Ne­pri­klau­so­my­bė skar­di­nė­je sau­sai­nių dė­žu­tė­je

Robertas Šarknickas
Robertas Šarknickas: „Mū­sų tau­rie­ji me­ta­lai – krau­jy­je. Kai ky­la pa­vo­jus, tam­pa­me vie­nin­gi, gal dėl to esa­me iš­skir­ti­nai įdo­mi ir iš­skir­ti­nė vals­ty­bė Eu­ro­po­je ar net pa­sau­ly­je.“
Daž­nai vals­ty­bei per ne vie­ną šimt­me­tį te­ko pa­tir­ti sa­vus sun­ku­mus, pra­ra­di­mus ir šlo­vin­gas per­ga­les, ki­toms, de­ja, bu­vo lem­ta iš­nyk­ti. Mū­sų vals­ty­bė, ku­ri taip pat yra vis­ko ma­čiu­si, bu­vo ant iš­ny­ki­mo ri­bos, ta­čiau su­si­klos­čiu­sios ge­o­po­li­ti­nės su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos leis­da­vo Lie­tu­vai vėl pri­si­kel­ti. Ir taip ne kar­tą.

Prie įdo­maus pa­ra­dok­so pri­si­dė­jo ir pa­tys lie­tu­viai, tiek prie ca­ro, tiek ta­ry­bi­nių lai­kų, ne­leis­da­mi vyks­tant po­li­ti­nėms tarp­tau­ti­nėms peš­ty­nėms ty­lė­ti. Bū­ria­vo­si, vie­ni­jo­si ir kar­tu ko­vo­jo. Kas sly­pi mū­sų tau­to­je, koks yra ko­das, kad net bū­da­mi ma­ži, esa­me di­din­ga tau­ta. Pri­pa­žin­siu, vy­rau­ja tar­pu­sa­vio ne­san­tai­ka, bet kai rei­kia, su­si­vie­ni­ja­me ir įvyks­ta ste­buk­las.

An­tai, per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, kai An­gli­ją val­dė ka­ra­lius Jur­gis VI (Elž­bie­tos II tė­vas), pa­tys bran­giau­si sa­fy­rai, ru­bi­nai iš ka­rū­nos bu­vo iš­im­ti, su­dė­ti į skar­di­nę sau­sai­nių dė­žu­tę ir už­kas­ti Vin­dzo­ro pi­lies te­ri­to­ri­jo­je, kad jų ne­pa­si­sa­vin­tų na­ciai.

Ka­ro me­tu dau­gu­ma vals­ty­bių taip el­gė­si, pa­slėp­da­mos sa­vo su­kaup­tus tur­tus. Ne vi­soms pa­vy­ko, ta­čiau veiks­mas bu­vo da­ro­mas sie­kiant ap­sau­go­ti tau­tos tur­tą.

O ką mes nuo ka­ra­liaus Min­dau­go lai­kų slė­pė­me, kad iš­sau­go­tu­mė­me tau­tiš­ku­mą? Ką mes kaip tau­ta tu­ri­me, ko­kius tur­tus? Ka­ra­liaus Min­dau­go žū­ties vie­ta nė­ra ži­no­ma, juo­lab, kur ka­rū­na ir kaip ji at­ro­dė, taip pat nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti, ir ko­kiais bran­gak­me­niais ji bu­vo pa­da­bin­ta.

Spė­lio­nės spė­lio­nė­mis, šiuo me­tu mes ga­li­me pa­žiū­rė­ti gi­liau ir ką ga­li­me iš to pa­si­mo­ky­ti ir su­pras­ti iš An­gli­jos Jur­gio VI, ku­ris nu­ė­mė nuo ka­rū­nos bran­gak­me­nius ir su­dė­jo į skar­di­nę sau­sai­nių dė­žu­tę.

