Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „So­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lių tvar­ky­mas: tei­si­nis cha­o­sas ar są­mo­nin­gas ne­vei­ki­mas?”

nuotrauka
Ro­ber­tas Šar­knic­kas.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me 2014 m. gruo­džio 11 d. pri­im­tos So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias nuo 2015 m. lie­pos 31 d. ben­dri­jos pra­šy­mu to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­ti sa­vi­val­dy­bė Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rė­jo per­im­ti ar pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dy­ti ir tvar­ky­ti ben­dri­jų ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mės skly­pus, nau­do­ja­mus ke­liams (gat­vėms) eks­plo­a­tuo­ti ar ties­ti, ar že­mės skly­pus su esan­čiais ke­liais (gat­vė­mis).

To­kie skly­pai tu­rė­jo bū­ti per­im­ti pa­pras­tą­ja tvar­ka: at­li­kus jų ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus ir ne­ren­giant nau­jo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to.

Re­mian­tis įsta­ty­mu, Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja iki 2015 m. lie­pos 31 d. tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti so­di­nin­kų ben­dri­jų ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių vi­daus ke­lių per­da­vi­mo pro­gra­mą ir nu­sta­ty­ti ben­dri­jos ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių vi­daus ke­lių, kaip ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, for­ma­vi­mo ir jų ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų tvar­ką.

Vis­gi, nors po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pra­ėjo jau be­ne ket­ve­ri me­tai, vir­šu­je pa­teik­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ga­li­ma teig­ti, yra tei­siš­kai mi­ru­sios.

Ka­dan­gi, ne­pai­sant įsta­ty­me įtvir­tin­tų pa­rei­gų, so­di­nin­kų ben­dri­jos ma­siš­kai su­si­du­ria su biu­ro­kratinėmis bei tei­si­nė­mis pro­ble­mo­mis, siek­da­mos že­mės skly­pus, nau­do­ja­mus ke­liams (gat­vėms) eks­plo­a­tuo­ti ir ties­ti, per­leis­ti sa­vi­val­dy­bėms.

Ne­se­niai su­si­vie­ni­ju­sios so­di­nin­kų ben­dri­jos krei­pė­si į Sei­mą, nu­ro­dy­da­mos, kad jau daug me­tų ne­ga­li už­re­gist­ruo­ti su­for­muo­tų že­mės skly­pų, nes vis dar nė­ra pri­im­ti įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai: šiuo me­tu jie aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja tik nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mo tur­to (sta­ti­nių) re­gist­ra­ci­ją nuo­sa­va­me že­mės skly­pe ar­ba nuo­sa­vo že­mės skly­po, su­for­muo­to at­lie­kant ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus, re­gist­ra­vi­mą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

At­si­žvelg­da­mas į tai, Re­gist­rų cen­tras pra­šy­mų re­gist­ruo­ti su­for­muo­tus skly­pus ne­ten­ki­na nei ben­dri­jų, nei sa­vi­val­dy­bių var­du.

Ki­ta pro­ble­ma – la­bai di­de­lė da­lis so­duo­se esan­čių ke­lių ne­ati­tin­ka vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, dėl ko sa­vi­val­dy­bės, net ir pe­rė­mu­sios so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lius, ne­ga­li jų pri­pa­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liais, to­dėl ne­ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mo šiems ke­liams re­konst­ruo­ti. Ky­la klau­si­mas, kas le­mia to­kius tei­si­nius ak­li­gat­vius, ir ko­dėl, įsta­ty­mui ga­lio­jant jau ket­ve­rius me­tus, jo nuo­sta­tos vis dar yra ne­įgy­ven­di­na­mos?

Šiuo at­ve­ju žvilgs­nis kryps­ta ne tik į aukš­čiau­sias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas, to­kias kaip Vy­riau­sy­bė ar mi­nis­te­ri­jos, bet ir prie jų vei­kian­čias įstai­gas, vals­ty­bės įmo­nes, taip pat sa­vi­val­dy­bes. Su­si­da­ro įspū­dis, kad šiuo me­tu nie­kam nė­ra aiš­ku, kas, ką ir ko­kia tvar­ka tu­ri per­duo­ti, kaip įre­gist­ruo­ti, kaip tvar­ky­ti ir pan., t. y. vyks­ta ab­so­liu­tus tei­si­nis cha­o­sas.

