Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Pa­min­klas par­ti­za­nams jau Se­na­mies­čio skve­re, ati­den­gi­mo iš­kil­mės – lap­kri­tį https://www.alytausnaujienos.lt/pa-min-klas-par-ti-za-nams-jau-se-na-mies-cio-skve-re-ati-den-gi-mo-kil-mes-lap-kri-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_7083.JPG?itok=cTDrD8DZ" width="344" height="287" alt="Senamiesčio skvere jau pastatytas klaipėdiečio Gintauto Jonkaus sukurtas paminklas Dainavos apygardos partizanams, granito darbus atliko įmonė „Kisinai“. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Senamiesčio skvere jau pastatytas klaipėdiečio Gintauto Jonkaus sukurtas paminklas Dainavos apygardos partizanams, granito darbus atliko įmonė „Kisinai“. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Tiks­las – pa­min­klą pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis</h3> <p>„Tai yra tai, ko aš lau­kiau sep­ty­ne­rius me­tus, bu­vo daug dis­ku­si­jų dėl vie­tos, nes ne­bu­vo no­ro pa­min­klą pa­sta­ty­ti. Nu­stum­da­vo val­džia tą klau­si­mą, o vis­gi tai bu­vo re­zis­ten­ci­nė ko­va, pri­pa­žin­ki­me. Mū­sų žu­vo be­veik 50 tūks­tan­čių, ma­no du dė­dės ant to au­ku­ro pa­gul­dė gal­vas. Aš pats bū­da­mas pen­ke­rių at­si­dū­riau Si­bi­ro la­ge­riuo­se, grį­žau jau bū­da­mas pen­kio­li­kos. Tai yra skau­di tė­vy­nei pra­ei­tis. Tu­rė­jom sa­vo kie­mą ir ru­be­žius, į ku­rį at­ėjo pur­vi­nais ba­tais ir min­džio­jo mū­sų šven­tą že­mę. Vi­sa­da at­ei­na mo­men­tas, kai ap­si­spren­džia­ma. Šiuo at­ve­ju tai bu­vo me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio žo­džiai: „Įsi­klau­sy­ki­me į tų pa­gy­ve­nu­sių nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių no­rus ir pa­da­ry­ki­me tai, ko jie pra­šo“, – taip ket­vir­ta­die­nį prie pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams kal­bė­jo trem­ti­nys Ro­mu­al­das Po­žė­ra.</p> <p>Jau­du­lio ne­slė­pė ir par­ti­za­nas Jus­ti­nas Pa­de­gi­mas, ku­riam svar­biau­sia – jis pa­min­klo su­lau­kė: „Var­gom il­gai, vaikš­čio­jom į sa­vi­val­dy­bę, ma­no žo­dis toks bu­vo, kad ar­ba skve­re prie Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios pa­min­klas tu­ri bū­ti pa­sta­ty­tas, ar­ba prie trem­ti­nių kry­žiaus. Ėjau lig pas­ku­ti­nio, kad Aly­tu­je pa­min­klas par­ti­za­nams at­si­ras­tų. Ne­gar­bė mies­tui bū­tų jo ne­tu­rė­ti, mū­sų, bu­vu­sių par­ti­za­nų, Aly­tu­je jau tik trys li­ko, mū­sų die­nu­kės bai­gia­si. Vi­sa­da sa­kiau, kad pa­min­klo su­lauk­ti no­riu, kad jį pa­ma­ty­čiau sa­vo aki­mis.“</p> <h3>Par­ti­za­nų įam­ži­ni­mo is­to­ri­ja už­si­tę­sė net 23 me­tus</h3> <p>Dai­na­vos apy­gar­da bu­vo li­ku­si vie­nin­te­lė iš 9 par­ti­za­nų apy­gar­dų, ne­pa­gerb­ta pa­min­klu. Pa­min­klo vie­tos ir jo pro­jek­to klau­si­mą Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (to­liau – LGGRTC), vi­suo­me­nė ir vie­tos val­džios struk­tū­ros svars­tė nuo 1997 me­tų.</p> <p>Per­nai va­sa­rą LGGRTC ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, par­ti­za­nai, po­li­ti­niai ka­li­niai, aly­tiš­kiai pa­ga­liau su­ta­rė, kad pa­min­klas sto­vės Aly­taus se­na­mies­čio skve­re, tai bu­vo įtvir­tin­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu.</p> <p>Pa­min­klą ža­da­ma ati­deng­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną – lap­kri­čio 23-iąją, jo kū­ry­bi­nė gru­pė – pa­min­klo au­to­rius skulp­to­rius Gin­tau­tas Jon­kus, ap­lin­kos su­tvar­ky­mo au­to­riai – ar­chi­tek­tas prof. dr. Pet­ras Gre­ce­vi­čius, kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tas doc. dr. Jo­nas Ab­ro­mas.