Į at­sa­kin­gas pa­rei­gas  – kol kas tik iš me­rų par­ti­jų (68)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Jurgita Šukevičienė.
Alytaus miesto savivaldybėje – mero atstovaujamų socialdemokratų narė Jurgita Šukevičienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos na­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Tą pa­čią die­ną me­ro pa­ta­rė­ju – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ju – ta­po so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Kol kas ne­at­sklei­džia­mos dar vie­no me­ro pa­va­duo­to­jo, dar vie­no me­ro pa­ta­rė­jo, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­var­dės. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau aiš­kus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas dar neap­si­spren­dęs dėl pa­ta­rė­jų.

„Ko­man­dos na­rys, pa­kan­ka­mai ak­ty­vus aly­tiš­kis“

Taip pa­si­rink­tą pa­ta­rė­ją R.Juo­nį api­bū­di­no Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis. Jis me­rui pa­tars ver­slo ir tei­sės klau­si­mais, nes tu­ri tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, taip pat, pa­sak N.Ce­siu­lio, pa­tir­ties ver­sle.

R.Juo­nys sa­kė me­ro kvie­ti­mą į  pa­rei­gas  pri­ėmęs kaip tam tik­rą jo įver­ti­ni­mą.

Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to me­ro pa­ta­rė­ju pra­dė­jęs dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tas iki šiol va­do­va­vo  įmo­nei, už­si­i­man­čiai elek­tros ins­ta­lia­vi­mo dar­bais.  Kan­di­da­tuo­da­mas į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė esan­tis ben­dro­vės „Kas­tel­no­kas“ va­do­vas. Ji vei­kia Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se.

R.Juo­nys pa­ta­ri­nės jau ant­ram Aly­taus mies­to me­rui so­cial­de­mok­ra­tui. Jis yra bu­vęs Jur­gio Kras­nic­ko pa­ta­rė­ju.

Jau ke­lin­tos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba me­rui yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti du po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus – pa­ta­rė­jus. N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad sie­kiant su­stip­rin­ti ko­man­dą bus ieš­ko­ma an­tro pa­ta­rė­jo vie­šų­jų ry­šių, ben­dra­vi­mo su gy­ven­to­jais ir ži­niask­lai­da klau­si­mais: „Kol kas dar ne­ga­liu įvar­dy­ti kan­di­da­tū­ros, gal bus ap­si­spręs­ta at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį.“

Me­ras, pa­klaus­tas, ar tai bus so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas, pa­reiš­kė, kad ne­bū­ti­nai, svar­biau­sia kom­pe­ten­ci­ja.

Iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo kaip vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė

Šį ket­vir­ta­die­nį vi­ce­me­re pra­dė­ju­si dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tė J.Šu­ke­vi­čie­nė  į pa­rei­gas bu­vo pa­skir­ta pir­ma­me dabartinės kadencijos ta­ry­bos po­sė­dy­je – ba­lan­džio 18-ąją.

Jos ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas, so­cia­li­nė, svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji, už­sie­nio ry­šiai, kul­tū­ra, spor­tas.

J.Šu­ke­vi­čie­nė mies­to sa­vi­val­dy­bė­je maž­daug prieš tre­jus me­tus yra bu­vu­si tuo­me­čio Vie­šų­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te. Pas­kui iš­ėjo dirb­ti aly­tiš­kio Sei­mo na­rio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ja.

Ji tu­ri hu­ma­ni­ta­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro laips­nį, dėl efek­ty­vaus, ko­ky­bės val­dy­mo sta­ža­vo­si už­sie­ny­je,  Pran­cū­zi­jo­je, In­di­jo­je, Ame­ri­ko­je, da­ly­va­vo įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nius pro­jek­tus.

„Pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis sa­vi­val­dy­bė­je su­si­pa­žįs­tu su ku­ruo­ja­mo­mis sri­ti­mis, in­for­ma­ci­jos daug, su ja su­si­pa­žin­ti ir įsi­gi­lin­ti rei­kia lai­ko. Tik­rai ne­pla­nuo­ju im­tis kaž­ko­kių grio­vi­mo dar­bų. Svar­bu įgy­ven­din­ti par­ti­jos ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pro­gra­mą“, – sa­kė J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Kas bus ki­tas vi­ce­me­ras?

Ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo tei­kia­mas skir­ti ir ant­ras vi­ce­me­ras – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Po­vi­las La­bu­kas. Ta­čiau jam ne­už­te­ko ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo, kad ga­lė­tų ei­ti šias pa­rei­gas.

Kaip sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, da­bar kon­ser­va­to­rių pa­pra­šy­ta pa­teik­ti ne vie­ną kan­di­da­tū­rą į šį pos­tą.

