Mei­lė Pla­tū­kie­nė: „Mo­ky­to­jai ne­re­tai bi­jo kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je ga­jus po­žiū­ris, kad kal­ti yra jie pa­tys” (51)

Saulė Pinkevičienė
Meilė Platūkienė
Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mui vadovaujanti Meilė Platūkienė sako, kad prof­są­jun­gos ne tik gi­na sa­vo na­rių tei­ses, bet ir tam­pa tam tik­rais me­dia­to­riais, spren­džiant vi­di­nes mo­kyk­lų pro­ble­mas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai krei­pia­si į Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mą? Pa­si­ro­do, su pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis. Tre­jus me­tus su­si­vie­ni­ji­mui va­do­vau­jan­ti Mei­lė Pla­tū­kie­nė sa­ko, kad krei­pia­ma­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti ir po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai pri­rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Vien šiais moks­lo me­tais jau tri­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­jai, ne­skai­tant ano­ni­mi­nio mo­ky­to­jos laiš­ko apie jos įžvelg­tas pro­ble­mas Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, krei­pė­si ir dėl pras­to mik­ro­kli­ma­to. Bū­tent ano­ni­mi­nių laiš­kų prof­są­jun­ga gau­na itin re­tai, šis Aly­tu­je – toks pir­mas, ta­čiau, kaip pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė, bai­mė vie­šai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves mū­sų vi­suo­me­nė­je ga­ji ne tik švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Prof­są­jun­gos sky­rių nė­ra tik ke­tu­rio­se Aly­taus mo­kyk­lo­se

Ru­dens atos­to­gų me­tu Aly­taus mies­to te­at­re įvy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos da­ly­vius pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas. Šio po­li­ti­ko kaip ta­ry­bos na­rio ini­cia­ty­va Aly­tu­je pa­tvir­tin­tos lė­šos mo­ky­to­jų kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, per­nai – 2 tūkst., šie­met – 6 tūkst. eu­rų.

P.La­bu­kas pa­si­džiau­gė pa­tir­ti­mis, ku­rių jis įgi­jo prieš ke­le­tą me­tų švie­ti­mo prof­są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me strei­ke. „Te­ko bū­ti Vil­niu­je, kai vy­ko tie įvy­kiai, daug ma­čiau, dar dau­giau iš­gir­dau, bu­vau liu­di­nin­kas, kaip strei­ko da­ly­viai įžen­gė į mi­nis­te­ri­ją. Pa­jau­čiau jė­gą, kai ne­pri­si­tai­kė­liš­kai su­si­vie­ni­ję mo­ky­to­jai, ne­lauk­da­mi po­li­ti­nių ma­lo­nių, su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Jų ini­cia­ty­vos stip­ry­bė – ne skait­lin­gu­mas, o in­ten­ci­ja ir va­lia ją įgy­ven­din­ti“, – švie­ti­mo dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mu džiau­gė­si P.La­bu­kas, pa­ste­bin­tis, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su švie­ti­mo prof­są­jun­ga, ieš­ko kon­kre­čių pro­ble­mų spren­di­mo, kai to­kios iš­ky­la vie­no­je ar ki­to­je mies­to švie­ti­mo įstai­go­je.

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės M.Pla­tū­kie­nės, šiuo me­tu jis vie­ni­ja per 300 švie­ti­mo dar­buo­to­jų. Ta­čiau šis skai­čius nuo­lat kin­ta, pa­vyz­džiui, ne­se­niai pri­si­jun­gė Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos sky­rius su be­ne gau­siau­siu na­rių bū­riu – 50, taip pat „Šal­ti­nė­lio“ lop­še­lis-dar­že­lis.

Aly­tu­je švie­ti­mo prof­są­jun­ga tu­ri 14 sky­rių, dar yra pa­vie­nių na­rių mo­kyk­lo­se, ku­rio­se nė­ra pir­mi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Prof­są­jun­gos sky­rių iki šiol nė­ra Pi­lia­kal­nio ir Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­se, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. 

