Vy­tau­tas Jast­rems­kas įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė, Da­nu­tė Re­mei­kie­nė pa­si­nau­do­jo pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai

 VTEK ir „Aly­taus nau­jie­nų” inf.
Komentarai (5)
2019 Gegužė 16
Danutė Remeikienė
Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Danutė Remeikienė.
Va­kar  Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) svars­tė dvie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių po­el­gius: bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko, į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos­ mies­to ta­ry­bą iš­rink­to pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą,  ir Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rės Da­nu­tės Re­mei­kie­nės, į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­te­ku­sios pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą.  Nu­spręs­ta, kad pir­ma­sis   įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė, o ant­ro­ji pa­si­nau­do­jo pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti.

In­te­re­sų kon­flik­to ne­ki­lo

VTEK vi­sais bal­sais  nu­spren­dė, kad bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo  rei­ka­la­vi­mų veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, o jam ki­lus – nu­si­ša­lin­ti.

Pa­gal šį įsta­ty­mą vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čio as­mens tei­si­nio sta­tu­so pra­ra­di­mas ne­kliu­do VTEK at­lik­ti ty­ri­mą tre­jus me­tus nuo šio as­mens gal­būt tei­sės ak­tus pa­žei­džian­čios vei­kos pa­da­ry­mo. Ty­ri­mas at­lik­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) per­siųs­tos in­for­ma­ci­jos pa­grin­du. STT duo­me­ni­mis, 2016 m. gruo­dį tuo­me­ti­nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su bendrove „Te­le2“ pa­si­ra­šė Vie­šo­jo jud­rio­jo te­le­fo­no ry­šio ir jud­rio­jo duo­me­nų per­da­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį, kai mi­nė­to­je ben­dro­vė­je dir­ba jo su­tuok­ti­nė.

Ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad V.Jast­rems­kui in­te­re­sų kon­flik­tas pa­si­ra­šant mi­nė­tą­ su­tar­tį ne­ki­lo, nes jo su­tuok­ti­nė ne­dir­ba įmo­nė­je, su ku­ria bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Šį do­ku­men­tą V. Jast­rems­kas pa­si­ra­šė ne su su­tuok­ti­nės darb­da­viu ben­dro­ve „Te­le2“ pre­ky­ba, o su jos darb­da­vio ak­ci­nin­ku – ben­dro­ve „Te­le2“. Abi šios ben­dro­vės pri­klau­so „Te­le2“ gru­pei, ta­čiau tai yra at­ski­ri ju­ri­di­niai as­me­nys, tu­rin­tys ūki­nį, ko­mer­ci­nį, fi­nan­si­nį bei or­ga­ni­za­ci­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą.

 At­si­rū­go ko­le­gi­jos lė­šo­mis ap­mo­kė­ta pub­li­ka­ci­ja

VTEK taip pat  vi­sais bal­sais nu­spren­dė, kad Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė D.Re­mei­kie­nė pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo drau­di­mą nau­do­tis pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti ir įstai­gos fi­nan­si­niais iš­tek­liais ne tar­ny­bos tiks­lams.

Ti­riant nu­sta­ty­ta, kad Aly­taus ko­le­gi­jos lė­šo­mis bu­vo ap­mo­kė­tos as­me­ni­nio po­bū­džio pub­li­ka­ci­jos apie D.Re­mei­kie­nę ren­gi­mo ir lei­dy­bos iš­lai­dos. Pa­žy­mė­ti­na, kad VTEK ne­kves­tio­nuo­ja švie­ti­mo įstai­gos tei­sės skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo, kaip įstai­gos, veik­lą, su­da­ry­ti vie­ši­ni­mo su­tar­tis su ki­tais ju­ri­di­niais as­me­ni­mis ir ko­le­gi­jos lė­šo­mis ap­mo­kė­ti šių pa­slau­gų su­tei­ki­mą.

Ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad 2016 m. lap­kri­tį Aly­taus ko­le­gi­ja ir VšĮ Vi­suo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų pa­ra­mos fon­das (VIPF) su­da­rė vie­ši­ni­mo su­tar­tį, ku­rią pa­si­ra­šė švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rė D.Re­mei­kie­nė. VIPF įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti ir iš­spaus­din­ti vie­ną straips­nį apie Aly­taus ko­le­gi­jos veik­lą ir jos va­do­vą lei­di­ny­je „Lie­tu­vos 100-me­čio va­do­vai“, pa­nau­do­jant švie­ti­mo įstai­gos lo­go­ti­pą. Ti­ra­žas – 1 000 vie­ne­tų, straips­nio ap­im­tis – ke­tu­ri vi­di­niai pus­la­piai, įskai­čiuo­jant iliust­ra­ci­jas, su­ma mo­kė­ji­mui – 2 407,90 Eur.

