Mei­lė Pla­tū­kie­nė: „Mo­ky­to­jai ne­re­tai bi­jo kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je ga­jus po­žiū­ris, kad kal­ti yra jie pa­tys” (25)

Saulė Pinkevičienė
Meilė Platūkienė
Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mui vadovaujanti Meilė Platūkienė sako, kad prof­są­jun­gos ne tik gi­na sa­vo na­rių tei­ses, bet ir tam­pa tam tik­rais me­dia­to­riais, spren­džiant vi­di­nes mo­kyk­lų pro­ble­mas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai krei­pia­si į Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mą? Pa­si­ro­do, su pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis. Tre­jus me­tus su­si­vie­ni­ji­mui va­do­vau­jan­ti Mei­lė Pla­tū­kie­nė sa­ko, kad krei­pia­ma­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti ir po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai pri­rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Vien šiais moks­lo me­tais jau tri­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­jai, ne­skai­tant ano­ni­mi­nio mo­ky­to­jos laiš­ko apie jos įžvelg­tas pro­ble­mas Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, krei­pė­si ir dėl pras­to mik­ro­kli­ma­to. Bū­tent ano­ni­mi­nių laiš­kų prof­są­jun­ga gau­na itin re­tai, šis Aly­tu­je – toks pir­mas, ta­čiau, kaip pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė, bai­mė vie­šai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves mū­sų vi­suo­me­nė­je ga­ji ne tik švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Prof­są­jun­gos sky­rių nė­ra tik ke­tu­rio­se Aly­taus mo­kyk­lo­se

Ru­dens atos­to­gų me­tu Aly­taus mies­to te­at­re įvy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos da­ly­vius pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas. Šio po­li­ti­ko kaip ta­ry­bos na­rio ini­cia­ty­va Aly­tu­je pa­tvir­tin­tos lė­šos mo­ky­to­jų kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, per­nai – 2 tūkst., šie­met – 6 tūkst. eu­rų.

P.La­bu­kas pa­si­džiau­gė pa­tir­ti­mis, ku­rių jis įgi­jo prieš ke­le­tą me­tų švie­ti­mo prof­są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me strei­ke. „Te­ko bū­ti Vil­niu­je, kai vy­ko tie įvy­kiai, daug ma­čiau, dar dau­giau iš­gir­dau, bu­vau liu­di­nin­kas, kaip strei­ko da­ly­viai įžen­gė į mi­nis­te­ri­ją. Pa­jau­čiau jė­gą, kai ne­pri­si­tai­kė­liš­kai su­si­vie­ni­ję mo­ky­to­jai, ne­lauk­da­mi po­li­ti­nių ma­lo­nių, su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Jų ini­cia­ty­vos stip­ry­bė – ne skait­lin­gu­mas, o in­ten­ci­ja ir va­lia ją įgy­ven­din­ti“, – švie­ti­mo dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mu džiau­gė­si P.La­bu­kas, pa­ste­bin­tis, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su švie­ti­mo prof­są­jun­ga, ieš­ko kon­kre­čių pro­ble­mų spren­di­mo, kai to­kios iš­ky­la vie­no­je ar ki­to­je mies­to švie­ti­mo įstai­go­je.

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės M.Pla­tū­kie­nės, šiuo me­tu jis vie­ni­ja per 300 švie­ti­mo dar­buo­to­jų. Ta­čiau šis skai­čius nuo­lat kin­ta, pa­vyz­džiui, ne­se­niai pri­si­jun­gė Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos sky­rius su be­ne gau­siau­siu na­rių bū­riu – 50, taip pat „Šal­ti­nė­lio“ lop­še­lis-dar­že­lis.

Aly­tu­je švie­ti­mo prof­są­jun­ga tu­ri 14 sky­rių, dar yra pa­vie­nių na­rių mo­kyk­lo­se, ku­rio­se nė­ra pir­mi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Prof­są­jun­gos sky­rių iki šiol nė­ra Pi­lia­kal­nio ir Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­se, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. 

