Van­duo iš gais­ra­vie­tės iš­pum­puo­tas į ši­lu­mos tie­kė­jų re­zer­vu­a­rą. Koks jo už­terš­tu­mas ir ko sie­kia „Eko­lo­gis­ti­kos” va­do­vas?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Lapkritis 14
Siurbiamas uzterstas vanduo
Savivaldybės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja su­ra­do spren­di­mą – gais­ra­vie­tės rū­sy­je su­si­kau­pu­sį, gais­re pa­nau­do­tą van­de­nį iš­pum­puo­ti į sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ lais­vą re­zer­vu­a­rą, esan­tį ne­to­li gais­ra­vie­tės. To­kį spren­di­mą – lai­ki­ną van­dens pa­sau­go­ji­mo pa­slau­gą ko­mi­si­jai pa­siū­lė ši­lu­mos tie­kė­jai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 12-ąją, po pie­tų, apie 15 val. 30 min., iš pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tės jo­je po gais­ro ge­si­ni­mo su­si­kau­pęs van­duo pra­dė­tas pum­puo­ti į mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ vie­ną ne­nau­do­ja­mą re­zer­vu­a­rą. Dar­bai baig­ti tre­čia­die­nio nak­tį apie 3 val. Da­bar sa­vi­val­dy­bė ieš­ko spren­di­mo, ką to­liau da­ry­ti su šiuo van­de­niu. Pas­ta­ruo­ju me­tu iš gais­ra­vie­tės nuo­te­kų šu­li­nių iš­tir­tas van­duo pa­ro­dė di­de­lį jo už­terš­tu­mą po­li­cik­li­niais aro­ma­ti­niais an­glia­van­de­ni­liais, ku­rie yra tok­siš­ki žmo­gaus or­ga­niz­mui. O šį pir­ma­die­nį pas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Juo­nį be­veik mė­ne­siui pra­ėjus nuo gais­ro ap­si­lan­kęs „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vas“ Juo­zas Ci­cė­nas, ir tik da­bar pa­reiš­kęs no­rą tvar­ky­ti gais­ra­vie­tę su tam tik­ro­mis są­ly­go­mis, su­kė­lė nuo­sta­bą.

Iš­ei­tį pa­siū­lė ši­lu­mos tie­kė­jai

Iš gais­ra­vie­tės „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ po gais­ro li­ku­sios pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kos pra­dė­tos iš­vež­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Šį dar­bą at­lie­ka Vil­niaus ben­dro­vė „Tok­si­ka“, at­lie­kas iš­ga­ben­da­ma de­gi­ni­mui į sa­vo tvar­ky­mo įren­gi­nius Šiau­lių ra­jo­ne.

Po gais­ro li­ku­sių pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų iš­ve­ži­mas ga­li už­truk­ti apie dvi sa­vai­tes. Skai­čiuo­ja­ma, kad gais­ra­vie­tė­je ga­li bū­ti apie 700–1000 to­nų pa­dan­gų perdirbimo at­lie­kų, o vie­nos to­nos pa­kro­vi­mas ir trans­por­ta­vi­mas ga­li kai­nuo­ti iki 350 eu­rų.

„Tok­si­kos“ pa­tir­tos iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti pa­den­gia­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­siū­liu­si gais­rui pa­nau­do­tą ir gais­ra­vie­tė­je li­ku­sį van­de­nį do­zuo­jant ir skie­džiant nuo ter­ša­lų leis­ti į sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ nuo­te­kų tin­klus. Ar­ba to­kį van­de­nį per­vež­ti į nuo­te­kų va­lyk­los lais­vas tal­pyk­las, jei to­kių nė­ra, į  at­lais­vin­tą ae­ro­tan­ką – aeruo­ja­mo nu­te­ka­mo­jo van­dens bio­lo­gi­nio va­ly­mo įren­gi­nį, pa­tal­pin­tą van­de­nį va­ly­ti re­a­gen­tais ir iš­leis­ti į bio­lo­gi­nio va­ly­mo pro­ce­so pra­džią.

To­kie mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mai sa­vi­val­dy­bei ne­ti­ko. Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas R.Juo­nys, tai ne tik il­gas, ne vie­ne­rius me­tus ga­lin­tis už­truk­ti pro­ce­sas, bet ir ken­kian­tis „Dzū­ki­jos van­de­nims“, – už­terš­tas van­duo tie­siog nu­žu­dy­tų va­ly­mo įren­gi­nius.

Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja su­ra­do spren­di­mą – gais­ra­vie­tės rū­sy­je su­si­kau­pu­sį, gais­re pa­nau­do­tą van­de­nį iš­pum­puo­ti į sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ lais­vą re­zer­vu­a­rą, esan­tį ne­to­li gais­ra­vie­tės. To­kį spren­di­mą – lai­ki­ną van­dens pa­sau­go­ji­mo pa­slau­gą ko­mi­si­jai pa­siū­lė ši­lu­mos tie­kė­jai.

Ant­ra­die­nį po pie­tų, apie 15 val. 30 min., šis dar­bas pra­si­dė­jo. Jo at­lik­ti at­vy­ko Vil­niaus ap­skri­ties  prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su spe­cia­lia tech­ni­ka – siur­bli­nės sto­ti­mi, gais­ri­nių žar­nų kon­tei­ne­riais, ku­riuo­se til­po 1 ki­lo­met­ras 200 met­rų šių žar­nų, taip pat še­šia­ra­čiu, rei­ka­lin­gu pum­pa­vi­mo įran­gai per­vež­ti.

Kaip sa­kė mi­nė­tos val­dy­bos 5-osios ko­man­dos vir­ši­nin­kas Arū­nas Dik­čius, to­kios tech­ni­kos Aly­taus ug­nia­ge­siai ne­tu­ri, to­dėl į pa­gal­bą pa­si­telk­ti Vil­niaus ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai: „Dar­bus tu­rė­tu­me baig­ti iki ry­to. Nors ga­li­me dirb­ti ir trum­piau, ir il­giau, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kiek čia yra van­dens. Dirb­si­me, kol pa­da­ry­si­me.“

Ug­nia­ge­siai prie „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­to su­si­mon­ta­vo ir pa­la­pi­nę po­il­siui ir pa­si­slėp­ti nuo vė­jo ar ga­lin­čio už­klup­ti lie­taus.

Van­dens pum­pa­vi­mas iš gais­ra­vie­tė­je esan­čio rūsio į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ bu­vu­sį ma­zu­to 3 tūkst. kub. met­rų tal­pos re­zer­vu­a­rą už­tru­ko iki tre­čia­die­nio 3 val. nak­ties. Čia pa­tal­pin­ta apie 600 kub. met­rų gais­re pa­nau­do­to van­dens.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, ši tal­pyk­la ne­nau­do­ja­ma jau maž­daug pen­ke­ri me­tai, yra su­re­mon­tuo­ta – iš­be­to­nuo­ta, pa­deng­ta spe­cia­lia plė­ve­le, to­dėl yra sau­gi.

Ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nės va­do­vas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­kie ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi čia per­pum­puo­to van­dens ir kur to­liau jis ke­liaus.

Aly­taus ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ne kar­tą yra tvir­ti­nę, kad gais­re pa­nau­do­tas van­duo iš rūsio kaž­kiek ge­ria­si į že­mę, bet ne­aiš­ku, ko­kiu grei­čiu vy­ko šie pro­ce­sai.

Tir­ti po­li­cik­li­niai aro­ma­ti­niai an­glia­van­de­ni­liai

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se jau pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja apie di­de­lį gais­ra­vie­tės van­dens už­terš­tu­mą. Prieš pa­skelb­da­mas ty­ri­mų re­zul­ta­tus aly­tiš­kiams jis pa­siū­lė pri­sės­ti, nes vir­ši­jan­čios nor­mos šo­ki­ruo­jan­čios.

Me­ras, skelb­da­mas gais­ra­vie­tės van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tus, va­do­va­vo­si duo­me­ni­mis, „Dzū­ki­jos van­de­nų“ gau­tais iš Vil­niaus ben­dro­vės „Van­dens ty­ri­mai“.

Ne­tru­kus iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­si­gir­do šių ty­ri­mų re­zul­ta­tų kri­ti­ka  – at­seit juos at­li­ko ne­ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja. Ta­čiau, van­dens tie­kė­jų tei­gi­mu, ji tu­ri rei­kia­mus lei­di­mus at­lik­ti van­dens ty­ri­mus, jie im­ti dvi spa­lio die­nas – 22-ąją ir 28-ąją iš gais­ra­vie­tės nuo­te­kų šu­li­nio, re­zul­ta­tai gau­ti pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vai pa­brė­žia, kad tai mo­men­ti­nis ty­ri­mas, o po­li­cik­li­niai aro­ma­ti­niai an­glia­van­de­ni­liai (PAH) ty­ri­mui im­ti bū­tent sie­kiant iš­tir­ti gais­ra­vie­tės nuo­te­kų šu­li­nio van­de­nį, ku­ris ga­lė­jo pa­tek­ti į įmo­nės nuo­ta­ky­ną ar gam­ti­nę ap­lin­ką.

