Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/aktualijos lt Pa­min­klas šuniui Prin­cui – at­sa­ko­my­bės už gy­vū­ną žen­klas https://www.alytausnaujienos.lt/pa-min-klas-suniui-prin-cui-sa-ko-my-bes-uz-gy-vu-na-zen-klas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (16)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_5029.JPG?itok=HT5zi7D7" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Tik­ras mies­to šuo</h4> <p>„Pats tu­rė­da­mas šu­nį pra­dė­jau pa­ste­bė­ti, kad dau­ge­lis šei­mi­nin­kų links­ta į du kraš­tu­ti­nu­mus – vie­ni au­gin­ti­nius pra­de­da my­lė­ti la­biau nei žmo­nes, kom­pen­suo­da­mi pras­tus tar­pu­sa­vio san­ty­kius, o ki­ti ne­su­ge­ba sa­vo gy­vū­nais pa­si­rū­pin­ti, ne­at­sa­kin­gai įsi­gy­ja šu­nį“, – J.Bal­čius pa­brė­žia, kad jam nė­ra pri­im­ti­nas nė vie­nas iš šių po­žiū­rių.</p> <p>14 me­tų, kas šu­niui tik­rai yra gra­žus am­žius, su­lau­kęs be­veis­lis Prin­cas bu­vo toks, ko­kį Jo­nas įsi­vaiz­duo­ja tik­rą šu­nį – ne­iš­le­pin­tas, sa­va­ran­kiš­kas, vaikš­čio­jo sa­vo ke­liais, vi­siems bu­vo drau­giš­kas.</p> <p>Dėl to drau­giš­ku­mo ir lais­vės po­mė­gio Prin­cas ir ren­gi­nius ap­lan­ky­da­vo, bu­vo ir į fo­to­gra­fų aki­ra­tį mies­to šven­tė­je pa­te­kęs, ir spau­do­je įam­žin­tas prie re­kla­mos „Vis­kas už vie­ną eu­rą“ (žr. nuotr.). Šu­niš­ką iš­ti­ki­my­bę Prin­cas ro­dė ne tik šei­mi­nin­kui – kas­dien nu­bėg­da­vo prie Šv. An­ge­lų Sar­gų kle­bo­ni­jos, kur jį pa­kal­bin­da­vo var­go­ni­nin­kė Bri­gi­ta. Žo­džiu, bu­vo tik­ras mies­to šuo, mo­kė­jęs per ir gat­vę sau­giai per­ei­ti ir su žmo­nė­mis ben­drą kal­bą ras­ti.</p> <p>„Aiš­ku, rei­kė­tų pri­si­pa­žin­ti, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tų tai­syk­lių Prin­cas ne­si­lai­kė, bet ir ne­lau­žė jų. Tur­būt bū­tų nu­mi­ręs, jei bū­čiau pa­ban­dęs jam už­dė­ti ant­snu­kį“, –juo­kia­si Jo­nas.</p> <p>Kol Prin­cas bu­vo gy­vas ir svei­kas, šei­mi­nin­kas per daug ne­su­ko sau gal­vos, kas bus at­ei­ty­je. Kai pa­va­sa­rį ke­tur­ko­jį gre­ti­mo­je gat­vė­je par­tren­kė au­to­mo­bi­lis, šei­mi­nin­kas ne­tru­ko su­lauk­ti ke­lių te­le­fo­no skam­bu­čių apie tai pra­ne­šan­čių – Prin­cą pa­ži­no daug aly­tiš­kių.</p> <p>„Ta­da ir pra­dė­jau gal­vo­ti, o ką tu­rė­čiau da­ry­ti to­liau? Aly­tu­je jo­kių gy­vū­nų ka­pi­nių nė­ra ir man net­gi ne­te­ko gir­dė­ti, kad kas nors svars­ty­tų apie jų po­rei­kį, bent kol bu­vau ta­ry­bos na­rys“, – pa­ste­bi Jo­nas. Už­ka­sęs au­gin­ti­nį ša­lia Me­nų pir­ties te­ri­to­ri­jos, jis pra­dė­jo gal­vo­ti apie ten sto­vin­tį gra­žų ak­me­nį. Pa­si­ta­ręs su skulp­to­riu­mi Da­riu­mi Mi­liaus­ku, J.Bal­čius nu­spren­dė už­sa­ky­ti iš­kal­ti ak­me­nį au­gin­ti­nio at­mi­ni­mui. Jį žen­kli­na už­ra­šas Prin­cas ir šu­niu­ko pro­fi­lis.</p> <p>„Kaip re­a­guo­ja žmo­nės? La­bai įvai­riai. Tu­rė­jau min­tį jį pa­sta­ty­ti ar­čiau ta­ko, bet vis dėl­to ne­si­ry­žau. Vie­ni gal pik­ti­na­si, kad tai yra skir­ta šu­niui, ki­ti sa­ko, kad ge­rai. Aš pats ver­ti­nu ši­tą pa­min­klą Prin­cui kaip sim­bo­lį at­sa­ko­my­bės už gy­vū­ną, ku­rį pa­si­im­si ir au­gin­si ma­žiau­siai 10 me­tų“, – dės­to J.Bal­čius.</p> <p>Me­nų pir­ties kie­me taip pat jau bė­gio­ja nau­jas au­gin­ti­nis – J.Bal­čiaus drau­gės Jo­lan­tos Mal­tos bi­šo­nas Mu­kas, ku­ris yra veis­li­nis ir kol kas ne toks sa­va­ran­kiš­kas kaip Prin­cas. Pa­vyz­džiui, iš pa­si­va­ži­nė­ji­mų dvi­ra­čiais jis ne­re­tai grįž­ta pin­ti­nė­je, o Prin­cas sa­vi­mi vi­sa­da ge­bė­jo pa­si­rū­pin­ti pats.</p> <h4>Kaip ir kur pa­lai­do­ti gy­vū­ną?</h4> <p>Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra ke­tu­ri mies­tai, ku­rio­se įsteig­tos le­ga­lios gy­vū­nų ka­pi­nės: Vil­nius, Pa­ne­vė­žys, Jo­na­va ir Kau­nas. Jų at­si­ra­di­mo is­to­ri­jos skir­tin­gos. Pa­vyz­džiui, Jo­na­vo­je ka­pi­nai­tės jau ku­rį lai­ką gy­va­vo kaip ne­le­ga­lios ir vė­liau bu­vo le­ga­li­zuo­tos – tuo tiks­lu gy­ven­to­jai įtei­kė sa­vi­val­dy­bei pe­ti­ci­ją.</p> <p>Jo­na­vos gy­vū­nų ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tas in­for­ma­ci­nis sten­das su lai­do­ji­mo tai­syk­lė­mis skel­bia, kad lai­do­ji­mo vie­ta ski­ria­ma ne­mo­ka­mai, bet ka­pas tu­ri bū­ti ne di­des­nis ne­gu pus­an­tro kvad­ra­ti­nio met­ro. Vie­tos su­žy­mė­tos ir su­nu­me­ruo­tos. Už­ka­sus au­gin­ti­nį, tu­ri bū­ti pa­sta­ty­tas ka­po vie­tą žy­min­tis žen­klas (pa­min­klas) – ne aukš­tes­nis ne­gu 0,6 m nuo že­mės pa­vir­šiaus, taip pat ga­li bū­ti įreng­tas ant­ka­pis ir ka­pa­vie­tės tvo­re­lė.</p> <p>Nau­jau­sios gy­vū­nų ka­pi­nės šiais me­tais ati­da­ry­tos Kau­ne. Šiam tiks­lui pa­skir­tas pu­sės hek­ta­ro že­mės skly­pas, esan­tis Ro­kų se­niū­ni­jo­je, Vai­nat­ra­kio kai­me, per 300 met­rų nu­to­lęs nuo ten esan­čių žmo­nių ka­pi­nių.</p> <p>Duo­bės iš­ka­si­mas ir smul­kaus gy­vū­no už­ka­si­mas ma­žo dy­džio ka­pa­vie­tė­je kai­nuo­ja 50 eu­rų, vi­du­ti­nio dy­džio ka­pa­vie­tė­je – 60 eu­rų, o di­de­lio dy­džio ka­pa­vie­tė­je – 70 eu­rų. Tam, kad pa­vyk­tų iš­veng­ti cha­o­tiš­ko lai­do­ji­mo, at­si­žvel­giant į ka­pa­vie­čių dy­džius, na­mi­nių gy­vū­nų ka­pi­nė­se Vai­nat­ra­ky­je yra su­for­muo­ti trys at­ski­ri kvar­ta­lai.</p> <p>Pa­sau­ly­je gy­vū­nų ka­pi­nės nė­ra jo­kia nau­jie­na, di­džiau­sios se­no­vės pa­sau­ly­je šu­nų ka­pi­nės bu­vo at­ras­tos Aš­ke­lo­no na­cio­na­li­nia­me par­ke Aš­ke­lo­ne, Iz­ra­e­ly­je.</p> <p>Lon­do­no Haid Par­ke var­tų sar­go so­de bu­vo ne­for­ma­lios gy­vū­nų ka­pi­nės. Nuo pir­mo­jo gy­vū­no, var­du Cher­ry, pa­lai­do­ji­mo iki ofi­cia­laus ka­pi­nių už­da­ry­mo 1903 me­tais ka­pi­nė­se pa­lai­do­ta 300 gy­vū­nų. Ka­pai tu­rė­jo mi­nia­tiū­ri­nius ant­ka­pius. 1967 me­tais ka­pi­nė­se pa­lai­do­tas pas­ku­ti­nis gy­vū­nas – šuo Prin­cas, Ka­ra­liš­kų­jų jū­rų pės­ti­nin­kų ta­lis­ma­nas.</p> <p>Skulp­to­riui D.Mi­liaus­kui pa­min­klas aly­tiš­kiui Prin­cui bu­vo pir­mas toks dar­bas, kai ak­me­nį te­ko ta­šy­ti šu­niu­ko, o ne žmo­gaus at­mi­ni­mui. Ta­čiau gy­ven­da­mas Ai­ri­jo­je Da­rius sa­ko pa­da­ręs ne vie­ną ant­ka­pi­nį pa­min­klą su žir­gais, mat ten tai ga­na įpras­ta, jei lai­do­ja­mas žir­gus mė­gęs žmo­gus. Te­ko jam ak­me­ny­je iš­kal­ti ir… šer­ną, ta­čiau ne jo at­mi­ni­mui, bet vie­no me­džio­to­jų bū­re­lio me­džiok­lės plo­tui pa­žen­klin­ti. </p> <p>        </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_5035.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-675-qe1fiBJknmM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_5035.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_5036.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-675-qe1fiBJknmM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_5036.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_5075.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-675-qe1fiBJknmM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_5075.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_6025.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-675-qe1fiBJknmM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_6025.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1806"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561461152"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>.-.-.-.</span> - Ant, 2019-25-06 - 14:12</p> </li> <a href="/comment/1806#comment-1806" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1806#comment-1806" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuotraukoje ta akmeninė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuotraukoje ta akmeninė galva labiau panaši į kiaulės nei į šuns.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1806" token="PBvcAjC_il53-gSWnaIe__x5JOosAupjFrngsggwX9I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1805"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561452445"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Iš komentaro</span> - Ant, 2019-25-06 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/1805#comment-1805" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1805#comment-1805" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;....sakoma,kad suo buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"....sakoma,kad suo buvo sutvertas ,kad mokytu zmones gerumo ir meiles.................". Gaila tų žmonių, kurie proto turi mažiau nei jų pačių šunys...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1805" token="Agiy2hhohItperyGARFc8KPL30wW-VtldLgDZL1wpoE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1804"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561452090"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Galvoju -</span> - Ant, 2019-25-06 - 11:41</p> </li> <a href="/comment/1804#comment-1804" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1804#comment-1804" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tiek daug tų šunis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tiek daug tų šunis garbinančių. Kad tik teritorijos prie Menų muziejaus nepadarytų šunų užkasimo vieta. Ir vėl pagarsės miestas... Vienas savo voverukę dievina, kitas savo šunėką, trečias ką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1804" token="gLz1a-0w4KWjnQtNlrmLoqK_bsRwv-uQvlUovGe8-mw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1802"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561352986"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stebintis</span> - Pir, 2019-24-06 - 08:09</p> </li> <a href="/comment/1802#comment-1802" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1802#comment-1802" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip tai Jonuii priskirti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip tai Jonuii priskirti meilę gyvūnams nėra nei menkiausio pagrindo, nes paties žodžiais tariant, tai buvo miesto šuo, kuris visą dieną vaikščiojo savo keliais, o pas savo šeimininką, kaip į kokį kempingą, užsukdavo tik pernakvoti.<br /> Kai mano kaimynas į aukštybes iškeliavusiai savo uošvei atgrochino vau kokį paminklą, iš pradžių visi prakalbo apie pavyzdinę žento meilę uošvei, bet vėliau visi pradėjo prisiminti anaiptol ne pavyzdinis jų santykius šioje ašarų pakalnėje.<br /> O paminklas Šunėkui, kaip reklaminis triukas menų pirčiai ir polytikui Jonui - visai vykęs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1802" token="HriZyf5tJziLEf-e8QZ270fUGiUn-AE5kuBxlaUs8tU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1801"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561352968"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stebintis</span> - Pir, 2019-24-06 - 08:09</p> </li> <a href="/comment/1801#comment-1801" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1801#comment-1801" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip tai Jonuii priskirti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip tai Jonuii priskirti meilę gyvūnams nėra nei menkiausio pagrindo, nes paties žodžiais tariant, tai buvo miesto šuo, kuris visą dieną vaikščiojo savo keliais, o pas savo šeimininką, kaip į kokį kempingą, užsukdavo tik pernakvoti.<br /> Kai mano kaimynas į aukštybes iškeliavusiai savo uošvei atgrochino vau kokį paminklą, iš pradžių visi prakalbo apie pavyzdinę žento meilę uošvei, bet vėliau visi pradėjo prisiminti anaiptol ne pavyzdinis jų santykius šioje ašarų pakalnėje.<br /> O paminklas Šunėkui, kaip reklaminis triukas menų pirčiai ir polytikui Jonui - visai vykęs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1801" token="mp1NGwcFdzgj8S9jnQ4UUzXkoquZRbom6aeTMY-_8mU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1800"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561322827"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - Sek, 2019-23-06 - 23:47</p> </li> <a href="/comment/1800#comment-1800" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1800#comment-1800" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveikinu. Augame, europėjame…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveikinu. Augame, europėjame. Ir nieko čia nėra keisto. Daugelis iš mūsų, šunininkų, turime savo augintinių kapelių, ilgimės jų. Šaunuolis Jonas, kad prakalbo apie tai. O moterų į tai nekiškime, daina ne apie jas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1800" token="O00Jt62W2BgINvN5Dz5u2i6GAMoJH04_DqnXiUBDB20"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1798"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561277277"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>to:Na</span> - Sek, 2019-23-06 - 11:07</p> </li> <a href="/comment/1798#comment-1798" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1798#comment-1798" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Durnumui sakot? DAUGUMAI…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Durnumui sakot? DAUGUMAI zmogeliu toli grazu iki sunu....ar siaip gyvunu...Bet jums tai suprasti neduota...gerbiu zmones kurie neabejingi gyvunams,o sunim ypac....sakoma,kad suo buvo sutvertas ,kad mokytu zmones gerumo ir meiles................sekmes visiems-nesiriekite!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1798" token="3hxZQxmXl8-FWWlIsb8yqa_I_jOqJphyDiECJhD1fL0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1794"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561229461"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Na</span> - Šeš, 2019-22-06 - 21:51</p> </li> <a href="/comment/1794#comment-1794" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1794#comment-1794" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano nuomone - teisingas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano nuomone - teisingas posakis, kad durnumui ribų nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1794" token="Z0jDBnC0EKgsg_C-1NLfnOF641jRz-ALDWaTtpNfuJg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1793"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561227337"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Polytikas</span> - Šeš, 2019-22-06 - 21:15</p> </li> <a href="/comment/1793#comment-1793" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1793#comment-1793" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū už gerą patarimą:…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū už gerą patarimą: pastatai paminklą šuneliui ir jau išskirtine ir asmenybė tampi. Jonai, ko delsi, - laikas tau į seimą, nusipelnei daugiau nei koks robertėlis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1793" token="BzgG_h0iExOwvsVYhsHDHGeGT-zYFIa5zcwMc9X07FE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1792"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561224481"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - Šeš, 2019-22-06 - 20:28</p> </li> <a href="/comment/1792#comment-1792" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1792#comment-1792" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jonai, nekreipk dėmesio į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jonai, nekreipk dėmesio į pavyduolių ir piktdžiugiškų komentatorių nuomones. Esi išskirtinė asmenybė, o tie kiti...pilkos pelės. Apie juos nei rašo, nei kalba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1792" token="8l8iDXaj_QHj5ApeVxIBcaO8R4z0_dxvP0t_XRmBf04"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1791"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561218637"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vietiniui</span> - Šeš, 2019-22-06 - 18:50</p> </li> <a href="/comment/1791#comment-1791" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1791#comment-1791" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tamsta, matyt ko tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tamsta, matyt ko tai gyvenime pačiam trūko - šuniuko ar moters,todėl negali adekvačiai palyginti šuniuko ir moters. Visą gyvenimą, kai grįžtu paryčiais, mylima, atseit, moteris miegamojo duris prieš nosį užtrenkia, o šuniukas iš laimės nenustoja šokinėjęs! Teisingas tavo sprendimas, nes Jonai, bus tų moterų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1791" token="afcppwB3K557K9ZZLpZrrlbn8wM3g0vVJ0-w6WOvICE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1790"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561217400"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vietinis</span> - Šeš, 2019-22-06 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/1790#comment-1790" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1790#comment-1790" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buvusiam augintiniui bent…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buvusiam augintiniui bent jau paminklą pastatė, o savo mylimą moterį ir verslo partnerę, su kuria pragyveno 12 metų ir sukūrė Menų inkubatorių, paleido į gatvę, kaip niekam nereikalingą šuniuką... Taip, meilė gyvūnams labai svarbu, bet kur ta atsakomybė už gyvą žmogų???