Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în vrăji sau în magii de bunăvoință până când nu am întâlnit acest jucător special de vrăji numit DR ISIKOLO. Bărbatul cu care am vrut să mă căsătoresc m-a lăsat la 3 luni de la ceremonia noastră de nuntă și viața mea a fost cu susul în jos. A fost cu mine timp de 4 ani și chiar îl iubesc atât de mult. m-a lăsat pentru o altă femeie fără motive. când l-am sunat, nu mi-a preluat niciodată apelurile și nu vrea să mă vadă în jurul lui. deci, când i-am spus omului ce s-a întâmplat. el m-a ajutat să fac câteva lecturi, iar după lecturi m-a făcut să-mi dau seama că cealaltă femeie a făcut niște vrăji peste soțul meu și acesta este motivul pentru care m-a părăsit..mi-a spus că mă va ajuta să arunc o vraja să-l aducă înapoi. La început am fost sceptic, dar am încercat și în 2 zile, Soțul meu m-a sunat el însuși și a venit la mine cerându-și scuze. Nu pot să cred că se poate întoarce vreodată la mine, dar acum sunt fericit că s-a întors și suntem căsătoriți acum și trăim ca o familie fericită. Postez acest lucru pe forum dacă cineva are nevoie de ajutorul acestui om. Îl poate contacta prin acest WhatsApp/Viber: +2348133261196 sau prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Vreau să mulțumesc nelimitat acestui bărbat extraordinar numit Dr. ODION, sunt fericit astăzi pentru că soțul meu s-a întors acum cu plin de dragoste, soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie, doar pentru că am avut o mică neînțelegere. m-a părăsit și mi-a promis că nu va mai reveni niciodată la mine. Plâng toată ziua în căutarea unei soluții care să mă ajute să-l aduc înapoi. Apoi am văzut o parte din mărturii pe Instagram de către ANGELA DAVIS. Îi trimit un e-mail și îi spun problemele mele pe care le am cu soțul meu și el promite să-l aducă acasă în termen de 3 zile. într-adevăr, este minunat, mă ajută să-l recuperez pe soțul meu în termen de 3 zile, pe care le promite, iar soțul meu se va întoarce la mine și promite să mă iubească pentru totdeauna și să mă implore pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Îți voi fi recunoscător pentru totdeauna dr. ODION și nu mă voi opri să îți public numele pe internet pentru ca oamenii să vadă cât de sincer ești. Și vreau să le spun și tuturor celor de aici că voi rămâne mereu recunoscător acestui om DR ODION pentru tot ce a făcut pentru mine, soțul meu a revenit cu dragoste, grijuliu, adevărat și mi-a promis că mă va iubi pentru totdeauna, am făcut o promisiune că toată lumea pe care o cunosc nu va avea niciodată o problemă de relație, contactați-l prin e-mail; (drodion60@yandex.com) sau puteți, de asemenea, să-l aplicați pe +2349060503921.

