Nr. 56 (13286)

2019-05-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 56 (13286) skaitykite:

 • Aly­taus tre­ne­rių į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę pa­mė­tė­tų fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kos – gar­bės ga­le­ri­jo­je
 • Bal­suok už šau­nų pro­jek­tą „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos”
 • Šie­met mo­kes­čiams dir­bo­me ke­tu­rio­mis die­no­mis trum­piau nei per­nai
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­da­ry­ti še­ši ko­mi­te­tai
 • Die­na, kai pri­si­mi­ni­mai už­val­dė šir­dį
 • Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai me­rui tu­rė­jo daug klau­si­mų
 • Re­ži­sie­rė Ag­nė Di­ly­tė: „Fre­e­lan­ce­riai” – ko­me­di­ja, kal­ban­ti ašt­riau”
 • Kaip kū­rė­si pir­mo­ji Aly­taus gim­na­zi­ja (1918–1919 me­tai)
 • Daug džiaugs­mo aly­tiš­kėms mo­čiu­tėms su­tei­ku­si idė­ja at­ke­lia­vo iš Te­kan­čios Sau­lės ša­lies
 • Ver­ta pa­si­mo­ky­ti iš Suo­mi­jos
 • Ran­ki­nin­kai ve­te­ra­nai ne­snau­džia: tur­ny­ras su­reng­tas Aly­tu­je
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me esan­ti gar­saus dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus tė­viš­kės so­dy­ba jau 25-eri me­tai pri­klau­so ra­jo­no...
„Ko­pian­čių­jų į kal­nus vi­so­kių ma­tė­me, bet kad už­lip­tų ir plauk­tų – to tai dar ne“, – taip apie Vid­man­to Ur­bo­no ir jo ben­dra­žy­gių plau­ki­mą Hi­ma­la­juo­se kal­bė­jo vie­ti­niai...
Va­kar  Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) svars­tė dvie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių po­el­gius: bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Aly­tu­je vie­šė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Į su­si­ti­ki­mą Šau­lių na­mų sa­lė­je su­si­rin­kę aly­tiš­kiai bu­vo nu­si­tei­kę da­ly­kiš­kai, už­da­vė jiems...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.