Ne žo­džiais, o dar­bais ku­ria­me Aly­tų: nuo tvar­ko­mų gat­vių iki ne­įkai­no­ja­mų in­ves­ti­ci­jų į jau­ną­ją kar­tą (22)

Iš kai­rės: Ed­mun­das Čečėta, Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Jur­gi­ta Šu­ke­vičie­nė, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Hen­ri­kas Ši­vo­kas.
Iš kai­rės: Ed­mun­das Čečėta, Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Jur­gi­ta Šu­ke­vičie­nė, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Hen­ri­kas Ši­vo­kas.
Ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja vie­naip ar ki­taip pa­lie­tė ir pa­ko­re­ga­vo vi­sas veik­los sri­tis. Šiai ne­si­bai­gus, Lie­tu­va su­si­dū­rė su ne­tei­sė­tų mig­ran­tų kri­ze. Be pa­sau­li­nio ir na­cio­na­li­nio mas­to pro­ble­mų, čia ir da­bar spręs­ti­nų pro­ble­mų mū­sų mies­te taip pat ne­stin­ga. Ta­čiau vi­si di­de­li ir ma­ži iš­šū­kiai – ar­ba už­mu­ša, ar­ba už­grū­di­na, su­stip­ri­na ir kaž­ko iš­mo­ko. Apie gau­tas pa­mo­kas ir tai, kuo ypa­tin­gi bu­vo pas­ta­rie­ji me­tai, kal­ba­mės su Aly­taus so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riais.

– Nors me­tai – ne iš leng­vų­jų, kuo Jūs, kaip mies­to va­do­vas, di­džiuo­ja­tės la­biau­siai?

 

Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Aly­taus mies­to me­ras, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas:

„Iš tik­rų­jų, ne­pri­si­me­nu, ar ku­riai ki­tai ka­den­ci­jai te­ko ši­tiek iš­ban­dy­mų. Kad ir kaip be­bū­tų, iš­šū­kiai už­grū­di­na, su­stip­ri­na, o gy­ve­ni­mas mies­te ne­su­sto­ja. Net­gi prie­šin­gai. Pa­ga­liau į mū­sų mies­tą at­ei­na nau­ji in­ves­tuo­to­jai, esa­mi ver­slai au­ga ir ple­čia­si, ku­ria­mos nau­jos ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos.

Šie­met pa­si­ra­šė­me vie­ną di­džiau­sių in­ves­ti­ci­nių su­tar­čių Aly­taus is­to­ri­jo­je, ku­ria stik­lo pa­ke­tų ga­min­to­ja „Glass.lt“ įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti dau­giau nei 15 mln. eu­rų, pa­sta­ty­ti nau­ją įspū­din­gą net 18 tūkst. kv. m dy­džio ga­myk­lą ir įdar­bin­ti ma­žiau­siai 100 žmo­nių. Ne pa­slap­tis, kad čia dar­buo­to­jai už­dir­ba vi­du­ti­niš­kai 2700 eu­rų.

Ir tai tik vie­nas iš dau­gy­bės ge­rų­jų pa­vyz­džių. To­dėl nuo­šir­džiai džiau­giuo­si, kad daug me­tų trau­kę­sis mies­tas pa­ga­liau at­gy­ja. Taip pat Aly­tu­je ne­se­niai įkur­tas vi­sam Dzū­ki­jos re­gio­nui gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gas nau­jas mo­der­nus mui­ti­nės kro­vi­nių pos­tas – tai di­džiu­lė pa­gal­ba ver­slui, ku­ris im­por­tuo­ja ir eks­por­tuo­ja pre­kes į tre­či­ą­sias ša­lis.

Be šių da­ly­kų, la­bai di­džiuo­juo­si nau­ju ge­le­žin­ke­lio via­du­ku, ku­rio aly­tiš­kiai lau­kė be­veik 20 me­tų. Da­bar jis pla­tes­nis, sau­ges­nis, o ir pats mies­tas at­ro­do gra­žiau ir tvar­kin­giau.“

 

– Sta­ty­bos, re­mon­to dar­bų mies­to gat­vė­se, ke­liuo­se šie­met taip pat ne­trū­ko. Ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti ge­ri­nant mies­to in­fra­struk­tū­rą?