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre munca bună a doctorului Ilekhojie care mă ajută ... Sunt Benita Lewis din Carolina de Nord, SUA. Și îmi pare rău pentru că am pus acest lucru pe net, dar va trebui să, de către acest cel mai bun jucător de vrăji din lume, care mi-a adus înapoi soțul care m-a lăsat în afara ultimilor 3 ani, în cele din urmă, eu pe acest om pe un site de blog postat de unul dintre clienți pentru ajutor, i-am explicat totul și mi-a spus despre un jucător de vrăji despre care auzise și mi-a dat o adresă de e-mail pentru a scrie acestuia pentru a-i spune problemele mele. În doar 1 zi, soțul meu a revenit la mine. Vreau doar să-i mulțumesc acestui veritabil și sincer jucător de vrajă, domnule tot ce mi-ați spus s-au împlinit și vă mulțumesc domnule. Vă rog, vreau să le spun tuturor celor care caută orice soluție la problema lor, vă sfătuiesc să consultați cu amabilitate acest jucător de vrăji, el este real, este puternic și orice ar spune jucătorul de vrăji este ce se va întâmpla, pentru că tot ceea ce aruncă vrăji mi-a spus că s-a întâmplat. Puteți să-l contactați cu amabilitate pe: adresa sa de e-mail este (gethelp05@gmail.com) sau direct pe whats-app +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre munca bună a doctorului Ilekhojie care mă ajută ... Sunt Benita Lewis din Carolina de Nord, SUA. Și îmi pare rău pentru că am pus acest lucru pe net, dar va trebui să, de către acest cel mai bun jucător de vrăji din lume, care mi-a adus înapoi soțul care m-a lăsat în afara ultimilor 3 ani, în cele din urmă, eu pe acest om pe un site de blog postat de unul dintre clienți pentru ajutor, i-am explicat totul și mi-a spus despre un jucător de vrăji despre care auzise și mi-a dat o adresă de e-mail pentru a scrie acestuia pentru a-i spune problemele mele. În doar 1 zi, soțul meu a revenit la mine. Vreau doar să-i mulțumesc acestui veritabil și sincer jucător de vrajă, domnule tot ce mi-ați spus s-au împlinit și vă mulțumesc domnule. Vă rog, vreau să le spun tuturor celor care caută orice soluție la problema lor, vă sfătuiesc să consultați cu amabilitate acest jucător de vrăji, el este real, este puternic și orice ar spune jucătorul de vrăji este ce se va întâmpla, pentru că tot ceea ce aruncă vrăji mi-a spus că s-a întâmplat. Puteți să-l contactați cu amabilitate pe: adresa sa de e-mail este (gethelp05@gmail.com) sau direct pe whats-app +2348147400259

  Komentaras

  Aceasta este mărturia mea despre munca bună a doctorului Ilekhojie care mă ajută ... Sunt Benita Lewis din Carolina de Nord, SUA. Și îmi pare rău pentru că am pus acest lucru pe net, dar va trebui să, de către acest cel mai bun jucător de vrăji din lume, care mi-a adus înapoi soțul care m-a lăsat în afara ultimilor 3 ani, în cele din urmă, eu pe acest om pe un site de blog postat de unul dintre clienți pentru ajutor, i-am explicat totul și mi-a spus despre un jucător de vrăji despre care auzise și mi-a dat o adresă de e-mail pentru a scrie acestuia pentru a-i spune problemele mele. În doar 1 zi, soțul meu a revenit la mine. Vreau doar să-i mulțumesc acestui veritabil și sincer jucător de vrajă, domnule tot ce mi-ați spus s-au împlinit și vă mulțumesc domnule. Vă rog, vreau să le spun tuturor celor care caută orice soluție la problema lor, vă sfătuiesc să consultați cu amabilitate acest jucător de vrăji, el este real, este puternic și orice ar spune jucătorul de vrăji este ce se va întâmpla, pentru că tot ceea ce aruncă vrăji mi-a spus că s-a întâmplat. Puteți să-l contactați cu amabilitate pe: adresa sa de e-mail este (gethelp05@gmail.com) sau direct pe whats-app +2348147400259

  Komentaras

  Nu cred niciodată în magia neagră sau în vrăjitoare, dar un jucător de vrăji numit Dr. Ajayi mă răzgândește despre asta, el este un om grozav binecuvântat de strămoși cu puterea de a soluționa problemele de relație. Îl cunosc printr-un prieten pe care l-a ajutat să obțină un contract uriaș, aveam probleme în căsnicia mea, deoarece soțul meu de 15 ani spune că vrea un divorț după ce am trecut împreună, asta mi-a frânt inima, încerc să înțeleg ceea ce am greșit, dar nu m-am putut gândi la nimic, i-am spus vrăjitorului situația mea și el m-a făcut să înțeleg că soțul meu nu este el însuși, mi-a spus ce să fac și am urmat instrucțiunile, în trei zile după vrajă, omul a venit la bunul său simț și a anulat divorțul, de atunci trăim fericiți împreună fără nici o problemă, dacă aveți probleme în relația dvs. contactați-l pe Dr. Ajayi pentru o soluție durabilă pe e-mailul său: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber număr: +2347084887094

  Komentaras

  DR ODION ESTE CEL MAI BUN CASTER DE VRAIE ONLINE CARE MI-A RESTAURAT RELAȚIA RUPTĂ ȘI ÎL RECOMAND CU TÂRZIE DR ODION Oricine are nevoie de ajutor!

