Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/aktualijos lt Gais­ro pa­da­ri­niai: nuos­to­liams, ku­rie ga­li dar di­dė­ti, at­ly­gin­ti – per 1 mln. eu­rų, ne­gąs­di­nan­tys diok­si­nų kie­kiai pie­ne https://www.alytausnaujienos.lt/gais-ro-pa-da-ri-niai-nuos-liams-ku-rie-ga-li-dar-di-de-ti-ly-gin-ti-1-mln-eu-ru-ne-gas-di-nan-tys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_0293.JPG?itok=D4UpETuO" width="344" height="287" alt="Gaisras" title="Gais­ras „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lo per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ir tru­ko de­šimt die­nų. Kol ne­bus lik­vi­duo­ti šio gais­ro pa­da­ri­niai, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne eks­tre­ma­li pa­dė­tis dar ne­at­šau­kia­ma. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Dau­giau­sia lė­šų – pla­nuo­ja­mam bio­mo­ni­to­rin­gui</h3> <p>Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pa­tir­tiems nuos­to­liams at­ly­gin­ti iš vals­ty­bės re­zer­vo sky­rė be­veik 1 mln. 136 tūkst. eu­rų.</p> <p>Dau­giau­sia lė­šų te­ko Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai – 421 tūkst. eu­rų. O šios su­mos di­džio­ji da­lis – be­veik 400 tūkst. eu­rų – pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti bio­mo­ni­to­rin­gui ar­ba che­mi­nių me­džia­gų ste­bė­se­nai žmo­nių bio­lo­gi­nė­se ter­pė­se, pa­vyz­džiui, krau­jy­je, at­lik­ti. Tam tu­rė­tų bū­ti at­rink­tos žmo­nių gru­pės gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.</p> <p>Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai sky­rus per 250 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia jų ati­teks la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų iš­lai­doms pa­deng­ti.</p> <p>Be­veik 136 tūkst. eu­rų  ga­vęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos di­dži­ą­ją da­lį lė­šų pa­nau­dos gais­rų ge­si­ni­mo ir gel­bė­ji­mo įran­gos bei prie­mo­nių, su­ga­din­tų ge­si­nant gais­rą, dar­buo­to­jų ap­ran­gos, ap­sau­gos prie­mo­nių at­kū­ri­mui.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko be­veik 244 tūkst. eu­rų įmo­nių ir pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­toms iš­lai­doms pa­deng­ti.</p> <p>Įmo­nėms kom­pen­suo­tas dar­buo­to­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, kai jos ne­dir­bo gais­ro me­tu, sau­gos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mas, pa­tal­pų va­ly­mo dar­bai, pa­tal­pų už­terš­tu­mo ty­ri­mai.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai skir­ti 82 tūkst. eu­rų ūki­nin­kams pie­no uti­li­za­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, taip pat pie­no per­dir­bė­jų pa­tir­tiems nuos­to­liams kom­pen­suo­ti dėl pro­duk­ci­jos at­šau­ki­mo iš pre­ky­bos, jos uti­li­za­vi­mo. Iš  mi­nė­tos su­mos da­lis lė­šų te­ko ir pa­čiai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už ža­lių­jų at­lie­kų su­tvar­ky­mą gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.</p> <h3>Vien „Tok­si­kai“ – per 200 tūkst. eu­rų</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to jau yra ga­vu­si per 100 tūkst. eu­rų kaip at­ly­gį už gais­ro me­tu or­ga­ni­zuo­tus dar­bus, pa­vyz­džiui, ug­nia­ge­sių mai­ti­ni­mą, pirk­tą ku­rą.</p> <p>Vals­ty­bės val­do­mai ben­dro­vei „Tok­si­ka“, at­lie­kan­čiai gais­ra­vie­tės tvar­ky­mo dar­bus, už pir­ma­ja­me eta­pe pa­da­ry­tus dar­bus iš vals­ty­bės biu­dže­to jau su­mo­kė­ta per 200 tūkst. eu­rų.</p> <p>Ant­rą­jį at­lie­kų tvar­ky­mo eta­pą „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tė­je „Tok­si­ka“ pla­nuo­ja baig­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Tad šių dar­bų kai­na kol kas ne­įvar­di­ja­ma.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ šį sa­vait­ga­lį jau tu­ri baig­ti va­ly­ti gais­ra­vie­tės van­de­nį, ku­rio bu­vo su­kaup­ta per 40 tūkst. kub. met­rų.</p> <p>Šią ben­dro­vę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra at­lei­du­si nuo pa­di­din­tos tar­šos mo­kes­čio, ku­ris sie­kė apie 49 tūkst. eu­rų.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nys“ sie­kia gau­ti maž­daug 70 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją  iš vals­ty­bės biu­dže­to dėl pa­tir­tų nuos­to­lių už gais­ra­vie­tės van­dens va­ly­mą ir gais­ro me­tu at­lik­tus pa­pil­do­mus dar­bus.</p> <h3>Iš be­veik 20 tir­tų ūkių diok­si­nų pa­di­dė­ji­mas – tik ke­liuo­se</h3> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai jau per­nykš­tį gruo­dį iš vals­ty­bės biu­dže­to skirta 58 tūkst. eu­rų  už ūki­nin­kų ir pa­čios ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tir­tus nuos­to­lius „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ vy­ku­sio gais­ro me­tu.</p> <p>Sau­sio vi­du­ry­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dar pa­teik­ta maž­daug 30 tūkst. eu­rų kom­pen­suo­ti­na su­ma už ūki­nin­kų ir pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių pa­tir­tus nuos­to­lius.</p> <p>Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų rink­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti ko­mi­si­ja pa­tir­tiems nuos­to­liams įver­tin­ti ir spręs­ti dėl to­les­nių ūki­nin­kų pa­tir­tų nuos­to­lių.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad, pa­kar­to­ti­nai iš­ty­rus 7 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­nius iš di­džiau­sių ūkių Aly­taus se­niū­ni­jo­je, ku­ri yra ar­čiau­siai bu­vu­sio gais­ro ži­di­nio, pa­aiš­kė­jo, jog diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja pie­ne žen­kliai su­ma­žė­jo ir ne­vir­ši­ja leis­ti­nų kon­cen­tra­ci­jų.</p> <p>Tad pie­no tie­ki­mą leis­ta at­nau­jin­ti dar dviem Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kams. Spren­di­mai dėl li­ku­sių pen­kių ūki­nin­kų veik­los tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu, pa­pil­do­mai įver­ti­nus vi­sas ga­li­mas ri­zi­kas ūkiuo­se.</p> <p>Iš vi­so dėl pie­ne nu­sta­ty­tų diok­si­nų pa­di­dė­ji­mo nuo gais­ro pra­džios į rin­ką tiek­ti šio pro­duk­to ne­ga­lė­jo 95  Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kai.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si ūki­nin­kų pa­si­pik­ti­ni­mo dėl pa­siū­ly­tų iš­skers­ti gy­vu­lių gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je po Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tų pie­no ty­ri­mų, sa­vo ruož­tu or­ga­ni­za­vo diok­si­nų pie­ne ty­ri­mus šios te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kams vie­no­je Olan­di­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je. </p> <p>Ką tik gau­ti re­zul­ta­tai ro­do, kad pa­di­dė­ju­si diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja pie­ne nu­sta­ty­ta tik ke­liuo­se Aly­taus se­niū­ni­jos ūkiuo­se iš tir­tų be­veik 20-ies, ku­riuo­se yra apie 150 kar­vių.</p> <p>„Re­zul­ta­tai tik­rai džiu­gi­na, nes pa­di­dė­ję diok­si­nai ap­tik­ti še­šiuo­se ar sep­ty­niuo­se ūkiuo­se, o juo­se yra apie de­šimt kar­vių. Tai ma­ži ūkiai. At­ei­nan­čią sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­si­me su­si­ti­ki­mą su ūki­nin­kais, in­for­muo­si­me apie gau­tus ty­ri­mų re­zul­ta­tus, taip pat kvie­si­mės Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vus. Tą de­šim­tį kar­vių bus re­ko­men­duo­ja­ma pa­skers­ti, už tai bus mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.</p> <p>Gais­ras „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lo per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ir tru­ko de­šimt die­nų. Kol ne­bus lik­vi­duo­ti šio gais­ro pa­da­ri­niai, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne eks­tre­ma­li pa­dė­tis dar ne­at­šau­kia­ma.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3712"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579889432"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Pen, 2020-24-01 - 20:10</p> </li> <a href="/comment/3712#comment-3712" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3712#comment-3712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po gaisro nemažai laiko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po gaisro nemažai laiko praėjo. Bet atsakingų, kas nesukontroliavo ir vėl neįvyktų kas panašaus, neišaiškinta. Nors tiria kas netingi. Kur be rimto pagrindo pamandravot teisėsauga mandri. Kur rimčiau - vaizdelis priešingas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3712" token="t1QstrCsoeLmB7lZ6A8mSAWU8mWwj9GopLimoveruK8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1188&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gNyyAtkd6RZJkDeduoMXZtvu9TQ4sV7arWz344reutI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Jan 2020 14:48:58 +0000 vyrredaktorius 1188 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus cen­tre gy­ve­nan­ti se­no­lė: „Tu­a­le­to na­me jau gal ir ne­su­lauk­siu” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-cen-tre-gy-ve-nan-ti-se-no-le-tu-le-na-me-jau-gal-ir-ne-su-lauk-siu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_8153.JPG?itok=bq9wfy1Q" width="344" height="287" alt=" Ire­na Či­rie­nė" title="Pul­ko g. 28 gy­ve­nan­ti 86-erių Ire­na Či­rie­nė: „Die­ną ei­nu į lau­ko tu­a­le­tą, o nak­ti­mis gam­ti­nius rei­ka­lus da­rau ki­bi­re. Kai­my­nai man sten­gia­si pa­dė­ti, įve­dė van­de­nį, nors jį tu­riu, bet tu­a­le­to įreng­ti ne­ga­li, nes nė­ra kur nu­ves­ti nuo­te­kų.“ Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pa­ža­do taip ir ne­įvyk­dė</h2> <p>I.Či­rie­nė daug me­tų sa­vo na­me Pul­ko g.28, ku­ria­me yra jos tė­viš­kė, ne­tu­rė­jo ir van­dens. Ka­dan­gi ne­ga­lė­jo nau­do­ti dvo­kian­čio šu­li­nio van­dens, jį bu­vo pri­vers­ta pirk­ti iš par­duo­tu­vių ar­ba lauk­ti, kol kaž­kas at­veš tin­ka­mo ger­ti ir nau­do­ti mais­tui pa­si­ga­min­ti.</p> <p>Pa­de­dant kai­my­nams be­veik prieš dve­jus me­tus pa­vy­ko įsi­reng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tin­klus ir se­no­lė na­muo­se van­de­nį jau tu­ri. Kai nė­ra bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų, jis nu­lei­džia­mas į ki­bi­rą ir iš­ne­ša­mas iš­pil­ti į lau­ko tu­a­le­tą.</p> <p>Mo­te­riai ren­giant ge­ria­mo­jo van­dens nu­tie­si­mo iki na­mo pro­jek­tą, kar­tu pa­da­ry­tas ir ki­tas pro­jek­tas – iki jos na­mų nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus.</p> <p>I.