Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Vrăjitor de vrajă autentic numit DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată când iubitul meu m-a părăsit pentru un alt tip după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o implor să se întoarcă la mine, a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. am devenit un bărbat trist după tot ce am trecut împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut nu mi-am putut imagina viața fără ea, pentru că dragostea mea pentru ea a fost neprețuită să tranzacționeze din orice motiv, într-o zi când treceam pe internet am văzut un comentariu despre faptul că are puterea să-l aducă înapoi pe fostul iubit și am decis să încerc să văd singur contactându-l și imediat am răspuns, i-am explicat prin ce trece și a spus că celălalt tip îl vraja voodoo pe ea, de aceea m-a părăsit pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez amantul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să pun o vrăjeală moartă asupra lui, astfel încât să nu poată lupta cu mine în viitor, în mai puțin mai mult de trei zile, tipul a fost împușcat de bărbați necunoscuți în Florida și în termen de 2 zile, prietena mea era acasă la mine, așteptând să mă întorc de la serviciu, iar când am făcut-o, a început să cerșească spunând că îi pare rău că nu știa niciodată ce i-a venit. mulțumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și acum totul merge bine. contactați DR ISIKOLO pentru orice vrăjire și vrajă din spate prin: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Am avut o neînțelegere foarte mare cu soțul meu și mi-a spus că nu mă mai vrea din nou că are nevoie de divorț, că am inima frântă, am fost diversificat, confuz, nu știam ce să fac până într-o zi credincioasă am văzut o mărturie a unei persoane care depune mărturie despre ceea ce a făcut dr. Ilekhojie pentru ea. Nu am crezut niciodată în magie sau vrajă, dar nu am avut de ales și am decis să încerc, așa că l-am contactat prin numărul său de Whatsapp (+2348147400259), mi-a spus ce trebuie să fac, ceea ce am făcut și mi-a promis că în 48 de ore soțul meu urma să mă contacteze, nu credeam 100%, așa că a doua zi dimineața, în timp ce mă pregăteam să merg la serviciu, am sunat telefonul și m-am dus să-l iau, am fost surprins că a fost soțul sunând, i-am răspuns și a început să-mi ceară scuze, l-am iertat și acum a transformat un nou live. Sunt foarte fericit că l-am adus pe soțul meu la mine cu ajutorul doctorului Ilekhojie Trimiteți-l prin e-mail la gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Scopul meu aici astăzi este de a împărtăși acest articol lumii despre modul în care doctorul Ayo m-a ajutat să-mi recuperez fostul iubit care s-a despărțit de mine acum 6 luni. Am încercat tot ce am putut să-l fac să vadă motive cu mine, astfel încât să ne putem continua relația, dar el mi-a negat. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat gândul să intru pe internet pentru a căuta ajutor. Am căutat corect și am văzut recenzii diferite la Doctor Ayo și am insistat să încerc, contactându-l prin whats-app pe (+2347055691377) și prin e-mail. Mi-a dat motive să trăiesc din nou și, după ce a pregătit vraja, mi-a spus că fostul meu iubit se va întoarce la mine în 72 de ore. Îți vine să crezi că fostul meu iubit s-a întors cu adevărat și că nunta noastră va avea loc în curând. Contactați-l acum dacă aveți nevoie de ajutor. E-mail: drayo47373@gmail.com și face multe vrăji. Încă o dată vreau să spun că sunt foarte recunoscător pentru ajutorul dvs. și mă fac să mă simt din nou fericit. viber el

  Komentaras

  Bună ziua spectatorilor, mă numesc Michelle Medina, soțul meu m-a lăsat pentru o altă femeie după un an de căsătorie. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În această zi credincioasă în timp ce navigau pe internet, am dat peste o mărturie specială despre DOCTORUL SANGO, așa că am simțit că ar trebui să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi mi-a făcut o (întoarcere vraja Iubirii) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu s-a întors la mine plângând și implorând iertarea mea. Astăzi sunt atât de fericit și vreau să recomand acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă la relațiile sale rupte în care este specializat 1. aduce înapoi iubitul pierdut 2. câștigă-ți inima iubită 3. ajută singură oameni să găsească parteneri 4. să fie căsătoriți 5. Atracția iubirii 6. Problemele căsătorite și divorțul 7. Porțiunea dragostei 8. Problema rinichilor cu tot felul de boli îl puteți contacta pe WhatsApp cu (+234 8115695953 Sau trimiteți-i un e-mail la: sangospiritual124 @ gmail. com