P.La­bu­ko tei­gi­mu, po to­kio bal­sa­vi­mo ta­ry­bo­je dėl jo, kaip vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­ros, par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bo­je bu­vo girdėta net  pa­siū­ly­mų trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ta­čiau  svar­biau­siu sie­kiu tu­ri iš­lik­ti ne pos­tai, o dar­bas mies­to la­bui.

Dėl Aly­taus kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­kar bu­vo svars­to­ma par­ti­jos pre­zi­diu­me. „Par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas dėl ma­nęs iš­kė­li­mo į vi­ce­me­ro pa­rei­gas nė­ra at­šauk­tas. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad pre­zi­diu­mas  ne­svars­tys  kon­kre­čių pa­var­džių į šias pa­rei­gas, tai sky­riaus ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas. Pre­zi­diu­mas pa­tei­kė siū­ly­mą teik­ti me­rui par­ti­jos na­rių de­ry­bi­nę gru­pę, ku­ri dis­ku­tuo­tų dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.  At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je mes tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl to­kios de­ry­bi­nės gru­pės ga­lu­ti­nio su­for­ma­vi­mo “, – tvir­ti­no P.La­bu­kas.

 Jis pa­klaus­tas, ar sky­riaus ta­ry­ba ga­li pa­keis­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl siū­lo­mo vi­ce­me­ro, pa­kar­to­jo, kad sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas  dėl jam pa­reikš­to  pa­lai­ky­mo ne­at­šauk­tas, o kaip bus ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je, ne­si­ė­mė prog­no­zuo­ti. Ak­cen­ta­vo, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­klau­sys  nuo de­ry­bų gru­pės dis­ku­si­jų su mies­to me­ru.

Mies­to me­ro pa­ste­bė­ji­mu, prie da­bar­ti­nės 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos dar ga­li pri­si­dė­ti ir dau­giau ta­ry­bos na­rių.

N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad at­ei­nan­čią sa­vai­tę spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms de­rin­ti tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra, ta­čiau jos ne­įvar­di­jo.

Ge­gu­žės pabaigoje pla­nuo­ja­ma­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mos an­tro vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ros.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – aiš­kus

Tą pa­čią ba­lan­džio die­ną vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tie­sio­giai iš­rink­to me­ro A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­ja pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  na­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė.

Šiuo me­tu jau aiš­ku, ir kas taps ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Pa­sak me­ro, jau gau­tos pa­žy­mos iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dėl ga­li­my­bės Gin­ta­rę Jo­ciuns­kai­tę skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re, ir tai bus pa­da­ry­ta ge­gu­žės vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma­me su­reng­ti ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja G.Jo­ciuns­kai­tė ta­ry­bos spren­di­mu iki šiol lai­ki­nai vyk­do administracijos direkto­riaus pa­rei­gas. Ji yra vie­na iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­jų.

Ra­jo­no me­ras pa­gal ta­ry­bos spren­di­mą ga­li tu­rė­ti tris po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jus – du pa­ta­rė­jus ir ta­ry­bos sek­re­to­rių. Bet šian­dien A.Vrub­liaus­kas kal­ba apie vie­no pa­ta­rė­jo pa­si­rin­ki­mą, o jo pa­var­dės dar ne­no­ri įvar­dy­ti: „Ren­kuo­si iš tri­jų kan­di­da­tų. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad su pa­ta­rė­jais ne­sku­bė­siu.“

Kol kas į at­sa­kin­gas vie­ti­nės val­džios pa­rei­gas – atstovai tik iš me­rų par­ti­jų. Sa­vus iš sa­vų pa­si­rink­ti leng­viau­sia, dėl į val­džią siū­lo­mų ki­tų par­ti­jų at­sto­vų rei­kia su­ta­ri­mo val­dan­čio­sio­se dau­gu­mo­se. Kaip pa­de­monst­ra­vo vie­no vi­ce­me­ro sky­ri­mo pa­vyz­dys Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, su­klup­ta jau pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Šaunuoliai Alytuj. Kol susireikšminę reklamuojasi, Kaunas ir Druskininkai per paskutines savaites įbegėja strateginius projektus. Druskininkai pritraukia dėl narcizų žydėjimo ir... didelius turistų antplūdinius srautus. Kavinėse pavalgyt reikia laukt po kelias valandas, nes apkrauta. Kaune dėl kultūrinių programų ir plūsta... Jų savivaldybių reklamos per Lietuvą išsiskiria orentuojas kaip pritraukt kuo daugiau turistų. Alytuj orentuojas vis dėl postų dalybų pabaigos nesimato.. ir vidinių kivirčų net tarp politikų... Sėkmės vaizduot. Regis valdininkai darbo susirado - pint gėlių juostą būsimų miesto švenčių proga, kur vyks po kelių mėnesių. Tad darbo sočiai...

Kiti straipsniai