Ne žo­džiais, o dar­bais ku­ria­me Aly­tų: nuo tvar­ko­mų gat­vių iki ne­įkai­no­ja­mų in­ves­ti­ci­jų į jau­ną­ją kar­tą (22)

Iš kai­rės: Ed­mun­das Čečėta, Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Jur­gi­ta Šu­ke­vičie­nė, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Hen­ri­kas Ši­vo­kas.
Iš kai­rės: Ed­mun­das Čečėta, Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Jur­gi­ta Šu­ke­vičie­nė, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Hen­ri­kas Ši­vo­kas.
Ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja vie­naip ar ki­taip pa­lie­tė ir pa­ko­re­ga­vo vi­sas veik­los sri­tis. Šiai ne­si­bai­gus, Lie­tu­va su­si­dū­rė su ne­tei­sė­tų mig­ran­tų kri­ze. Be pa­sau­li­nio ir na­cio­na­li­nio mas­to pro­ble­mų, čia ir da­bar spręs­ti­nų pro­ble­mų mū­sų mies­te taip pat ne­stin­ga. Ta­čiau vi­si di­de­li ir ma­ži iš­šū­kiai – ar­ba už­mu­ša, ar­ba už­grū­di­na, su­stip­ri­na ir kaž­ko iš­mo­ko. Apie gau­tas pa­mo­kas ir tai, kuo ypa­tin­gi bu­vo pas­ta­rie­ji me­tai, kal­ba­mės su Aly­taus so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riais.

– Nors me­tai – ne iš leng­vų­jų, kuo Jūs, kaip mies­to va­do­vas, di­džiuo­ja­tės la­biau­siai?

 

Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Aly­taus mies­to me­ras, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas:

„Iš tik­rų­jų, ne­pri­si­me­nu, ar ku­riai ki­tai ka­den­ci­jai te­ko ši­tiek iš­ban­dy­mų. Kad ir kaip be­bū­tų, iš­šū­kiai už­grū­di­na, su­stip­ri­na, o gy­ve­ni­mas mies­te ne­su­sto­ja. Net­gi prie­šin­gai. Pa­ga­liau į mū­sų mies­tą at­ei­na nau­ji in­ves­tuo­to­jai, esa­mi ver­slai au­ga ir ple­čia­si, ku­ria­mos nau­jos ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos.

Šie­met pa­si­ra­šė­me vie­ną di­džiau­sių in­ves­ti­ci­nių su­tar­čių Aly­taus is­to­ri­jo­je, ku­ria stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­ja „Glass.lt“ įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti dau­giau nei 15 mln. eu­rų, pa­sta­ty­ti nau­ją įspū­din­gą net 18 tūkst. kv. m dy­džio ga­myk­lą ir įdar­bin­ti ma­žiau­siai 100 žmo­nių. Ne pa­slap­tis, kad čia dar­buo­to­jai už­dir­ba vi­du­ti­niš­kai 2700 eu­rų.

Ir tai tik vie­nas iš dau­gy­bės ge­rų­jų pa­vyz­džių. To­dėl nuo­šir­džiai džiau­giuo­si, kad daug me­tų trau­kę­sis mies­tas pa­ga­liau at­gy­ja. Taip pat Aly­tu­je ne­se­niai įkur­tas vi­sam Dzū­ki­jos re­gio­nui gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gas nau­jas mo­der­nus mui­ti­nės kro­vi­nių pos­tas – tai di­džiu­lė pa­gal­ba ver­slui, ku­ris im­por­tuo­ja ir eks­por­tuo­ja pre­kes į tre­či­ą­sias ša­lis.

Be šių da­ly­kų, la­bai di­džiuo­juo­si nau­ju ge­le­žin­ke­lio via­du­ku, ku­rio aly­tiš­kiai lau­kė be­veik 20 me­tų. Da­bar jis pla­tes­nis, sau­ges­nis, o ir pats mies­tas at­ro­do gra­žiau ir tvar­kin­giau.“

 

– Sta­ty­bos, re­mon­to dar­bų mies­to gat­vė­se, ke­liuo­se šie­met taip pat ne­trū­ko. Ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti ge­ri­nant mies­to in­fra­struk­tū­rą?