„P , ieš­kant ben­dros kal­bos tarp va­do­vo ir ben­druo­me­nės. De­ry­bos vyks­ta vi­sa­da, ieš­ko­ma kom­pro­mi­so, nes re­tai tei­si bū­na tik vie­na ku­ri pu­sė. Dau­ge­liu at­ve­ju klau­si­mai yra iš­spren­džia­mi, vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ano­ni­mi­nį laiš­ką tyrė

Spa­lio mė­ne­sį di­de­lį re­zo­nan­są Aly­tu­je su­kė­lė vie­šai iš­pla­tin­tas ano­ni­mi­nis mo­ky­to­jos laiš­kas, ku­ria­me kal­ba­ma apie ga­li­mą mo­bin­gą Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. Ko­kia to­les­nė jo ty­ri­mo ei­ga ir ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta vie­šin­ti net ir ano­ni­mo at­siųs­tą laiš­ką?

„Kaip su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė aš de­šimt die­nų svars­čiau, kaip tu­rė­tu­me pa­si­elg­ti. Vie­ša pa­slap­tis Aly­tu­je, kad pro­ble­mų to­je mo­kyk­lo­je yra. Ne­bu­vo taip, kad nu­spren­džiau vie­na. Pa­si­ta­riau su at­sa­kin­gais tuo me­tu mies­to va­do­vais, nu­spren­dė­me, kad rei­kia vie­šin­ti – kal­bė­tis, ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, su­sė­dus abiem pu­sėms. Kon­kre­čių pro­ble­mų dėl vi­daus mok­rok­li­ma­to, dėl ku­rių kreip­ta­si į prof­są­jun­gą, yra dar tri­jo­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, vie­no­je, kiek ži­nau, jas jau pa­vy­ko iš­spręs­ti. Su­pran­ta­ma, įstai­gos va­do­vas daž­niau jau­čia­si tei­sus, bet, jei po­kal­bis ne­vyks­ta, tai ir ne­iš­aiš­kės, kur sly­pi bė­dos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad žmo­nės ne­re­tai bi­jo gar­siai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves dėl ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo, ta­čiau tai yra ne tik mo­kyk­lų, bet ir įmo­nių, įstai­gų bė­da: „Po šio ano­mi­nio laiš­ko ir jo iš­tran­slia­vi­mo bi­jo­ma kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je yra toks po­žiū­ris, kad mo­ky­to­jas yra nie­kas, ne­ga­li pa­si­skųs­ti, jis vi­sa­da lie­ka kal­tas. Kar­tais ne­si­no­ri prieš­ta­rau­ti, bet mo­kyk­la juk yra gy­vas or­ga­niz­mas, ją su­da­ro ir vai­kai, ir tė­vai,  ir mo­ky­to­jai, jis nuo­lat kei­čia­si. La­bai svar­bu, kad bū­tų kal­ba­ma­si ir ran­da­mi vi­siems la­biau­siai pri­im­ti­ni spren­di­mai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ar bu­vo ti­ria­mas ano­ni­mi­nis laiš­kas, ku­ris bu­vo ad­re­suo­tas ne tik ži­niask­lai­dai, mies­to va­do­vams, bet ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ku­ri prof­są­jun­goms at­siun­tė pa­ti­ki­ni­mą, kad ty­ri­mas vyks?

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ne­pai­sant to, kad laiš­ką pa­ra­šė ano­ni­mas, į jį bu­vo re­a­guo­ta ir ty­ri­mas vy­ko at­si­žvel­giant į tu­ri­nį. „Šį­kart prie­mo­nės pa­si­rink­tos kiek ki­to­kios. Tra­di­ci­nės dar­bo gru­pės, ku­ri mė­ne­sį lai­ko bū­tų ben­dra­vu­si su įstai­gos ben­druo­me­ne, pa­tei­ku­si iš­va­das, šį­kart ne­su­da­rė­me, bet re­a­ga­vo­me ki­tais bū­dais“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Su gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­ne tie­sio­giai pa­ben­dra­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. At­si­žvelg­ta į tai, kad ne­se­niai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją pa­li­ko du mo­ky­to­jai. Pa­sak V.Va­lū­no, su di­rek­to­re ap­tar­ta, kaip ji ko­re­guos sa­vo el­ge­sį kaip va­dy­bi­nin­kė. Šiuo me­tu Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jai taip pat ren­gia at­sa­ky­mus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai bei Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kei M.Pla­tū­kie­nei.

