Sun­kus ir ilgas ap­si­spren­di­mas dėl gais­ra­vie­tės van­dens, įtar­ti­nos tal­pyk­los prie ne­lai­mės vie­tos ir krū­va pa­dan­gų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Lapkritis 15
Posėdis
Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, gaisravietės vandens klau­si­mu rei­kė­jo su­si­tik­ti anks­čiau: „Da­bar dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do vie­nus už­terš­tu­mo kie­kius, la­bo­ra­to­ri­jos ki­tos, ir tai ski­ria­si ne pro­cen­tais, o kar­tais.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir moks­li­nin­kų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me il­gai ir sun­kiai spręs­ta, ką da­ry­ti su gais­ra­vie­tės van­de­niu, su­kaup­tu tri­jo­se vie­to­se. Ne­su­tar­ta dėl jo už­terš­tu­mo ty­ri­mų kon­kre­tu­mo, tad dar kar­tą jis bus ti­ria­mas, ir rezultatai pa­aiš­kės tik mė­ne­sio pa­bai­go­je. Sa­vi­val­dy­bė, no­rė­da­ma kiek įma­no­ma di­des­nio sau­gu­mo ap­lin­kai ir gy­ven­to­jams, sa­vo ruož­tu im­sis šių ty­ri­mų. Tad gais­ra­vie­tės van­de­niu prieš iš­lei­džiant į ap­lin­ką rū­pin­sis sa­vi­val­dy­bė, jai pa­val­di ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“, moks­li­nin­kai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. Pas­ta­rie­siems šiuo me­tu ten­ka at­lik­ti ir dar du ty­ri­mus pa­gal gy­ven­to­jų pa­teik­tus skun­dus pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro me­tu, – dėl prie „Eko­lo­gis­ti­kos“ su­ri­kiuo­to di­de­lio kie­kio tal­pyk­lų su įtar­ti­nu tu­ri­niu ir dėl Kal­niš­kės gat­vė­je ne­ži­nia kie­no su­krau­tos pa­dan­gų krū­vos.

„Jei ko­mi­si­ja ini­ci­juos ty­ri­mus, ar bus ap­mo­kė­ta?“

Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je di­de­lis bū­rys specialistų iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Ge­o­lo­gi­jos tar­ny­bos, ke­lių ša­lies ins­ti­tu­tų, už­si­i­man­čių van­dens ty­ri­mais, apie dvi va­lan­das spren­dė, ką da­ry­ti su „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ge­sin­to gais­ro van­de­niu.

Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu pa­tei­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to che­mi­jos moks­li­nin­kų re­ko­men­da­ci­jas, kaip tu­rė­tų bū­ti va­lo­mas gais­ra­vie­tės van­duo. O jis yra tri­jo­se vie­to­se – apie 30  tūkst. kub. met­rų „Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­lo­je, apie 10 tūkst. kub. met­rų bu­vu­sia­me „Aly­taus teks­ti­lės“ at­vi­ra­me re­zer­vu­a­re ir dar apie 600 kub. met­rų šią sa­vai­tę iš gais­ra­vie­tės rū­sio per­pum­puo­ta į sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ re­zer­vu­a­rą.

Tad  gal­vo­sū­kis – dėl maž­daug 46 tūkst. kub. met­rų gais­ra­vie­tė­je pa­nau­do­to van­dens.

Pa­si­ta­ri­mui va­do­va­vęs  Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo ko­or­di­na­vi­mo gru­pės va­do­vas Rai­mon­das Sa­ka­laus­kas iš kar­to pa­reiš­kė, kad pir­miau­sia rei­kia su­tar­ti apie ko­kius gais­ra­vie­tės van­dens ty­ri­mus, kur ir kie­no at­lik­tus  yra kal­ba­ma, ant­raip bus sun­ku su­tar­ti, kaip gais­ra­vie­tės van­duo tu­ri bū­ti va­lo­mas.

Pa­aiš­kė­jo, kad kai ku­rios la­bo­ra­to­ri­jos ir ins­ti­tu­ci­jos tu­ri skir­tin­gus ty­ri­mus ir at­seit jie nė­ra blo­gi. Jei taip, ar ver­ta dis­ku­tuo­ti apie apie gais­ra­vie­tės van­dens iš­lei­di­mą į nuo­te­kų tin­klus, jį dar kar­tą iš­va­ly­ti ir iš­leis­ti į gam­ti­nę ap­lin­ką. Toks klau­si­mas ki­lo ne vie­nam pa­si­ta­ri­mo da­ly­viui.

