Ap­leis­tais aly­tiš­kės au­gin­ti­niais pa­si­rū­pi­no „Ke­tur­ko­jo vil­tis” (173)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
suniukai
„Ke­tur­ko­jo vil­ties“ sa­va­no­riams dar ne­te­ko ma­ty­ti taip ap­leis­tų, ne­pri­žiū­rė­tų, iš­lie­sė­ju­sių, nu­pli­ku­sių, kai ku­rių vos ant ko­jų sto­vin­čių au­gin­ti­nių.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 5-ąją, Aly­tu­je vei­kian­ti gy­vū­nų glo­bos aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ su­lau­kė po­li­ci­jos pra­šy­mo pri­glaus­ti lai­ko­mus ap­leis­tus gy­vū­nus aly­tiš­kės bu­te Kaš­to­nų gat­vė­je ir jos be­si­ren­gia­mo­je pirk­ti so­dy­bo­je Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Ar­čiū­nų kai­me. Iš abie­jų vie­tų pa­im­ta 20 šu­nų, 7 ka­čiu­kai ir dau­giau kaip 20 įvai­rių paukš­čių, taip pat įvai­rių de­ko­ra­ty­vi­nių grau­ži­kų.

Kaip sa­kė „Ke­tur­ko­jo vil­ties“ sa­va­no­riai, jiems dar ne­te­ko ma­ty­ti taip ap­leis­tų, ne­pri­žiū­rė­tų, iš­lie­sė­ju­sių, nu­pli­ku­sių, kai ku­rių vos ant ko­jų sto­vin­čių au­gin­ti­nių, ko­kius pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį iš­vy­do aly­tiš­kės bu­te Aly­tu­je, Kaš­to­nų gat­vė­je ir be­si­ren­gia­mo­je pirk­ti so­dy­bo­je Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Ar­čiū­nų kai­me.

Ga­vus po­li­ci­jos pra­šy­mą, kar­tu su pa­rei­gū­nų pa­gal­ba iš bu­to pa­im­ti 6 šu­nys, 7 ka­čiu­kai ir dau­giau kaip 20 ki­tų au­gin­ti­nių – ba­lan­džių, pa­pū­gų, žiur­kė­nų, jū­rų kiau­ly­čių.

Iš Ar­čiū­nų kai­me esan­čios so­dy­bos pa­im­ta 14 šu­nų.

Mo­ters bu­te ir so­dy­bo­je taip pat ras­ta nu­sti­pu­sių gy­vū­nų.

Ka­dan­gi „Ke­tur­ko­jo vil­čiai“ trūks­ta pa­tal­pų gy­vū­nams pri­glaus­ti, aso­cia­ci­ja prie­žiū­rai pa­si­li­ko 16 šu­nų, ki­ti aly­tiš­kės au­gin­ti­niai pa­gal su­si­ta­ri­mą per­duo­ti glo­bo­ti Vil­niu­je re­gist­ruo­tai gy­vū­nų glo­ba už­si­i­man­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Le­sė“ ir fi­zi­niam as­me­niui iš Prie­nų.

„Ke­tur­ko­jo vil­ties“ sa­va­no­rių tei­gi­mu, pa­im­tiems ap­leis­tiems gy­vū­nams ne­už­ten­ka nu­kir­mi­ni­mo, rei­ka­lin­ga ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­gal­ba, ku­ri ar­ti­miau­siu me­tu bus kvie­čia­ma.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl 1974-ai­siais gi­mu­sios aly­tiš­kės žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Už tai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų.

Mo­te­ris prieš ke­le­tą me­tų jau bu­vo pa­te­ku­si į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų aki­ra­tį dėl lai­ko­mų ap­leis­tų gy­vū­nų so­dy­bo­je Aly­taus ra­jo­ne.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai