Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/aktualijos lt Ūdri­jos as­fal­ta­vi­mas: gat­vė – pa­vo­jin­ges­nė, aikš­te­lė – lė­bau­to­jams https://www.alytausnaujienos.lt/udri-jos-fal-ta-vi-mas-gat-ve-pa-vo-jin-ges-ne-aiks-te-le-le-bau-jams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13324" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13324) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_2985.JPG?itok=OfIYRMhs" width="344" height="287" alt="Ūdrija" title="Naujai išasfaltuotoje Birutės gatvėje palikti kelkraščiai ir aukštos asfalto dangos briaunos kelia pavojų ūdrijiškiams. Tuo piktinasi šios gatvės gyventojai. Ūdrijos seniūnaitis Alfonsas Čižauskas(kairėje) ir Birutės gatvės gyventojai Juozas Kukalskis bei Jonas Bieliauskas – vieni iš dalyvių šį ketvirtadienį vykusiame susitikime su „Alytaus naujienų“ redakcijos žurnalistais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Ar jūs ma­tė­te taip iš­as­fal­tuo­tą gat­vę?“</h3> <p> Bū­tent to tei­ra­vo­si šį ket­vir­ta­die­nį Ūd­ri­jos Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jai, kai jų kvie­ti­mu at­vy­ko­me ap­žiū­rė­ti pa­klo­tos nau­jos as­fal­to dan­gos šio­je gat­vė­je.</p> <p>Ši, vie­na pa­grin­di­nių kai­mo gat­vių, yra tru­pu­tį dau­giau nei pus­ki­lo­met­rio il­gio, maž­daug sep­ty­nių met­rų plo­čio. Toks jos plo­tis bu­vo iš­as­fal­tuo­tas be­veik prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Kaip sa­ko ūd­ri­jiš­kiai, dar so­viet­me­čiu, gy­vuo­jant ko­lū­kiui, žmo­nės džiau­gė­si su­lau­kę nau­jos gat­vės dan­gos.</p> <p>Tuo­met su­tvar­ky­tos gat­vės plo­tį liu­di­ja pa­lik­tas ke­lių de­šim­čių met­rų il­gio ruo­žas po da­bar, prieš Žo­li­nę,  at­lik­to as­fal­to at­nau­ji­ni­mo. Mat ja­me ne­bu­vo duo­bių ir ja­me nau­ja as­fal­to dan­ga ne­klo­ta.</p> <p>Tad kas gi pa­pik­ti­no Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jus po ką tik at­lik­tų dar­bų? Juk pas­ta­ruo­ju me­tu ūd­ri­jiš­kiai ne kar­tą krei­pė­si į ra­jo­no val­džią dėl as­fal­to dan­gos at­nau­ji­ni­mo, nes se­no­ji, ku­rio­je daug kar­tų lo­py­tos duo­bės, jau bu­vo tik­rai su­si­dė­vė­ju­si.</p> <p>„Iš­as­fal­ta­vo tik ke­tu­ris met­rus gat­vės plo­čio, pa­li­ko ne­as­fal­tuo­tus kel­kraš­čius, ku­rie vie­no­je pu­sė­je – apie 80 cen­ti­met­rų, ki­to­je – apie met­rą. As­fal­tas iš­kel­tas apie de­šimt cen­ti­met­rų. Pa­vo­jin­ga ma­ši­noms pra­si­lenk­ti, va­žiuo­jant dvi­ra­čiais gat­ve ri­zi­kin­ga pa­suk­ti į kel­kraš­čius. Į gy­ven­to­jų kie­mus ant juo­ko pa­klo­ti ma­ži tra­paus as­fal­to lie­žu­viai. Jau kai kas suk­da­mas iš kie­mų su­lau­žė ma­ši­nų bu­fe­rius. Skam­bi­nau į sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­rių, tei­ra­vau­si, ar jau baig­ti gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bai, man pa­sa­kė, kad taip. Tie­siog ne­su­pran­ta­me, kaip ga­li­ma bu­vo taip pa­da­ry­ti“, – sa­kė Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jas Juo­zas Ku­kuls­kis.</p> <p>„Iš pra­džių gal­vo­jo­me, kad kel­kraš­čiuo­se bus nu­ties­ti dvi­ra­čių ta­kai. Juk taip ne­ga­li bū­ti iš­as­fal­tuo­ta gat­vė. Pa­si­ro­do, ga­li“, – pik­ti­no­si ki­ta ūd­ri­jiš­kė Jū­ra­tė Če­pu­ly­tė.</p> <p>Dar ki­tas Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jas Jo­nas Bie­liaus­kas, pa­ma­tęs, kad pa­lik­tos as­fal­tuo­ja­mos gat­vės aukš­tos briau­nos truk­dys įva­žiuo­ti į kie­mą, tvir­ti­no pats ta­rę­sis su as­fal­to klo­jė­jais, kad į jo kie­mą bū­tų pa­pil­ta kie­tes­nė as­fal­to dan­ga. Net pats da­vęs me­di­nį įran­kį dan­gai su­tvir­tin­ti. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad taip su­tvar­ky­ta įva­ža tar­naus ne­il­gai, ne­tru­kus ją iš­plaus pra­si­dė­ju­sios dar­ga­nos, o ta­da, anot ūd­ri­jiš­kio, teks gal­vo­ti, kaip sau­giai įva­žiuo­ti į kie­mą.</p> <h3> „Ga­lė­jo tą as­fal­tą pa­klo­ti į kel­kraš­čius“</h3> <p> Tuo pa­čiu me­tu, kai bu­vo as­fal­tuo­ja­ma Bi­ru­tės gat­vė, to­kia dan­ga pa­klo­ta ir aikš­te­lė­je prie kai­mo baž­ny­čios. „Čia tik­rai ge­rai pa­da­ry­ta, be jo­kių prie­kaiš­tų, gal Die­vo pa­bi­jo­ta. Bet kam rei­kė­jo as­fal­tuo­ti aikš­te­lę prie kul­tū­ros na­mų, ku­riuos sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si par­duo­ti. Nie­kas to ne­su­pran­ta. Gal ge­ri­na­mos są­ly­gos bū­si­mam ob­jek­to pir­kė­jui? Ga­lė­jo tą as­fal­tą pa­klo­ti į gat­vės kel­kraš­čius, bū­tų bent žmo­nėms nau­da“, – svars­tė Ūd­ri­jos gy­ven­to­jai.</p> <p>Šio Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos kai­mo se­niū­nai­tis Al­fon­sas Či­žaus­kas tvir­ti­no, kad aikš­te­lė­je prie jau maž­daug dve­jus me­tus ne­vei­kian­čių kul­tū­ros na­mų va­ka­rais su au­to­mo­bi­liais ren­ka­si jau­ni­mas iš­ger­ti svai­gių­jų gė­ri­mų ir pa­rū­ky­ti, ne­gi lė­bau­to­jams ir iš­as­fal­tuo­ta ta aikš­te­lė.</p> <p>Iš­as­fal­tuo­ta aikš­te­le prie ne­vei­kian­čių kul­tū­ros na­mų ste­bė­jo­si ir Ūd­ri­jos ben­druo­me­nės „Žel­muo“ va­do­vas Al­gis Ma­laš­ke­vi­čius: „Koks tiks­las ją as­fal­tuo­ti, kai ob­jek­tas ruo­šia­mas par­da­vi­mui? Gal sa­vam pi­lie­čiui ruo­šia­ma­si par­duo­ti kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą?“</p> <p>Iš tie­sų Ūd­ri­jos kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas, ku­rio di­džio­ji da­lis pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, o da­lis pri­va­tiems as­me­nims, jau ant pri­va­ti­za­ci­jos slenks­čio. Su vals­ty­bės įmo­ne Tur­to ban­ku de­ri­na­mas  prie šio pa­sta­to su­for­muo­to be­veik 36 arų že­mės skly­po per­da­vi­mo pa­sta­to pir­kė­jui bū­das – nu­oma ar par­da­vi­mas, ir tai su­de­ri­nus tu­rė­tų pra­si­dė­ti pri­va­ti­za­vi­mo eta­pas.</p> <p>Bu­vu­siais kul­tū­ros na­mais ūd­ri­jiš­kiai ne­si­nau­do­ja jau maž­daug dve­ji me­tai, jų kul­tū­ri­nė veik­la per­kel­ta į mo­kyk­lą.</p> <h3>Pa­si­gen­da tvar­kos ka­pi­nė­se</h3> <p>Ūd­ri­jiš­kiai, ap­ro­dę pa­klo­tą nau­ją as­fal­to dan­gą Bi­ru­tės gat­vė­je ir aikš­te­lė­je prie ren­gia­mų pri­va­ti­zuo­ti kul­tū­ros na­mų, pa­siū­lė ap­žiū­rė­ti ir jau ku­ris lai­kas su­lū­žu­sią ka­pi­nių tvo­rą: „Čia ne tik ji su­lū­žu­si, bet ir ava­ri­niai me­džiai ka­pi­nė­se ne­ker­ta­mi. Ne vie­nas jų jau bu­vo iš­vir­tęs, pa­vo­jin­gai au­gan­tys vėl ga­li nu­virs­ti, su­lau­žy­ti pa­min­klus. Apie tai ne kar­tą sa­kė­me ra­jo­no val­džios at­sto­vams, bet re­ak­ci­jos jo­kios. Kiek kar­tų pra­šė­me įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę ki­ta­pus ka­pi­nių tvo­ros, juk per lai­do­tu­ves nė­ra kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių. Pra­šy­mai kaip į van­de­nį.“</p> <p>Ūd­ri­jos se­niū­nai­čio A.Či­žaus­ko nuo­mo­ne, reik­tų su­re­mon­tuo­ti bent ša­li­gat­vį, ve­dan­tį į vie­nin­te­lę kai­mo par­duo­tu­vę: „Daug žmo­nių juo ei­na ir gar­baus am­žiaus. O ply­te­lės iš­si­klai­piu­sios, se­niems žmo­nėms sun­ku ei­ti to­kiu ša­li­gat­viu, ypač žie­mą. Apie ki­tus ša­li­gat­vius aš jau ne­kal­bu, jie tra­giš­ki, ta­čiau su­pran­ta­me, kad tam nė­ra pi­ni­gų.“</p> <p>Pa­sak se­niū­nai­čio, kai­me su vie­šuo­sius dar­bus at­lie­kan­čiais žmo­nė­mis sten­gia­ma­si tvar­ky­tis pa­gal iš­ga­les, bet ne vi­si dar­bai įvei­kia­mi, ypač tie, ku­riems rei­kia fi­nan­si­nės sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos.</p> <h3>„To­kių cir­kų ne­ma­tęs“. Ban­dy­mas švel­nin­ti pa­dė­tį</h3> <p> Ga­vęs gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mą dėl pras­tai at­nau­jin­tos Bi­ru­tės gat­vės as­fal­to dan­gos va­kar Ūd­ri­jo­je lan­kė­si ir Aly­taus ra­jo­ne Sei­mo na­riu iš­rink­tas Pet­ras Va­liū­nas.</p> <p>„To­kių cir­kų ne­ma­tęs. Taip ne­ga­li bū­ti. Vi­du­ry­je gat­vės pa­da­ry­tas as­fal­to pil­vas, žmo­nės ga­li už­si­muš­ti. Tik­rai dėl to kreip­siuo­si į aukš­tes­nes kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jas“, – po gat­vės ap­žiū­ros sa­kė Sei­mo na­rys.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administracijos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius dėl ūd­ri­jiš­kių iš­sa­ky­tų bė­dų ban­dė švel­nin­ti pa­dė­tį. Jo tei­gi­mu, Bi­ru­tės gat­vė­je dar ne­baig­ti dar­bai, iš­as­fal­tuo­tas  ne vi­sas šios gat­vės plo­tas, nes ji yra ne­in­ten­sy­vaus ju­dė­ji­mo, kad ne­lik­tų as­fal­to briau­nų, ki­tą sa­vai­tę kel­kraš­čiai bus už­pil­ti skal­dos mi­ši­niu.</p> <p>Dar­bai Bi­ru­tės gat­vė­je at­lik­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, tai kai­na­vo apie 38 tūkst. eu­rų, o dar­bus at­li­ko Aly­taus ben­dro­vė „Pa­ra­ma“.</p> <p>Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas tu­ri pa­aiš­ki­ni­mą ir dėl nau­jai iš­as­fal­tuo­tos aikš­te­lės prie kai­mo kul­tū­ros na­mų, ku­riuos ren­gia­ma­si pri­va­ti­zuo­ti: „Tai pa­grin­di­nė aikš­te­lė ša­lia ben­druo­me­nės įsi­reng­to skve­ro, kur vyks­ta ren­gi­niai. Ji iš­as­fal­tuo­ta, kad at­vy­ku­sie­ji į ren­gi­nius tu­rė­tų kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius.“</p> <p>Kaip tvir­ti­no M.Lu­da­vi­čius, au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę prie ka­pi­nių yra pa­ža­dė­jęs įreng­ti Ūd­ri­jos kle­bo­nas, ka­pi­nių tvo­ros at­nau­ji­ni­mas kol kas ne­nu­ma­ty­tas, ša­li­gat­vio prie pa­grin­di­nės Ūd­ri­jos gat­vės, ve­dan­čios pro par­duo­tu­vę, sa­vi­val­dy­bei nė­ra ga­li­my­bių su­tvar­ky­ti, nes ši gat­vė ir ša­li­gat­vis pri­klau­so Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Ta­čiau dėl grės­mę ke­lian­čių me­džių ka­pi­nė­se Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas tu­ri ge­rą ži­nią ūd­ri­jiš­kiams, – jie bus pra­dė­ti tvar­ky­ti at­ei­nan­tį ru­de­nį.</p> <p>Tad ko­dėl ūd­ri­jiš­kiams, skam­bi­nu­siems į Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­rių, bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Bi­ru­tės gat­vės tvar­ky­mo dar­bai jau baig­ti, o ži­niask­lai­dai kal­ba­ma dar apie ne­baig­tus dar­bus?</p> <p>Ūd­ri­jos ben­druo­me­nės „Žel­muo“ va­do­vui A.Ma­laš­ke­vi­čiui šio sky­riaus ve­dė­jo aiš­ki­ni­mas apie ben­druo­me­nės po­rei­kiams nau­jai iš­as­fal­tuo­tą aikš­te­lę prie ne­vei­kian­čių kul­tū­ros na­mų su­kė­lė dar di­des­nę nuo­sta­bą: „Kiek ži­nau, tos aikš­te­lės skly­pas pri­klau­so kul­tū­ros na­mų pa­sta­tui. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da ji bus ap­tver­ta tvo­ra. At­vyks­tan­tiems į ren­gi­nius bu­vo ge­ra ir se­niai iš­as­fal­tuo­ta aikš­te­lė.“</p> <p>Ben­druo­me­nės va­do­vui vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas ir ra­jo­no val­džios at­sto­vo pa­sa­ky­mas, kad aikš­te­lę prie ka­pų įrengs kle­bo­nas. A.Ma­laš­ke­vi­čius tai pa­va­di­no cir­ku. Kaip ir Sei­mo na­rys nau­jai iš­as­fal­tuo­tą Bi­ru­tės gat­vę.</p> <p>Ta­čiau tie cir­kai vi­siš­kai ne­juo­kin­gi ūd­ri­jiš­kiams, ku­riems dėl ra­jo­no val­džios veiks­mų ky­la dau­giau klau­si­mų nei gau­na­ma at­sa­ky­mų. Ar­gi taip sun­ku dar­bus kai­me at­lik­ti ta­rian­tis su ben­druo­me­ne ir jai vis­ką pa­aiš­ki­nant?</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2918%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2918%201.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2923.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2923.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2948.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2948.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2955.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2955.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2982.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2982.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2994.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2994.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_3004.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_3004.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_3010.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_3010.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_3026.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_3026.JPG" width="2098" height="1619" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_3015.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_3015.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_3029.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_3029.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_2967.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-802-rjRcW8w0Nzs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_2967.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2346"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566640514"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Matęs šį kelią</span> - Šeš, 2019-24-08 - 12:55</p> </li> <a href="/comment/2346#comment-2346" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2346#comment-2346" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip rajono savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip rajono savivaldybės klerkai "gražina" Lietuvą Baltijos kelio 30 metų sukakties proga. Biurokratai stenkitės ir toliau kol rinkimai dar toli...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2346" token="P2-tPMzO6Q964JUvj1Q3UbcrYZj1tNlSno64Z8AaAgM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=802&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SBZpejRvKBkRg8hwjCH04BiIvEM2lD0N9P0jXj0AdAM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Aug 2019 11:42:01 +0000 vyrredaktorius 802 at https://www.alytausnaujienos.lt Sta­ty­bi­nin­kų ir Li­kiš­kė­lių gat­vė­se – ati­tva­rai pės­tie­siems, A. Sa­ka­laus­ko gat­vė­je – grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai https://www.alytausnaujienos.lt/sta-ty-bi-nin-ku-ir-li-kis-ke-liu-gat-ve-se-ati-tva-rai-pes-tie-siems-sa-ka-laus-ko-gat-ve-je-grei <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Kelias%20prie%20Norfos.jpg?itok=E2RQh7Kv" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je, ne­to­li pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“ esan­tį įspė­ja­mą­jį ke­lio žy­mė­ji­mą pės­tie­ji pai­nio­ja su pės­čių­jų per­ėja. Dėl jų sau­gu­mo čia bus įreng­ti ati­tva­rai. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ko­mi­si­ja svars­tė pra­šy­mą pa­žy­mė­ti pės­čių­jų per­ėją per Jaz­mi­nų gat­vę ties tur­ga­vie­te, nes pės­tie­siems ne­sau­gu ei­ti per gat­vę, o iki per­ėjos ga­na to­li. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, nes tarp esa­mų per šią gat­vę pa­žy­mė­tų per­ėjų ties Nau­ją­ja ir Vo­lun­gės gat­vė­mis yra tik 300 m at­stu­mas ir trys eis­mo juos­tos.</p> <p>Taip pat iš­nag­ri­nė­tas pra­šy­mas dėl au­to­mo­bi­lių ke­lia­mo triukš­mo prie Dai­nų slė­nio. Skun­džia­si  vie­tos gy­ven­to­jai. Ko­mi­si­jos na­riai kon­sta­ta­vo, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si vi­sų prie­mo­nių, jog au­to­mo­bi­liai į Dai­nų slė­nį va­žiuo­tų kel­da­mi kuo ma­žiau triukš­mo.</p> <p>J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je įreng­tas grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lis, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Le­li­jų gat­vė­se pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klai „Gy­ve­na­mo­ji zo­na“, ku­rių ga­lio­ji­mo zo­no­je (J. Ba­sa­na­vi­čiaus, V. Krė­vės, V. Ku­dir­kos, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to, Ku­ror­to, Ši­lo, Že­mai­tės, Le­li­jų gat­vė­se) vai­ruo­to­jai tu­rė­tų va­žiuo­ti 20 km/h grei­čiu ir pės­tie­siems su­teik­tas pir­mu­mas prieš au­to­mo­bi­lius.