Ne­pri­klau­so­my­bė skar­di­nė­je sau­sai­nių dė­žu­tė­je

Robertas Šarknickas
Robertas Šarknickas: „Mū­sų tau­rie­ji me­ta­lai – krau­jy­je. Kai ky­la pa­vo­jus, tam­pa­me vie­nin­gi, gal dėl to esa­me iš­skir­ti­nai įdo­mi ir iš­skir­ti­nė vals­ty­bė Eu­ro­po­je ar net pa­sau­ly­je.“
Daž­nai vals­ty­bei per ne vie­ną šimt­me­tį te­ko pa­tir­ti sa­vus sun­ku­mus, pra­ra­di­mus ir šlo­vin­gas per­ga­les, ki­toms, de­ja, bu­vo lem­ta iš­nyk­ti. Mū­sų vals­ty­bė, ku­ri taip pat yra vis­ko ma­čiu­si, bu­vo ant iš­ny­ki­mo ri­bos, ta­čiau su­si­klos­čiu­sios ge­o­po­li­ti­nės su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos leis­da­vo Lie­tu­vai vėl pri­si­kel­ti. Ir taip ne kar­tą.

Prie įdo­maus pa­ra­dok­so pri­si­dė­jo ir pa­tys lie­tu­viai, tiek prie ca­ro, tiek ta­ry­bi­nių lai­kų, ne­leis­da­mi vyks­tant po­li­ti­nėms tarp­tau­ti­nėms peš­ty­nėms ty­lė­ti. Bū­ria­vo­si, vie­ni­jo­si ir kar­tu ko­vo­jo. Kas sly­pi mū­sų tau­to­je, koks yra ko­das, kad net bū­da­mi ma­ži, esa­me di­din­ga tau­ta. Pri­pa­žin­siu, vy­rau­ja tar­pu­sa­vio ne­san­tai­ka, bet kai rei­kia, su­si­vie­ni­ja­me ir įvyks­ta ste­buk­las.

An­tai, per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, kai An­gli­ją val­dė ka­ra­lius Jur­gis VI (Elž­bie­tos II tė­vas), pa­tys bran­giau­si sa­fy­rai, ru­bi­nai iš ka­rū­nos bu­vo iš­im­ti, su­dė­ti į skar­di­nę sau­sai­nių dė­žu­tę ir už­kas­ti Vin­dzo­ro pi­lies te­ri­to­ri­jo­je, kad jų ne­pa­si­sa­vin­tų na­ciai.

Ka­ro me­tu dau­gu­ma vals­ty­bių taip el­gė­si, pa­slėp­da­mos sa­vo su­kaup­tus tur­tus. Ne vi­soms pa­vy­ko, ta­čiau veiks­mas bu­vo da­ro­mas sie­kiant ap­sau­go­ti tau­tos tur­tą.

O ką mes nuo ka­ra­liaus Min­dau­go lai­kų slė­pė­me, kad iš­sau­go­tu­mė­me tau­tiš­ku­mą? Ką mes kaip tau­ta tu­ri­me, ko­kius tur­tus? Ka­ra­liaus Min­dau­go žū­ties vie­ta nė­ra ži­no­ma, juo­lab, kur ka­rū­na ir kaip ji at­ro­dė, taip pat nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti, ir ko­kiais bran­gak­me­niais ji bu­vo pa­da­bin­ta.

Spė­lio­nės spė­lio­nė­mis, šiuo me­tu mes ga­li­me pa­žiū­rė­ti gi­liau ir ką ga­li­me iš to pa­si­mo­ky­ti ir su­pras­ti iš An­gli­jos Jur­gio VI, ku­ris nu­ė­mė nuo ka­rū­nos bran­gak­me­nius ir su­dė­jo į skar­di­nę sau­sai­nių dė­žu­tę.