Mū­sų si­tu­a­ci­ja yra ki­to­kia, ka­ra­lių di­nas­ti­ja nu­trū­ko net ne­pra­si­dė­ju­si, bet vals­ty­bė li­ko su­vie­ny­ta. Taip, ji bu­vo kaip mo­lis, ta­čiau, gy­ve­nant to­kio­je su­dė­tin­go­je de­mo­gra­fijos že­mė­je, Lie­tu­va su­ge­bė­jo krau­ju ir per­ga­lių sko­niu iš­sau­go­ti vals­ty­bę. Taip, ji da­bar yra ma­ža ša­lis, bet jos šir­dis – di­de­lė. Štai kur mū­sų tau­rie­ji me­ta­lai – krau­jy­je. Kai ky­la pa­vo­jus, tam­pa­me vie­nin­gi, gal dėl to esa­me iš­skir­ti­nai įdo­mi ir iš­skir­ti­nė vals­ty­bė Eu­ro­po­je ar net pa­sau­ly­je.

Skar­di­nė­je sau­sai­nių dė­žu­tė­je ga­li tilp­ti An­gli­jos gar­bė, sim­bo­lis, ka­ra­lys­tė, o mū­sų lie­tu­vių dė­žu­tė, ko ge­ro, yra kiek­vie­no lie­tu­vio šir­dy­je. Tik tar­pu­sa­vio vai­dai, ne­su­ta­ri­mai daž­nai ir ri­zi­kin­gai ke­lia pa­vo­jų, tad mąs­ty­ti ir bū­ti bud­riems bū­ti­na, nes grės­mė vi­sa­da iš­lie­ka ir pa­tiems sau.

Svar­bu, kad ne­su­nai­kin­tu­mė­me pa­tys sa­vęs be prie­šo, o tai jau yra kiek­vie­no mū­sų dar­bas. Ti­kė­ti­na, kad iki ka­ra­liaus ti­tu­lo ce­re­mo­ni­jos Min­dau­gas, pats bū­da­mas ku­ni­gaikš­čiu, ne kar­tą kvie­tė kai­my­nus ku­ni­gaikš­čius vie­ny­tis, nes tar­pu­sa­vio nuo­la­ti­niai vi­di­niai kon­flik­tai ali­no vi­sus. Rei­kė­jo da­ry­ti spren­di­mą čia ir da­bar.

Da­bar mums taip pat rei­kia da­ry­ti spren­di­mus čia ir da­bar, ypač ne­gai­les­tin­ga­me XXI am­žiu­je, kai žmo­gus ne­be­spė­ja bėg­ti pas­kui nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, o bėg­da­mas pa­mirš­ta net pa­bū­ti su sa­vi­mi. Pyk­tis au­ga dėl to, kad nuo­lat pra­lai­mi ko­vo­je su lai­ku, o nau­jau­si šio am­žiaus ga­mi­niai mus vis la­biau įtrau­kia į sa­vo pa­ties spąs­tus.

Mums vis la­biau pra­de­da vis­ko trūk­ti, ne­ga­na, no­ri­si dar ir dar. Tad yra su­dė­tin­giau ir ša­lia esan­čiam žmo­gui, ku­riam yra rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Mes po tru­pu­tį pa­me­ta­me sa­ve, lie­tu­vis lie­tu­vį pa­lie­ka kryž­ke­lė­je. To­kie da­ly­kai ma­žo­je tau­to­je yra la­bai ri­zi­kin­gi.

Stip­ri tau­ta yra ta, ku­ri kaip kumš­tis ser­ga vie­nas už ki­tą. Tad ne­pri­klau­so­my­bė, kad ir skar­di­nė­je sau­sai­nių dė­žu­tė­je, ga­li bū­ti ne­pa­ma­tuo­ja­mai la­bai bran­gi, ir jei ją ras­tų Lie­tu­vos at­žvil­giu prie­šin­gai nu­si­sta­čiu­si vals­ty­bė, ga­li bū­ti, kad net ne­pa­ju­si­me, kai bū­si­me val­go­mi per sa­vo kon­flik­tus. Tai tik pa­mąs­ty­mui, bet rei­kia... Nors tu ką, rei­kia.