 

Hen­ri­kas Ši­vo­kas, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys, Aly­taus so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos va­do­vas, Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas:

„Esu įsi­ti­ki­nęs, kad kiek­vie­nas aky­las aly­tiš­kis po­ky­čius ma­to – mies­tas iš tik­rų­jų gra­žė­ja, tvar­kin­gė­ja. Gal vis­kas ne taip grei­tai, kaip no­rė­tų­si, ta­čiau iš vi­sų jė­gų sten­gia­mės, kad mū­sų mies­te bū­tų jau­ku ir sau­gu.

Vie­nas aki­vaiz­džiau­sių pa­vyz­džių – re­konst­ruo­ta To­po­lių gat­vė. Anks­čiau čia aly­tiš­kiams bu­vo sun­ku pra­si­lenk­ti, gy­ven­to­jai ne­le­ga­liai ma­ši­nas sta­tė ant ša­li­gat­vio ar žo­lės. Da­bar gat­vė sau­gi, tvar­kin­ga, yra net 54 pa­pil­do­mos vie­tos au­to­mo­bi­liams.

Šiuo me­tu vis dar re­konst­ruo­ja­ma Sta­ty­bi­nin­kų g. nuo Li­kiš­kė­lių iki Jur­giš­kių g. ir Li­kiš­kė­lių g. nuo Jur­giš­kių iki Sta­ty­bi­nin­kų g. Taip pat at­nau­ji­na­ma vi­sa Jur­giš­kių g. Čia vie­toj nu­si­dė­vė­ju­sių ša­li­gat­vių at­si­ras 3 met­rų plo­čio ir 2 ki­lo­met­rų il­gio pės­čių­jų ta­kas, juo­sian­tis vi­są kvar­ta­lą.

Siek­si­me, kad kiek­vie­nas mik­ro­ra­jo­nas bū­tų at­nau­jin­tas. Kad kiek­vie­nas gy­ven­to­jas jaus­tų­si oriai ir sau­giai.

Taip pat džiau­giuo­si įreng­to­mis nau­jo­mis au­to­bu­sų sto­te­lė­mis, ap­švies­tu is­to­ri­niu Mies­to so­do fon­ta­nu, at­gai­vin­tu fon­ta­nu prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro bei Svei­ka­tos ta­ku, ku­ria­me at­si­ra­do kar­dio- ir dau­gia­funk­ciai lau­ko tre­ni­ruok­liai, suo­liu­kai, gė­ly­nai ir vi­sa rei­ka­lin­ga in­fra­struk­tū­ra.“

 

– Iš tie­sų, ko­ky­biš­kai leis­ti lai­ką gry­na­me ore da­bar svar­bu kaip nie­kad. Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai kal­ba at­vi­rai – dėl ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no, nuo­to­li­nio dar­bo ir mo­ky­mo­si vai­kų ir su­au­gu­sių­jų svei­ka­tos ro­dik­liai smar­kiai krin­ta. Ko­kias iš­ei­tis ma­to­te?

 

Ed­mun­das Čečėta, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys, In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, so­cial­de­mok­ra­tas:

„Svei­ka­ta – di­džiau­sias mū­sų tur­tas. To­dėl tu­ri­me žiū­rė­ti į tai at­sa­kin­gai. Ma­nau, kad bū­ti­na di­din­ti spor­ti­nį už­im­tu­mą, ska­tin­ti tiek vai­kus, tiek su­au­gu­sius mankš­tin­tis, tre­ni­ruo­tis, dau­giau lai­ko leis­ti gry­na­me ore.