</p> <p>Už pa­min­klo pa­ga­mi­ni­mą ir pa­sta­ty­mą at­sa­kin­ga Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, už dar­bų fi­nan­sa­vi­mą – pa­min­klo ini­cia­to­rius LGGRTC. Pa­min­klą pa­ga­mi­no ir su­mon­ta­vo Klai­pė­dos ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Ki­si­nai“ už 44,7 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­min­klo au­to­rius G.Jon­kus jo idė­ją api­bū­di­na taip: pa­min­klas – tar­si iš že­mės be­si­sklei­džian­tis at­mi­ni­mo pum­pu­ras, kom­po­zi­ci­ją už­bai­gia sti­li­zuo­tas Jo­gai­lai­čių kry­žius. Apa­ti­nė­je pos­ta­mento da­ly­je pla­nuo­ja­mas už­ra­šas „Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams 1944–1953“, o ki­to­je pu­sė­je – ke­tu­ri žo­džiai: „Ti­kė­ji­mas, Lais­vė, Ne­pri­klau­so­my­bė, San­tar­vė“, taip pat pa­min­klą puo­šia Vy­tis.</p> <p>Pa­min­klas jau pa­sta­ty­tas, ta­čiau jį den­gia tvo­ros, nes dar tvar­ko­ma te­ri­to­ri­ja. Pa­min­klo aukš­tis sie­kia 4,5 met­ro. Jis bus ap­švies­tas LED švies­tu­vais, ša­lia jo bus įreng­ti trys suo­liu­kai, in­for­ma­ci­nis sten­das lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis.</p> <h3>Nau­jo kon­kur­so ne­skel­bė</h3> <p>Pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams su­kū­ri­mo kon­kur­sas an­trą kar­tą skel­bia­mas ne­bu­vo. Pa­siū­ly­ta rink­tis 2017 me­tais vy­ku­sio kon­kur­so ant­ros vie­tos lai­mė­to­jo dar­bą. Mi­nė­tas kon­kur­sas bu­vo skelb­tas kon­kre­čiai erd­vei – Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tei, ta­čiau aly­tiš­kiams ne­ti­ko nei vie­ta, nei kon­kur­są lai­mė­jęs pro­jek­tas. Kon­kur­są te­ko nu­trauk­ti, o klai­pė­die­čio G.Jo­nkaus pa­siū­ly­tas obe­lis­kas bu­vo mo­di­fi­kuo­tas ir da­bar pa­sta­ty­tas Se­na­mies­čio skve­re.</p> <p>Dau­giau­sia gin­čų, kaip ir anks­čiau, ki­lo bū­tent dėl vie­tos. 2012 me­tais su­tvar­ky­tas, aly­tiš­kių pa­mėg­tas Se­na­mies­čio skve­ras pas­ta­ruo­ju me­tu tam­pa ge­ro­kai ek­lek­tiš­kas, ja­me ga­li­ma ras­ti ir li­te­ra­tų at­mi­ni­mą įam­ži­nu­sį fon­ta­ną (šiaip jau ši idė­ja ir bu­vo pir­mi­nė), ir kny­gų na­me­lį, ir vo­ve­rai­tę, o da­bar dar ir pa­min­klą par­ti­za­nams.</p> <p> </p> <p>Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­tras pa­min­klo pa­sta­ty­mui sky­rė 44 705,38 Eur. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­rai sky­rė 1979 Eur ir 17 296,96 Eur pa­min­klo ap­lin­kos su­tvar­ky­mui. Iš vi­so pa­min­klo įren­gi­mo dar­bai kai­nuos 63 987,34 Eur.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7145.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1839-x7RCzvHEpgo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7145.JPG" width="1154" height="1732" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7152.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1839-x7RCzvHEpgo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7152.JPG" width="1154" height="1732" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7154.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1839-x7RCzvHEpgo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7154.JPG" width="1154" height="1732" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7157.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1839-x7RCzvHEpgo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7157.JPG" width="408" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7096.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1839-x7RCzvHEpgo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7096.JPG" width="612" height="408" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7143.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1839-x7RCzvHEpgo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7143.