Mū­sų si­tu­a­ci­ja yra ki­to­kia, ka­ra­lių di­nas­ti­ja nu­trū­ko net ne­pra­si­dė­ju­si, bet vals­ty­bė li­ko su­vie­ny­ta. Taip, ji bu­vo kaip mo­lis, ta­čiau, gy­ve­nant to­kio­je su­dė­tin­go­je de­mo­gra­fijos že­mė­je, Lie­tu­va su­ge­bė­jo krau­ju ir per­ga­lių sko­niu iš­sau­go­ti vals­ty­bę. Taip, ji da­bar yra ma­ža ša­lis, bet jos šir­dis – di­de­lė. Štai kur mū­sų tau­rie­ji me­ta­lai – krau­jy­je. Kai ky­la pa­vo­jus, tam­pa­me vie­nin­gi, gal dėl to esa­me iš­skir­ti­nai įdo­mi ir iš­skir­ti­nė vals­ty­bė Eu­ro­po­je ar net pa­sau­ly­je.

Skar­di­nė­je sau­sai­nių dė­žu­tė­je ga­li tilp­ti An­gli­jos gar­bė, sim­bo­lis, ka­ra­lys­tė, o mū­sų lie­tu­vių dė­žu­tė, ko ge­ro, yra kiek­vie­no lie­tu­vio šir­dy­je. Tik tar­pu­sa­vio vai­dai, ne­su­ta­ri­mai daž­nai ir ri­zi­kin­gai ke­lia pa­vo­jų, tad mąs­ty­ti ir bū­ti bud­riems bū­ti­na, nes grės­mė vi­sa­da iš­lie­ka ir pa­tiems sau.

Svar­bu, kad ne­su­nai­kin­tu­mė­me pa­tys sa­vęs be prie­šo, o tai jau yra kiek­vie­no mū­sų dar­bas. Ti­kė­ti­na, kad iki ka­ra­liaus ti­tu­lo ce­re­mo­ni­jos Min­dau­gas, pats bū­da­mas ku­ni­gaikš­čiu, ne kar­tą kvie­tė kai­my­nus ku­ni­gaikš­čius vie­ny­tis, nes tar­pu­sa­vio nuo­la­ti­niai vi­di­niai kon­flik­tai ali­no vi­sus. Rei­kė­jo da­ry­ti spren­di­mą čia ir da­bar.

Da­bar mums taip pat rei­kia da­ry­ti spren­di­mus čia ir da­bar, ypač ne­gai­les­tin­ga­me XXI am­žiu­je, kai žmo­gus ne­be­spė­ja bėg­ti pas­kui nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, o bėg­da­mas pa­mirš­ta net pa­bū­ti su sa­vi­mi. Pyk­tis au­ga dėl to, kad nuo­lat pra­lai­mi ko­vo­je su lai­ku, o nau­jau­si šio am­žiaus ga­mi­niai mus vis la­biau įtrau­kia į sa­vo pa­ties spąs­tus.

Mums vis la­biau pra­de­da vis­ko trūk­ti, ne­ga­na, no­ri­si dar ir dar. Tad yra su­dė­tin­giau ir ša­lia esan­čiam žmo­gui, ku­riam yra rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Mes po tru­pu­tį pa­me­ta­me sa­ve, lie­tu­vis lie­tu­vį pa­lie­ka kryž­ke­lė­je. To­kie da­ly­kai ma­žo­je tau­to­je yra la­bai ri­zi­kin­gi.

Stip­ri tau­ta yra ta, ku­ri kaip kumš­tis ser­ga vie­nas už ki­tą. Tad ne­pri­klau­so­my­bė, kad ir skar­di­nė­je sau­sai­nių dė­žu­tė­je, ga­li bū­ti ne­pa­ma­tuo­ja­mai la­bai bran­gi, ir jei ją ras­tų Lie­tu­vos at­žvil­giu prie­šin­gai nu­si­sta­čiu­si vals­ty­bė, ga­li bū­ti, kad net ne­pa­ju­si­me, kai bū­si­me val­go­mi per sa­vo kon­flik­tus. Tai tik pa­mąs­ty­mui, bet rei­kia... Nors tu ką, rei­kia.

Ir pa­bai­gai. Tur­būt rei­kia dė­ko­ti ka­ra­liui Min­dau­gui už su­kur­tą Lie­tu­vos is­to­ri­ją, ku­ri yra ne­leng­va, tra­pi, su­dė­tin­ga, bet di­di. Pras­min­gų mums vi­siems ap­mąs­ty­mų.

 

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Užs. Nr. 0057.