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1790" token="vaNcXTRff205SHnHCD0rRrvpB23C_qUW9dJ7ms2kWdU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1789"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561200912"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Šeš, 2019-22-06 - 13:55</p> </li> <a href="/comment/1789#comment-1789" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1789#comment-1789" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sujaudino..labai palaikau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sujaudino..labai palaikau toki poelgi...o paminklas tikrai niekam netrukdo.Malonu ,kad yra geru zmoniu kurie myli gyvunus....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1789" token="Dp6r-AUPJ86LYCVtlNxy0jIJl2MZ2rK70gGtiXjE4lQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1788"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561178717"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Leonas</span> - Šeš, 2019-22-06 - 07:45</p> </li> <a href="/comment/1788#comment-1788" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1788#comment-1788" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolis Jonas,daug kalbama…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolis Jonas,daug kalbama apie gyvūnus o nieko nedaroma Alytuje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1788" token="Fa29K3rzS0ciWbeV2WUCWV04mb03tMpLmTcfUl3UbV8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1786"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561143302"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ponui Merui - …</span> - Pen, 2019-21-06 - 21:55</p> </li> <a href="/comment/1786#comment-1786" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1786#comment-1786" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už tokį jaudinantį šunelio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už tokį jaudinantį šunelio atminimo įprasminimą siūlau JB suteikti Alytaus garbės piliečio vardą, ar bent Kultūros premiją iš rašykit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1786" token="OWiaeLpTtYvO-d9DMwEU_ctHM1HEEUxYeNrrmuo2zjs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1783"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561131297"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kLAUSIMĖLIS</span> - Pen, 2019-21-06 - 18:34</p> </li> <a href="/comment/1783#comment-1783" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1783#comment-1783" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar kartais Jonas dvarniaškai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar kartais Jonas dvarniaškai pastatė ne iš Eurosojūzo lėšų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1783" token="Q45DSNSibHniOgROz9WzCRH-wdK3QCdSw3G6hRm3g_4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=675&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aYNB6shGRqS5UCHkOoyl6SJJTGjaAleM3uUGU_AT4dY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 14:08:12 +0000 vyrredaktorius 675 at https://www.alytausnaujienos.lt Įspė­ja­ma­sis strei­kas: įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kai su vals­ty­be ko­vo­ja net per teis­mus https://www.alytausnaujienos.lt/ispe-ja-ma-sis-strei-kas-ika-li-ni-mo-istai-gu-me-di-kai-su-vals-ty-be-ko-vo-ja-net-teis-mus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Streikas.jpg?itok=-Mv311Wz" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus dar­buo­to­jai dėl jiems pri­klau­san­čių prie­mo­kų, esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų su sa­vo darb­da­viu – Aly­taus pa­tai­sos na­mais, bu­vo pri­vers­ti gin­čy­tis Aly­taus apy­lin­kės teis­me. Užvakar jie dalyvavo įspėjamajame streike." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kai ne­no­ri bū­ti ant­ra­rū­šiai</h4> <p>Kaip sa­kė Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, Vil­niaus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Vi­ta Su­ba­čiu­tė, įspė­ja­ma­sis dvie­jų va­lan­dų strei­kas su­reng­tas ne­su­lau­kus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­daus Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to re­ak­ci­jos į įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas dėl nu­ma­to­mos šių įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­kos, dėl lė­šų sky­ri­mo me­di­kų at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti.</p> <p>Jos tei­gi­mu, įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kus pa­pik­ti­no Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to no­ras pa­da­ry­ti juos pa­val­džius Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų li­go­ni­nei, ku­ri tarp šių įstai­gų me­di­kų tu­ri ne­igia­mą įvaiz­dį dėl pras­to jos dar­bo ir di­džiu­lių sko­lų: „Taip ti­ki­ma­si me­di­kams pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus. Bet vi­siems aiš­ku, kad bus su­ma­žin­ta me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, o li­ku­sie­siems už di­des­nį dar­bo krū­vį šiek tiek pa­di­din­tos al­gos. Tai ska­ti­na mū­sų įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jus iš­ei­ti iš dar­bo ir jo ieš­ko­tis su nu­teis­tai­siais ne­su­si­ju­sio­se gy­dy­mo įstai­go­se.“</p> <p>Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Ži­vi­lė Siau­rai­tie­nė ste­bė­jo­si mi­nis­te­ri­jos, de­par­ta­men­to ir vals­ty­bės po­žiū­riu į įka­li­ni­mo įstai­go­se dir­ban­čius me­di­kus: „Lais­vė­je vei­kian­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se me­di­kų at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja ir dar ža­da­ma di­din­ti, o mes tar­si ant­ra­rū­šiai, lyg ne me­di­kai. Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kai yra pa­val­dūs Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, ku­ri at­ly­gi­ni­mus ke­lia tik pa­tai­sos įstai­gų pa­rei­gū­nams, bet pa­mirš­ta ki­tus jai pa­val­džius dar­buo­to­jus. Kai at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja vi­siems lais­vė­je dir­ban­tiems me­di­ci­nos dar­buo­to­jams, įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kams al­gos ne­di­di­na­mos, nes mes ne­pri­klau­so­me Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Jau­čia­mės dis­kri­mi­nuo­ja­mi, nors iš­si­la­vi­ni­mą įgy­ja­me ir li­cen­ci­jas tę­sia­me kaip ir ki­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jai. O dir­ba­me tik­rai su di­des­nės ri­zi­kos žmo­nė­mis, daž­nai ag­re­sy­viais, pri­klau­so­mais nuo nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, ser­gan­čiais už­kre­čia­mo­sio­mis, pa­vo­jin­go­mis li­go­mis.“</p> <p>V.Su­ba­čiu­tė ak­cen­ta­vo, kad jau me­tus dėl šių pro­ble­mų spren­di­mo de­ra­ma­si su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tu, ta­čiau tei­gia­mų re­zul­ta­tų ne­pa­vy­ko pa­siek­ti.</p> <p>Vie­na, ką, jos pa­ste­bė­ji­mu, pa­da­rė Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas – įka­li­ni­mo įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­ką nuo šie­me­tės lie­pos 1-osios ati­dė­jo iki spa­lio 1-osios. Jei ne­bus kar­di­na­lių pa­si­kei­ti­mų dėl per­tvar­kos ir at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, ter­mi­no ati­dė­ji­mas su­pran­ta­mas kaip sie­kis nu­to­lin­ti įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­kų ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>Šio­se įstai­go­se dir­ba dau­giau nei 100 me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo tą­dien dir­bu­sie­ji. Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius tu­ri 20 dar­buo­to­jų, o strei­ka­vo taip pat tik tą­dien dir­bu­sie­ji.</p> <p>Strei­ko me­tu nu­teis­tie­siems teik­ta tik ne­ati­dė­lio­ti­na sku­bi pa­gal­ba, ta­čiau ne­bu­vo da­li­ja­mi, lei­džia­mi vais­tai, per­ri­ša­mos žaiz­dos, ne­vy­ko vi­daus li­gų gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jos vie­na­me bū­ry­je.</p> <p>Pa­sak Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­sios slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Ž.Siau­rai­tie­nės, la­bai ti­kė­ti­na, kad strei­ko me­tu kai ku­rių me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų ne­su­lau­kę nu­teis­tie­ji pa­ra­šys skun­dus ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms, ta­čiau me­di­kai taip pat tu­ri tei­sę gin­ti sa­vo in­te­re­sus.</p> <h4>Kvie­ti­mas ben­dra­dar­biau­ti</h4> <p>Strei­ko rei­ka­la­vi­mai – su­stab­dy­ti įka­li­ni­mo įstai­gų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių per­tvar­ką, at­lik­ti iš­ori­nį, o ne vi­di­nį įka­li­ni­mo įstai­gų ir Lais­vės at­ėmi­mo vie­tų li­go­ni­nės veik­los au­di­tą, skir­ti trūks­ta­mų lė­šų me­di­kų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, įtrauk­ti ka­lė­ji­mų me­di­kus į trūks­ta­mų pro­fe­si­jų są­ra­šą, nu­sta­ty­ti at­ski­rą svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų biu­dže­tą – bus įteik­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­rui, Vy­riau­sy­bės va­do­vui ir Sei­mo pir­mi­nin­kui.</p> <p>Tai pa­tvir­ti­no Įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, V.Su­ba­čiu­tė.</p> <p>Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas tuoj po dvi va­lan­das tru­ku­sio įspė­ja­mo­jo strei­ko iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, ku­rio­je nu­ro­dy­ta de­par­ta­men­to va­do­vy­bės po­zi­ci­ja dėl šio strei­ko. Ji dar kar­tą ak­cen­tuo­ja, kad po­ky­čių pro­ce­suo­se bū­ti­nas kon­struk­ty­vus dia­lo­gas ir kom­pro­mi­si­niai spren­di­mai, to­dėl kvie­čia me­di­ci­nos dar­buo­to­jų at­sto­vus ben­dra­dar­biau­ti už­tik­ri­nant sklan­dų įka­li­ni­mo įstai­gų me­di­ci­nos pa­da­li­nių cen­tra­li­za­vi­mo pro­ce­są.</p> <p>„Toks kvie­ti­mas su­pran­ta­mas, mes pa­si­ren­gę ben­dra­dar­biau­ti, bet tu­ri­me bū­ti ir iš­girs­ti“, – pa­brė­žė V.Su­ba­čiu­tė.</p> <h4>Aly­taus pa­tai­sos na­mų me­di­kai tu­ri teis­mi­nės pa­tir­ties</h4> <p>Aly­taus pa­tai­sos na­mų Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus dar­buo­to­jai dėl jiems pri­klau­san­čių prie­mo­kų, esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų su sa­vo darb­da­viu – Aly­taus pa­tai­sos na­mais, bu­vo pri­vers­ti gin­čy­tis Aly­taus apy­lin­kės teis­me.</p> <p>Dvi­de­šim­čiai mi­nė­to sky­riaus dar­buo­to­jų, at­si­žvel­giant į dar­bo lai­ką šia­me sky­riu­je, iš Aly­taus pa­tai­sos na­mų pri­teis­tos sko­los nuo dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų iki be­veik 500 eu­rų už dar­bą esant nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų. Taip pat kiek­vie­nam iš jų – 0,07 proc. dels­pi­ni­gių už pri­klau­san­čią iš­mo­kė­ti su­mą už kiek­vie­ną pra­leis­tą ka­len­do­ri­nę die­ną iki teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo die­nos.</p> <p>Teis­mas iš­klau­sė dvi­de­šim­ties me­di­ci­nos dar­buo­to­jų pa­aiš­ki­ni­mus, iš pas­ta­rų­jų nu­sta­ty­ta, kad Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tams ky­la pa­vo­jus dėl nu­teis­tų­jų fi­zi­nio ir psi­cho­lo­gi­nio smur­to var­to­ji­mo jų at­žvil­giu bei dėl ga­li­my­bės už­si­krės­ti nuo nu­teis­tų­jų pa­vo­jin­go­mis li­go­mis.</p> <p>Tai, va­do­vau­jan­tis anks­čiau ga­lio­ju­sio­mis Dar­bo ko­dek­so, da­bar – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų darbo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­me nuo­sta­to­mis, pri­pa­žin­ta kaip dar­bas esant nu­kry­pi­mams nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų.</p> <p>Me­di­ci­nos dar­buo­to­jams pa­lan­kų šį pa­va­sa­rį pri­im­tą Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą Aly­taus pa­tai­sos na­mai ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ku­ria­me šios ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mas dar ne­pra­si­dė­jęs.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1784"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561133919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Pen, 2019-21-06 - 19:18</p> </li> <a href="/comment/1784#comment-1784" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1784#comment-1784" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Situacijos panašios, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Situacijos panašios, o sprendimai skiriasi. Šie organizuotai streikuoja. Alytaus ligoninėje pagal Darbo biržos informaciją virš 10 daktarų ieško. Jazminų turgavietėj apie 50 verslininkų.... Po Alytaus m švietimo pertvarkos audito išvadų apie trečdalis pedagogų kaip pertekliniai. Bet jie valdančių partijų branduoliai. Tad reforma stringa. Kitais atžvigiais biudžetinių ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1784" token="L8_wiFrPxg_bX-bd20thiBzyE0vvB1hMm-VIuTjDUIY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=674&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FgcgEg-QVyrTHdTOhJnl6AwCdqCRtDXkgDRbnzy5n44"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 14:05:34 +0000 vyrredaktorius 674 at https://www.alytausnaujienos.lt 6 svarbiausi hamako saugumo patarimai vaikams https://www.alytausnaujienos.lt/6-svarbiausi-hamako-saugumo-patarimai-vaikams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/6%20svarbiausi%20hamako%20saugumo%20patarimai%20vaikams.jpg?itok=A1NcjkO9" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>1. Parinkite hamakui saugią vietą. Taip, idealiausia būtų, jeigu vaikai iš hamako niekuomet neiškristų, tačiau reikėtų nepamiršti, kad tai – ne <a href="https://pigu.lt/lt/baldai-ir-namu-interjeras/lauko-baldai/gultai">lauko gultai</a>, o mažyliams kur kas labiau nei atpalaiduojantis poilsis patinka ne visuomet labai saugios judresnės linksmybės. Visgi, traumų ir kitų nemalonumų išvengsite, jei iš anksto apie tai pagalvosite ir parinksite hamakui saugią vietą. Jei po juo nebus akmenų ar kitų aštrių daiktų, iškritimo rizika taip pat nebebus tokia bauginanti.</p> <p>2. Kabinkite hamaką patogiame aukštyje. Tinkamai apgalvotas aukštis ne tik padės sumažinti skaudaus iškritimo riziką, bet ir užtikrins, kad mažyliai patys patogiai galės įlipti ir išlipti iš hamako – tai reiškia, kad ir Jūsų pagalbos prireiks kur kas rečiau. Tikslių matmenų šiuo atveju rekomenduoti neįmanoma, kadangi saugus aukštis priklauso nuo Jūsų vaikų ūgio, tačiau jeigu kartu paeksperimentuosite, nesunkiai surasite tinkamiausią, abi puses tenkinantį sprendimą.</p> <p>3. Daug dėmesio skirkite šio gaminio tvirtinimui. Ar hamakas bus saugus, labai priklausys nuo to, kaip atidžiai pažiūrėsite į šio gaminio tvirtinimą. Šiuo atveju svarbu ne tik vadovautis visomis instrukcijomis, bet ir pasirinkti tvirtus, gyvus medžius. Apžiūrėkite, ar nėra šakų, kurios greitu metu gali nulūžti, o jeigu turite galimybę, kabinkite hamaką ant storesnį kamieną turinčių medžių – kuo daugiau niuansų apgalvosite, tuo mažiau problemų kils ateityje.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>4. Rūpinkitės hamako kokybe. Prieš leisdami vaikams naudotis hamaku, kruopščiai jį apžiūrėkite: patikrinkite tvirtinimus, įsitikinkite, kad neatsirado didelių plyšių ar kitų pažeidimų, o jeigu leidžia apkrova, patys jį išbandykite. Dar tik renkantis hamaką, pirmenybę reikėtų teikti tvirtesnėms medžiagoms – žinodami, kad šis gaminys nėra „žaislinis“, ir patys galėsite jaustis ramiau. Gausų šių gaminių pasirinkimą palankiomis sąlygomis siūlo <a href="https://pigu.lt/lt/">Pigu.lt</a> el. parduotuvė.