Či­rie­nė 2018-ųjų ko­vo pra­džio­je pa­si­ra­šė su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­ve „Dzū­ki­jos van­de­nys“ dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų įren­gi­mo iki jos na­mo. Šie tin­klai tu­rė­jo bū­ti nu­ties­ti iki 2018-ųjų gruo­džio pa­bai­gos.</p> <p>Ta­čiau to­kių tin­klų mo­te­ris ne­su­lau­kia iki šiol ir pri­vers­ta nau­do­ti lau­ko tu­a­le­tu, pa­nau­do­tą van­de­nį ki­bi­rais ne­šio­ti iš­pil­ti į lau­ką.</p> <p>Per­nykš­tę va­sa­rą ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vai aiš­ki­no, kad se­no­lei nu­ma­ty­tų lai­ku bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai iki jos na­mo iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gau­tų lė­šų nuo­te­kų tvar­ky­mo būk­lei pa­ge­rin­ti pri­va­čių na­mų sek­to­riu­je ne­bu­vo nu­ties­ti dėl tech­ni­nių da­ly­kų.</p> <p>De­ri­nant šį pro­jek­tą – bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mą iki Pul­ko g.28 na­mo, sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo nu­ro­dy­mas dar­bus vyk­dy­ti už­da­ru bū­du, už­draus­ta kas­ti ir ar­dy­ti Pul­ko gat­vės as­fal­to dan­gą. Tad no­rint I.Či­rie­nei įreng­ti nuo­te­kų tin­klus tek­tų da­ry­ti vamz­dy­no pra­stū­mi­mą po gat­ve, o tai bran­giai kai­nuo­tų, bū­tų vir­ši­ja­mos iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gau­tos do­ta­ci­jos šiems dar­bams at­lik­ti nu­ma­ty­tos su­mos nu­ties­ti mi­nė­tus tin­klus iki vie­no in­di­vi­du­a­laus na­mo.</p> <p>Ta­čiau bu­vo pa­ža­dė­ta, kad iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos, pra­tę­sus mi­nis­te­ri­jos su­teik­tos do­ta­ci­jos ter­mi­ną, tu­rė­tų bū­ti nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai ir iki Pul­ko g. 28 na­mo.</p> <h2>Mo­te­ris jau pra­ran­da vil­tį</h2> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu su­ne­ga­la­vu­si Pul­ko g. 28 gy­ven­to­ja jau pra­ran­da vil­tį na­me tu­rė­ti tu­a­le­tą. „Die­ną ei­nu į lau­ko tu­a­le­tą, o nak­ti­mis gam­ti­nius rei­ka­lus da­rau ki­bi­re. Kai­my­nai man sten­gia­si pa­dė­ti, įve­dė van­de­nį, nors jį tu­riu, bet tu­a­le­to įreng­ti ne­ga­li, nes nė­ra kur nu­ves­ti nuo­te­kų. Jei jos bū­tų nu­ties­tos iki na­mo, man grei­tai pa­sta­ty­tų na­muo­se tu­a­le­tą“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.</p> <p>Jai pa­de­dan­čių kai­my­nų įsi­ti­ki­ni­mu, jei to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­ty­tų val­džios žmo­nių ar­ti­mie­siems, pro­ble­ma grei­tai bū­tų iš­spręs­ta, da­bar čia ei­li­nė aly­tiš­kė, ku­ri nie­kam ne­rū­pi.</p> <p>Ko­dėl iki mo­ters na­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai bu­vo ne­nu­ties­ti iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos, kaip bu­vo ža­dė­ta?</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka tvir­ti­no, kad to bu­vo at­si­sa­ky­ta, nes mo­te­ris na­muo­se ne­tu­ri nei tu­a­le­to, nei du­šo: „Kai to ne­tu­ri, ką ji jung­sis prie nu­ties­tų iki na­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų? Pa­klo­si­me vamz­dį, ku­rį nu­ties­ti ga­li kai­nuo­ti ke­lis tūks­tan­čių eu­rų, ir juo nie­kas ne­si­nau­dos. Mes ne­ga­li­me jų klo­ti į nie­kur.“</p> <p>Se­no­lei pa­de­dan­tys kai­my­nai ne kar­tą yra sa­kę, kad nu­tie­sus bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus iki na­mo, jie per ke­lias va­lan­das pa­sta­tys tu­a­le­tą aly­tiš­kės na­me, o nuo­te­kų įren­gi­mui vi­du­je jau pa­da­ry­ta sky­lė po ge­ria­mo­jo van­dens kra­nu.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ma­čer­nie­nė sa­kė su­pran­tan­ti gar­baus am­žiaus mo­ters bė­das gy­ve­nant be na­muo­se esan­čio tu­a­le­to: „Tai nė­ra nor­ma­lu. Bet ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ po­zi­ci­ja su­pran­ta­ma, – nu­tie­sus iki na­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus tu­ri bū­ti pa­siek­tas pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eko­no­mi­nis ro­dik­lis.“</p> <h2>Reik­tų tar­pu­sa­vio su­tar­ties</h2> <p>Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, ku­ruo­jan­tis in­fra­struk­tū­ros klau­si­mus, tei­gė, kad ši si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bei yra ži­no­ma: „Mo­te­ris na­me tu­ri pa­si­da­ry­ti san­maz­gą, ta­da bus spren­džia­ma dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mo iki na­mo. Kal­bė­jau ir su „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vais, ir su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais, jie in­for­ma­vo, kad mo­te­ris to ne­no­ri da­ry­tis. Mes jos pri­vers­ti ne­ga­li­me.“</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas tvir­ti­no pas Pul­ko g. 28 na­mo gy­ven­to­ją lan­kę­sis su ki­tais ben­dro­vės dar­buo­to­jais ir ji minėjo, kad pati tikrai neįsirengs tualeto ar dušo, nes neturi lėšų: „Name net nėra įrengta tam tinkama patalpa. Buvo ieš­ko­ta galimybių, kad tam iš savivaldybės būtų skirta so­cialinė pašalpa. Bet iš Socia­linės paramos skyriaus gautas atsakymas, jog minė­tai gyventojai nėra galimy­bių skirti paramą.“</p> <p>Pa­ti I.Či­rie­nė to­kio ap­si­lan­ky­mo ne­pri­si­me­na, gal­būt tai le­mia jos gar­bus am­žius. Ką tik „Aly­taus nau­jie­nų“ ap­lan­ky­ta mo­te­ris tik guo­dė­si na­muo­se ne­tu­rin­ti tu­a­le­to ir sa­kė no­rin­ti jį tu­rė­ti.</p> <p>T.Va­lat­kos įsi­ti­ki­ni­mu, jei namo viduje būtų įrengtas sanitarinis mazgas arba tikrai būtų ruošiamasi jį įrengti, ta­da ne­lik­tų pro­ble­mų dėl nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mo iki na­mo, ir tai būtų padaryta nedelsiant.</p> <p>Šio­je si­tu­a­ci­jo­je pa­siū­lymą pateikė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos gru­pės pa­ta­rė­jas Ir­man­tas Va­lū­nas: „Dzū­ki­jos van­de­nims“ su na­mo sa­vi­nin­ke reik­tų pa­si­ra­šy­ti tar­pu­sa­vio su­tar­tį, ku­ria ji įsi­pa­rei­go­tų iš­ves­ti nuo­te­kų vamz­dį iš na­mo į lau­ką no­rint iki na­mo nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus. Da­bar, kaip su­pran­tu, kiek­vie­nas kal­ba iš sa­vo pu­sės ir ne­su­si­kal­ba.“</p> <p>Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo pa­si­tei­ra­vus, ar mo­te­riai pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus gre­sia bau­dos už nau­do­ji­mą­si lau­ko tu­a­le­tu, ko ji tik­rai bai­mi­na­si, šis pa­reiš­kė, kad lau­ko tu­a­le­tai nė­ra blo­gis, jei ne­nu­sta­to­mas tar­šos fak­tas. Tai nu­sta­čius bau­dos jau nu­ma­ty­tos.</p> <p>Šias me­tais „Dzū­ki­jos van­de­nys“ iš Ap­lin­kos in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos per Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ti­ki­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą sie­kiant su­da­ry­ti ga­li­my­bę dar 100 Aly­taus in­di­vi­du­a­lių na­mų tu­rė­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus.</p> <p>Tad ir I.Či­rie­nei at­si­ran­da nau­ja ga­li­my­bė tu­rė­ti šią pa­slau­gą Pul­ko g. 28 na­me, ku­ris dėl ar­chi­tek­tū­ri­nių sa­vy­bių įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.</p> <p>Aly­tu­je yra apie 4 tūkst. 700 in­di­vi­du­a­lių na­mų. Iš jų per 3 tūkst. 800 yra pri­jung­ti prie mies­to nuo­te­kų tin­klų ir nau­do­ja­si nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis. Apie 430 na­mų yra ša­lia esan­čių nuo­te­kų tin­klų ir tu­ri ga­li­my­bę jais nau­do­tis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8153_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8153_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8163.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8163.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8190.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8190.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8183.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8183.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_20200121_153602.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_20200121_153602.jpg" width="945" height="1260" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_20200121_153845.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_20200121_153845.jpg" width="945" height="1260" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_20200121_153649.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1182-ybyW1WXMprU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_20200121_153649.jpg" width="2448" height="3264" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3719"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579949340"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baisu</span> - Šeš, 2020-25-01 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/3719#comment-3719" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3719#comment-3719" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mieste tiek turčių, o negali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mieste tiek turčių, o negali susimest niekingai mažų pinigėlių, kad senukei tualetą įrengt :( Ei, mecenatai visokie – kur jūs?!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3719" token="6-ncEcA1gcdAZtPTCHscXlEaKDSNNJVf9F-s1cR54HE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3697"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784300"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-23-01 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/3697#comment-3697" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3697#comment-3697" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3697" token="KnY7yGfN6tffsGmrfiYidYXlxj_KL55tZbQqWOXQ0qo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1182&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aQonr6ZpZKssVMhpA3IF3zISkfdaWZ6rOu99vAQ0y0A"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Jan 2020 07:20:51 +0000 vyrredaktorius 1182 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­giš­kius pik­ti­na ar­ti dau­gia­bu­čio lan­gų nu­ma­to­mi sta­ty­ti nau­ji at­lie­kų kon­tei­ne­riai https://www.alytausnaujienos.lt/dau-gis-kius-pik-ti-na-ar-ti-dau-gia-bu-cio-lan-gu-nu-ma-mi-sta-ty-ti-nau-ji-lie-ku-kon-tei-ne-riai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/DSC_1272.jpg?itok=2gRKWW7I" width="344" height="287" alt="Konteineriai Dauguose" title="Nau­jus kon­tei­ne­rius vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pa­si­gen­da de­ri­ni­mo su gy­ven­to­jais</h2> <p> Dau­guo­se, Eže­ro g. 26, esan­čio  dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iki šiol nau­do­jo­si se­nais at­lie­kų kon­tei­ne­riais, pa­sta­ty­tais prie pat gat­vės,  au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ir tai juos ten­ki­no.