</p> <p>Ko­mi­si­ja siū­lo su­stip­rin­ti po­li­ci­jos kon­tro­lę, kad ne­bū­tų pa­žei­di­nė­ja­mos Ke­lių eis­mo tai­syk­lės. Taip pat – nu­sta­ty­ti va­žia­vi­mo lai­ko ri­bo­ji­mą ir įreng­ti pa­pil­do­mą vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rą bei ap­švie­ti­mą Dai­nų slė­ny­je.</p> <p>Gau­tas mies­to gy­ven­to­jų pra­šy­mas per­kel­ti ties au­to­bu­sų sto­te­le Žu­vin­to gat­vė­je esan­čią pės­čių­jų per­ėją ar­čiau Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro. Jam ne­pri­tar­ta, nes įreng­ti nau­ją pės­čių­jų per­ėją drau­džia­ma, jei ma­žes­niu kaip 100 m at­stu­mu iki jos įren­gi­mo vie­tos yra švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ja­ma pės­čių­jų per­ėja.</p> <p>Svars­ty­tas A. Sa­ka­laus­ko gat­vės gy­ven­to­jų pra­šy­mas už­tik­rin­ti eis­mo sau­gu­mą gat­vė­je, nes ša­lia yra pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas, vai­ruo­to­jai ne­si­lai­ko sau­gaus grei­čio, nors yra pa­sta­ty­tas ke­lio žen­klas „Gy­ve­na­mo­ji zo­na“. Vir­ši­jant grei­tį ky­la pa­vo­jus eis­mo da­ly­viams, di­de­lė oro tar­ša, dul­kes ne­ša ant pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų Svei­ka­tos ta­ke, į gy­ven­to­jų kie­mus. Ko­mi­si­jos na­riai nu­ta­rė leis­ti įreng­ti grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lius A. Sa­ka­laus­ko gat­vė­je.</p> <p>Per in­ter­ne­ti­nę pro­gra­mė­lę „Tvar­kau Aly­tų“ gau­tas pa­siū­ly­mas įreng­ti ati­tva­rus Sta­ty­bi­nin­kų g. ties pre­ky­bos cen­tru „Nor­fa“, nes pės­tie­ji įspė­ja­mą­jį kal­ne­lio žen­kli­ni­mą pai­nio­ja su per­ėja ir ei­na ne­leis­ti­no­je vie­to­je. Jų sau­gu­mui už­tik­rin­ti bus įreng­ti ati­tva­rai Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės ruo­že tarp To­po­lių ir Nau­jo­sios g.</p> <p>Ati­tva­rai kios­kų sa­vi­nin­kų pra­šy­mu bus įreng­ti ir Li­kiš­kė­lių gat­vės at­kar­po­je tarp Jur­giš­kių ir įva­žia­vi­mo ke­lio į pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma“, mat pės­tie­ji vaikš­to per gat­vę ne per per­ėjas, o bet ku­rio­je gat­vės vie­to­je, tuo kel­da­mi pa­vo­jų sau ir vai­ruo­to­jams.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2344"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566612386"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Šeš, 2019-24-08 - 05:06</p> </li> <a href="/comment/2344#comment-2344" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2344#comment-2344" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kazkas is klerku sake kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kazkas is klerku sake kad tvarkomi itrukimai asfalto likiskeliu g bet nieko niekas nedaro .Gal cia kitam penkmetje ir pries rinkimus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2344" token="BXTOyUSQkLdL9yw717tQGP4NX5FQtNEgJzZRlUb9oQ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2322"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566526563"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Pen, 2019-23-08 - 05:16</p> </li> <a href="/comment/2322#comment-2322" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2322#comment-2322" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kurorte zenklas gyvenama…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kurorte zenklas gyvenama zona negalioja , nes vaziuojant pro inventorizacijos biura uzuovejos g jo nera. o del triksmo tai reiketu neriboti greicio i dainu sleni nes ten namu nera .Zverims reikia pastatyt zenklus stop ir viskas bus tvarkoj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2322" token="FGWuD6_pxuAKbYM1byCIFdoab75SDn5ZVHgXeyKTAvM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2298"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566460338"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O</span> - Ket, 2019-22-08 - 10:52</p> </li> <a href="/comment/2298#comment-2298" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2298#comment-2298" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kur J.Kunčino,Matučio gatvės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kur J.Kunčino,Matučio gatvės,bei daugybės kitų iš tikrūjų nusipelniusių Alytui žmonių?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2298" token="AzuXCJEYJ4Mh0ICnjVpMNDvXtEFXDmk5AILvmvyEVoY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2291"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566376362"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Tre, 2019-21-08 - 11:32</p> </li> <a href="/comment/2291#comment-2291" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2291#comment-2291" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;...nes pės­tie­ji įspė­ja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"...nes pės­tie­ji įspė­ja­mą­jį kal­ne­lio žen­kli­ni­mą pai­nio­ja su per­ėja ir ei­na ne­leis­ti­no­je vie­to­je." O tai kodėl "įspėjamasis kalnelio ženklinimas" yra toks pat kaip pėsčiųjų perėjos? Reiškia - kažkas, kažkada, kažko "nedadirbo"...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2291" token="LVQaW8B041Fc1R--gjhF4X2LZE8baLZCKLg2gcBIEMw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=785&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pxFGYO5u8Nf9qgNUGDDMI_Gu0a3jsSXy8SkKUnXRgO0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Aug 2019 11:55:04 +0000 vyrredaktorius 785 at https://www.alytausnaujienos.lt Sei­mo na­rys Robertas Šar­knic­kas: „30 me­tų – vie­nos ša­lies vie­no kie­mo vai­kai” https://www.alytausnaujienos.lt/sei-mo-na-rys-robertas-sar-knic-kas-30-me-tu-vie-nos-sa-lies-vie-no-kie-mo-vai-kai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Robertas%20Sarknickas.jpg?itok=UxWU7asW" width="344" height="287" alt="nuotraka" title="Robertas Šarknickas: „Nuo­šir­džiai pra­šau Bir­žų ir Žiež­ma­rių ben­druo­me­nių iš­drįs­ti my­lė­ti, ne­bi­jo­ti. Pri­si­min­ki­te šven­tas sek­ma­die­nių mi­šias šven­tuo­se na­muo­se apie nuo­lan­ku­mą – jūs tik­rai tai ga­li­te, ti­kiu.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p>Ei­da­mi per be­veik tris­de­šim­ties lais­vės me­tų jaus­mus, pie­vas, žvyr­ke­lius, as­fal­tus, at­sta­ty­tas aikš­tes, nau­jų dau­gia­bu­čių dan­go­rai­žių ke­lius, ga­li­me pa­ban­dy­ti kiek­vie­nas įsi­ver­tin­ti, kaip jais ėjo­me ir ką pa­sie­kė­me, ko­dėl dar vis esa­me lais­vi ir ko ne­iš­mo­ko­me ar vis ne­iš­moks­ta­me, gy­ven­da­mi go­džia­me ka­pi­ta­lis­ti­nia­me am­žiu­je.</p> <p>Šia te­ma bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti daug, be pa­bai­gos. Tad iš šios te­mos, ku­rio­je tel­pa ke­li šim­tai tūks­tan­čių te­me­lių, šį kar­tą iš­si­rink­siu tai, kas man la­biau­siai yra pa­ste­bi­ma gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je – el­ge­sys tarp ben­druo­me­nių, žmo­nių ar­ba, pa­pras­čiau kal­bant, tarp dau­gia­bu­čių laip­ti­nių kai­my­nų, ku­rių pa­čių vai­kai laks­to vie­nos ša­lies vie­na­me kie­me.</p> <p>Ta­čiau apie pa­tar­lę kai­my­nas kai­my­nui ne­ra­šy­siu, tai jau iš­sem­ta te­ma, ga­lų ga­le, ba­na­lu, at­gy­ven­ta. Nors tai ir sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad ši te­ma ka­da nors ims ir baig­sis, kad kai­my­nas su kai­my­nu vi­sa­da su­tars. Bet ma­ža ką.</p> <p>Pri­si­pa­žin­siu, nė­ra la­bai leng­va ma­ty­ti ir klau­sy­ti keis­to reiš­ki­nio, kai ta­vo li­ki­mo bro­liai ir se­se­rys yra at­stu­mia­mi ben­druo­me­nių – tų pa­čių, ku­rie sto­vė­jo Bal­ti­jos ke­ly­je ir ant ku­rių iš lėk­tu­vė­lio bu­vo me­ta­mos gė­lės kar­de­liai.</p> <p>Tuo me­tu jie kri­to vie­no­dai ant vi­sų lai­min­gų ir ne­lai­min­gų vai­kų, svei­kų ir ne­įga­lių žmo­nių. Su­ėjus be­veik tris­de­šimt me­tų kaž­kas nu­ti­ko, kad ki­to­kio li­ki­mo vai­kai yra ant­ra­rū­šiai.</p> <p>Bir­žų, Žiež­ma­rių pa­va­di­ni­mai skam­ba iki šiol dėl to­kio at­sai­naus el­ge­sio. Na, ra­mi­na tik tiek, kad ir tuo­se pa­čiuo­se mi­nė­tuo­se mies­te­liuo­se yra ku­rie ki­taip gal­vo­ja. Ta­čiau toks at­ve­jis, ju­bi­lie­ji­nis Bal­ti­jos ke­lio at­ve­jis, pri­bloš­kė ko­ne vi­są vals­ty­bę.</p> <p>Vie­na­me iš TV pa­ro­dy­ta­me re­por­ta­že vie­nas ben­druo­me­nės at­sto­vas ar­šiai kal­bė­jo: mes ne­si­prie­ši­na­me, bet kas mums ga­ran­tuos, kad tas „ne­svei­ko pro­to“ ne­įga­lu­sis mums ne­pa­kenks po me­tų?</p> <p>Ar­ba ki­tas: kam rei­kia tų na­mų aš­tuo­niems li­ki­mo nu­skriaus­tiems naš­lai­čiams? Kas ga­ran­tuos, kad jie ne­iš­krės šu­ny­bių?</p> <p>Ne­ži­nau, kaip jums at­sa­ky­ti, tik ži­nau, kad dar rei­kia stip­riai pa­dir­bė­ti ir for­muo­ti są­mo­nin­gu­mą, kas yra žmo­gus ir kas ga­li nu­tik­ti, jei tas ma­žas žmo­gu­tis gims ki­toks ta­vo pa­ties šei­mo­je, gi­mi­nė­je ar drau­gų ra­te. Ne­gi tuos pa­čius žo­džius iš­drįs­tum taip pat sa­ky­ti? Abe­jo­ju.</p> <p>Taip, pra­bė­go be­veik tris­de­šimt Bal­ti­jos ke­lio me­tų, pa­si­ro­do, šia te­ma švie­ti­mo sis­te­mo­je ma­žai bu­vo ir yra kal­ba­ma.</p> <p>Tai grės­mė dar de­šim­čiai ar dau­giau me­tų gy­ven­ti su to­kiu są­mo­nin­gu­mu, kol už­augs nau­ja kar­ta, o tai jau yra grės­mė bū­si­miems ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams, gims­tan­tiems vai­kams, ku­rie į že­mę at­eis su sa­vo ga­li­ma ne­ga­lia. Ne­no­riu taip sa­ky­ti, bet toks mū­sų tas su­dė­tin­gas pa­sau­lis yra, tie­siog nie­kas ne­sa­me ap­draus­ti nuo li­gų ar ne­sėk­mių.</p> <p>De­ja, ten­ka ap­gai­les­tau­ti dėl griū­nan­čio til­to į žmo­giš­ką po­žiū­rį pa­dė­ti jiems.</p> <p>Nuo­šir­džiai pra­šau Bir­žų ir Žiež­ma­rių ben­druo­me­nių iš­drįs­ti my­lė­ti, ne­bi­jo­ti. Pri­si­min­ki­te šven­tas sek­ma­die­nių mi­šias šven­tuo­se na­muo­se apie nuo­lan­ku­mą – jūs tik­rai tai ga­li­te, ti­kiu.</p> <p>Leis­ki­te jiems, ku­rie nie­ka­da ne­nu­skriau­dė mū­sų svei­kų žmo­nių, jaus­tis sau­giai ir ra­miai gy­ven­ti. Ne­pri­ešin­ki­te vai­kų ar ne­įga­lių­jų glo­bos na­mų įkur­di­ni­mui sa­vo kai­my­nys­tė­je.</p> <p>Ir ti­kiu, kad Bal­ti­jos ke­lią vi­sa­da yra ga­li­my­bė pa­tai­sy­ti, juo­lab kad ar­tė­ja gra­žus ju­bi­lie­jus, kai da­lin­si­me vie­ni ki­tiems kar­de­lius, ne­svar­bu, koks tu esi ir koks ta­vo li­ki­mas.</p> <p>O vai­kai yra šau­nuo­liai. Vai­kai yra ne pras­tes­ni gy­ve­ni­mo mo­ky­to­jai už mus, ku­rie mums at­vi­rai ro­do, koks ga­lė­tų bū­ti su­au­gu­sių žmo­nių gy­ve­ni­mas su­gy­ve­nant tar­pu­sa­vy­je. </p> <p>Vis­gi džiu­gi­na tai, kad yra da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ku­rie be iš­kil­min­gų da­tų šven­čia Lie­tu­vos gim­ta­die­nius kiek­vie­ną die­ną, jai do­va­no­da­mi sa­vo ge­rus dar­bus ir pa­gar­bą žmo­nėms. Jų yra, tik­rai yra. Su šven­tė­mis kiek­vie­ną die­ną, Lie­tu­va!</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0193</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2328"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566541395"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span> Kazys</span> - Pen, 2019-23-08 - 09:23</p> </li> <a href="/comment/2328#comment-2328" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2328#comment-2328" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau 30 metų Nepriklausomybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau 30 metų Nepriklausomybės, bet žmones po senovei ne renka ,nes nėra iš ko, o balsuoja už partijas...Ir be trispalvės, kuri dar nėra ir istorinė vėliava ir Himno daugiau nieko negavo tik dar labiau nuskurdo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2328" token="f-6JbCPYMW8IOqfxK8YUt2tQrj_wj8vHVfk2Lpcz4QA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2273"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566228603"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Manau</span> - Pir, 2019-19-08 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/2273#comment-2273" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2273#comment-2273" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne alytiškiams šis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne alytiškiams šis straipsnis, o kaip girdim ir skaitom apie Biržų ir Žiežmarių bėdas, tai reikia suprasti abi puses, juk kaip turi gyventi tokios šeimos kurios turi vaikus , ypač mergaites.Būtų gerai , kad būtų surasti tokie sprendimai , kad patenkintų abi puses</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2273" token="I2sVVdhBajWuAXYeVxZoXez6VUjilsc_i0yPEFObdF4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2271"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566187682"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tęsiasi</span> - Pir, 2019-19-08 - 07:08</p> </li> <a href="/comment/2271#comment-2271" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2271#comment-2271" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas ar po metų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas ar po metų būsimuosiuose rinkimuose alytiškiai išsirinks į Seimą geresnės kokybės politiką problema tęsiasi. Nes nėra visuomenėj rimto reiklumo kaip politikams. Nes pagal įstatymus yra aiškiai apibrėžta politiko kompetencija ir tikslai. Juolab viešo intereso gynimas pas alytiškius nepopuliarus nuo Nepriklausomybės pradžios iki dabar. Šį ir rinko emocijų lygį kaip ir kitus. Ir dabar jei rimtai vertinant politikas, kur pirmas problemas vardija ir jų sprendimus siūlo - tokių kaip ir nesimato. Taryboj gal 3 kur kaip užkuliusį truputį iniaciatyvų parodo sprendimų siūlymams teikti. Bet, kad į priekį eit vienijant ir stiprinant alytiškius nesimato. Tokie daugiau tykantys pasinaudot proga. Kaip šis kaip Seimo nario atlyginimas geras, visuomenė nereikli, bile ką numeta dėl akių paimituot darbą dėl akių... Ir kur geriau rasi galimybę išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2271" token="UVYHY--O7CLZ2tvcu7L3-mkX4OX0WWX5EXzfHzTOnO0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2269"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566125443"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nėra</span> - Sek, 2019-18-08 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/2269#comment-2269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2269#comment-2269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nėra betvarkės Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nėra betvarkės Alytaus miesto valdyme. Viskas padaryta, kad prie valdžios neprieitų kam nereikia. Kiekvienas centas apskaičiuotas, kad papultų kam reikia. Ir nepapultų kam nereikia. Tik čia savitumas. Kam reikia daug mažiau, nei kam nereikia daug daugiau. Ir esmė ne keliuose politikuose, o miesto bendruomenės mentalitete. O šis Seimo narys tas pats kas jo nėra. Nors rimtas šiam poste labai gali daug gero Alytui padaryt. Bet Alytus tokių reikalavimų politikams nekelia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2269" token="w0rhfvX7JvW2ujiLnClrPkvBQFNakoso1Tk3_ucyGCw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2265"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566042532"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pasiklydo</span> - Šeš, 2019-17-08 - 14:48</p> </li> <a href="/comment/2265#comment-2265" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2265#comment-2265" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Seimo narys jau visiškai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Seimo narys jau visiškai nusirašė. Tai vieną temą nagrinėja, tai kitą, bet visur kompetencijos nulis. Jei nežinai, tai kam tuščiai pezėti ? Kad ir šitas straipsnis, jei kreipiesi į Biržų ir Žiežmarių gyventojus, tai kodėl straipsnis alytiškiams pateikiamas ? Eilinis noras pasirodyti ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2265" token="EF1m6mz94906MOEsPtw9Gc3qgtWPUiLdv3EC0dX71QE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2263"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565974904"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>betvarke</span> - Pen, 2019-16-08 - 20:01</p> </li> <a href="/comment/2263#comment-2263" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2263#comment-2263" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">..jo ..ir savivald.tie patys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>..jo ..ir savivald.tie patys kazkodel renkami Sivokas,Krasnickas ,Makstutiene....nu kas juos renka? nu tikrai zmones Alytaus nerenka,taigi kazkas cia netaip...