Šiuo me­tu si­tu­a­ci­ja yra to­kia: Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia kon­kur­sus so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­liams ir gat­vėms re­mon­tuo­ti, ski­ria tam 3,76 mln. Eur, ta­čiau tik 27 iš 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių tei­kia pa­raiš­kas. Dėl to per 1 mln. Eur taip ir lie­ka ne­pa­skirs­ty­ta, nors jie jau se­niai ga­lė­jo bū­ti in­ves­tuo­ti į so­di­nin­kų ge­ro­vę ir su­si­sie­ki­mo ge­ri­ni­mą.

Ne­pai­sant su­da­ry­tų są­ly­gų, to­kios sa­vi­val­dy­bės kaip Kau­no, Klai­pė­dos ar Pa­ne­vė­žio pra­šy­mų dėl fi­nan­sa­vi­mo so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lių tai­sy­mui gau­ti ap­skri­tai ne­tei­kė. Kon­kur­se ne­da­ly­va­vo ir nė vie­na Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė.

Įdo­mu tai, kad sa­vi­val­dy­bės pirš­tu baks­no­ja į So­di­nin­kų ben­dri­jų 6 straips­nį, teig­da­mos, kad že­mės skly­pai, skir­ti ke­liams (gat­vėms) eks­plo­a­tuo­ti ir ties­ti, joms nė­ra per­duo­ti. So­di­nin­kų ben­dri­jos to pa­da­ry­ti tei­siš­kai ne­ga­li, ka­dan­gi Re­gist­rų cen­tras jų ne­re­gist­ruo­ja, ar­gu­men­tuo­da­mas ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais ir pirš­tu ro­dy­da­mas į Vy­riau­sy­bę bei mi­nis­te­ri­jas dėl tei­sės ak­tų bū­ti­no kei­ti­mo.

So­dų ben­dri­jų ke­lius sa­vo ži­nio­je tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės su­ka gal­vą, kaip šiuos ke­lius, jiems ne­ati­tin­kant rei­ka­la­vi­mų, pri­pa­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liais, kad bū­tų įma­no­ma gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Tai­gi si­tu­a­ci­ja tra­gi­ko­miš­ka, fi­nan­sa­vi­mas skirs­to­mas, nors so­di­nin­kų ben­dri­jos tei­siš­kai ne­ga­li per­leis­ti sa­vi­val­dy­bėms že­mės skly­pų (ke­lių), o sa­vi­val­dy­bės – juos pri­pa­žin­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liais.

Kaip be­bū­tų, ne­ga­li­ma kal­tin­ti vien įsta­ty­mų vyk­do­mo­sios val­džios. Pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ma­ty­ti, kad So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mu, ro­dos, su­in­te­re­suo­tos tik so­di­nin­kų ben­dri­jos, o ypa­tin­gas pa­sy­vu­mas ste­bi­mas iš sa­vi­val­dy­bių pu­sės, ku­rioms šis įsta­ty­mas da­ro tie­sio­gi­nę įta­ką. Ir ne be rei­ka­lo.

So­dų ben­dri­jų ke­liai šiuo me­tu – ypač pras­tos būk­lės, to­dėl jų re­konst­ruk­ci­jai rei­kia daug lė­šų, o, re­mian­tis įsta­ty­mu, sa­vi­val­dy­bės šiam tiks­lui pa­čios tu­ri skir­ti nuo 30 iki 50 proc. nuo­sa­vų lė­šų.

Tai­gi su­si­da­ro si­tu­a­ci­ja, kad bet ko­kie ak­ty­vūs veiks­mai, sie­kiant per­im­ti so­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lius, reikš­tų biu­dže­to iš­lai­das, ka­dan­gi so­dų ben­dri­jos, be abe­jo­nės, rei­ka­lau­tų sa­vo te­ri­to­ri­jo­se esan­čių ke­lių prie­žiū­ros ir tvar­ky­mo. Tai­gi ir pra­de­da­mas žais­ti „karš­tos bul­vės“ žai­di­mas, ku­rią so­di­nin­kų ben­dri­jos ban­do ar vie­nai, ar ki­tai ins­ti­tu­ci­jai at­mes­ti, bet nė vie­na ne­no­ri jos pa­gau­ti.