</p> <p>Pa­ma­tę kuo­liu­kais pa­žy­mė­tas vie­tas prie pat na­mo ir su­ži­no­ję, kad čia bus sta­to­mi nau­ji at­lie­kų kon­tei­ne­riai, maž­daug dvi­gu­bai ar­čiau gy­ve­na­mo­jo na­mo nei da­bar sto­vin­tys se­ni, gy­ven­to­jai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu at­si­sa­ky­ti to­kio su­ma­ny­mo.</p> <p>Kaip sa­kė mi­nė­ta­me na­me gy­ve­nan­tis Ro­ber­tas Oža­lins­kas, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai su gy­ven­to­jais ne­de­ri­no nau­jų kon­tei­ne­rių sta­ty­mo vie­tos: „Mū­sų na­mas pa­si­sa­ko už tin­ka­mą at­lie­kų tvar­ky­mą ir rū­šia­vi­mą, bet kon­tei­ne­rių  sta­ty­mo klau­si­mas tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­mas su na­mo gy­ven­to­jais. Da­bar apie sta­ty­mą su­ži­no­jo­me, kai pa­ma­tė­me  ka­la­mus kuo­liu­kus. Aki­vaiz­džiai pa­žeis­tas de­mo­kra­tijos prin­ci­pas, gal­būt ir įsta­ty­mai, nes pa­na­šu, kad tai tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­ma su vi­suo­me­ne, ga­li­mai yra per ma­žas bū­si­mų kon­tei­ne­rių at­stu­mas iki na­mo.“</p> <p>Gy­ven­to­jų skai­čia­vi­mu, nau­jų kon­tei­ne­rių at­stu­mas iki dau­gia­bu­čio lan­gų ne­sieks net 20 met­rų, o da­lies bu­tų gy­ven­to­jai pro lan­gus ma­tys ne eže­rą, o šiukš­lia­dė­žes.</p> <p>Tad gy­ven­to­jai prieš­ta­rau­ja nu­ma­ty­tai kon­tei­ne­rių vie­tai ir ti­ki­si, kad ji bus pa­keis­ta.</p> <p>Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas An­drius Kar­lo­nas, toks skun­das jam yra ži­no­mas, jis per­duo­tas nag­ri­nė­ti Ko­mu­na­li­nio ūkio ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riui. Ta­čiau, jo pa­ste­bė­ji­mu, rei­ka­la­vi­mai kon­tei­ne­riams sta­ty­ti yra iš­lai­ky­ti – iki dau­gia­bu­čių na­mų du­rų ir lan­gų jie ga­li sta­to­mi ne ar­čiau kaip 10 met­rų.</p> <p>Apie nau­jų at­lie­kų kon­tei­ne­rių sta­ty­bą ra­jo­ne dis­ku­tuo­ja­ma nuo 2016-ųjų me­tų. A.Kar­lo­nas tvir­ti­no ne­ma­tan­tis  tei­si­nio rei­ka­la­vi­mo jų įren­gi­mą de­rin­ti  su gy­ven­to­jais, tuo la­biau, kad at­stu­mai iki dau­gia­bu­čių na­mų du­rų bei lan­gų yra iš­lai­ko­mi, jie bus sta­to­mi vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, ir tai su­de­rin­ta su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba.</p> <p>Šiuo me­tu, kaip tei­gė Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių sta­ty­mas ra­jo­ne yra su­stab­dy­tas dėl kon­tei­ne­rių mon­ta­vi­mo in­struk­ci­jos pa­tiks­li­ni­mo.</p> <p>Ti­kė­ti­na, kad per tą lai­ką bus iš­nag­ri­nė­tas dau­giš­kių skun­das dėl jų ne­ten­ki­nan­čios nau­jų kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­mo vie­tos. O šie kon­tei­ne­riai bū­tų skir­ti ne tik Eže­ro g. 26 dau­gia­bu­čiui, bet ir šios gat­vės 24 ir 28 dau­gia­bu­čiams.</p> <h2>At­si­ras 47-ios nau­jų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės</h2> <p>Aly­taus  ra­jo­ne nau­ji kon­tei­ne­riai pra­dė­ti sta­ty­ti per­nykš­tį ru­de­nį, o jie tu­rė­tų bū­ti baig­ti pa­sta­ty­ti šią va­sa­rą.</p> <p>Iš vi­so ra­jo­ne tu­ri at­si­ras­ti 47-ios nau­jų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės, ku­rio­se bus ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, plas­ti­ko, po­pie­riaus ir stik­lo po­že­mi­niai ir ant­že­mi­niai kon­tei­ne­riai, o Dau­guo­se ir Sim­ne dar bus pa­sta­ty­ti ir mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­riai.</p> <p>Nau­ji kon­tei­ne­riai ra­jo­ne at­si­ras prie dau­gu­mos  dau­gia­bu­čių na­mų ir 20-yje ra­jo­ne vei­kian­čių so­dų ben­dri­jų.</p> <p>Jų įren­gi­mą vi­so­se sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras.</p> <p>Šio cen­tro At­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir kon­tro­lės pa­da­li­nio va­do­vo Mar­ty­no Kra­saus­ko tei­gi­mu, se­ni at­lie­kų kon­tei­ne­riai jau bu­vo su­si­dė­vė­ję, o nau­ji įsi­gy­ti ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą. Sep­ty­nioms sa­vi­val­dy­bėms eu­ro­pi­nė pa­ra­ma šiuo tiks­lu sie­kia 2,5 mln. eu­rų.</p> <p>Iš vi­so sep­ty­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se bus at­nau­jin­tos 393 kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je – 134.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/DSC_1268.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1177-smGIGy3BeuY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/DSC_1268.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/DSC_1272_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1177-smGIGy3BeuY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/DSC_1272_0.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3734"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580025389"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Julius</span> - Sek, 2020-26-01 - 09:56</p> </li> <a href="/comment/3734#comment-3734" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3734#comment-3734" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Simne panaši situacija buvo,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Simne panaši situacija buvo, rajono meras geranoriškai prisidėjo prie problemos sprendimo, buvo rasta nauja vieta aikštelei sutarus su gatvės gyventojais, seniūnija bei komunaliniu skyriumi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3734" token="AJBRtaTYT49J8iwWJdtqgxD1ZqXHTWqBIuFrhYmgY74"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3702"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784361"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-23-01 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/3702#comment-3702" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3702#comment-3702" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3702" token="yMZQ0RUPV9iRlI-Dq27eIo-nIrhAf1MmRk7OhYSTeEA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3693"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579771317"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>.</span> - Ket, 2020-23-01 - 11:21</p> </li> <a href="/comment/3693#comment-3693" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3693#comment-3693" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na kad tikra tiesa…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na kad tikra tiesa... paziekit, kaip yra viskas blogai kas daroma ne pagal vieno zmogaus norus... nors daroma, ale ne pagal ji... ir tada prasideda... matai jis toks protingas, kad viska zino ir niekada neklysta! Ale yra sena gera patarle: lazda turi du galus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3693" token="GBm_ZePs_KkDpESCDNOJ2JxVwg-zfgT56iHFgxB5GcY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3692"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579753701"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Happyhippo</span> - Ket, 2020-23-01 - 06:28</p> </li> <a href="/comment/3692#comment-3692" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3692#comment-3692" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aha, eidamas šaligatviu,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aha, eidamas šaligatviu, prasiskeli galvą į gatvės pavadinimo ženklą, nes savivaldybė sutaupė nestatydama naujų kuolų ir grįžęs namo sėdi sau apišypsojęs iki kraujų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3692" token="xkrSy-6XXvjby7-aJilbik2Fc-se3i5je3YIBwlsuf8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3691"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579728893"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jo</span> - Tre, 2020-22-01 - 23:34</p> </li> <a href="/comment/3691#comment-3691" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3691#comment-3691" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O rajone dar valdžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O rajone dar valdžia tariasi su bendruomenėm? Pirmą kartą girdžiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3691" token="uwf2RaQuFBwF0cE8fzwJr4ESYc2K_dH5OHp_WtJNwD8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3689"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579716031"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbu</span> - Tre, 2020-22-01 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/3689#comment-3689" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3689#comment-3689" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gėda skaityti tokius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gėda skaityti tokius komentarus. Niekas čia nesureikšmino. Ir viskas labai tiksliai parašyta. O kas liečia pirma daugskes komentarą tai ne siuksliniu statymų reikia džiaugtis. Būtų daug dziugiau kad šviestuvai gatvėse šviestų. Gėda už tuos daugiskius kurie taryboje sėdi ir tyli.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3689" token="Wo-LgvFpsyS44uw8COFry7XGsw72st5t9Y1gk35Xdic"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3686"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579693895"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugiškė</span> - Tre, 2020-22-01 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/3686#comment-3686" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3686#comment-3686" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau gėda darosi už tuos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau gėda darosi už tuos daugiškius! Viskas, visada blogai. Džiaukitės, jog išvis kažkas yra daroma.<br /> Nėra visai normalios bendruomenės, renginių taip pat ženkliai apmažėjo. Gal nors kartą nusišypsokit ir palinkėkit gražios dienos, kad ir tiems darbininkams statantiems naujus konteinerius. Prasmingos dienos mielieji! Pagarbos visiems ir visur!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3686" token="9FZKnSXWkCD5wrANT6dfqGNKibGeR0VG_GGWP9zuTes"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3685"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579690657"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>.