațiile și căsătoriile rupte, la început s-a îndoit dacă este adevărat, dar a decis să încerce când iau legătura cu acest jucător de vrajă de dragoste prin e-mailul său drpellar@gmail.com a lansat o vrajă de dragoste care mi-a restaurat fosta în 24 de ore, ne-am reîntâlnit, contactăm acest jucător de vrajă de dragoste pentru problemele de căsătorie sau relație, contactați-l pentru a obține o mai bună înțelegere. prin e-mail drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Sunt Angela Castor. Am 43 de ani și m-am căsătorit la 25 de ani. Am doar doi copii și trăiesc fericit. După cinci ani de căsătorie, comportamentul soțului meu a devenit atât de ciudat încât nu prea înțeleg ce s-a întâmplat. A împachetat din casă în casă o altă femeie și îl iubesc atât de mult încât și eu
  Nu am visat niciodată să-l pierd. Am încercat din răsputeri să mă asigur că soțul meu se întoarce la mine, dar fără rezultat, am plâns și am plâns și am căutat ajutor. Am discutat acest lucru cu cea mai bună prietenă a mea, Alison și mi-a spus că mă poate ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat pe nume Dr.Sango, mi-a spus că este un bărbat foarte grozav și un bărbat adevărat în care să poată avea încredere și că nu există nimic despre el despre dragoste și sarcină pe care ea să nu-l poată rezolva și mi-a spus eu cum a ajutat-o ​​pe ea și pe nenumărați oameni să își refacă relația. I-am contactat rapid adresa de e-mail, i-am explicat toate problemele mele și mi-a spus că nu trebuie să mă tem că toate problemele mele ar fi bine. În acest moment sunt foarte fericit că mi-am revenit soțul cu ajutorul doctorului Sango și trăim fericiți cu atâta dragoste unul pentru celălalt. Sincer, un bărbat este foarte bun și dacă caută ajutor pentru a vă restabili căsătoria sau relația, contactați-l prin e-mail; spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume de îndată ce prietenul meu se întoarce la mine și astăzi aș dori să îi mulțumesc dr. Sango cu tot respectul pentru aducerea bucuriei și fericirii relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există o vraja magică care este reală și reală. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am pierdut prietenul. Am avut nevoie de ajutor până când am găsit o vrajă grozavă pe o vrajă. Și el a evocat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat RedHat că îmi voi recupera prietenul în termen de două zile de la eliberarea vrăjii. Trei zile mai târziu, telefonul meu a sunat, și atât de șocant a fost prietenul meu care nu mă sunase în ultimii 6 ani, mi-a cerut scuze pentru că mi-a frânt inima și mi-a spus că este gata să fie coloana vertebrală pentru tot restul vieții sale cu pe mine. Dr. Sango l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a-și imagina cât am împărtășit. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată din lume, iar eu și prietenul nostru ducem o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât înainte de despărțire. De aceea am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Sango pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail pentru fiecare situație prin care treceți, poate fi o inimă și vă asigur că așa cum a făcut pentru mine, cu siguranță vă va ajuta. e-mail: spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Marian Philip, vin din Polonia și îl împărtășesc cu baza mondială a poveștii mele reale, vreau ca lumea să știe despre Dr. Pellar, un om grozav care este puternic și onest, am avut probleme cu soțul meu și a divorțat de mine, doar pentru că nu am avut copii pentru el după 9 ani de căsătorie și căut ajutor peste tot, știu că cineva mă poate ajuta și am văzut un anunț pe internet pe care doamna l-a împărtășit când Am vorbit despre Dr.Pellar despre cum a primit ajutor de la el în 24 de ore, l-am contactat rapid pe DrPellar și mi-a spus că mă va ajuta cu problema mea în 24 de ore, nu era sigur de cuvintele sale până când a adus soțul meu s-a întors în mai puțin de 24 de ore și de la întoarcerea soțului meu sunt cea mai fericită femeie din lume, acum sunt băiat însărcinat, depun mărturie astăzi pentru că i-am spus doctorului Pellar că voi anunța lumea despre el și chiar și cei dintre voi care au nevoie de o soluție la problemele vieții voastre, contactați-l astăzi și pregătiți-vă propria soluție prin: drpellar@gmail.c om