 

Hen­ri­kas Ši­vo­kas, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys, Aly­taus so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas, Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas:

„Esu įsi­ti­ki­nęs, kad kiek­vie­nas aky­las aly­tiš­kis po­ky­čius ma­to – mies­tas iš tik­rų­jų gra­žė­ja, tvar­kin­gė­ja. Gal vis­kas ne taip grei­tai, kaip no­rė­tų­si, ta­čiau iš vi­sų jė­gų sten­gia­mės, kad mū­sų mies­te bū­tų jau­ku ir sau­gu.

Vie­nas aki­vaiz­džiau­sių pa­vyz­džių – re­konst­ruo­ta To­po­lių gat­vė. Anks­čiau čia aly­tiš­kiams bu­vo sun­ku pra­si­lenk­ti, gy­ven­to­jai ne­le­ga­liai ma­ši­nas sta­tė ant ša­li­gat­vio ar žo­lės. Da­bar gat­vė sau­gi, tvar­kin­ga, yra net 54 pa­pil­do­mos vie­tos au­to­mo­bi­liams.

Šiuo me­tu vis dar re­konst­ruo­ja­ma Sta­ty­bi­nin­kų g. nuo Li­kiš­kė­lių iki Jur­giš­kių g. ir Li­kiš­kė­lių g. nuo Jur­giš­kių iki Sta­ty­bi­nin­kų g. Taip pat at­nau­ji­na­ma vi­sa Jur­giš­kių g. Čia vie­toj nu­si­dė­vė­ju­sių ša­li­gat­vių at­si­ras 3 met­rų plo­čio ir 2 ki­lo­met­rų il­gio pės­čių­jų ta­kas, juo­sian­tis vi­są kvar­ta­lą.

Siek­si­me, kad kiek­vie­nas mik­ro­ra­jo­nas bū­tų at­nau­jin­tas. Kad kiek­vie­nas gy­ven­to­jas jaus­tų­si oriai ir sau­giai.

Taip pat džiau­giuo­si įreng­to­mis nau­jo­mis au­to­bu­sų sto­te­lė­mis, ap­švies­tu is­to­ri­niu Mies­to so­do fon­ta­nu, at­gai­vin­tu fon­ta­nu prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro bei Svei­ka­tos ta­ku, ku­ria­me at­si­ra­do kar­dio- ir dau­gia­funk­ciai lau­ko tre­ni­ruok­liai, suo­liu­kai, gė­ly­nai ir vi­sa rei­ka­lin­ga in­fra­struk­tū­ra.“

 

– Iš tie­sų, ko­ky­biš­kai leis­ti lai­ką gry­na­me ore da­bar svar­bu kaip nie­kad. Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai kal­ba at­vi­rai – dėl ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no, nuo­to­li­nio dar­bo ir mo­ky­mo­si vai­kų ir su­au­gu­sių­jų svei­ka­tos ro­dik­liai smar­kiai krin­ta. Ko­kias iš­ei­tis ma­to­te?

 

Ed­mun­das Čečėta, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys, In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, so­cial­de­mok­ra­tas:

„Svei­ka­ta – di­džiau­sias mū­sų tur­tas. To­dėl tu­ri­me žiū­rė­ti į tai at­sa­kin­gai. Ma­nau, kad bū­ti­na di­din­ti spor­ti­nį už­im­tu­mą, ska­tin­ti tiek vai­kus, tiek su­au­gu­sius mankš­tin­tis, tre­ni­ruo­tis, dau­giau lai­ko leis­ti gry­na­me ore.

Ska­ti­ni­mą pra­dė­jo­me nuo ma­žiau­sių. Mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se šie­met įreng­ta net 13 fut­bo­lo ir krep­ši­nio aikš­te­lių su minkš­ta dan­ga. Taip pat re­konst­ruo­tas Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos aikš­ty­nas: įreng­ta už­da­ra mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė, šuo­lia­duo­bė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, krep­ši­nio aikš­te­lė, bė­gi­mo ta­kas bei di­džio­ji fut­bo­lo aikš­tė su tri­bū­no­mis žiū­ro­vams. Ti­ki­mės, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pa­vyks čia įreng­ti uni­ver­sa­lią lau­ko te­ni­so ir tin­kli­nio aikš­te­lę, gim­nas­ti­kos ir lau­ko sta­lo te­ni­so aikš­te­lę, dvi lau­ko kla­ses ir at­vi­rą mi­ni fut­bo­lo aikš­tę.