</span> - Tre, 2020-22-01 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/3685#comment-3685" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3685#comment-3685" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal gana jau to…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal gana jau to susireiksminimo... matai su juo nepasitare... :) sunku dirbt zmonem... reik viska derint su vienu zmogum, o galiausiai jei bus ne pagal jo norus - bus blogai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3685" token="zPOq1iCw5lBwVsxQDNYWgptHunscRKqVgpbOb-ZNvww"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3684"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579690231"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - Tre, 2020-22-01 - 12:50</p> </li> <a href="/comment/3684#comment-3684" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3684#comment-3684" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vargšai daugiškiai, kas būtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vargšai daugiškiai, kas būtų jei į miestą išsikraustytų, konteineriai prie namų "po langais"... prapultis. vaje vaje ta demokratija. Tegyvuoja Daugų Respublika.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3684" token="eKOkdCrVltxR4lg_rD1837IaroLnVpovoHq77apctM4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1177&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2KfC51ngBWXIIpGrYE0q74aRh9uqFVO3FUcR0NtSTok"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Jan 2020 07:58:24 +0000 vyrredaktorius 1177 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siam ver­sli­nin­kui Lai­mu­čiui Pin­ke­vi­čiui iš­kel­ta ban­kro­to by­la https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-gy-ve-na-ma-ja-vie-ta-de-kla-ra-vu-siam-ver-sli-nin-kui-lai-mu-ciui-pin-ke-vi-ciui-kel-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Pinkevicius%20file59320239_c063f2fc.jpg?itok=88kWR3ZG" width="344" height="287" alt="Laimutis Pin­ke­vi­čius" title="Laimutis Pin­ke­vi­čius dėl jam iš­kel­tos ban­kro­to by­los pa­reiš­kė: „Jo­kių ko­men­ta­rų.“ Šarūno Mažeikos (DELFI) nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aly­taus teis­mo nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui</h3> <p>L.Pin­ke­vi­čius į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo jam, kaip fi­zi­niam as­me­niui, krei­pė­si per­nykš­tį ru­de­nį.</p> <p>Ta­čiau spa­lio pra­džio­je Aly­taus teis­mas šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis  by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui.</p> <p>Teis­mas nu­sta­tė, kad ver­sli­nin­ko L.Pin­ke­vi­čiaus de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta nuo per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­gos yra Aly­tu­je, kur gy­ve­na jo mo­ti­na, tai pa­da­ry­ta prieš krei­pian­tis į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo.</p> <p>Kon­sta­tuo­ta, jog L.Pin­ke­vi­čius ne­pa­tei­kė jo­kių įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių jo ne­per­trau­kia­mą ir tęs­ti­nį gy­ve­ni­mą Aly­tu­je. Pa­da­ry­ta iš­va­da, kad fak­tiš­kai jis ir to­liau gy­ve­na Vil­niu­je, o gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mas Aly­tu­je ga­li­mai su­si­jęs tik su po­rei­kiu čia iš­kel­ti ban­kro­to by­lą.</p> <p>L.Pin­ke­vi­čius Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį per­duo­ti by­lą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo nag­ri­nė­ti Vil­niaus miesto apy­lin­kės teis­mui ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui.</p> <p>Pas­ta­ra­sis, įver­ti­nęs ver­sli­nin­ko pra­šy­mą iš­kel­ti jam ban­kro­to by­lą pa­gal de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą, per­nykš­čio spa­lio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mo priimtą  nu­tar­tį pa­nai­ki­no ir per­da­vė by­lą nag­ri­nė­ti šiam teis­mui.</p> <h3>Nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo, pra­si­dės ban­kro­to pro­ce­dū­ros</h3> <p>Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gi­mu­siam, čia mo­kyk­lą bai­gu­siam, gy­ve­na­mą­ją vie­tą per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je mo­ti­nai pri­klau­san­čia­me bu­te Aly­tu­je de­kla­ra­vu­siam L.Pin­ke­vi­čiui, kaip fi­zi­niam as­me­niui, iš­kel­ta ban­kro­to by­la.</p> <p>To­kia teis­mo nu­tar­tis jau įsi­tei­sė­jo.</p> <p>L.Pin­ke­vi­čiui ne­mo­ku­mą su­kė­lė su ban­ku pa­si­ra­šy­tos mi­li­jo­ni­nės kre­di­ta­vi­mo su­tar­tys, ku­rių vyk­dy­mas už­tik­rin­tas as­me­ni­niu ver­sli­nin­ko lai­da­vi­mu. Teis­mų bu­vo leis­ta vyk­dy­ti iš­ieš­ko­ji­mą iš ver­sli­nin­kui pri­klau­san­čio tur­to Vil­niu­je.</p> <p>Tad ban­kro­to by­lo­je kaip su­in­te­re­suo­ti as­me­nys at­si­ra­do ne tik ban­kas ir Vil­niaus ben­dro­vės, ku­rioms bu­vo per­leis­tos iš kre­di­ta­vi­mo su­tar­čių ky­lan­čios rei­ka­la­vi­mų tei­sės, bet ir ant­sto­liai.</p> <p>„Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, L.Pin­ke­vi­čiaus ben­dra sko­lų su­ma sie­kia ke­lis mi­li­jo­nus eu­rų.  Teis­mas nu­sta­tė tik jo val­do­mą ne­gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties tur­tą, ku­ris, vyk­dant ban­kro­to pro­ce­dū­ras, tu­rė­tų bū­ti par­duo­tas.</p> <p>L.Pin­ke­vi­čius šiuo me­tu dir­ba Vil­niaus ben­dro­vės „Ran­ga Group“, už­si­i­man­čios ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, kon­sul­ta­ci­jo­mis ir sta­ty­bo­mis, va­do­vu. Ben­dro­vė tu­ri tik vie­ną dar­buo­to­ją. Taip skel­bia­ma rek­vi­zi­tai.lt.</p> <p>Teis­mas ver­sli­nin­ko ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riu­mi jo pra­šy­mu pa­sky­rė Šiau­lių ben­dro­vę  „Ri­ta­va“, ku­ri teis­mo tvir­ti­ni­mui tu­rės pa­teik­ti ver­sli­nin­ko mo­ku­mo at­kū­ri­mo pla­ną.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mu ban­kro­to pro­ce­dū­ros ga­li truk­ti tre­jus me­tus, po šio lai­ko­tar­pio li­ku­sios sko­los yra nu­ra­šo­mos. Pa­gal šį įsta­ty­mą teis­mas pri­ima nu­tar­tį fi­zi­niam as­me­niui iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, kai jis ne­ga­li įvyk­dy­ti sko­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rių mo­kė­ji­mo ter­mi­nai su­ėję ir ku­rių su­ma pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo teis­me die­ną vir­ši­ja 25 Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas mi­ni­ma­lias mė­ne­si­nes al­gas. Da­bar ši su­ma – per 15 tūkst. eu­rų.</p> <p>L.Pin­ke­vi­čius dėl jam iš­kel­tos ban­kro­to by­los pa­reiš­kė: „Jo­kių ko­men­ta­rų.“</p> <p>Šiuo me­tu ban­kro­to by­los yra iš­kel­tos 18 Aly­taus mies­to ir 9 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1174&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YUGWfVpScs2d2r4W3YL0bQNCK1OFtyNQ8qUTSGhiRZs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 13:41:57 +0000 vyrredaktorius 1174 at https://www.alytausnaujienos.lt Seimo narių Lauryno Kasčiūno ir Dainiaus Kreivio pranešimas: „Seime siūloma Sausio 13-ąją skelbti nedarbo diena, o gegužės 1-ąją išbraukti iš nedarbo dienų sąrašo“ https://www.alytausnaujienos.lt/seimo-nariu-lauryno-kasciuno-ir-dainiaus-kreivio-pranesimas-seime-siuloma-sausio-13-aja-skelbti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Turime labiau vertinti sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, reikšmę mūsų valstybingumo istorijai. Sausio 13-oji visoms kartoms leidžia suprasti, kad mūsų valstybei ir tautai laisvė yra daugiau nei duotybė ar dovana. Mūsų laisvė buvo iškovota mūsų tautos vienybe ir kritusių prieš Rusijos ginklus didvyrių krauju“, – sakė L. Kasčiūnas.</p> <p>Parlamentaro D. Kreivio teigimu, svarbu saugoti ir puoselėti istorinę atmintį, nes tol kol mūsų širdyse istorija bus gyva, tol mūsų valstybė išliks laisva ir nepriklausoma. „Prie to prisideda ir tokių atmintinų dienų kaip sausio 13-oji geresnis įprasimas. Todėl itin tikslinga sausio 13-ąją paskelbti nedarbo diena. Tokiu atveju žmonės turėtų laisvo laiko ir galėtų aktyviau dalyvauti Laisvės gynėjų pagerbimui skirtuose renginiuose“, – teigė D. Kreivys.</p> <p>Įstatymo aiškinamajame rašte pažymima, kad šiuo metu Europos Sąjungos valstybių narių švenčių dienų vidurkis yra apie 12, o Lietuvoje yra 15 švenčių dienų. Padidinus bendrą švenčių dienų skaičių, gali būti neigiamų ekonominių padarinių, nes dėl papildomos švenčių dienos sumažėtų darbuotojų, kurių darbas apmokamas pagal laikinę ir vienetinę darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestis, įmonės netektų dalies pelno, sumažėtų įplaukų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kitus valstybės pinigų fondus. Į šiuos fondus dėl kiekvienos papildomos nedarbo dienos nesurenkama apie 40 mln. eurų, nors tam tikra dalis biudžetinių įstaigų ir privačių įmonių dirba ir švenčių dienomis. Todėl, atsižvelgiant į tai ir siekiant išlaikyti tą patį bendrą švenčių dienų skaičių, tikslinga gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną – išbraukti iš švenčių dienų, per kurias paprastai nedirbama, sąrašo. Be to, manytina, kad Lietuvoje gegužės 1-osios šventimo tradicijos nėra susiformavusios.</p> <p> </p> <p>Lietuvos Respublikos Seimo narys</p> <p>Laurynas Kasčiūnas</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3672"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579535260"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Virginija</span> - Pir, 2020-20-01 - 17:47</p> </li> <a href="/comment/3672#comment-3672" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3672#comment-3672" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nešvenčia nei 13 nei 1 ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nešvenčia nei 13 nei 1 ir man tas pas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3672" token="4rzQ8nlGgZ5ooJqbL1z1XK-ctQx2XCmT1TX86hdtVko"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3639"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579347809"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Šeš, 2020-18-01 - 13:43</p> </li> <a href="/comment/3639#comment-3639" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3639#comment-3639" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lietuvos valdyme įdomi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lietuvos valdyme įdomi situacija. Valstiečiai Seimo valdžioje su jų pliusais minusais. Bet konservatoriai su socdemais dar silpnesni lygiai. Pas konservatorius lyderis jaunuolis atitrūkęs nuo realybės. Pas socdemus ir jaunuolis, berods prieš ir konservatorium pabuvęs, ir tolstantis nuo realybės. Ypač per šias partijas jaučias Alytaus valdyme. Nors partijos su patirtim realiai iš primiryvaus uab lygio tik sau nepakylantis. Ir rimčiau ar išsilaikytų su tokiais lygiais. Nors Alytaus miesto valdyme braška per visas siūles.