Per tą lai­ką, kai vy­ko ano­ni­mi­nio laiš­ko ty­ri­mas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat su­lau­kė dvie­jų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mų, ku­riuo­se ra­šo­ma, kad jie si­tu­a­ci­ją ver­ti­na ki­taip nei ano­ni­mi­nio laiš­ko au­to­rė. Vie­ną krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė 21 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jas, ki­tą – 51 mo­ky­to­jas. Iš viso gimnazijos kolektyve dirba 120 žmonių.

„Mo­ki­nių te­sta­vi­mas ne­tu­rė­tų „vog­ti“ mo­ky­to­jų lai­ko“

„Į prof­są­jun­gą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai krei­pia­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai tam rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Daug klau­si­mų yra su­si­ję su eta­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mu, Dar­bo ko­dek­so ne­si­lai­ky­mu. Kai ku­rios pro­ble­mos, at­ro­do, jau yra iš­spręs­tos, bet kai ku­rio­se įstai­go­se vėl at­si­nau­ji­na. Vis dar ky­la ne­aiš­ku­mų dėl ap­mo­kė­ji­mo už bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu, dėl mo­ky­to­jų dar­bo mo­ki­nių atos­to­gų me­tu – mo­ky­to­jų pra­šo­ma bū­ti mo­kyk­lo­je vi­sas atos­to­gų die­nas. Jau bu­vo iš­spręs­ta, kad ne kon­tak­to me­tu mo­ky­to­jai ga­li ruoš­tis pa­mo­koms sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet vėl iš­ky­la to­kių klau­si­mų. Kaip ir dėl pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, ku­riam ski­ria­mos pen­kios die­nos per me­tus, bet vie­nos įstai­gos mo­ky­to­jams jas su­tei­kia, o ki­tos ne. Taip pat ir dėl pen­kių svei­ka­ti­ni­mo die­nų, ku­rios pri­klau­so pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams pa­gal Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Pa­si­ro­do, Aly­tu­je yra bent dvi mo­kyk­los, ku­rių va­do­vai „ne­pa­gei­dau­ja“, kad jo­se bū­tų stei­gia­mas pro­fe­si­nės są­jun­gos sky­rius. Kar­tais ky­la pro­ble­mų dėl „ma­ma­die­nių“, kai jau­nos ma­mos ar tė­čiai pa­gal gra­fi­ką ne­ga­li pa­si­im­ti lais­vos die­nos, ta­čiau kaip ge­rą­jį pa­vyz­dį M.Pla­tū­kie­nė mi­ni Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. 