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2263" token="sLVqzb42VDhbgJcqMN8Pd049tHjjA3_frc2oD7Sju6o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2262"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565967660"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nėra</span> - Pen, 2019-16-08 - 18:01</p> </li> <a href="/comment/2262#comment-2262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2262#comment-2262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aukščiausia oficiali miesti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aukščiausia oficiali miesti valdžia taryba, meras ir Seimo narys nuo Alytaus miesto. Svarbiausiuose miesto problemų sprendimuose Seimo nario kaip nėra. Nesigirdėjo ką masto apie Alytaus vystymą ir ką siūlo. Esmėj per neesminius klausimus save reklamuoja. Kas tas pats kas Alytaus miestas savo atstovo Seime neturi. Keista, kodėl tokios kompetencijos eina į politiką ir tokius renka? Ir kažkaip su asmenybėm Alytaus politikoj, kur pirmi vardintų problemas ir sprendimus siūlytų, bei vienytų alytiškius striuka. Vis kaip vieni kitiems už nugarų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2262" token="L1FN7IN6cQats-x8NgdUAz-SKK3lE7Q5XD11ZD4eKTg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=784&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oQ92Q9hEQS-v3fPxHAPWcRDg0yR5PABXq27fuWzhH_w"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Aug 2019 11:51:43 +0000 vyrredaktorius 784 at https://www.alytausnaujienos.lt Pe­ti­ci­ją „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą” (Pra­mo­nės zo­nos stei­gi­mui Pir­ma­ja­me Aly­tu­je – ne) pa­si­ra­šė per 2 tūks­tan­čius žmo­nių, ji įteik­ta ad­re­sa­tams https://www.alytausnaujienos.lt/pe-ti-ci-ja-uz-ri-nio-aly-taus-ae-ro-dro-mo-sau-go-ji-ma-pra-mo-nes-zo-nos-stei-gi-mui-pir-ma-ja-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/92-13322" rel="bookmark"> Nr. <span> 92 (13322) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_0360.jpg?itok=Jme4OiBP" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Istoriniame Alytaus aerodrome šią vasarą vyko aviacijos šventė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip krei­pi­mo­si mo­ty­vas nu­ro­do­ma tai, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nų (me­ro, vi­ce­me­ro) yra sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja, jog Aly­taus ae­ro­dro­mas bus pa­nai­kin­tas ir is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo in­ži­ne­ri­nio sta­ti­nio vie­to­je bus įsteig­ta lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, gal­būt lei­sian­ti pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų į mies­tą.</p> <p>Da­lis mies­to gy­ven­to­jų ne­pri­ta­ria, kad lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na bū­tų įsteig­ta bū­tent Aly­taus ae­ro­dro­mo vie­to­je, t. y. ša­lia tan­kiai ap­gy­ven­din­to Pir­mo­jo Aly­taus mies­to gat­vių ir se­nų­jų ka­pi­nių.  Mies­tie­čiai šią sa­vo va­lią iš­reiš­kė pa­si­ra­šy­da­mi pe­ti­ci­ją. </p> <p>LEZ ae­ro­dro­mo vie­to­je ne­pri­ta­ria ir Aly­taus ae­ro­klu­bas, ku­ris šiuo me­tu tei­sė­tai, t. y. pa­gal vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį, val­do že­mės skly­pą, esan­tį Miš­ki­nin­kų g. 3, Aly­tu­je.</p> <p>Nu­ro­dy­ti krei­pi­mo­si tiks­lai – iš­sau­go­ti is­to­ri­nį Aly­taus ae­ro­dro­mą ir jį įveik­lin­ti, o LEZ steig­ti ne ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, bet pa­rink­ti ki­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius že­mės skly­pus.</p> <p>Taip pat siek­ti, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ben­dra­dar­biau­da­ma su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, įkur­tų re­gio­ni­nį pra­mo­nės par­ką, pa­nau­do­da­mos sa­vo iš­tek­lius ir in­fra­struk­tū­rą.</p> <p>Pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šę as­me­nys rei­ka­lau­ja, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir Aly­taus mies­to me­ras at­si­sa­ky­tų sie­kio nai­kin­ti ae­ro­dro­mą ir jo vie­to­je steig­ti Aly­taus LEZ, nes tam ne­pri­ta­ria da­lis Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų ir Aly­taus ae­ro­klu­bas, ku­ris šiuo me­tu tei­sė­tai val­do šį kon­kre­tų že­mės skly­pą.</p> <p>Pe­ti­ci­ja „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą“ (Pra­mo­nės zo­nos stei­gi­mui Pir­ma­ja­me Aly­tu­je – ne) – pir­mo­ji, įteik­ta šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai ir mies­to va­do­vams. Nors ji jau ofi­cia­lia re­gist­ruo­ta, ta­čiau ga­lės bū­ti svars­to­ma tik po rug­pjū­čio 29 die­nos, kai įvyks ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rio me­tu bus tvir­ti­na­ma nau­ja Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos su­dė­tis.</p> <p>Jei ta­ry­bos na­riai pri­tars, jo­je dirbs ta­ry­bos na­riai Va­lė Gi­bie­nė, An­drius Ju­čas, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­ke­nė ir Val­das Rač­kaus­kas; Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės at­sto­vai Edi­ta Jur­čie­nė ir Li­nas Stan­ke­vi­čius; Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas. Bus siū­lo­ma skir­ti A.Ju­čą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku.</p> <p>Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai pir­mi­nin­ka­vo Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė. Pas­ta­ro­ji svars­ty­ta pe­ti­ci­ja bu­vo pa­teik­ta ir svars­ty­ta prieš me­tus. Jo­je bu­vo rei­ka­lau­ja­ma grą­žin­ti į pa­rei­gas me­ro pa­va­duo­to­jus V.Gi­bie­nę ir Taut­vy­dą Ta­mu­le­vi­čių. Ko­mi­si­ja ne­pri­pa­ži­no krei­pi­mo­si pe­ti­ci­ja, nes Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas ne­su­tei­kia gy­ven­to­jams tei­sės teik­ti siū­ly­mus dėl me­ro pa­va­duo­to­jų.</p> <p>Šiuo me­tu pe­ti­ci­jos.lt yra ren­ka­mi pa­ra­šai po pe­ti­ci­ja „Dėl Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to ir Pu­nios ši­lo bo­ta­ni­nio-zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio ap­jun­gi­mą į ben­drą – Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to te­ri­to­ri­ją“. Pe­ti­ci­ją ini­ci­ja­vo gam­to­sau­gi­nin­kas Žy­man­tas Mork­vė­nas ir te­at­ro re­ži­sie­rius Gin­ta­ras Var­nas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0413.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-780-8HZLrXhnysk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0413.jpg" width="394" height="591" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0459.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-780-8HZLrXhnysk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0459.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2323"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566526737"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Pen, 2019-23-08 - 05:18</p> </li> <a href="/comment/2323#comment-2323" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2323#comment-2323" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dar gera vietele yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dar gera vietele yra poligone tai puiki laisva zeme</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2323" token="dXBXLRBSip99rXn_SgopeEq-OR4Tq0eMmN-rPjke4EM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2261"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565869267"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Šarūnas</span> - Ket, 2019-15-08 - 14:41</p> </li> <a href="/comment/2261#comment-2261" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2261#comment-2261" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na ir ant ko dabar &quot;kepurė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na ir ant ko dabar "kepurė dega". Jastremsko, Klėgerio , Sabatausko ? Arba. Pravieniškėse nėra nei vieno kalto, o Alytaus savivaldybėj ir taryboj- nei vieno melagio...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2261" token="sOXgLNiAF__ncf9_T3ubEOOPwZKVnNoKVvxk-Dh_EZA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2259"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565847116"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>reikšmė</span> - Ket, 2019-15-08 - 08:31</p> </li> <a href="/comment/2259#comment-2259" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2259#comment-2259" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Peticijos reikšmė - tiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Peticijos reikšmė - tiek daug energijos įdėta į parašų surinkimą. Čia tik vienas matomas pavyzdys, į kur energija koncentruojama Alytuj per savivaldą ir per paskutinį pusmetį. Ne kuriamoji kaip susitelkt ir per projektus stiprint ekonomiškai miestą. Bet kaip tarpusavį nykintis. Nes vertė virš 100 ha kažkur apie 40 milijonų. Akina. Na ir į akis krenta, kad į tarybą kur kol kas posėdžiai per reti ir tarsi atidėliojami iki paskutinio momento kaip normaliai išduskutuot laiko neužtenka, tik įtampas kelia. Ir pasekmės artėja rugsėjo 1 bus daug didesnis mokinių mažėjimas. Nei to buvo galima išvengt jei per paskutinį pusmetį būt sutelktai dirbę alytiškių labui. Reiškia dar didesnis perteklius pedagogų, valdininkų... O ir likusiems vis sunkiau išgyvent. Bet būtent per savivaldą Alytus tokį priešpriešų kelią pasirinkęs. Iš išorės šypsos vieni kitiems, viduj priešingai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2259" token="OnkRoJNXPG8P3_rG7-wpoxHwK-IATgTfTj6CJCJAIQE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2256"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565776170"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cesiuliui</span> - Tre, 2019-14-08 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/2256#comment-2256" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2256#comment-2256" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Griauti daug proto nereikia,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Griauti daug proto nereikia, griovimam Cesiulis gabus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2256" token="hdKGgftIxjAPV4treGP1I1EVm2dbol4SBLsqTHkdCTA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2254"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565705372"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Meras taisyta</span> - Ant, 2019-13-08 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/2254#comment-2254" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2254#comment-2254" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mero bičiulis taip galvoj</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mero bičiulis taip galvoj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2254" token="HeXAlyc2B3Ie19GtFdnS2IZfpPjOi7KpGmNDL-IjuAQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2253"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565705257"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Meras</span> - Ant, 2019-13-08 - 17:07</p> </li> <a href="/comment/2253#comment-2253" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2253#comment-2253" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei pyz...ti tai milijon…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei pyz...ti tai milijon...ir geriau ne vieną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2253" token="ssY-AzQ5zB7ai_gStAC8R__IFlW5uLmhw99PsbLCsPk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=780&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HFnBkOiT1AR2cWA0fYYHVxIzYdmgFhEJStfXv-dyIqg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Aug 2019 12:48:34 +0000 vyrredaktorius 780 at https://www.alytausnaujienos.lt Moks­lų dak­ta­ras Žyd­rū­nas Preik­ša pa­aiš­ki­no, kas ke­lia di­džiau­sią grės­mę Pu­nios ši­lui https://www.alytausnaujienos.lt/moks-lu-dak-ta-ras-zyd-ru-nas-preik-sa-pa-ais-ki-no-kas-ke-lia-di-dziau-sia-gres-me-pu-nios-si-lui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/92-13322" rel="bookmark"> Nr. <span> 92 (13322) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/z.preiksa_0.jpg?itok=gA7-Mhjf" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Žydrūnas Preikša sako, kad per 10 ar 20 metų visas miškas netaps sengire – reikės palaukti kelis dešimtmečius ar šimtmečius, kol pati gamta ištaisys ne tipografo, bet Homo sapiens padarytą invaziją. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dau­giau nei 90 pro­cen­tų Lie­tu­vos miš­kų yra „pri­žiū­ri­mi” ir re­gu­lia­riai ker­ta­mi. Tuo me­tu tiek Eu­ro­po­je, tiek pa­sau­ly­je spar­tė­ja bio­į­vai­ro­vės kri­zė, ir spar­čiai nyks­ta rū­šys, su­si­ju­sios su bran­džio­mis, žmo­gaus ma­žiau trik­do­mo­mis bu­vei­nė­mis. Ži­nant šių die­nų gam­to­sau­gos iš­šū­kius, taip tęs­tis ne­ga­li.</p> <p>Da­lis Pu­nios ši­lo pri­ei­go­se gy­ve­nan­čių žmo­nių iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad, įstei­gus re­zer­va­ti­nę ap­sau­gą, ši­le įsi­veis ken­kė­jai, ku­rie su­nai­kins miš­ką. Pra­ne­ši­me taip pat pa­ste­bi­ma, kad miš­kuo­se, ku­riuo­se lei­džia­mi kir­ti­mai, pa­pras­tai to­kie pro­ce­sai stab­do­mi sa­ni­ta­ri­niais kir­ti­mais ir bai­mi­na­ma­si, kad, jei miš­kas ne­bus „pri­žiū­ri­mas”, tai jis greit bus krū­mokš­nių ir miš­ko ken­kė­jų su­nai­kin­tas.</p> <p>To­kį po­žiū­rį pa­lai­ko ir da­lis ūkiš­kai nu­si­tei­ku­sių miš­ki­nin­kų bei po­li­ti­kų, nors jau vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­ma, kad toks siau­ras ūkiš­kas po­žiū­ris at­ve­dė prie da­bar­ti­nės bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės kri­zės.</p> <p>Miš­ko ken­kė­jų te­ma tam­pa sim­bo­liu dis­ku­si­jo­se dėl po­žiū­rio į miš­kų tvar­ky­mą. Ta­čiau ky­la klau­si­mas, ko­dėl ir ūki­niuo­se miš­kuo­se at­si­ran­da, ir kar­tais ma­siš­kai plin­ta žie­vėg­rau­žio ti­pog­ra­fo, liau­diš­kai va­di­na­mo ki­ni­var­pa, ži­di­niai?