</p> <p>5. Pagalvokite apie pastatomo hamako įsigijimą. Jei Jūsų mažyliai labai svajoja apie hamaką, tačiau sode ar kieme nėra medžių, Jūs vis vien galite įgyvendinti jų svajones – tokiais atvejais ypač praverčia <a href="https://pigu.lt/lt/baldai-ir-namu-interjeras/lauko-baldai/hamakai-stovai">hamakas su stovu</a>. Tokį gaminį visuomet lengvai perkelsite į kitą vietą (pavyzdžiui, į pavėsį), o atšalus orams, kuo puikiausiai jį pritaikysite ir kambaryje – tai pagrindiniai privalumai, dėl kurių tėvai susižavi būtent šiais hamakų modeliais.</p> <p>6. Susitarkite su mažyliais dėl saugumo taisyklių. Tam, kad nereikėtų visuomet stovėti šalia vaikų, iš anksto sutarkite, kokios bus hamako naudojimo taisyklės. Neleiskite jiems šokinėti, išmokykite saugiai įlipti, išlipti, paaiškinkite, kokia yra hamako paskirtis ir patys rodykite pavyzdį, kaip saugiai naudotis šiuo gaminiu. O jeigu tik turite galimybę, visuomet būkite netoliese – taip užkirsite kelią bet kokiems galimiems nesusipratimams.</p> <p>Pritaikę šiuos patarimus, galėsite būti ramūs, kad mažylių žaidimai hamake praeis saugiai ir ramiai. Poilsis hamake tikrai nėra pavojingas – tereikia žinoti, kaip tai daryti teisingai!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1807"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561497744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kai jausmai YR…</span> - Tre, 2019-26-06 - 00:22</p> </li> <a href="/comment/1807#comment-1807" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1807#comment-1807" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kAI MYLI BE piniginesvyras,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kAI MYLI BE piniginesvyras,<br /> kai myli su pinigine<br /> vaikas;)<br /> IR TAIP IKI 75...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1807" token="cN7Q9PlKAAZvatX1z1BWZAcmuJ5afCMd0nUzLyW8gV4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=669&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZimwzTQFo8sZ8NymaTNgs_ThFDgsrQg_f_ha4z_Qe40"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Jun 2019 09:20:32 +0000 vyrredaktorius 669 at https://www.alytausnaujienos.lt Mies­to šven­tė bi­sui: „Kar­te­lė iš­kel­ta aukš­tai, ki­tą­met tu­rė­si­me pa­da­ry­ti dar ge­riau” https://www.alytausnaujienos.lt/mies-sven-te-bi-sui-kar-te-le-kel-ta-auks-tai-ki-ta-met-tu-re-si-me-pa-da-ry-ti-dar-ge-riau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_2884.JPG?itok=TPqYmaBr" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Pirktinių“ gimtadienių alytiškiai nebenori. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.5pt"><span style="font-family:Arial">„Ge­riau­sias įver­ti­ni­mas – aly­tiš­kių pri­si­pa­ži­ni­mai, kad šven­tė pri­ver­tė juos di­džiuo­tis sa­vo mies­tu ir tuo, kad jie ja­me gy­ve­na“, – sa­kė Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.5pt"><span style="font-family:Arial">At­ga­vu­si kva­pą po or­ga­ni­za­ci­nio šven­tės ma­ra­to­no, sek­ma­die­nio va­ka­rą „Fa­ce­bo­o­ke“ ji pa­si­da­li­jo <i>gro­ma­ta, </i>ku­rio­je pa­pa­sa­ko­jo, kaip prieš me­tus gi­mė idė­ja pa­ti­kė­ti te­at­rui di­džiau­sią me­tų ren­gi­nį ir dar ne bet kur, o ten, kur jis nie­kad nė­ra vy­kęs – Dai­nų slė­ny­je ir prie Dai­li­dės eže­rė­lio, ku­ror­te.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.5pt"><span style="font-family:Arial">„Te­ko vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ma­ty­ti net­gi to­kių dis­ku­si­jų, kas dau­giau nu­si­pel­nė or­ga­ni­zuo­jant mies­to šven­tę – „Aly­taus pi­lie­čiai“ ar da­bar­ti­nis me­ras? Bet tur­būt ei­li­niam mies­tie­čiui tas ir nė­ra svar­bu. Svar­bu, kaip jie ver­ti­na ren­gi­nį. Šven­tė­je spau­džiau ran­kas tūks­tan­čiams žmo­nių ir klau­siau: ar jiems pa­tin­ka ki­toks Aly­taus gim­ta­die­nis ki­to­je erd­vė­je. 99,9 pro­cen­tų at­sa­kė, kad jie la­bai pa­ten­kin­ti ir „pirk­ti­nių“ gim­ta­die­nių ne­be­no­ri, nes mes ga­li­me ir pa­tys pa­da­ry­ti net­gi ge­res­nius. Ta­čiau kar­te­lė šie­met iš­kel­ta taip aukš­tai, kad ki­tą­met reiks la­bai pa­si­steng­ti no­rint pa­da­ry­ti ge­riau“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.5pt"><span style="font-family:Arial">Mies­to va­do­vai ne­sle­pia: ar­tė­jan­tis mies­to gim­ta­die­nis jiems su­tei­kė šio­kio to­kio ne­ri­mo, nes po inau­gu­ra­ci­jos jie at­si­dū­rė tar­si prie star­to li­ni­jos – į kū­ry­bi­nį pro­ce­są jau ne­su­spė­jo, o Aly­taus gim­ta­die­nio „Vai­ni­kas sos­ci­nei“ pro­gra­ma kė­lė daug klaus­tu­kų.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.7pt"><span style="font-family:Arial">„Bu­vo­me tar­si pa­sta­ty­ti prieš fak­tą. Nors su­pra­to­me, kad šven­tę or­ga­ni­zuo­ja pro­fe­sio­na­lai, kė­lė ne­ri­mo ir pa­si­rink­ta vie­ta, ir lo­gis­ti­ka, ir sau­gu­mas“, – pri­si­pa­ži­no vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.4pt"><span style="font-family:Arial">Jos ma­ny­mu, šven­tė pa­vy­ko tie­siog pui­kiai, o šeš­ta­die­nio va­ka­rą, kai Dai­nų slė­ny­je su­si­rin­ko 18–20 tūks­tan­čių žmo­nių mi­nia, vaiz­dai ta­po pa­na­šūs į di­de­lio eu­ro­pi­nio mies­to.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Aly­taus gim­ta­die­niu li­ko su­ža­vė­ti ir už­sie­nio sve­čiai, net ir tie, ku­rie vie­šė­jo mies­to šven­tė­je ne pir­mą kar­tą – juos nu­ste­bi­no, kad Aly­tus yra mies­tas miš­ke tie­sio­gi­ne to žo­džio pras­me, ir net­gi ge­ba gam­tos prie­globs­ty­je or­ga­ni­zuo­ti to­kias di­de­les šven­tes.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">„Na­mų dar­bus pra­dė­si­me da­ry­ti jau šian­dien, įver­tin­da­mi, ką rei­kia keis­ti, gal­vo­da­mi apie ki­tų me­tų šven­tę“, – me­ras N.Ce­siu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pa­ste­bė­tus ne­sklan­du­mus bus ne­sun­ku iš­tai­sy­ti.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Tarp to­kių šven­tės mo­men­tų mi­nė­ti­nas trans­por­tas. Nors „Kaut­ra“ ve­žio­jo žmo­nes iš cen­tro į Dai­nų slė­nį ne­mo­ka­mai, ta­čiau mik­ro­au­to­bu­sų trū­ko, o ypač nak­tį po kon­cer­to, ne­pa­to­gu­mų su­kė­lė ir tai, kad žmo­nės bu­vo par­ve­ža­mi tik iki ro­tu­šės, o ne į mie­ga­muo­sius ra­jo­nus.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Bui­ti­nė pro­ble­ma – pri­trū­ko bio­tu­a­le­tų, nes or­ga­ni­za­to­riai ne­si­ti­kė­jo to­kios mi­nios žmo­nių Dai­nų slė­ny­je. Svars­to­ma ga­li­my­bė pa­keis­ti mu­gės iš­dės­ty­mą – su­sta­ty­ti pa­la­pi­nes Ši­lo gat­vė­je vie­na ei­le, kad liktų daugiau vietos praėjimui.  </span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Pa­sak me­ro pa­va­duo­to­jo Ša­rū­no Klė­ge­rio, mies­to šven­tė ant Ne­mu­no kran­to ku­ror­te pa­ro­dė, kaip rei­kia keis­ti šios mies­to da­lies in­fra­struk­tū­rą. Ne­tru­kus bus as­fal­tuo­ja­mas J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės tę­si­nys iki Dai­nų slė­nio, svars­to­ma, kad šių dar­bų me­tu ga­li­ma pa­klo­ti ir po­že­mi­nį elek­tros ka­be­lį, kad at­ei­ty­je čia ga­lė­tų vyk­ti įvai­rūs ren­gi­niai.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Ka­dan­gi elek­tra yra di­de­lė šios gra­žios mies­to vie­tos pro­ble­ma, šį­kart te­ko at­si­vež­ti elek­tros ge­ne­ra­to­rius, kas ke­lias va­lan­das juos už­pil­dy­ti ku­ro, tai iš­au­gi­no ir šven­tės kai­ną.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">„Ne vis­ką ga­li­ma įver­tin­ti eu­rų iš­raiš­ka“, – pa­ste­bi Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vi­da Griš­ma­naus­kie­nė. Ji kal­ba apie ko­ky­biš­ką ir ne­pi­gią kul­tū­rą, ku­ri au­gi­na žmo­nes, jų kas­die­ny­bės lai­mės in­dek­są – ge­ra emo­ci­ja, įspū­dis su­kur­tas ir tar­si ra­ti­lai van­de­ny­je vis dar vil­ni­ja in­ter­ne­te, ku­ria gy­vo mies­to įspū­dį. Ne ma­žiau svar­bu ir tai, kad šven­tė au­gi­na aly­tiš­kių ben­drys­tę, ska­ti­na pa­gal­vo­ti, kaip jie ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie šven­tės at­ei­ty­je.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Šie­met šventėje bu­vo kur kas ma­žiau nei įpras­tai in­ci­den­tų, ta­čiau ir po­li­ci­ja bu­dė­jo su­stip­ri­nu­si pa­jė­gas. Gim­ta­die­nio idė­jai pa­si­rink­ta ra­šy­to­jo Jur­gio Kun­či­no kū­ry­ba – nu­pin­tas „Vai­ni­kas sos­ci­nei“. Ir jei iš pra­džių bū­ta abe­jo­nių, ar šis mo­ty­vas ne­taps šiek tiek se­na­ma­diš­ku, tai vė­liau jį pa­vy­ko trans­for­muo­ti tar­si tuos mil­ži­niš­kus vai­ni­kus Ne­mu­no pa­kran­tė­je, prie ku­rių vi­si „sel­fi­no­si“ il­giau nei tru­ko pa­ti šven­tė.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">O jei vis dėl­to kal­bė­tu­me apie skai­čius? Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus Aly­taus gim­ta­die­nį ren­gė kon­kur­są lai­mė­ju­si Vil­niu­je gy­vuo­jan­ti VšĮ „Ren­gi­nių fab­ri­kas“. Vi­du­ti­niš­kai mies­to gim­ta­die­niai kai­nuo­da­vo apie 60 tūkst. eu­rų. Šie­met ren­gi­nio są­ma­ta – 120 tūkst. eu­rų, 90 skyrė savivaldybė, likusieji 30 – rėmėjų lėšos, įvertinus paslaugas ir finansinį indėlį.</span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="line-height:10.0pt"><span style="font-family:Arial">Ypač di­de­lį įspū­dį pa­li­ko fe­jer­ver­kai nuo Bal­to­sios ro­žės til­to, ku­riuos ste­bė­jo ne tik va­ka­ri­nio kon­cer­to žiū­ro­vai, bet ir žmo­nės Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je. Aly­taus mies­to te­at­ro re­ži­sie­riaus asis­ten­tė Al­ma Pur­vi­ny­tė, įam­ži­nu­si fe­jer­ver­kus nuo An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to, ta­po liu­di­nin­ke dar vie­no įdo­maus reiš­ki­nio – vi­dur­nak­tį ten su­si­bū­rę žmo­nės taip pat gie­do­jo Aly­taus him­ną.</span></span></span></p> <p style="margin:0in 0in 0.0001pt"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2841.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2841.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2850.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2850.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2855.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2855.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2951.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2951.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3187-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3187-1.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3580.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3580.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4741.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-668-bOgXyo9WjQI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4741.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1769"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561022913"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>1 000 000 grobis</span> - Ket, 2019-20-06 - 12:28</p> </li> <a href="/comment/1769#comment-1769" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1769#comment-1769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A) Ar sekantį mero užsakymu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A) Ar sekantį mero užsakymu griaus JAZMINŲ turgaus auto aikštelę ?<br /> ....................................................................................................................<br /> B) Ar NAUDINGA sugriauti JAZMINŲ turgaus aikštelę - toliau nurodytiem asmenim:<br /> ....................................................................................................................<br /> 1) kokia nauda CELSIUI ( Celsio savininkai dalyvavo mero GRIGARAVIČIAUS sūnaus vestuvėse piršliavo ), CELSIS MOKA GAVELIUI UŽ PRIVAŽIAVIMĄ į Celsį , o sugriovus aikštelę MOKĖTI GAVELIUI NEREIKĖS. CELSIUI REIKIA GRIAUTI, kad Gaveliui nereikėtų mokėti už privažiavimą iki Celsio per Gavelio aikštelę<br /> ....................................................................................................................<br /> 2) nauda Jeremičiui ( Jeremičius yra surastas STATYTINIS ASMUO , per kurį greičiausiai plaunami pinigai. Padaryta schema galimam pinigų išplovimui į valdininkų kišenes. GEN PROKURATŪRA GYNĖ 10 METŲ viešą interesą nuo JEREMIČIAUS , KAD JEREMIČIUI NEPRIKLAUSO apie 3 000 000 EUR TRYS MILIJONAI EURŲ vertės ) žemės prie Jazminų turgaus bet MONGOLIUKĄ paleidęs KUCEVIČIUS SUTVARKĖ REIKALUS ir GENERALINĖ PROKURATŪRA baigė bylinėtis su KUCEVIČ - JEREMIČ ). JEREMIČIUI vietoj griaunamos aikštelės yra suplanuotas sklypas, kuris užtveria įejimą į Jazminų turgų ir sugriauna aikštelės didesnę dalį. 50 smulkių verslininkų reketuos Jeremič su Kucevič reikalaudamas kas jų sklypą išpirktų 50 smulkių verslininkų, nes tas sklypas trugdo 50 verslų<br /> ....................................................................................................................<br /> 3) griauti naudinga GAVELIO turgui ( kad neliktų konkurento Jazminų turgaus ir Gavelis galėtų kelti nuomos kainas pas save turguj - per metus Gavelis dėl konkurencijos su JAZMINŲ turgum praranda apie 100 000 EURŲ ),<br /> ....................................................................................................................<br /> 4 ) ar naudinga Merui GRIGARAVIČIUI ( vienkartinis meras - biznierius - parodė kaip tvarkyti savo draugeliu CELSIO, GAVELIO, IRIS reikalus ) -GRIGARAVIČIUS su CELSiu ir GAVELIU artimai draugauja dešimtis metų - CELSIS, GAVELIS UŽSAKĖ pas GRIGARAVIČIŲ GRIOVIMĄ konkurentų<br /> ....................................................................................................................<br /> 5) NEnaudinga 50 verslininkų dirbančių JAZMINŲ TURGUJE ( jie stogo teisėsaugoj neturi, GRIGARAVIČIUS per teisėsaugą DANGSTO šitą griovimą. Grigaravičius yra griovimo ORGANIZATORIUS ) prarasti daugiau nei pusė aikštelės prie pastato ?<br /> ....................................................................................................................<br /> 6 ) sugriovus didesnę dalį JAZMINŲ TURGAUS AIKŠTELĖS - pablogės konkurencija 50 smulkių ten dirbančių Jazminų turgaus verslininkų su ALYTAUS GAVELIO TURGUM ?<br /> ....................................................................................................................<br /> C ) AR DALYVAUJA SCHEMOJE MAKŠTUTIENĖ SU ŽENTU ARCHITEKTU MATAŽINSKU ?<br /> ....................................................................................................................<br /> 7. Ar ŽENTO ARCHITEKTO MATAŽINSKo stogas yra MAKŠTUTIENĖ ..............<br /> ....................................................................................................................<br /> 6. AR bandit OUKELIS YRA MAKŠTUČIŲ GIMINAITIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1769" token="4ux6fm2cCuYw2HnjVmFAIH-ivZa1ABJ8CQl526Xeyzg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1768"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561022437"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>1 000 000 DALYBOS </span> - Ket, 2019-20-06 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/1768#comment-1768" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1768#comment-1768" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A) Ar sekantį mero užsakymu …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A) Ar sekantį mero užsakymu griaus JAZMINŲ turgaus auto aikštelę ?