  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie în urmă cu 3 luni și de atunci viața mea a fost plină de dureri de durere și de inimă, deoarece el a fost prima mea iubire cu care mi-am petrecut întreaga viață. Un prieten de-al meu mi-a spus că a văzut câteva mărturii ale unui jucător de vrăji numit DR ODION pe care îl poate aduce înapoi pe amant în câteva zile, râd și am spus că nu mă interesează, dar din cauza dragostei pe care prietena mea o avea pentru mine, ea l-am consultat pe marele jucător de vrăji în numele meu și spre cea mai mare surpriză a mea după 2 zile, soțul meu m-a sunat pentru prima dată după trei luni că-mi lipsește și că îi pare atât de rău pentru tot ce m-a făcut să treacă. S-a întors la mine și acum suntem fericiți împreună. Încă nu-mi vine să cred, pentru că este extrem de incredibil. Vă mulțumesc DR ODION pentru că mi-ați adus înapoi iubitul și, de asemenea, dragului meu prieten care a mijlocit în numele meu, pentru oricine ar putea avea nevoie de ajutorul acestui mare jucător de vrăji aici este adresa de e-mail: (drodion60@yandex.com) sunați-l sau adăugați-l pe Whats-app: +2349060503921

  Komentaras

  Ce aș fi făcut pentru a-mi aduce soțul înapoi dacă nu pentru ajutorul DR ISIKOLO. Eram total confuz când soțul meu a divorțat de mine și a spus că s-a săturat de mine. Viața mea nu era nimic fără el și am încercat tot ce am putut pentru a-l determina să anuleze divorțul, dar el a spus că mintea lui era hotărâtă și că am mers pe căi separate. Plângeam în stare de șoc, rușine și durere când prietenul meu când căuta ajutor și mi-a spus să iau legătura cu DR ISIKOLO pentru ajutor de către un vechi prieten de-al meu când a auzit prin ce treceam și am contactat-o ​​în grabă pe DR ISIKOLO și i-a explicat totul și mi-a spus că soțul meu se va întoarce la mine implorându-mă să-l accept înapoi în 48 de ore. Mai târziu în acea zi, soțul meu m-a sunat la telefon plângând și pledând pentru iertare la început, am crezut că visez până când a venit la cerșit în casă și l-am acceptat știind că am făcut tot posibilul pentru a mă reuni cu el. În acest moment, amândoi trăim ca unul. Pentru mai multe întrebări despre cum să luați legătura cu DR ISIKOLO, trimiteți un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-l la +2348133261196.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie a unui mare vrăjitor de vrăji „Dr.Sango”, care m-a ajutat să-mi redau viața amoroasă. În ziua în care soțul meu m-a părăsit, lucrurile s-au întunecat și atmosfera a fost plină de incertitudine. Totul mi s-a părut palid, așa că am decis să caut ajutor în râsul vrăjilor, care au capacitatea de a-l readuce pe fostul meu soț la mine. Așa cum era de așteptat, am intrat pe internet și, după cum ați văzut în căutarea unei cutii de vrăji de încredere, am văzut o mulțime de mărturii făcute de cutii de vrăji în recuperarea foștilor soți și a celor dragi. Condus de credința în dr. Sango l-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. A făcut minunat. Fostul meu soț a revenit la mine cu mai multă grijă și afecțiune. Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său altruist adus situației mele. Demn de laudă, el a arătat un mare curaj în asumarea sarcinii descurajante de a găsi soluții la orice problemă dată. Contactați-l la, spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  CUM Îmi ÎNTORNEȘTE dr. Sango DRAGOSTEA EX
  Mă numesc Maris, sunt din SUA din Washington. Promit întotdeauna să vă recomand persoanelor care ar putea avea nevoie și de ajutorul dvs., deoarece găsirea e-mailului a fost o mână de Dumnezeu. Mai mult decât atât, dr.Sango, sunteți cu adevărat un jucător de vrăji minunat și puternic. Eram atât de deprimată după aproape cinci ani fără dragoste. Am cerut din nou o vrajă de dragoste și mă întreb, a funcționat pentru mine fără niciun cost sau efecte secundare. Trăiesc fericit cu cel mai bun om din viață și pentru asta mă rog. Mulțumesc dr.Sango, având în vedere că ceea ce ai făcut pentru mine nu ar fi suficient, așa că voi împărtăși această mărturie a lucrării tale manuale cu întreaga lume pentru a afla despre munca ta bună pentru mine. Puteți contacta acest om pentru probleme legate de relații și, de asemenea, vă va fi de ajutor, vă rugăm să îl contactați prin adresa sa de e-mail: spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, mă numesc Mark Steve, iubitul meu s-a despărțit de mine săptămâna trecută. Eram atât de trist, complet schimbat și nu vorbeam cu nimeni, plângeam toată noaptea, eram atât de deprimată și stresată. Până ieri, am avut în minte povestea doctorului Pellar care aruncă vrăji pe internet pe care o altă femeie a împărtășit-o și l-a contactat, îl iubesc și îl iubesc foarte mult pe iubitul meu și vreau doar să fim din nou împreună ca cuplu și vreau noi pentru a supraviețui veșnic i-am explicat totul doctorului Pellar și mi-a spus că îl voi reveni pe iubitul meu în 24 de ore, a făcut același lucru cu multe relații de genul că am văzut o mărturie pe internet niciodată nu credeam că prietenul meu va reveni când doctorul Pellar Am terminat de aruncat vraja mea Iubitul meu m-a sunat la telefon și mi-a spus că vrea să ne întoarcem și să trăim fericiți împreună pentru totdeauna după 24 de ore. Sunt foarte fericit acum, vreau ca oamenii să-i mulțumească pentru mine și dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să îl contactați pe e-mailul său; drpellar@gmail.com te poate ajuta și pe tine. Este real și mișto.