  Komentaras

  Bună ziua prieteni mă numesc Aisha și sunt asistentă de profesie, eu și logodnicul meu am datat de 6 ani, dar aveam probleme serioase pentru că mama lui nu vrea să ne căsătorim, ea a folosit o metodă diferită pentru a se asigura că fiul nu se căsătorește cu mine până nu se desparte în sfârșit de mine fără niciun motiv, îl iubesc cu adevărat, așa că caut soluție rapidă online și am avut norocul să-l întâlnesc pe dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji binecuvântat de strămoșii săi cu super-puteri, I-am povestit problemei lui și el mie ceea ce cauzează ruptura dintre noi și mi-a spus lucrurile necesare pentru a avea pace din nou în relația mea, i-am urmat toate instrucțiunile și astăzi suntem fericiți căsătoriți și ne așteptăm primul nostru copil. Aveți probleme în casa dvs. matrimonială sau doriți ca iubitul dvs. să se întoarcă după o despărțire, contactați-l acum pe Dr. Ajayi pentru o soluție durabilă pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre modul în care mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a sfârșit și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl, iar eu am rămas emoțional foarte mult timp. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiau inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi sugera doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o și i-am urmat, de asemenea, toate instrucțiunile. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și mi-a promis că nu mă voi mai părăsi niciodată nici eu, nici copiii, So Amazing !! Așa că așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât înainte, mulțumesc dr. OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet încât Dr., OGBOKO este un jucător de vrăji real și puternic pe care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-i ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă sunteți aici și aveți nevoie de Înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, contactează acest puternic și autentic jucător de vrajă.
  mai jos sunt detaliile sale de contact ...
  E-MAIL: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta, până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a sfârșit și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl, iar eu am rămas emoțional foarte mult timp. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiau inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi sugera doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o și i-am urmat și toate instrucțiunile. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și mi-a promis că nu mă voi mai părăsi niciodată nici eu, nici copiii, So Amazing !! Așa că așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât cum a fost înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet încât Dr., OGBOKO este un jucător de vrăji real și puternic pe care îl voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă sunteți aici și aveți nevoie de Înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, contactează acest puternic și autentic jucător de vrăji.
  mai jos sunt detaliile sale de contact ...
  E-MAIL: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Vrajă de dragoste uimitoare pentru a reveni cu partenerul tău și a-ți remedia relația ruptă.
  Soțul meu s-a despărțit de mine în urmă cu 3 luni și m-a forțat să semnez actele de divorț și am fost complet inimă. Și nu am putut să revin în nici o formă emoțional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest uimitor și strălucitor turnător de vrăji care a venit în salvarea mea. Wow! Acest jucător de vrăji m-a ajutat atât de mult. Dr. Isikolo mi-a garantat o lansare vrăjitoare urgentă de 48 de ore, din care am acceptat-o. Șocant! în această lună, pe 17 martie, soțul meu m-a sunat înapoi cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul să retragă actele de divorț care erau în curs de desfășurare odată cu puterea acestui jucător de miracole. au mărturisit că i-a adus înapoi iubitul lor Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul, virusul herpes simplex și alte boli, Mulțumesc atât de mult, Doamne pentru vrăjile tale puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a spune mulțumesc. Trimiteți-i e-mail lui Dr Isikolo acum pentru Urgență dragoste Vrajă: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vrajă de dragoste uimitoare pentru a reveni cu partenerul tău și a-ți remedia relația ruptă.