</p> <p>B) Ar NAUDINGA sugriauti JAZMINŲ turgaus aikštelę - toliau nurodytiem asmenim:</p> <p>1) kokia nauda CELSIUI ( Celsio savininkai dalyvavo mero GRIGARAVIČIAUS sūnaus vestuvėse piršliavo ), CELSIS MOKA GAVELIUI UŽ PRIVAŽIAVIMĄ į Celsį , o sugriovus aikštelę MOKĖTI GAVELIUI NEREIKĖS. CELSIUI REIKIA GRIAUTI, kad Gaveliui nereikėtų mokėti už privažiavimą iki Celsio per Gavelio aikštelę</p> <p>2) nauda Jeremičiui ( Jeremičius yra surastas STATYTINIS ASMUO , per kurį greičiausiai plaunami pinigai. Padaryta schema galimam pinigų išplovimui į valdininkų kišenes. GEN PROKURATŪRA GYNĖ 10 METŲ viešą interesą nuo JEREMIČIAUS , KAD JEREMIČIUI NEPRIKLAUSO apie 3 000 000 EUR TRYS MILIJONAI EURŲ vertės ) žemės prie Jazminų turgaus bet MONGOLIUKĄ paleidęs KUCEVIČIUS SUTVARKĖ REIKALUS ir GENERALINĖ PROKURATŪRA baigė bylinėtis su KUCEVIČ - JEREMIČ ). JEREMIČIUI vietoj griaunamos aikštelės yra suplanuotas sklypas, kuris užtveria įejimą į Jazminų turgų ir sugriauna aikštelės didesnę dalį. 50 smulkių verslininkų reketuos Jeremič su Kucevič reikalaudamas kas jų sklypą išpirktų 50 smulkių verslininkų, nes tas sklypas trugdo 50 verslų </p> <p>3) griauti naudinga GAVELIO turgui ( kad neliktų konkurento Jazminų turgaus ir Gavelis galėtų kelti nuomos kainas pas save turguj - per metus Gavelis dėl konkurencijos su JAZMINŲ turgum praranda apie 100 000 EURŲ ),</p> <p>4 ) ar naudinga Merui GRIGARAVIČIUI ( vienkartinis meras - biznierius - parodė kaip tvarkyti savo draugeliu CELSIO, GAVELIO, IRIS reikalus ) -GRIGARAVIČIUS su CELSiu ir GAVELIU artimai draugauja dešimtis metų - CELSIS, GAVELIS UŽSAKĖ pas GRIGARAVIČIŲ GRIOVIMĄ konkurentų </p> <p>5) NEnaudinga 50 verslininkų dirbančių JAZMINŲ TURGUJE ( jie stogo teisėsaugoj neturi, GRIGARAVIČIUS per teisėsaugą DANGSTO šitą griovimą. Grigaravičius yra griovimo ORGANIZATORIUS ) prarasti daugiau nei pusė aikštelės prie pastato ?</p> <p>6 ) sugriovus didesnę dalį JAZMINŲ TURGAUS AIKŠTELĖS - pablogės konkurencija 50 smulkių ten dirbančių Jazminų turgaus verslininkų su ALYTAUS GAVELIO TURGUM ?</p> <p>C ) AR DALYVAUJA SCHEMOJE MAKŠTUTIENĖ SU ŽENTU ARCHITEKTU MATAŽINSKU ?</p> <p>7. Ar ŽENTO ARCHITEKTO MATAŽINSKo stogas yra MAKŠTUTIENĖ ..............</p> <p>6. AR bandit OUKELIS YRA MAKŠTUČIŲ GIMINAITIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1768" token="576muJaXCuB6C4Ur56KhDFKTW1i6N-tYFN1EB6N-VoQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1766"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561021546"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>1 000 000 EURŲ…</span> - Ket, 2019-20-06 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/1766#comment-1766" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1766#comment-1766" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A) Ar sekantį griaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A) Ar sekantį griaus Jazminų turgaus auto aikštelę ?<br /> B) Ar NAUDINGA - </p> <p>1) CELSIUI ( savininkai dalyvavo mero GRIGARAVIČIAUS sūnaus vestuvėse piršliavo ), CELSIS MOKA GAVELIUI UŽ PRIVAŽIAVIMĄ į Celsį , sugriovus aikštelę MOKĖTI GAVELIUI NEREIKĖS</p> <p>2) ar naudinga Jeremičiui ( Jeremičius yra surastas STATYTINIS ASMUO , per kurį greičiausiai plaunami pinigai. Padaryta schema galimam pinigų išplovimui į valdininkų kišenes. GEN PROKURATŪRA GYNĖ 10 METŲ viešą interesą nuo JEREMIČIAUS , KAD JEREMIČIUI NEPRIKLAUSO apie 3 000 000 EUR TRYS MILIJONAI EURŲ vertės ) žemės prie Jazminų turgaus bet MONGOLIUKĄ paleidęs KUCEVIČIUS SUTVARKĖ REIKALUS ir GENERALINĖ PROKURATŪRA praleido skundimo terminą ) ,<br /> 3) ar naudinga Gaveliui ( kad neliktų konkurento Jazminų turgaus ir Gavelis galėtų kelti nuomos kainas pas save turguj - per metus Gavelis dėl konkurencijos su JAZMINŲ turgum praranda apie 100 000 EURŲ ), </p> <p>5 ) Merui GRIGARAVIČIUI ( vienkartinis meras - biznierius - parodė kaip tvarkyti savo draugeliu reikalus ) -GROGARAVIČIUS su CELSiu ir GAVELIU draugauja dešimtis metų </p> <p>6) ar naudinga 50 verslininkų dirbančių JAZMINŲ TIRGUJE ( jie stogo teisėsaugoj neturi, GRIGARAVIČIUS per teisėsaugą DANGSTO šitą griovimą. Grigaravičius yra griovimo ORGANIZATORIUS ) </p> <p> C ) Ar sugriovus didesnę dalį JAZMINŲ TURGAUS AIKŠTELĖS - nepablogės konkurencija 50 smulkių ten dirbančių Jazminų turgaus verslininkų su ALYTAUS GAVELIO TURGUM ? </p> <p>D) AR DALYVAUJA SCHEMOJE MAKŠTUTIENĖ SU ŽENTU ARCHITEKTU MATAŽINSKU ?</p> <p> ............. 5. Ar ŽENTO ARCHITEKTO MATAŽINSKo stogas yra MAKŠTUTIENĖ ..............6. AR OUKELIS YRA MAKŠTUČIŲ GIMINAITIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1766" token="_caim-8ZfTcGNS1xvRJIrQmfLOpK1AWTNdd3vfQ_jg8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1765"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561020763"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Griovimas 1 00…</span> - Ket, 2019-20-06 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/1765#comment-1765" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1765#comment-1765" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">1. Ar sekantį griaus Jazminų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>1. Ar sekantį griaus Jazminų turgaus auto aikštelę ?........ 2. Ar CELSIUI ( savininkai dalyvavo mero GRIGARAVIČIAUS sūnaus vestuvėse piršliavo ) CELSIS MOKA GAVELIUI UŽ PRIVAŽIAVIMĄ, sugriovus aikštelę MOKĖTI NEREIKĖS GAVELIUI , Jeremičiui ( surastas STATYTINIS ASMUO , per kurį plaunami pinigai. Padaryta schema pinigų išplovimui į valdininkų kišenes. GEN PROKURATŪRA GYNĖ 10 METŲ viešą interesą, KAD JEREMIČIUI NEPRIKLAUSO apie 3 000 000 EUR TRYS MILIHONAI EURŲ ) žemės prie Jazminų turgaus bet MONGOLIUKĄ paleidęs KUCEVIČIUS SUTVARKĖ REIKALUS ALYTAUS TEISME ) , Gaveliui ( kad neliktų konkurento ir galėtų kelti kainas - per metus Gavelis dėl konkurencijos su JAZMINŲ turgum praranda apie 100 000 EURŲ ), ciuciuliui ( VILNIAUS STATYTINIS ) REIKIA, kad sugriautų 50 verslininkų ( stogo teisėsaugoj neturi, GRIGARAVIČIUS per teisėsaugą DANGSTO šitą griovimą. Grigaravičius yra griovimo ORGANIZATORIUS ) aikštelę prie Jazminų turgaus ? ........................3. Ar sugriovus didesnę dalį JAZMINŲ TURGAUS AIKŠTELĖS - nepablogės konkurencija 50 smulkių ten dirbančių verslininkų ? ..................4. AR DALYVAUJA SCHEMOJE MAKŠTUTIENĖ SU ŽENTU ARCHITEKTU MATAŽINSKU ? ............. 5. Ar ŽENTO ARCHITEKTO MATAŽINSKo stogas yra MAKŠTUTIENĖ ..............6. AR OUKELIS YRA MAKŠTUČIŲ GIMINAITIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1765" token="h9wYYBSyrpiVj9a8V73f6E2u7xKW-tm7RjJuj0hprp0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1763"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561019509"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>na va</span> - Ket, 2019-20-06 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/1763#comment-1763" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1763#comment-1763" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">na va. Miesto šventė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>na va. Miesto šventė dvigubai brangesnė. Savivaldybei priklausančioj įmonėj teatre regis buvusių pilietininkų anoje taryboje žmonos ne kukliose pareigose. reiškia valdiškas atlyginimai eina, dar per programas gal prisimoka kaip ir už papildomas švenčių kaip darbo dienas - ir ko ne gerai Alytuje kaip kam? Pusmetį alpinės kokia šventė buvo. Dar eglutę ruoš panašiom schemom... Po to vėl pusmetį alpinės, kokia šventė.. O dabartiniai valdžioje tik paskui anų kombinacijas gal ir nesuprasdami, kas vyksta. Beje ir per kitas sritis panašiai.. vaizdas, apart švenčių rengimo ir seminarų bei kelionių - savivaldybė rimtesnei veiklai nesivargina savęs. Alpkit visi Alytuj, kaip jie sugeba šauniai dalis gyvent per savivaldą ir kaip myli Alytų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1763" token="_BcBliaBFezdSXX3kPuJpI48CIdGrbMMslMlo_ozB48"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1760"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561016663"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vaje,</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/1760#comment-1760" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1760#comment-1760" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaip liūdnai gyventume ant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaip liūdnai gyventume ant Lietuvos, jei ant kiekvieno kampo nebūtų po bambeklį. Jei laidutuvės, tai gėlės ne tokios ir muzika prasta, jei vestuvės, tai nuotakos suknelė per trumpa ir šnapsas per šiltas, jei miesto šventė Dainų slėnyje, tai kodėl fabriko ten valdžia nepastatė, žmonėms darbo reik, jei mirštamumas didelis, tai dvesia kaip musės, jei gimstamumas išaugo, tai dauginasi kaip triušiai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1760" token="cRM8YqMaZGpOyX-lLW-lCg3ke5i3KJW1n1r7mRSei_4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1758"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561016102"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nikulinai</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:35</p> </li> <a href="/comment/1758#comment-1758" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1758#comment-1758" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nikulinai pas tave dirbtinis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nikulinai pas tave dirbtinis bankrotas. kada grazinsi skolas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1758" token="Put8gnsn-mW-BDzdPDovXqZDu36VLJm00DWfyaxpEto"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1756"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561015801"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vestuves</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:30</p> </li> <a href="/comment/1756#comment-1756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1756#comment-1756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vestuves ruja suknele…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>vestuves ruja suknele vestuvine</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1756" token="Q6i6wUFAwQEH_YT4JN29vsuko_zcwtJslZnmET5_tKI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1754"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561015427"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>deja</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/1754#comment-1754" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1754#comment-1754" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė, ant anų buvusių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė, ant anų buvusių valdžioje per pusmetį ruošta gerai surengta. bet ji baigėsi. ne jau dabar Alytuj turi alpt pusę metų. Kol eglutę planuos kaip ruošt. Po to pusę metų alpt, kol miesto šventę vėl planuos. Nes savivaldoje svarbiausia ne švęst. o dirbt žmonėms, kad jų gyvenimai gerėtų. O štai naujos valdžios savo gabumais darbų, kad gerėt žmonėms o ne jiems patiems, nesimato. Pažiūrėkit į sav. vadovų internetines dienotvarkes, kad jie kaip rimtai ir kuo užsiimt neranda. Rimtų klausimų vengia... Nors didelius atlyginimus gauna, bet efektyvumo nesimato.. Nes kol kas Alytuj per dieną mažėja apie 3 gyventojai tradiciškai, kaip kitur ir didėja..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1754" token="tvqlPnnxc3HnK4AQpkf-XF_WHAhb4R1xcj5bAs1TE54"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=668&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ay1FMBAkazox-j26IcpB_Z3-q0mp4Mi-k1Rj2PZBAuo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Jun 2019 06:36:14 +0000 vyrredaktorius 668 at https://www.alytausnaujienos.lt Kul­tū­ros ver­ty­bių pa­ieš­ka griau­na­mo­je pi­ce­ri­jo­je – be vai­sių https://www.alytausnaujienos.lt/kul-tu-ros-ver-ty-biu-pa-ies-ka-griau-na-mo-je-pi-ce-ri-jo-je-be-vai-siu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (13)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_4766.JPG?itok=zKUpBQSH" width="344" height="287" alt="nuotruka" title="Griaunamos picerijos valdytojo teigimu, pastatas parduotas fiziniam asmeniui alytiškiui, jo žiniomis, iškeliamas į Kauno rajoną. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>„Kiek ži­nau, ke­lia į Kau­no ra­jo­ną“</h4> <p>Dau­giau nei dve­jus me­tus už­tru­ko by­li­nė­ji­ma­sis iki Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, kol Aly­taus mies­te vei­kian­čiai ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čiai ben­dro­vei „Dai­na­vos tur­tai“ pa­vy­ko Va­lių Smai­džiū­ną, pi­ce­ri­ją „Pa­ler­mo“ Aly­taus cen­tre val­džiu­sios ben­dro­vės „Šal­mė­tė“ vie­nin­te­lį ak­ci­nin­ką, pri­vers­ti nu­griau­ti šią vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gą.</p> <p>Ben­dro­vė „Dai­na­vos tur­tai“ to sie­kė no­rė­da­ma, kad V.Smai­džiū­nas įvyk­dy­tų dau­giau kaip prieš dvy­li­ka me­tų pri­si­im­tą įsi­pa­rei­go­ji­mą. Ta­da „Šal­mė­tės“ sa­vi­nin­kas pu­sę 25 arų že­mės skly­po, ku­ria­me pa­sta­ty­ta pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“, už 1 mln. 900 tūkst. li­tų par­da­vė „Dai­na­vos tur­tams“ ir įsi­pa­rei­go­jo sta­ti­nį nu­griau­ti.</p> <p>Ka­dan­gi pi­ce­ri­ja ne­bu­vo nu­griau­ta, „Dai­na­vos tur­tai“ per teis­mus ėmė siek­ti V.Smai­džiū­no įsi­pa­rei­go­ji­mo įvyk­dy­mo. Aly­taus teis­me bu­vo pa­ten­kin­tas šios ben­dro­vės pra­šy­mas nu­griau­ti sta­ti­nį. Nors V.Smai­džiū­nas dar tei­sy­bės ieš­ko­jo Kau­no apy­gar­dos ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me, ta­čiau spren­di­mų dėl pi­ce­ri­jos grio­vi­mo ne­pa­vy­ko iš­veng­ti.</p> <p>Pra­ėju­sią va­sa­rą „Pa­ler­mo“ už­da­ry­ta, pra­si­dė­jo įran­gos iš­mon­ta­vi­mas. Per­nykš­tį ru­de­nį vie­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ben­dro­vė pi­ce­ri­jos sa­vi­nin­ko pra­šy­mu pa­skel­bė apie „Pa­ler­mo“ pa­sta­to par­da­vi­mą nu­kė­li­mui ar­ba ga­li­my­bę jį įsi­gy­ti da­li­mis.</p> <p>Taip pat per­nykš­tį ru­de­nį Kau­no apy­gar­dos teis­mas vie­no iš pi­ce­ri­ją val­dan­čios ben­dro­vės „Šal­mė­tė“ ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų pra­šy­mu dėl įmo­nės ne­mo­ku­mo jai iš­kė­lė ban­kro­to by­lą. Šie­me­tės ge­gu­žės vi­du­ry­je „Šal­mė­tė“ jau lik­vi­duo­ta.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu pra­si­dė­jo „Pa­ler­mo“ grio­vi­mo dar­bai. Kaip sa­kė V.Smai­džiū­nas, pa­sta­tas par­duo­tas fi­zi­niam as­me­niui aly­tiš­kiui: „Kiek ži­nau, ke­lia į Kau­no ra­jo­ną, prie van­dens tel­ki­nio sta­tys gal ban­ke­ti­nę sa­lę.“</p> <p>Jis tvir­ti­no ne­gal­vo­jan­tis apie pa­na­šios vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos ati­da­ry­mą mies­te.</p> <h4>Krei­pė­si į pa­vel­do­sau­gi­nin­kus ir teis­mą</h4> <p>Pra­si­dė­jus pi­ce­ri­jos grio­vi­mo dar­bams, V.Smai­džiū­nas, pa­ste­bė­jęs ne­va ras­tas se­no­vi­nio pa­sta­to lie­ka­nas, kon­kre­čiai – skliau­tuo­tų rū­sių bei pa­ma­tų ir rū­sio sie­nas, krei­pė­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos. Nu­ro­dė, kad pa­ma­tai ga­li bū­ti la­bai se­ni ir tu­rė­ti Aly­taus mies­tui is­to­ri­nę, kul­tū­ri­nę ir ar­chi­tek­tū­ri­nę reikš­mę.</p> <p>Raš­te de­par­ta­men­tui V.Smai­džiū­nas iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad šie ra­di­niai rei­ka­lau­ja ati­tin­ka­mo ty­ri­mo ir įver­ti­ni­mo, tad pa­sta­to grio­vi­mas tu­rė­tų bū­ti su­stab­dy­tas iki pri­im­tų ati­tin­ka­mų spren­di­mų.</p> <p>Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­ve­dė Kul­tū­ros pa­vel­do cen­trui įver­tin­ti griau­na­mo­je pi­ce­ri­jo­je ap­tik­tus pa­ma­tus.</p> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę čia ap­si­lan­kė šio cen­tro pa­min­klot­var­ki­nin­kai. Kon­sta­tuo­ta, kad pa­ma­tų lie­ka­nos, ras­tos pa­čia­me griau­na­ma­me pa­sta­te ir prie jo nuo sa­vi­val­dy­bės sta­ti­nio pu­sės, ne­ati­tin­ka kul­tū­ros ver­ty­bių ver­ti­ni­mo at­ran­kos ir reikš­min­gu­mo lyg­mens nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų. Tad šių lie­ka­nų ne­siū­lo­ma įtrauk­ti į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.</p> <p>Toks raš­tas jau iš­siųs­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui. Prie pas­ta­ro­jo vei­kian­čios ver­ti­ni­mo ta­ry­bos tu­rės pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl mi­nė­tų pa­sta­to lie­ka­nų įra­šy­mo į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.</p> <p>V.Smai­džiū­nas krei­pė­si ir į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą, kad bū­tų lai­ki­nai su­stab­dy­tas pri­vers­ti­nis pi­ce­ri­jos grio­vi­mas iki bus iš­si­aiš­kin­ta ras­to pa­vel­do is­to­ri­nė ir kul­tū­ri­nė reikš­mė.</p> <p>Teis­mas jau pri­ėmė nu­tar­tį skun­do trū­ku­mams pa­ša­lin­ti, dar ne­iš­spręs­tas klau­si­mas, ar pri­im­ti jį nag­ri­nė­ti. Tokią nutartį V.Smaidžiūnas gali skųsti Kauno apygardos teismui.