  Komentaras

  CUM M-AM REVENIT DE EX SOTIA CU AJUTORUL LUI DR ODION ...... Buna tuturor Numele meu este Robert Jason, dupa 15 ani de casnicie, eu si sotia mea traiam fericiti impreuna, ne iubeam atat de mult si am iubit familia mea au fost prioritatea mea principală, până când într-o dimineață, eu și soția mea am avut o mică ceartă pe care știu că o au toate cuplurile, pentru că nu există cupluri perfecte în această lume, după cearta pe care am mers la serviciu când am venit acasă, nu am putut am găsit-o pe soția mea și pe copiii noștri și-a făcut bagajele și pe cea a copiilor și am plecat am încercat să o sun, dar nu am putut ajunge la ea, m-am dus acasă la prietena ei, dar nu mi-au putut spune unde să o găsesc, am fost frustrat Nu știam ce să fac. Am început să beau alcool în fiecare zi și noapte, am încetat să merg la muncă, a fost un lucru dificil pentru mine, pentru că ea și copiii mei înseamnă totul pentru mine, este ca și cum părțile corpului meu m-au părăsit, nu am putut funcționează bine, într-o zi navigam pe internet când am văzut o mărturie a cuiva care mărturisește despre un om c l-a aliat pe Dr. ODION și cum și-a readus soția în 3 zile, nu m-am gândit de două ori. I-am trimis un mesaj și i-am spus tot ce s-a întâmplat între mine și soția mea și a spus că i se pare foarte ușor să rezolve problema mea. mi-a spus, de asemenea, să am încredere în el că soția mea se va întoarce și i-am spus că am încredere în el și mi-a cerut niște informații pe care i le-am dat, 3 zile mai târziu soția mea s-a întors acasă cu copiii, am fost atât de surprinsă că am văzut-o că a fost ca un vis pentru mine, a început să plângă și să-mi ceară scuze i-am spus că este în regulă, o iert că sunt fericită că s-a întors, acum trăim fericiți împreună. Dacă sunteți frânt de inimă pentru că soția sau soțul dvs. v-a părăsit, pentru orice fel de Vrajă de Moarte, Vrajă de Protecție și, de asemenea, pentru soluționarea cazurilor în justiție, contactați acest puternic jucător de vrăji numit Dr. ODION, contactați-l prin e-mail; (drodion60@yandex.com) sau puteți, de asemenea, whatsApp him pe +2349060503921.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce m-a ajutat să-l recuperez pe soțul meu. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele jucător de vrăji care mi-a adus înapoi soțul meu, când am crezut că orice speranță s-a pierdut. așa că l-am contactat și am respectat tot ce mi-a spus să fac și într-adevăr, am obținut rezultatul în 48 de ore, așa cum m-a asigurat. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi bărbatul cu vraja lui, la început am crezut că visez când soțul meu s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțele dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau WhatsApp/Viber lui pe: +2348133261196

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce m-a ajutat să-l recuperez pe soțul meu. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele jucător de vrăji care mi-a adus înapoi soțul meu, când am crezut că orice speranță s-a pierdut. așa că l-am contactat și am respectat tot ce mi-a spus să fac și într-adevăr, am obținut rezultatul în 48 de ore, așa cum m-a asigurat. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi bărbatul cu vraja lui, la început am crezut că visez când soțul meu s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțele dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau WhatsApp/Viber lui pe: +2348133261196

  Komentaras

  Viața vine cu experiențe diferite, nu știu ce experiență aveți, dar aceasta este scurta mea mărturie, sunt fericit să scriu asta pentru că am din nou pace în căsătoria mea și toate datorită unui om grozav numit Dr. Ajayi, el este o vrajă puternică care ajută la reconcilierea disputelor dintre mine și soțul meu cu o vrajă de dragoste, soțul meu a plecat de acasă și a trăit o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar, sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl implor să se întoarcă acasă de mai multe ori, dar nimic nu funcționează, chiar i-am cerut fratelui său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția de la divorț cu vraja de dragoste, așa că i-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrăjire de dragoste și i-am acordat finanțare pentru cumpărare în trei zile, soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru orice problemă care vă deranjează inima și el le va rezolva pentru dvs.

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis la pachet, după 13 ani am fost împreună. Eram pierdut și neajutorat după ce am încercat atât de multe modalități de a-mi aduce soțul la mine. Într-o zi la serviciu, am fost distras, neștiind că șeful meu mă sună, așa că a stat și m-a întrebat despre ce este vorba, i-am spus și el a zâmbit și a spus că nu este nicio problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună prin faptul că nu era nicio problemă să-mi revin soțul, el a spus că a folosit o vrajă pentru a-și recupera soția când l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până acum și inițial am fost șocat când am auzit ceva de la seful meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a lui DR ODION, care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că acest lucru va funcționa, dar nu am avut de ales să intru în contact cu spusele pe care le-am terminat și mi-a cerut informațiile și că soțul meu a putut să-i propună să-i arunce vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama mi-a spus că soțul meu pledează că mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că a fost doar un vis și eu a trebuit să mă grăbesc la locul mamei mele și spre cea mai mare surpriză a mea, a fost îngenuncheat soțul meu mi-a cerut iertare că vrea el și copilul înapoi acasă, când i-am dat lui DR ODION o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și el a spus clar eu că soțul meu mă va iubi până la sfârșitul lumii, că nu va pleca niciodată pentru o altă femeie. Acum, eu și soțul meu ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut până acum, mă face fericit și fac ceea ce se presupune a face ca bărbat, fără să te înțelegi. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de ajutor de orice fel, vă rugăm să contactați DR ODION pentru ajutor. E-mailul său este (drodion60@yandex.com) sau sunați la +2349060503921 SAU și pe WhatsApp