Ska­ti­ni­mą pra­dė­jo­me nuo ma­žiau­sių. Mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se šie­met įreng­ta net 13 fut­bo­lo ir krep­ši­nio aikš­te­lių su minkš­ta dan­ga. Taip pat re­konst­ruo­tas Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos aikš­ty­nas: įreng­ta už­da­ra mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė, šuo­lia­duo­bė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, krep­ši­nio aikš­te­lė, bė­gi­mo ta­kas bei di­džio­ji fut­bo­lo aikš­tė su tri­bū­no­mis žiū­ro­vams. Ti­ki­mės, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pa­vyks čia įreng­ti uni­ver­sa­lią lau­ko te­ni­so ir tin­kli­nio aikš­te­lę, gim­nas­ti­kos ir lau­ko sta­lo te­ni­so aikš­te­lę, dvi lau­ko kla­ses ir at­vi­rą mi­ni fut­bo­lo aikš­tę.

Šiuo me­tu sta­ty­bos dar­bai vyks­ta ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos aikš­ty­ne. Ti­ki­mės, kad jau pa­va­sa­rį čia bus uni­ver­sa­li ap­tver­ta krep­ši­nio, tin­kli­nio ir lau­ko te­ni­so aikš­te­lė, spe­cia­li erd­vė su lau­ko tre­ni­ruok­liais bei uni­ver­sa­li mi­ni fut­bo­lo aikš­te­lė su dirb­ti­nės žo­lės dan­ga. Vi­su šiuo gė­riu ga­lės nau­do­tis ne tik mo­ki­niai, bet ir ki­ti gy­ven­to­jai.

 

N.Ce­siu­lis, Aly­taus mies­to me­ras:

„Sma­gu ma­ty­ti, kaip at­gy­ja Jau­ni­mo par­kas. Jau įreng­tas ap­tva­ras šu­nų so­cia­li­za­ci­jai, sto­gi­nė sen­jo­rams, Mei­lės la­bi­rin­tas, krep­ši­nio aikš­te­lė, sta­to­ma nau­ja vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė. Ti­ki­mės, kad vi­sa tai ska­tins aly­tiš­kius kuo dau­giau lai­ko leis­ti lau­ke ir bū­ti svei­kiems.“

 

– Vis­gi žmo­nės ser­ga ir sun­kiai. Kas šie­met nu­veik­ta ge­ri­nant ne­pa­gy­do­mų li­go­nių ir ki­tų įvai­rių svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rinčių žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę?

 

Jur­gi­ta Šu­ke­vičie­nė, Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to na­rė, so­cial­de­mok­ra­tė:

„Pri­rei­kė net de­šimt me­tų nuo­šir­daus dar­bo, kad Aly­tu­je bū­tų įkur­tas ir ofi­cia­liai ati­da­ry­tas hos­pi­sas, ad­re­su Dau­gų g. 5A. Nuo­šir­džiai džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je at­si­ra­do vie­ta, kur pas­ku­ti­nes gy­ve­ni­mo die­nas bus ga­li­ma pra­leis­ti oriai ir gar­bin­gai – su pro­fe­sio­na­lia me­di­kų, dva­si­nin­kų, psi­cho­lo­gų, ki­ne­zi­te­ra­peu­tų ir ki­tų spe­cia­lis­tų prie­žiū­ra ir pa­gal­ba. Ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je iš­plė­si­me tin­klą ir pa­slau­gas tiek, kad vi­si ne­pa­gy­do­mi li­go­niai ir jų ar­ti­mie­ji gau­tų taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bą.

Taip pat šie­met pa­vy­ko iš da­lies at­nau­jin­ti ir mo­der­ni­zuo­ti da­lį Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro. Da­bar čia esan­ti in­fra­struk­tū­ra (par­ka­vi­mas, pri­va­žia­vi­mai, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, tu­a­le­tai ir du­šai) ir spor­to ba­zė yra pri­tai­ky­ta žmo­nėms su ne­ga­lia. Vai­kams su ne­ga­lia per­nai Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je įren­gė­me kel­tu­vus, o šiais me­tais – dar ir lif­tą.