Šiuo me­tu sta­ty­bos dar­bai vyks­ta ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos aikš­ty­ne. Ti­ki­mės, kad jau pa­va­sa­rį čia bus uni­ver­sa­li ap­tver­ta krep­ši­nio, tin­kli­nio ir lau­ko te­ni­so aikš­te­lė, spe­cia­li erd­vė su lau­ko tre­ni­ruok­liais bei uni­ver­sa­li mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė su dirb­ti­nės žo­lės dan­ga. Vi­su šiuo gė­riu ga­lės nau­do­tis ne tik mo­ki­niai, bet ir ki­ti gy­ven­to­jai.

 

N.Ce­siu­lis, Aly­taus mies­to me­ras:

„Sma­gu ma­ty­ti, kaip at­gy­ja Jau­ni­mo par­kas. Jau įreng­tas ap­tva­ras šu­nų so­cia­li­za­ci­jai, sto­gi­nė sen­jo­rams, Mei­lės la­bi­rin­tas, krep­ši­nio aikš­te­lė, sta­to­ma nau­ja vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė. Ti­ki­mės, kad vi­sa tai ska­tins aly­tiš­kius kuo dau­giau lai­ko leis­ti lau­ke ir bū­ti svei­kiems.“

 

– Vis­gi žmo­nės ser­ga ir sun­kiai. Kas šie­met nu­veik­ta ge­ri­nant ne­pa­gy­do­mų li­go­nių ir ki­tų įvai­rių svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rinčių žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę?

 

Jur­gi­ta Šu­ke­vičie­nė, Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­rė, so­cial­de­mok­ra­tė:

„Pri­rei­kė net de­šimt me­tų nuo­šir­daus dar­bo, kad Aly­tu­je bū­tų įkur­tas ir ofi­cia­liai ati­da­ry­tas hos­pi­sas, ad­re­su Dau­gų g. 5A. Nuo­šir­džiai džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je at­si­ra­do vie­ta, kur pas­ku­ti­nes gy­ve­ni­mo die­nas bus ga­li­ma pra­leis­ti oriai ir gar­bin­gai – su pro­fe­sio­na­lia me­di­kų, dva­si­nin­kų, psi­cho­lo­gų, ki­ne­zi­te­ra­peu­tų ir ki­tų spe­cia­lis­tų prie­žiū­ra ir pa­gal­ba. Ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je iš­plė­si­me tin­klą ir pa­slau­gas tiek, kad vi­si ne­pa­gy­do­mi li­go­niai ir jų ar­ti­mie­ji gau­tų taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bą.

Taip pat šie­met pa­vy­ko iš da­lies at­nau­jin­ti ir mo­der­ni­zuo­ti da­lį Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro. Da­bar čia esan­ti in­fra­struk­tū­ra (par­ka­vi­mas, pri­va­žia­vi­mai, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, tu­a­le­tai ir du­šai) ir spor­to ba­zė yra pri­tai­ky­ta žmo­nėms su ne­ga­lia. Vai­kams su ne­ga­lia per­nai Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je įren­gė­me kel­tu­vus, o šiais me­tais – dar ir lif­tą.

Džiau­giuo­si, kad pa­sau­li­nės pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je su­ge­bė­jo­me su­si­telk­ti ir ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti svei­ka­tos sek­to­riui – at­si­žvel­giant į esa­mą si­tu­a­ci­ją, už­tik­rin­ti ne­per­trau­kia­mą pla­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mą bei vie­ną di­džiau­sių te­sta­vi­mo ap­im­čių Lie­tu­vo­je bei ak­ty­vų skie­pi­ji­mą.