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1839&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3ezV06kaBpuuzu-p6Vt3QK0AhEWBPqoABfYjscPxVFk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Sep 2020 12:50:12 +0000 vyrredaktorius 1839 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš­lie­ka rei­ka­lin­ga kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės san­tuo­kų sa­lė https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bei-lie-ka-rei-ka-lin-ga-kai-my-ni-nes-sa-vi-val-dy-bes-san-tuo-ku-sa-le <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/santuoku%20sale.jpg?itok=0ZJHPn3V" width="344" height="287" alt="Kaip anks­tes­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas toks pat mies­to sa­vi­val­dy­bės at­si­skai­ty­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be už santuokų salės pa­tal­pų eks­plo­a­ta­ci­nes iš­lai­das ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas – po 160 eu­rų kas mė­ne­sį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Kaip anks­tes­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas toks pat mies­to sa­vi­val­dy­bės at­si­skai­ty­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be už santuokų salės pa­tal­pų eks­plo­a­ta­ci­nes iš­lai­das ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas – po 160 eu­rų kas mė­ne­sį. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Per mė­ne­sį mies­to sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja 160 eu­rų</h3> <p>2016-ai­siais Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, pa­gal ku­rią mies­to sa­vi­val­dy­bei bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė nau­do­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te esan­čia san­tuo­kų sa­le, jai pri­klau­san­čio­mis pri­ei­gų prie šios sa­lės pa­tal­po­mis ir in­ven­to­riu­mi.</p> <p>To­kios su­tar­ties pri­rei­kė, nes mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo ir ne­tu­ri sa­lės san­tuo­koms. No­rin­tie­ji tuok­tis iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je tu­rė­jo nau­do­tis mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to ant­ra­ja­me aukš­te esan­čia va­di­na­mą­ja ma­žą­ja po­sė­džių sa­le.</p> <p>Iš šios prieš ce­re­mo­ni­ją tek­da­vo iš­neš­ti bal­dus, po re­gist­ruo­tų san­tuo­kų vėl juos su­neš­ti į sa­lę. Sie­kiant iš­veng­ti to­kių ne­pa­to­gu­mų, abie­jų sa­vi­val­dy­bių va­do­vy­bė su­ta­rė pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės san­tuo­kų sa­lės nau­do­ji­mo abiejų sa­vi­val­dy­bių reik­mėms.</p> <p>Prieš ket­ve­rius me­tus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis ga­lio­ja iki šių me­tų lap­kri­čio 1-osios. Tad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė rug­sė­jo pra­džio­je ga­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės raš­tą su siū­ly­mu su­da­ry­ti mi­nė­tą ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį nau­jam lai­ko­tar­piui – iki 2025-ųjų gruo­džio 31-osios.</p> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė mi­nė­tai su­tar­čiai.</p> <p>Kaip anks­tes­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas toks pat mies­to sa­vi­val­dy­bės at­si­skai­ty­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be už nau­do­ja­mų pa­tal­pų eks­plo­a­ta­ci­nes iš­lai­das ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas – po 160 eu­rų kas mė­ne­sį.</p> <p> </p> <h3>Abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se – san­tuo­kų su­ma­žė­ji­mas</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos Bi­ru­tės Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės san­tuo­kų sa­lė­je per me­tus su­tuo­kia­ma maž­daug po 100 po­rų, ku­rios, pa­tei­ku­sios prašymus įre­gis­truoti san­tuokas, pa­reiš­kia no­rą tuok­tis bū­tent sa­lė­je.</p> <p>Dar maž­daug tiek pat po­rų per me­tus su­tuo­kia­ma mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus kabinete.