Džiau­giuo­si, kad pa­sau­li­nės pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je su­ge­bė­jo­me su­si­telk­ti ir ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti svei­ka­tos sek­to­riui – at­si­žvel­giant į esa­mą si­tu­a­ci­ją, už­tik­rin­ti ne­per­trau­kia­mą pla­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mą bei vie­ną di­džiau­sių te­sta­vi­mo ap­im­čių Lie­tu­vo­je bei ak­ty­vų skie­pi­ji­mą.

 

– Ne­pai­sant pan­de­mi­jos ir ki­tų iš­šū­kių, gal­vo­ti apie at­ei­tį rei­kia čia ir da­bar. Sa­ko­ma, kad in­ves­ti­ci­jos į jau­no­sios kar­tos švie­ti­mą, ug­dy­mą – vi­sa­da at­si­per­ka. Su­tin­ka­te su tuo?

 

Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja, so­cial­de­mok­ra­tė:

„O kas ga­lė­tų ne­su­tik­ti? Vai­kai – mū­sų at­ei­tis ir net iš ma­žiau­sios sėk­los – lais­to­mos, pri­žiū­rė­tos – ga­li iš­aug­ti nuo­sta­biau­si, tvir­čiau­si da­ly­kai.

Nuo­šir­džiai džiau­giuo­si mū­sų Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja, ta­pu­sia vie­nin­te­le tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to mo­kyk­la Pie­tų Lie­tu­vo­je ir vie­na iš ne­dau­ge­lio to­kių Lie­tu­vo­je. Pa­ga­liau vai­kai bus mo­ko­mi ne me­cha­niš­kai kal­ti fak­tus, o re­flek­tuo­ti, kri­tiš­kai ana­li­zuo­ti, mo­ky­sis ly­de­rys­tės ir pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mą pri­pa­žįs­ta ge­riau­si pa­sau­lio uni­ver­si­te­tai – tai di­de­lis įver­ti­ni­mas.

Svar­bus pa­sie­ki­mas – pa­di­din­tas pa­gal­bos spe­cia­lis­tų skai­čius ug­dy­mo įstai­go­se bei švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas.

Ki­tas uni­ka­lus ir la­bai svar­bus da­ly­kas – Aly­taus ko­le­gi­jo­je ati­da­ry­tas mo­der­nus re­gio­ni­nis STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tras, ku­ria­me bus au­gi­na­mi bū­si­mie­ji ty­rė­jai, moks­li­nin­kai, iš­ra­dė­jai nuo dar­že­li­nu­kų iki stu­den­tų. Čia įkur­tos net 4 la­bo­ra­to­ri­jos, ku­riuo­se mo­ki­niai tu­rės erd­vę mo­ky­tis ne tik iš kny­gų ir va­do­vė­lių, o prak­tiš­kai su­si­pa­žin­ti su bio­lo­gi­jos, che­mi­jos, fi­zi­kos, in­ži­ne­ri­jos, tech­no­lo­gi­jų, moks­lų dės­niais ir nau­jau­siais iš­ra­di­mais.

Šir­dis džiau­gia­si, kai net 6 mies­to mo­ky­to­jos žur­na­lo „Rei­tin­gai“ įver­tin­tos kaip iš­ki­liau­sios ša­lies mo­ky­to­jos. Tai ro­do, kad mū­sų vai­kai – ge­ro­se ran­ko­se.“

 

– Šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė Ne­rin­ga sa­vo ti­tu­lą ir jo sim­bo­lį – gin­ta­ri­nį me­de­lį – per­da­vė at­ei­nančių – 2022-ųjų kul­tū­ros sos­ti­nei Aly­tui. Ką tai reiš­kia mū­sų mies­tui ir kas mū­sų vi­sų lau­kia at­ei­nančiais 2022-ai­siais?

