Ap­leis­tais aly­tiš­kės au­gin­ti­niais pa­si­rū­pi­no „Ke­tur­ko­jo vil­tis” (173)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
suniukai
„Ke­tur­ko­jo vil­ties“ sa­va­no­riams dar ne­te­ko ma­ty­ti taip ap­leis­tų, ne­pri­žiū­rė­tų, iš­lie­sė­ju­sių, nu­pli­ku­sių, kai ku­rių vos ant ko­jų sto­vin­čių au­gin­ti­nių.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 5-ąją, Aly­tu­je vei­kian­ti gy­vū­nų glo­bos aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ su­lau­kė po­li­ci­jos pra­šy­mo pri­glaus­ti lai­ko­mus ap­leis­tus gy­vū­nus aly­tiš­kės bu­te Kaš­to­nų gat­vė­je ir jos be­si­ren­gia­mo­je pirk­ti so­dy­bo­je Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Ar­čiū­nų kai­me. Iš abie­jų vie­tų pa­im­ta 20 šu­nų, 7 ka­čiu­kai ir dau­giau kaip 20 įvai­rių paukš­čių, taip pat įvai­rių de­ko­ra­ty­vi­nių grau­ži­kų.

Kaip sa­kė „Ke­tur­ko­jo vil­ties“ sa­va­no­riai, jiems dar ne­te­ko ma­ty­ti taip ap­leis­tų, ne­pri­žiū­rė­tų, iš­lie­sė­ju­sių, nu­pli­ku­sių, kai ku­rių vos ant ko­jų sto­vin­čių au­gin­ti­nių, ko­kius pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį iš­vy­do aly­tiš­kės bu­te Aly­tu­je, Kaš­to­nų gat­vė­je ir be­si­ren­gia­mo­je pirk­ti so­dy­bo­je Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Ar­čiū­nų kai­me.

Ga­vus po­li­ci­jos pra­šy­mą, kar­tu su pa­rei­gū­nų pa­gal­ba iš bu­to pa­im­ti 6 šu­nys, 7 ka­čiu­kai ir dau­giau kaip 20 ki­tų au­gin­ti­nių – ba­lan­džių, pa­pū­gų, žiur­kė­nų, jū­rų kiau­ly­čių.

Iš Ar­čiū­nų kai­me esan­čios so­dy­bos pa­im­ta 14 šu­nų.

Mo­ters bu­te ir so­dy­bo­je taip pat ras­ta nu­sti­pu­sių gy­vū­nų.

Ka­dan­gi „Ke­tur­ko­jo vil­čiai“ trūks­ta pa­tal­pų gy­vū­nams pri­glaus­ti, aso­cia­ci­ja prie­žiū­rai pa­si­li­ko 16 šu­nų, ki­ti aly­tiš­kės au­gin­ti­niai pa­gal su­si­ta­ri­mą per­duo­ti glo­bo­ti Vil­niu­je re­gist­ruo­tai gy­vū­nų glo­ba už­si­i­man­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Le­sė“ ir fi­zi­niam as­me­niui iš Prie­nų.

„Ke­tur­ko­jo vil­ties“ sa­va­no­rių tei­gi­mu, pa­im­tiems ap­leis­tiems gy­vū­nams ne­už­ten­ka nu­kir­mi­ni­mo, rei­ka­lin­ga ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­gal­ba, ku­ri ar­ti­miau­siu me­tu bus kvie­čia­ma.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl 1974-ai­siais gi­mu­sios aly­tiš­kės žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Už tai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų.

Mo­te­ris prieš ke­le­tą me­tų jau bu­vo pa­te­ku­si į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų aki­ra­tį dėl lai­ko­mų ap­leis­tų gy­vū­nų so­dy­bo­je Aly­taus ra­jo­ne.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Free international SCHOLARSHIPS. Study in USA.

  Free SCHOLARSHIPS for local and international students added every day.
  scholarships.plus
  DIPLOMA, BACHELOR, MASTERS, PHD STUDENTS scholarships.
  Study and learn for students kidatschool.com education for kids.

  Job search in United States. Remote and online jobs in USA.

  Job, vacancies all over the USA. Find your new job today.
  starjobhunter.com
  Job search by city and state in United States. Remote and online jobs in USA.

  Android APK download.

  Android apk download apkdom
  Telecharger applis android telecharger applis.
  The Best Prank Apps, jokes and shocking Games for Android. apkpure.ru electric screen.
  Free Android APK download apkgain.
  Android app games APK downloader Download android Apk.

  Pokemon Go Gym Battle Simulator, Evolution Calculator

  IV calculator CP, Pokemon Go Map Locations pokevolver

  Romantic Fun and Best advises and ideas.

  Love fun advises ideas brought me here love and fun.
  Top Best advices, howto, movies, games, top10, reviews topbestis.

Kiti straipsniai