Ta­čiau Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo pa­si­tei­ra­vus, vis dėl­to kuo ga­li bū­ti už­terš­tas gais­ra­vie­tės van­duo, jis ne­at­me­tė, kad ja­me ga­li bū­ti po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių an­glia­van­de­ni­lių, ku­rie ga­li su­skel­ti vė­ži­nius su­sir­gi­mus, taip pat cin­ko.

Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, šiuo klau­si­mu rei­kė­jo su­si­tik­ti anks­čiau: „Da­bar dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do vie­nus už­terš­tu­mo kie­kius, la­bo­ra­to­ri­jos ki­tos, ir tai ski­ria­si ne pro­cen­tais, o kar­tais.“

Me­ras sa­kė, kad dėl gais­ra­vie­tės van­dens va­ly­mo kon­sul­tuo­ta­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­to che­mi­kais, jie pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus. Ta­čiau kai kas iš pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vu­sių  ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų jais su­abe­jo­jo.

Pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai siū­lė įvai­rius gais­ra­vie­tės van­dens va­ly­mo bū­dus, net kai­nuo­jan­čius per 500 tūkst. eu­rų.

Ka­dan­gi su­tar­ta dar kar­tą at­lik­ti šio van­dens ty­ri­mus vi­so­se tri­jo­se tal­pyk­lo­se, me­ras Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo pa­si­tei­ra­vo: „Jei ko­mi­si­ja (Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų – A.M.) ini­ci­juos ty­ri­mus, ar bus ap­mo­kė­ta?“

Toks klau­si­mas me­rui ki­lo pa­si­ta­ri­me pa­ma­čius, kad dėl van­dens už­terš­tu­mo re­zul­ta­tų nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo.

R.Sa­kalaus­kas pa­reiš­kė, kad sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ti ty­ri­mai tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kė­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to. Su­pran­ta­ma, po to ti­kin­tis lė­šas at­gau­ti iš „Eko­lo­gis­ti­kos“, ku­rios at­žvil­giu dėl ki­lu­sio gais­ro yra at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir yra areš­tuo­tas jos tur­tas.

 

Spren­di­mo pri­ėmi­mas už­truks tiek, kiek už­ge­sin­ti gais­rą

Va­ka­rykš­čia­me pa­si­ta­ri­me su­tar­ta, kad dar kar­tą bus ti­ria­mas gais­ra­vie­tės  van­duo vi­so­se tri­jo­se tal­pyk­lo­se. Tai už­truks de­šimt die­nų, tiek, kiek už­tru­ko gais­ro ge­si­ni­mas.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­lo­je 30 tūkst. kub. met­rų šio van­dens po ty­ri­mų tu­rė­tų  bū­ti nu­so­di­na­mas ir iš­kils klau­si­mas dėl dum­blo pa­ša­li­ni­mo. Pa­siū­ly­mas – jį per­duo­ti iš­vež­ti Vil­niaus ben­dro­vei „Tok­si­ka“, ku­ri iš gais­ra­vie­tės pas­ta­ruo­ju me­tu iš­ga­be­na pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kas.

Nu­tar­ta į  „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ bu­vu­sį ma­zu­to re­zer­vu­a­rą iš­pum­puo­tą gais­ra­vie­tės  van­de­nį   dar 2 tūkst. kub. met­rų šio van­dens pum­puo­ti iš bu­vu­sio „Aly­taus teks­ti­lės“ re­zer­vu­a­ro, nes šis yra at­vi­ras ir pa­li­jus gau­siam lie­tui ga­li leng­vai pa­tek­ti į ap­lin­ką. Pas­ta­rą­jį dar­bą ža­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja.

Vi­sus šiuos pro­ce­sus ste­bės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­riems ir yra svar­biau­sias už­da­vi­nys, kad į ap­lin­ką ne­pa­tek­tų už­terš­tas gais­ra­vie­tės van­duo.

Pa­si­ta­ri­me pa­si­tei­ra­vus, ar „Dzū­ki­jos van­de­nims“ teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą už į Ne­mu­ną gais­ro me­tu iš­leis­tas už­terš­tas nuo­te­kas, ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad to ne­bus rei­ka­lau­ja­ma. Vėl už­si­min­ta apie „Eko­lo­gis­ti­kos“ at­sa­ko­my­bę.