  Komentaras

  Buna ziua, prietenii mei sunt Camila Rodela si sunt din Michigan, United State. Sunt aici pentru a depune mărturie despre lucrările bune ale lui DR.OGAGA ​​KUNTA în viața mea. Soțul meu și cu mine am fost căsătoriți timp de 27 de ani cu doi copii. acum doi ani totul a ajuns la capăt. Am vrut soțul meu înapoi și l-am rugat, dar nu a ascultat niciodată, așa că am dat peste câteva mărturii despre această vrăjitoare particulară. Unii oameni au mărturisit că le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au mărturisit că restaurează uterul și vindecând cancerul și alte boli, unii mărturisind că poate vrăji pentru a opri divorțul și vraja pentru a obține o slujbă bine plătită. Este uimitor, am dat peste o mărturie specială, era despre o femeie numită Vera, ea a mărturisit despre modul în care a adus înapoi iubitul ei Ex și, la sfârșitul mărturiei sale, și-a abandonat e-mailul. După ce am citit toate acestea, am decis să-i încerce. L-am contactat prin e-mail și mi-a explicat problema mea. Și mi-a spus ce trebuie să fac, am făcut-o și soțul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și am fost și mai fericiți decât oricând. Ești un om talentat și nu voi opri publicarea lui pentru că e un om minunat. Dacă aveți vreo problemă și sunteți în căutarea unei vrăji adevărate și autentice, Încearcă-l oricând, este răspunsul la problemele tale. Puteți să-l contactați prin e-mail: ogagakunta@gmail.com și să vă rezolvați problemele ca mine. El poate rezolva următoarele probleme și multe altele.
  (1) DACĂ VREAȚI EX-BACK
  (2) VREAȚI SĂ CONVENȚI SOSIUNEA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA DIVORȚIEI
  (3) VĂ RUGĂM SĂ VĂ PROMOVAȚI ÎN OFICIUL DVS.
  (4) VREI BĂRBAȚI BĂRBAȚI ȘI FEMEILE CARE VOR VĂ CĂUTĂ ATRACTIVĂ
  (5) DACĂ DORIȚI SĂ CONCEPTĂ UN COPIL
  (6) VREI DUMNEAVOASTRĂ
  (7) VEI DUMNEAVOASTRUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU AI IUBI DOAR PENTRU VESTUL VIEȚII LUI
  (8) Aveți nevoie de SPELL buna LUCK
  (9) Aveți nevoie de un SPOT LOTTERY
  (10) Aveți nevoie de un loc de muncă
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Buna ziua, prietenii mei sunt Camila Rodela si sunt din Michigan, United State. Sunt aici pentru a depune mărturie despre lucrările bune ale lui DR.OGAGA ​​KUNTA în viața mea. Soțul meu și cu mine am fost căsătoriți timp de 27 de ani cu doi copii. acum doi ani totul a ajuns la capăt. Am vrut soțul meu înapoi și l-am rugat, dar nu a ascultat niciodată, așa că am dat peste câteva mărturii despre această vrăjitoare particulară. Unii oameni au mărturisit că le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au mărturisit că restaurează uterul și vindecând cancerul și alte boli, unii mărturisind că poate vrăji pentru a opri divorțul și vraja pentru a obține o slujbă bine plătită. Este uimitor, am dat peste o mărturie specială, era despre o femeie numită Vera, ea a mărturisit despre modul în care a adus înapoi iubitul ei Ex și, la sfârșitul mărturiei sale, și-a abandonat e-mailul. După ce am citit toate acestea, am decis să-i încerce. L-am contactat prin e-mail și mi-a explicat problema mea. Și mi-a spus ce trebuie să fac, am făcut-o și soțul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și am fost și mai fericiți decât oricând. Ești un om talentat și nu voi opri publicarea lui pentru că e un om minunat. Dacă aveți vreo problemă și sunteți în căutarea unei vrăji adevărate și autentice, Încearcă-l oricând, este răspunsul la problemele tale. Puteți să-l contactați prin e-mail: ogagakunta@gmail.com și să vă rezolvați problemele ca mine. El poate rezolva următoarele probleme și multe altele.
  (1) DACĂ VREAȚI EX-BACK
  (2) VREAȚI SĂ CONVENȚI SOSIUNEA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA DIVORȚIEI
  (3) VĂ RUGĂM SĂ VĂ PROMOVAȚI ÎN OFICIUL DVS.
  (4) VREI BĂRBAȚI BĂRBAȚI ȘI FEMEILE CARE VOR VĂ CĂUTĂ ATRACTIVĂ
  (5) DACĂ DORIȚI SĂ CONCEPTĂ UN COPIL
  (6) VREI DUMNEAVOASTRĂ
  (7) VEI DUMNEAVOASTRUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU AI IUBI DOAR PENTRU VESTUL VIEȚII LUI
  (8) Aveți nevoie de SPELL buna LUCK
  (9) Aveți nevoie de un SPOT LOTTERY
  (10) Aveți nevoie de un loc de muncă
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Viața mea a fost distrusă când soțul meu m-a trimis la pachet, după 13 ani am fost împreună. Eram pierdut și neajutorat după ce am încercat atât de multe modalități de a-mi aduce soțul la mine. Într-o zi la serviciu, am fost distras, neștiind că șeful meu mă sună, așa că s-a așezat și m-a întrebat despre ce este vorba, i-am spus și el a zâmbit și a spus că nu este nicio problemă. Nu am înțeles niciodată ce a vrut să spună prin faptul că nu este nicio problemă să-mi aduc soțul înapoi, el a spus că a folosit o vraja pentru a-și recupera soția când l-a părăsit pentru un alt bărbat, iar acum sunt împreună până în prezent și inițial am fost șocat să aud ceva de la seful meu. Mi-a dat o adresă de e-mail a lui DR ODION, care l-a ajutat să-și recupereze soția, nu am crezut niciodată că acest lucru va funcționa, dar nu am avut de ales să intru în contact cu spusele pe care le-am terminat și mi-a cerut informațiile și că soțul meu a putut să-i propună să-i arunce vraja și i-am trimis detaliile, dar după două zile, mama m-a sunat că soțul meu pledează că mă vrea înapoi, nu am crezut niciodată, pentru că a fost doar un vis și eu a trebuit să mă grăbesc la locul mamei mele și spre cea mai mare surpriză a mea, a fost îngenuncheat soțul meu mi-a cerut iertare că vrea să mă întoarc acasă pe mine și pe copil, când i-am dat lui DR ODION o conversație cu privire la schimbarea bruscă a soțului meu și el a spus clar că eu că soțul meu mă va iubi până la sfârșitul lumii, că nu va pleca niciodată pentru o altă femeie. Acum, eu și soțul meu ne-am întors împreună și am început să facem lucruri amuzante pe care nu le-a făcut până acum, mă face fericit și fac ceea ce se presupune a face ca bărbat, fără să înțeleagă. Vă rugăm, dacă aveți nevoie de ajutor de orice fel, vă rugăm să contactați DR ODION pentru ajutor. E-mailul său este (drodion60@yandex.com) sau sunați la +2349060503921 SAU și pe WhatsApp

