Nr. 130 (13653)

2021-11-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 130 (13653) skaitykite:

 • Ge­ru­mo ir vil­ties na­muo­se – de­šimt me­tų lauk­tos įkur­tu­vės
 • „Ma­nau, kad šis na­mas su­lauks pa­klau­sos”
 • Dia­na Nau­sė­die­nė kvie­čia pri­si­jung­ti prie Pre­zi­den­tū­ros šv. Ka­lė­dų eg­lu­tės kū­ri­mo šven­tės
 • Gais­ro ži­di­nys – dūm­trau­ky­je
 • Žuvo ke­lio va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je gu­lė­jęs vy­ras
 • Lie­tu­vos par­ti­za­nų žū­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mas
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­si­ra­šė Tri­jų jū­rų re­gio­no su­tar­ties do­ku­men­tus
 • Pa­anks­tin­tas re­vak­ci­na­ci­jos nuo ko­ro­na­vi­ru­so lai­kas
 • „Lit­Pol Link“ jung­ties te­ri­to­ri­ja Aly­taus ra­jo­ne – vie­nuo­li­kos fut­bo­lo aikš­čių dy­džio. Per ją Lie­tu­va ke­liau­ja ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės link
 • Kart­kar­tė­mis žmo­gus at­si­tik­ti­nai už­kliū­va už tie­sos, bet daž­niau­siai jis at­si­ke­lia ir nu­žings­niuo­ja to­liau
 • „Te­lia” tin­kle jau kas ant­ras skam­bu­tis – VoL­TE, ki­tą­met lau­kia svar­būs po­ky­čiai
 • Už šiukš­li­ni­mą prie at­lie­kų kon­tei­ne­rių – bau­dos be įspė­ji­mo
 • Ino­va­ci­jos Laz­di­jų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, už­tik­ri­nan­čios džiu­gi­nan­čius re­zul­ta­tus
Iki Aly­taus mies­to eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tės li­ko ly­giai mė­nuo, aly­tiš­kiams smal­su, kaip šie­met at­ro­dys Aly­taus mies­to eg­lu­tė. Juo­lab kad ki­tą­met Aly­tus tam­pa Lie­tu­vos...
Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai krei­pia­si į Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to...
Ste­bint sta­tis­ti­nius duo­me­nis, nuo lap­kri­čio 1-osios iki šiol vi­so­je Lie­tu­vo­je, o drau­ge Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su su­ma­žė­jo. Me­di­kai tai...
Sei­mo spren­di­mu nuo lap­kri­čio 10-osios iki gruo­džio 9-osios pa­sie­nio ruo­že prie Lie­tu­vos valstybės sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja ir 5 ki­lo­met­rus į vals­ty­bės gi­lu­mą nuo jo bei...
„Su Aly­tu­mi at­si­svei­ki­nau nuo Tūks­tant­me­čio til­to. Kai ru­de­niš­ko­je dar­ga­no­je at­si­vė­rė Aly­taus pa­no­ra­ma, pa­gal­vo­jau, kaip ge­rai, kad ne­ėmiau skė­čio, nes pa­si­da­rė...
Lapkričio 8 dieną, reaguojant į situaciją šalies pasienyje, buvo pakeltas Vidaus reikalų ministerijos institucijoms pasirengusių padėti Lietuvos kariuomenės padalinių budrumo lygis – sutrumpintas...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus tu­ri pa­siek­ti nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Min­dau­go...
Ne­ri­jus Ma­čiu­lis – „Swed­bank“ Bal­ti­jos ša­lių mak­ro­e­ko­no­mi­kos ty­ri­mų va­do­vas ir „Swed­bank“ gru­pės vy­riau­sio­jo eko­no­mis­to pa­va­duo­to­jas – svars­to, kad šiuo me­tu nuo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.