Ir pa­bai­gai. Tur­būt rei­kia dė­ko­ti ka­ra­liui Min­dau­gui už su­kur­tą Lie­tu­vos is­to­ri­ją, ku­ri yra ne­leng­va, tra­pi, su­dė­tin­ga, bet di­di. Pras­min­gų mums vi­siems ap­mąs­ty­mų.

 

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Užs. Nr. 0057.

Bus ap­mo­kė­ta iš R.Šar­knic­ko parla­men­ti­nės veik­los vie­ši­ni­mo są­skai­tos

 

 

  Komentaras

  Ir vėl po rinkimų Alytaus miestui nepalanki situacija. Nes delioja po rinkimų konservatorių ir Uspaskich derinį. Kad pakeist šiuos cirkininkus. Tad nuo Alytaus nelems rinkę, nes nesugeba net rimtesnių išsistatyt per visus lygius. Alytaus šposus dėl padangų gaisro ir žemės sklypų bei slopint per institucijas su ekskomisarų gudrumais - žino. Kas už kiek. Tik štai palankumo Alytui neprideda. Kur ir švietimo reforma iš 29 narių čia esmėj užslėpta prieš vietos konservatorius. Bet pas juos reklamavo interpeliacijas ir šnipštas..Rimtų projektų vykdyt negabūs ir ne pajėgia, tad per cirkus imituoja. Po rinkimų ir partinukai retės. Prieš užbalsuos ir po marš į gatvę..po reformom kaip nereikalingais tapo prieš virš 30 tūkstančių alytiškių.

  Komentaras

  Penktadienio vakarą, apie 22 val., Airijos respublikos pilietis, gimęs 1977 metais, Prienuose grasino benzininiu pjūklu.
  Būdamas neblaivus (1,41 prom. girtumas) vyras pjūklu namuose grasino papjauti savo sugyventinę, gimusią 1984 metais, o taip pat ir jos dukrą.

  Komentaras

  Jei Lietuvoj ir Alytuj būt rimtas teisingumas, Alytuj vargu ar išsilaikytų šie valdžioje ir ketvirtadalis taryboj būt pakeisti? Ir po jų kiti nedrystų Alytaus murkdyt valdyme? Bet..parodė pavyzdį, ar pratesė.., ir nuo anos kadencijos eksmeras ekskomisaras. Taryboj visų miesto vyraujančių sluoksnių atstovai. Tai medikai, pedagogai, ekspolicininkai, sportininkai, verslo lydeiai, valstybinės institucijos vadovas..- Daugumos mentalitetų atstovai. Su gyvenimo ir politikos patirtim. Reiškia turėtų demonstruot, ką geriausia išbrandinę. Tad tokie ir vaisiai..Kartūs jiems ir miestui.

  Komentaras

  Pagal skelbtą paskutinę info iš seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų rinkimines saskaitas iš partijoms skirtų valstybinių dotacijų papildę tradicinės partijos. Daugiausia socdemai. Taip sakant neblogai moka už valstybės ir Alytaus miesto parceliavimą. Iš tų pačių mokesčių mokėtojų. Ateina per rinkimus balsuot ir už kiekvieną rinkėją valstybė dotacijas partijoms skiria. Lėšų kol kas neturi nauha partija vietoj buvusios emigrantų su pavadinimu ,,Lietuva - visiems". Vadovauja ..aišku Alytaus žvaigždės. Kiti tokių pavadinimų nesugalvotų. Tik ar vėl nekuria kokios paramos iš praskolinto miesto biudžeto?

  Komentaras

  Nesiseka Lietuvai su valdžiomis . Va jau 30 metų, kaip per šiaudinius patriotus Prezidento veiksnaus nesugebame išsirinkti, tai Seime t.v. opozicijonieriai per visus 4 metus nei vienos bent kiek valstybei naudingos inciatyvos neparodė, o tik bobiški ,ypač jų vaduko, išsišokimai ir agitacija prieš rytų kaimynus su pinigų besaikiu pinigų švaistymu ginklams prieš mistiškus priešus! OAlytuje tai tik sau naudingi sprendimai nei dienos neatidirbus sau algas pasididint, o jokių darbų miestui kaip nebuvo taip ir nėra, net nepasiaiškinta ar tas krasnickas nu.....no ir su grybauskaite pasidalino tuos 4 mln, ar ne! Aiškus nesubrendimas rimtesniems darbams ir .manau, tuos merus ne rinkti o skirti Seime reikėtų, tai bent turėtų kam atsiskaityti už darbus !