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi pentru că fac parte din cei care se bucură din cauza ajutorului pe care mi l-a acordat doctorul Isikolo pentru că mi-a revenit soțul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am dat peste e-mail-ul doctorului Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația și apoi îi cer ajutorul, dar cea mai mare surpriză mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, ceea ce am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la tine după 2 zile așa cum mi-a promis. Aici sărbătoresc pentru că soțul meu s-a întors acasă și mă bucur cu adevărat de căsătoria mea și ce mare sărbătoare. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece doctorul Isikolo este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu-l contactați acum pe doctorul Isikolo dacă vă confruntați cu orice provocare din viața de relație. Puteți contacta adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau WhatsApp/Viber la: +2348133261196.

  Komentaras

  CUM M-AM REVENIT EX-SORULUI CU AJUTORUL DRULUI Ilekhojie ....... Numele meu este Muna Vassel, din Canada, vreau să spun rapid lumii că există un jucător de vrăji online real și eficient, puternic și autentic, se numește Dr. Ilekhojie, el m-a ajutat recent să-mi reunesc relația cu soțul meu care m-a părăsit. Când l-am contactat pe dr. Ilekhojie, el a lansat o vraja de dragoste pentru mine, iar soțul meu care a spus că nu are nimic de făcut din nou cu mine, m-a sunat și a început să mă implore să mă întorc. s-a întors acum cu atâta dragoste și grijă. Astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a restabili relația ruptă și de a le aduce înapoi. pentru că acum sunt foarte fericit cu soțul meu. Toți cei care citesc acest articol și au nevoie de ajutorul său, Dr. Ilekhojie poate oferi, de asemenea, orice tip de ajutor, precum soluționarea cazurilor de divorț, dosare în instanță, vraja morții, protecție spirituală. Mulțumesc! e-mail de contact: gethelp05@gmail.com sau sunați la +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.