</p> <p>Kaip tie ken­kė­jai dar nė­ra iš­nai­kin­ti miš­kuo­se, ku­riuo­se nie­kas ne­truk­do jų po­pu­lia­ci­jos nai­kin­ti? Ir kaip­gi miš­kai iš­gy­ve­no Vy­tau­to Di­džio­jo lai­kais ar kad ir per pas­ta­ruo­sius ke­lis tūks­tan­čius me­tų, kai miš­ki­nin­kai sa­ni­ta­ri­nių kir­ti­mų ne­vyk­dė ir miš­kų „ne­pri­žiū­rė­jo”? Ar ga­li bū­ti taip, kad na­tū­ra­lios eko­sis­te­mos pa­čios ga­li sa­ve pri­žiū­rė­ti?</p> <p>Taip, tas tie­sa, kad Pu­nios ši­le gy­ve­na žie­vėg­rau­žis ti­pog­ra­fas ir nu­džio­vi­na da­lį eg­lių. Ir ko­dėl jis ga­li ne­gy­ven­ti? Ti­pog­ra­fas yra įpras­ta va­ba­lų rū­šis Lie­tu­vo­je, pla­čiai pa­pli­tu­si eg­ly­nuo­se. Pu­nios ši­lo me­dy­nuo­se, ku­riuo­se do­mi­nuo­ja eg­lė, yra apie 130 skly­pų, ku­rie už­ima ma­žiau nei 200 ha plo­tą, o tai su­da­ro ma­žiau nei 7 pro­cen­tus miš­ko te­ri­to­ri­jos. Vi­sur ki­tur eg­lės ar­ba nė­ra, ar­ba ji su­da­ro prie­mai­šą su ki­tais me­džiais.</p> <p>Pu­nios ši­lo esa­mo­je re­zer­va­ti­nė­je zo­no­je eg­lę sėk­min­gai kei­čia pla­čia­la­piai me­džiai ir čia miš­kas sa­vai­me na­tū­ra­lė­ja bei tam­pa at­spa­res­nis tiek ne­pa­lan­kiems kli­ma­ti­niams (pvz., vė­jo įta­kai), tiek bio­ti­niams (ken­kė­jams, li­goms) veiks­niams. Di­des­nė pro­ble­ma ga­li bū­ti tik gry­nuo­se eg­ly­nuo­se.</p> <p>Eg­lė yra šal­tes­nio­jo kli­ma­to rū­šis. Lie­tu­va yra jos are­a­lo pa­kraš­ty­je. Dau­ge­liu at­ve­jų are­a­lo pa­kraš­ty­je rū­šys yra sil­pnes­nio gy­vy­bin­gu­mo ir la­biau pa­žei­džia­mos, nei esan­čios are­a­lo vi­du­ry­je.</p> <p>Tai­gi, kli­ma­tui šil­tė­jant, dėl il­ges­nių saus­rų, švel­nes­nių žie­mų, karš­tes­nių va­sa­rų ir grun­ti­nio van­dens ly­gio nu­kri­ti­mo, eg­lės are­a­las trau­kia­si į šiau­rę ir ji tam­pa la­biau pa­žei­džia­ma ti­pog­ra­fų.</p> <p>Na­tū­ra­lu, kad jų ži­di­nius mes ste­bi­me vis daž­niau. De­ja, čia sa­ni­ta­ri­niai kir­ti­mai ir miš­ki­nin­kai daug ne­pa­dės. Jie ga­li tik šiek tiek pri­stab­dy­ti pro­ce­są, bet ne eli­mi­nuo­ti grės­mes. Tie­siog vyks­ta na­tū­ra­li me­džių kai­ta, ku­rią mes ga­li­me pri­stab­dy­ti tik ma­žin­da­mi šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų ant­ro­po­ge­ni­nes emi­si­jas.</p> <p>Kiš­da­mie­si į na­tū­ra­lius pro­ce­sus miš­ke ir sa­ni­ta­ri­niais kir­ti­mais ša­lin­da­mi ne­gy­vą me­die­ną, mes su­nai­ki­na­me ir ti­pog­ra­fų prie­šų bu­vei­nes. Tai, vi­sų pir­ma, kerš­va­ba­lių (Tha­na­si­mus), plokš­čia­va­ba­lių (Ulei­o­ta), rau­don­va­ba­lių (Py­roch­roa), žie­vė­va­ba­lių (Rhi­zop­ha­gus), žie­vė­žy­gių (Dro­mius) ir ki­tų gen­čių va­ba­lų rū­šis, ku­rios pa­čios ar­ba jų ler­vos min­ta ti­pog­ra­fų ar ki­tų rū­šių ken­kė­jų ler­vo­mis. Ki­taip sa­kant, ma­žin­da­mi ti­pog­ra­fų prie­šus, mes su­ku­ria­me pa­lan­kes­nes są­ly­gas ir pa­čiam ti­pog­ra­fui iš­lik­ti.</p> <p>Bai­mi­ni­ma­sis, kad Pu­nios ši­le už­drau­dus kir­ti­mus, ne­liks sen­gi­rių ir įsi­vy­raus ša­bakš­ty­nai, yra be pa­grin­do. Eg­ly­nai ši­le su­da­ro tik iki 7 pro­cen­tų te­ri­to­ri­jos. Lie­tu­va yra dvie­jų bio­ge­og­ra­fi­nių miš­ko zo­nų – šiau­ri­nių spyg­liuo­čių miš­kų ir vi­du­ti­nių pla­tu­mų la­puo­čių miš­kų – san­dū­ro­je ir miš­ko „pa­bė­gi­mas” iš Lie­tu­vos ne­gre­sia.</p> <p>O kad Pu­nios ši­le lai­kui bė­gant ma­žės eg­lių ir dau­gės la­puo­čių (lie­pų, kle­vų ir pan.), at­si­ras dau­giau tra­ko (įvai­rių krū­mų) ir miš­kas taps miš­res­nis – nuo to tik ge­riau pa­čiam miš­kui. Jei me­dy­ną su­da­ro 4–5 me­džių rū­šys, tai net vie­nai rū­šiai nu­sil­pus ar žu­vus, pats me­dy­nas ne­žus ir ply­nų di­de­lių plo­tų ne­su­si­da­rys. Be to, miš­kas taps at­spa­res­nis vė­ja­var­toms.</p> <p>Be abe­jo, miš­ke pro­ce­sai ne­vyks­ta taip grei­tai ir per 10 ar 20 me­tų vi­sas miš­kas ne­taps sen­gi­re. To rei­kės pa­lauk­ti ke­lis de­šimt­me­čius ar šimt­me­čius, kol pa­ti gam­ta iš­tai­sys, šį kar­tą ne ti­pog­ra­fo, bet Ho­mo sa­piens pa­da­ry­tą in­va­zi­ją į sen­gi­rių ši­lą ir na­tū­ra­lių miš­rių me­dy­nų kei­ti­mą į plan­ta­ci­nius mo­no­do­mi­nan­ti­nius me­dy­nus.</p> <p>No­rint miš­res­nius me­dy­nus tu­rė­ti grei­čiau, vie­nas iš ga­li­mų spren­di­mų yra pa­reng­ti ši­lo gam­tot­var­kos pla­ną, įtrau­kiant įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tus, tu­rin­čius ži­nių ir pa­tir­ties apie miš­ko bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, me­dy­nų vys­ty­mą­si.</p> <p>Dar­ni miš­ki­nin­kys­tė, de­ri­nan­ti ir ūki­nius, ir gam­tos iš­sau­go­ji­mo in­te­re­sus, yra rak­tas į at­ei­tį. Ūki­nių ir „ge­rai” pri­žiū­ri­mų miš­kų Lie­tu­vo­je yra dau­giau nei pa­kan­ka­mai. At­ėjo lai­kas ir gam­tai ati­duo­ti duok­lę.</p> <p>Pu­nios ši­las yra uni­ka­lus ir ver­tin­gas bū­tent to­dėl, kad ten yra iš­li­ku­si na­tū­ra­li sen­gi­rė, ku­rio­je gy­ve­na de­šim­tys re­tų rū­šių ir kur lan­ky­to­jai ga­li pa­ma­ty­ti, kaip at­ro­do tik­ras miš­kas, o ne pri­žiū­ri­mas par­kas. Pra­šo­me šį ypač ver­tin­gą ši­lą ap­sau­go­ti nuo siau­ro ūkiš­ko po­žiū­rio.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>P.S.</strong> Au­to­rius yra miš­ko­ty­ros moks­lų dak­ta­ras, miš­kų eko­lo­gas.</p> <p class="text-align-right"><u>www.al­kas.lt</u></p> <p> </p> <h3>Per­spė­ja dėl Pu­nios ši­lo: pa­skel­bus re­zer­va­tu, jis iš­nyk­tų</h3> <p><strong>Sei­me va­kar su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Pu­nios ši­lo li­ki­mo pa­reikš­tas su­si­rū­pi­ni­mas, kad, už­drau­dus bet ko­kią veik­lą Pu­nios ši­le, bus su­nai­kin­ta daug me­džių dėl miš­kų ken­kė­jų da­ro­mos ža­los.</strong></p> <p>Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys Kęs­tu­tis Bac­vin­ka ma­no, kad, prieš kaž­ką da­rant, rei­kė­tų at­si­žvelg­ti į moks­li­nin­kų nuo­mo­nę.</p> <p>„Vy­res­nie­ji ko­le­gos ma­ne mo­kė ne­pa­mirš­ti: miš­kas – ne kvie­čių, ne ru­gių lau­kas, pa­da­ry­tą klai­dą iš­tai­sy­ti rei­kės ke­lių de­šimt­me­čių, o prieš kaž­ką da­ry­da­mas, pa­gal­vok, kas bus po to. No­rė­čiau pa­kvies­ti gam­tos my­lė­to­jus, ku­rie pa­si­ra­šė šią pe­ti­ci­ją, prieš tai iš­klau­sy­ti moks­li­nin­kų, įsi­gi­lin­ti ir pri­im­ti ben­drą spren­di­mą“, – sa­kė K.Bac­vin­ka.</p> <p>Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pau­lius Zo­lu­bas tei­gė, kad, įstei­gus re­zer­va­tą ir nu­trau­kus bet ko­kią veik­lą, na­tū­ra­lią ei­gą lems žie­vėg­rau­žis ti­pog­ra­fas, ku­riam ap­si­gy­ve­nus po eg­lės žie­ve me­dis nu­džiūs­ta.</p> <p>„1994–1997 me­tais dėl žie­vėg­rau­žio ti­pog­ra­fo bu­vo iš­kirs­ta be­veik 9 mln. kub. m eg­lių, tai su­da­ry­tų vi­sos Lie­tu­vos 2–3 me­tų me­ti­nę kir­ti­mo nor­mą. Vie­na tų di­džių­jų ži­di­nių su­si­da­ry­mo prie­žas­čių bu­vo ta, kad bu­vo ga­li­ma kirs­ti tik sau­suo­lius. Švie­žiai ap­gy­ven­din­tos eg­lės ne­bu­vo ga­li­ma kirs­ti“, – sa­kė P.Zo­lu­bas.</p> <p>Pa­sak jo, re­zer­va­te už­drau­dus bet ko­kią veik­lą, žie­vėg­rau­žis ti­pog­ra­fas dau­gin­sis su­nai­kin­da­mas daug eg­lių.</p> <p>„To­je vie­to­je at­žels laz­dy­nas, eg­lė na­tū­ra­liai ne­at­žels, per 5–7 me­tus jos nu­virs, pra­dės pū­ti ir var­gu ar ma­ty­si­me to­kį vaiz­dą, ko­kio ti­ki­si pa­si­ra­šę pe­ti­ci­jos iš­sau­go­ti sen­gi­rę au­to­riai. (...) Gal­būt įstei­gus re­zer­va­tą ne­pa­siek­si­me to, ko di­džio­ji da­lis ti­ki­si“, – kal­bė­jo VMT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.</p> <p>Par­la­men­ta­ras Si­mo­nas Gent­vi­las tei­gė, kad Pu­nios ši­las taip bū­tų pa­smerk­tas su­si­nai­kin­ti.</p> <p>„Treč­da­lis Pu­nios ši­lo pa­lik­ta sa­vi­re­gu­lia­ci­jos sta­tu­su, li­ku­si da­lis – draus­ti­nis. Vi­sas Pu­nios ši­las yra tik vals­ty­bi­niai miš­kai, jo­kių pri­va­čių miš­kų. Ši­lo pa­skel­bi­mas re­zer­va­tu pa­smerk­tų 60 proc. li­ku­sio ši­lo iš­sau­sė­ti ir su­pū­ti, kas įvy­ko Be­lo­ve­žo gi­rio­je. (...) Pu­nios ši­lą iš­sau­go­si­me tik iš­lai­ky­da­mi esa­mą draus­ti­nio sta­tu­są, pri­žiū­rė­da­mi ir iš­va­ly­da­mi li­go­tus me­džius“, – tei­gė S.Gent­vi­las.</p> <p>Tuo me­tu pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad į Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to plėt­rą tu­rė­tų bū­ti žiū­ri­ma kom­plek­siš­kai.</p> <p>„Tu­ri bū­ti kom­plek­siš­kai įver­tin­ta, koks tas po­vei­kis bū­tų, jei­gu re­zer­va­tas bū­tų ple­čia­mas, ir kad toks žings­nis ne­at­si­liep­tų ne­igia­mai, kad, iš vie­nos pu­sės, ir sau­go­tu­me gam­tą, bet ir žmo­nėms ne­su­da­ry­tu­me sun­ku­mų”, – pra­ėju­sią sa­vai­tę po pre­zi­den­to ir lai­ki­no­jo ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos su­si­ti­ki­mo kal­bė­jo pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius.</p> <p>K.Ma­žei­ka sa­kė, kad iki spa­lio Pu­nios ši­le tu­rė­tų bū­ti at­šauk­tos vi­sos me­džiok­lės, ku­rios bu­vo už­sa­ky­tos.</p> <p>„Me­džiok­lės se­zo­nas pra­si­de­da nuo spa­lio 15 die­nos, tai iki to lai­ko tu­ri bū­ti at­šauk­tos vi­sos me­džiok­lės, ku­rias per sis­te­mą už­sa­ko pri­va­tūs me­džio­to­jai“, – tei­gė K.Ma­žei­ka.</p> <p>Pa­sak jo, iki gruo­džio 1 die­nos taip pat tu­ri bū­ti pa­reng­tas ap­sau­gos tiks­lų pro­jek­tas bei įver­tin­tos Pu­nios ši­lo bo­ta­ni­nio zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio te­ri­to­ri­jos bu­vei­nės, kad bū­tų ga­li­ma jas ap­sau­go­ti.</p> <p>K.Ma­žei­ka tre­čia­die­nį pa­ve­dė Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jai ne­vyk­dy­ti ply­nų­jų sa­ni­ta­ri­nių miš­ko kir­ti­mų Pu­nios ši­le.</p> <p>Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai pa­ves­ta iki šių me­tų gruo­džio 1 die­nos per­žiū­rė­ti Pu­nios ši­lo ap­sau­gos tiks­lus.</p> <p>Pa­lai­ky­mą Pu­nios ši­lo ap­sau­go­ji­mui pir­ma­die­nį pa­reiš­kė ir pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.</p> <p>EL­TA pri­me­na, kad dau­giau nei šim­tas gam­tos ap­sau­gos, me­no, kul­tū­ros ir ki­tų sri­čių at­sto­vų krei­pė­si į pre­zi­den­tą Gi­ta­ną Nau­sė­dą, pra­šy­da­mi gel­bė­ti Pu­nios ši­lą, ku­rio li­ki­mui, jų tei­gi­mu, šiuo me­tu grės­mę ke­lia K.Ma­žei­kos spren­di­mai.</p> <p>Vi­suo­me­ni­nin­kai pa­brė­žė, kad Ne­mu­no vin­gy­je ply­tin­tis Pu­nios ši­las yra iki šiol iš­lai­kęs pir­mykš­čių Lie­tu­vos gi­rių bruo­žus, ja­me su­tin­ka­mos į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tos rū­šys, šim­tai sau­go­ti­nų miš­ko bu­vei­nių. Sie­kiant ap­sau­go­ti šią uni­ka­lią vie­tą, bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas, ku­riuo pla­nuo­ta iš­plės­ti Pu­nios ši­lo re­zer­va­to te­ri­to­ri­ją bei ap­sau­go­ti ją nuo ūki­nių miš­ko kir­ti­mų bei me­džiok­lės veik­los. Ta­čiau da­bar­ti­nis ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka su­stab­dė mi­nė­to pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą, sa­vo spren­di­mą ar­gu­men­tuo­da­mas tuo, kad tuo­met vi­suo­me­nė ne­va ne­tu­rė­tų ga­li­my­bės šio­je te­ri­to­ri­jo­je lan­ky­tis, gry­bau­ti ir uo­gau­ti.</p> <p>Tuo me­tu G.Nau­sė­da sa­kė tei­gia­mai ver­ti­nan­tis ini­cia­ty­vas stip­rin­ti gam­tai reikš­min­gų te­ri­to­ri­jų, kaip Pu­nios ši­las, ap­sau­gą.</p> <p>Pu­nios ši­le 2014 me­tais at­lik­to gam­ti­nių bu­vei­nių in­ven­to­ri­za­vi­mo me­tu bu­vo iš­skir­tos 79 eu­ro­pi­nės svar­bos bu­vei­nės, o jo da­ly­je, kur ūki­nė veik­la ne­ga­li­ma, yra aukš­čiau­sios gam­ti­nės ver­tės sen­gi­rė.</p> <p class="text-align-right"><strong>Lu­kas Ble­kai­tis</strong></p> <p class="text-align-right">EL­TA</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/photo_1161846.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-778-YJ11lSd-xbs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/photo_1161846.jpg" width="2098" height="1070" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/puniossilas1-2400.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-778-YJ11lSd-xbs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/puniossilas1-2400.jpg" width="2098" height="1070" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2255"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565766053"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - Tre, 2019-14-08 - 10:00</p> </li> <a href="/comment/2255#comment-2255" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2255#comment-2255" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">manau,kad gana kištis į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>manau,kad gana kištis į natūralius gamtos procesus....telieka sengirė su kenkėjais,žvėrimis. Kada sustosime be saiko kirsti miškus...ši ,,komercija" paliks Lietuvą panašią į Mongolijos stepes..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2255" token="kC2rwRhAkBT4irj1lICMo9_bh2rg6cWaJy_GdFzsCAY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=778&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="E6HpOvS6wWmSUlFQM_SAki337D9orZSnShv8iTBiT7o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Aug 2019 06:34:38 +0000 vyrredaktorius 778 at https://www.alytausnaujienos.lt Tris vai­kus glo­bo­jan­ti Vi­li­ja: „Mes vi­si to­kie lai­min­gi” https://www.alytausnaujienos.lt/tris-vai-kus-glo-bo-jan-ti-vi-li-ja-mes-vi-si-kie-lai-min-gi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_1743.JPG?itok=_GIfS2DV" width="344" height="287" alt="nuotr" title="Rūtos Jasionienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Tris vai­kus glo­bo­jan­ti Vi­li­ja: „Mes vi­si to­kie lai­min­gi”</h2> <h2>Pir­mo­ji pa­žin­tis – vie­ni­šų se­no­lių lan­ky­mas</h2> <p>„Pra­džio­je kart­kar­tė­mis ap­lan­ky­ti vie­ni­šas ap­lin­ki­nių na­mų se­no­les dar vai­ką ma­ne ska­ti­no ma­ma. Ne­tru­kus ir ska­tin­ti ne­rei­kė­jo, nes jų lan­ky­mas man ta­po pa­tin­kan­čiu po­mė­giu. Nu­ei­nu pas vie­ną, pas­kui pas ki­tą, lan­kau vi­sas iš ei­lės. Joms di­de­lis džiaugs­mas, nes ne vie­nos, man, kad vi­sos jos la­bai įdo­mios, sma­gu jų klau­sy­tis.</p> <p>Vi­sos ma­no lan­ko­mos mo­čiu­tės bu­vo la­bai skir­tin­gos. Nuo vai­kys­tės sva­jo­jau apie jas kny­gą pa­ra­šy­ti. Vie­na mo­čiu­tė, kai gau­da­vo sa­vo ne­di­de­lę pen­si­ją, vi­suo­met vir­da­vo ce­pe­li­nų. Liep­da­vo man nu­pirk­ti rei­ka­lin­gų pro­duk­tų. Aš ją kar­tais at­kal­bė­da­vau,  teig­da­vau, kad gal ne­vir­ki­me, juk ne­ma­žai pi­ni­gų rei­kės iš­leis­ti, bet ji sa­vo nu­si­sta­ty­mo ne­keis­da­vo. Sa­ky­da­vo, kad nors vie­ną die­ną per mė­ne­sį ge­rai pa­gy­vens. Ser­vi­ruo­da­vo sta­lą, iš­trauk­da­vo por­ce­lia­no puo­de­lius ar­ba­tai ger­ti, pa­ti pa­si­puoš­da­vo, aus­ka­rus įsi­seg­da­vo, auk­si­nį žie­dą už­si­mau­da­vo“, – me­na se­no­lių glo­bą Vi­li­ja.</p> <p>Aiš­ku, anuo­met toks žo­dis ne­bu­vo po­pu­lia­rus, kaip ir so­cia­li­nis dar­bas, nors Vi­li­ja, iš šian­die­nos po­zi­ci­jos ver­ti­nant, bū­tent to­kį dar­bą pa­ti to ne­ži­no­da­ma vai­kiš­ko žai­di­mo for­ma ir at­lik­da­vo.</p> <p>„Mo­čiu­tės ma­ne lai­min­gą pa­da­rė, ne tik ma­no vi­zi­tai jas. Iš­si­pa­sa­ko­da­vau joms sa­vo vai­kiš­kas sva­jo­nes. Mo­čiu­tės ati­džiau iš­klau­sy­da­vo, bet kai ku­ri ati­tar­da­vo, kad gy­ve­ni­me taip ga­li ir ne­bū­ti. Jos taip pat daug kal­bė­da­vo, daž­niau­siai jų kal­bos su­ko­si apie sun­kią pra­ei­tį. Vie­na, jau šim­ta­me­tė, mė­go pa­sa­ko­ti apie dū­mi­nes pir­ke­les, sun­kų ka­ro me­tą.</p> <p>Ki­ta tu­rė­jo na­me­lį, bet iš jo į lau­ką pa­si­vaikš­čio­ti jau ne­iš­ei­da­vo, ma­ne ūke­lio ap­žiū­rė­ti pa­siųs­da­vo. Eik, sa­ky­da­vo, pa­žiū­rėk, ar vyš­nių jau yra. Apeik ir ser­ben­tus, gal jau ra­si su­no­ku­sių. Ir į par­duo­tu­vę pra­šy­da­vo nu­bėg­ti pir­ki­nių. Sma­gu bu­vo jaus­tis rei­ka­lin­gai“, – sa­ko Vi­li­ja.