</p> <p>Nuo 2017-ųjų sau­sio 1-osios pa­gal ci­vi­li­nes san­tuo­kas reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus jaunavedžiai re­gist­ruo­ti to­kias san­tuo­kas pra­šy­mus gali pateikti bet kurios savi­valdybės Civili­nės metri­kacijos sky­riui, neatsižvel­giant į jų de­kla­ruo­ja­mą­ gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Todėl Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se prašy­mus dėl san­tuo­kų įregistra­vimo teikia ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Pavyzdžiui, į mies­to sa­vi­val­dy­bės Civili­nės metri­kacijos skyrių dėl santuokų įregis­tra­vimo yra krei­pę­si jau­navedžiai iš Vil­niaus, Kauno miestų, Varė­nos, Lazdijų, Šilutės rajonų savi­valdybių.</p> <p>Kai­my­ni­nių bei kitų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų pa­reiš­ki­mus gau­na ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius.</p> <p>Pas­ta­rai­siais me­tais abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­ste­bi­mas re­gist­ruo­ja­mų san­tuo­kų ma­žė­ji­mas, ypač šiais, ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos me­tais.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius 2017-ai­siais kar­tu su su­si­tuo­ku­siais Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, už­sie­ny­je, baž­ny­čio­se su­si­tuo­ku­sių­jų įtrau­ki­mu į ap­skai­tą už­re­gist­ra­vo 383 san­tuo­kas. 2018-ai­siais san­tuo­kų re­gist­ruo­ta 321, o per­nai – 297.</p> <p>Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius 2017-ai­siais sa­vo san­tuo­kų sa­lė­je su­tuo­kė, į ap­skai­tą įtrau­kė už­sie­ny­je ir baž­ny­čio­se su­si­tuo­ku­sių­jų 152 po­ras, 2018-ai­siais – 153, per­nai – 135.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1838&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oauJOE2qO7ATyn0WQomXrp2hDQIQqXbjtoHx3d54ViI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Sep 2020 12:45:20 +0000 vyrredaktorius 1838 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tiš­kiai nuo ko­ro­na­vi­ru­so sveiks­ta, dar­bą at­nau­ji­no „Dzū­ki­jos dva­ras” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-kiai-nuo-ko-ro-na-vi-ru-so-sveiks-ta-dar-ba-nau-ji-no-dzu-ki-jos-dva-ras <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/dvaras_1.jpg?itok=Sixc7NNm" width="344" height="287" alt="Dzūkijos dvaras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Jo žmo­nai, taip pat maž­daug 40 me­tų aly­tiš­kei, dir­ban­čiai pa­da­vė­ja Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čia­me res­to­ra­ne „Dzū­ki­jos dva­ras“, taip pat bu­vo diag­no­zuo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.</p> <p>Ti­kė­ti­na, kad ji CO­VID-19 už­si­krė­tė nuo vy­ro.</p> <p>Dėl pa­da­vė­jai nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so de­šim­čiai die­nų bu­vo už­da­ry­tas šis res­to­ra­nas, nes į izo­lia­ci­ją iš­ėjo be­veik vi­si res­to­ra­no dar­buo­to­jai – per 20 dar­buo­to­jų.</p> <p>Jiems bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai dėl šio vi­ru­so, CO­VID-19 ne­diag­no­zuo­tas nė vie­nam. Tad šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 23-iąją, „Dzū­ki­jos dva­ras“ at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams.</p> <p>„Iš pra­džių bu­vo sun­ku ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, bet da­bar ra­miai grį­žo­me į dar­bus, ži­no­da­mi, kad mū­sų lan­ky­to­jai yra sau­gūs. Te­ko at­šauk­ti ne vie­ną re­zer­va­ci­ją, to­dėl sa­vo klien­tams no­ri­me pa­dė­ko­ti už su­pra­tin­gu­mą ir pa­lai­ky­mą“, – sa­kė „Dzū­ki­jos dva­ro“ sa­vi­nin­kė Gied­rė Al­do­nie­nė.</p> <p>Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si pa­da­vė­ja kol kas dar yra izo­lia­ci­jo­je, jos pa­kar­to­ti­nių ty­ri­mų at­sa­ky­mai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.