Bus ap­mo­kė­ta iš R.Šar­knic­ko parla­men­ti­nės veik­los vie­ši­ni­mo są­skai­tos

 

 

  Komentaras

  Alytaus mieste per negausias partijas judėjimas viso sudėjus apie 500 narių. Iš viso apie 50 tūkstančių alytiškių skaičiaus. Dangstomi institucijų nesiteikia gyventojams net aiškont dėl biojėgainės derybų ir įtartinų n milijonų srautų per savivalą, vietoj efektyvinimo reformų darymo lengviausiu keliu praskolinėja miesto biudžetą ant palankių perteklinių biudžetinių išlaikymo. Kad per rinkimus nors minimumą rinkėjų pritrauktų, kad rinkimai būt įvykę. Ir juos išrinktų. Kad gabių ir principingų prie valdymo nepraleistų. Nes po to patys liks nereikalingais.O kitaip išgyvent nesugeba.

  Komentaras

  Meras, Juonys, kas dar konkrečiai nuspręs sudaryti taikos sutartį dėl biojėgainės milijonų ? Kiek milijonų pamažins mokėjimus ? Kur derybinė grupė, kur viešumas, kodėl kvailinami Alytiškiai ?

  Komentaras

  Alytaus klaneliai po politika pavojuj. Užkuliusinės derybos dėl biojėgainės sunkios, iš pasiskolintų n milijonų dar mėnesį kitą tempia ir...? Dar sunkiau nei dabar dėl mažėjančių likučių rietis. Ir daugėja alytiškių, kur viską supranta. Kodėl per paskutinius 10 n metų sumažėjo virš 30 tūkstančių alytiškių ir mažėja. Net partinukų rinkėjai supranta, kad po rinkimų bus dar sunkiau.

  Komentaras

  Tik valstybės ir savivaldybių valdyme nėra filosofijos. Yra konkretūs sprendimai pagal įstatymus naudingi žmonėms ir konkreti atsakomybė už jų rezultatus. Pagal įstatymus sprendimai valstybės mastu turi būt naudingi viso apie kelių milijonų tautos labui. Alytaus miesto mastu apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Dirbama pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramos projektus. Ką Lietuvoj sėkmingai sugeba apie trečdalis Lietuvos savivaldybių. O štai centrinė valdžia ir du trečdaliai savivaldybių nesugeba ir tempia Lietuvą žemyn. Alytaus tarp tokių stagnacinių priklauso. Kur nesugebant, vietos ir Vilniaus klanų naudai nykinami miesto interesai. Todėl Alytaus dabartinėj valdžioj ir būsimiems rinkimams finasuojami klanų atstovai. Kurie tarpusavį konkuruoja, kaip jiems patiems išsilaikyt ant mažėjančių Alytaus likučių. Kur jiems neužtenka ir vis daugiau truks. O to sveiko noro rimtai stiprint Alytaus intereso neturi nuo pat Nepriklausomybės pradžios. Todėl ką prieš kiti kūrė, per paskutinius 30 metų gan kryptingai nykina. Ciniškai per institucijų kombinacijas pridengiant.

  Komentaras

  Alytaus mieste iš turinčių teisę balsuot apie 40 tūkstančių rinkėjų balsuoja apie 20 tūkstančių. Virš trečdalio pensininkai už tremtinių ir tarybinių aktyvistų priedus bei už paramą religinėms bendruomenėms. Trečdalis pertekliniai biudžetininkai už darbo vietų išsaugojimą po keliais partiniais uabais. Jaunimas ypač kolegijos po partinius uabus pasiskirstęs. Ir proletariato likučiai už kas tam momente daugiau duos. Jiems dzin tas Alytus ir todėl jų rinkti tokie ciniški. Apart kaip šia diena išgyvent ir po nors ir tvanas. Todėl ir tokie po pokitika ir neturintys ką pasakyt apie Alytaus miesto valdymą, problemas ir jų sprendimų būdus.