</p> <p> </p> <h2>Ant­ro­ji pa­žin­tis –  ma­ži val­diš­kų na­mų vai­kai</h2> <p>Mo­te­ris sa­ko, kad šian­dien ne­pa­me­nan­ti kas, gal­būt mo­ky­to­ja, pir­mą kar­tą ke­lias sep­tin­to­kes nu­ve­dė į Aly­taus kū­di­kių na­mus. Trys drau­gės, nors bū­da­vo įsi­lei­džia­mos ne­no­riai, į juos nu­ė­jo dar kar­tą, pas­kui ir dar... Nuo aš­tun­tos kla­sės lan­ky­da­vo­si daž­no­kai. Moks­lei­vių ne­su­pra­to, bet prie jų at­ėji­mo pri­pra­to val­diš­kų kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jos.</p> <p>Nors vie­nas ne­jau­kus epi­zo­das Vi­li­jos at­min­ty­je li­ko iki šių die­nų. Vie­na ma­žy­lė, ma­tyt, kaž­ką ne­tin­ka­mo pa­da­rė, at­ei­nan­čios moks­lei­vės iš­gir­do čai­žų auk­lė­to­jos riks­mą: „Kar­ve, ką tu čia da­rai?“</p> <p>„Ma­žy­liai mū­sų lau­kė, nors daž­nas ir kal­bė­ti ne­mo­kė­jo. Nu­si­ves­da­vo­me juos už val­das juo­sian­čios tvo­ros, kar­tais iki baž­ny­čios. Ne­ži­no­jo­me, ką jie su­ge­ba, ką ga­li, ne­si­mo­kė­me pe­da­go­gi­kos, bet iš nuo­jau­tos sten­gė­mės juos pra­links­min­ti, kal­bin­da­vo­me. Vi­sos bu­vo­me pa­si­rin­ku­sios po glo­bo­ti­nę“, – me­na pa­šne­ko­vė.</p> <p>Bai­gu­si vi­du­ri­nę, Vi­li­ja iš­vy­ko stu­di­juo­ti pe­da­go­gi­kos moks­lų į Šiau­lius. Ir ten ne­ga­lė­jo ap­si­ei­ti ne­nu­sku­bė­ju­si į vai­kų glo­bos na­mus. Nu­ė­jo, o ten – jos Aly­tu­je lan­ky­ta mer­gai­tė įkur­din­ta. Čia ją ir­gi pa­si­ti­ko pa­na­šūs dar­buo­to­jų klau­si­mai: ar jūs jai gi­mi­nai­tė, ko­dėl no­ri­te lan­ky­ti?</p> <p>Iš­gir­do prie­kaiš­tų dėl per­kel­tos aly­tiš­kės ap­lei­di­mo ir tai, kad ši ne­tu­ri at­ei­ties. Bu­vo pa­siū­ly­ta lan­ky­ti ki­tą mer­gai­tę. Me­tus Vi­li­ja lan­kė, kaž­kaip ne­pri­li­po, be to, kaip stu­den­tei at­si­ra­do ki­tų po­mė­gių ir ga­li­my­bių.</p> <p> </p> <h2>Tre­čio­ji pa­žin­tis – į Vi­li­jos ug­do­mą kla­sę in­teg­ruo­ti ne­įga­lūs mo­ki­niai</h2> <p>Vi­li­ja iš se­no vo­ko iš­trau­kia iš­kar­pą – 1994 me­tais „Aly­taus nau­jie­no­se“ pub­li­kuo­tą skel­bi­mą, kad pa­gal­bos fon­das „Vai­ko tė­viš­kės na­mai“ or­ga­ni­zuo­ja kur­sus. Ji tei­gia, kad apie tai bu­vo gal­vo­ju­si ir sva­jo­ju­si. „Vai­ko tė­viš­kės na­mų“ idė­ja bu­vo vi­lio­jan­ti. Ji se­kė tuos skel­bi­mus.</p> <p>„Kas truk­dė? Aš tuo me­tu bai­giau pir­mą kur­są, ne­no­rė­jau nu­trauk­ti stu­di­jų. Ir šei­ma ne­pri­ta­rė. No­ri dirb­ti su vai­kais, būk mo­ky­to­ja, vis kar­to­jo. Jau­čiau ir pa­ti, kad esu per jau­na, o ir pa­ti tvar­ka „Vai­ko tė­viš­kės na­muo­se“ bu­vo la­bai griež­ta. Va­do­va­vo dva­si­nin­kas, pa­si­ra­šiu­si tar­nys­tės su­tar­tį, kur­ti šei­mos bū­čiau ne­ga­lė­ju­si. O man no­rė­jo­si ir šei­mos, ir vai­kų“, – at­vi­rai sa­ko Vi­li­ja.</p> <p>Po stu­di­jų dirb­da­ma mo­kyk­lo­je vi­sa­da tu­rė­jo sa­vo kla­sė­je in­teg­ruo­tų mo­ki­nių. Jau bu­vo lyg tra­di­ci­ja, kad į jos kla­sę at­siųs­da­vo sun­kiau­sius. Juos la­vi­nant tek­da­vo ge­ro­kai dau­giau pa­suk­ti gal­vą, nes jei at­si­pa­lai­duo­tų, jie vi­są tvar­ką iš­bars­ty­tų.</p> <p>Vi­suo­met Vi­li­jai bu­vo vie­no­dai svar­bus kiek­vie­nas jos mo­ki­nys. Prak­ti­nių ži­nių krai­tis kau­pė­si be­dir­bant, te­ori­jos mo­kė­si se­mi­na­ruo­se.</p> <p> </p> <h2>Ir vi­sos ki­tos pa­žin­tys iki ap­si­spren­di­mo: „Ma­no šei­mai rei­kia šių vai­kų“</h2> <p>„Tai­gi ke­lias į šian­die­nos ma­no pa­sie­ki­mą bu­vo il­gas. Glo­bos idė­ja vis glaus­tė­si ša­lia ne vie­ne­rius me­tus. Kai mū­sų vy­riau­sia­jai duk­rai su­ka­ko pen­ke­ri, vy­ras iš­vy­ko dirb­ti į už­sie­nį. Kaip nie­kad su­pra­tau, kad vie­ną vai­ką au­gin­ti nė­ra ge­rai, jam rei­kia drau­gų, rei­kia ben­dra­vi­mo ne vien su su­au­gu­siais. Vy­riau­sio­ji duk­ra iki dvy­li­kos me­tų, iki gims­tant ant­ra­jai, vie­na au­go. Ta­da ir pa­sa­kiau, kad ši­ta vie­na ne­augs. Vy­res­nio­ji jau už­au­go, ji tu­ri sa­vo drau­gų ra­tą, šie­met bai­gė mo­kyk­lą, šian­dien ji jau tik sve­čias mū­sų na­muo­se.</p> <p>At­sa­kin­gam pa­si­rin­ki­mui ak­ty­viau ren­giau­si, kai ant­rai duk­rai su­ėjo me­tu­kai. Lan­kiau  glo­bo­to­jų kur­sus ir ieš­ko­jau, kaip mė­gau sa­ky­ti, vai­ko šei­mai. Jau­nes­nių už duk­re­lę ne­si­no­rė­jo. Ne­gal­vo­jau ta­da apie ne­ga­lią tu­rin­čiuo­sius. Vie­no vai­ko, ku­rį ga­lė­tu­me glo­bo­ti, ne­ra­dau, Alytaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Alytaus rajone patarėja Renata Kruk pa­siū­lė du ir abu su kom­plek­si­ne ne­ga­lia“, – pa­sa­ko­ja Vi­li­ja.</p> <p>To­se pa­ieš­ko­se te­ko gir­dė­ti ir ne­pa­sver­tą, net liū­di­nan­tį tei­gi­nį: „Kas jų ga­li no­rė­ti.“ Tuo­se jud­riuo­se vai­kuo­se jau pir­mą su­si­pa­ži­ni­mo die­ną Vi­li­ja įžiū­rė­jo ak­ty­vu­mą, ne ma­žes­nį ji jau­tė ir sa­vo duk­rų. Bu­vo kaž­kas ar­ti­mo. Par­si­ve­žė į na­mus pa­si­sve­čiuo­ti. Ke­rė­jo jų glaus­ty­ma­sis, mei­lu­mas, per va­lan­dą de­šim­tis kar­tų iš­girs­tas žo­de­lis „My­liu“.</p> <p>Po sa­vai­tės vy­kęs at­si­svei­ki­ni­mas bu­vo grau­dus. „Ma­niš­kės sve­čius iš­ly­dė­jo su aša­ro­mis, šie iš­vy­ko su gar­siu spie­gi­mu. Ypač sie­lo­jo­si ma­no ma­žo­ji, vy­res­nio­ji iš kar­to tvir­tai pa­reiš­kė, kad mes gi ga­li­me juos glo­bo­ti. Il­gai mąs­ty­ti ne­rei­kė­jo, kad nu­sver­tų ant­ras tei­gi­nys iš dvie­jų ma­no svars­to­mų, ką pa­si­rink­ti: 23 vai­kus mo­kyk­lo­je ir dar ke­liais dau­giau na­muo­se, ar lik­ti tik su pa­di­dė­ju­sia sa­vo šei­ma na­muo­se. Pra­ėju­sią Rug­sė­jo 1-ąją sė­dė­jau ne pe­da­go­gų, o tik tė­vų pu­sė­je. Keis­ta bu­vo, dar dau­ge­lis svei­ki­no ma­ne kaip mo­ky­to­ją“, – kal­ba glo­bė­ja.</p> <p> </p> <h2>To­kio am­žiaus ir to­kios svei­ka­tos vai­kų glo­bė­jai bai­mi­na­ma­si. Ką ga­li mei­lė?</h2> <p>Pa­sak Vi­li­jos, la­bai daug. Į ant­rus glo­bos me­tus įžen­gu­sios gau­sios šei­mos ma­ma ma­to di­de­lius pa­si­kei­ti­mus vai­kų, iš ku­rių val­diš­kuo­se na­muo­se ma­žai ko bu­vo ti­ki­ma­si. Be­je, šei­mo­je at­si­ra­do dar vie­na glo­bo­ti­nė, tre­čio­ji. Iki da­bar šei­ma gy­ve­na pra­ei­tų Ka­lė­dų džiaugs­mu, kai, nu­pie­šę sa­vo ka­lė­di­nę sva­jo­nę at­spin­din­čius pie­ši­nius, su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te lan­kė­si Lap­lan­di­jo­je, Ka­lė­dų Se­ne­lio re­zi­den­ci­jo­je.</p> <p>Kom­plek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams kiek­vie­na ži­nu­tė su­ke­lia aud­rą jų šir­de­lė­se. Tad iš anks­to ne­ga­li pra­neš­ti apie pla­nuo­ja­mą šven­tę, iš­vy­ką, jiems sun­ku su­vok­ti lai­ką, lauk­ti. Tad ir apie ar­tė­jan­čius moks­lo me­tus dar ne­kal­ba­ma, ne­pla­nuo­ja­ma gar­siai, nors Vi­li­ja jau se­no­kai tam ruo­šia­si ty­liai, ra­miai, be žo­džių, kau­pia rei­ka­lin­gas moks­lo prie­mo­nes ir daik­tus. Gar­siai to da­ry­ti tie­siog ne­įma­no­ma, šei­my­niš­kai pa­pla­nuo­si, ne­bus ra­my­bės.</p> <p>Bet in­di­vi­du­a­lus ug­do­ma­sis dar­bas su vi­są puokš­tę ne­ga­lių tu­rin­čiais vai­kais ne­nu­trūks­ta ir va­sa­rą. Ne­ga­li su­stab­dy­ti to trau­ki­nu­ko, jei su­stos, greit pra­ras tai, kas jų jau pa­siek­ta, vi­sų moks­lo me­tų ug­dy­mas per­niek nu­eis.</p> <p>Vi­li­ja – pe­da­go­gė, ji pui­kiai ži­no ug­dy­mo svar­bą. Tei­gia, kad ji tai ga­li, kad su­vo­kia, kaip rei­kia dirb­ti. Jei ug­dy­mo pro­ce­so svar­bos ne­įver­tin­tų, leis­tų vai­kams tik ją my­lė­ti, pa­žan­gos to­kios, ko­kia pa­siek­ta, ne­bū­tų.</p> <p>Mo­te­ris me­na, kai tik vai­kams rei­kė­da­vo ra­šy­ti, tuoj pa­si­girs­da­vo ti­ra­da pri­si­pa­ži­ni­mų, kad jie ma­mą la­bai my­li, no­ri ap­ka­bin­ti. Rei­kė­jo tvir­ty­bės, rei­kė­jo daug kan­try­bės, kad, su­ge­bė­jęs pa­ra­šy­ti dau­giau­sia dvi ei­lu­tes, šian­dien be var­go sa­va­ran­kiš­kai iš­si­lie­tų į pu­sę pus­la­pio.</p> <p>Jos vai­kai mėgs­ta skalb­ti, šva­riai sa­vas ko­ji­nes iš­si­skal­bia, lo­vas pa­si­klo­ja.</p> <p>Glo­bo­to­jai rū­pi vai­kų at­ei­tis, ji vi­lia­si, kad mėgs­ta­mą ama­tą tu­rės, pil­na­me­čiais ta­pę sa­va­ran­kiš­kai mo­kės pri­žiū­rė­ti gam­ti­nį dar­žą, at­lik­ti ki­tų dar­bų. Jau da­bar ne­se­niai įsi­gy­to­je so­dy­bo­je jie žais­min­gai dir­ba su tė­vais. Vi­li­ja at­vi­rau­ja, kad toks šei­my­ni­nio dar­bo vaiz­de­lis jai pats gra­žiau­sias, ma­lo­niau­sias. Kaip ir va­lan­dė­lės, pra­leis­tos po ben­dro dar­bo prie lau­žo. „Mes vi­si to­kie lai­min­gi“, – tars­te­li Vi­li­ja.</p> <p>Ji au­gi­na ir el­gia­si su glo­bo­ti­niais kaip su sa­vo vai­kais. Kon­ku­ren­ci­jos tarp jų nė­ra, bet vai­kai yra vai­kai, pa­ju­tus įtam­pą vi­siems esant vie­na­me už­si­ė­mi­me, kaž­ku­riuos ten­ka su­do­min­ti ki­ta veik­la. Pa­sak mo­ters, gal kiek su­dė­tin­giau vy­rui, jis ma­žiau na­muo­se bū­na, dir­ba už­sie­ny­je.</p> <p>„Vi­si ma­ne va­di­na ma­ma, sun­ku su­vok­ti, kad ne­su jų bio­lo­gi­nė ma­ma. Ne­tu­ri jie ir ar­ti­mų­jų, tik­ra­jai ma­mai mi­rus li­ko naš­lai­čiai. Jie to ne­pri­si­me­na, kar­tais ima ir pa­si­do­mi, ko­dėl juos vai­kų na­muo­se pa­li­kau, ne­au­gi­nau. Sun­ku šiems vai­kams su­vok­ti re­a­ly­bę.</p> <p>Kar­tais pa­si­džiau­giu, kad ne­pra­žu­džiau sa­vo lai­ko. Tuo, kad au­gin­da­ma ir glo­bo­da­ma tris vai­kus jau­čiuo­si dirb­da­ma mėgs­ta­miau­sią dar­bą“, – tei­gia ji.</p> <p>Iš mū­sų il­go­ko po­kal­bio sau pa­si­ė­miau vie­ną la­bai iš­min­tin­gą Vi­li­jos iš­sa­ky­tą min­tį, kad ją kuo ryš­kiau pa­brėž­čiau vi­siems: „Ne­pa­mirš­ki­te, ne­pra­ras­ki­te sa­vęs. Pa­si­li­ki­te lai­ko ir sau. Jei pra­ra­si­te sa­ve, ki­tam nie­ko ne­ga­lė­si­te duo­ti.“</p> <h2>Spe­cia­lis­to ko­men­ta­ras</h2> <p>Kiek­vie­no vai­ko, ne­te­ku­sio tė­vų glo­bos ap­gy­ven­di­ni­mas glo­bė­jų ar įtė­vių šei­mo­je, – stip­ri mo­ty­va­ci­ja vai­ko tei­sių gy­nė­jams. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­ran­da vis dau­giau žmo­nių, ku­rie pa­si­ryž­ta tap­ti vai­kų, su ku­riais ne­sie­ja gi­mi­nys­tės ry­šiai, glo­bė­jais, ima­si rū­pin­tis vai­kais, tu­rin­čiais ne­ga­lią.</p> <p>Džiau­giuo­si, kad glo­bė­ja Vi­li­ja ne­pa­bū­go di­džiu­lės at­sa­ko­my­bės ir pa­rei­gos. Pa­de­da naš­lai­čiais li­ku­siems vai­kams su­si­tvar­ky­ti su pa­ti­ria­mais emo­ci­niais iš­gy­ve­ni­mais, juo­lab kad šie vai­kai iš­skir­ti­niai, rei­ka­lau­jan­tys ypa­tin­go at­si­da­vi­mo ir rū­pes­čio.</p> <p> </p> <p><strong>Ža­ne­ta Ab­ro­mai­tie­nė</strong></p> <p>Aly­taus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=775&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3QC18J10Er16p-t95S3x1adjXPkxwkka_onXQclnGpI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Aug 2019 12:02:20 +0000 vyrredaktorius 775 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus spor­to mo­kyk­la: rak­ti­nis žo­dis – „par­da­vi­mas” ar „są­ly­gų ge­ri­ni­mas”? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-spor-mo-kyk-la-rak-ti-nis-zo-dis-par-da-vi-mas-ar-sa-ly-gu-ge-ri-ni-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (14)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90-13320" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 (13320) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_0015.JPG?itok=E6PyZX8T" width="344" height="287" alt="Cesiulis" title="Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ti­ki­no, kad jo­kie spren­di­mai dėl Spor­to mo­kyk­los ne­bus da­ro­mi ne­pa­si­ta­rus su spor­to ben­druo­me­ne. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ne­abe­jo­ja, kad są­ly­gas jau­nie­siems spor­ti­nin­kams bū­ti­na ge­rin­ti, o Spor­to mo­kyk­lo­je jos pras­tos, ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų. Ge­res­nes pa­tal­pas ti­ki­ma­si pa­siū­ly­ti ta­da, kai pa­aiš­kės, kiek jų liks lais­vų po švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Rak­ti­nis žo­dis šio­je dis­ku­si­jo­je yra ne par­duo­ti, bet pa­ge­rin­ti są­ly­gas“, – sa­kė su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Anot jos, svar­biau­sias sie­kis yra pa­ge­rin­ti vai­kams są­ly­gas spor­tuo­ti, o, įvyk­džius švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ką, lais­vų pa­tal­pų ir ge­res­nių nei da­bar Spor­to mo­kyk­lo­je, tik­rai at­si­ras.</p> <p>Per­tvar­ką su­pla­nuo­ta pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti iki 2020 me­tų rug­sė­jo 1-osios, ta­da ir pa­aiš­kės, kiek pa­tal­pų yra ir kaip jos ga­li bū­ti pri­tai­ky­tos kon­kre­čių spor­to ša­kų reik­mėms.</p> <p>Su­si­rin­ku­sie­ji vie­nin­gai su­ta­rė, kad 1932 me­tais sta­ty­ta­me, vė­liau mo­kyk­lai pri­tai­ky­ta­me, 15 me­tų re­mon­to ne­re­gė­ju­sia­me Sporto mokyklos pa­sta­te są­ly­gos šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mos jau­nų­jų spor­ti­ni­nin­kų ug­dy­mui.</p> <p>Ki­tas klau­si­mas, ko­dėl mo­kyk­la yra taip nu­gy­ven­ta, ko­dėl ne­bu­vo svars­to­ma jos re­no­va­ci­jos ga­li­my­bė? Da­bar vi­sai ne­aiš­ku, ką su pa­sta­tu rei­kė­tų da­ry­ti, o nuo­mo­nės pa­si­skirs­tė į dvi sto­vyk­las.</p> <p>Vie­ni ma­no, kad rei­kia ieš­ko­ti ra­cio­na­lių spren­di­mų, gal­būt ver­ta spor­tuo­jan­čius vai­kus iš­kel­din­ti ki­tur, o pa­sta­tą ati­duo­ti į pri­va­taus as­mens ran­kas. Gal­būt – jį par­duo­ti ir sta­ty­ti nau­ją už gau­tas lė­šas. Ki­ti įsi­ti­ki­nę, kad is­to­ri­nės mo­kyk­los jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma par­duo­ti, ją bū­ti­na re­no­vuo­ti.</p> <p>Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­brė­žė, jog kon­kre­tūs spren­di­mai dėl Spor­to mo­kyk­los dar nė­ra pri­im­ti. Fak­tas, kad są­ly­gos vai­kams spor­tuo­ti jo­je nė­ra tin­ka­mos (se­ni du­šai, tu­a­le­tai, pras­tos vė­di­ni­mo, šil­dy­mo sis­te­mos, pa­žei­di­nė­ja­mos hi­gie­nos nor­mos), to­dėl spren­di­mai ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je bus, bet pa­sta­to par­da­vi­mas – tik vie­nas iš ke­lių ga­li­mų va­rian­tų.</p> <p>Pa­sak mies­to va­do­vo, pir­miau­sia bū­ti­na at­lik­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, po ku­rios pa­aiš­kės, kiek lais­vų pa­tal­pų liks ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, to­liau bus ga­li­ma gal­vo­ti apie Spor­to mo­kyk­los li­ki­mą – pa­sta­to at­si­sa­ky­ti ar jį re­no­vuo­ti. Gal­būt at­si­ras to­kios ge­ros pa­tal­pos, kad pa­tys spor­ti­nin­kai pra­šy­sis leis­ti jo­mis nau­do­tis?</p> <p>Dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skli­du­sios in­for­ma­ci­jos apie Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą su­ne­ri­mo ir spor­ti­nin­kų ben­druo­me­nė, su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais me­tu emo­ci­jas reiš­ku­si san­tū­riai. Dziu­do tre­ne­ris Ze­nius Ven­ce­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog vie­nin­te­lis tin­ka­mas spren­di­mas šio­je si­tu­a­ci­jo­je – pa­sta­to re­no­va­ci­ja, prie to ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir Dziu­do fe­de­ra­ci­ja.</p> <p>Jo ma­ny­mu, ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų sa­lė­se nė­ra tin­ka­mų są­ly­gų nei tre­ni­ruo­tėms, nei var­žy­boms – jos per ma­žos, su­dė­tin­ga bū­tų de­rin­ti tre­ni­ruo­čių tvar­ka­raš­čius, nė­ra pri­tai­ky­ta žiū­ro­vams var­žy­bas ste­bė­ti.</p> <p>Z.Ven­ce­vi­čius pri­mi­nė, kad daug ką spor­ti­nin­kai jau pa­da­rė ir da­ro sa­vo lė­šo­mis, at­nau­ji­no ta­ta­mius ir pa­na­šiai. „Jei dar šiek tiek ir pa­dė­tu­mė­te, bū­tų ge­rai, tu­ri­me ge­riau­sią sa­lę Lie­tu­vo­je. Šil­dy­mo sis­te­mą mes pa­tys ga­lim su­si­tvar­ky­ti, tik leis­kit. Su­re­mon­ta­vus at­si­ver­tų la­bai ge­ros są­ly­gos reng­ti spor­ti­nes sto­vyk­las“, – sa­kė tre­ne­ris.