„P , ieš­kant ben­dros kal­bos tarp va­do­vo ir ben­druo­me­nės. De­ry­bos vyks­ta vi­sa­da, ieš­ko­ma kom­pro­mi­so, nes re­tai tei­si bū­na tik vie­na ku­ri pu­sė. Dau­ge­liu at­ve­ju klau­si­mai yra iš­spren­džia­mi, vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ano­ni­mi­nį laiš­ką tyrė

Spa­lio mė­ne­sį di­de­lį re­zo­nan­są Aly­tu­je su­kė­lė vie­šai iš­pla­tin­tas ano­ni­mi­nis mo­ky­to­jos laiš­kas, ku­ria­me kal­ba­ma apie ga­li­mą mo­bin­gą Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. Ko­kia to­les­nė jo ty­ri­mo ei­ga ir ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta vie­šin­ti net ir ano­ni­mo at­siųs­tą laiš­ką?

„Kaip su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė aš de­šimt die­nų svars­čiau, kaip tu­rė­tu­me pa­si­elg­ti. Vie­ša pa­slap­tis Aly­tu­je, kad pro­ble­mų to­je mo­kyk­lo­je yra. Ne­bu­vo taip, kad nu­spren­džiau vie­na. Pa­si­ta­riau su at­sa­kin­gais tuo me­tu mies­to va­do­vais, nu­spren­dė­me, kad rei­kia vie­šin­ti – kal­bė­tis, ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, su­sė­dus abiem pu­sėms. Kon­kre­čių pro­ble­mų dėl vi­daus mok­rok­li­ma­to, dėl ku­rių kreip­ta­si į prof­są­jun­gą, yra dar tri­jo­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, vie­no­je, kiek ži­nau, jas jau pa­vy­ko iš­spręs­ti. Su­pran­ta­ma, įstai­gos va­do­vas daž­niau jau­čia­si tei­sus, bet, jei po­kal­bis ne­vyks­ta, tai ir ne­iš­aiš­kės, kur sly­pi bė­dos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad žmo­nės ne­re­tai bi­jo gar­siai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves dėl ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo, ta­čiau tai yra ne tik mo­kyk­lų, bet ir įmo­nių, įstai­gų bė­da: „Po šio ano­mi­nio laiš­ko ir jo iš­tran­slia­vi­mo bi­jo­ma kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je yra toks po­žiū­ris, kad mo­ky­to­jas yra nie­kas, ne­ga­li pa­si­skųs­ti, jis vi­sa­da lie­ka kal­tas. Kar­tais ne­si­no­ri prieš­ta­rau­ti, bet mo­kyk­la juk yra gy­vas or­ga­niz­mas, ją su­da­ro ir vai­kai, ir tė­vai,  ir mo­ky­to­jai, jis nuo­lat kei­čia­si. La­bai svar­bu, kad bū­tų kal­ba­ma­si ir ran­da­mi vi­siems la­biau­siai pri­im­ti­ni spren­di­mai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ar bu­vo ti­ria­mas ano­ni­mi­nis laiš­kas, ku­ris bu­vo ad­re­suo­tas ne tik ži­niask­lai­dai, mies­to va­do­vams, bet ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ku­ri prof­są­jun­goms at­siun­tė pa­ti­ki­ni­mą, kad ty­ri­mas vyks?

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ne­pai­sant to, kad laiš­ką pa­ra­šė ano­ni­mas, į jį bu­vo re­a­guo­ta ir ty­ri­mas vy­ko at­si­žvel­giant į tu­ri­nį. „Šį­kart prie­mo­nės pa­si­rink­tos kiek ki­to­kios. Tra­di­ci­nės dar­bo gru­pės, ku­ri mė­ne­sį lai­ko bū­tų ben­dra­vu­si su įstai­gos ben­druo­me­ne, pa­tei­ku­si iš­va­das, šį­kart ne­su­da­rė­me, bet re­a­ga­vo­me ki­tais bū­dais“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Su gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­ne tie­sio­giai pa­ben­dra­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. At­si­žvelg­ta į tai, kad ne­se­niai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją pa­li­ko du mo­ky­to­jai. Pa­sak V.Va­lū­no, su di­rek­to­re ap­tar­ta, kaip ji ko­re­guos sa­vo el­ge­sį kaip va­dy­bi­nin­kė. Šiuo me­tu Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jai taip pat ren­gia at­sa­ky­mus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai bei Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kei M.Pla­tū­kie­nei.

Per tą lai­ką, kai vy­ko ano­ni­mi­nio laiš­ko ty­ri­mas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat su­lau­kė dvie­jų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mų, ku­riuo­se ra­šo­ma, kad jie si­tu­a­ci­ją ver­ti­na ki­taip nei ano­ni­mi­nio laiš­ko au­to­rė. Vie­ną krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė 21 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jas, ki­tą – 51 mo­ky­to­jas. Iš viso gimnazijos kolektyve dirba 120 žmonių.