Van­den­te­ki­nin­kų tei­gi­mu,  780 tūkst. eu­rų – mo­kes­čiai už tar­šą dėl į Ne­muną iš­leis­tų nuo­te­kų gais­ro ge­si­ni­mo me­tu  yra tik pre­li­mi­na­rūs skai­čia­vi­mai. Ka­dan­gi nuo­te­kos gais­ro me­tu bu­vo nu­kreip­tos į tuo me­tu ne­nau­do­ja­mą li­ni­ją, jai pri­si­pil­džius ap­va­ly­tos iš tie­sų bu­vo pra­dė­tos leis­ti į Ne­mu­ną. O koks bu­vo jų už­terš­tu­mas, ty­rė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Į pas­ta­rų­jų aki­ra­tį ge­si­nant gais­rą yra pa­te­kę du aly­tiš­kių pra­ne­ši­mai, ku­rie su­si­ję su bū­si­mų gais­rų bai­me.

 

Tu­ri pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su gais­ro nu­siaub­ta įmo­ne

Ge­si­nant gais­rą Pra­mo­nės ra­jo­ne vei­ku­sio­je pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“, dau­ge­liui aly­tiš­kių į akis kri­to prie šios ben­dro­vės sie­nos su­ri­kiuo­tas di­de­lis kie­kis me­ta­li­nių ir plas­ti­ko tal­pyk­lų. Su­ne­rim­ta dėl jo­se esan­čio tu­ri­nio ir kam jos pri­klau­so.

Žmo­nės ypač  bai­mi­na­si  dėl tal­pyk­lų tu­ri­nio pa­vo­jin­gu­mo, nes už­ra­šai ant kai ku­rių liu­di­ja net  apie naf­tos pro­duk­tus, ga­li­mus lai­ky­ti pro­duk­tus esant pliu­si­nei oro tem­pe­ra­tū­rai. Ka­dan­gi kai ku­rios tal­pyk­los at­vi­ros, kai ku­rių  dang­čiai  su­rū­di­ję ir tu­ri­nys bet ku­riuo mo­men­tu ga­li pra­si­verž­ti į ap­lin­ką, aly­tiš­kiams tai ypač su­stip­ri­na ne­ri­mą.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mą apie šias tal­pyk­las prie „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­to ga­vo spa­lio pa­bai­go­je, bai­giant ge­sin­ti gais­rą šio­je mies­to įmo­nė­je.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams at­li­kus pa­tik­ri­ni­mą pa­aiš­kė­jo, kad prie „Eko­lo­gis­ti­kos“ sie­nos su­ri­kiuo­to­se tal­pyk­lo­se yra ko­ko­sų, sviest­me­džio, ka­ka­vos, pal­mių ir rap­sų mui­las, rap­sų gu­mos ir gli­ce­ri­nas.

Šios me­džia­gos pri­klau­so Aly­taus ben­dro­vei „Et­mo­na“. Pas­ta­ro­ji nu­ro­dė, kad iki at­ei­nan­čių me­tų ba­lan­džio pla­nuo­ja su­si­tvar­ky­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus ir pra­dė­ti veik­lą at­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­nių šal­ti­nių ga­my­bos sri­ty­je, gaminti kli­jus ir rie­ba­lų rūgš­tis.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, tai nė­ra pa­vo­jin­gos me­džia­gos.

Da­bar­ti­nę te­ri­to­ri­ją san­dė­lia­vi­mui „Et­mo­na“ nuo­mo­ja­si, tu­ri ga­lio­jan­čią pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su gais­ro nu­siaub­ta įmo­ne.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad „Et­mo­na“ vei­kia tik pus­an­trų me­tų, tu­ri vie­ną dar­buo­to­ją, jos re­gist­ra­ci­jos bu­vei­nė – vie­na­me vie­no kam­ba­rio bu­te Su­dva­jų gat­vė­je, kur re­gist­ra­ci­ja nu­ro­do­ma dar be­veik 80 įmo­nių.

Ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su šios ben­dro­vės direktoriumi ir pa­klaus­ti, kaip jis  ke­ti­na vyk­dy­ti veik­lą nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sio­je įmo­nė­je.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vai­das Lau­kys, ku­riam bu­vo nu­siųs­tos aly­tiš­kiams įta­ri­mų su­kė­lu­sios tal­pyk­los, pa­ti­ki­no, kad dėl to bus to­liau  at­lie­ka­mas ty­ri­mas, tik  šiuo me­tu vi­sos pa­jė­gos su­telk­tos gais­ra­vie­tės pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti.