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja Si­gi­ta Pet­ro­nie­nė, gais­ro van­dens dvie­juo­se skir­tin­gų die­nų mė­gi­niuo­se tir­ti PAH – iš vi­so 15 me­džia­gų, iš jų 8 yra pri­ori­te­ti­nių pa­vo­jin­gų ir pa­vo­jin­gų me­džia­gų są­ra­šuo­se: „Ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­ly­gin­ti su nor­mi­nė­mis reikš­mė­mis, tai yra su di­džiau­sia leis­ti­na kon­cen­tra­ci­ja (DLK) į nuo­ta­ky­ną ir su DLK į gam­ti­nę ap­lin­ką. Tų aš­tuo­nių me­džia­gų ty­ri­mų re­zul­ta­tai vir­šy­ti tiek į nuo­ta­ky­ną, tiek į ap­lin­ką.“

Tos aš­tuo­nios me­džia­gos – tai:– naf­ta­le­nas, ant­ra­ce­nas, fluo­ran­te­nas, ben­zo(b) fluo­ran­te­nas, ben­zo(k) fluo­ran­te­nas, ben­zo(a)pi­re­nas, ben­zo(g,h,i)pe­ri­le­nas ir in­de­no(1,2,3-cd)pi­re­nas.

Pa­vyz­džiui, ant­ra­ce­no pa­te­ki­mo į gam­ti­nę ap­lin­ką nor­ma vir­šy­ta 645, ben­zo(b)fluo­ran­te­no – 158,  fluo­ran­te­no – 134 kar­tus, ben­zo(a)pi­re­no – 93 kar­tus. Ant­ra­ce­no pa­te­ki­mo į nuo­ta­ky­ną nor­ma vir­šy­ta 32, ben­zo(b)fluo­ran­te­no – 17, fluo­ran­te­no – 6,7 kar­to.

To­kių kon­cen­tra­ci­jų nuo­te­kų ne­bu­vo ga­li­ma iš­leis­ti nei į nuo­ta­ky­ną, nei gam­ti­nę ap­lin­ką, neat­si­žvel­giant į nuo­te­kų kie­kį.

Ar to­kių nuo­te­kų van­dens kaž­kiek pa­te­ko į ap­lin­ką? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, Sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko R.Juo­nio tei­gi­mu, te­oriš­kai ir prak­tiš­kai kaž­kiek pa­tek­ti ga­lė­jo.

„Dzū­ki­jos van­de­nys“, pa­skli­dus in­for­ma­ci­jai apie už­terš­tas nuo­te­kas gais­ra­vie­tė­je, ku­rios kar­tu su gais­ra­vie­tės van­de­niu iš­pum­puo­tos į ši­lu­mos tie­kė­jų re­zer­vu­a­rą, iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, kad mies­te yra ge­ros ko­ky­bės ge­ria­ma­sis van­duo, ati­tin­kan­tis vi­sus hi­gie­nos nor­mų ro­dik­lius. Mat gy­ven­to­jai ga­lė­jo su­ta­pa­tin­ti gais­ra­vie­tė­je po ge­si­ni­mo su­si­kau­pu­sį van­de­nį su tie­kia­mu ge­ria­muo­ju, ta­čiau, van­den­tie­ki­nin­kų tei­gi­mu, tarp šių van­de­nų iš tik­rų­jų nė­ra jo­kio są­ry­šio.

Kuo PAH ga­li bū­ti kenks­min­gi žmo­gaus or­ga­niz­mui?

Ka­dan­gi ne­at­mes­ti­na PAH pa­te­ki­mo į gam­ti­nę ap­lin­ką ga­li­my­bė, kuo šios me­džia­gos ga­li bū­ti kenks­min­gos žmo­gaus svei­ka­tai?