„Mo­ki­nių te­sta­vi­mas ne­tu­rė­tų „vog­ti“ mo­ky­to­jų lai­ko“

„Į prof­są­jun­gą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai krei­pia­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai tam rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Daug klau­si­mų yra su­si­ję su eta­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mu, Dar­bo ko­dek­so ne­si­lai­ky­mu. Kai ku­rios pro­ble­mos, at­ro­do, jau yra iš­spręs­tos, bet kai ku­rio­se įstai­go­se vėl at­si­nau­ji­na. Vis dar ky­la ne­aiš­ku­mų dėl ap­mo­kė­ji­mo už bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu, dėl mo­ky­to­jų dar­bo mo­ki­nių atos­to­gų me­tu – mo­ky­to­jų pra­šo­ma bū­ti mo­kyk­lo­je vi­sas atos­to­gų die­nas. Jau bu­vo iš­spręs­ta, kad ne kon­tak­to me­tu mo­ky­to­jai ga­li ruoš­tis pa­mo­koms sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet vėl iš­ky­la to­kių klau­si­mų. Kaip ir dėl pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, ku­riam ski­ria­mos pen­kios die­nos per me­tus, bet vie­nos įstai­gos mo­ky­to­jams jas su­tei­kia, o ki­tos ne. Taip pat ir dėl pen­kių svei­ka­ti­ni­mo die­nų, ku­rios pri­klau­so pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams pa­gal Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Pa­si­ro­do, Aly­tu­je yra bent dvi mo­kyk­los, ku­rių va­do­vai „ne­pa­gei­dau­ja“, kad jo­se bū­tų stei­gia­mas pro­fe­si­nės są­jun­gos sky­rius. Kar­tais ky­la pro­ble­mų dėl „ma­ma­die­nių“, kai jau­nos ma­mos ar tė­čiai pa­gal gra­fi­ką ne­ga­li pa­si­im­ti lais­vos die­nos, ta­čiau kaip ge­rą­jį pa­vyz­dį M.Pla­tū­kie­nė mi­ni Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. 

„Krei­pia­ma­si ir dėl iš­ei­ti­nių pa­šal­pų iš­mo­kė­ji­mo, nes mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis yra ga­nė­ti­nai di­de­lis ir ne­ma­žai jų pa­lie­ka mo­kyk­las. Vien šiais moks­lo me­tais te­ko spręs­ti ke­lis to­kius at­ve­jus, kai iš pra­džių bu­vo sa­ko­ma, kad mo­ky­to­jas gaus ma­žes­nę iš­ei­ti­nę ar­ba vi­sai ne­gaus, bet įsi­ki­šus prof­są­jun­gai iš­si­spren­dė dar­buo­to­jo nau­dai. Ky­la klau­si­mų ir dėl dar­bo su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais ap­mo­kė­ji­mo, nes vals­ty­bė ža­da nuo 1 iki 15 proc., o mo­ky­to­jai gau­na 1–2 proc. ar­ba ne­gau­na vi­sai. Kaip ži­no­me, 2024 me­tais in­teg­ruo­ti vai­kai at­ke­liau­ja į vi­sas mo­kyk­las, nors nei vals­ty­bė, nei vi­suo­me­nė tam dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Ar mo­ky­to­jai ne­si­skun­džia prof­są­jun­gai dėl to, kad jie yra pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi dar­bu, su­si­ju­siu su te­sta­vi­mu nuo ko­vi­do? Pa­si­ro­do, Aly­tu­je pa­na­šių skun­dų ne­su­lau­kia­ma, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dar la­bai  pri­klau­so nuo kiek­vie­nos mo­kyk­los in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je dir­ba ir pa­ti M.Pla­tū­kie­nė, ser­gan­tį svei­ka­tos spe­cia­lis­tą pa­va­duo­ja ir te­sta­vi­mu rū­pi­na­si so­cia­li­nis pe­da­go­gas, psi­cho­lo­gas, bib­lio­te­kos ve­dė­ja, o ne mo­ky­to­jai. „Aš ma­nau, kad mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti už­krau­na­mi su te­sta­vi­mu su­si­ju­sia pa­pil­do­ma veik­la, nes jiems svar­biau­sias yra ug­dy­mo pro­ce­sas. Ta­čiau ypač pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, jei daug mo­ki­nių yra te­stuo­ja­mi, tai tie­siog pra­de­da trūk­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ir tai tik­rai yra pro­ble­ma“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Visi atvejai dėl mobingo ir kiti požymiai - kaip žmogaus konstitucinių teisių pažeidimai. Ir normaliai pagal Konst. 118 str.- prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės teises ir teisėtus interesus. O čia iš teisėsaugos tyluma ir ne tik? Kaip galėtų nors paviešint paaiškūnimus, kaip reaguoja į tokius reiškinius. Ar mėgsta stt savo analizes dėl galimų korupcinių apraiškų pateikt? Kaip dėl Žaliosios gatvės ir Rotušės aikštės brokų, pražiūrėto padangų gaisro pradmenų, savivaldybės įtartinų pervestų lėšų į Ispanijos sasjaitą..?Bet tylu, suprask nemato ar pasyvumu palaiko? Tai ar tai sutampa su asmens, visuomenės ir valstybės teisėtais interesais? Ir jei taryba nereaguoja, tai seimo nariai kurie turi vykdyt institucijų parlamentinę kontrolę ar ir tie nemato?