</p> <h4>Ap­si­spręs­ta pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą sta­ty­ti ki­to­je vie­to­je</h4> <p>Ben­dro­vė „Dai­na­vos tur­tai“, tu­rė­ju­si pla­nų nu­griau­tos pi­ce­ri­jos vie­to­je sta­ty­ti pa­gal nau­jau­sius pla­na­vi­mo do­ku­men­tus va­di­na­mą pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą, ku­ria­me ga­lė­tų at­si­ras­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­nės bei gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pos, dėl už­tru­ku­sio ir dar ne­ži­nia kiek už­truk­sian­čio by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so su­ma­ny­mui re­a­li­zuo­ti pa­si­rin­ko ki­tą ke­lią.</p> <p>Tuo pa­čiu ad­re­su kaip „Dai­na­vos tur­tai“ Aly­tu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Sep­tu­sa“, ku­rią val­do tie pa­tys ak­ci­nin­kai kaip ir „Dai­na­vos tur­tus“, jau ren­gia pro­jek­tą mi­nė­tos pa­skir­ties pa­sta­to sta­ty­bai ki­to­je mies­to cen­tro vie­to­je – ki­ta­pus griau­na­mos pi­ce­ri­jos, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 9, prie „Ne­mu­no“ pre­ky­bos cen­tro.</p> <p>Pa­sta­tas bus sta­to­mas iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gy­ta­me 30 arų že­mės skly­pe.</p> <p>Pla­nuo­ja­ma sta­ty­bas pra­dė­ti šį ru­de­nį, o baig­ti at­ei­nan­čią va­sa­rą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4755.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-667-qffaizrf1ng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4755.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4764.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-667-qffaizrf1ng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4764.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4774.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-667-qffaizrf1ng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4774.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4775.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-667-qffaizrf1ng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4775.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4778.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-667-qffaizrf1ng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4778.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4806.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-667-qffaizrf1ng" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4806.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1803"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561356517"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mentalitetai</span> - Pir, 2019-24-06 - 09:08</p> </li> <a href="/comment/1803#comment-1803" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1803#comment-1803" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Norrmalioje savivaldoje gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Norrmalioje savivaldoje gali būt sugebama be jokių teismų ir teisėsaugų spręst problemas. Ir dėl jazminų turgavietės, kaip picerijos seniai galėjo būt rasti žmoniškesni sprendimai. Nes kur juos atseit kritikuoja esmėj n kartų aršesni už šiuos su jų pliusais minusais. Nes jei verslininkai kūrė, turėjo vilčių. ir dabar ne iš gero stengiasi kaip nors išlikt Alytuje. neseka statistinio alytiškio kur rinkos valdžią ir su kasdien virš 3 emigruoja dėl sunkėjančių sąlygų išgyvent Alytuj. Ir ta nykinimo dvasia tęsiasi Alytuj. Kaip Nepriklausomybės pradžioje prasidėjo savo rinkas nykint, iki dabar. Nauja taryba ir jei po kelių mėnesių dar taryboje nepatvirtinta komisijos ir komitetai, apie rimtas strategijas geriau jų ne nervint ir puola tarybos nario išmokų sau didintis, reiškia kaip krizė valdyme. Skuba stvert kol yra.. ir kaip skiriasi nuo Utenos mentalitetų. Kur nuo Nepriklausomybės pradžios užsibrėžė vieningai stiprint savivaldą ir miesto įmones. Dirbt per ES paramos projektus patiems užsidirbant. Tęsia iki šiol išlaikydami ką Alytus prarado ir praradinėja... Vienas už kitą stoja net versle. Štai išaiškėjo skandalas Utenoje. kad teisėsauga kaip slaptai klausės politikų telefonų pokalbių. Reiškia ir verslo gal..? iš kart kelia į viešumą ir sakė, neužsileisim. kad per valstybines institucijas juos klupdytų ir į rinkas kiti įeitų. reiškia teisėsauga bandė užčiupt, per kur juos.. O Utenoj verslininkai su politikais vieningai vienas už kitą ir nėr per kur prisikabint. O Alytuj prie progos vienas ant kito kiek gali...Ypač per paskutinius metus valstybinių institucijų po tyrimais... silpnina verslus ir miesto interesus... Reiškia jei savi vietoj nerodytų takelių ir ne kordinuotų, svetimi neįeitų. Nes vietos takelių nežino. Ir po šių demaršų per Alytaus savivaldybės strategines įmones kur finansų srautai didžiausi vadovai iš svetur. valdybose po nepriklausomais jiems primokant iš biudžeto ir iš svetur... Ko kitur neužsileidžia, Alytuj su kaupu. Dar iš verslų kas sugeba kiek, patys jiems skelia kiek gali... Vietoj to, kad sutelktai eit į priekį, skelia vieni prieš kitus kiek gali.. o per miesto šventę taip gražiai vienas kitam šypsosi. O po šypsenom pasirodo...kaip ir negailestingi vieni kitiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1803" token="atFOyApVmf7LW8tVym1zs3Ps4pIDbXORVhIlzX-1WTI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1795"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561266611"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tarybai</span> - Sek, 2019-23-06 - 08:10</p> </li> <a href="/comment/1795#comment-1795" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1795#comment-1795" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. įst. 4…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos 27 nariai, įskaitant ir merą jų tarpe, už savo veiklą yra ATSAKINGI ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Kiti savivaldos sistemoj jiems atsakingi ir atskaitingi. Tad visa atsakomybė už šios kadencijos, kur priėmus taryboje priesaiką iš kart atsakomybė, kas vyksta tenka 27 tarybos nariams. Kad tęsiasi konfliktinės situacijos reiškia neatsakingai dirba ir šios kadencijos taryba su meru priešaky. Nes ir šios situacijos dėl picerijos ar jazminų turgavietės gali būt sprendžiamos civilizuotai. Ką numato įstatymai. Kur pav. ir tarybos reglamento 174 p. aiškiai sako. Kad sudėtingiems, svarbiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas. Kur laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtint teikia meras, taryba skiria komisijai užduotį, nustato jos darbo trukmę ir suteikia reikalingus įgaliojimus. - Tad ir dėl jazminų turgavietės ir picerijos gali taryba sudaryt laikinas komisijas. Kurių tikslas oficialiose derybose su verslininkais išnagrinėt situaciją, išgirst jų pasiūlymus ir pagal savivaldybės galimybes rast kompromisinius sprendimus. Ir juos siūlyt tarybai optimizuot ir tvirtint. Ir to pagrindu spręst konfliktines situacijas. Juolab kitur saviems verslininkams žiūri kaip padėt...Ar net Alytaus pramonės parke besisteigiantiems ta pati savivaldybė siūlo 100n tūkstančių subsidijas. kaip ir dėl jazminų turgavietės įdomu. Reiškia prieš daug metų ten buvo nesutvarkyta teritorija. Tada joks savininkas nesiveržė atsiimt. Nes atsiėmus jei netvarko, dar baudų gaus iš savivaldybės. Paėmė tą teritoriją verslininkas ir sutvarkė. išsprendė miesto problemą, kur toj vietoj iki jo miestas nesugebėjo išspręst dėl privažiavimo plotų prie turgaus ir panašiai. Sukilo sklypo vertė. Atsirado savininkas su pretenzijom. Tai ko savivaldybė įvertindama padaryta verslininko, savininkui nepasiūlė žemės plotų kitur atsiimt. Kur laisva ir neužimta? Ar nebando verslininkui kompensuot įdėtų investicijų, kurias jis praranda savininkui gražinant žemes? Ir tas konfliktų tęsimas tas pats kas savęs ir kitų negerbia. Vienok matant būsimos tarybos posėdžio dienotvarkės klausimus, kur dėl strategijų ir investicijų dar liūdniau nei buvo... Kodėl ir mero ir tarybos narių lygiuose nesimato rimtų pasiūlymų dėl Alytaus geresnio vystymo? Kad stiprėtų ekonomika ir per ką daugėtų gyventojų ir ką kitur pasiekia? Nes kas yra, tik valdininkas dėl savęs, kad minimum būt apkrauti dėl savo darbo vietų išlaikymų. Bet tai miesto problemų iš esmės nesprendžia... Tai ko alytiškiai tokius renka ir anie į rinkimus eina, jei pagal pagrindinę tarybos nario kompetenciją strateguot miesto vystymą -jie neturi ką rimčiau pasiūlyt? Apart keltis tarybos nario išmokas regis per kelis mėnesius nesugebant per tarybą pasitvirtint komitetų ir komisijų? Per ką iki tikros savivaldos toli. Ir ta didėjanti stagnacijos energija...Tik kaip patiems bent kaip išgyvent ir po jų nors ir tvanas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1795" token="EB_nVQhzYqX7VGgDJi42GTnzAfWhUBvEBHD8H-BugYw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1777"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561099159"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Grigaravičiam …</span> - Pen, 2019-21-06 - 09:39</p> </li> <a href="/comment/1777#comment-1777" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1777#comment-1777" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerb. ex buvusiam Gen…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerb. ex buvusiam Gen. komisarui komisarui ( Alytaus Kataniui ) Vytautaui Grigaravičiui ir jo sūnui Egidijui. Užslėpta latentinė korupcija Alytuje - Matažinsko gauja - Raveikinas, Nida, ACIB Albinas - veikia / siaučia kaip grupė iš anksto susitarusių asmenų ne epizodiškai, o nuolat - per šių asmenų grupuotę tvarkomi arba stabdomi daugiausia su žemių grąžinimu, statybomis susijusių klausimų. Prašome Grigaravičių familijos prevenciškai kreiptis į STT dėl šios grupuotės veikų žemių grąžinimo ir statybos sektoriuose ( veikimo arba specialaus vilkinimo ).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1777" token="lUjzns7cBVSJiYUV5QiU5uJdPlJnQtlPHvEsy6K_ZIA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1773"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561048192"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>merui Alytiškis</span> - Ket, 2019-20-06 - 19:29</p> </li> <a href="/comment/1773#comment-1773" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1773#comment-1773" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsibodot su tuo miesto gėda…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsibodot su tuo miesto gėda architektu Matažinsku ir jo uošve Makštutiene. Sutvarkys tą bezobraziją kas nors pet tiek metų ar vėl bus burdakas nesibaigiantis su Matažinsku. Raminkit tą Matažinską kur nori ryti kaip krokodilas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1773" token="PFsSVJvS5qE-AZ_fCmcHtJcMvndDmze1WXhdSw6iLWg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1772"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561047675"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cesiuliui, Dau…</span> - Ket, 2019-20-06 - 19:21</p> </li> <a href="/comment/1772#comment-1772" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1772#comment-1772" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsikniskit atšokit puldinėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsikniskit atšokit puldinėt, kad reikia griauti 50 smulkių verslininkų naudojamą aikštelę prie Jazminų turgaus. Jeremičius Matulaičio gatvėj susiprojektavo sklypą, kuris sugriauna daugiau nei pusė aikštelės ir 100 000 Eurų išplauna iš savivaldybės, nes savivaldybė specialiai Jeremič užsakymu susiplanavusi dovanoti Jeremičiui vandentiekio perkėlimo darbus, kurių kaina 100 000 Eur</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1772" token="hzTFesXFsPi7SP_sRIUD4wKgHAM55tJCO6m0yPaTlWc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1771"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561045874"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Turginis</span> - Ket, 2019-20-06 - 18:51</p> </li> <a href="/comment/1771#comment-1771" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1771#comment-1771" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip tu Treigį užknisai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip tu Treigį užknisai visus su savo aikštele, berašti tu, nei rašyt nei kalbėt nesugebi. Vemt nuo tavęs jau nirisi..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1771" token="kOD574jRbpF2NI2PsD5odhXdiOWRKAG6JJlX7CXWgIQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1770"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561023326"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Grobis 1 000 0…</span> - Ket, 2019-20-06 - 12:35</p> </li> <a href="/comment/1770#comment-1770" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1770#comment-1770" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A) Ar sekantį mero užsakymu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A) Ar sekantį mero užsakymu griaus JAZMINŲ turgaus auto aikštelę ?<br /> ....................................................................................................................<br /> B) Ar NAUDINGA sugriauti JAZMINŲ turgaus aikštelę - toliau nurodytiem asmenim:<br /> ....................................................................................................................<br /> 1) kokia nauda CELSIUI ( Celsio savininkai dalyvavo mero GRIGARAVIČIAUS sūnaus vestuvėse piršliavo ), CELSIS MOKA GAVELIUI UŽ PRIVAŽIAVIMĄ į Celsį , o sugriovus aikštelę MOKĖTI GAVELIUI NEREIKĖS. CELSIUI REIKIA GRIAUTI, kad Gaveliui nereikėtų mokėti už privažiavimą iki Celsio per Gavelio aikštelę<br /> ....................................................................................................................<br /> 2) nauda Jeremičiui ( Jeremičius yra surastas STATYTINIS ASMUO , per kurį greičiausiai plaunami pinigai. Padaryta schema galimam pinigų išplovimui į valdininkų kišenes. GEN PROKURATŪRA GYNĖ 10 METŲ viešą interesą nuo JEREMIČIAUS , KAD JEREMIČIUI NEPRIKLAUSO apie 3 000 000 EUR TRYS MILIJONAI EURŲ vertės ) žemės prie Jazminų turgaus bet MONGOLIUKĄ paleidęs KUCEVIČIUS SUTVARKĖ REIKALUS ir GENERALINĖ PROKURATŪRA baigė bylinėtis su KUCEVIČ - JEREMIČ ). JEREMIČIUI vietoj griaunamos aikštelės yra suplanuotas sklypas, kuris užtveria įejimą į Jazminų turgų ir sugriauna aikštelės didesnę dalį. 50 smulkių verslininkų reketuos Jeremič su Kucevič reikalaudamas kas jų sklypą išpirktų 50 smulkių verslininkų, nes tas sklypas trugdo 50 verslų<br /> ....................................................................................................................<br /> 3) griauti naudinga GAVELIO turgui ( kad neliktų konkurento Jazminų turgaus ir Gavelis galėtų kelti nuomos kainas pas save turguj - per metus Gavelis dėl konkurencijos su JAZMINŲ turgum praranda apie 100 000 EURŲ ),<br /> ....................................................................................................................<br /> 4 ) ar naudinga Merui GRIGARAVIČIUI ( vienkartinis meras - biznierius - parodė kaip tvarkyti savo draugeliu CELSIO, GAVELIO, IRIS reikalus ) -GRIGARAVIČIUS su CELSiu ir GAVELIU artimai draugauja dešimtis metų - CELSIS, GAVELIS UŽSAKĖ pas GRIGARAVIČIŲ GRIOVIMĄ konkurentų<br /> ....................................................................................................................<br /> 5) NEnaudinga 50 verslininkų dirbančių JAZMINŲ TURGUJE ( jie stogo teisėsaugoj neturi, GRIGARAVIČIUS per teisėsaugą DANGSTO šitą griovimą. Grigaravičius yra griovimo ORGANIZATORIUS ) prarasti daugiau nei pusė aikštelės prie pastato ?<br /> ....................................................................................................................<br /> 6 ) sugriovus didesnę dalį JAZMINŲ TURGAUS AIKŠTELĖS - pablogės konkurencija 50 smulkių ten dirbančių Jazminų turgaus verslininkų su ALYTAUS GAVELIO TURGUM ?<br /> ....................................................................................................................<br /> C ) AR DALYVAUJA SCHEMOJE MAKŠTUTIENĖ SU ŽENTU ARCHITEKTU MATAŽINSKU ?<br /> ....................................................................................................................<br /> 7. Ar ŽENTO ARCHITEKTO MATAŽINSKo stogas yra MAKŠTUTIENĖ ..............