 

– Ne­pai­sant pan­de­mi­jos ir ki­tų iš­šū­kių, gal­vo­ti apie at­ei­tį rei­kia čia ir da­bar. Sa­ko­ma, kad in­ves­ti­ci­jos į jau­no­sios kar­tos švie­ti­mą, ug­dy­mą – vi­sa­da at­si­per­ka. Su­tin­ka­te su tuo?

 

Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja, so­cial­de­mok­ra­tė:

„O kas ga­lė­tų ne­su­tik­ti? Vai­kai – mū­sų at­ei­tis ir net iš ma­žiau­sios sėk­los – lais­to­mos, pri­žiū­rė­tos – ga­li iš­aug­ti nuo­sta­biau­si, tvir­čiau­si da­ly­kai.

Nuo­šir­džiai džiau­giuo­si mū­sų Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja, ta­pu­sia vie­nin­te­le tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to mo­kyk­la Pie­tų Lie­tu­vo­je ir vie­na iš ne­dau­ge­lio to­kių Lie­tu­vo­je. Pa­ga­liau vai­kai bus mo­ko­mi ne me­cha­niš­kai kal­ti fak­tus, o re­flek­tuo­ti, kri­tiš­kai ana­li­zuo­ti, mo­ky­sis ly­de­rys­tės ir pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mą pri­pa­žįs­ta ge­riau­si pa­sau­lio uni­ver­si­te­tai – tai di­de­lis įver­ti­ni­mas.

Svar­bus pa­sie­ki­mas – pa­di­din­tas pa­gal­bos spe­cia­lis­tų skai­čius ug­dy­mo įstai­go­se bei švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas.

Ki­tas uni­ka­lus ir la­bai svar­bus da­ly­kas – Aly­taus ko­le­gi­jo­je ati­da­ry­tas mo­der­nus re­gio­ni­nis STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tras, ku­ria­me bus au­gi­na­mi bū­si­mie­ji ty­rė­jai, moks­li­nin­kai, iš­ra­dė­jai nuo dar­že­li­nu­kų iki stu­den­tų. Čia įkur­tos net 4 la­bo­ra­to­ri­jos, ku­riuo­se mo­ki­niai tu­rės erd­vę mo­ky­tis ne tik iš kny­gų ir va­do­vė­lių, o prak­tiš­kai su­si­pa­žin­ti su bio­lo­gi­jos, che­mi­jos, fi­zi­kos, in­ži­ne­ri­jos, tech­no­lo­gi­jų, moks­lų dės­niais ir nau­jau­siais iš­ra­di­mais.

Šir­dis džiau­gia­si, kai net 6 mies­to mo­ky­to­jos žur­na­lo „Rei­tin­gai“ įver­tin­tos kaip iš­ki­liau­sios ša­lies mo­ky­to­jos. Tai ro­do, kad mū­sų vai­kai – ge­ro­se ran­ko­se.“

 

– Šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė Ne­rin­ga sa­vo ti­tu­lą ir jo sim­bo­lį – gin­ta­ri­nį me­de­lį – per­da­vė at­ei­nančių – 2022-ųjų kul­tū­ros sos­ti­nei Aly­tui. Ką tai reiš­kia mū­sų mies­tui ir kas mū­sų vi­sų lau­kia at­ei­nančiais 2022-ai­siais?

 

J.Šu­ke­vičie­nė, Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja:

„Tai reiš­kia, kad mū­sų vi­sų lau­kia įdo­mūs, iš­skir­ti­niai ir tur­tin­gi kul­tū­ros me­tai: jung­si­me til­tus tarp ben­druo­me­nių, tarp pra­ei­ties ir da­bar­ties, su­jung­si­me kar­tas, ver­slą ir kul­tū­rą, Aly­tu­je gy­ve­nan­čius ir iš­si­bars­čiu­sius po vi­są pa­sau­lį. Lau­kia dau­gy­bė re­gi­nių ir ren­gi­nių – da­ry­si­me vis­ką, kad Aly­taus var­das skam­bė­tų gar­siai, iš­di­džiai ir, ži­no­ma, kul­tū­rin­gai!