  Komentaras

  VRAJILE DE IUBIRE CARE FUNCȚIONEAZĂ PERFECT ȘI RĂMÂNESC VECI.
  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție permanentă. Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 2 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerea care mă tulbura inima. Eram rănit și confuz. Aveam nevoie de ajutor, așa că am făcut o căutare pe internet și am dat peste o pagină în care am văzut că dr. Spellcasting Dr.Pellar ar putea ajuta la readucerea îndrăgostiților. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji. Spre surprinderea mea, soțul meu s-a întors acasă după 2 zile. În acest fel, ne-am reunit și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie. De asemenea, puteți contacta Dr.Pellar, un puternic scriitor de vrăji, pentru soluții la adresa sa de e-mail: drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Noriu neribotai padėkoti šiam Didžiajam vyrui, vadinamam dr. ODION, šiandien esu laiminga, nes mano vyras dabar grįžo su meile. Mano vyras paliko mane dėl kitos moters, vien todėl, kad šiek tiek nesusipratome. jis paliko mane ir pažadėjo, kad niekada nebegrįš pas mane. Aš verkiu visą dieną ieškodamas sprendimo, kuris padėtų man jį sugrąžinti. Tada pamačiau, kad „Instagram“ dalijasi liudijimu, kurį pateikė ANGELA DAVIS. išsiunčiu jam el. laišką ir pasakoju savo problemas, kurias turiu su vyru, ir jis žada per 3 dienas grąžinti jį namo. iš tikrųjų jis yra nuostabus, jis padeda man susigrąžinti vyrą per 3 dienas, kurias jis žada, o mano vyras grįžta pas mane ir žada mylėti mane amžinai ir maldauti manęs dėl skausmo, kurį jis man sukėlė. Aš amžinai būsiu dėkingas jums, dr. ODION, ir nesustosiu skelbti jūsų vardo internete, kad žmonės pamatytų, koks esate tikras. Aš taip pat noriu pasakyti visiems čia, kad visada būsiu dėkingas šiam vyrui DR ODION už viską, ką jis padarė man. Mano vyras grįžo su meile, rūpestingumu, tiesa ir jis žada mylėti mane amžinai, aš pažadėjau kad visi, kuriuos pažįstu, niekada neturės problemų dėl santykių, susisiekite su juo el. paštu; (drodion60@yandex.com) arba taip pat galite „whats-app“ jį +2349060503921.