  Komentaras

  Kadencijos pradžioj seime valstiečiai taip drasiai puolė žmonėms draudimai, atlyginimų kėlimai sau valdžioje ir teisėsaugoje..Ir nei vieno įtartino sandorio per valstybę neišsiaiškūnta. O Alytuj dar priregsta ir...Baigiantis kadencijai kaip seimo narys nuo Alytaus miesto apie Alytaus problemas neturi ką pasakyt. Apart apie viską ir nieko. Patys pablogino valstybėj ir skundžias.

  Komentaras

  Valdžia turi rimtai dirbt dėl žmonių. Ir atskiros valstybės bei savivaldybės Lietivoj dirba. Valstybės mastu jei nesisiskolija ir nesidalija, kur ubagams dar ar likučiai teks, bankrotas ir revoliucinė situacija. Gali įpykus tauta nešt po uabiniais klanais kol kas trisėsaugos dangstomus. Alytaus mieste ir, kad keli uabiniai klanai po partijom dangstomi teisėsaugos dar imituoja miesto praskolinėjimo saskaita, dar nereiškia. Kad normalu. Kaunas ir kitos nemažai iš savęs išsilaikančių savivaldybių vystos žmoniškai. Alytuj degraduoja, kad net dzin. Ar po padangų gaisro apsikrėtę, ar ne. Kaip kiti tiriasi ir atsakingai reaguoja. Alytuj per savivaldą tabu apie rimtas problemas. Tik visi garbinkit nervuotus interesų veikėjus po politika prisidengus.

  Komentaras

  Kauno mieste pasirinkęs rinkiminę apygardą kandidatuot valstiečių lyderis R.Karbauskis ją užleido atstovui iš ,,vieningas Kaunas". Kurio dar nevardija. Bet valstiečių lyderiui kultūringai parodė. Kvailink Lietuvą, bet prie Kauno rankų nekišk. Todėl Kauno m. savivaldybė laiku atlikę efektyvinimo pertvarkas ir šiuo metu sėkmingai vystos per es paramos projektus. Viruso atveju ramiai be problemų. Su paskolom nežaidžia iš savęs užsidirba. Kauno verslo asociacija skyrė 40 tūkstančių eurų paramą padėt viruso gydymo įrangai įsigyt Kauno ir dalies Lietuvos ligoninių. Regione Varėnos. Alytuj neskyrė. Ne verti. Šiuo metu Kaunas kruopščiai tirias dėl galimo Alytaus padangų gaisro pasekmių. Nes yra neraminančių ženklų. Kaip Alytaus atveju dėl nesukontroliuoto padangų gaisro ar žemės sklypų skandalų ten atsakingi postuose jau nedirbtų. Visų akyse parceliuot neleistų. Priešingai Alytaus miesto valdyme ant tiek žlugę, kad patys mugių organizuotis nesugeba. Alytuj organizuoja Šiaulių našlių fondas. Jei bendruomenė būt nedarant pertvarkų savivaldybei skolintis per metus 6 milijonų eurų, bankrotas ir savivaldybė trečdalio viso potencialo neišlaiko. Dabar kelis mėnesius iš paskolų padengia stagnaciją ir po rinkimų atidavinėt. Vieni kitiems į gerkles, kad išgyvent. Ką taryboj pradėję. Ir pagal savivaldybės Etikos komisijos sprendimus per metus taryboj rimtų politikų nėra. Lygiai, kuriuos jie sau leidžia, gatvėj nedrystų kartot. Todėl būsimiems rinkimams stresuoti interesų atstovai. Prie rimto teisingumo būt pakeista miesto valdžia ir ketvirtadalis tarybos narių. Pagarba paprastam žmogui, kaip eilinė alytiškė skundė politikus dėl kaukių nedevėjimo, jai iš teismo paaiškino. Kad nelabai ir skųst eiliniai tarybos narius gali. Nors Konstitucija leidžia. Rimtoj valstybėj tokie teisėjai lėktų iš darbo. O Alytuj per tokius rinktus eiliniai kaip beteisiai vergai.

  Komentaras

  Pritariu, valstiečiai žmonėms labai daug gero padarė ir mūsų miesto Seimo narys Šarknickas nenuvylė, atsakingas, darbštus ir už kiekvieną paprastą žmogų kovoja. Sveikatos ir didelės sėkmės jums!