  Komentaras

  Už viską valdyme atsakomybė kas išstatė, rėmė reklamavo ir rinko seimo narį nuo Alytaus miesto bei merą ir tarybą. Išrinko šauniai. Seimo narys profesonalus artistas ir jo gyvenime geriausia vaidmuo po politiku. Meras - atviras šoumenas. Taryboj net nedrystai viešai vardintis, kokia aritmetine dauguma miestui sprendimų pribūrė. Per kuriuos gilėjančioj duobėj, todėl ir nedrysta viešai pasakyt. Būtent tokie tarybos nariai prisiima konkrečią atsakomybę, už kas vyksta. Kad tiek prieš metus, tiek dabar nors pavėluotai galima miestą užvest į sėkmingą vystymą, per juos neįmanoma. Nei patys daro, nei kiti nepraeis. Jei trečdalis savivaldybių pasidarę pertvarkas ir šiuo metu veržliai vysro regionus per es paramos projektus nesiskolindami ir skolas mažindami, Alytuj po klanais atsilošė makaronus kabina. Nuo šio pradedant. Kiti stresuodami žiūri, kaip čia... apžaist.

  Komentaras

  Totalus bardakas Alytuj. Policinės valstybės pavyzdys, kur institucijos dangsto savus politikus, kitus slopina, nepagrįstai kabinėjasi, yra specialaus provokavimo atvejų. Neginamas viešas interesas. Sveiko proto žmonių ir sveiko proto sprendimų Alytuj praktiškai nėra. O yra kam pakreipti miesto vystymosi kryptį, kad pradėtų miestas sveikti. Atsidurtų sveiki normalūs žmonės politikoj, miestas pradėtų keltis. Normalių sveikų žmonių Alytuj tikrai yra - Kęstutis Miliauskas, Vladislavas Gunevičius, ...... Bet jie niekada politikoj nebus, nes gaujiniai normalius žmones slopina, drabsto purvais, šmeižia.....

  Komentaras

  Atskirus provokavimo derinius, kad nuslopint neįtinkančius klanams deriniais po politika ir institucijas žino ir dangsto taryba ir kiti politikai. Nes tinka teisėsaugos rankom dorot ir savo kėslus gint. Kur miesto interesams nenaudingi. Vienok gyvenime gryžta taip, kad patys rimtus klausimus kur taryba turėjo sprest ir atsakyt, sumetė per teismus. Tradiciškai po jų sprendimais prisidengt kaip žemės sklypų ir padangų gsisro skandalai, bei biojėgainė. Ir čia užkuliusį rimtai vieni prieš kirus atsidūrę, per ką neramu užkuliusį besinaudojantiems. Tikintiems likt neįvertintais. Kitų rankom pasitvarkyt. Tarybos veikla išvalansuota...Visais atvejais tai reiškia, kad silpni politikai, nepribrendę iki rimtų politikų. Arba interesų atstovai, kad išsilaikyt ir prie valdymo neprileist sugebančių.