  Komentaras

  Noriu neribotai padėkoti šiam Didžiajam vyrui, vadinamam dr. ODION, šiandien esu laiminga, nes mano vyras dabar grįžo su meile. Mano vyras paliko mane dėl kitos moters, vien todėl, kad šiek tiek nesusipratome. jis paliko mane ir pažadėjo, kad niekada nebegrįš pas mane. Aš verkiu visą dieną ieškodamas sprendimo, kuris padėtų man jį sugrąžinti. Tada pamačiau, kad „Instagram“ dalijasi liudijimu, kurį pateikė ANGELA DAVIS. išsiunčiu jam el. laišką ir pasakoju savo problemas, kurias turiu su vyru, ir jis žada per 3 dienas grąžinti jį namo. iš tikrųjų jis yra nuostabus, jis padeda man susigrąžinti vyrą per 3 dienas, kurias jis žada, o mano vyras grįžta pas mane ir žada mylėti mane amžinai ir maldauti manęs dėl skausmo, kurį jis man sukėlė. Aš amžinai būsiu dėkingas jums, dr. ODION, ir nesustosiu skelbti jūsų vardo internete, kad žmonės pamatytų, koks esate tikras. Aš taip pat noriu pasakyti visiems čia, kad visada būsiu dėkingas šiam vyrui DR ODION už viską, ką jis padarė man. Mano vyras grįžo su meile, rūpestingumu, tiesa ir jis žada mylėti mane amžinai, aš pažadėjau kad visi, kuriuos pažįstu, niekada neturės problemų dėl santykių, susisiekite su juo el. paštu; (drodion60@yandex.com) arba taip pat galite „whats-app“ jį +2349060503921.

  Komentaras

  Am făcut o promisiune de a-mi spune mărturia pe tot globul, odată ce bărbatul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus DR ISIKOLO când m-a ajutat. Am făcut alegerea corectă de a fi contactat DR ISIKOLO marele jucător de vrăji care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine, dar când l-am contactat pe DR ISIKOLO m-a asigurat că omul meu va veni din nou. mi-a dat o listă de articole de cumpărat, dar nu le-am putut obține în țara mea, așa că i-am trimis banii și a cumpărat articolele și a pregătit vraja de dragoste perfectă. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerșind iertare. ASTA ESTE ADEVĂRAT ȘI AUTENTIC. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact așa cum mi-a spus el. Acest lucru este atât de uimitor și vreau să crezi pentru că DR ISIKOLO este atât de real și te îndemn să-l contactezi acum prin e-mailul său, astfel încât să te poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mailul este (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Am făcut o promisiune de a-mi spune mărturia pe tot globul, odată ce bărbatul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus DR ISIKOLO când m-a ajutat. Am făcut alegerea corectă de a fi contactat DR ISIKOLO marele jucător de vrăji care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine, dar când l-am contactat pe DR ISIKOLO m-a asigurat că omul meu va veni din nou. mi-a dat o listă de articole de cumpărat, dar nu le-am putut obține în țara mea, așa că i-am trimis banii și a cumpărat articolele și a pregătit vraja de dragoste perfectă. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerșind iertare. ASTA ESTE ADEVĂRAT ȘI AUTENTIC. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact așa cum mi-a spus el. Acest lucru este atât de uimitor și vreau să crezi pentru că DR ISIKOLO este atât de real și te îndemn să-l contactezi acum prin e-mailul său, astfel încât să te poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mailul este (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți, de asemenea, să îl WhatsApp/Viber la +2348133261196.

  Komentaras

  Soțul meu m-a lăsat cu sufletul la gură, acest lucru m-a îmbolnăvit și problema mea a devenit foarte dificilă și m-a făcut aproape să renunț, dar după vraja de dragoste de la Dr. Ilekhojie, relația mea a fost restabilită instantaneu, am fost fericit că rezultatul a fost fantastic și eficient, doar că La 2 zile după doc. Ilekhojie a început totul, am obținut rezultatul în 48 de ore, soțul meu s-a întors cu plin de dragoste și sinceritate. Niciodată în viața mea nu m-am gândit că acest lucru va funcționa atât de repede. Soțul meu s-a împăcat cu mine și a început să acționeze complet diferit, mi-a arătat dragoste în fiecare zi, mă simt fericit încă o dată și ca niciodată. Mi-a fost atât de bine să-mi revin soțul, mulțumesc dr. Ilekhojie pentru minunata ta vrajă de dragoste făcută. Vă rugăm să-i trimiteți un e-mail dacă aveți nevoie de ajutor în orice tip de problemă de relație prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) puteți, de asemenea, să-l Whatsapp pe numărul său de telefon 2348147400259