</p> <p>Vie­nos nuo­mo­nės dėl Spor­to mo­kyk­los at­ei­ties kol kas ne­tu­ri ir ta­ry­bos na­riai, taip pat ir So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vai. Va­le­ri­jus Ven­cius tei­gia esan­tis prieš pa­sta­to par­da­vi­mą, net jei spor­ti­nin­kus bū­tų nu­spręs­ta iš ten iš­kel­ti.</p> <p>„Aš ma­tau, kaip tas pa­tal­pas ir te­ri­to­ri­ją bū­tų ga­li­ma įveik­lin­ti vi­sų aly­tiš­kių po­rei­kiams“, – sa­ko po­li­ti­kas, pa­siū­lęs la­žin­tis iš bu­te­lio kon­ja­ko, kad pa­sta­tas liks spor­to reik­mėms, jo ma­ny­mu, svar­bus tur­tas čia yra ir emo­ci­jos, ku­rias aly­tiš­kiams ke­lia se­na­sis pa­sta­tas.</p> <p>Baig­ti įtam­pas ir nu­spręs­ti, kas nau­din­giau spor­tuo­jan­tiems vai­kams, ra­gi­no ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris įžvel­gia po­li­ti­nes ir ko­mer­ci­nes klau­si­mo de­da­mą­sias – pa­trauk­li vie­ta mies­to cen­tre, ša­lia ne­tru­kus iš­kils gy­ve­na­ma­sis na­mas.</p> <p>Su­si­ti­ki­mo me­tu įvar­dy­ta ne vie­na pro­ble­ma, jų re­ziu­mė – Aly­taus mies­to val­džiai ir spor­ti­nin­kams bei įvai­rių spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­joms jau daug me­tų ne­pa­vyks­ta ras­ti ben­dros kal­bos ir dėl to ky­la dau­gy­bė klau­si­mų.</p> <p>„Spor­to ben­druo­me­nė yra nu­ša­lin­ta nuo spren­di­mų pri­ėmi­mo ir re­sur­sų val­dy­mo“, – įsi­ti­ki­nęs dar vie­nas ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys. Jis siū­lė pa­svars­ty­ti apie įdo­mias ten­den­ci­jas, ku­rios Aly­tu­je ste­bi­mos pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį: du kar­tus su­ma­žė­jo spor­tuo­jan­čių vai­kų, at­si­ra­do 3 nau­jos spor­to sa­lės ir 3 kar­tus pa­di­dė­jo fi­nan­sa­vi­mas spor­tui. Pa­na­šu, jog nei jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, nei jų tre­ne­riai to­kio žen­klaus pa­ge­rė­ji­mo ne­jau­čia, nes pi­ni­gai ski­ria­mi erd­vių iš­lai­ky­mui, o ne žmo­nėms. Ir tie pa­tys spor­to ob­jek­tai, ku­rių iš­lai­ky­mas biu­dže­tui kai­nuo­ja bran­giai, nė­ra op­ti­ma­liai iš­nau­do­ja­mi, nes trūks­ta va­dy­bos.</p> <p>„To­dėl šian­dien ir tu­ri­me to­kį sta­dio­ną, ku­ria­me yra per ma­žai vie­tų žiū­ro­vams, to­dėl ne­ga­li vyk­ti tarp­tau­ti­nio ly­gio fut­bo­lo var­žy­bos. Ar­ba met­ru trum­pes­nę nei rei­ka­lau­ja stan­dar­tai aikš­te­lę, ku­rio­je ne­ga­li vyk­ti tarp­tau­ti­nės ran­ki­nio var­žy­bos nau­jo­je spor­to sa­lė­je ta­me pa­čia­me sta­dio­ne“, – kal­bė­jo fut­bo­lo tre­ne­ris, Spor­to ta­ry­bos na­rys An­ta­nas Makš­tu­tis.</p> <p>Su­si­ti­ki­mo me­tu nu­tar­ta pa­lauk­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos, tuo­met at­lik­ti skai­čia­vi­mus ir įver­tin­ti, ko­kie spren­di­mai ir kiek ga­lė­tų duo­ti nau­dos. Me­ras N.Ce­siu­lis pa­ti­ki­no, kad dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu vyks to­liau ir bus ieš­ko­ma ge­riau­sio spren­di­mo.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0026.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-774-YJ11lSd-xbs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0026.jpg" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0030.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-774-YJ11lSd-xbs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0030.JPG" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2252"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565700014"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vaikam Alytaus</span> - Ant, 2019-13-08 - 15:40</p> </li> <a href="/comment/2252#comment-2252" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2252#comment-2252" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sporto mokykla visiem…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sporto mokykla visiem Alytiškiam o ne Cesiulio su Pacesu kombinacijom.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2252" token="IvBiLqAc9mF8dVRNYIfEv_q6GgQJNIlmROVyLYK0Xj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2251"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565588817"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>reziume</span> - Pir, 2019-12-08 - 08:46</p> </li> <a href="/comment/2251#comment-2251" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2251#comment-2251" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reziume idėjų per savivaldą,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reziume idėjų per savivaldą, kaip sutelkt ir stiprint alytiškius, neturi. Tik paskui gilėjančias pasekmes... Optimizmu nešviečia.... Kol nėra švietimo pertvarkos, su pastatu neaišku. Naudotis kol.... Vėl renovuot ir klausimas? Ir kaip pinklėse užsidarę... Visi atvejai skausmingi. Ir nežinomybė, kiek tai tęsis..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2251" token="7HfDzIKt-xFgC-dDTLEYLPNd-femb5Yn7i2t_JpuSdA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2250"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565586695"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl projektų</span> - Pir, 2019-12-08 - 08:11</p> </li> <a href="/comment/2250#comment-2250" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2250#comment-2250" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nekeista, kad sporto mokykla…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nekeista, kad sporto mokykla jei iki šiol nerenovuota. Nes per tiek laiko n kartų buvo įmanoma renovuot per es paramos projektus. Ypač kaip savivaldybėj perteklius valdininkų skaičius pagal didmiesčių veiklos rodiklius, čia ne sudėtinga net. Savivaldybė per es paramos projektus daro ir problemų nėra. Bet štai dirbt per es paramos projektus reikia sugebėt. Todėl ir šie valdžioje, o jie valdžiose pastoviai, per paskutinį pusmetį nepajuda. O jei ir pajudės, čia..? nes situacija Jurbarke gana išraiškinga. Ten pasirodo, kiek prasiskverbia informacijos, dėl dar anoje kadencijoje mokyklos stadijono rekonstrukcijos. Regis firmai net į priekį pamokėjo. O šioje kadencijoje pagal terminus pabaigt firma nesugebėjo. Tada pati savivaldybė šioje kadencijoje kreipės į teisėsaugą dėl to. o teisėsauga atmetė atgal su įtarimais sav. administr. dir. ir pavaduotojui. Pareiškė nušalinimus. ir situacija gan keista. Juk sav. administr. direktorius pavaldus tarybai... Juolab dabar reikliai žiūri, kad būt nepermokėta per projektus. Už kiek laimėjo konkursą, taip ir pagal terminus padaryt. Štai su tokiais reikalavimais Alytui pagal paskutinius vykdytus projektus kur tęsiniai ir su brokais, čia... liūdna būtų. Po jų gal nebūtų kam ir į valdžią eit..? Ir su tokiais lygiais, kur ant pastatukų ,,maudosi" čia vykdyt rimtus projektus - reikia labai drąsiems būt? Matyt savivaldybė todėl ir nesivelia... Tad patiems alytiškiams reikia atsakingai žiūrėt. ką į valdžią renkasi. O dabar ir turi ką rinkos... Dėl pačių išlikimo reikia kovot...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2250" token="loptlR-Yma6ckTlImkZnn3oQu-L2wVBY905m-ObEfEM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2249"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565585230"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Pir, 2019-12-08 - 07:47</p> </li> <a href="/comment/2249#comment-2249" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2249#comment-2249" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokias problemas šiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokias problemas šiais laikais savivaldybės lengvai sprendžiasi. Prieš švietimo pertvarkos tvirtinimas taryboje. Po atliekami pastatai pardavinėjami... Likę baziniai pastatai per es paramos projektus modernizuojami.... Tas ir Alytuj turėjo būt. Nes mero poste buvęs n kadencijų taryboje tad problemos turi būt žinomos. Ir iš kart veikt. Iš pirmų tarybos posėdžių švietimo pertvarkos. Ypač kaip nuo anos kadencijos ir brangiai apmokėtas auditas atliktas ir pateiktas. Viskas ant lėkštutės paduota. O čia ir čia sugeba ,,maudytis".... Štai ką reiškia kaip valdžioje neprileidžia su reikiamom ūkinėmis kompetencijomis valdyme. Nes šie nuo realybės atitolsta.. O problemos didėja. Pripažinkim, taip valdyme apsileidinėt, per pusmetį vietoj veržlaus vystymo numirinėt ir visų akyse su pasyviu palaikymu, šiandien gal tik Alytuj tai įmanoma? Jokie projektai nevyksta ir net nepersistengia. Tik ant gatavo nugriebt ir čia ,,maudosi". ir nėra kam prabilt apie realią finansinę padėtį per savivaldą. Galėtų tarybos strateginio ekonomikos komiteto vadovai... Bet čia vadovo poste konservatorius su mediko išsilavinimu, pavaduotojo socdemas su pedagogo išsialvinimu.... Tarsi idealiai valdžiai paimt schema sudėliota. O štai dirbt eit į priekį - nėra kam. O juk buvo galima per paskutinį pusmetį ir Alytuj veržliai eit į priekį ir keist situaciją į gerą. Ką Vilnius, Kaunas darė. Posėdžiai liepos mėnesį. Vykdomų projektų koregavimas, nes laikas nelaukia. O es paramą per projektus jie tiesiog semia iš ministerijų fondų. Ypač koregavo švietimo sistemoj galimus pokyčius. Reiškia labai atsakingai žiūri per savivaldą. O juk ponai didesni nei Alytuj. Bet savęs negailėdami stengiasi. O Alytuj tarsi atsilošę. Niekam nieko nereikia. Tik retkarčiais kokį pastatuką nusigriebt..? Ar žemes pabandyt pakoreguot..? Tai yra kaip nepritraukt iš išorės investicijų, o kaip nuo savų.. Kaip prieš 30 metų mentalitetai - taip ir lieka... Dirba ant nykimo.. kitų labui. Nes kiek Alytus nepaima iš es paramos, tiek kiti jų sąskaita pasinaudoja.. Dar gal pasišaipo, žiūrėkit, kaip Alytaus ereliai .. pluša. Vieni nuo kitų... kol gali.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2249" token="pV4SiDS8itpYOLRis0XpRwNXJPZ-hA8hjv-iHjLlRq0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2247"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565542442"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įtempta</span> - Sek, 2019-11-08 - 19:54</p> </li> <a href="/comment/2247#comment-2247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2247#comment-2247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Situacija valdyme, kad ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Situacija valdyme, kad ir dėl laiku neatliktos švietimo reformos darosi įtempta. Ypač kaip socdemai vieni kitiems prieštaraudami sau į kojas šaudo. Štai paskutiniais paviešinimais per žiniasklaidą jei vicemerė reiškiasi, girdi nebijokit švietimo reformų prieš rugsėjį. Jei reiškia, kad jų nebus, kieno vardu kalba. Juk pagal kompetenciją prieš ji turi teikt tarybai siūlymą, kad nedaryt švietimo reformos, ir jei tarybos posėdį dauguma tarybos narių patvirtina, kad nedaro - tada ji teisi. O jei be tarybos pritarimo kalba..? Nors šiam straipsnį pats meras sako, reikia švietimo reformos. Tada bus aišku ką su kokiu pastatu daryt. Tad klausimas ko kaip meras neinicijuoja šio klausimo svarstymo per tarybą? Juk prieš kelis mėnesius savivaldybės švietimo skyrius per žiniasklaidą viešino. Reiškia reaguot į nuo anos kadencijos atliktą ir teiktą švietimo auditą. kadangi mažėja mokinių ir perteklius mokyklų.....O švietimo skyrius tik informuot tarybą ir visuomenę gali. ką jie kelis kartus darė. O reakcijos iš tarybos, kur tik 27 tarybos nariai gali priimt sprendimus, kol kas nėra. Ir kas kieno vardu kalba...? Vėl ir nedarius reformos įtampa kyla. Kadangi vienos mokyklos surenka mokinių, kitos ne. ir pamokų stygius. Nekalbant, kad neefektyviai dalis patalpų ir resursų naudojama. Reiškia vis labiau truks lėšų. kaip ir straipsnį minėtu atveju po švietimo reformos būt aišku. Atlieka šis pastatas ar ne? Ką daryt. Ir sprendimai kur perkelt sportininkus ir panašiai. O ne kaip dabar tik spėliojimai ir įtampų didėjimai. Ir neaišku net nuo socdemų kieno klausyt. Nes vieną kart lyg taip sako, po to vėl kitaip prasideda... Taip rimtoj savivaldoj neturi būt. Tad paskutinis žodis būsimo tarybos posėdžio metu 27 tarybos nariams. Kaip visa tai jie vertina ir kokius galutinius sprendimus priima. Kad normalizuotųsi padėtis ir visiems taptų aišku, kas Alytuj per savivaldą vyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2247" token="F-OT-SCfnLBbDa6N7CCyjNtd4-zW58X42bWDPWDb6aQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2242"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565496482"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>galutinis</span> - Sek, 2019-11-08 - 07:08</p> </li> <a href="/comment/2242#comment-2242" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2242#comment-2242" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galutinį sprendimą turėtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galutinį sprendimą turėtų priimt tarybos posėdį svarstydami. Nes tai aukščiausias miesto valdymo organas. O čia paišluoja, kad įtarimų ir susierzinimų neliktų? Ar didinas įtampas? Kur pasekmės, kad iki šiandien nėra švietimo pertvarkos, rimtų strategijų ir kitų būtinų sprendimų per tarybą priimimų. Kur valdžia turėjo nuo pradžių teikt. Ir kol nepateikė ne po seminarus, komandiruotes, atostogas lakstyt. O ir dabar nesimato, kad bandytų teikt. Apart atidelioja reiškia tęsis susierzinimai. Kur koks rimtesnis judesys techniškai neapdirbtas. Priešpriešom ir vis didesnės klaidos gana lyguose vietose. O Jurbarko pavyzdys rodo atmosfera reijlumo Lietuvoj keičiasi. Ten ir per savų nepamatuotas ambicijas ir gana lygiose vietose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2242" token="h5bqmrXdQxSeaea-EGlBhsA7NlnEfx3CuSJiJi3IUSc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2239"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565432220"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ar supranta?</span> - Šeš, 2019-10-08 - 13:17</p> </li> <a href="/comment/2239#comment-2239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2239#comment-2239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar supranta valdžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar supranta valdžia situaciją? Jei po švietimo audito išvadų paviešinimo iš kart turėjo reaguot. Ir per tarybą tvirtint švietimo pertvarką, kad neefektyvaus lėšų naudojimo neliktų? Jei be švietimo pertvarkos ir tarybos pritarimo atskirus pastatus jei pradeda pardavinėjimo procedūras, čia kaip kirtimasis su įstatymais? Jau Jurbarke valdantys labai nerimtai paslydinėja. Alytuj gana daug kur panaši situacija ir... Ta pati arogancija ir nervuotumas valdyme..