„Krei­pia­ma­si ir dėl iš­ei­ti­nių pa­šal­pų iš­mo­kė­ji­mo, nes mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis yra ga­nė­ti­nai di­de­lis ir ne­ma­žai jų pa­lie­ka mo­kyk­las. Vien šiais moks­lo me­tais te­ko spręs­ti ke­lis to­kius at­ve­jus, kai iš pra­džių bu­vo sa­ko­ma, kad mo­ky­to­jas gaus ma­žes­nę iš­ei­ti­nę ar­ba vi­sai ne­gaus, bet įsi­ki­šus prof­są­jun­gai iš­si­spren­dė dar­buo­to­jo nau­dai. Ky­la klau­si­mų ir dėl dar­bo su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais ap­mo­kė­ji­mo, nes vals­ty­bė ža­da nuo 1 iki 15 proc., o mo­ky­to­jai gau­na 1–2 proc. ar­ba ne­gau­na vi­sai. Kaip ži­no­me, 2024 me­tais in­teg­ruo­ti vai­kai at­ke­liau­ja į vi­sas mo­kyk­las, nors nei vals­ty­bė, nei vi­suo­me­nė tam dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Ar mo­ky­to­jai ne­si­skun­džia prof­są­jun­gai dėl to, kad jie yra pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi dar­bu, su­si­ju­siu su te­sta­vi­mu nuo ko­vi­do? Pa­si­ro­do, Aly­tu­je pa­na­šių skun­dų ne­su­lau­kia­ma, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dar la­bai  pri­klau­so nuo kiek­vie­nos mo­kyk­los in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je dir­ba ir pa­ti M.Pla­tū­kie­nė, ser­gan­tį svei­ka­tos spe­cia­lis­tą pa­va­duo­ja ir te­sta­vi­mu rū­pi­na­si so­cia­li­nis pe­da­go­gas, psi­cho­lo­gas, bib­lio­te­kos ve­dė­ja, o ne mo­ky­to­jai. „Aš ma­nau, kad mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti už­krau­na­mi su te­sta­vi­mu su­si­ju­sia pa­pil­do­ma veik­la, nes jiems svar­biau­sias yra ug­dy­mo pro­ce­sas. Ta­čiau ypač pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, jei daug mo­ki­nių yra te­stuo­ja­mi, tai tie­siog pra­de­da trūk­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ir tai tik­rai yra pro­ble­ma“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  If you feel that the demands of your job are too to your liking and you're looking to relax in your lunch break, or if you're in need of a lunchtime break or dinner or dinner Dehradun call girls can provide an afternoon or evening time that is unique to those working in Dehradun. Dehradun call girl service is prepared to help her clients get all their wishes fulfilled and offer the best pleasure and enjoyment.
  Dehradun call girls
  Nainital call girls
  Haldwani call girls
  Rudrapur call girls
  Ramnagar call girls
  https://renzymehtha.blogspot.com/
  https://sites.google.com/view/renzy-dehradun-escort-service
  https://renzymehtha.mystrikingly.com/
  https://dehradunescortgirlservice.mystrikingly.com/
  https://mussoorieescortgirlsservice.mystrikingly.com/
  https://haridwarescortservicegirls.mystrikingly.com/
  https://rishikeshescortgirlservice.mystrikingly.com/
  https://dehradunescortservicegirls.splashthat.com/
  http://rishikeshescortservice.splashthat.com
  https://mussoorieescortservice.splashthat.com/
  https://haridwarescortservice.splashthat.com/
  https://renzy.escortbook.com/
  https://603f9d9b2c2e3.site123.me/
  https://renzy989.neocities.org/
  http://www.geocities.ws/dehraduncallgirls/
  https://renzys-initial-project.webflow.io/
  http://renzy-mehtha.launchrock.com/
  https://dehradunesservice.wixsite.com/my-site
  https://dehradunescortservice1.bookmark.com/
  https://topsitenet.com/profile/renzy945/720275/
  https://www.jetphotos.com/photographer/289011
  https://telegra.ph/Dehradun-Call-Girls-cheap-Call-Girl-service-in-Dehradun-01-11
  https://ello.co/renzy945
  https://nanohub.org/members/352528/profile
  https://gab.com/renzy945
  https://artistecard.com/renzy945#!/shows/2022/276057
  https://www.longisland.com/profile/renzy945
  https://veer.tv/vr/renzy945/collection
  http://ttlink.com/renzy945
  https://subrion.org/members/info/renzy945.html
  https://ignitiondeck.com/id/forums/users/143313
  https://bandzone.cz/fan/jiatomarnainitalvipmodels?at=info&cd=1
  https://waffle360.tribe.so/user/renzy_malik
  https://www.credly.com/users/renzy-malik.74add8b6/badges
  https://pantip.com/profile/6824642#topics
  http://greecefriends.de/messagebook/renzy945.html