Ma­ny­ti­na, kad pats lei­di­nio pa­va­di­ni­mas „Lie­tu­vos 100-me­čio va­do­vai“ lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, jog ja­me pub­li­kuo­ja­ma in­for­ma­ci­ja skir­ta as­me­ny­bių, o ne ins­ti­tu­ci­jų pri­sta­ty­mui. Aly­taus ko­le­gi­jos lė­šo­mis ap­mo­kė­ta pub­li­ka­ci­ja bu­vo pa­va­din­ta „Da­nu­tė Re­mei­kie­nė: „Vi­suo­met dir­bau ne dėl ap­do­va­no­ji­mų“. Iš pub­li­ka­ci­jos teks­to ma­ty­ti, jog di­dži­ą­ją jo da­lį su­da­ro as­me­ni­nio po­bū­džio in­for­ma­ci­ja apie pa­čią D.Re­mei­kie­nę, jos as­me­ny­bę, bet ne apie Aly­taus ko­le­gi­ją ar šios įstai­gos veik­lą. Vie­nas iš ke­tu­rių pus­la­pių, ku­ria­me iš­dės­ty­tas straips­nis, skir­tas vien tik D.Re­mei­kie­nės nuo­trau­kai, straips­ny­je var­di­ja­mi jos nuo­pel­nai ir as­me­ni­nės sa­vy­bės. VTEK ver­ti­ni­mu, to­kios in­for­ma­ci­jos ren­gi­mas ir pub­li­ka­vi­mas ne­ver­tin­ti­nas kaip in­for­ma­vi­mas apie ko­le­gi­jos veik­lą ir ne­tu­rė­jo bū­ti den­gia­mas pas­ta­ro­sios lė­šo­mis.

VTEK pa­žy­mi, kad tei­si­niam ver­ti­ni­mui ne­tu­ri reikš­mės D.Re­mei­kie­nės tei­gi­nys, esą mi­nė­to­jo straips­nio pa­ren­gi­mas ir pub­li­ka­vi­mas ap­mo­kė­tas ne iš vals­ty­bės biu­dže­to, o iš Aly­taus ko­le­gi­jos lė­šų, už­dirb­tų iš šios įstai­gos tei­kia­mų pa­slau­gų – šios lė­šos yra vals­ty­bei pri­klau­san­čios moks­lo įstai­gos tur­tas. VTEK ver­ti­ni­mu, au­to­no­mi­ja tvar­kant biu­dže­tą ne­reiš­kia, kad lė­šos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos įstai­gos va­do­vo pri­va­tiems in­te­re­sams ten­kin­ti. Taip pat VTEK kri­tiš­kai ver­ti­na D.Re­mei­kie­nės tei­gi­nį, kad ga­lu­ti­nis straips­nio tu­ri­nys su ja ne­bu­vo de­rin­tas, o už ko­mu­ni­ka­vi­mą su VIPF bu­vo at­sa­kin­gas vie­nas Aly­taus ko­le­gi­jos sky­riui va­do­vau­jan­tis as­muo. Pa­žy­mė­ti­na, kad D.Re­mei­kie­nė yra įstai­gos va­do­vė, at­sa­kin­ga už tin­ka­mą, ra­cio­na­lų, skaid­rų ir tei­sė­tą ko­le­gi­jos lė­šų nau­do­ji­mą bei ati­tin­ka­mą prie­žiū­rą ir kon­tro­lę. Be to, ji as­me­niš­kai pa­si­ra­šė pa­slau­gų per­da­vi­mo ir pri­ėmi­mo ak­tą, ku­riuo Aly­taus ko­le­gi­jai per­duo­tas lei­di­nys su ko­le­gi­jos lė­šo­mis ap­mo­kė­tu straips­niu.