  Soțul meu s-a despărțit de mine în urmă cu 3 luni și m-a forțat să semnez actele de divorț și am fost complet inimă. Și nu am putut să revin în nici o formă emoțional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest uimitor și strălucitor turnător de vrăji care a venit în salvarea mea. Wow! Acest jucător de vrăji m-a ajutat atât de mult. Dr. Isikolo mi-a garantat o lansare vrăjitoare urgentă de 48 de ore, din care am acceptat-o. Șocant! în această lună, pe 17 martie, soțul meu m-a sunat înapoi cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul să retragă actele de divorț care erau în curs de desfășurare odată cu puterea acestui jucător de miracole. au mărturisit că i-a adus înapoi iubitul lor Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul, virusul herpes simplex și alte boli, Mulțumesc atât de mult, Doamne pentru vrăjile tale puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a spune mulțumesc. Trimiteți-i e-mail lui Dr Isikolo acum pentru Urgență dragoste Vrajă: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vrajă de dragoste uimitoare pentru a reveni cu partenerul tău și a-ți remedia relația ruptă.
  Soțul meu s-a despărțit de mine în urmă cu 3 luni și m-a forțat să semnez actele de divorț și am fost complet inimă. Și nu am putut să revin în nici o formă emoțional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest uimitor și strălucitor turnător de vrăji care a venit în salvarea mea. Wow! Acest jucător de vrăji m-a ajutat atât de mult. Dr. Isikolo mi-a garantat o lansare vrăjitoare urgentă de 48 de ore, din care am acceptat-o. Șocant! în această lună, pe 17 martie, soțul meu m-a sunat înapoi cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul să retragă actele de divorț care erau în curs de desfășurare odată cu puterea acestui jucător de miracole. au mărturisit că i-a adus înapoi iubitul lor Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul, virusul herpes simplex și alte boli, Mulțumesc atât de mult, Doamne pentru vrăjile tale puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a spune mulțumesc. Trimiteți-i e-mail lui Dr Isikolo acum pentru Urgență dragoste Vrajă: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vrajă de dragoste uimitoare pentru a reveni cu partenerul tău și a-ți remedia relația ruptă.
  Soțul meu s-a despărțit de mine în urmă cu 3 luni și m-a forțat să semnez actele de divorț și am fost complet inimă. Și nu am putut să revin în nici o formă emoțional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest uimitor și strălucitor turnător de vrăji care a venit în salvarea mea. Wow! Acest jucător de vrăji m-a ajutat atât de mult. Dr. Isikolo mi-a garantat o lansare vrăjitoare urgentă de 48 de ore, din care am acceptat-o. Șocant! în această lună, pe 17 martie, soțul meu m-a sunat înapoi cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul să retragă actele de divorț care erau în curs de desfășurare odată cu puterea acestui jucător de miracole. au mărturisit că i-a adus înapoi iubitul lor Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul, virusul herpes simplex și alte boli, Mulțumesc atât de mult, Doamne pentru vrăjile tale puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a spune mulțumesc. Trimiteți-i e-mail lui Dr Isikolo acum pentru Urgență dragoste Vrajă: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  După cinci ani de căsătorie, comportamentul soțului meu a devenit atât de ciudat încât nu prea înțeleg ce se întâmpla. A plecat din casă în casa unei alte femei și îl iubesc atât de mult încât nu visez niciodată să-l pierd, am încercat din răsputeri să mă asigur că soțul meu a revenit la mine, dar fără nici un rezultat, am plâns și am plâns căutând ajutor . Am discutat cu prietena mea cea mai bună Alison și mi-a spus că mă poate ajuta. Mi-a vorbit despre un bărbat numit Dr.Ilekhojie, mi-a spus că este un bărbat foarte grozav și un bărbat adevărat în care se poate avea încredere și nu poate rezolva nimic în ceea ce privește problemele legate de dragoste și sarcină și ea mi-a spus cum a ajutat-o ​​și un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am contactat rapid Whatsapp +2348147400259. I-am explicat toate problemele mele și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi bine. În prezent, sunt foarte fericit că mi-am revenit soțul la mine cu ajutorul doctorului Ilekhojie și trăim fericiți cu atâta dragoste unul pentru celălalt. Trimiteți-l prin e-mail la gethelp05@gmail.com pentru a vă ajuta