  Komentaras

  Our neighbourly secretary call girls in Gurgaon will give you the best exhortation to discover the ideal world class Gurgaon call girls to help. Don't hesitate to call us and get some information about our Gurgaon call girls - where they are based, what they like or let us recommend the ideal tip top call girls to suit your yearnings. You like quality and amusing, thenbook Gurgaon call girls service. We present the exacting call girls in Gurgaon for any man flavour, even if you’re very difficult. We always create an effort to get better Gurgaon call girls service, to make the whole thing for your expediency.
  Gurgaon call girls
  Udaipur call girls
  Jodhpur call girls
  Ajmer call girls
  Jaipur call girls
  https://alishaoberoii.blogspot.com/
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/10/nainital-escort-service.html
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/10/Nainital-escort-and-dating-girls.html
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/12/jodhpur-escort-services-book-online.html
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/12/udaipur-escort-service-escorts-udaipur.html
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/12/dehradun-escort-services-elite-escorts.html
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/12/lucknow-escorts-service-book-worthful.html
  https://alishaoberoii.blogspot.com/2020/12/Jaipur-escort-services.html
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi/dehradun-escort-service
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi/gurgaon-escort-service
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi/jodhpur-escort-service
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi/lucknow-escort-service
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi/udaipur-escort-service
  https://sites.google.com/view/alisha-oberoi/jaipur-escort-service
  https://gurgaonescortservices.mystrikingly.com/
  https://jodhpurescortservices.mystrikingly.com/
  https://dehrdunescortservice.mystrikingly.com/
  https://lucknowcallgirlservices.mystrikingly.com/
  https://udaipurescortsservice.mystrikingly.com/
  https://jaipurescortservices.mystrikingly.com/
  https://jodhpurescortservice.splashthat.com/
  http://gurgaonescortservice.splashthat.com
  http://dehradunescortsservices.splashthat.com/
  http://lucknowescortservicegirls.splashthat.com
  http://lucknowescortservicegirls.splashthat.com
  http://jaipurcallgirlsescort.splashthat.com
  http://jaipurcallgirlsescort.splashthat.com
  https://alishaoberoi.escortbook.com/udaipur-escort-service
  https://alishaoberoi.escortbook.com/lucknow-escort-service
  https://alishaoberoi.escortbook.com/dehradun-escort-service
  https://alishaoberoi.escortbook.com/jodhpur-escort-service
  https://alishaoberoi.escortbook.com/jaipur-escort-service
  https://601d4c6065df1.site123.me/
  https://601d4737a426c.site123.me/
  https://601d41e0836ed.site123.me/
  https://604dcde9c4ea9.site123.me/
  https://alishaoberoiudaipures.cabanova.com
  https://alishaoberoi.neocities.org/
  http://udaipur-escort-service-0.launchrock.com/
  https://alishaoberoi1.bookmark.com/
  https://alishaoberoiudaipu.wixsite.com/udaipur
  https://alishaoberoi.neocities.org/gurgaon-escorts.html
  https://alishaoberoi.bookmark.com/
  http://gurgaon-escort-service-1.launchrock.com/
  https://pragyaathakuur.wixsite.com/gurgaonescorts
  https://gurgaon-call-girls-high-profie-models-in-gurgaon-80.webselfsite.net/
  https://gurgaoncallgirlservices.substack.com/p/coming-soon
  https://callgirlsserviceingurgaon.nethouse.ru/
  https://gurgaoncallgirlagency.godaddysites.com/
  https://gurgaoncallgirlagency.hpage.com/
  https://alisha-oberoi.gitbook.io/call-girls-in-gurgaon/
  https://413553.8b.io
  http://www.geocities.ws/gurgaoncallgirls
  https://callgirlsingurgao.makewebeasy.co

  Komentaras

  Jaipur call girls cannot match my charm and foreplay in enticement. I will not only motivate you but also help you reach your maximum potential through long-term contact. You will find the power within me to stimulate your passion and get a stimulating experience from my expressive pit. My resistant fascination inclination will allow you to relax until your heart is content. Then, let me take control and release you with wicked soul swings through unmatched gush. The city of Jaipur is seeing an increase in self-reliant call girls. She is happy to provide call girl services. She is open to meeting anyone and will give her all for the maintenance service.
  Jaipur call girls
  Udaipur call girls
  call girls in Jaipur
  Jaipur call girl service
  Jaipur call girl number
  call girl number in Jaipur
  call girl service in Jaipur
  hot Jaipur call girls
  cheap call girl in Jaipur

  Komentaras

  Visi atvejai dėl mobingo ir kiti požymiai - kaip žmogaus konstitucinių teisių pažeidimai. Ir normaliai pagal Konst. 118 str.- prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės teises ir teisėtus interesus. O čia iš teisėsaugos tyluma ir ne tik? Kaip galėtų nors paviešint paaiškūnimus, kaip reaguoja į tokius reiškinius. Ar mėgsta stt savo analizes dėl galimų korupcinių apraiškų pateikt? Kaip dėl Žaliosios gatvės ir Rotušės aikštės brokų, pražiūrėto padangų gaisro pradmenų, savivaldybės įtartinų pervestų lėšų į Ispanijos sasjaitą..?Bet tylu, suprask nemato ar pasyvumu palaiko? Tai ar tai sutampa su asmens, visuomenės ir valstybės teisėtais interesais? Ir jei taryba nereaguoja, tai seimo nariai kurie turi vykdyt institucijų parlamentinę kontrolę ar ir tie nemato?