Nu­trauk­tas ty­ri­mas dėl ap­lin­ky­bių, su­si­ju­sių su pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mu

Ne­tu­rė­da­ma pa­kan­ka­mai duo­me­nų tei­si­niam ver­ti­ni­mui, VTEK visais balsais nu­spren­dė nu­trauk­ti ty­ri­mą dėl ap­lin­ky­bių, su­si­ju­sių su D.Re­mei­kie­nės pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mu. Bu­vo tir­ta in­for­ma­ci­ja, esą D.Re­mei­kie­nė ne­dek­la­ra­vo duo­me­nų apie jai in­te­re­sų kon­flik­tą ga­lin­čią kel­ti ar­ti­mo as­mens va­do­vau­ja­mą ben­dro­vę, iš ku­rios ko­le­gi­ja ne­va ne kar­tą pir­ko gė­les, puokš­tes ir ge­du­lo vai­ni­kus. Taip pat ver­tin­ti duo­me­nys, kai Aly­taus ko­le­gi­ja gal­būt ap­mo­kė­da­vo D.Re­mei­kie­nės ar­ti­mo as­mens va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės pa­teik­tas są­skai­tas. Šiuo at­ve­ju VTEK ne­tu­ri duo­me­nų, lei­džian­čių teig­ti, jog Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė spren­dė klau­si­mą dėl gė­lių pir­ki­mo iš jai ar­ti­mo as­mens ben­dro­vės, pa­si­ra­šė ati­tin­ka­mas PVM są­skai­tas fak­tū­ras ar ki­tus su­si­ju­sius do­ku­men­tus. To­dėl nė­ra pa­kan­ka­mo tei­si­nio pa­grin­do kon­sta­tuo­ti, ar jai bu­vo ki­lęs in­te­re­sų kon­flik­tas dėl šios ben­dro­vės.  

  Komentaras

  Kuo daugiau skundinėjasi -tuo daugiau silpnėja. vaizdas, kad valstybinės institucijos tarsi įsijungia į politinius susidorojimus. Štai prieš rinkimus į savivaldybes jei į vieno Alytaus verslininko teritoriją institucijos įėję dėl atliekų, į Alytaus rajono savivaldybę kuri čia teisėsaugos institucija regis dokumentais domėjosi ar kaip ten ir atsakymų nėra - ką tai reiškia? Ar bent kuriuos gali slopint ir neatsakyt?

  Komentaras

  Labai rimtai atrodo STT. Reiškia kauniečiai kaip ir į alytiškių reikalus per savivaldą kišasi. Kur regis alytiškiai vienas ant kito gazuoja kaip .., o čia naudojasi proga. Net savivaldybės administracijos direktoriaus poste esantį pablusinėt... Rimtos problemos. Matyt Kaune nėra kuo užsiimt? Nes ten meras pats sprendžia klausimus nelaukdamas, kol kiti išaiškins... O Alytuje tinka... Dar vieni kitus...prideda. Štai nevieningume Alytaus m. per savivaldą net kaip išskirtiniai ir vieninteliai regione. Nes kiti save gerbia ir nelabai kitus prasileidžia. Patys vietoje išsiaiškina nelaukdami.

  Komentaras

  Štai kaip alytiškių rinkti valdžioje per aną kadenciją dirbo. Stengėsi ne kurt ir vykdyt bendrus projektus kurie vienytų ir gerintų alytiškiams gyvenimus... O vienas kitą šniukštinėjo. Kam įdomu, paanalizuokit praėjusios kadencijos savivaldybės Etikos komisijos sprendimus ir pakraups.. Buvo net per mėnesį tiek skundinėjimų vieni ant kitų, kur kitose kadencijose per metus tiek suregzdavo. O čia šaunuoliai su kaupu. Tad kaip jie galėjo dirbt bendram miesto labui, jei skundinėdami vieni kitiems pagarbos nerodė.. Nes politikai turi sugebėt ir į akis garbingai argumentus vieni kitiems išsakyt ir išsiaiškint. Ar ir sustabdyt, jei kur kolega ir ne taip daro. Tai yra apsaugot nuo blogiau.

  Komentaras

  Čia atgarsiai iš buvusios kadencijos. Kur sublizgėjo lyginant su buvusiomis prieš, kad padaugėjo savi skundinėjimų mastas ir kokybė. Jautėsi, specai priėjo. Kaip atgarsiai, kad Lietuva vienintelė tarp aplink neišsiviešinusi su kgb ir kur tokių panašių visur yra, bet Alytuje ypatingesni. Kaip aršesni. Į akis kalba vienaip tiesiog suokt gali, už akių... Reiškia prastas miesto mentalitetas per savivaldą ir tai jaučiasi... Geriau būt aktyvesni garbingai į akis aiškintis, nei... Kita vertus šioje žemėje be nuodėmių nėra. Yra - kur ar taisosi, ar dar daugiau..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.