  Komentaras

  LUCRURILE BUNE TREBUIE SĂ SE SPUNĂ DESPRE BUNA PERSOANĂ ȘI ACEASTA PERSOANĂ ESTE DR WALE. Iată o nuvelă. Lucrez cu șeful meu de SIS ani acum. Anul trecut am observat că nu mai era el însuși. Așa că l-am întrebat ce se întâmplă cu el. El s-a deschis către mine și mi-a spus că soția lui acasă aduce mereu un alt bărbat în casa lor și are o aventură cu el, am fost șocat când mi-a spus asta. Pentru că știu că șeful meu a fost un om bun, îl prezint și pe DR WALE, pentru că DR WALE a fost omul care m-a ajutat în timpul greu al căsătoriei mele. Când șeful meu l-a contactat, mi-a spus cauza tuturor, DR WALE i-a spus șefului meu ce trebuie să plătească pentru care șeful meu a plătit pentru ei. DR WALE a pregătit un farmec de vrăji care a făcut-o pe soția mea Boss să-și dea seama de greșeala ei. Așadar, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă rezolva problemele legate de relații, DR WALE este omul potrivit pentru a contacta. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  LUCRURILE BUNE TREBUIE SĂ SE SPUNĂ DESPRE BUNA PERSOANĂ ȘI ACEASTA PERSOANĂ ESTE DR WALE. Iată o nuvelă. Lucrez cu șeful meu de SIS ani acum. Anul trecut am observat că nu mai era el însuși. Așa că l-am întrebat ce se întâmplă cu el. El s-a deschis către mine și mi-a spus că soția lui acasă aduce mereu un alt bărbat în casa lor și are o aventură cu el, am fost șocat când mi-a spus asta. Pentru că știu că șeful meu a fost un om bun, îl prezint și pe DR WALE, pentru că DR WALE a fost omul care m-a ajutat în timpul greu al căsătoriei mele. Când șeful meu l-a contactat, mi-a spus cauza tuturor, DR WALE i-a spus șefului meu ce trebuie să plătească pentru care șeful meu a plătit pentru ei. DR WALE a pregătit un farmec de vrăji care a făcut-o pe soția mea Boss să-și dea seama de greșeala ei. Așadar, dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă rezolva problemele legate de relații, DR WALE este omul potrivit pentru a contacta. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Sunt impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Îl am pe fostul meu soț înapoi. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost iadul că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr. Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un telefon de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un jucător de vrăji, întâlniți-l pe Dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Sunt impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Îl am pe fostul meu soț înapoi. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost iadul că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr. Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un telefon de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un jucător de vrăji, întâlniți-l pe Dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Sunt impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Îl am pe fostul meu soț înapoi. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost iadul că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr. Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un telefon de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un jucător de vrăji, întâlniți-l pe Dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Sunt impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Îl am pe fostul meu soț înapoi. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost iadul că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr. Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un telefon de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un jucător de vrăji, întâlniți-l pe Dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor care au nevoie de ajutor,
  Vreau să vă prezint medicul indian, acesta vă poate ajuta să vă rezolvați problemele.

  Dacă vrei ca Herb să rămână însărcinată. Dacă vrei să câștigi alegeri.
  Dacă vrei vraja să-ți aducă înapoi fostul / iubitul.
  Dacă vrei ca banii să vină întotdeauna la tine.
  Dacă doriți ca afacerea dvs. să crească.
  Dacă vrei ca cineva să se piardă după tine.
  Dacă doriți un ritual instantaneu de bani.
  Dacă vrei să vin mereu alegeri.
  ETC. Maestrul magiei albe te poate ajuta chiar să vindeci orice fel de boală, este un doctor puternic, îl poți contacta prin e-mail. wightmagicmaster@gmail.com
  Sau WhatsApp: +17168691327

  Komentaras

  Žodžiai negali išreikšti gero jausmo, kurį patyriau po to, kai DR WIGHT padarė man puikų darbą. Kai mano draugas man pasakė gerų dalykų apie DR WIGHT, aš tiesiog turiu pabandyti ir mano nuostabai viskas vyko, DR WIGHT man pasakė. Šiandien esu laiminga, nes mes su vyru gyvename laimingai kartu. DR WIGHT „WhatsApp“ +17168691327. DR WIGHT yra žmogus pagal savo žodį, tereikia laikytis visų jo nurodymų. Nes kai paklausiau draugės, kaip gera dirbti DR WIGHT, ji atsakė: Ji sumokėjo už DALYKUS. DR WIGHT paprašė jos sumokėti už tai sumokėjusi vyrui, kuris planavo ją palikti ramybėje, daugiau niekada jos nepaliko. Ji teigė, kad vyras maldavo jos atleisti. Aš taip pat sumokėjau už visus daiktus, kai to paprašė DR WIGHT. Ir visas darbas, kurį man atliko DR WIGHT, buvo sėkmingas. Šiandien esu laiminga moteris. Kontaktinis el. Paštas DR WHITE :. wightmagicmaster@gmail.com ARBA „WhatsApp“:
  +17168691327

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.