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3639" token="M5QGGa0XbRZflQ_IvHFodd4vuLQnkTVkkYAoFbxGkPk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3637"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579344098"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>artistai</span> - Šeš, 2020-18-01 - 12:41</p> </li> <a href="/comment/3637#comment-3637" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3637#comment-3637" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtų problemų sprest…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtų problemų sprest nesugeba, tai čia išsilieja. Tokių pasekėjų ir Alytuj per valdymą braižas jaučiasi. Vaikų darželio mastysena.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3637" token="sg-7NIXtKpJZU6SZltjiXg2w1TvaQcDggwI0ZnOoMdI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3616"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579272801"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Pen, 2020-17-01 - 16:53</p> </li> <a href="/comment/3616#comment-3616" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3616#comment-3616" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">visoj europoj svencia darbo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>visoj europoj svencia darbo diena</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3616" token="nyPyrrNp0S9j-gnkyLB-BYzre-CHEUxwPIFshkPXVzo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1169&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5qaVsawGwnSXyvMr5X1euPTOzRoeHzsSDem4j6EKWT8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 12:19:23 +0000 vyrredaktorius 1169 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to cen­tre ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas su bu­tais tu­rė­tų at­si­ras­ti me­tų pa­bai­go­je https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-cen-tre-ko-mer-ci-nes-pa-skir-ties-pa-sta-tas-su-bu-tais-tu-re-tu-si-ras-ti-me-tu-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_8091.JPG?itok=KxcszS3j" width="344" height="287" alt="Tomas Plytninkas" title="„Tai bus mo­der­nus pa­sta­tas Aly­taus cen­tre, ti­kė­ti­na, kad pa­trauk­lus ir ver­slui, ir no­rin­tie­siems gy­ven­ti šio­je vie­to­je. Bu­tai čia tu­rės te­ra­sas, ku­rių dy­dis – nuo 7 iki 100 kvad­ra­ti­nių met­rų“, – tvir­ti­no statybos projekto valdytojas Tomas Plyt­nin­kas. itos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pro­jek­tui va­do­vau­ja sta­ty­bos in­ži­nie­rius iš Vil­niaus</h2> <p>Ko­mer­ci­nį pa­sta­tą su bu­tais S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je sta­to Aly­taus ben­dro­vė „Sep­tu­sa“ jai pri­klau­san­čia­me, iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gy­ta­me maž­daug 30 arų že­mės skly­pe.</p> <p>Sta­ty­bos pra­si­dė­jo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je, o tu­rė­tų bū­ti baig­tos šių me­tų pa­bai­go­je.</p> <p>Sta­ty­bos kai­nuos apie 3 mln. eu­rų, o iš vi­so į skly­po įsi­gi­ji­mą ir ki­tus su šio­mis sta­ty­bo­mis su­si­ju­sius dar­bus bus in­ves­tuo­ta apie 5 mln. eu­rų.</p> <p>Pa­sta­tas bus maž­daug 4 tūkst. kv. met­rų dy­džio. Nuo S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vės jis bus tri­jų aukš­tų, o link Spor­to mo­kyk­los pa­aukš­tės iki pen­kių aukš­tų.</p> <p>Ja­me 51 proc. tu­ri už­im­ti ko­mer­ci­nės ir pa­slau­gų pa­tal­pos, li­ku­si da­lis bus skir­ta bu­tams, ku­rių dy­dis – nuo 44 iki 105 kv. met­rų plo­to. Iš vi­so čia tu­ri at­si­ras­ti 21 bu­tas, po­že­mi­nis ga­ra­žas su 26 vie­to­mis, dar bus įreng­ta 24 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė Spor­to mo­kyk­los kai­my­nys­tė­je.</p> <p>„Sep­tu­sa“ šio sta­ty­bos pro­jek­to val­dy­to­ją pa­rin­ku­si aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tį sta­ty­bos in­ži­nie­rių iš Vil­niaus To­mą Plyt­nin­ką.</p> <p>Jo tei­gi­mu, už sta­tyb­vie­tė­je pa­ša­lin­tus me­džius sa­vi­val­dy­bei su­mo­kė­ta 7 tūkst. eu­rų, įsi­pa­rei­go­ta iš­as­fal­tuo­ti pri­va­žia­vi­mo ke­lią iki pa­sta­to nuo Sa­va­no­rių gat­vės ir jį per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei, taip pat bus pa­klo­tas nau­jas, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis ša­li­gat­vis, esan­tis ne­to­li Spor­to mo­kyk­los.</p> <p>Nau­jam pa­sta­tui pa­ma­tus įren­gė Vil­niaus ben­dro­vė „Pa­ma­tų ran­ga“. Duo­bė po­že­mi­niams ga­ra­žams jau iš­kas­ta, pa­da­ry­ti ir pa­ma­tai, ar­ti­miau­siu me­tu, at­ei­nan­čią sa­vai­tę, tu­rė­tų pra­si­dė­ti pa­sta­to kon­struk­ci­jų mon­ta­vi­mas.</p> <p>Kaip sa­kė T.Plyt­nin­kas, kon­struk­ci­jų ran­go­vą bu­vo pa­ti­kė­ta pa­rink­ti jam, rink­ta­si iš pen­kių, o pri­im­ti­niau­sia kai­na pa­si­ro­dė Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“. Pas­ta­ro­ji iš „Kau­no kra­nų“ sta­ty­boms yra pa­sam­džiu­si bokš­ti­nį kra­ną.</p> <p>„Tai bus mo­der­nus pa­sta­tas Aly­taus cen­tre, ti­kė­ti­na, kad pa­trauk­lus ir ver­slui, ir no­rin­tie­siems gy­ven­ti šio­je vie­to­je. Bu­tai čia tu­rės te­ra­sas, ku­rių dy­dis – nuo 7 iki 100 kvad­ra­ti­nių met­rų“, – tvir­ti­no T.Plyt­nin­kas.</p> <p>Prie pa­sta­to taip pat tu­rė­tų bū­ti įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, at­si­ras­ti mo­der­nus jo ap­žel­di­ni­mas.</p> <h2>„Sep­tu­sa“ Aly­tu­je sta­to pir­mą pa­sta­tą</h2> <p>Ben­dro­vė „Sep­tu­sa“ mi­nė­tą pa­sta­tą Aly­tu­je sta­to pir­mą. Ši ben­dro­vė per ak­ci­nin­kus ir jų gi­mi­nai­čius yra su­si­ju­si su dar dviem mies­te vei­kian­čio­mis ben­dro­vė­mis – „Dai­na­vos tur­tai“ ir „Ve­lau­ra“.</p> <p>„Dai­na­vos tur­tams“ pri­klau­so da­lis skly­po Aly­taus cen­tre, nu­griau­tos pi­ce­ri­jos „Pa­ler­mo“ te­ri­to­ri­jo­je. Kol kas šis skly­pas yra tuš­čias, ja­me „Dai­na­vos tur­tai“ pla­na­vo sta­ty­ti ko­mer­ci­nį pa­sta­tą, ta­čiau dėl už­si­tę­su­sio by­li­nė­ji­mo­si su pi­ce­ri­jos sa­vi­nin­kais to­kį pa­sta­tą nu­spren­dė sta­ty­ti ki­to­je S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vės pu­sė­je.</p> <p>„Ve­lau­ra“ pra­ėju­sios va­sa­ros pa­bai­go­je iš vals­ty­bės įmo­nės Tur­to ban­ko vie­šo auk­cio­no me­tu įsi­gi­jo bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą Aly­taus cen­tre, Mies­to so­de, taip pat S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je su maž­daug 11 arų že­mės skly­pu. Ja­me pla­nuo­ja­ma įreng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas, ku­rios bū­tų siū­lo­mos nuo­mai.</p> <p>Taip pat „Ve­lau­ra“ mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos elek­tro­ni­nio auk­cio­no me­tu už­per­nai pa­va­sa­rį yra įsi­gi­ju­si bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne pa­sta­tą su be­veik vie­nu hek­ta­ru že­mės. Kol kas čia ne­vyk­do­ma jo­kia veik­la.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7885%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1167-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7885%201.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8057.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1167-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8057.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8091_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1167-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8091_0.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3623"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579286234"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Statybininkas</span> - Pen, 2020-17-01 - 20:37</p> </li> <a href="/comment/3623#comment-3623" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3623#comment-3623" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vau, ziauriai idomu is kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vau, ziauriai idomu is kur krana samdo :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3623" token="0ONJhchGyHkoyqNSbf8FwpPRkrvvkYf2ZsWw05RjXHQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3620"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579282985"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vilija</span> - Pen, 2020-17-01 - 19:43</p> </li> <a href="/comment/3620#comment-3620" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3620#comment-3620" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Raso kas nesupranta, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Raso kas nesupranta, kad statybu kaina, ar Vilniuje, ar Alytuje, tai yra vienodai, reiktu tik pasidžiaigti, kad Alytuje prasidėjo naujos statybos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3620" token="tF8GWuvdIzJcavd8fkP8mtnMcIkOdq6jUeL8TWV9H8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3618"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579277677"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Merui klausimas</span> - Pen, 2020-17-01 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/3618#comment-3618" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3618#comment-3618" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada parduosit arba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada parduosit arba nugriausit šalia šio sklypo esančią gražiausioj vietoj sporto mokyklą. Reikia greičiau panaikinti sporto mokyklą nes trukdys statomo namo gyventojam</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3618" token="02oV9rxj-vaOeKD3Ccti5MnFgpCl-yjmENRK7qDwg14"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3612"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579268276"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>DDD</span> - Pen, 2020-17-01 - 15:37</p> </li> <a href="/comment/3612#comment-3612" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3612#comment-3612" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">butai Alytuj prangzzzz,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>butai Alytuj prangzzzz, gyventoju toliau mažės .......................................