 

J.Šu­ke­vičie­nė, Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja:

„Tai reiš­kia, kad mū­sų vi­sų lau­kia įdo­mūs, iš­skir­ti­niai ir tur­tin­gi kul­tū­ros me­tai: jung­si­me til­tus tarp ben­druo­me­nių, tarp pra­ei­ties ir da­bar­ties, su­jung­si­me kar­tas, ver­slą ir kul­tū­rą, Aly­tu­je gy­ve­nan­čius ir iš­si­bars­čiu­sius po vi­są pa­sau­lį. Lau­kia dau­gy­bė re­gi­nių ir ren­gi­nių – da­ry­si­me vis­ką, kad Aly­taus var­das skam­bė­tų gar­siai, iš­di­džiai ir, ži­no­ma, kul­tū­rin­gai!

Ma­nau, kad šie me­tai – bu­vo kaip pa­vy­ku­si re­pe­ti­ci­ja prieš at­ei­nan­čius me­tus. Džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je bręs­ta so­li­di ga­le­ri­ja po at­vi­ru dan­gu­mi – mū­sų mies­to ko­lek­ci­jo­je jau dau­giau nei 50 sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų. Ener­gi­jos, idė­jų ir pil­kų sie­nų ne­trūks­ta, tad su­sto­ti ne­ke­ti­na­me!

Du­ris at­vė­rė at­si­nau­ji­nęs Aly­taus kul­tū­ros cen­tras. Vis­kas kve­pia nau­ju­mu – laip­ti­nės, ko­ri­do­riai, gri­mo kam­ba­riai, re­pe­ti­ci­jų sa­lės. At­nau­ji­nus ap­švie­ti­mą, gar­so apa­ra­tū­rą kon­cer­tai ir spek­tak­liai bus dar ko­ky­biš­kes­ni ir įspū­din­ges­ni nei iki šiol.

Ypa­tin­gas pro­jek­tas – vie­nas gra­žiau­sių ir uni­ka­liau­sių se­na­mies­čio pa­sta­tų – žy­dų si­na­go­ga. Džiau­giuo­si, kad pa­sta­tas pri­kel­tas nau­jam gy­ve­ni­mui, da­bar čia įsi­kū­rė Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras.

Taip pat per šiuos me­tus pa­vy­ko at­gai­vin­ti dis­ko­te­kas jau­ni­mui ir nak­ti­šo­kius sen­jo­rams. Ro­dos, smul­kme­nos, ta­čiau kiek daug po­zi­ty­vo įne­ša į mū­sų gy­ve­ni­mą, o kar­tu ku­ria mies­to vei­dą.

 

N.Ce­siu­lis, Aly­taus mies­to me­ras:

„Frak­ci­jos var­du nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­sai so­cial­de­mok­ra­tų ko­man­dai, ko­le­goms ta­ry­bos na­riams, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams už vie­nin­gą dar­bą var­dan mū­sų my­li­mo mies­to Aly­taus, o vi­sus aly­tiš­kius svei­ki­nu su ar­tė­jan­čio­mis gra­žiau­sio­mis žie­mos šven­tė­mis“.

 

P.S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu Nr. T-362.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytus kaip mat suklestėtų, jei bent trumpam miestui sutiktų vadovauti Kembridžio, Oxvordo ir pan universitetų absolventas su bendraminčiais. Deja, turim polės produktą....rezultatas - apgailėtinai nykstantis miestas. Pjaras liejasi per kraštus, rezultatas tos kokie ir darbai

  Komentaras

  NIEKO NEKURIATE KAM REIK MELUOT IR GIRTIS KAD GATVES TVARKOMOS DARBAIS JUK SEIMO NARYS BUDAMAS SAVIVALDYBEJE IR ESANT SUSITIKIMUI SU GYVENTOJAIS PRIZADEJO KAD ISASFALTUOS LAZDYNU GATVE BET SARKNICKO PAZADAS IR LIKO TIK PAZADU JAU 4 METAI KAI BUVO ZVYRAS TAIP IR LIKO PASIRODO NE TIK SEIMO NARIAI MELUOJA BET IR SAVIVALDYBES KLERKAI NIEKO NEDARO KA PASAKO TIK MELUOJA IR PAZADUS DALINA

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.