  Komentaras

  Viešumas didelė jėga. Ir tai, kad drysta atvirai spausdint ir išsakyt neįtinkančias saujelei po klanais nuomones, savotiška paūanga. Nes net per teisėsaugą tokių nemėgsta. Ir bijo viešint, kaip atskirose Alytaus teismo cov. byloj Nr. 2-952-292/2017 net teismo salėj politikas po privačiu kaltinimu šaipos iš neįtinkančio eilinio alytiškio triadom. Stiliaus - kas ubagui davė teisę aiškint, siūlyt..Linki blogo jam ir jo šeimai su priepuolių cirkais. Kitam nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr. 03-2-00215-17 tokios pat triados. Tik teisėsauga nustačius, kad po eilinės alytiškės darbo ir namų kompiuteriais - teisėsauga nevardija kas rašinėja. Tas pats kas dengia. Priblefavę per ieškinius slopina neįtinkantį alytiškį. Kad miesto labui siūlo rimtus sprendimus dėl pramonės parko, aerodromo, pertvarkų.. O tai žinodami žiniasklaida, politikai..vaizdas jiems tinka, kad alytiškiai bijo. O šiam straipsnį šios išdirbtos sistemos tik mažas epizodas. Kur sutiko organizuotesnį pasipriešinimą. Nes pedagogai pagrindiniai partijų branduoliai ir rinkėjai. Ir tai gintis tenka.

  Komentaras

  Prie ko čia kanceliarijos prekės? Miesto mokytojų skaičiui yra trupinys, bet ne apie tai. Kalba eina apie vertybes. Man gėda buvo salėje klausytis nenuoširdžios politiko eilinės padlaižiavimo kalbos. Juolab žinom visi, kaip "puikiai" lankė jis mūsų gimnazijoje pamokas. Ne tokie žmonės turi valdyti miestą. Meile, baikite su tuo klapčiuku žaisti. Būkite garbinga. Tikiu.

  Komentaras

  Nieko jums ta Meilė nesugadino! Ar bent žinote iš kur lėšos konferencijai ir kanceliarinėms prekėms. Tai šių dviejų žmonių dėka tai ir yra. Mieli kolegos prieš lodami bent pasidomėkite. Spaunate į veidą tam, kuris už jus kovoja ir konkrečius darbus daro. Lėšos mieli mokytojai iš dangaus nekrenta. Politikai jas skirto.

  Komentaras

  Kad Alytuj vyraut baimė ir nuolankumas atskiros interesų grupės labai stropiai dirba nuo Nepriklausomybės pradžios. Esmėj ir per derinius su teisėsauga. Tiek netekta nuo Nepriklausomybės pradžios įmonių ir atsakingų nėra. Kiek dėl mobingų prasiskvetbė rimtų tyrimų su konkretaus rezultato viešinimu nėra. Net dėl savivaldybės įtartino lėšų pervedimo į Ispanijos saskaita nesimato atsakingų viešinimų. Už tai, kas tik bando rimčiau prabilt apie rimtų miesto problemų priežastis ar už savo interesus, neįtinkančius saujelei pripratusių dominuot, yra iniciatyvos link dirbtinių slopinimų. Kad ir kaip tradicija kasmet gyventojų skaičiaus mažėjimas vos nepastovus prie tūkstančio, reiškia daliai blogėja salygos, tai reikia dar sugebėt išlaikyt. Gana organizuotų pastangų. Ir šiuo atveju tik tyrimų imitacijos stiliuj kalbėjo, kalbėjo. Ir kas iš tų kalbų be konkretaus rezultato. Kai tas pats ir toliau tesiasi.

  Komentaras

  Žmonės vis dar nuolankūs ir bailūs. Bijo pareikalauti už papildomus darbus užmokesčio. Eina ir dirba nulenkę galvas tuo skatindami darbdavius dar labiau su jais nesiskaityti. Kai patys save pradėsite vertinti ir gerbti, taip elgsis ir darbdavys. Nuolankių pastumdėlių laukia nauji papildomi darbai už dykutį. Testuoti NETURI TEISĖS nei mokytojai, nei psicholigai, nei bibliotekos vedėja. PASIDOMĖKITE ĮSTATYMAIS

  Komentaras

  Alytuj percsavivaldą aršiausi saujelė au kosminiais atlyginimais. Į kitus kaip į vergus žiūri. Kol kas ir partinukams tinka, tik neįtiko marš iš darbo vietos. Ateis, kaip tas sakė savo komandą nori atsivest. Išvertus lojalesnių partinukų eilėm dėl darbo vietų tik laukia..

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.