Nr. 130 (13360)

2019-11-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 130 (13360) skaitykite:

 • Kartu užtikrinkime orų gyvenimą iki pabaigos
 • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams jau ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos už pa­keis­tus ka­ti­lus
 • 10 pa­pras­tų bū­dų, kaip už­kirs­ti per­de­gi­mo sin­dro­mui ke­lią
 • Senatvėje mes gailėsimės ne todėl, kad mažai keliavome, blogai auklėjome savo vaikus...
 • Eks­per­tų iš­va­da: Pu­nios ši­las – eta­lo­ni­nė gam­ti­nė te­ri­to­ri­ja, ku­rią nai­ki­na da­bar­ti­nė ūki­nė veik­la
 • Pro­pa­gan­da – kaip at­pa­žin­ti ir re­a­guo­ti
 • „Ti­ko­Tiks” ir „Mai­nu­ko” var­dų au­to­riai: „Min­tys ki­lo spon­ta­niš­kai”
 • XXI am­žiaus pe­da­go­gas – nuo­lat be­si­mo­kan­tis ir to­bu­lė­jan­tis
 • Aly­taus ra­jo­nas sie­kia plė­to­ti lė­tąjį tu­riz­mą
 • Li­nas Ko­ja­la: „Ma­ty­ki­te Lie­tu­vą kaip ga­li­my­bių ša­lį”
 • „Blyš­kia­vei­džio go­du­mas su­ry­ja že­mę ir po sa­vęs pa­lie­ka dy­ku­mą”
 • Mekš­rų in­va­zi­ja (2)
 • Sau­lė­tas oran­ži­nis trau­ki­nys iš­va­žia­vo 
Šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 12-ąją, po pie­tų, apie 15 val. 30 min., iš pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tės jo­je po gais­ro ge­si­ni­mo su­si­kau­pęs van­duo...
Pa­dan­gų gais­ras už­ge­sin­tas, ta­čiau eks­tre­ma­li pa­dė­tis Aly­tu­je ne­at­šauk­ta, o „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio tė­vų at­sto­vai sa­ko...
Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė nemato pagrindo Alytaus gaisro situacijos koordinavimą perimti valstybiniu lygiu, nes užterštos teritorijos ribos neišsiplėtė, teigė ministrė po Vyriausybės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.