  Komentaras

  Soțul meu m-a lăsat cu sufletul la gură, acest lucru m-a îmbolnăvit și problema mea a devenit foarte dificilă și m-a făcut aproape să renunț, dar după vraja de dragoste de la Dr. Ilekhojie, relația mea a fost restabilită instantaneu, am fost fericit că rezultatul a fost fantastic și eficient, doar că La 2 zile după doc. Ilekhojie a început totul, am obținut rezultatul în 48 de ore, soțul meu s-a întors cu plin de dragoste și sinceritate. Niciodată în viața mea nu m-am gândit că acest lucru va funcționa atât de repede. Soțul meu s-a împăcat cu mine și a început să acționeze complet diferit, mi-a arătat dragoste în fiecare zi, mă simt fericit încă o dată și ca niciodată. Mi-a fost atât de bine să-mi revin soțul, mulțumesc dr. Ilekhojie pentru minunata ta vrajă de dragoste făcută. Vă rugăm să-i trimiteți un e-mail dacă aveți nevoie de ajutor în orice tip de problemă de relație prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) puteți, de asemenea, să-l Whatsapp pe numărul său de telefon 2348147400259

  Komentaras

  Soțul meu m-a lăsat cu sufletul la gură, acest lucru m-a îmbolnăvit și problema mea a devenit foarte dificilă și m-a făcut aproape să renunț, dar după vraja de dragoste de la Dr. Ilekhojie, relația mea a fost restabilită instantaneu, am fost fericit că rezultatul a fost fantastic și eficient, doar că La 2 zile după doc. Ilekhojie a început totul, am obținut rezultatul în 48 de ore, soțul meu s-a întors cu plin de dragoste și sinceritate. Niciodată în viața mea nu m-am gândit că acest lucru va funcționa atât de repede. Soțul meu s-a împăcat cu mine și a început să acționeze complet diferit, mi-a arătat dragoste în fiecare zi, mă simt fericit încă o dată și ca niciodată. Mi-a fost atât de bine să-mi revin soțul, mulțumesc dr. Ilekhojie pentru minunata ta vrajă de dragoste făcută. Vă rugăm să-i trimiteți un e-mail dacă aveți nevoie de ajutor în orice tip de problemă de relație prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) puteți, de asemenea, să-l Whatsapp pe numărul său de telefon 2348147400259

  Komentaras

  Bună ziua telespectatorilor, sunt nelson și sunt pe punctul de a-mi împărtăși mărturia aici, mama mea mi-a făcut cunoștință cu Great Baba Ogbogo când a descoperit că nu-mi pot rămâne soția însărcinată după 3 ani de căsătorie. Deci, acestea au adus atât de multe probleme în căsnicia mea și au dus la divorț. a spus ea, el este extrem de spiritual și poate să o facă pe soția mea să se întoarcă la mine cu bucurie și putem avea copii împreună. La început, nu m-am îndoit până nu l-am contactat și apoi am aruncat vrăji puternice asupra mea și am făcut soția mea să se întoarcă. Și acum, suntem, de asemenea, mulțumiți de copii minunați, chiar din ziua în care Great BaBa Ogbogo a lucrat pentru mine și a rezolvat problemele mele. Am făcut un jurământ puternic că, atâta timp cât voi trăi, voi continua să mărturisesc despre bunătatea marilor sale lucrări, iar cei care se confruntă cu dificultăți de relație și căsătorie ar trebui să-l contacteze rapid și să devină un martor fericit ca mine. Am renunțat la contactul său aici, prin e-mail: greatbabaogbogotemple@gmail.com sau la numărul său de WhatsApp. +2349020168697 ...

  El a făcut-o pe fosta mea soție să se întoarcă la mine cu bucurie

  M-a vindecat de la un om impotent la un bărbat adevărat.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.