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė pa­reiš­kė, kad ap­skri­tai pa­ė­mus – tai žmo­gaus or­ga­niz­mui tok­siš­kos me­džia­gos: „Vi­sos šios me­džia­gos skirs­to­mos į kan­ce­ro­ge­niš­kas, vė­žį su­ke­lian­čias, ir me­džia­gas, ku­rių kan­ce­ro­ge­niš­ku­mas ne­pa­tvir­tin­tas.“

Di­rek­to­rės tei­gi­mu, da­lis iš pen­kio­li­kos PAH me­džia­gų yra san­ty­ki­nai ma­žiau tok­siš­kos bei su­ke­lian­čios ma­žiau il­ga­lai­kių sun­kių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, o pra­de­dant benz(a)ant­ra­ce­nu yra kan­ce­ro­ge­niš­ki ir mu­ta­ge­niš­ki PAH.

„PAH pa­si­ga­mi­na, kai de­gi­na­ma an­glis, naf­ta, du­jos, me­die­na, šiukš­lės ir ta­ba­kas, mū­sų at­ve­ju de­gė gu­mos ga­mi­niai – pa­dan­gos. Iš šių šal­ti­nių PAH ga­li pa­sklis­ti ap­lin­kos ore ma­žų da­le­lių pa­vi­da­lu. Ūmi­nį PAH po­vei­kio efek­tą dau­giau­sia su­ke­lia ki­tos kar­tu su­si­da­ran­čios che­mi­nės me­džia­gos. Il­ga­lai­kis PAH po­vei­kis ga­li pa­žeis­ti ke­lias žmo­gaus or­ga­niz­mo sis­te­mas. La­ten­ti­nis lai­ko­tar­pis tarp PAH po­vei­kio ir su juo su­si­ju­sio vė­žio iš­si­vys­ty­mo ga­li svy­ruo­ti nuo 5 iki 20 me­tų. PAH ga­li bū­ti nu­ry­ti, įkvėp­ti ar kai ku­riais at­ve­jais pa­tek­ti į žmo­gaus or­ga­niz­mą per odą“, – pa­sa­ko­jo D.Ne­kra­še­vi­čie­nė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad Tarp­tau­ti­nė vė­žio ty­ri­mų agen­tū­ra PAH pri­ski­ria pir­mos gru­pės kan­ce­ro­ge­nams, va­di­na­si, jie yra lai­ko­mi aiš­kia vė­žio prie­žas­ti­mi.

„Kol van­duo bus ne­iš­va­ly­tas, į ap­lin­ką ne­pa­teks“

Taip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas R.Juo­nys apie iš gais­ra­vie­tės į ši­lu­mos tie­kė­jų re­zer­vu­a­rą iš­pum­puo­tą van­de­nį.

Jo ty­ri­mus at­liks „Dzū­ki­jos van­de­nys“, Vil­niaus uni­ver­si­te­to che­mi­kai, ry­toj sa­vi­val­dy­bė­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va tu­ri vyk­ti su­si­ti­ki­mas šiuo klau­si­mu su Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to  moks­li­nin­kais.

Lie­tu­vos ge­o­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ė­mė po­že­mi­nio van­dens mė­gi­nius „Eko­lo­lo­gis­ti­kos“ gais­ro te­ri­to­ri­jo­je. Juos ti­ria Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ir Ge­o­lo­gi­jos tar­ny­bos la­bo­ra­to­ri­jos. Re­zul­ta­tų ti­ki­ma­si su­lauk­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

„Keis­ta, kad sa­vi­val­dy­bei tar­si prie­kaiš­tau­ja­ma dėl areš­tuo­to tur­to“

R.Juo­nys pri­si­pa­ži­no nu­ste­bęs tik pra­ėjus be­veik mė­ne­siui po gais­ro su­lau­kęs „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vo J.Ci­cė­no ap­si­lan­ky­mo pas jį, kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką.