</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3612" token="IlWpjy_UOi1nfDXdM-tSHqzGTwsWAnVomU6Bt8UGato"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3611"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579265305"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>www</span> - Pen, 2020-17-01 - 14:48</p> </li> <a href="/comment/3611#comment-3611" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3611#comment-3611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kovensku skalbykla bus</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kovensku skalbykla bus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3611" token="6klb-7lH5U4TIG4bwhJ2p7trqtCGBy73cwWDKwsjONc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3605"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579249203"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>DDD</span> - Pen, 2020-17-01 - 10:20</p> </li> <a href="/comment/3605#comment-3605" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3605#comment-3605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Arba meluoja arba patys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Arba meluoja arba patys nieko nesupranta. Savikaina gaunasi kvadrato virš 1 100 Eurų. Plius pelnas arba be pelno. Alytuj nėra ir kelis metus nebus tokių kainų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3605" token="Wt3B2gsHduJc_roIAxa4QNc2YRSpoJ3tVLzAxr1jKSg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3602"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579210889"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Minas</span> - Ket, 2020-16-01 - 23:41</p> </li> <a href="/comment/3602#comment-3602" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3602#comment-3602" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai tik staykit daugiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai tik staykit daugiau Alytus turi plėstis, butus iśpirks greit, bus naujoviška, modernu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3602" token="0bkGvw-FgAJHGk_Q-4BNi0gLyquP557Vt6BEpW0cJ3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3600"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579204452"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Ket, 2020-16-01 - 21:54</p> </li> <a href="/comment/3600#comment-3600" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3600#comment-3600" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na reik tiketis kad kelias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na reik tiketis kad kelias ir saligatvis bus normaliai padarytas ,ne taip sudarankiskai kaip nauja aikstele prie kino tetro</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3600" token="tJLTkxyDKoZkRVBd6L3atVZj8CpIf-BDDMmlPzpvdgE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1167&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="lBXDXCh-cD2Q5iYuOXEYB6J0PwRfTNoOwZaKp9Gcoag"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 Jan 2020 07:52:12 +0000 vyrredaktorius 1167 at https://www.alytausnaujienos.lt Ap­sau­ga nuo paukš­čių gri­po: na­mi­nius paukš­čius pra­šo­ma lai­ky­ti už­da­ry­tus https://www.alytausnaujienos.lt/ap-sau-ga-nuo-pauks-ciu-gri-po-na-mi-nius-pauks-cius-pra-so-ma-lai-ky-ti-uz-da-ry-tus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Cernius.JPG?itok=VhKTed_u" width="344" height="287" alt="Černius" title="Anks­tes­niais me­tais lai­ky­ti už­da­ry­tus na­mi­nius paukš­čius bu­vo rei­ka­lau­ja­ma nuo ko­vo 1-osios, pra­si­dė­jus lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai, da­bar, kaip sa­kė lai­ki­nai Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Romas Čer­nius, to jau rei­ka­lau­ja­ma šiuo me­tu, nes lau­ki­niai, ypač van­dens, paukš­čiai yra pa­grin­di­niai gri­po pla­tin­to­jai. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Veik­los te­ri­to­ri­jo­je – be­veik 2 mln. de­kla­ruo­tų na­mi­nių paukš­čių</h2> <p>Po Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos nuo per­nykš­čio gruo­džio šiai tar­ny­bai pa­val­di Aly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ta­po Aly­taus de­par­ta­men­tu, ku­rios veik­los te­ri­to­ri­ja –  Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, Aly­taus, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos ra­jo­nai.</p> <p>De­par­ta­men­to veik­los te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu ofi­cia­liai yra de­kla­ruo­ta 1 mln. 925 tūkst. 481 na­mi­nis paukš­tis, dau­giau­sia – viš­tų ir ka­la­ku­tų. Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, ne­ma­žai na­mi­nių paukš­čių ne­dek­la­ruo­ta, nes jų de­kla­ra­ci­jos nė­ra rei­ka­lau­ja­ma, tad mi­nė­tą skai­čių dar  ga­li pa­pil­dy­ti ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių na­mi­nių paukš­čių.</p> <p>Da­bar pen­kio­se de­par­ta­men­to ap­tar­nau­ja­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se yra 540 viš­tų au­gin­to­jų, ku­rie lai­ko be­veik 1 mln. 880 tūkst. šių na­mi­nių paukš­čių. Dau­giau­sia viš­tų lai­ko­ma Aly­taus ra­jo­ne, – 142 ūkiai jų tu­ri per 1 mln.</p> <p>Keturio­se sa­vi­val­dy­bė­se yra 51 ka­la­ku­tų au­gin­to­jas, šių paukš­čių lai­kan­tis be­veik 36 tūkst. Dau­giau­sia – per 34 tūkst. jų au­ga 15-oje Laz­di­jų ra­jo­no ūkių. Aly­taus ra­jo­ne tiek pat ūkių au­gi­na 920 ka­la­ku­tų.</p> <p>Visiškai nedeklaruota kalakutų Prienų rajone.</p> <p>Per 7 tūkst. 800 put­pe­lių keturio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, išskyrus Prienų rajoną, lai­ko 14 as­me­nų, o jų di­dži­ą­ją da­lį – 6 as­me­nys iš Aly­taus ra­jo­no. Per 1 tūkst. 200 žą­sų pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se lai­ko 35 as­me­nys, dau­giau kaip pu­sę jų au­gi­na 5 Laz­di­jų ra­jo­no as­me­nys.</p> <p>Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je, Aly­taus, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos ra­jo­nuo­se šiuo me­tu yra 51 an­čių au­gin­to­jas, šių na­mi­nių paukš­čių tu­rin­tis be­veik 1 tūkst., o jų dau­giau­sia – 580 au­ga 13-oje Aly­taus ra­jo­no ūkių.</p> <p>Druskininkų sa­vi­val­dy­bė­je, Alytaus ir Varėnos rajone 5 as­me­nys lai­ko be­veik 570 ba­lan­džių, ku­rių 280 yra pas vie­ną as­me­nį Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je.</p> <p>57 fa­za­nus tu­ri 3 as­me­nys tri­jo­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se – Aly­taus, Laz­di­jų ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je. Pas­ta­ro­jo­je 1 as­muo jų au­gi­na per 40.</p> <p>Vie­nin­te­lė­je Pie­tų Lie­tu­vos – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je 1 as­muo de­kla­ra­vęs au­gi­nan­tis 8 gul­bes. </p> <p>Iš be­veik 2 mln. ofi­cia­liai de­kla­ruo­tų na­mi­nių paukš­čių maž­daug 1 mln. 800 tūkst. au­gi­na­ma 19-oje di­de­lių ūkių. 12-a jų au­gi­na mė­si­nius paukš­čius (4 to­kie ūkiai yra Aly­taus ra­jo­ne, po 3 –Laz­di­jų ir Prie­nų ra­jo­nuo­se, 2 – Va­rė­nos ra­jo­ne), 4 – na­mi­nius paukš­čius (3 – Aly­taus ra­jo­ne, 1 – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je), yra 2 pre­kiau­to­jų paukš­čiais ūkiai, po vie­ną – Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nuo­se bei 1 viš­tų de­dek­lių ūkis Va­rė­nos ra­jo­ne.</p> <p>Lai­ki­nai Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čio Ro­mo Čer­niaus tei­gi­mu, bū­tent šiems na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams ir vi­siems, ku­rie yra ofi­cia­liai ne­dek­la­ra­vę šių paukš­čių, yra ak­tu­a­lus kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, taip pat Slo­va­ki­jo­je ir Veng­ri­jo­je pra­dė­jęs plis­ti di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo, grei­tai sklin­dan­tis paukš­čių gri­pas H5N8.</p> <h2>Paukš­čių gri­po at­ve­jis – gul­bėms prieš tre­jus me­tus</h2> <p>R.Čer­niaus pa­ste­bė­ji­mu, paukš­čių gri­po vi­ru­sas pas­ta­rą­jį kar­tą Lie­tu­vo­je fik­suo­tas 2017-ai­siais žie­mo­ti li­ku­sioms gul­bėms, – iš pen­kių pa­tvir­tin­tų at­ve­jų 4 šie paukš­čiai bu­vo Kau­ne ir 1 Klai­pė­do­je: „Na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mo vie­to­se gri­po nė­ra bu­vę. Ta­čiau no­rint jo iš­veng­ti, kai li­ga plin­ta kai­my­nys­tė­je, bū­ti­na im­tis na­mi­nių paukš­čių ap­sau­gos prie­mo­nių.“</p> <p>Anks­tes­niais me­tais lai­ky­ti už­da­ry­tus na­mi­nius paukš­čius bu­vo rei­ka­lau­ja­ma nuo ko­vo 1-osios, pra­si­dė­jus lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai, da­bar, kaip sa­kė R.Čer­nius, to jau rei­ka­lau­ja­ma šiuo me­tu, nes lau­ki­niai, ypač van­dens, paukš­čiai yra pa­grin­di­niai gri­po pla­tin­to­jai.</p> <p>Taip pat na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams nu­ro­do­ma veng­ti pa­ša­li­nių žmo­nių ap­si­lan­ky­mo ūkiuo­se, ki­tų sau­gu­mo prie­mo­nių, kaip an­tai pa­ša­li­nio trans­por­to, lau­ki­nių gy­vū­nų, grau­ži­kų pa­te­ki­mo, tu­ri bū­ti pai­so­ma ne tik di­de­liuo­se, bet ir ma­žuo­se ūkiuo­se.</p> <p>„Paukš­čiai už­si­kre­čia ir les­da­mi už­krės­tą le­sa­lą ar­ba ger­da­mi už­krės­tą van­de­nį. Di­džiau­sią ti­ki­my­bę už­si­krės­ti paukš­čių gri­pu tu­ri paukš­čiai, lai­ko­mi at­vi­ruo­se van­dens tel­ki­niuo­se ar prie jų. Paukš­čių gri­pas tu­ri sa­vy­bę plis­ti ir ne­tie­sio­gi­nio kon­tak­to bū­du, pa­vyz­džiui, juo ga­li­ma už­si­krės­ti per paukš­čių iš­sky­ras, ypač iš­ma­tas, per ap­krės­tus pa­ša­rus, van­de­nį, in­ven­to­rių, rū­bus ar ava­ly­nę. Paukš­čių gri­pas nė­ra iš­gy­do­mas, ar­ba paukš­čiai nu­gaiš­ta, ar­ba rei­kia juos su­nai­kin­ti“, – pa­sa­ko­jo R.Čer­nius.</p> <p>Kaip at­pa­žįs­ta­mas paukš­čių gri­pas? Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai įvar­di­jo pa­grin­di­nius po­žy­mius: paukš­čiai nu­sto­ja les­ti, ger­ti, sun­kiai kvė­puo­ja, pa­mėls­ta jų skiau­te­rės, barz­de­lės, pa­tins­ta gal­vos ir kak­lo au­di­niai, at­si­ran­da krau­jos­ru­vos odo­je ir glei­vi­nė­se.</p> <p>Lai­ki­nai Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis R.Čer­nius tvir­ti­no, kad žmo­nės paukš­čių gri­pu ne­ga­li už­si­krės­ti, ta­čiau lies­ti nu­gai­šu­sių lau­ki­nių paukš­čių ne­re­ko­men­duo­ja­ma,  paukš­tie­ną ap­do­ro­jant ter­miš­kai šis vi­ru­sas žūs­ta.</p> <p>Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­ša, kad, ga­vus pra­ne­ši­mus iš Len­ki­jos apie paukš­čių gri­pą, su­griež­tin­ta paukš­tie­nos siun­tų kon­tro­lė, tik­rin­amos vi­sos įve­ža­mos siun­tos, o iš tų Len­ki­jos te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se nu­sta­ty­tas paukš­čių gri­pas, paukš­tie­na ar jos ga­mi­niai į mū­sų ša­lį įvež­ti ne­bu­vo.