 

Ne­aiš­ku, kas su­kro­vė pa­dan­gas

Kol kas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je dar iš­lie­ka ir krū­va pa­dan­gų Kal­niš­kės gat­vė­je, apie ku­rias aly­tiš­kiams gais­ro me­tu taip pat pra­ne­šė aly­tiš­kiai.

Šiuo me­tu jau iš­si­aiš­kin­ta, kad ši te­ri­to­ri­ja pri­klau­so ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to valdymu už­si­i­man­čiai Vil­niaus ben­dro­vei „Mal­pen­sa“, ku­ri pri­klau­so ben­dro­vei „Ma­xi­ma LT“.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai in­for­ma­vo „Mal­pen­są“ apie pra­dė­tą ty­ri­mą.  O ši pra­ne­šė, kad skly­pu, ku­ria­me su­vers­tos pa­dan­gos, nė­ra su­tei­ku­si tei­sės kam nors nau­do­tis, skly­pe esan­tys at­lie­kų kon­tei­ne­riai ir pa­dan­gos  jai ne­pri­klau­so, ne­ži­no­mas jų at­si­ra­di­mo lai­kas bei sa­vi­nin­kas.

„Mal­pen­sa“ sa­vo ruož­tu krei­pė­si į Aly­taus po­li­ci­ją su pra­šy­mu at­lik­ti ty­ri­mą dėl sa­va­va­liš­ko že­mės skly­po už­ėmi­mo ir kal­tų as­me­nų nu­sta­ty­mo. To­kį ben­dro­vės pra­šy­mą po­li­ci­ja per­da­vė  ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams.

Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, čia yra apie 100 to­nų sun­kias­vo­rių, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir trak­to­rių pa­dan­gų.

Tad iki šiol dar ne­aiš­ku, kas jas su­kro­vęs Kal­niš­kės gat­vė­je, gal  pa­vyks tai iš­si­aiš­kin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams? 

 

 

 

 

  Komentaras

  Cirkų lygis nuo kadencijos pradžios per savivaldą tęsiasi visų akyse. Baigias metai ir ką valdžia žmonėms gero per metus padarė nesimato. Apart seminarai, komandiruotės, atostogos . Fiasko dėl aerodromo 100 ha žemių ir kur prisilietė skandalai. Nesukontroliavę įmonės, o reikia rimtų ūkinių kompetencijų turėt, kad sukontroliuot. Ekologinė bomba 10 mečiams au baisiom pasekmėm. Dar iki jadencijos pabaigos nežinia ko prikrės. Ir alytiškiai kaip bejėgiai . Nors netolimoj ateitį įvykiai priblokš. Trumpiau per savivaldą patys nesugeba, sugebančių nepraleidžia, ir visi paskui jų cirkus...

  Komentaras

  Visi mate multika Mauglis. Ten rudieji sunys vos nesunaikino dziungliu gyventoju. Paralele su vykusiu posedziu - kai pakvimpa pinigais, islenda visokiausi rudieji pseudo- specialistai. Jei posedyje dalyvavo aplinkosaugininkai, vandenvalos specialistai, mokslininkai, ka ten veikia vienas zmogelis, neturintis nei tinkamo issilavinimo, nei nuraukiantis ka nors apie chemija ? Kieno interesai pasodina tokius asmenis, be jokiu kompetenciju ir ziniu sioje srityje, salia diplomuotu specialistu ?

  Komentaras

  Sunkiai einas. Kaip ir gaisro metu tai per 2 dienas užgesins, tai ekologinė bomba 10 metų gavosi. Dabar tyrė vieni gavos taip, tyrė anie gavos kitaip. Vėl tirt reikia. O tai lėšos ir laikas. Kur nuo savivaldos einamų reikalų atsiliekama. Nes metų pabaiga, kitų metų metmenys turi būt. O čia baigia metus ir apart gaisro gesinimo ir pasekmių likvidavimo nėra ką rodyt per metines savivaldybės veiklos ataskaitas. Esmėj riedėjimas atgal. Kur ir be gaisro lėtai judėjo, dabar...dar lėčiau. O galėjo iš kadencijos pradžios kontroliuot įmonę, nes signalų buvo ir tie patys taryboj buvo, susikontroliuot ką kiti sugeba ir nebūt šių kaip papildomų bėdų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.