<br /> ....................................................................................................................<br /> 6. AR bandit OUKELIS YRA MAKŠTUČIŲ GIMINAITIS ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1770" token="kBgkWmmEHLWBJQ0uTFM5hbibV0z6INTdCkDnwBSdzNU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1767"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561021578"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gėda</span> - Ket, 2019-20-06 - 12:06</p> </li> <a href="/comment/1767#comment-1767" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1767#comment-1767" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtoje savivaldoje pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtoje savivaldoje pagal tarybos išimtinę kompetenciją turi patys sugebėt problemas išsispręst. reiškia jei nesugeba meras savo kompetencijoj sprendimų rast, gali pagal tarybos reglamento 174 p. sudaryt taryboje laikiną komisiją ir per derybas su nesutinkančiom pusėm ieškot racionaliausių sprendimų. O jei teisėsaugai duoda ir leidžia uždirbinėt iš savo kompetencijos ir rinkų - neatsakinga taryba ir jų rinkėjai. Reiškia nerodo vieni kitiems pagarbos. Nors objektyvumo dėlei galima paminėt. Jei pramonės parke įsikuriantiems savivaldybė dar per subsidijas primoka, o čia vietos verslininkus spaudžia - tai ko renkasi tokius. Kurie negerbia savų... svetimiems rinkas vos nepritūpdami ir savus eliminuodami atiduoda, savus kiek gali iki paskutinio ir su didžiausia neapykanta...Čia silpnumo ženklai. Gėda. Jei nauja valdžia turi patys pirmi teikt alytiškius stiprinančias ir vienijančias strategijas čia kur ką nuskriaust, čia net ne kaip šiuolaikinės ir demokratinės visuomenės bruožas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1767" token="Bh5pSnEDicTpCm--664KmqtxqyTlD3sOyN8mVGCKdT8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1762"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561017013"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kapinių sargas</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:50</p> </li> <a href="/comment/1762#comment-1762" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1762#comment-1762" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai dievas baudžia ...</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai dievas baudžia ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1762" token="PwXxqOnUc3gR8CzYJeYteXN6oWQyZdvhX4i4C-SVOxE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1761"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561016784"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Bjauri arogancija</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/1761#comment-1761" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1761#comment-1761" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai Smaidžiūno eilinis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai Smaidžiūno eilinis ambicijų ir arogancijos rodymas. Yra tokių brudų pasaulyje - jei man neleidžia ko aš noriu, tai bent pasibylinėsiu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1761" token="kF9OW4zEDrmZvBbBToTZjQbqsvSg9SNME0twwAly8Yc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1759"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561016632"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>buldozeris</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:43</p> </li> <a href="/comment/1759#comment-1759" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1759#comment-1759" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PARTIDARASTU darbas griauti</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PARTIDARASTU darbas griauti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1759" token="XuATruNFimF7eV_5UpTKXq1Gq8-ixWJorXDtV8CT7t8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1757"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561015914"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Romas </span> - Ket, 2019-20-06 - 10:31</p> </li> <a href="/comment/1757#comment-1757" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1757#comment-1757" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžiausia vertybė Alytaus,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžiausia vertybė Alytaus, tai pats V. Smaidziunas..... visus pazystamus, visus draugus, visus artimus žmones, visus verslo partnerius, visus ssvo darbininkus yra apgavęs, išdūręs..... brudų brudas..... matai jam paveldas, vertybės rūpi..... brudas....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1757" token="q-GcVASAfOThT7e-rvJG1CKtE4tPFN5hpy2XSOVINOM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1755"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561015651"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>siusiuliai par…</span> - Ket, 2019-20-06 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/1755#comment-1755" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1755#comment-1755" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">siusiulei partinukai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>siusiulei partinukai geriausiai moka griauti, kiršinti, teršti eterį. dar gauna pinigų kad veisiasi eteryje. neterskit uz pinigus partinukai eterio. galvokit kaip statyti o ne griauti.... bet per silpni griauti paprasciau nestyayti tai ir griauna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1755" token="20s5p8DqlizJ3Uepg2vKGxuYfltkOBg-mvLSx7JXQBI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=667&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="iAMg5Owt_Epkxm909VS6LSUpv7Q1qT3ybx2HbwcKHK4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Jun 2019 06:32:41 +0000 vyrredaktorius 667 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­gų pa­plū­di­mių in­ven­to­rius nio­ko­ja­mas ar nyks­ta? https://www.alytausnaujienos.lt/dau-gu-pa-plu-di-miu-ven-rius-nio-ko-ja-mas-ar-nyks-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_2029.JPG?itok=KaRxoWYg" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Paplūdimyje už Daugų technologijos ir verslo mokyklos neliko vaikų žaidimų įrenginių, jie išmontuoti kaip nesaugūs. Va­len­ti­no Ka­ru­žo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Spy­na ant var­tų ga­li iš­lik­ti vi­sam lai­kui</h4> <p>Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė bu­vo at­nau­jin­ta be­veik prieš sep­ty­ne­rius me­tus ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą. Pro­jek­to ver­tė bu­vo apie 3 mln. li­tų.</p> <p>Vyk­dant šį pro­jek­tą su­tvar­ky­tas ir­kla­vi­mo ba­zės dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me įreng­ti gy­ve­na­mie­ji kam­ba­riai, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė, pir­te­lė, pa­tal­pa val­tims lai­ky­ti, krep­ši­nio, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės.</p> <p>Ba­zę ad­mi­nist­ruo­ja Aly­taus ra­jo­no me­no ir spor­to mo­kyk­la, ku­rios cen­tras – Dau­guo­se.</p> <p>Ka­dan­gi ir­kla­vi­mo ba­zė už eu­ro­pi­nę pa­ra­mą su­tvar­ky­ta sie­kiant ob­jek­tą pa­nau­do­ti dau­giš­kių ir jų sve­čių lais­va­lai­kiui, var­tai į ją tu­rėtų bū­ti at­ver­ti, o ne už­ra­kin­ti.</p> <p>Dau­giau nei prieš me­tus ne­ti­kė­tai už­ra­ki­nus var­tus ki­lo di­de­lis dau­giš­kių pa­si­pik­ti­ni­mas. Tuo­met Me­no ir spor­to mo­kyk­los va­do­vai tai įvar­di­jo kaip žmo­giš­ką nesu­si­pra­ti­mą. Var­tai bu­vo at­ra­kin­ti pra­dė­jus do­mė­tis šio mies­to gy­ven­to­jams ir žur­na­lis­tams.</p> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę ant įva­žia­vi­mo į ba­zę var­tų vėl at­si­ra­do spy­na. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją apie at­vi­ru­mo eg­za­mi­no ne­iš­lai­kiu­sį lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ob­jek­tą.</p> <p>Šį­kart ap­kal­tin­ti po­il­siau­to­jai, su­lau­žę suo­liu­kus, at­lu­pę da­lį krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos, šiukš­li­nan­tys po­il­sia­vie­tės te­ri­to­ri­ją. Toks po­il­siau­to­jų el­ge­sys pa­va­din­tas chu­li­ga­niš­ku. Ba­zė da­bar už­da­ry­ta re­mon­tui, o po jo bus spren­džia­ma dėl ba­zės at­vi­ru­mo.</p> <p>Tai pa­tvir­ti­no ir lai­ki­nai Me­no ir spor­to mo­kyk­lai va­do­vau­jan­ti Lai­ma Za­lans­kie­nė, at­si­sa­kiu­si dau­giau kal­bė­ti šiuo klau­si­mu, nes da­bar atos­to­gau­jan­ti. Lai­ki­no­ji di­rek­to­rė ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar apie po­il­siau­to­jų chu­li­ga­niš­kus veiks­mus ba­zė­je bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jai.</p> <p>Ne­at­mes­ti­na, kad spy­na ant ba­zės var­tų ga­li iš­lik­ti vi­sam lai­kui, taip nuo gy­ven­to­jų už­ve­riant už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus įreng­tą po­il­siui skir­tą ob­jek­tą.</p> <h4>„Man, kaip dau­giš­kiui, yra gė­da“</h4> <p>Va­kar ap­si­lan­kius Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zė­je te­ko pa­ma­ty­ti jau su­tvar­ky­tus suo­liu­kus – nu­lū­žu­sios len­tos pa­keis­tos nau­jo­mis. Var­gu ar ga­li­ma ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mu dėl at­lup­tos da­lies krep­ši­nio aikš­te­lės dan­gos. Pa­na­šiau, kad ji pa­ti at­si­lu­po dėl il­go nau­do­ji­mo, pa­pras­čiau­siai – vie­to­mis su­si­dė­vė­jo pri­ly­dy­ta dan­ga.</p> <p>„Ka­dan­gi dir­bu su me­džiu, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tų suo­liu­kų me­di­nė da­lis pa­ga­min­ta iš pras­tos me­die­nos su dau­gy­be ša­kų. Kai ku­rios šių suo­liu­kų de­ta­lės jau bu­vo su­lū­žu­sios vos juos pa­sta­čius ir kiek­vie­nais me­tais lū­žo per ša­kų vie­tas. Tuos suo­liu­kus rei­kė­jo pri­žiū­rė­ti nuo­lat, kaip da­ro­ma ki­to­se Dau­gų vie­to­se. Vie­nos me­di­nės da­lies pa­kei­ti­mas kai­nuo­ja ke­lis eu­rus, o už­trun­ka ke­lias mi­nu­tes. Aikš­te­lės dan­ga yra aki­vaiz­džiai pasi­dė­vė­ju­si dėl at­mo­sfe­ros po­vei­kio ir nau­do­ji­mo. Sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me dar mi­ni­mas ba­zės šiukš­li­ni­mas kaip pre­teks­tas už­da­ry­ti te­ri­to­ri­ją. Va­do­vau­jan­tis to­kiais kri­te­ri­jais reik­tų už­da­ry­ti vi­sus Dau­gus. Tie­siog keis­ta, kad dėl vi­sų šių da­ly­kų kal­ti­na­mi po­il­siau­to­jai, iš es­mės – mū­sų mies­to sve­čiai. Toks nie­kuo ne­pa­grįs­tas sa­vi­val­dy­bės po­žiū­ris ken­kia Dau­gų įvaiz­džiui, ir man, kaip dau­giš­kiui, yra gė­da, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li ši­taip ne­pa­grįs­tai svai­dy­tis kal­ti­ni­mais po­il­siau­to­jams“, – min­ti­mis da­li­jo­si Ro­ber­tas Oža­lins­kas, ku­ris ir dau­giau kaip prieš me­tus ne­gai­lė­jo kri­ti­kos dėl už­ra­kin­tų var­tų į Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę.</p> <p>Jo pa­ste­bė­ji­mu, ir ta­da, ir da­bar ba­zės te­ri­to­ri­ja už­ra­kin­ta ti­kin­tis, kad nie­kas ne­su­re­a­guos. R.Oža­lins­ko ma­ny­mu, yra ki­tų prie­žas­čių, dėl ku­rių už­da­ry­ta te­ri­to­ri­ja, ir dar bus svars­to­ma, ar ji bus ati­da­ry­ta: „Esu ma­tęs te­ri­to­ri­ją nau­do­jant įvai­riems po­bū­viams, par­ti­jų su­ei­goms. Gal tai yra prie­žas­tis?“</p> <p>Kad ir­kla­vi­mo ba­zės te­ri­to­ri­ja už­da­ry­ta da­bar re­mon­tui, o vė­liau var­tai ga­li bū­ti ir ne­at­ver­ti dėl čia vyks­tan­čių po­bū­vių, aiš­ki­no ir „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai skam­bi­nę dau­giš­kiai.</p> <p>Ka­dan­gi Me­no ir spor­to mo­kyk­la sa­vo tin­kla­la­py­je skel­bia apie ir­kla­vi­mo ba­zė­je tei­kia­mas ap­gy­ven­di­ni­mo, ban­ke­tų, kon­fe­ren­ci­jų sa­lių, suo­miš­kos pir­ties, vi­kin­gų lai­vo pa­slau­gas ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tais įkai­niais, nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu pa­skam­bi­no­me ir pa­si­tei­ra­vo­me, ka­da yra lais­vas lie­pos ar rug­pjū­čio sa­vait­ga­lis po­bū­viui. Iš­girs­tas at­sa­ky­mas bu­vo trum­pas – vi­si už­im­ti. Te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si mo­te­ris pa­reiš­kė, kad pa­tal­pos nuo­mo­ja­mos sto­vyk­loms, šven­tėms ar ves­tu­vėms.</p> <p>Kai toks di­de­lis ir­kla­vi­mo ba­zės po­pu­lia­ru­mas, ti­kė­ti­na, kad var­tai į ją ga­li ne­at­si­ver­ti ir po re­mon­to. Juk sto­vyk­lau­to­jai ir puo­tau­to­jai no­ri pri­va­tu­mo, ei­li­niai po­il­siau­to­jai čia ne­pa­gei­dau­ja­mi.</p> <p>Po­il­siau­to­jams siū­lo­ma nau­do­tis ki­tais pa­plū­di­miais prie Dau­gų eže­ro. Vie­nas jų – esan­tis už Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los.</p> <h4>Vai­kų žai­di­mų įren­gi­niai iš­mon­tuo­ti</h4> <p>Prieš sep­ty­ne­rius me­tus taip pat ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, be­veik už 1 mln. 500 tūkst. li­tų įreng­tas pa­plū­di­mys prie Dau­gų eže­ro už Tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los. Čia taip pat at­si­ra­do suo­liu­kų, per­si­ren­gi­mo ka­bi­nų, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės įren­gi­nių.</p> <p>Da­bar kai ku­rie suo­liu­kai ap­lau­žy­ti, per­si­ren­gi­mo ka­bi­no­se nė­ra net ele­men­ta­riau­sių pa­ka­bų dra­bu­žiams pa­si­ka­bin­ti, o vie­to­je žai­di­mų įren­gi­nių – iš­raus­ta že­mė.</p> <p>Dau­gų se­niū­ni­jos se­niū­nė Ir­ma Ka­šė­tie­nė sa­kė, kad šie įren­gi­niai iš­mon­tuo­ti dėl gau­to raš­to iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro, ar bus su­mon­tuo­ti nau­ji, ra­jo­no val­džia dar spren­džia.</p> <p>Ge­gu­žės pa­bai­go­je Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­tas ga­vo gy­ven­to­jų skun­dą dėl ne­sau­gių vai­kų žai­di­mų įren­gi­nių šia­me Dau­gų pa­plū­di­my­je.</p> <p>Šio de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Al­ma Ai­du­kie­nė tei­gė, kad at­lik­ta ope­ra­ty­vio­ji kon­tro­lė ir nu­sta­ty­ta, jog vai­kų žai­di­mų įren­gi­niai ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų: me­di­nės da­lys su­trū­ni­ju­sios, su­lū­žu­sios, iš­si­ki­šu­sios vi­nys, čiuo­žyk­los skar­di­nė dan­ga įtrū­ku­si, ašt­rio­mis briau­no­mis, til­te­lis, jun­gian­tis du na­mu­kus, nu­kri­tęs, ne­pa­teik­ta įro­dy­mų apie šių įren­gi­nių eks­plo­a­ta­ci­nę prie­žiū­rą.</p> <p>Tad Dau­gų se­niū­ni­jai, kaip at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai už vai­kų žai­di­mų įren­gi­nių prie­žiū­rą, nu­ro­dy­ta ne­del­siant pa­ša­lin­ti de­fek­tus, o jei to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti, už­tik­rin­ti, kad įran­ga ne­bū­tų nau­do­ja­ma.</p> <p>Taip pa­plū­di­mys už Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los li­ko be vai­kams žais­ti skir­tų įren­gi­nių, pra­ra­do da­lį pa­trauk­lu­mo. Jei ir­kla­vi­mo ba­zė, ku­rio­je yra to­kių įren­gi­nių, ne­at­si­vers po­il­siau­to­jams, ma­žie­siems pra­mo­gų prie eže­ro dar la­biau su­ma­žės.</p> <p>Nyks­tan­ti eu­ro­pi­nė pa­ra­ma Dau­guo­se skur­di­na šį Aly­taus ra­jo­no mies­tą ir dėl to ap­gai­les­tau­ja dau­ge­lis dau­giš­kių.</p> <p>Ir pa­bai­gai dar apie suo­liu­kus. R.Oža­lins­kas pa­siū­lė juos ap­žiū­rė­ti pa­e­že­rė­je prie po­li­ci­jos pa­sta­to. Gir­di, ten to­kie pat suo­liu­kai kaip ir­kla­vi­mo ba­zė­je, o jie bu­vo tai­sy­ti tol, kol beveik ne­li­ko ša­ko­tų me­di­nių da­lių, tačiau ir da­bar dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti su­lū­žu­sių.</p> <p>Iš tie­sų šio­je Dau­gų vie­to­je pri­sta­ty­ta daug me­di­nių suo­liu­kų. Ma­ty­ti, kad da­lis jų me­di­nių da­lių pa­keis­ta, kai kur įlū­žu­sios ir siū­buo­jan­čios len­tos ties ša­ko­mis. Ne­gi ir čia, prie po­li­ci­jos pa­sta­to, dar­buo­ja­si chu­li­ga­niš­kai nu­si­tei­kę po­il­siau­to­jai?</p> <p>Ar Dau­guo­se ra­jo­no val­džia ne per daug kal­čių ver­čia čia at­vyks­tan­tiems pail­sė­ti, o ne­įžvel­gia sa­vo ap­lai­du­mo pri­žiū­rint už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus įreng­tus ob­jek­tus?</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0721-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0721-1.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2023.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2023.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2024.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2024.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2028.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2028.