  Komentaras

  Savivalda skaitos patys valdo ir atsako. Trečdalis šalies savivaldybių vyrauja noras ir pastangos stiprint savo savivaldybių interesus. Iš kart skirias jų valdymo rodikliai. Išrinkti atsakingi į valdžias kur laiku padarę reikiamas savivaldybių efektyvumo pertvarkas sėkmingai vystos per es projektus. Vasarą darbymečiai ir kaip Alytuj atsilošę stagnuoja paskolom dengdamiesi, ten taip neleidžia visuomenės. Kitos savivaldybės kaip Alytaus stagmuoja po politiniais klanais konkuruodami. Kas greičiau vietos interesus parduos klanams iš Vilniaus. Kur anų dėka išsilaiko per teisėsaugos ir kitų kontroliuojančių institucijų intrigas. Alytuj bruožas, kad taryba nedrystų žvilgtelt į strateginių įmonių šilumos tinklai ir dzūkijos vandenys, kur vadovų ir valdybose po nepriklausomais atstovai iš svetur, nematyt jų įtartinų n milijonų srautų. Pati taryba tiesiai netiesiai įmurkdyta per padangų gaisro ir žemės sklypų skandalus ..- ir tegu dėl praskolinto biudžeto likučių vieni kitus iš paskutinių. Gyvendamas Alytuj nepastebiu, kad visuomenėj būt rimtai norinčių už miesto intereso stiprinimą stot. Viešoj politikų erdvėj tokių nėra. Jie suplūkę kaip patiems bent kokia saskaita išlikt. Žiniasklaida šių temų vengia. Teisėsauga, nuo politikų priklausoma ir patys viduj..- patriotų ten nėra. Vėl teismuose bliūkštantys padangų gaisro ir žemės sklypų skandalai.., kur visais atvejais kuruoja ikiteisminių tyrimų teisėjai, ten kompromatais vieni ant kitų. Štai pravertų burnukes gindamiesi, todėl ir tempia..Nors Vilnius ir kiros institucijos žino ir ..kol kas žaidžia. Tai yra viwtoj savivaldos policinės valstybės modelis. Kur užkuliusį tik kelių ausukės. Alytuj ir Vilniuj.

  Komentaras

  Totalus bardakas Alytuj. Policinės valstybės pavyzdys, kur institucijos dangsto savus politikus, kitus slopina, nepagrįstai kabinėjasi, yra specialaus provokavimo atvejų. Neginamas viešas interesas. Sveiko proto žmonių ir sveiko proto sprendimų Alytuj praktiškai nėra. O yra kam pakreipti miesto vystymosi kryptį, kad pradėtų miestas sveikti. Atsidurtų sveiki normalūs žmonės politikoj, miestas pradėtų keltis. Normalių sveikų žmonių Alytuj tikrai yra - Kęstutis Miliauskas, Vladislavas Gunevičius. Bet jie niekada politikoj nebus, nes gaujiniai normalius žmones slopina, drabsto purvais, šmeižia.....

  Komentaras

  Totalus bardakas Alytuj. Policinės valstybės pavyzdys, kur institucijos dangsto savus politikus, kitus slopina, nepagrįstai kabinėjasi, yra specialaus provokavimo atvejų. Neginamas viešas interesas. Sveiko proto žmonių ir sveiko proto sprendimų Alytuj praktiškai nėra. O yra kam pakreipti miesto vystymosi kryptį, kad pradėtų miestas sveikti. Atsidurtų sveiki normalūs žmonės politikoj, miestas pradėtų keltis. Normalių sveikų žmonių Alytuj tikrai yra - Kęstutis Miliauskas, Vladislavas Gunevičius. Bet jie niekada politikoj nebus, nes gaujiniai normalius žmones slopina, drabsto purvais, šmeižia.....

  Komentaras

  Kaip šauniai valstiečiai pradėjo šią seimo kadenciją. Tautai draudimai, sau valdžia su teisėsauga keltis atlyginimus. Kadencijos pabaigoj jei ne valstybės praskolijimas, kur vėl sau ant didelių atlyginimų ir tautai likučiai jei liks, atsakyt už Alytaus nuvystymą nėra kam. Seimo narys apie anglus aiškina, meras su taryba, kurių tarpe ir valstiečių frakcija, apie rimtus reikalus tabu. Dabar ir šoumenintis aptingę. Plaukia, kol paskolom dengias. Po to kils vieni prieš kitus dėl mažėjančių likučių kam išlikt.