Ma­nau, kad šie me­tai – bu­vo kaip pa­vy­ku­si re­pe­ti­ci­ja prieš at­ei­nan­čius me­tus. Džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je bręs­ta so­li­di ga­le­ri­ja po at­vi­ru dan­gu­mi – mū­sų mies­to ko­lek­ci­jo­je jau dau­giau nei 50 sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų. Ener­gi­jos, idė­jų ir pil­kų sie­nų ne­trūks­ta, tad su­sto­ti ne­ke­ti­na­me!

Du­ris at­vė­rė at­si­nau­ji­nęs Aly­taus kul­tū­ros cen­tras. Vis­kas kve­pia nau­ju­mu – laip­ti­nės, ko­ri­do­riai, gri­mo kam­ba­riai, re­pe­ti­ci­jų sa­lės. At­nau­ji­nus ap­švie­ti­mą, gar­so apa­ra­tū­rą kon­cer­tai ir spek­tak­liai bus dar ko­ky­biš­kes­ni ir įspū­din­ges­ni nei iki šiol.

Ypa­tin­gas pro­jek­tas – vie­nas gra­žiau­sių ir uni­ka­liau­sių se­na­mies­čio pa­sta­tų – žy­dų si­na­go­ga. Džiau­giuo­si, kad pa­sta­tas pri­kel­tas nau­jam gy­ve­ni­mui, da­bar čia įsi­kū­rė Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras.

Taip pat per šiuos me­tus pa­vy­ko at­gai­vin­ti dis­ko­te­kas jau­ni­mui ir nak­ti­šo­kius sen­jo­rams. Ro­dos, smul­kme­nos, ta­čiau kiek daug po­zi­ty­vo įne­ša į mū­sų gy­ve­ni­mą, o kar­tu ku­ria mies­to vei­dą.

 

N.Ce­siu­lis, Aly­taus mies­to me­ras:

„Frak­ci­jos var­du nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­sai so­cial­de­mok­ra­tų ko­man­dai, ko­le­goms ta­ry­bos na­riams, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams už vie­nin­gą dar­bą var­dan mū­sų my­li­mo mies­to Aly­taus, o vi­sus aly­tiš­kius svei­ki­nu su ar­tė­jan­čio­mis gra­žiau­sio­mis žie­mos šven­tė­mis“.

 

P.S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu Nr. T-362.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Šitie raudoni bebrai moka tik piarintis, į komandiruotes lakstyti (kovidas nukirpo sparnus), savus partiečius ir draugelius į postus kaišioti. Daug triukšmo ir ambicijų, o rezultatai apgailėtini. Parsiduoda visiems, kad tik išsaugotų kėdes...Nusivyliau baisiai.

  Komentaras

  Alytaus valdyme didžiausią įtaką turi ne oficialiai rinkti meras su taryba, o atskirais atvejais teisėsaugos institucijų pakoregavimas už galimai jų stovinčių labui. Pav. nesimato teisėsaugos vertinimų kaip valdo socdemai dėl Rotušės aikštės ir Žaliosios gatvės nuošliaužų brokų, dėl įtartinų lėšų pervedimo į Ispanojos saskaitas. Tuo tarpu anoj kadencijoj atskirų politikų atžvilgiu įtariai elgias teisėsauga per teismo sprendimą Nr. 2-952-292/2017 ir per nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr. 03-2-00215-17 , net stt anoj kaip užsiundyti kad sutramdyt keliančius nepatogius po klaneliais klausimus ir bliuško bylos..Nors teisėsauga nematė padangų gaisro pradmenų ir tesia.. O šie valdžioje net nedrysta į rimtesnius klausimus pakilt, apart per pasakėlių lygį imituoja.

