Bir­že­lio 13-oji įeis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ is­to­ri­ją kaip die­na, kai star­ta­vo di­džiau­sių in­ves­ti­jų į šią įmo­nę...
Aly­tu­je sve­čia­vo­si pa­sau­li­nio gar­so vio­lon­če­li­nin­kas, pe­da­go­gas ir di­ri­gen­tas prof. Da­vi­das Ge­rin­gas. Aly­taus mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je nu­skam­bė­jo žy­maus...
Kaip lietus ir saulė – taip Lietuvos žemės ūkiui gyvybiškai svarbūs ir jaunieji ūkininkai. Naujas idėjas jie atsineša turėdami žinių ir užsidegimo, tačiau ne visada – pakankamai lėšų jas realizuoti....
Ūkininkai, turintys galiojančius valstybinės žemės nuomos dokumentus, bet dėl nekorektiško valstybinės žemės duomenų sluoksnio negalėję užbaigti deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų iki...
Alytui besiruošiant savo gimtadienio šventei, Dainų slėnyje, kur ji vyks, jau pastatyta daugiau kaip pusšimtis konteinerių maisto ir pakuočių atliekoms.
Elektroninė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“ plečia aptarnaujamą teritoriją Alytaus rajone – patogiu prekių pristatymu į namus galės pasinaudoti da
Gyvename etape, kuomet daugelis susiduria su paskolomis ir tai tapo įprasta. Šiais laikais paskolos paraišką galite pateikti daug lengviau nei bet kada anksčiau. Atrodo, nereikia net sakyti, kad...
Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai tvirtina, kad ministerijai vėlavus parengti dar šių metų kovą įsigaliojusio Žemės įstatymo pataisų taikymą aiškinančius teisės aktus, kone trims mėnesiams sustojo...
Ma­žė­jant ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos srau­tui Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė nuo bir­že­lio pra­džios Lie­tu­vo­je pa­lik­ti tik du vie­toj še­šių cen­trus, ku­rie jiems teiks...
Gra­fi­kos di­zai­ne­rė Ban­ga Vai­ce­kaus­kie­nė, su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ku­ror­tu va­di­na­mo­je Aly­taus da­ly­je, ne­pa­liau­ja ste­bi­nu­si tuo, ką da­ro. Ban­ga – tau­to­dai­li­nin­kė kaip...
Ben­druo­me­niš­ku­mas. Šis žo­dis jums ga­li pri­min­ti dar­bą, kai­my­nys­tę, šei­mą ar mies­tą, bet man jis pri­me­na mo­kyk­lą. Mo­kyk­lo­je mo­ki­nių ben­druo­me­nei at­sto­vau­ja mo­ki­nių...
Ukrainoje tęsiantis Kremliaus pradėtam karui, Lietuvoje daugėja dėl Rusijos juridiniams ir fiziniams asmenims pritaikytų sankcijų įšaldyto turto bei pilnėja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos...
Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga „Orūs na­mai“ prieš pus­an­trų me­tų iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo dvi­aukš­tį pa­sta­tą Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio mies­te­ly­je, tu­rė­da­ma...
So­cio­lo­gai tu­ri pro­fe­si­nį ro­dik­lį api­brė­žian­tį ter­mi­ną an­glų kal­ba – res­pon­se ra­te, t. y. res­pon­den­tų skai­čius, ku­ris su­tin­ka da­ly­vau­ti ty­ri­muo­se. Esa­ma pa­sta­bų,...
Nuo lie­pos 1-osios pra­de­da veik­ti Dzū­ki­jos-Su­val­ki­jos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­ja, ku­rios bu­vei­nė bus da­bar­ti­nio Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je, Aly­taus...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.