  Komentaras

  Alytuj iš valdymo tokią klouniadą padarę, kad net taryboj dalis viešintis vengia už skystus sprendimus miesto naudai. Nes taryboj sprendimai galioja kaip juos tvirtina aritmetinė dauguma iš viso 27 tarybos narių. Kaip oficiali valdanti mažuma tik iš 10 tarybos narių. Ir tie regis užkuliusiuose pliekias dėl mažėjančių praskolinto biudžeto likučių. Tai, kad per teismus sprendžias dalis miestui svarbių klausimų, kur taryba turi patys sprest ir atsakyt, o sprendžia teismai kur už savivaldą neatsakingo ir neatskaitingi alytiškiams, kadangi teismų į valdžią nerinko, labai neatsakingi ir rinkėjai. Kur jei tyrimai per Lietuvą dėl Alytaus padangų gaisro pasekmių parodys įtarimų..? O už tai likusi Lietuva ,,pamėgs" ir dėkos Alytui.

  Komentaras

  Klausimas teismui. - Pagal įstatymus teismas pavaldus ir atskaitingas prezidentui ir seimui. Už savivaldą neatsakingi ir visuomenę tik informuot gali. Už savivaldą atsakingi 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras. Bei seimo narys nuo Alytaus miesto rinktas. Kuris ir kadencijai baigiantis apie rimtas miesto problemas net prabilt vengia. Nes nesugeba ir todėl privengia. Tad klausimas teismui, kodėl operatyviai nevertina ir neviešina info apie miesto vystymui per savivaldą didelę reikšmę turinčius padangų gaisro ir žemės sklypų skandalus bei kaip dėl biojėgainės vyksta klausimai? Nes klaneliai mėgsta iš tarybos lygio klausimus permest į teismus. Ir jų rankom susideliot. Kur vaizdas, kad šių klausimų viešinimo privengia, nes vieni prieš kitus rimtus kompromatus gali mest? Kurių metu gali išaiškėt ir tikri užkuliusiniai, kurių teisėsauga stengias nejudint? Juo lab situacija, kaip eilinei alytiškei kreipiantis į teisėsaugą, kad karantino metu tarybos posėdžio metu politikai nedėvi kaukių ir teisėsauga atsissko tirt, dar iš teismo paaiškina. Kad eilinė nelabai ir skūst gali politikus, reiškia eilinių nelaiko žmonėmis? Kur pagal Konstituciją žmonės gali skūst valdžios veiksmus, čia nenormalu. Prie rimto prezidento teisme nedirbtų. Nes ta manija Alytuj valdžiai ir teisėsaugai nesiskaityt su žmonėm, neviešint ir neaiškųnt savo veiksmų. - jau seniai Alytuj bujoja ir per tai nyksta miestas.

  Komentaras

  Ar alytiškiams iš vis reikia, kad iš pačių rinktų seimo nario ir mero bei tarybos nors vienas sugebėtų rimtai pagal įstatymus stot už viso apie 50 tūkstančių alytiškių interesus? Kad sustabdytų po politika saujelės po klanais miesto alinimą, teiktų pavėluotas savivalsybės efektyvinimo priemones bei užvestų miestą į sėkmingą vystymą? Viešintų įtartinus n milijonų srautus ir optimizuotų miesto naudai? Dabar vyrauja priešingi kas reiškia, kad alytiškiams tokių ir nereikia. Įrodo, kad ir būsimiems rinkimams nereikia.

  Komentaras

  Tai kam eit į politiką, jei baigiantis seimo kadencijai atstovaujant Alytaus miestą iš seimo nario kompetencijos apie Alytaus miesto vystymo rimtas problemas net prabilt vengia? Nors atsakingas už kas vyksta ir už tarybos veiklą kaip valstiečių partijos pirmininkas mieste. Nes taryboj valstiečių sprendimai ir lemia miesto vystymo kokybę. Dabar ko rimčiau neklausi, to negausi. Nukreipinėja į filosofijas. Ir ne jis vienas. Kiti net bando slopint, kad neprabilt apie rimtas problemas. Tai ar čia politikai?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.