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2030.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2030.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2031.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2031.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2033.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2033.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2034.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2034.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2036.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2036.JPG" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_20190413_125508.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_20190413_125508.jpg" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_20190413_125521.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-664-B_LiXF8owAA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_20190413_125521.jpg" width="2041" height="2254" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1753"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560983406"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nu </span> - Ket, 2019-20-06 - 01:30</p> </li> <a href="/comment/1753#comment-1753" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1753#comment-1753" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodė kai kuriose kitose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodė kai kuriose kitose vietose sitoja seniunijoja mediniai daiktai lauke stovėdami ne supuna ,o suakmenėja tampa kaip geleziniai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1753" token="k8br7xL-ddR9zOXobmihniaP6u5x_aZS61SjYN6fKnk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1744"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560844692"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apmaudu</span> - Ant, 2019-18-06 - 10:58</p> </li> <a href="/comment/1744#comment-1744" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1744#comment-1744" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na per Alytaus savivaldybes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na per Alytaus savivaldybes ta arogancija po rinkimų iškart sustiprėja. išrinko į valdžią ponai. Kiti..? Nors pagal LR Konstituciją valdžia dirba žmonėms. Meras su taryba ATSAKINGI kas vyksta rajone per savivaldą ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Iš kart neatsakingumas matosi ir patys gyventojai vardija priežastis. Kur link broko, kaip visą laiką rodo trūkstamą ūkinės kompetencijos stygių valdyme.. Juk pirmi savivaldybė turėjo pastebėt problemas ir taisyti. Jei apie 10 šalies savivaldybių per pirmą šių metų ketvirtį pasiekė gyventojų daugėjimą, nes efektyvino valdymą, Alytaus savivaldybei tuo negresia. Reiškia dėl Daugų ežero problemų laiku nepastebėjo, kad su gyventojais reikia derint plaukiojimus ežere ir po to daug emocijų, ir per ką energijos eikvoja, taip ir tęsiasi.. Lygiose vietose klupinėjama... Žiniasklaida dalim už valdžią dirba rodydami problemas... Kažin, ar Alytaus rajono taryboj yra nors vienas, gebantis kaip tarybos narys iškelt savivaldybės valdymo problemas taryboje?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1744" token="5pMP8ncJXj5sobeH6B3Mypdn1_k2ukhAUaG2d0L2PwU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=664&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uEagACWjgixdQQeSXNSKo1PK_Whrduga7E8eEVfKht8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Jun 2019 06:29:23 +0000 vyrredaktorius 664 at https://www.alytausnaujienos.lt Se­no­lių kie­me­ly­je prie Pet­ro­vo na­mo nu­tū­pė „An­ge­las” https://www.alytausnaujienos.lt/se-no-liu-kie-me-ly-je-prie-pet-ro-vo-na-mo-nu-tu-pe-ge-las <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/68-13298" rel="bookmark"> Nr. <span> 68 (13298) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_2468_0.JPG?itok=qlKFrhdM" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pirmąją miesto šventės dieną – koplytstulpio atidarymo šventė Lelijų gatvėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr. nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="Tekstas" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial">„Ge­ri žmo­nės mus ran­da ir pa­de­da net ta­da, jei to­kios pa­gal­bos ne­pra­šo­me. Tai reiš­kia, kad mū­sų tiks­las – lai­min­ges­ni se­ne­liai die­nos cen­tre, ga­vu­sia­me se­ne­lių dar­že­lio var­dą, yra tei­sin­gas“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė Gi­ta Mic­ke­vi­čiū­tė. </span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial">Ji – šios veik­los su­ma­ny­to­ja ir tas žmo­gus, ku­ris nė mi­nu­tės ne­abe­jo­ja sa­vo su­ma­ny­mu. Grį­žu­si į gim­tą­jį Aly­tų įgy­ven­dino mi­si­ją su­kur­ti se­no­liams orią se­nat­vę, o ge­bė­ji­mas ben­drau­ti, no­ras pa­dė­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms gi­mė dar vai­kys­tė­je.</span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial">Gi­ta at­vi­ra­vo, kad daug įta­kos tam tu­rė­jo jos švie­saus at­mi­ni­mo mo­čiu­tė: „Tarp mū­sų bu­vo la­bai stip­rus ry­šys ir, jai iš­ėjus ana­pi­lin, tar­si kaž­ko vi­są­laik trū­ko. Pra­dė­da­ma šią veik­lą sap­ne pa­klau­siau, ar esu tei­sin­ga­me ke­ly­je. „An­ge­lo“ at­si­ra­di­mas mū­sų kie­me dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad tik­rai taip.“</span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial">Sto­gas­tul­pio „An­ge­las“ au­to­rius – me­džio dro­žė­jas skulp­to­rius Ar­tū­ras Zien­ka. Idė­ja gi­mė Vidz­gi­rio se­niū­nai­čiui Ra­mū­nui Ma­siu­lio­niui ben­drau­jant su die­nos cen­tro di­rek­to­re G.Mic­ke­vi­čiū­te, o jam sta­tant sto­gas­tul­pį tal­ki­no ki­tas se­niū­nai­tis – Gin­ta­ras No­rus. Ąžuo­lą skulp­tū­rai pa­do­va­no­jo Min­dau­gas Šim­kus iš Il­gi­nin­kų kai­mo.</span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial">Skulp­tū­ros do­va­no­to­jus se­ne­lių dar­že­lio lan­ky­to­jai pa­si­ti­ko jau­kia­me kie­me, ku­ria­me nuo šiol ga­lės leis­ti dau­giau lai­ko – ša­lia „An­ge­lo“ pa­sta­ty­ti du nau­ji me­di­niai suo­lai. Se­ne­lių dar­že­lis gy­vuo­ja is­to­ri­nia­me pa­sta­te Le­li­jų gat­vė­je, va­di­na­mo­je Pet­ro­vo li­go­ni­nė­je. Nuo 1934 me­tų me­di­ci­nos reik­mėms nau­do­ja­mą pa­sta­tą kaip pri­va­čią gy­dy­mo įstai­gą pa­si­sta­tė chi­rur­gas Ben­ja­mi­nas Pet­ro­vas. Čia vei­kė ir mies­to po­li­kli­ni­ka, tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių as­me­nų sky­rius. </span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial">Šiuo me­tu die­nos už­im­tu­mo cen­tras Le­li­jų gat­vė­je ri­bo­to ju­dė­ji­mo se­ne­liams ta­po ant­rai­siais na­mais, jį lan­ko 25 aly­tiš­kiai, ku­riuos at­ve­ža vai­ruo­to­jas. Se­ne­liai tu­ri net­gi au­gin­ti­nį – ka­ti­ną, ku­ris su­kio­jo­si ap­link „An­ge­lą“ ir jo įsi­kū­ri­mo ce­re­mo­ni­jo­je kie­me. Po jos sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti gai­vių va­sa­riš­kų vai­šių ir pa­ben­drau­ti – tai se­ne­lių dar­že­lio lan­ky­to­jams yra pats di­džiau­sias tur­tas, ku­rį jiems ga­li­ma pa­do­va­no­ti.</span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"> </p> <p style="margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/20190614_145038_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-663-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/20190614_145038_0.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=663&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tn1-Cl48xAAlQq7cnPHEY8xWeJ1RKGnQLiP3LI-qo4k"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Jun 2019 06:25:33 +0000 vyrredaktorius 663 at https://www.alytausnaujienos.lt Padėka https://www.alytausnaujienos.lt/padeka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13299" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13299) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p align="left" class="Tekstai" style="text-align:left; margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><i><span style="font-size:11.0pt">Gyvenimas negailestingas, </span></i></span></span></span></p> <p align="left" class="Tekstai" style="text-align:left; margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><i><span style="font-size:11.0pt">nežiūri amžiaus nei jausmų. </span></i></span></span></span></p> <p align="left" class="Tekstai" style="text-align:left; margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><i><span style="font-size:11.0pt">Į amžinybę pasikviečia </span></i></span></span></span></p> <p align="left" class="Tekstai" style="text-align:left; margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><i><span style="font-size:11.0pt">brangiausius mums ir artimiausius iš visų.</span></i></span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"> </span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:10.0pt">Niekas nesuartina žmonių taip stipriai kaip sunkią valandą parodytas dėmesys ir pagalba. Negailestinga mirtis iš mūsų atėmė mūsų mylimą sūnų, brolį, anūką, krikšto sūnų, draugą Dovydą Bautronį.</span></span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:10.0pt">Nuoširdžiai dėkojame Alytaus Putinų gimnazijos mokytojams, direktorei, Dovydo klasės draugams ir jų tėveliams, auklėtojui Gintarui Kličiui, Karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-ajai rinktinei ir jos vadui ats. kpt. Skirmantui Valatkevičiui, jauniesiems šauliams, Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, buvusioms mokytojoms ir buvusiems klasiokams, draugams, bendradarbiams, kaimynams, giminėms ir visiems visiems už širdingą rūpestį, nuoširdžią užuojautą, paramą ir buvimą šalia, palydint mūsų mylimą <b>Dovydą </b>į paskutinę kelionę.</span></span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:10.0pt">Jautėme didžiulį visų Jūsų palaikymą, Jūsų šiltus užuojautos žodžius.</span></span></span></span></p> <p class="Tekstai" style="margin:0in 0in 0.0001pt; text-align:justify"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:Arial"><span style="color:black"><span style="font-size:10.0pt">Jūsų prisilietimas prie skaudžios netekties sumažino mūsų, artimųjų, skausmą ir neviltį.</span></span></span></span></p> <p style="margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><b> </b></span></span></p> <p style="margin:0in 0in 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><b>Dovydo artimieji</b></span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=659&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="g2hisUJfdwQWjxKTz08mlrxbyDMAzFDaoo5W3uqEfJY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 14 Jun 2019 18:15:30 +0000 vyrredaktorius 659 at https://www.alytausnaujienos.lt Fon­ta­nas But­ri­mo­nių aikš­tė­je su­kė­lė nu­si­vy­li­mo kar­tė­lį https://www.alytausnaujienos.lt/fon-ta-nas-ri-mo-niu-aiks-te-je-su-ke-le-nu-si-vy-li-mo-kar-te-li <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/68-13298" rel="bookmark"> Nr. <span> 68 (13298) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_2220.JPG?itok=KOQHgesI" width="344" height="287" alt="But­ri­mo­nių se­niū­nas Al­gir­das Ju­sas" title="But­ri­mo­nių se­niū­nas Al­gir­das Ju­sas: „Kiek ži­nau, fon­ta­no re­gu­liuo­to­jai ne­su­ti­ko, kad jis nuo pra­ėju­sio penk­ta­die­nio veik­tų nuo­lat. Aš čia didelės problemos nematau, turėtų greitai pradėti veikti.“ Taip atrodė veikiantis fontanas praėjusio penktadienio vakarą.                                                                                                                                                                    Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Re­konst­ruk­ci­jai – per 600 tūkst. eu­rų</h2> <p>But­ri­mo­nių mies­te­lio is­to­ri­nis cen­tras su aikš­te dėl ar­che­o­lo­gi­nių, ar­chi­tek­tū­ri­nių, is­to­ri­nių ir ur­ba­nis­ti­nių ver­tin­gų­jų sa­vy­bių įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Cen­tri­nė­je mies­te­lio da­ly­je tri­kam­pio pla­no bu­vu­si tur­gaus aikš­tė su­si­for­ma­vu­si XVII am­žiaus pa­bai­go­je–XVI­II am­žiaus pra­džio­je ke­lių iš Vil­niaus į Aly­tų ir Pu­nią san­kir­to­je.</p> <p>Il­gą lai­ką šio­je aikš­tė­je au­go tik me­džiai ir žo­lė, ją tvar­ky­ti vis ne­bu­vo ran­da­ma lė­šų. Beveik prieš du dešimtmečius bu­vo su­tvar­ky­ti kai ku­rie ta­kai, kad but­ri­mo­niš­kiai ir at­vyks­tan­tie­ji į mies­te­lį ga­lė­tų kul­tū­rin­giau per­ei­ti aikš­tę.</p> <p>Kaip sa­kė But­ri­mo­nių se­niū­nas Al­gir­das Ju­sas, daug me­tų su ra­jo­no val­džia dis­ku­tuo­ta dėl is­to­ri­nės mies­te­lio aikš­tės su­tvar­ky­mo, kol pa­ga­liau pra­ėju­sios va­sa­ros pa­bai­go­je pra­si­dė­jo aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja. Tam iš ra­jo­no biu­dže­to skir­ta per 600 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį But­ri­mo­ny­se tra­di­ciš­kai šven­čiant Sek­mi­nių šven­tę su­lauk­ta ofi­cia­laus re­konst­ruo­tos aikš­tės ati­da­ry­mo. Šven­tė­je da­ly­vau­ta ne tik ra­jo­no va­do­vų, bet ir Sei­mo na­rių – Lau­ry­no Kas­čiū­no, Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio, ku­rie, kaip ir Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, at­sto­vau­ja tai pa­čiai par­ti­jai, Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams.</p> <p>But­ri­mo­nių mies­te­lio aikš­tė da­bar iš tie­sų pa­si­kei­tė, jos re­konst­ruk­ci­ja su­de­rin­ta su pa­vel­do­sau­gi­nin­kais, nes ant­raip į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­to ob­jek­to ne­bū­tų ga­li­ma at­nau­jin­ti.</p> <p>Aikš­tė ap­švies­ta, dėl sau­gu­mo ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis, jo­je ta­kai da­bar jau grįs­ti trin­ke­lė­mis, pa­sta­ty­ta suo­liu­kų, šiukš­lia­dė­žių, at­si­ra­do nau­ji in­for­ma­ci­niai sten­dai, erd­vė su sū­py­nė­mis vai­kams, lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai, van­dens šal­ti­nis, skir­tas at­si­ger­ti,  ir vi­sų lauk­tas vie­nin­te­lis Aly­taus ra­jo­ne fon­ta­nas.</p> <p>Jis iš­skir­ti­nis, pa­ga­min­tas iš ak­ri­lo – or­ga­ni­nio stik­lo, kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius, su­te­mus jis tu­ri švies­ti ke­tu­rio­mis be­si­kei­čian­čio­mis spal­vo­mis.</p> <p>Kaip re­konst­ruo­tos But­ri­mo­nių mies­te­lio aikš­tės ati­da­ry­me kal­bė­jo ra­jo­no me­ras, tai iš­skir­ti­nio di­zai­no fon­ta­nas, pa­na­šus yra Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.</p> <p>M.Lu­da­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kio di­zai­no fon­ta­ną pa­siū­lė aikš­tės pro­jek­tuo­to­jai, o me­ras ir ki­ti Aly­taus ra­jo­no po­li­ti­kai tam pri­ta­rė.</p> <p>Net į ki­tą aikš­tės vie­tą, kad ne­už­sto­tų fon­ta­no,  bu­vo per­kel­tas   nuo ko­lū­kio lai­kų jo­je  pa­sta­ty­tas, 58 to­nas sve­rian­tis ak­muo. Ant šio ak­mens prieš 20 me­tų iš­kal­ti ko­vo­ju­siems už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę skir­ti žo­džiai.</p> <p>Pa­sak But­ri­mo­nių se­niū­no, re­konst­ruo­ta aikš­tė su įreng­tu fon­ta­nu – di­de­lė do­va­na mies­te­liui, šiais me­tais mi­nin­čiam 320 me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų.</p> <h2>Ko­dėl grei­tai už­plū­do nu­si­vy­li­mo kar­tė­lis?</h2> <p>Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį į tra­di­ci­nę But­ri­mo­ny­se šven­čia­mą Sek­mi­nių šven­tę ir re­konst­ruo­tos aikš­tės ati­da­ry­mą gau­siai su­si­rin­kę mies­te­lio gy­ven­to­jai tar­si liu­di­jo, kad jiems to­kia šven­tė rei­ka­lin­ga, o svar­biau­sia – jie no­rė­jo pa­ma­ty­ti at­nau­jin­tą aikš­tę ir jo­je vei­kian­tį fon­ta­ną.</p> <p>Fon­ta­nas vei­kė tik šven­tės me­tu, daug kas spė­jo prie jo įsi­am­žin­ti. Ta­čiau ki­tą­dien lauk­tas įren­gi­nys jau ne­be­tryš­ko.</p> <p>Nu­si­vy­li­mo kar­tė­lį pa­ju­to ne tik but­ri­mo­niš­kiai, bet ir tuoj po šven­tės į mies­te­lį at­vy­kę pa­si­žiū­rė­ti fon­ta­no sve­čiai. Kai ku­rie vie­ti­niai fon­ta­no įjun­gi­mą šven­tės ir aikš­tės ati­da­ry­mo pro­ga ver­ti­na kaip val­džios pa­ro­do­mą­ją ak­ci­ją prieš jos kvies­ti­nius sve­čius.