</p> <p>Taip pat tikrinami įvežami gyvi paukščiai, kiaušiniai ir paukščių mėšlo siuntos.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_6453%201_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1166-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_6453%201_1.JPG" width="2732" height="4142" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_9880_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1166-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_9880_0.JPG" width="2048" height="3072" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3666"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579506209"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kiaušinis</span> - Pir, 2020-20-01 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/3666#comment-3666" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3666#comment-3666" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nepirkt iš jo kiaušinių</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nepirkt iš jo kiaušinių</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3666" token="eAGF1ui5QvK1msYSDbAU1LfbaJ41UTPIfSnMFAlfEbQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3579"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579163992"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Miestietis</span> - Ket, 2020-16-01 - 10:39</p> </li> <a href="/comment/3579#comment-3579" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3579#comment-3579" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kaip turi elgtis Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kaip turi elgtis Alytaus gyventojai, kurie savo sklypuose mieste dabar gano 10-20 vištų ? Ar galima vištas leisti į lauką ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3579" token="kBvhD21M0AP57VFhdC91Y5FnEDeOTsWOx3OIaaqXSm4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1166&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RWL9NlcwXwuXzzHcT3GFCCqt_vtGVwL6wi78bTQNfb8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 Jan 2020 07:44:38 +0000 vyrredaktorius 1166 at https://www.alytausnaujienos.lt Žmogaus teisių komitetas aiškinosi, ar išmokome Alytaus padangų gaisro gesinimo pamokas https://www.alytausnaujienos.lt/zmogaus-teisiu-komitetas-aiskinosi-ar-ismokome-alytaus-padangu-gaisro-gesinimo-pamokas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/713383" rel="bookmark"> Nr. <span> 7(13383) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_0396.JPG?itok=ajeUcVER" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Renginyje dalyvavo vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, vidaus tarnybos generolas Saulius Greičius, sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Saulius Džiautas, kiti kompetentingi vadovai ir asmenys, atsakingi už sveikatos apsaugą, ekstremalių situacijų valdymą, savivaldybės atstovai.</p> <p>Gaisrą gesinęs Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos narys Justas Maižiečius pažymėjo netinkamo pasirengimo reaguoti į situaciją pavyzdžius. Jis paminėjo atvejį, kai gaisro gesinimo metu jam suplyšo batai. Skubiai juos pakeisti nebuvo rasta galimybių ir tik po paros buvo pasiūlyti sveiki, nors ir dėvėti, batai. Atkreiptas dėmesys ir į atitinkamos darbo aprangos, kokybiškų respiratorių trūkumą jau užgesinus gaisrą ir tvarkant dulkėse ir kitokiuose teršaluose skendinčią gaisravietę. Komiteto pirmininkas Valerijus Simulik stebėjosi padėtimi, kad nustačius gaisrininkui ūmaus perikardito diagnozę po gaisro gesinimo, pasigirdo svarstymų, ar tikrai šios ligos atsiradimui turėjo įtakos darbas gaisravietėje, o gal ligą sukėlė gyvenimo būdas ar kiti veiksniai. „Juk gaisrininkų sveikatą tikrina kaip „kosmonautų“, tai kaip galėjo liga likti nepastebėta, jei ji atsirado iki darbo ekstremalioje gaisravietėje“, – klausė komiteto pirmininkas.</p> <p>Nežiūrint kritinių klausimų, buvo paminėti ir teigiami reagavimo aspektai, taip pat sveikatos specialistų įveiktas iššūkis patikrinti gaisravietėje dirbusius gaisrininkus ir ekskavatorininkus. Susitikimas vyko be konfliktinių pareiškimų, buvo siekiama aiškumo, kaip užkirsti kelią žmogui ir aplinkai kenksmingoms avarijoms ateityje, kaip skubiai ir efektyviai reaguoti į kilusią ekstremalią situaciją, koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmus, apsaugoti gelbėtojus, atsisakyti įprastai situacijai būtinų biurokratinių procedūrų, jeigu jos stabdo gelbėjimo procesą.</p> <p>S. Džiautas problemą matė ir dabartinėje verslo subjektų veiklą reglamentuojančioje tvarkoje. Jo teigimu, jei verslo įmonė nuperka seną sandėlį, ji ne visada deklaruoja, kokia veikla žada užsiimti. Pasiūlyta prevenciškai įvertinti visas sandėliavimo ir gamybos įmones, kurios turi rizikos veiksnių, licencijuoti sandėliavimo įmones, apibrėžti jų veiklos ribas – kokių prekių sandėliavimu jos gali užsiimti ir atitinkamai įtraukti į rizikos grupę bei turėti aiškų planą, kaip veikti kilus avarijai.</p> <p>Aptarta, kad turėtų būti institucija Lietuvoje, kuri skubiai atliktų tyrimus dėl organizmo apnuodijimo (pvz., apsinuodijimo kietosiomis dalelėmis ar cheminiais junginiais). Pažymėta, kad būtina įvertinti atvejus, kai gelbėtojams liga pasireiškia ne iš karto po gelbėjimo operacijos, o po kelių mėnesių ar metų.</p> <p>V. Simulikas pažadėjo šį parlamentinės kontrolės klausimą palikti komiteto veiklos darbotvarkėje – komitetas ir toliau aiškinsis, ar klaidos buvo išmoktos, ir kaip pasirengta jų nekartoti.</p> <p class="text-align-right">Parengė Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3631"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579326029"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimai</span> - Šeš, 2020-18-01 - 07:40</p> </li> <a href="/comment/3631#comment-3631" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3631#comment-3631" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl iš pirmų gaisro dienų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl iš pirmų gaisro dienų iškart nesikreipta į vyriausybę ir nedaryti karantinai pramonės, Putinų mikrorajonuose ir..? O girdėjos per kelias dienas užgesins, miegokit ramiai. Tik vėliau...Kaip ir kodėl putom negesinta? Kur gal buvo galima trumpiau, mažiau terštumų ir padarinių. ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3631" token="qmX9qkRHx7akDgfzXZmzOa__VR0pBD08WkNom2zRX3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3578"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579153641"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mandri interesai</span> - Ket, 2020-16-01 - 07:47</p> </li> <a href="/comment/3578#comment-3578" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3578#comment-3578" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kalbos, kad kalbėt. Galėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kalbos, kad kalbėt. Galėjo palaukt, kol meras gryž iš komandiruotės, ir būt pareguliavęs kur bėdos. Kaip ir gaisro metu. Kur klausimas kam reikalingi institucijų vadovai. Juo lab 2 vrm vicministrai alytiškiai. Vienas prieš buvęs Alytaus m. vicmeru dalim atsakingas. Kad gal ir tuo met savivaldybėj nebuvo rimtų krizinių planų. Kitas prieš buvęs Alytaus policijos vadovu, o žmona jei savivaldybei aplinkos apsaugos skyriuj dirba - nėra kam žinoti. Priešgaisrinė pavaldi vrm. Kur klausimai, kodėl iš pirmų dienų nebuvo karantinų ir ne putom gesinta? Kur gal būt greičiau ir kiek dienų trumpiau gesinta, tiek mažiau terštumų ir bėdų. Matos, ūkinės kompetencijos stygius. Nes realybėj seniai galioja tvarkos, kurios tokias situacijas sukontroliuoja ir be problemų. Štai ką reiškia Alyruj per savivaldą įdieginėt kaip policinę tvarką. Nepajėgūs elementarių ūkinių problemų išsispręst, ką kitur be vargų pasidaro.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3578" token="-CwyXNgHV31xMOyayjJBOwSgnGtlwdmExFyBN8cFfrw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3570"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579104225"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ypatumai</span> - Tre, 2020-15-01 - 18:03</p> </li> <a href="/comment/3570#comment-3570" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3570#comment-3570" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaisro ypatumų tyrime…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaisro ypatumų tyrime nesimato rezultatų. Nemažą laiką tiria teisėsaugos nemažos pajėgos, bet nesimato svarbiausio. Verslo įmonės savininko mecenato santykių su nerais reikšmės įmonės neatsakingam kontroliavime. Iš savivaldybės krizinių planų, jei vėl panaši bėda? Kaip pasiruošę..? Koks apsaugos priemonių rezervas atsargai paruoštas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3570" token="KzLCw3IRyh62wQL2cw83TVqMIJmfgdIgTz1vDPX9C9Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1164&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wXikmiafCl2qkpQhmIo0ywuFTIbCIqegPhyJiagWk6c"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 15 Jan 2020 14:34:55 +0000 vyrredaktorius 1164 at https://www.alytausnaujienos.lt Aplinkos ministerija pagal savo pageidavimus ekspertų prašo koreaguoti išvadas dėl Punios šilo https://www.alytausnaujienos.lt/aplinkos-ministerija-pagal-savo-pageidavimus-ekspertu-praso-koreaguoti-isvadas-del-punios-silo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/renatas-jakaitis-punios-silas-Elnias_05%20copy%202.JPG?itok=QFfS0IKH" width="344" height="287" alt="Punios silas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">„Šis pavedimas yra akivaizdus pavyzdys, rodantis, jog Aplinkos ministerijos siūlomas „alternatyvus“ Punios šilo apsaugos organizavimas negriežtinant šilo apsaugos statuso yra nepatikimas. Kaip matome, ministras lengva ranka koreguoja siūlymus taip, kad gamtosauga būtų „patogi“ siauram suinteresuotų asmenų ratui. Tai visiškai neatitinka ilgalaikių Punios šilo apsaugos poreikių ir tik dar sykį įrodo, jog rezervato statusas – tinkamiausias sprendimas. Galų gale, tai galima vertinti kaip tiesmuką pasityčiojimą iš sistemoje dirbančių ekspertų darbo.