Nr. 131 (13361)

2019-11-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 131 (13361) skaitykite:

 • Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tę aly­tiš­kiai su­si­burs į „Mai­na­die­nį” ir kurs ori­gi­na­lius ka­lė­di­nius žais­liu­kus kon­kur­sui „Su­ži­bėk”
 • Kiek tei­sin­gas mi­nios tei­sin­gu­mas?
 • Kiek lais­va ga­li bū­ti lais­vė?
 • Pa­veiks­luo­se – sa­vi­tas, per­kur­tas pa­sau­lis
 • Ėjo tau­ta spyg­liuo­tu ke­liu
 • „Kai mies­to sie­nos tai­so­mos, daug bū­na nu­var­gu­sių, bet nie­kas ne­kren­ta iš­se­kęs...”
 • Sū­du­vos gi­rių slė­pi­niai: nuo le­dyn­me­čio iki šian­die­nos
 • Ko­dėl Ka­lė­dos pra­si­de­da ru­de­nį?
 • Artėja Kalėdos – pradėkime ruoštis joms dabar!
 • Psi­cho­lo­gas: ne­lau­ki­te Ka­lė­dų
 • Kvie­čia da­ly­vau­ti Ka­lė­di­nė­je mu­gė­je!
 • Ar profesiją renkamės visam gyvenimui?
 • Tau­tos dva­sios ieš­ko­ji­mas – tai ne vien in­for­ma­ci­jos rin­ki­mas, tai pri­si­lie­ti­mas prie kū­rė­jų šir­dies...
 • Dra­ma­tur­gų die­na ir te­at­ra­li­zuo­ti skai­ty­mai kvie­čia į te­at­ro Ma­žą­ją sa­lę
Vidaus reikalų ministerija (VRM) statutiniams ugniagesiams, gesinusiems gaisrą padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, skyrė pinigines premijas po 1 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Alytaus rajono...
Norintiems pažaboti vėją ir šalčius, užtikrinti gerą namų ventiliaciją „Langų remonto komanda“ turi puikių pasiūlymų!
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir moks­li­nin­kų pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me il­gai ir sun­kiai spręs­ta, ką...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja R.Ma­ciu­le­vi­čiū­tė – ant­ros kar­tos aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne ir ten pra­lei­du­si...
Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje susirinkusi Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – VESK) aptarė įmonėje „Ekologistika“ kilusio gaisro padarinių šalinimo eigą Alytaus mieste ir...
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, mažėja galimai dioksinais užteršta Alytaus rajono teritorija: taršos tyrimai ir...
Socialdemokratai reikalauja, kad Alytaus ekologinės nelaimės pasekmių likvidavimą užtikrintų ir Aplinkos ministerija. Nuo gaisro padangų gamykloje pradžios praėjo mėnuo, o centrinė valdžia visą tą...
Va­kar Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pa­ė­mė pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sia­me gais­re pa­nau­do­to van­dens mė­gi­nius. Ty­ri­mai už­truks ne ma­žiau kaip...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.