Cha­o­są šio­je sri­ty­je ga­li api­brėž­ti ir Sei­me vyks­tan­tys veiks­mai. Nuo 2015 m., kai įsi­ga­lio­jo mi­nė­tos pa­tai­sos, su­si­klos­čiu­siai si­tu­a­ci­jai spręs­ti bu­vo už­re­gist­ruo­ti net 8 skir­tin­gų re­dak­ci­jų įsta­ty­mų pro­jek­tai (nau­jau­sia re­dak­ci­ja 2019-03-25), ku­riais sie­kia­ma su­da­ry­ti tei­si­nį pa­grin­dą sa­vi­val­dy­bėms tin­ka­mai įgy­ven­din­ti Ke­lių įsta­ty­mo, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tas dėl mė­gė­jų so­dų ben­dro­jo nau­do­ji­mo že­mė­je esan­čių ke­lių įra­šy­mo į vie­ti­nės reikš­mės ke­lių są­ra­šus bei už­tik­rin­ti šių ke­lių (gat­vių) prie­žiū­rą, tai­sy­mą ir tie­si­mą.

Ne­pai­sant nuo­lat re­gist­ruo­ja­mų ir ge­rų tiks­lų ve­da­mų pro­jek­tų, so­di­nin­kai vis dar (jau ket­ve­rius me­tus) ne­su­lau­kia jų tei­sė­tų, ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis už­tik­rin­tų in­te­re­sų įgy­ven­di­ni­mo.

Vie­šai krei­piuo­si į vi­sas at­sa­kin­gas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, įskai­tant aukš­čiau­sias: Sei­mą, Vy­riau­sy­bę, mi­nis­te­ri­jas, taip pat vals­ty­bės įmo­nes ir sa­vi­val­dy­bes, ra­gin­da­mas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir „karš­tos bul­vės“ žai­di­mą pa­lik­ti nuo­ša­ly­je, im­tis ak­ty­vių veiks­mų, sie­kiant už­tik­rin­ti jau prieš ket­ve­rius me­tus so­di­nin­kų ben­dri­joms su­teik­tas, bet vis dar ne­įgy­ven­di­na­mas jų tei­ses.

 

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Užs. Nr.  0183

  Komentaras

  Savivaldybių vystymai priklauso nuo visuomenių mentalitetų. Ypač kokio lygio išsirenka politikus į Seimą, tarybą ir merus. Tad kur atsakingi, apie 30 proc. savivaldybių nuo šios kadencijos pirmų dienų per es paramos projektus savęs negailėdami vysto regionus. Kad užsidirbtų žiemai ir gerai ateičiai. Alytuj pasirinkę žiaurų nykimą. Per pasyvumą valdyme nykt erzinantis, alinantis per bejėgiškumus... Tik pašiepinėja ir jokių alternatyvių siūlymų...

  Komentaras

  Kokia tauta - tokia valdžia. Vieni kitų atspindys. Tai yra pačių alytiškių rinktas į Seima. Vadinas rinkos geriausią politiką. Geriausi rinkėjai. O šis straipsnį perrašinėja nuo kitų. Nesismulkindamas tinka miestui ar ne. Svarbiausia reklamuotis.

  Komentaras

  Atsakomybė už Alytaus miesto valdymą ir per paskutinius mėnesius tenka aukščiausiai miesto valdžiai. Tai Seimo nariai nuo Alytaus, 27 tarybos nariams. Kur pirmą kart valdžioje esantys iš pirmų šios kadencijos dienų neria į seminarus, komandiruotes, atostogas ir kurias klausimas ar užsidirbo? Reiškia, vietoj to kad spręst problemas, jie kur lengviausia ir patogiausia. Pirmą kart taryboje nesimato po opozicija užsiregistravusių. O per rinkimus net apie 10 kandidatų į merus. Ir taip vardan Alytaus ne bandyt susėst ir rast sprendimų dėl efektyvesnio valdymo alytiškių labui, kažkaip net ne šiuolaikiška. Kaip ir ne įdomu jiems.

  Komentaras

  Kodėl Alytaus mieste rinktas Seimo narys ne mato rimtų problemų per savivaldą? Vasaros vidurys ir jokie rimti projektai per savivaldą iš es paramos nevyksta. Nereaguojama į viešintas švietimo audito išvadas, kad dėl nereagavimo į mokinių mažėjimą išlaikomos perteklinės mokyklos? Nėra rimtų vystymo strategijų, pas per Lietuvą vienintelius pustuščias pramonės parkas? Sodai dalim Alytaus rajono savivaldybės teritorija ir tegu rūpinasi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.