“ – sako vienas iš judėjimo dėl Punios šilo išsaugojimo iniciatorių, Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas.</p> <p class="text-align-justify">Teikdami savo išvadas ekspertai pažymėjo, jog keliami apsaugos tikslai yra suderinami su genetinių draustinių išsaugojimu, todėl Aplinkos ministerijos prašymas šias teritorijas išskirti yra nesuprantamas. Lapkričio mėnesį viešame renginyje pristatydamas ministerijai teikiamas gamtos apsaugos tikslų siūlymus ekspertas Vytautas Ūselis sakė: „Aplinkos ministerijai pateikti Punios šilo apsaugos tikslai neprieštarauja genetinių medynų apsaugos tikslams ar miško tvarkymo taisyklėms. Problemų nėra, kai siekiama ilgaamžiškumo ir savaiminio miško atsikūrimo. Problemos atsiranda, kai norima iškirsti medžius ir juos atsodinti dirbtinai. Mes su tuo negalime sutikti. Vertinant iš genetinės įvairovės pusės, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vyksta klimato kaita. Iškirtę esamus medžius ir užsėję plotus ta sėkla, kuri šiuo metu, mūsų požiūriu, yra geriausia, tipiškiausia – nieko nepasieksime. Vykstant klimato kaitai natūraliai užauga tokie medžiai, kurie jau yra prisitaikę prie kintančių sąlygų. Pats svarbiausias genetinės įvairovės išsaugojimo principas yra tos natūralios kaitos atsikūrimas“.</p> <p class="text-align-justify">Šiuo Aplinkos ministerijos žingsniu pasipiktinę ir mokslininkai. Lietuvos mokslų akademijos narys ir šios nacionalinės akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Bendrosios biologijos sekcijos pirmininkas habil. dr Mečislovas Žalakevičius sakė: „Aš kategoriškai nesutinku su tokia Aplinkos ministerijos pozicija - arba mes saugome biologinės įvairovės vertybes šioje teritorijoje, arba ją naudojame miškų ūkio reikmėms ir tuomet apie jokią apsaugą negali būti net kalbos. Kaip nėra sąvokos „truputį nėščia moteris”, taip negali būti ir „truputį saugome Punios šilą“. Aplinkos ministerija jau kuris laikas mokslininkų biologų rekomendaciju nesilaiko, jie jai nereikalingi, nes daromi politiniai sprendimai, remiantis vien miškininkų pozicija ir norais. Man keista ir skaudu, kad Lietuva, kaip ES narė, ignoruoja tarptautinius įsipareigojimus, konvencijas ir leidžia niokoti unikalias šalies vertybes.”</p> <p class="text-align-justify">Šiuo metu kova dėl Punios šilo išsaugojimo vyksta teisme. Vasario 11 d. vyks antrasis teismo posėdis. Visuomenė ir toliau palaiko rezervato plėtros idėją ir tai netgi remia finansiškai – teismo procesui jau surinkta daugiau nei 6200 Eur, aukotojų skaičius viršija 220. Paramą skirti galima puslapyje <a href="https://puniossilas.lt/">puniossilas.lt</a>.   </p> <p class="text-align-right"><strong>Rokas Maksimavičius</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1163&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2Xcpo413AENMRAwXqL6UKK15o16R-YfYlYDLHuxwAXU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 15 Jan 2020 14:15:02 +0000 vyrredaktorius 1163 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytiškiai tiesia pagalbos ranką vaiko regėjimą gelbėjančiai šeimai https://www.alytausnaujienos.lt/alytiskiai-tiesia-pagalbos-ranka-vaiko-regejima-gelbejanciai-seimai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6-13382" rel="bookmark"> Nr. <span> 6 (13382) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Ma%C5%BEasis%20Adrijus.%20Nuotr.%20i%C5%A1%20%C5%A1eimos%20archyvo.jpg?itok=OrG6TEb2" width="344" height="287" alt="Mazasis Adrijus" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">„Koncertas skiriamas šeimos svajonei – kad mažasis Adrijus matytų mamą ir tėtį, dangų ir gėlę – visą pasaulį. Žymūs atlikėjai Merūnas Vitulskis, Donatas Montvydas-Donny Montell, miesto kolektyvai „Aušrinė“, „Alemana“, „X Faktoriaus“ 2 vietos laimėtoja Martyna Jezepčikaitė, kiti atlikėjai koncertuos neatlygintinai. Kviečiame ir alytiškius prisijungti prie kilnaus tikslo, ateiti į koncertą ir taip paremti jaunos šeimos siekį išsaugoti sūnui regėjimą – tai, ko tėvai patys neturi. Būdami su jais dar labiau palaikysime ir jų stiprybę bei viltį. Visos labdaros koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos berniuko gydymui, kelionėms ir pragyvenimui Šveicarijoje“, – sako tarptautinės soroptimisčių organizacijos, gerinančios moterų ir mergaičių gyvenimo kokybę, Alytaus klubo narė, miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.</p> <p class="text-align-justify">Apie regėjimo negalią turinčios iš Varėnos kilusios Deimantės ir Nerijaus Jasių šeimos pasiryžimą gelbėti sūnaus regėjimą ir sunkumus, su kuriais jie susiduria, I.Pilvelytei papasakojo alytiškė Jūratė Mokrecovaitė, kuri tokiu gražiu darbu – pagalba mažajam Adrijui – nusprendė įprasminti savo jubiliejų.</p> <p class="text-align-justify">Besibaigiant praėjusiems metams soroptimistės sutarė sausio 28 dieną Alytaus miesto teatre organizuoti paramos Adrijui koncertą. Alytiškiai sulaukė ne vienos žinutės socialiniu tinklu, elektroniniu paštu, žodžiu, skrajute ir neliko abejingi – per kelias savaites nupirkta didžioji dauguma bilietų.</p> <p class="text-align-justify">„Turėčiau stebėtis, tačiau nesistebiu, nes žinau, kad Alytuje labai daug gerų, jautrių kito nelaimei žmonių. Gal tik stebino greita reakcija į kvietimą padėti – išsiunčiau žinutes visiems savo socialinio tinklo draugams, per valandą buvo nupirkta apie 50 bilietų, o paskui dar, dar ir dar“, – pasakoja alytiškė soroptimistė Renata Petuškienė.</p> <p class="text-align-justify">Skleisti informaciją apie paramą Deimantės ir Nerijaus Jasių sūnui Adrijui ir sulaukti teigiamo atsakymo sekėsi ir kitoms klubo narėms. Bilietus į koncertą perka ne tik alytiškiai, bet ir kauniečiai, vilniečiai, kitų miestų gyventojai, visuomeninės organizacijos. </p> <p class="text-align-justify">Esame dėkingi visiems, kurie mums padeda</p> <p class="text-align-justify">Adrijaus tėvai Deimantė ir Nerijus susipažino mokykloje, kartu jie jau septynerius metus. Moters akis pažeidė per ankstyvas gimimas – neišnešiotų naujagimių retinopatija (tinklainės kraujagyslių vystymosi sutrikimas). Tačiau ji viena akimi šiek tiek mato, skiria daiktų kontūrus spalvas, savarankiškai prižiūri sūnų.</p> <p class="text-align-justify">Nerijus aplinką, mylimus žmoną ir sūnelį pažįsta tik per prisilietimą ir balsą. Vyras nemato nuo vienerių dėl tos pačios ligos, kuria šiuo metu serga sūnus. Jam buvo pašalintos abi akys, nes nebuvo prieinamas modernus gydymas, kuriuo dabar jau galima išsaugoti regėjimą.</p> <p class="text-align-justify">Nors Deimantės ir Nerijaus sūnelis Adrijus gimė per anksti, 36-ąją savaitę, nudžiugino ne tik gimimu, bet ir tuo, kad buvo matantis. Deja, po mėnesio kūdikiui nustatyta retinoblastoma – akies vėžys.</p> <p class="text-align-justify">Berniukui dabar pusė metų, jis gydomas Šveicarijoje. Kūdikiui buvo skirtos trys chemoterapijos Lietuvoje, Šveicarijoje tris kartus taikytas gydymas lazeriu bei skirta viena chemoterapija, kad liga neplistų į matančią kairę akį. Tačiau gydymas dar nebaigtas.</p> <p class="text-align-justify">„Mes nežinome, kiek reikės keliauti. Dabar Adrijaus vėžys yra sukontroliuotas, tačiau auglys yra piktybinis ir gydytojai neatmeta galimybės, kad jis gali atsinaujinti ir galbūt ateityje reikės dar vienos chemoterapijos, o priežiūros ir stebėjimo gali reikėti ir ne vienus metus. Esame dėkingi visiems, kurie mums padeda. Noriu padėkoti ir alytiškėms, kurios organizuoja labdaros koncertą, ir kad lėšos bus surinktos Adrijaus gydymui ir mūsų kelionėms – taip mes galėsime toliau tęsti gydymą“, – sako Adrijaus mama Deimantė.</p> <p class="text-align-justify">Pasak jos, viena kelionė į Šveicarijos kliniką atsieina beveik 2 tūkst. Eur: reikia sumokėti kelionės, maitinimosi išlaidas už save ir lydintį asmenį, už dalį medicininių paslaugų, kurių nekompensuoja Ligonių kasos.</p> <p class="text-align-justify">Padėkime mažam berniukui</p> <p class="text-align-justify">„Pradėkime šiuos metus gerais darbais ir atiduokime dalelę savęs tiems, kuriems labai skauda, negalvodami apie grąžą. Auginkime gėrį... Tėvai ir medikai daro viską, ką gali, kad Adrijus matytų pasaulį, mes gi galime padėti jiems to siekti. Mažo berniuko likimas labai priklauso nuo mūsų, didelių žmonių, geranoriškumo ir atjautos“, – sako Alytaus soroptimisčių klubo vadovė Daiva Pasaravičienė ir kviečia visus susitikti su Adrijaus mama Deimante paramos koncerte sausio 28 dieną 18 val. Alytaus miesto teatre. Bilietus į koncertą galima įsigyti teatro kasoje arba paskambinus tel. 8 686 41900.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Paaukoti Adrijaus šeimai galima ir pervedus lėšų į Alytaus soroptimisčių klubo sąskaitą: </strong></p> <p class="text-align-justify"><strong>Gavėjas: Alytaus soroptimisčių klubas</strong></p> <p class="text-align-justify"><strong>A.S.: LT25 7044 0600 0202 9664</strong></p> <p class="text-align-justify"><strong>Paskirtis: Adrijaus gydymui</strong></p> <p class="text-align-justify"><strong>Įmonės kodas: 302288579 </strong></p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><strong> Alytaus soroptimisčių klubo inf.</strong></p> <p class="text-align-justify"> <br />  </p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Alytaus%20sooptimisciu%20klubas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1162-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Alytaus%20sooptimisciu%20klubas.JPG" width="1986" height="1405" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Ma%C5%BEasis%20Adrijus.%20Nuotr.%20i%C5%A1%20%C5%A1eimos%20archyvo_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1162-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Ma%C5%BEasis%20Adrijus.%20Nuotr.%20i%C5%A1%20%C5%A1eimos%20archyvo_0.jpg" width="1986" height="1405" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/afi%C5%A1a%20ma%C5%BEa%20rai%C5%A1ka.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1162-IS9hnHkeyQc" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/afi%C5%A1a%20ma%C5%BEa%20rai%C5%A1ka.jpg" width="1986" height="1405" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1162&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mT3m67J9WSMj84MF3NnCNH5NAR49D-iGShFz5XGuJ4Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Jan 2020 14:25:45 +0000 vyrredaktorius 1162 at https://www.alytausnaujienos.lt