</p> <p>Šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 23-iąją, „Dzū­ki­jos dva­ras“ at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1837&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EP_0v-6xBp4t2HvxApGaldF3dZrv_Ww2Zv1Cna_LCFs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Sep 2020 12:42:08 +0000 vyrredaktorius 1837 at https://www.alytausnaujienos.lt Mo­ky­ti(s) su pa­ra­ma leng­viau https://www.alytausnaujienos.lt/mo-ky-tis-su-pa-ra-ma-leng-viau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/arimo%20pamoka%201.jpg?itok=78uuEDSv" width="344" height="287" alt="Arimo pamoka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sem­ti ži­nias ir ge­rin­ti įgū­džius bū­ti­na vi­siems. Ūki­nin­kams, miš­ki­nin­kams bei re­gio­nų gy­ven­to­jams taip pat, nes že­mės ūkio sek­to­riu­je tech­no­lo­gi­jos vys­to­si taip pat grei­tai, kaip ir vi­suo­se ki­tuo­se. Ge­ra ži­nia ta, kad žem­dir­biams skir­tų pa­ro­do­mų­jų ban­dy­mų ren­gi­mo (įren­gi­mo ir vyk­dy­mo), se­mi­na­rų, lau­ko die­nų ir ki­to­kių in­for­ma­vi­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą re­mia Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Ži­nių per­da­vi­mas ir in­for­ma­vi­mo veik­la“ veik­los sri­tis „Pa­ra­ma pa­ro­do­mie­siems pro­jek­tams ir in­for­ma­vi­mo veik­lai“ (to­liau – Prie­mo­nė).</p> <p>Į ją pre­ten­duo­ti kvie­čia­mos moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jos, pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos, ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys, tu­rin­tys tei­sę vyk­dy­ti for­ma­lų­jį pro­fe­si­nį mo­ky­mą, bei in­for­ma­vi­mo ren­gi­nių da­ly­viai – ūki­nin­kai, jų part­ne­riai, ūkio dar­buo­to­jai, ki­ti fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės, mais­to ar miš­kų ūkio veik­la, įre­gist­ra­vę val­dą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio ir kai­mo ver­slo re­gist­re, taip pat kai­mo vie­to­vė­se ūki­ne veik­la už­si­i­man­tys že­mės val­dy­to­jai, la­bai ma­žų, ma­žų ir vi­du­ti­nių įmo­nių dar­buo­to­jai, tra­di­ci­niai ama­ti­nin­kai.</p> <p> </p> <h3>Ska­tin­ti kon­ku­ren­cin­gu­mą ir ino­va­ci­jų die­gi­mą</h3> <p>Mo­ky­mo įstai­gos kvie­čia­mos pre­ten­duo­ti į „Pa­ra­mą pa­ro­do­mie­siems pro­jek­tams ir in­for­ma­vi­mo veik­lai“ ir or­ga­ni­zuo­ti to­kius mo­ky­mus, ku­rie ska­tin­tų ino­va­ci­jas že­mės ūkio ir miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riuo­se ir kai­mo vie­to­vė­se, di­din­tų že­mės ūkio veik­lų gy­vy­bin­gu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą, ska­tin­tų ino­va­ci­nes ūkių tech­no­lo­gi­jas ir tva­rų miš­kų val­dy­mą. Vis la­biau ak­tu­a­lios tam­pa mais­to tie­ki­mo gran­di­nės, to­dėl moks­lo ir stu­di­jų įstai­goms, pre­ten­duo­jan­čioms į prie­mo­nę, siū­lo­ma reng­ti mo­ky­mus apie že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą ir rin­ko­da­rą, gy­vū­nų ge­ro­vę ir ri­zi­kos val­dy­mą že­mės ūkio sek­to­riu­je.</p> <p>Svei­kin­ti­nos pa­skai­tų te­mos, ska­ti­nan­čios so­cia­li­nę įtrauk­tį, skur­do ma­ži­ni­mą ir eko­no­mi­nę plėt­rą, ben­dra­dar­bia­vi­mą ir ži­nių ba­zės vys­ty­mą kai­mo vie­to­vė­se. Taip pat ak­tu­a­lios ūkių eko­no­mi­nės veik­los re­zul­ta­tų ge­ri­ni­mo te­mos, stu­di­jos apie miš­ki­nin­kys­tės eko­no­mi­nės ver­tės di­di­ni­mą ir miš­ko plo­tų plėt­rą.</p> <p> </p> <h3>Svar­bu ap­lin­ko­sau­ga ir tva­rus vys­ty­ma­sis</h3> <p>Vis gar­siau kal­bant apie ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas, pa­skai­to­se, ku­rias mo­ky­mo įstai­gos ryž­tų­si ves­ti pre­ten­duo­da­mos į „Pa­ra­mą pa­ro­do­mie­siems pro­jek­tams ir in­for­ma­vi­mo veik­lai“, lau­kia­mos bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės at­kū­ri­mo, iš­sau­go­ji­mo ir di­di­ni­mo, dir­vo­že­mio ero­zi­jos pre­ven­ci­jos ir dir­vo­že­mio tvar­ky­mo ge­ri­ni­mo, že­mės ūkio iš­me­ta­mų šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų ir amo­nia­ko kie­kio ma­ži­ni­mo te­mos. Ak­tu­a­lios stu­di­jos apie eko­sis­te­mų at­kū­ri­mą, iš­sau­go­ji­mą ir ge­ri­ni­mą že­mės ūky­je bei miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riu­je, efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą ir per­ėji­mą prie kli­ma­to kai­tos ne­pri­si­de­dan­čių tech­no­lo­gi­jų.