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2239" token="SnVlkvjNqzQjo3JhwugYYROcjU00SJNWB3kgj7oH95Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2238"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565431615"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas</span> - Šeš, 2019-10-08 - 13:06</p> </li> <a href="/comment/2238#comment-2238" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2238#comment-2238" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas ko Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas ko Alytuj programuojasi problemas? Laiku nespręsdami problemų jas didinasi? Kaip ir šiuo atveju kur tarybos sprendimas, kad atitolint švietimo pertvarkos vykdymą iki 2020 metų rugsėjo 1 ? Juk su tuo sisijusius klausimus reikia spręst dabar. Jei valdžia nesugebėjo švietimo pertvarkų nuo pat pradių teikt, turi skubėt artimiausiu metu teikt. O tokiuose postuose nesugebėt teikt, nevalima. Nes tada tik problemos didėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2238" token="5rzAJgWbvgmf7n3U5iAGTs5huwUFxcpT-Qd-dUqCXHs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2235"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565366614"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vilius</span> - Pen, 2019-09-08 - 19:03</p> </li> <a href="/comment/2235#comment-2235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2235#comment-2235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uztai,kad bendruomene…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uztai,kad bendruomene sportuoja,ugdo jaunus sportininkus ir niekam i akis nelenda...tik musu miesto klerkai bijo i dantis gauti,todel visas sporto sakas naikina...Cia uzsimojo aerodroma panaikinti,ciabdabar sporto mokykla...Pirma ,ka nors pastatykite,sukurkite,o tik tada pradekite griauti...Tikri beprociai ir pustagalviai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2235" token="UUZZ2qVIk_aMWFoo7eo3vjwB5VsBFk65Th4IxSulmGg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2234"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565365645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytisk</span> - Pen, 2019-09-08 - 18:47</p> </li> <a href="/comment/2234#comment-2234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2234#comment-2234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Krepšiniui 100 000 eur gerai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Krepšiniui 100 000 eur gerai padalinti paėjo. Sekantis dalybos sporto mokykla. Šalin rankas nuo VIEŠO INTERESO</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2234" token="KCokqt6rNaeM2C383H5zWAYXLM3uPUWd4o2a3pzUCBE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2233"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565365592"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>demesio</span> - Pen, 2019-09-08 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/2233#comment-2233" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2233#comment-2233" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esantys valdžios olimpe buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esantys valdžios olimpe buvo taryboje ne vieną kadenciją,kai kas milijoniniu meru vadinosi.Kodėl nuo 2003 m patalpų gerbūviui neskiriat lėšų,iki tiek prieita.Graudu.Gal tai sąmoningas noras nustekenti ir pardCeliuoti?<br /> Neva pažiūrėkit kiek lėšų reikalinga,neapsimoka,blogos sąlygos.Bjaurūs politikai žiūrintis tik į savo kišenes ir galvojantys tik šia diena.Po vakarykščio susitikimo ryškiai pasimatė kas ko siekia.Nesukišit mūsų į mokyklų sporto sales nes jos pačios perpildytos,nepritaikytos.Kur čia pagerinimas kitų sąskaita?Mokyklų bendruomenės būkit budrios.Pažadas neva gautas lėšas skirti sporto aplinkos gerinimui-blefas.Įžūli apgaulė.Max pirmus metus numes trupinius,vėliau sakys ten dega reikia labiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2233" token="RyKQFrMmxdoVBeGiAgTX0lWR7voH7sA_5q7W5ehcBfE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2232"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565365500"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sportininkai</span> - Pen, 2019-09-08 - 18:45</p> </li> <a href="/comment/2232#comment-2232" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2232#comment-2232" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šita valdžia parceliuotojai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šita valdžia parceliuotojai.Mus tenkina mokyklos pastatas,mūsų daug.Ateisim su bokso pirštinėm į posėdžius pakovot už savo mokyklą.Cesiuli Klegeri atsikvošėkit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2232" token="fvGmo00c3Dwqay4LmiWUEmYUwjvHs63vgJGZ0GER1A8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2231"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565365447"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>cia</span> - Pen, 2019-09-08 - 18:44</p> </li> <a href="/comment/2231#comment-2231" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2231#comment-2231" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai ci arase, kad gandu is…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai ci arase, kad gandu is niekur neatsiranda. Aisku Paces savo vardu nepirktu , per kitus asmenis ar seimos , gimines narius. Medelyno hektarai ,aerodromas, sporto mokyklas-daug partinuku ir kitokiu valdininku miesto merijoje ar taryboje, horizonte mato maisus pinigu. Vyks dalybos :). Tu man ta-as palaikau dauguma. Alytiskiu interesai-paskiausia. Bus karstas politinis ruduo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2231" token="nvir_FOmzfL_KXVh9t4pQbTad8vYfuzk4ZhltSLK2A0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2230"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565365369"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gandai</span> - Pen, 2019-09-08 - 18:42</p> </li> <a href="/comment/2230#comment-2230" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2230#comment-2230" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gandų iš niekur nieko nebūna…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gandų iš niekur nieko nebūna. Graudu darosi žiūrint, kaip miestas porceliuojamas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2230" token="qz2QPuabzna_lwITOog2IqaRo3IZXBm786vKZ12MEPg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=774&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3l92LkqrMBgJrEyAe4K8ohy7xL6T28enzck3-XyaOcY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Aug 2019 11:49:49 +0000 vyrredaktorius 774 at https://www.alytausnaujienos.lt In memoriam https://www.alytausnaujienos.lt/memoriam <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/89-13319" rel="bookmark"> Nr. <span> 89 (13319) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/received_2377634962519981.jpeg?itok=xUjmoyRI" width="344" height="287" alt="Strazdas" title="Antanas Strazdas " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Antanui Strazdui dienos aidai nutilo</h2> <p><em>Taip lengva išeiti auštant,</em></p> <p><em>Kai kvepia rasom ir lapais,</em></p> <p><em>Kai baltas kelias linguoja</em></p> <p><em>Ir sušnabžda medis: „Labas“...</em></p> <p><em>Kai amžinybė jau kviečia,</em></p> <p><em>Kai akys pernakt įskausta.</em></p> <p><em>Su vienatve ant rankų</em></p> <p><em>Taip lengva išeiti auštant.</em></p> <p>                                     (Janina Degutytė)</p> <p>Rasai sidabruojant žvaigždėmis, raustant šermukšnių kekėms, rugpjūčio 7 dienos aidai nutilo garbingus 100-uosius metus einančiam Alytaus miesto Garbės piliečiui, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medalio kavalieriui, buvusiam Alytaus 1-osios vidurinės mokyklos matematikos mokytojui Antanui Strazdui.</p> <p>Antanas Strazdas gimė 1920 metų balandžio 11 dieną Kalvarijos valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Mokėsi Kalvarijoje, vėliau baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Potraukis tiksliesiems mokslams nuvedė į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, bet karas studijas nutraukė.</p> <p>Pirmaisiais pokario metais A. Strazdas mokytojavo Kalvarijos pradžios mokykloje, po kurio laiko – Lazdijų gimnazijoje. Nuo 1948 metų pradėjo dirbti Alytaus berniukų gimnazijoje, vėliau pavadintoje 1-ąja vidurine mokykla. Dirbdamas neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultetą.</p> <p>Mokytojas puikiai organizavo darbą pamokose. Jas siejo su gyvenimu. Kadangi labai gerai žinojo garsių matematikų biografijas, nuopelnus, begales linksmų istorijų, mokiniai visuomet sulaukdavo mokytojo pasakojimų ir įdomių matematinių užduočių. Jis dirbo taip, kad ir matematikai ne tokie gabūs mokiniai gebėdavo išspręsti sudėtingus uždavinius. Mokytojas aukojo save ne tik matematikai, bet ir mokiniams,  mokyklai. Kaip tikras profesionalas rūpinosi drausme, tvarka ir buvo pavyzdys mokiniams kaip kultūringas, padoraus elgesio žmogus. Žmogus – ištikimas Lietuvos patriotas, skiepijęs meilę Tėvynei kiekvienoje savo pamokoje. ,,Pasakyti žodžiai ir linkėjimai  – mylėti Tėvynę ir visam gyvenimui likti tikrais lietuviais – išliko man visam gyvenimui “ , – prisimena A. Strazdo ugdytinis, buvęs Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.</p> <p>Įvairių sukakčių ar švenčių progomis A. Strazdui suteiktas ne vienas apdovanojimas. Apdovanojimų motyvai: puikus klasės vadovas, principingas dalyko dėstytojas, ilgametis miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos prezidiumo narys. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1992-aisiais, mokytojas, jau pensininkas (į pensiją išėjo 1985 metais), už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu. Apdovanotas ir Lietuvos mokyklos 600 jubiliejaus proga. Mokytojui A. Strazdui 2014 m. suteiktas Alytaus miesto Garbės piliečio vardas už nuopelnus Alytaus miestui, išugdant jaunuosius alytiškius tautiškai susipratusiais, patriotiškai nusiteikusiais ir pilietiškai aktyviais žmonėmis.</p> <p>A. Strazdui jau neteko dirbti po nepriklausomybės atkūrimo naujai pasivadinusioje Dzūkijos vidurinėje mokykloje, bet čia yra mokytojų – jo buvusių mokinių ir auklėtinių, nestokojančių gerų prisiminimų apie mokytoją. Jis dažnai buvo kviečiamas į mokyklos renginius ir šventes arba pastaruoju metu lankomas namuose. Kiekvieno susitikimo metu A. Strazdas skleidė savo prigimtinę inteligenciją ir išmintį, liaudiškai turtingą šnektą. Jis buvo laukiamas jau pražilusių savo mokinių susitikimuose, ten jau seniai peržengta mokytojo ir mokinio riba.</p> <p>Bet A. Strazdas – ne tik mokytojas, auklėtojas. Jis – šeimos galva, trijų sūnų, iš kurių du medikai, vienas ekonomistas, tėvas.</p> <p> Tokį Jį prisiminsime visi – pasitempusį, pedantišką, iš pirmo žvilgsnio – griežtą, bet teisingą, pastabų. Mokinys galėjo visiškai neišmanyti matematikos, bet, kai Jis stovėdavo prie lentos ir įrodinėdavo teoremą, atrodė, jog ši užduotis – svarbiausias Jo gyvenimo mūšis, o gal tik mažytė kova ar tikslas, kuriai Mokytojas atiduodavo visą save. Juodi skaičiai nukeldavo į  dar neatrastas pasaulio ir sielos gelmes… A. Strazdas prisimindavo Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus žodžius, kad matematikoje daugiau poezijos negu pačioje poezijoje.</p> <p> Uždavinys išspręstas. Veide – neryški, santūri pasitenkinimo  šypsena. Baltos dulkės ant delnų virsta auksu daugybės žmonių širdyse…</p> <p> Ir bus daugybė metų, paženklintų darbais, neišsenkančia erudicija bei subtiliu humoru. Bus Žmogus, kurį kartų kartos vadins savo Mokytoju.  Ir  kreiduotais delnais bei atvira, meilės pilna širdimi išspręstas Gyvenimo Uždavinys bus vertas aukščiausio – žmonių atminimo – įvertinimo.</p> <p>Mokytis su Juo ir iš Jo, dirbti ir gyventi šalia  – garbė ir privilegija visiems, kas pažinojo Antaną Strazdą.</p> <p>                                                                                               </p> <p class="text-align-right">Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos vardu  –</p> <p class="text-align-right">Alytaus miesto savivaldybės meras <strong>Nerijus Cesiulis</strong></p> <p class="text-align-right">Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos bendruomenės vardu –</p> <p class="text-align-right">mokyklos direktorė <strong>Vilija Sušinskienė</strong></p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=770&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hfe61Ry3L4uYx3yoG9ZWgAfo7o6qcqjyiUrceyLSzDg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Aug 2019 08:06:42 +0000 vyrredaktorius 770 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Aly­taus dar­že­lius tė­vai re­zer­vuo­ja vie­tas, o ne lau­kia ei­lė­se? https://www.alytausnaujienos.lt/i-aly-taus-dar-ze-lius-te-vai-re-zer-vuo-ja-vie-tas-o-ne-lau-kia-ei-le-se <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90-13320" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 (13320) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_0005.JPG?itok=fPrYfJJL" width="344" height="287" alt="Darzelis" title="Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad są­ra­ši­nis vai­kų skai­čius yra vir­ši­ja­mas ir Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Bo­ru­žė­lė“, „Li­ne­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“ ir „Sau­lu­tė“. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Po­li­ti­kai vai­kų skai­čiaus gru­pė­se ne­nu­sta­to</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bir­že­lio 27 die­ną nu­sta­tė lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių gru­pių skai­čių 2019–2020 m. m. (140 gru­pių), bet dėl vai­kų skai­čiaus gru­pė­se spren­džia kiek­vie­nos švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rius.</p> <p>Įstai­gos va­do­vau­sis Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­ma, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad „gru­pių są­ra­šai tu­ri bū­ti su­da­ro­mi ne­vir­ši­jant šio­je hi­gie­nos nor­mo­je pa­gal am­žiaus gru­pes nu­ro­dy­to vai­kų skai­čiaus“, ir įvar­di­ja­mi kon­kre­tūs skai­čiais pa­gal vai­kų am­žių.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, tvir­tin­da­ma gru­pių skai­čių, vai­kų skai­čiaus gru­pė­se ne­nu­sta­to.</p> <p>Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 2019 m. ba­lan­džio–ge­gu­žės mė­ne­siais lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se at­li­ko pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, ku­rio me­tu nu­sta­tė pa­žei­di­mų, vie­ni iš jų – gru­pių są­ra­šai su­da­ry­ti vir­ši­jant hi­gie­nos nor­mo­je nu­ro­dy­tą mak­si­ma­lų vai­kų skai­čių.</p> <p>Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad są­ra­ši­nis vai­kų skai­čius yra vir­ši­ja­mas ir Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Bo­ru­žė­lė“, „Li­ne­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“ ir „Sau­lu­tė“.</p> <p>„Vai­kų gru­pių for­ma­vi­mas yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li ne­pai­sy­ti aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Sa­vi­val­dy­bės, siųs­da­mos vai­kus į gru­pes, pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad bus vyk­do­mi vi­si tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai. Šian­die­nė si­tu­a­ci­ja ro­do, kad ar­ba sa­vi­val­dy­bės dir­ba ap­lai­džiai, ar­ba ma­no da­ran­čios ge­ra, taip pro pirš­tus žiū­rė­da­mos į vai­kų per­tek­lių gru­pė­se. Pa­sek­mės ga­li bū­ti liūd­nos, ta­čiau ti­kiu vi­sų pu­sių ge­ra­no­riš­ku­mu ir su­in­te­re­suo­tu­mu: sa­vi­val­dy­bės tu­rės kuo grei­čiau spręs­ti šį klau­si­mą, o mes pa­si­ren­gę pa­dė­ti“, – pa­brė­žia svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Al­gir­das Še­šel­gis.</p> <p>Nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus nu­ro­dy­ta pa­ša­lin­ti iki šių me­tų rug­pjū­čio pa­bai­gos, taip pat nu­ma­ty­tos grįž­ta­mo­sios kon­tro­lės da­tos  rug­sė­jo pa­bai­go­je. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų, Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos, ku­rios ne­si­lai­kė hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mų, tu­rė­jo pri­im­ti spren­di­mus – nu­kreip­ti per­tek­li­nius vai­kus į ki­tas įstai­gas ar­ba spręs­ti vi­du­je, tai yra ieš­ko­ti vie­tos ki­to­se įstai­gos gru­pė­se.</p> <h2>In­ter­ne­ti­nė pri­ėmi­mo į dar­že­lius sis­te­ma strin­ga</h2> <p>Kaip in­for­muo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės  lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se už­pil­dy­tos ne vi­sos, taip pat vie­tų yra ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vei­kian­čio­se prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se.</p> <p>Tė­vai vai­kus į dar­že­lius tu­ri re­gist­ruo­ti elek­tro­ni­nė­je pri­ėmi­mo sis­te­mo­je https://ug­dau­a­ly­tis­ki.aly­tus.lt/. Sis­te­ma vei­kia, ta­čiau yra tam tik­rų trū­ku­mų, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­sta­bas pa­tei­kė elek­tro­ni­nio pri­ėmi­mo sis­te­mos kū­rė­jui ir ad­mi­nist­ra­to­riui.</p> <p>Šiuo me­tu Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se lais­vų vie­tų iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se nė­ra, o prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se yra 11 lais­vų vie­tų.</p> <p>Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se yra 35 lais­vos vie­tos.</p> <p>Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se 2019 m. lie­pos 1 d. bu­vo 8 lais­vos vie­tos. Anks­ty­vo­jo am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se lais­vų vie­tų ne­bu­vo. Tuo me­tu bu­vo ne­ten­kin­ti 66 pra­šy­mai. Kai tė­vams bu­vo pa­siū­ly­ta įkur­ti anks­ty­vo­jo am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pę ki­ta­me mik­ro­ra­jo­ne esan­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je (kur bu­vo lais­vų pa­tal­pų ir ga­li­my­bė ją įkur­ti), tė­vai to at­si­sa­kė. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus, pro­ble­ma yra ta, kad vai­kų tė­vai no­ri rink­tis kon­kre­čią įstai­gą kon­kre­čia­me mik­ro­ra­jo­ne, o ki­ti pa­siū­ly­mai jų ne­ten­ki­na.</p> <p>Daž­niau­siai iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą vai­kų tė­vai ren­ka­si pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Lop­še­liai-dar­že­liai „Pu­šy­nė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“, „Vo­lun­gė­lė“, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis šiuo me­tu yra po­pu­lia­riau­si.</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, aly­tiš­kiai daž­niau­siai vai­kus į lop­še­lius-dar­že­lius ir mo­kyk­las-dar­že­lius re­gist­ruo­ja prieš me­tus, tai yra, jei­gu tė­vai pla­nuo­ja vai­ką leis­ti nuo 1,5 me­tų, tai jį už­re­gist­ruo­ja ke­lių mė­ne­sių. „Tai – vie­tų re­zer­va­vi­mas, o ne lau­ki­mas ei­lė­je. Lau­ki­mas ei­lė­je – kai vai­ko tė­vai no­rė­tų, kad vai­kas lan­ky­tų ug­dy­mo įstai­gą, bet lais­vų vie­tų nė­ra“, – tei­gia spe­cia­lis­tai.</p> <h2>Kas kal­tas, kad dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų?</h2> <p>Ar tei­sin­ga bū­tų da­ry­ti prie­lai­dą, kad dėl da­bar­ti­nių pro­ble­mų (per­pil­dy­tos gru­pės, į no­ri­mą įstai­gą ne­ga­lin­tys pa­tek­ti vai­kai) šak­nys sly­pi dar­že­lių per­tvar­ko­je – už­da­ry­me, ku­ris bu­vo įvyk­dy­tas neat­si­žvel­giant nei į vai­kų pa­si­skirs­ty­mą pa­gal gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas, nei į ug­dy­mo įstai­gų kon­cen­tra­ci­ją?</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai tei­gia, jog to­kia prie­lai­da yra ne­tei­sin­ga, nes iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lų esą bu­vo pa­lik­ta tiek, kad vi­sa­da bū­tų ten­ki­na­mas aly­tiš­kių vai­kų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kis. Prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės, vei­kian­čios lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, esant rei­ka­lui, ga­li bū­ti iš­kel­tos į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų pa­tal­pas, to­kiu bū­du at­si­ras­tų rei­kia­mas vie­tų skai­čius iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kams.</p> <p>Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo ana­li­zę at­li­ku­sios įmo­nės „Fin­dep“ eks­per­tai (iš­va­dos pri­sta­ty­tos prieš po­rą mė­ne­sių) taip pat siū­lė iš­kel­ti iš dar­že­lių pa­tal­pų prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes ir taip at­lais­vin­ti vie­tų dar­že­liuo­se, ku­rių už­pil­do­mu­mas yra ar­ti mak­si­ma­laus ir šiuo me­tu Aly­tu­je su­da­ro apie 93 proc.</p> <p>Ar svars­to­ma to­kia ga­li­my­bė, ko­kių pliu­sų ir mi­nu­sų įžvel­gia­ma ir ko­dėl to ne­bu­vo pa­da­ry­ta iki šiol?</p> <p>Pa­si­ro­do, bū­tent to­kia ga­li­my­bė šiuo me­tu yra svars­to­ma, nes iki šiol pri­im­ti to­kių spren­di­mų esą ne­bu­vo po­rei­kio. Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius teiks Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­siū­ly­mą dėl kai ku­rių prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių iš­kė­li­mo iš iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lų į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0003.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-765-YJ11lSd-xbs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0003.JPG" width="3648" height="2432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2243"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565515710"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pasirinkimo teisė</span> - Sek, 2019-11-08 - 12:28</p> </li> <a href="/comment/2243#comment-2243" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2243#comment-2243" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nelabai suprantamas tikslas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nelabai suprantamas tikslas perkelti priešmokyklinukus į mokyklas. Tėvai ir dabar gali rinktis, vesti vaiką į darželį ar į mokyklos priešmokyklinę grupę. Tėvai dažniausiai renkasi darželį ir tai jų pasirinkimo teisė. Ar jie tokios galimybės jau neturės... neturėtų taip būti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2243" token="NpXOX80tsumg5kEkmo67rCcuQm5kF0l9wz36MACMO9A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2220"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565159165"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gali</span> - Tre, 2019-07-08 - 09:26</p> </li> <a href="/comment/2220#comment-2220" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2220#comment-2220" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gali alytiškiai žinot. Kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gali alytiškiai žinot. Kad pagal Vilniaus ir Kauno miestų standartus Alytuj beveik 2 kart didesnis valdininkų skaičius gali dirbt ir sėkmingiau. Jei valdžioje būt kam sustrateguot. Kad laiku per tarybą būt patvirtintos švietimo pertvarkos ir po ko visiems būt aišku. Patvirtintos ir vykdomos strategijos, kur per savaitę min.. 0,5 milijono eurų es paramos per projektus įsisavintų... Per ką alytiškiai turėtų vilties, kad gyvenimai gerėtų. O dabar net per tarybą esamas potencialas neišnaudojamas. Kur žvilgtelsi visur nežinomybė ir įtampos didėjimas. Tarsi kuo bloviau Alytui daro...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2220" token="vnxQrg-5cPNQOo3l0kACj0W7chQP8LzM3euwX4wJVaI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2219"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565153368"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įstatymai</span> - Tre, 2019-07-08 - 07:49</p> </li> <a href="/comment/2219#comment-2219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2219#comment-2219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos Įst. 4 str.,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos Įst. 4 str., 10) - savivaldybės ir jos institucijų veikla turi būt aiški jos gyventojams. 12) - savivaldybė turi reaguot į gyventojų nuomones ir teikt atsakymus juos dominančiais klausimais. - Kuo daugiau nežinomybės ir neaiškumo tuo didesnė įtampa, tuo blogesnė valdžios darbo kokybė. Per ką visi kenčia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2219" token="yhCSpkMs81pAz11glY883JW8cHP5kn9o7wlZjxGFQ70"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2218"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565110526"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atskaitingumas</span> - Ant, 2019-06-08 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/2218#comment-2218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2218#comment-2218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 20…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. 1 p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad tarybai ir bendruomenei meras turi atsiskaityti už netvarką savivaldybėje. Tame tarpe ir už švietimo sistemoje nustatytus pažeidimus, už nereagavimą į švietimo audito išvadas. O atsiskaičius taryba ir bendruomenė gali spręsti apie mero tinkamumą šioms pareigoms. Nes gaunant kaip mero didelį atlyginimą iš mokesčių mokėtojų lėšų, veiklos kokybė aiškiai per silpna.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2218" token="OM_aJK_zaD7GhfjR4GqCkNUPPsfOiHjeBkoTvd15WsU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2217"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565109957"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ant, 2019-06-08 - 19:45</p> </li> <a href="/comment/2217#comment-2217" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2217#comment-2217" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus atsakomybė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus atsakomybė 27 taarybos nariams. Ir patiems alytiškiams. Kad jų rinkta taryba, kaip ir patys iš savo rinkto mero, neišreikalavo. Kad pagal kitų savivaldybių pavyzdžius liepos mėnesį neorganizuotas tarybos posėdis. Kuriam būt teikta švietimo pertvarka ir patvirtinta. Po ko visiems būt aišku dėl mokyklų ir darželių. Dabar tik neaiškumai. Nereaguota net į švietimo skyriaus viešintą kelis kart informaciją. Kad reikia reaguot dar nuo į anos kadencijos atliktas net apmokamas švietimo audito išvadas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2217" token="Qow0UaUPyxhjByeBQk0AOxLdx5yTkIveOK42mJmUDvI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2215"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565089829"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - Ant, 2019-06-08 - 14:10</p> </li> <a href="/comment/2215#comment-2215" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2215#comment-2215" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Perkelti priešmokyklinukus į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Perkelti priešmokyklinukus į mokyklas galima tik tada, kai bus sukurtos tam sąlygos. O kaip bus su tais vaikais, kurie norės pietų miego? Po patikrinimų ir mokyklose rasti pažeidimai: darbuotojų trūkumas, žaidimo aikštelės neatitinka higienos normų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2215" token="iCRNxQ5uvj72wrUif35AFqK3HIGii3BL7ldta-1A2h4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2214"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565089577"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Karina</span> - Ant, 2019-06-08 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/2214#comment-2214" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2214#comment-2214" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvenam prie darželio savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvenam prie darželio savo. Užsirašėme į darželį, kad gautumėme vietą daugiau nei prieš pusė metų. Ir va rugsėjį mergaitė eis jau į darželį</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2214" token="Sp1ldKTbILBea_bPXr29136YwlJws5w4ZT_WbbZZR80"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2213"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565082050"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - Ant, 2019-06-08 - 12:00</p> </li> <a href="/comment/2213#comment-2213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2213#comment-2213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neaišku kaip kaikurie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neaišku kaip kaikurie darželiai priima vaikus,jei gyvenam prie pat darželio,o turim vešt į kita galą miesto į darželį,nes prie namų 2m papult negalim.Pasidomėjus pirma karta pasakė jog mūsų nera visai sarašuose,o po savaitės atsiradom 8vietoj,bet pasakė jog greičiausiai mes visai į jį nepapulsim,nors vaikui dar tik 4m...Manau už pinigus į betkurį gali papult...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2213" token="XliwG2b_DB0ikSvkxgRhsihYEVvGFmw8vH09Lv0R1jo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=765&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jIMEWw1OYIdaCGUbxTfsxj9xJYNjaVw0JsouMp74V9M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 06 Aug 2019 06:44:15 +0000 vyrredaktorius 765 at https://www.alytausnaujienos.lt Paskirtas Prienų rajono policijos komisariato viršininkas https://www.alytausnaujienos.lt/paskirtas-prienu-rajono-policijos-komisariato-virsininkas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alytaus apskr. VPK informacija</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/89-13319" rel="bookmark"> Nr. <span> 89 (13319) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/naujas%20vadas.JPG?itok=GJc_WA2X" width="344" height="287" alt="Andrius Rupeikis " title="Andrius Rupeikis. L.Duoblienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>A.Rupeikis gimė 1977 m. liepos 27 d. Šiauliuose. Bakalauro „Teisės ir policijos veiklos“ studijas baigė tuometiniame Lietuvos teisės universitete, 2005 m. jis įgijo ir šių studijų magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete.</p> <p>Andrius Rupeikis tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1998 metais Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio policijos rinktinės Kabelių užkardos pasienio kontrolės punkto vyresniojo pasieniečio pareigose. Tais pačiais metais tarnybą tęsė Druskininkų miesto policijos komisariato Kelių policijos tarnyboje, ėjo policininko, viršilos, Viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus tyrėjo, poskyrio, skyriaus viršininko pareigas. Nuo 2014 m. balandžio 2 d. paskirtas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininku.</p> <p>Per tarnybos laikotarpį už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą vyresnysis komisaras A.Rupeikis ne kartą apdovanotas ir skatintas žinybiniais ženklais ir padėkomis.</p> <p>A.Rupeikis turi didelę tarptautinę patirtį, dalyvavo Europos Sąjungos policijos patarėjų misijoje Afganistane (EUPOL Afghanistan); Jungtinių Tautų taikos įvedimo misijoje (UNMIK) Kosove; FRONTEX specialiojoje operacijoje Sicilijoje.</p> <p>A.Rupeikis yra vedęs ir turi sūnų. Žmona ir sūnus taip pat yra pasirinkę policijos pareigūno profesiją. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=763&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="P2HLyJIjTC0bebeOoi7ctZhTiEPIUZD_aPJqCG3PFtY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 05 Aug 2019 14:33:35 +0000 vyrredaktorius 763 at https://www.alytausnaujienos.lt