  Komentaras

  Realybė tokia. Meras pagal sav. Įst. 20 str.- analizuot ir teikt sprendimus tarybai strateginiais vystymo ir pertvarklų klausimais silpnoka. Vienok ir taryba pagal įst. 16 str.- tvirtint savivaldybės sistemos strategines vystymo krpytis ne geriau. Nes jei meras neteikia, gali reikalat teikt bent kuris tarybos narys, kaip ir pats siūlyt. Dabar kadencijos pradžioj girdėjos iš mero prašymas tarybos nariams, padėt siūlyt rimtus miesto vystymo projektus. Kur iš tarybos atskiri pradėjo velt link žvėrelių, kiti į saviskundinėjimų blusinėjimus įsuko. Sutartina tyla ir iš tarybos dėl paskolų, aerodromo, puruščio pramonės parko. Tik dabar dryso meras garsiau, kad į pramonės parką reikia pritraukt rimtų užsienio investuotojų. Tad net iš atskirų tarybos narių nesolidžiai gaunas, lyg per komitetus sutaria, per tarybos posėdį nusierzina į menkniekį. Ir matos užkuliusinė inicuatyva, vengt per tarybą rimtų klausimų svarstymo. Kur jei svarsto, iš kart matos kas ką viešai siūlo ir čia atsakomybė už pasekmes. Tad ir geresnių, apart interesų atstovai, geriau nesimato. Ir būsimiems rinkimams. Ir kol kas kitų vėjų į valdymą praeit nesimato.Apart dar labiau sugriežtėję kaip kurie išorės interesai.

  Komentaras

  Keisti H.Šivoko komentarai esamais pokyčiais Alytaus mieste . Giriasi Likiškėlių mikrarajono (pakraštys miesto ir aš ten gyvenau 20 metų) šaligatvių pertvarkymu. Pats gyvendamas netoli miesto centro , nepastebi kokie tragiški ir nesaugūs Aušros , Pulko , Suvalkų , Seirijų , Senosios gatvių šaligatviai. Tai centras , miesto veidas. Iš kitos pusės šio pono pasigyrimas pateisinamas: kieno vežime sėdi , to ir giesmę giedi. Tikiuosi , kad šis ponas atsakys moraliai ir materialiai , jei dėl šaligatvių būklės šiose gatvėse atsitiks nelaimingas atsitikimas.

  Komentaras

  Dauguma alytiškių pavydi kitiems miestams ir miesteliams merų. Kurie neskirsto savo piliečių į su pišpasiais ir be jų...neskirsto ir vaikų, Tu gali prie eglutės tu ne. Š...ne meras. Mokytis ir mokytis iš Širvintų merės.

  Komentaras

  Socdemai, esantys valdžioje, pradangino Vyriausybės tikslinę dotaciją, skirtą kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui. Žmonės ieškojo jiems skirtų pinigų 2 metus, pasiekė ir Prezidentūrą. Prezidentūra liepos mėn. atsiuntė Cesiuliui raginimą išmokėti mokyklose dirbantiems kultūros darbuotojams pradangintus/pavogtus jų atlyginimų pinigus. Meras Cesiulis su visa savo svita iki šios dienos pavogtos tikslinės Vyriausybės dotacijos žmonėms negrąžino. Alytiškiai, šituo meru negalima nei tikėti, nei pasitikėti

  Komentaras

  Vis gi turint taryboj didžiausias politines patirtis galėtų atrodyt solidžiau. Pakalbėt apie rimtas miesto problemas pagal mero tarybos kompetencijas. Šią kadenciją galėjo daug sėkmingiau pradėt ir pasiekt gerus makrorodiklius miesto labui. Įvardintų savivaldybės paskolas, suvoktų alytiškiai kas ateitį laukia. Privalėtų sėkmingai dirbt per es paramos projekrus ir vykdyt reikalaingas efwktyvumo pertvarkas. Monopolinių paslaugų kainų didėjimas rodo, vyrauja monopoliniai interesai. Ar esant didelei bedarbystei nepilnai išnaudojamas pramonės parkas ir aerodromo 100 ha rodo, galimai sulinkę nuo verslo atskirų įtakų. Nenoras prisileist į valdymą rimtesnių rodo liguistą baimę pajust konkurenciją dėl užimamų postų. Kur nei patys eina į priekį, nei gebančių nepraleidžia. Į rimtą tarybos lygį nepakyla. Bet ir kiti taryboj neblizga.. Dėl mobingų Alytuj net teismo salėse arskirais atvejais turtingas po politika iš neįtinkančio alytiškio šaipos slopinant vos ne teisėjai padedant. Nematant eilės konstitucinių straipsnių neatitikimo. Alytuj kaip tradicija nesiskaityt su paprastais žmonėmis.