</p> <p>„Ga­lė­jo prieš ar per pa­čią šven­tę pra­neš­ti, kad fon­ta­nas veiks tik vie­ną die­ną. Da­bar sa­vait­ga­liui pa­kvie­tė­me gi­mi­nių, drau­gų ap­žiū­rė­ti tik­rai gra­žaus ir dar vie­nin­te­lio ra­jo­ne fon­ta­no. Ogi žiū­rim, kad jis šeš­ta­die­nį jau ne­vei­kia, tik­rai vi­si nu­si­vy­lė­me“, – ap­gai­les­ta­vo kal­bin­ti but­ri­mo­niš­kiai.</p> <p>Mies­te­lio gy­ven­to­jų ap­mau­das ži­no­mas ir But­ri­mo­nių se­niū­nui A.Ju­sui: „Kiek ži­nau, fon­ta­no re­gu­liuo­to­jai ne­su­ti­ko, kad jis nuo pra­ėju­sio penk­ta­die­nio veik­tų nuo­lat. Aš čia didelės problemos nematau, turėtų greitai pradėti veikti.“</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo tin­kla­la­py­je už­va­kar gy­ven­to­jų at­si­pra­šė už ne­pa­to­gu­mus ne­vei­kiant fon­ta­nui. Kaip nu­ro­do­ma, jis ne­vei­kia lai­ki­nai, at­lie­ka­mi pro­gra­ma­vi­mo-re­gu­lia­vi­mo dar­bai. Pas­ta­ruo­sius at­lie­ka aikš­tę re­konst­ra­vu­si Vil­niaus ben­dro­vė „Rek­re­a­ci­nė sta­ty­ba“.</p> <p>Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo M.Lu­da­vi­čiaus tei­gi­mu, ga­lu­ti­niai But­ri­mo­nių aikš­tė tu­ri bū­ti su­tvar­ky­ta iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos, o fon­ta­nas nuo ry­to iki vė­ly­vo va­ka­ro gal­būt pra­dės veik­ti dar šią sa­vai­tę.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2220.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2220.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2233.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2233.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2237.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2237.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2252.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2252.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2268.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2268.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2278.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2278.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2299.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2299.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2327.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2327.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2334.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2334.jpg" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/20190608_010324.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-655-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/20190608_010324.jpg" width="1984" height="2646" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1728"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560499750"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nepergyvenkit</span> - Pen, 2019-14-06 - 11:09</p> </li> <a href="/comment/1728#comment-1728" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1728#comment-1728" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Panašu, kad bent netolimoj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Panašu, kad bent netolimoj ateity rajonas į rimtesnius projektus net nesivels? Nes paskutinį pusmetį elementarios klaidos.... O ir kam daryt, jei galima nedaryt? Kadencija dar tik prasideda, taryboj opozicija tik butaforinė, bendruomenė nereikli.... Kam nepatinka, gali tęst emigruot...ir iš emigracijų meilę Tėvynei reklamuot. Kaip mieste. emigravę, bet tokią meilę demonstruoja... Kad iš emigracijų myli Alytų dar labiau, nei jame gyvendami...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1728" token="C3LuyawjwojK95KwLFDyNcEGFpDuScNnNKCVIsMOlhQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1726"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560492659"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rajonui</span> - Pen, 2019-14-06 - 09:10</p> </li> <a href="/comment/1726#comment-1726" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1726#comment-1726" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai ar Alytaus rajono…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai ar Alytaus rajono valdžioj kas yra gyvų? Kad kultūringai galėtų paaiškint žmonėms dėl fontano kas ir kaip? Gi gauna valdžioje gerus atlyginimus ir pagal įstatymus meras su taryba atskaitingi bendruomenėms. Tai galėtų ir paaiškint bendruomenei, jei teiraujasi. Ar dzin....? Savimi užsiėmę ir nėra laiko kada žmonėmis rūpintis ir aiškint? Nors pagal įstatymus valdžia dirba žmonėms.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1726" token="SWW2zmugW7yw6PLF3s8SQgsYmxYoFnOqP0DVD28OFsU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1723"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560460413"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - Pen, 2019-14-06 - 00:13</p> </li> <a href="/comment/1723#comment-1723" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1723#comment-1723" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar turite nuotraukose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar turite nuotraukose pozuojančių nepilnamečių tėvų sutikimus?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1723" token="56-jEgEq2J5PvMpYL-r_DFJh0MedDN_xn_oWVaQqqh0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1720"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560428226"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vaida</span> - Ket, 2019-13-06 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/1720#comment-1720" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1720#comment-1720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš manau, kad didžiausia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš manau, kad didžiausia problema yra ne neveikiantis fontanas, kuris, kiek teko girdėti, nustojo veikti tą patį vakarą, bet eilinis nesiskaitymas su žmonėmis, neinformavimas arba dezinformacijos skleidimas spaudoje. Ir tai galima jausti daugelyje sričių. Nežinau, ar dėl nekompetencijos, ar dėl neišmanymo, ar kitų dalykų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1720" token="7wti3Y2znmq_dBAuneb8CkYyPoQnjLApkz1UG_RQ-qo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1718"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560423300"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>supratimas</span> - Ket, 2019-13-06 - 13:55</p> </li> <a href="/comment/1718#comment-1718" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1718#comment-1718" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šis projektas sudėtingas ta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šis projektas sudėtingas ta prasme, kad labai daug derinimų su įvairiom kontroliuojančiom institucijom. Kadangi paveldo zonos - visą laiką būna daugiau problemų nei paprastesnių projektų sritį. Kita vertus, konkrečiai sutvarkyta infrastruktūra ir fontanas, kad ir gedimai netikėtai iškilo, nereiškia. Kad tų gedimų nesutvarkys ir ateitį gerai neveiks? Sutvarkys ir galės gėrėtis kas nori. Vienok kita pusė, kad per rajono valdžios mandrumus nesugebėta jau nuo pirmadienio turėjo būt per viešus ryšius paaiškinta. Kad dėl fontano netikėtai kilo nenumatytų problemų ir sutvarkius, po tiek ir aniek laiko jis veiks. Kaip ir dėl Daugų ežere problemų, atseit dėl nenoro leist plaukiot vandens motociklais, savo laiku rajonas turėjo pastebėt iš ministerijos raštus. Kur laiku reikėjo pateikt gyventojų nuomones dėl to ir problemų nebūt buvę. Bet jie ir per mandrumus emocijų prisiaugina patys ir kitiems, kur galima ir ramiau situacijas spręsti. Ir kaip įprasta Alytuj per mandrumus labai greiti vieni kitus...Trumpiau mėgsta blogas emocijas augint...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1718" token="WGEVK3a0JrKTBV1_AD9CvqawyAkLfxB-GBvrt_tZKTM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1717"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560419496"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - Ket, 2019-13-06 - 12:51</p> </li> <a href="/comment/1717#comment-1717" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1717#comment-1717" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantu komentatoriaus …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantu komentatoriaus "ramiau". Kuo jis čia siūlo džiaugtis: išmestais į balą šimtais tūkstančių, neveikiančiu fontanu, o gal už šitokią sumą nekokybiškai atliktais darbais? Ir, pasak jo, koks čia jau toks grandiozinis projektas, kad nei pačiam pasidžiaugti, nei svečiui parodyt. Mano nuomone, tai pinigų plovimas, nes, jei įrenginys veikė tik vieną dieną, tai kas čia per darbas? Kas atsakys už broką? Ogi - niekas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1717" token="X0Otg_SCGBO49lQdOo4iHy3T1WwsB1uSohyvom8c1tY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1715"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560413284"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ramiau</span> - Ket, 2019-13-06 - 11:08</p> </li> <a href="/comment/1715#comment-1715" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1715#comment-1715" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagirtina, kad Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagirtina, kad Alytaus rajono savivaldybė sugebėjo gana sudėtingą projektą. ( Kur palyginus Alytaus miesto valdžią, kažin ar tokio lygio projektą miestas pajėgtų užvest šiuo metu?). Kitas reikalas, kad visą laiką tokiuose projektuose atsiranda nenumatytų nesklandumų, taip būna gamyboje. Ne iš blogos valios. Reiškia atsirado nenumatytas nesklandumas ir pataisys. O tai, kad iššaukė gana didelį dėmesį ir daug kas pastebėjo, reiškia didelis traukos centras, čia yra pagirtina. Reiškia projektas efektyvus. Tad tik nesklandumai kurie ištaisomi ir nereikia čia didelės tragedijos vaizduot. Nes paprastai Alytuj stengiasi matyt ir pabrėžtas situacijos tik blogas puses. Kaip kiekvienoj situacijoj yra pliusų ir minusų. tai, kad pasidžiaugt, kad sugebėjo tokį projektą įvykdyt reiškia neįdomu. O štai paburnot -net ir labai įdomu... Trumpiau net šiuolaikiniuose kaimuose aukštesnis lygis, nei Alytuj.. Į akis šypsos, o už akių...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1715" token="ztwsyUPB3K5QhIU_nGtxZ0dcN4wAsWObKSlujj3xOXM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=655&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xb1-0pJVGMFDyKV1jwYB0EZy7d6jQrPijvyD4Ebuyn4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Jun 2019 07:07:43 +0000 vyrredaktorius 655 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­ro pa­ža­das: įreng­tos pra­lai­dos gel­bės gy­ven­to­jus nuo po­tvy­nių https://www.alytausnaujienos.lt/me-ro-pa-za-das-ireng-tos-pra-lai-dos-gel-bes-gy-ven-jus-nuo-po-tvy-niu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_1187.JPG?itok=xipI95t_" width="344" height="287" alt="Miklusenai" title="Pra­dė­jus as­fal­tuo­ti  Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, da­lis kai­my­ni­nės Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jų pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo nuo as­fal­tuo­ja­mų gat­vių bus nu­krei­pia­mas į jų skly­pus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ap­si­lan­kė sta­ty­bų ins­pek­to­riai</h2> <p>Mik­lu­sė­nų kai­mo gy­ven­to­jai, daug me­tų nau­do­ję­si žvy­ruo­to­mis Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­mis, šį pa­va­sa­rį pa­ga­liau su­lau­kė jų as­fal­ta­vi­mo. Tam ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš biu­dže­to sky­rė be­veik 300 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pra­dė­jus šias gat­ves as­fal­tuo­ti da­lis kai­my­ni­nės Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jų pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo nuo as­fal­tuo­ja­mų gat­vių bus nu­krei­pia­mas į jų skly­pus. Žmo­nės ne juo­kais iš­si­gan­do po­tvy­nių jų val­do­se. Dėl to į Aly­taus ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką bei Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją tu­rė­da­mas kai­my­nų pra­šy­mą krei­pė­si vie­nas Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jas.</p> <p>Pra­šy­ta iš­tai­sy­ti gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ti­nius spren­di­nius taip, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo bū­tų nu­krei­pia­mas ne į pri­va­čius skly­pus.</p> <p>Si­tu­a­ci­ją pa­tik­ri­no Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas.</p> <p>Pa­tik­ri­ni­me da­ly­va­vę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad ga­li­mi pa­vir­ši­nio van­dens nu­ve­di­mo bū­dai pa­teik­ti pro­jek­tuo­to­jams, o šie įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti pro­jek­to ko­rek­tū­rą pa­ren­kant op­ti­ma­lų šio van­dens nu­ve­di­mo bū­dą.</p> <p>Po sta­ty­bų ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mo Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jui ra­jo­no me­ras at­sa­kė, kad jau at­lie­ka­mos vie­nos iš as­fal­tuo­tinų – Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės – pro­jek­to ko­rek­tū­ros, pla­nuo­ja­ma, jog pra­lai­do­mis pa­vir­ši­nis van­duo nuo Ąžuo­lų gat­vės kai ku­rių skly­pų bus nu­krei­pia­mas Pu­ti­nų gat­vės de­ši­niuo­ju grio­viu.</p> <h2>Pra­lai­dos – per mė­ne­sį</h2> <p>Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jai, ku­riems ak­tu­a­lūs gre­sian­tys po­tvy­niai skly­puo­se, pa­ten­kin­ti su­lau­kę mi­nė­tos ins­pek­ci­jos ir me­ro re­ak­ci­jos. Da­bar jie lau­kia kon­kre­taus me­ro pa­ža­do įvyk­dy­mo. Juk si­nop­ti­kai vis ža­da gau­sias liū­tis, o joms pra­pliu­pus van­duo ga­li grei­tai at­ke­liau­ti į nuo­sa­vus skly­pus.</p> <p>Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius tvir­ti­no, kad pra­lai­dos tu­ri bū­ti įreng­tos per mė­ne­sį.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu Mik­lu­sė­nai in­ten­sy­viai tvar­ko­mi. Iki me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti iš­as­fal­tuo­tos ke­tu­rios gat­vės, be jau mi­nė­tų Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vių, dar Užu­ba­lių ir Per­ga­lės gat­vės, da­lis Šilt­na­mių gat­vės.</p> <p>Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo tei­gi­mu, gat­vė­se bus įren­gia­mas ap­švie­ti­mas, klo­ja­mi ša­li­gat­viai, at­si­ras po­il­sio te­ri­to­ri­jos vai­kams ir su­au­gu­sie­siems. Vi­siems šiems dar­bams nu­ma­ty­ta dau­giau kaip 1 mln. 300 tūkst. eu­rų eu­ro­pi­nių ir ra­jo­no biu­dže­to lė­šų.</p> <p>Pra­dė­jus as­fal­tuo­ti  Pu­ti­nų ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­ves, da­lis kai­my­ni­nės Ąžuo­lų gat­vės gy­ven­to­jų pa­ste­bė­jo, kad lie­taus ir pa­vir­ši­nis van­duo nuo as­fal­tuo­ja­mų gat­vių bus nu­krei­pia­mas į jų skly­pus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1187_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-650-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1187_0.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1189.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-650-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1189.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1191.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-650-_W5DzFqIY5c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1191.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1696"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560241512"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>statybininku g…</span> - Ant, 2019-11-06 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/1696#comment-1696" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1696#comment-1696" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikiuosi man pievoje kūdros…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikiuosi man pievoje kūdros nepadarys, ir manęs nesems, na jai kūdra atsiras su antim , žuvim ir kitais gyventojais kūdros nežinau kam būsiu dėkinga.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1696" token="w02rxHppOGjtr5wvtllHcKGMTu3WU-1nmyp43q1Xg3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=650&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WAvrKvKCmuX60Ufp80prCV8TOIWwxKNyBoE4dV9F8Nk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Jun 2019 07:02:44 +0000 vyrredaktorius 650 at https://www.alytausnaujienos.lt