  Komentaras

  Viešumas didelė jėga. Ir tai, kad drysta atvirai spausdint ir išsakyt neįtinkančias saujelei po klanais nuomones, savotiška paūanga. Nes net per teisėsaugą tokių nemėgsta. Ir bijo viešint, kaip atskirose Alytaus teismo cov. byloj Nr. 2-952-292/2017 net teismo salėj politikas po privačiu kaltinimu šaipos iš neįtinkančio eilinio alytiškio triadom. Stiliaus - kas ubagui davė teisę aiškint, siūlyt..Linki blogo jam ir jo šeimai su priepuolių cirkais. Kitam nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr. 03-2-00215-17 tokios pat triados. Tik teisėsauga nustačius, kad po eilinės alytiškės darbo ir namų kompiuteriais - teisėsauga nevardija kas rašinėja. Tas pats kas dengia. Priblefavę per ieškinius slopina neįtinkantį alytiškį. Kad miesto labui siūlo rimtus sprendimus dėl pramonės parko, aerodromo, pertvarkų.. O tai žinodami žiniasklaida, politikai..vaizdas jiems tinka, kad alytiškiai bijo. O šiam straipsnį šios išdirbtos sistemos tik mažas epizodas. Kur sutiko organizuotesnį pasipriešinimą. Nes pedagogai pagrindiniai partijų branduoliai ir rinkėjai. Ir tai gintis tenka.

  Komentaras

  Prie ko čia kanceliarijos prekės? Miesto mokytojų skaičiui yra trupinys, bet ne apie tai. Kalba eina apie vertybes. Man gėda buvo salėje klausytis nenuoširdžios politiko eilinės padlaižiavimo kalbos. Juolab žinom visi, kaip "puikiai" lankė jis mūsų gimnazijoje pamokas. Ne tokie žmonės turi valdyti miestą. Meile, baikite su tuo klapčiuku žaisti. Būkite garbinga. Tikiu.

  Komentaras

  Nieko jums ta Meilė nesugadino! Ar bent žinote iš kur lėšos konferencijai ir kanceliarinėms prekėms. Tai šių dviejų žmonių dėka tai ir yra. Mieli kolegos prieš lodami bent pasidomėkite. Spaunate į veidą tam, kuris už jus kovoja ir konkrečius darbus daro. Lėšos mieli mokytojai iš dangaus nekrenta. Politikai jas skirto.

  Komentaras

  Kad Alytuj vyraut baimė ir nuolankumas atskiros interesų grupės labai stropiai dirba nuo Nepriklausomybės pradžios. Esmėj ir per derinius su teisėsauga. Tiek netekta nuo Nepriklausomybės pradžios įmonių ir atsakingų nėra. Kiek dėl mobingų prasiskvetbė rimtų tyrimų su konkretaus rezultato viešinimu nėra. Net dėl savivaldybės įtartino lėšų pervedimo į Ispanijos saskaita nesimato atsakingų viešinimų. Už tai, kas tik bando rimčiau prabilt apie rimtų miesto problemų priežastis ar už savo interesus, neįtinkančius saujelei pripratusių dominuot, yra iniciatyvos link dirbtinių slopinimų. Kad ir kaip tradicija kasmet gyventojų skaičiaus mažėjimas vos nepastovus prie tūkstančio, reiškia daliai blogėja salygos, tai reikia dar sugebėt išlaikyt. Gana organizuotų pastangų. Ir šiuo atveju tik tyrimų imitacijos stiliuj kalbėjo, kalbėjo. Ir kas iš tų kalbų be konkretaus rezultato. Kai tas pats ir toliau tesiasi.