  Komentaras

  Net problemos su realybės suvokimu Alytuj. Nors turi didžiausias politines patirtis. Privalėtų vertint, kad pagal sav. Įst. 20 str. merui suplaukia didžiausia info iš visų sričių ir jis turi analizuot ir teikt tarybai siūlymus strateginiais vystymo siekiamais tikslais per savivaldą. Kur iki dabar nesimato pagal sav. Įst. 16 str. tarybos išimtinę kompetenciją siekiamų ekonominio efektyvumo tikslų. Paprasčiau tariant ar per savivaldą efektyvinant valdymą stengiamai per es paramą užsidirbt ir gerint žmonių gyvenimus? Ar per savivaldą atskirų interesų grupių naudai miesto interesų nykinimo būdu bankrotina kaip eilinę netektą miesto įmonęs ir savivaldos aistemą? Nes tabu apie paskolas ir jų gražinimo būdus, dėl bedabystės švelninimo pilnai neišnausotas visas potencialas kaip pustuštis pramonės parkas ir aerodromo 100 ha bei negebėjimai rimtai strateguot ir dirbt per es paramą, monopolinių paslaugų kainų didėjimas tuština alytiškių pinigines reiškia apsunkina Alytuj išgyvenimo salygas ir likusiems..Ir vengia prie valdymo prileist principingesnių ir gabesnių..Nei patys daro, nei gebančių praleidžia. O juk net per tarybos nario kompetenciją jei nwsugeba kelt miestui siekiamų ekonominio efektyvumo tikslų bei siūlyr vystymo strategijų ir pertvarkų, net netinka kandidatuot į tarybos nario poziciją. Nekalbant, kad į mero postą tai turi geriausia išmanyt. Trumpiau atviras reikiamų kompetencijų ignoravimas ir ciniškas susireikšminimas kaip patiems išgyvent miesto interesų saskaita. Stabdis sėkmingam miesto vystymo. Daugiau sraigteliai kitų kombinacijose.

  Komentaras

  Apgailėtini pagyrūnai. Švietimas ir toliau stagnuoja. Viadukas suprojektuotas prieš n-metų, o pinigus dalino visoms savivaldybėms vyriausybė iš milijardinio Covido fondo, liko ir viadukui. Galss.lt (savivaldybė rankos nepridėjo) plečiasi natūraliai augdama. Jaunimo parkas suniokotas. Kultūra Alytuje merdi, sienas nudažyti moka dar 50-yje miestų. Krepšinio aikštelių krepšiai neprisiprašo net tinklelių, nekalbant apie duobėtas dangas. Muitinės terminaliuką verslas pasistatė- kame biurokratų įdėtas darbas?
  Išvada, šios miesto valdžios darbų lygiai nulis.

  Komentaras

  Deja, čia vardinti darbai tik valdininkų kasdienio darbo lygio. Ir socdemai turintys dideles politines patirtis lyg ir turėtų suvokt, kad tarybos narių ypač valdančių veetinami pagal sav. Įst. 16 str.. Tai strateginių savivaldybės ir jos institucijų vystymo tikslų tvirtinimas ir atsakomybė bei atskaitingumas už jų pasekmes miesto labui. Tad ataskaitose vertinami konkretūs pasiekti makrorodikliai. Tai apie paskolas tabu, reikiamų reformų reaguojant į gyventojų akaičiaus mažėjimą nesimato, didelė bedarbystė reiškia silpnos vystymo strategijos ypač dirbant per es paramą, pustuštis pramonės parkas, monopolinių paalaugų kainų didėjimas, per šilumos tinklus užsiritinta 17 milijonų eurų teisminis ieškinys...Net įtarimas, ar iš tikro realybėj suvokia ką daro ir kas gaunas, ar iš tikro oficialūs miesto šeimininkai ar tik kitų manipuliacijų miesto interesų likučiais įrankiai?

  Komentaras

  Jūs gerbiate alytiškius???? Baisu skaityti jūsų straipsnį. Suplėšėte pagarbą mokytojams, nuolatinis mobingas. Tik pjaru gyvenate, atsimerkit socdemai, nusivyliau, labai. Jums iki Grigaravičiaus pasirodo toli, menki savanaudžiai

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.