„Jis at­ne­šė raš­tą, ku­ria­me pa­žy­mi­ma, kad yra ap­ri­bo­ta ūki­nė lais­vė nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se. Pra­šo leis­ti tvar­ky­tis „Eko­lo­gis­ti­ko­je“, tam tik­rų ko­mi­si­jos po­sė­džių pro­to­ko­lų. Nu­ro­do tu­rin­tis Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to įpa­rei­go­ji­mą pa­tvir­tin­ti gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mo prie­mo­nių pla­ną. At­seit „Tok­si­ka“ per bran­giai iš­ve­ža at­lie­kas, jie ga­lė­tų su­si­tvar­ky­ti pi­giau. Ta­čiau gais­ra­vie­tės tvar­ky­mui nu­ro­do ir tam tik­ras są­ly­gas. Sa­kė, kad girdi kar­tu su „Eko­lo­gis­ti­kos“ tur­tu areš­tuo­tas ir ben­dro­vės „Vi­vat­rans“ (jai va­do­vau­ja taip pat J.Ci­cė­nas – A.M.) tur­tas bei pi­ni­gi­nės lė­šos vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio gais­ro, pra­šys pa­nai­kin­ti areš­tą abie­jų ben­dro­vių tur­tui ir ta­da ga­lės pri­si­dė­ti prie gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mo. At­seit da­bar gre­sia 260 dar­buo­to­jų at­lei­di­mas iš „Vi­vat­rans“. Keis­ta, kad sa­vi­val­dy­bei tar­si prie­kaiš­tau­ja­ma dėl areš­tuo­to tur­to, mes čia nie­kuo dė­ti. O dar keis­čiau, kai „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vas pa­reiš­kė, kad ten yra tik 13 ki­log­ra­mų pa­vo­jin­gų at­lie­kų – te­pa­luo­tų rū­bų ir pirš­ti­nių. Mes jam tu­ri­me vie­nin­te­lį at­sa­ky­mą – gais­ra­vie­tės su­tvar­ky­mą or­ga­ni­zuo­ja ne tik sa­vi­val­dy­bė, bet ir ke­lios mi­nis­te­ri­jos. Jei Ci­cė­nas no­rė­jo pri­si­dė­ti, tai rei­kė­jo da­ry­ti gais­ro pra­džio­je, o ne da­bar, kai gais­ras jau už­ge­sin­tas trys sa­vai­tės“, – apie „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­do­vo ap­si­lan­ky­mą ir jo pa­lik­tą raš­tą sa­vi­val­dy­bei pa­sa­ko­jo R.Juo­nys.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Iza­be­lė Boč­kie­nė in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro ir jo pa­da­ry­tos di­de­lės ža­los žmo­nių svei­ka­tai bei ap­lin­kai va­do­vau­jan­tys pro­ku­ro­rai ėmė­si vi­sų pro­ce­si­nių prie­mo­nių, jog bū­tų už­tik­rin­tas ga­li­mas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys, tur­to kon­fis­ka­vi­mas, tuo tiks­lu bu­vo pri­im­ti nu­ta­ri­mai lai­ki­nai ap­ri­bo­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses į įvai­rų tur­tą.

I.Boč­kie­nė pa­žy­mi, kad pro­ku­ro­rai nuo­lat ben­dra­dar­biau­ja su vi­sais pro­ce­so da­ly­viais, ver­ti­na vi­sus jų pa­teik­tus pra­šy­mus bei nu­ro­do­mas ap­lin­ky­bes ir pri­ima spren­di­mus, sie­kiant pro­por­cin­gai ap­ri­bo­ti tei­ses dis­po­nuo­ti tur­tu, į ku­rį bus nu­kreip­ti iš­ieš­ko­ji­mai dėl pa­da­ry­tos itin di­de­lės ža­los, kar­tu sie­kia­ma iš­lai­ky­ti ga­li­my­bę as­me­nims vyk­dy­ti sa­vo veik­lą.

  Komentaras

  Nu ir svoločius , šitiek apnuodijęs žmonių, šitiek pridaręs miestui ilgalaikės ir vargu ar atstatomos žalos, dar grasina! Būtų Alytuje sovietmetis ar bent teisingumas tai šitas ciucėnas su sėbrais sėdėtų kameroje ant vandens ir duonos su viso ir asmeninio turto konfiskacija, o dabar! Manau ,kad įsipainioję ir janoniai ,kurių bočius arti lansbergyno, tai baigsis ,kaip ir su geležinkelio pavogimu: sueis senaties terminai ir viskas kaip toje pelkėje užsirauks!

  Komentaras

  Alytuje turime Miesto Garbės piliečių nominaciją.
  Nuo šių metų siūlome Miesto Gėdos nominaciją. Kandidatai šiai nominacijai būtų žmonės, kurie savo godumu, nemokšiškumu, įstatymų nesilaikymu, abejingumu sukėlė ekologinę katastrofą, kuri atsilieps ir ateinančioms kartoms.
  Kandidatas Miesto Gėdos nominacijai nr.1 - J. Cicėnas

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.