  Komentaras

  Gerbiu Šarknicką kaip meno atstovą, bet iki seimo nario...tai ne jo sritis ir NIEKADA neturėjo net mažiausios kompetencijos kaip politikas. Tikiuosi alytiškiai įvertins jo naivius pasisakymus seime ir priims atsakingus sprendimus renkant seimo atstovus...

  Komentaras

  Rimtas seimo narys nuo Alytaus miesto niekad nepraleistų iki, kad per savivaldą būt per institucijas galimai manipuliuojama taryba ir miesto interesais. Nes tai labai blgina Alytaus vystymą ir tai tesiasi. O čia jis vietoj rimtų dalykų rašinėja kaip naivuoliams. Po klanais be gailesčio grežia miestą, o čia pasakėlėm.

  Komentaras

  Rimti politikai taip dirba, kad teisėsaugai nebūt per kur prikibt ir galimai manipuliuot. Tad rimose savivaldybėse jei kur pakliūva, prieš patys išsiaiškina ir galintys būt manipuliuojami, nors laikinai šalinasi nuo postų. Kad neįvelt viso miesto interesų. Alytuj taip nesielgia ir patys save ir miesto interesus kaip ir pakiša. Dabar skandalai dėl padangų gaisro ir žemės sklypų gana nesudėtingi. Ir panašu bent dalis politikų, žiniasklaida nesunkiai per žurnalistinius tyrimus išsiaiškinę, kaip turi būt pagal įstatymus. Dėl padangų gaisro Lietuvos mastu žurnalistas Jakilaitis po kelių diemų po gaisro televizijos laidoj su meru pagal gaisrų gesinimo įstatymų punktus konkrečiai vardijo. Meras laidoj nežinau - rimtas po to l. pats nuo mero pareigų nusišalintų. Trumpiau Lietuvos žurnalistai Alytaus ypatumus išsiaiškinę..Ne tik jie. Tad galimi nukrypimai kaip turi būt ir kas vyksta - galimi manipuliavimai. Vaizdas, per tai taryba kaip ir...- vienas į kitą įtartinai žiūri. Tai nenormali situacija savivaldoj ir gerai nesibaigia. Per tai dalim prislopę....Nėra sveiko ir enegingo ėjimo į priekį. Kaip turėtų būti. O štai šias situacijas turėjo švelnint seimo narys nuo Alytaus miesto. O Alytaus politikai vengia rimtų klausimų. Reiškia nėra visaverčiai miesto šeimininkai.

  Komentaras

  Pagal įstatymus pačių žmonių rinkti prezidentas, seimas, meras ir taryba yra atsakingi proporcingai už padėtį valstybėj ir savivaldybėse. Kur savivaldybės valstybės dalys. Ir per tai jie atskaitingi žmonėms. Priešingai teismai ir kitos teisėsaugos bei kontroliuojančios institucijos žmonių nerinkti ir neatskaitingi. Gali žmonėms tik viešint sprendimus. Ir pavaldžios bei atskaitingos juos skyrusiems ir tvirtinusiems politikams. Tad konkrečiai už padėtį Alytaus miesto valdyme atsakingi meras su taryba, ir seimo narys rinktas nuo Alytaus miesto. Tad politikai turi sugebėt spręst Alytaus miesto problemas ir atsakyt. O jei už juos teismai sprendžia ir sprendimus priima, reiškia politikai nesugeba ir ne savo rogėse. Nepribrendę politikų lygiams. Nes visais atvejais atsakingi politikai ir kaip už juos sprendimus priima teismai ar., reiškia galimos manipuliacijos miesto interesais. Pakišant politikus. Nes šios kadencijos ypatumai galimai per institucijas atskirais atvejais manipuliuojama taryba ir miesto interesais. Už tai nenešant politikų lygio atsakomybės. Iki tiek reta savivaldybė užsileidžia ir Alytaus istorijoj iki šios kadencijos tarybos pačios sugebėdavo sprest ir atsakyt. O ši kadencija tarsi parsiklupdę ar parklupdyti, retas žemo lygio ir neatsakingumo atvejas net per Lietuvą. Ir nepuošia Alytaus bendruomenės, kad nesugeba išsirinkt rimtų politikų. Kurie sėkmingai vystytų miestą ir atsakytų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.