Nr. 139 (13662)

2021-12-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 139 (13662) skaitykite:

 • „Ka­vos skve­ras” ku­ria šven­tę: pa­puo­šė ap­lin­ką ir vai­šins puo­de­liu ka­lė­di­nės ka­vos
 • Aly­taus ra­jo­ne ma­žė­ja lai­kan­čių­jų po ke­lias kar­ves, šiek tiek au­ga stam­bes­ni ūkiai
 • Mes kar­tu su ju­mis! Ne­pa­si­duo­ki­te!
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės PSPC at­lie­ka­mi ne­mo­ka­mi an­ti­kū­nų ty­ri­mai
 • „Jei Aly­tus no­ri pri­trauk­ti nau­jų in­ves­tuo­to­jų, pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti di­des­nių nei Pra­mo­nės par­ke likusių laisvų skly­pų pa­siū­lą”
 • Pro­jek­tas „Ben­druo­me­nės my­li Aly­tų” se­niū­nai­ti­jų gy­ven­to­jams su­tei­kė daug ži­nių ir emo­ci­jų
 • Ko­kia trum­pa at­kar­pa tarp to lai­ko, kai žmo­gus es­ti per daug jau­nas, ir to, kai jau per daug se­nas
 • Ka­lė­dų eg­lė – kaip ji pa­sta­to­ma?
 • Aly­taus eg­lu­tę puo­šia uni­ka­lūs ran­kų dar­bo kan­ko­rė­žiai
 • Di­džiau­sia But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos „Tė­vų kla­sės” do­va­na – ben­drys­tė
 • Ke­tu­ri me­tų lai­kai ska­ti­na di­džiuo­tis Lie­tu­vos gam­ta
 • Pa­sau­li­nio gar­so še­fas Yota­mas Ot­to­leng­hi pra­by­la lie­tu­viš­kai: ga­mink pa­pras­tai!
 • Jei norėsis paragauti žydiško silkės kapotinio – foršmako...
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Ka­lė­di­nis nu­me­rio žen­klų iš­par­da­vi­mas: „Re­git­ra” su­ma­ži­no ar­ti 2 tūkst. de­ri­nių kai­nas
 • Vir­tu­a­lus Lie­tu­vos jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­kur­sas „At­lėk, sa­ka­le”
 • Di­džiau­sia But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos „Tė­vų kla­sės” do­va­na – ben­drys­tė
 • Ke­tu­ri me­tų lai­kai ska­ti­na di­džiuo­tis Lie­tu­vos gam­ta
Alytaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektais bei teikti...
Ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja vie­naip ar ki­taip pa­lie­tė ir pa­ko­re­ga­vo vi­sas veik­los sri­tis. Šiai ne­si­bai­gus, Lie­tu­va su­si­dū­rė su ne­tei­sė­tų mig­ran­tų kri­ze. Be pa­sau­li­nio ir...
Projektu „Saugokime vyrus“ siekiama skatinti rizikos grupės vyrus patikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimą. Taip pat šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės...
Tokį klausimą šiomis dienomis užduoda tūkstančiai tėvų po to, kai Europos valdžios institucijos patvirtino vakcinas nuo COVID-19 5–11 metų vaikams, o Danijos valdžios institucijos dabar rekomenduoja...
Gruo­džio 6-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 329 aly­tiš­kiai ir 102 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. ša­lies...
2021 m. gruodžio 7 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad individualią veiklą vykdantys gyventojai jau gali įsigyti verslo liudijimus 2022 m.
Bai­gian­tis 2021-ie­siems, po per­trau­kos su ži­niask­lai­dos at­sto­vais vėl su­si­ti­kęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys An­drius Pa­lio­nis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ap­žvel­gė per...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.