Nr. 56 (13286)

2019-05-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 56 (13286) skaitykite:

 • Aly­taus tre­ne­rių į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę pa­mė­tė­tų fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kos – gar­bės ga­le­ri­jo­je
 • Bal­suok už šau­nų pro­jek­tą „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos”
 • Šie­met mo­kes­čiams dir­bo­me ke­tu­rio­mis die­no­mis trum­piau nei per­nai
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­da­ry­ti še­ši ko­mi­te­tai
 • Die­na, kai pri­si­mi­ni­mai už­val­dė šir­dį
 • Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai me­rui tu­rė­jo daug klau­si­mų
 • Re­ži­sie­rė Ag­nė Di­ly­tė: „Fre­e­lan­ce­riai” – ko­me­di­ja, kal­ban­ti ašt­riau”
 • Kaip kū­rė­si pir­mo­ji Aly­taus gim­na­zi­ja (1918–1919 me­tai)
 • Daug džiaugs­mo aly­tiš­kėms mo­čiu­tėms su­tei­ku­si idė­ja at­ke­lia­vo iš Te­kan­čios Sau­lės ša­lies
 • Ver­ta pa­si­mo­ky­ti iš Suo­mi­jos
 • Ran­ki­nin­kai ve­te­ra­nai ne­snau­džia: tur­ny­ras su­reng­tas Aly­tu­je
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me esan­ti gar­saus dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus tė­viš­kės so­dy­ba jau 25-eri me­tai pri­klau­so ra­jo­no...
„Ko­pian­čių­jų į kal­nus vi­so­kių ma­tė­me, bet kad už­lip­tų ir plauk­tų – to tai dar ne“, – taip apie Vid­man­to Ur­bo­no ir jo ben­dra­žy­gių plau­ki­mą Hi­ma­la­juo­se kal­bė­jo vie­ti­niai...
Va­kar  Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) svars­tė dvie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių po­el­gius: bu­vu­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Aly­tu­je vie­šė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Į su­si­ti­ki­mą Šau­lių na­mų sa­lė­je su­si­rin­kę aly­tiš­kiai bu­vo nu­si­tei­kę da­ly­kiš­kai, už­da­vė jiems...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.