  Komentaras

  Žmonės vis dar nuolankūs ir bailūs. Bijo pareikalauti už papildomus darbus užmokesčio. Eina ir dirba nulenkę galvas tuo skatindami darbdavius dar labiau su jais nesiskaityti. Kai patys save pradėsite vertinti ir gerbti, taip elgsis ir darbdavys. Nuolankių pastumdėlių laukia nauji papildomi darbai už dykutį. Testuoti NETURI TEISĖS nei mokytojai, nei psicholigai, nei bibliotekos vedėja. PASIDOMĖKITE ĮSTATYMAIS

  Komentaras

  Alytuj percsavivaldą aršiausi saujelė au kosminiais atlyginimais. Į kitus kaip į vergus žiūri. Kol kas ir partinukams tinka, tik neįtiko marš iš darbo vietos. Ateis, kaip tas sakė savo komandą nori atsivest. Išvertus lojalesnių partinukų eilėm dėl darbo vietų tik laukia..

  Komentaras

  Alytaus politinių partijų pagrindiniai elektoratai - pedagogai. Vos ne per mokyklas pasidaliję. Skaitos visuomenės šviesulys, baigę aukštuosius mokslus. Mero, vicmerės, direktorės postuose skaitos ir nuo miesto akademinės cisuomenės. Ima postus drasiai neturėdami reikiamų ūkinių kompetencijų valdyme net ir per šiuolaikinės savivaldos vadybų lygius. Teisėsaugoj ir daug vietos švietimo sistemos išugdytų. Kaip ir taryboj. Vienok negebėjimas šiuolaikiškai sprest problemų rodo - neaukšti intelektai. Gudrūs kaip lengviausiu būdu sau išgyvent miesto interesų saskaita, virnok išminties sėkmingai vystyt miestą trūksta. Ar net pasiūlymus efektyviau dirbt miesto labui kaip nusikaltimus vertina. Tokie mentalitetų vidurkiai.

  Komentaras

  Neatsitiktinai minima, kad bijojama reikšt savo nuomones. Neįtinkančias atskirų interesų veikėjams. Kur kaip schema pradeda falšifikuot kaip šmeižtus ir atvejais net per teisėsaugą doroja. Net teismas prilygina politiką ar viešą asmenį privačiam ir sega ieškinius. Net civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 teismo salėj atvirai tyčiojantis tarybos nariui iš neįtinkančio alytiškio. Triadom kas ubagui davė teisę klaust, aiškint..vos ne teisėjai pritariant linkčiojant. Nors pagal Konstituciją teismas ir įstatymas gina asmens garbę, teisėja turi klausyt tik įstatymo. Žino taryba, meras, teisėsauga ir ..- patogu slopint neįtinkančius. Net savivaldybės valdininkų kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo meras su taryba nedryso atvirai ir garbingai viešai aiškintis ir informuot visuomenę apie rezultatus. Net ir kitais atvejais, kaip dėl mobingų taryba operatyviai sukurtų laikinas komisijas ir objektyviai išaiškinę apie rezuktatus informuotų visuomenę, velia tie patys save pačius tiria. Kita vertus, labai neatsakinga Alytuj teisėsauga. Kur pagal Konst. 118 str. - prokuroras numatytais atvejai gina asmens, visuomenės teises ir teisėtus interesus, visi mato. Kaip Alytuj jie stropūs gint viešą interesą. Gali iš savivaldybės pervest lėšas į Ispanijos saskaitą ir atsakingų nebus nustatyta.

  Komentaras

  Rašoma, kad A. Ramanausko- Vanago gimnazijoje sergantį sveikatos specialistą pavaduoja ir testavimu rūpinasi socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekos vedėja" ... Reiškia testavimas mokytojams - tai užkrovimas papildomu darbu, o minėtiems specialistams tai jau ne ??? Ką bendro testavimas turi su jų tiesioginiu darbu ??? Kas čia, dvigubi šios profsąjungos standartai ? Ar rūpinatės TIK mokytojais, o į kitus darbuotojus nusispjaunate ?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.