</p> <p>Sie­kia­ma, kad to­kiuo­se mo­ky­muo­se ir prak­ti­niuo­se už­si­ė­mi­muo­se da­ly­va­vę žem­dir­biai, miš­ki­nin­kai ir kai­mo gy­ven­to­jai ge­bė­tų ir no­rė­tų sa­vo pro­fe­si­nė­je veik­lo­je dieg­ti bei kur­ti ino­va­ci­jas, jiems rū­pė­tų ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mas ir tva­ri plėt­ra, kli­ma­to kai­tos švel­ni­ni­mas.</p> <p>Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad, at­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją dėl pan­de­mi­jos, mo­ky­mai ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mi ne tik tie­sio­gi­nio kon­tak­to su pa­ra­mos ga­vė­jais bū­du, bet ir įvai­riais nuo­to­li­niais bū­dais.</p> <p> </p> <h3>Mak­si­ma­li pa­ra­mos su­ma – net 150 tūkst.</h3> <p>Už­si­im­ti mo­ky­mų mi­nė­to­mis te­mo­mis or­ga­ni­za­vi­mu ver­ta, nes pa­ra­mos su­ma vie­nam pro­jek­tui ga­li siek­ti net 150 tūkst. Eur. Ge­ra ži­nia ta, kad tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti ga­li bū­ti 100 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. To­kio­mis iš­lai­do­mis lai­ko­mi at­si­skai­ty­mai už mo­ky­mams rei­ka­lin­gus daik­tus, pa­slau­gas ar dar­bus, pa­vyz­džiui, pa­tal­pų, įran­gos nu­oma, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos, at­ly­gis už pa­ro­do­mo­jo ban­dy­mo dar­bus ir pan.</p> <p>Su­si­do­mė­ju­sios pa­ra­ma ir pa­jė­gios anks­čiau ap­tar­to­mis te­mo­mis mo­ky­mus ves­ti mo­ky­mo or­ga­ni­za­ci­jos pa­raiš­kas prie­mo­nei kvie­čia­mos teik­ti Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niams pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riams. Pa­raiš­kų lau­kia­ma iki spa­lio 30 die­nos. Pa­reiš­kė­jai šias pa­raiš­kas tu­ri pa­teik­ti as­me­niš­kai, per įga­lio­tą as­me­nį, pa­što kur­je­riu ar­ba re­gist­ruo­tu pa­štu.</p> <p>Dau­giau­sia šan­sų tra­di­ciš­kai tu­ri tie pa­reiš­kė­jai, ku­rie su­ren­ka dau­giau­sia ba­lų, o jie ski­ria­mi at­si­žvel­giant į pa­reiš­kė­jo pa­tir­tį įgy­ven­di­nant pa­na­šius pro­jek­tus, nu­ma­to­mų su­for­muo­ti mo­ko­mų­jų gru­pių skai­čių, mo­ko­mų te­mų pa­rin­ki­mą.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0088</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right"><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ec8871c8-cf47-47ca-b90d-1bf06253f1fc" height="226" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_1.jpg" width="917" /></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1836&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DbF3rKWKXOpqsygmm8-Bdw73AU3Y3MTq2YBsBOKRzdE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Sep 2020 12:34:51 +0000 vyrredaktorius 1836 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus gaisro byla perduota nagrinėti teismui https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-gaisro-byla-perduota-nagrineti-teismui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_0285.JPG?itok=6FvMRHVn" width="344" height="287" alt="gaisras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Baudžiamojoje byloje kaltinimai pareikšti vienos Alytuje veikiančios padangų perdirbimo įmonės savininkui dėl sistemingo aplinkos apsaugos priežiūros ir naudojimo taisyklių pažeidimo, turto sunaikinimo dėl neatsargumo, apgaulingos apskaitos tvarkymo bei dokumento suklastojimo/netikro dokumento pagaminimo ir panaudojimo. Du tos pačios įmonės darbuotojai kaltinami sistemingais aplinkos apsaugos priežiūros ir naudojimosi taisyklių pažeidimais bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.</p> <p>Kaltinamai tarnybos pareigų neatlikimu pareikšti ir dviems Aplinkos apsaugos departamento Kauno aplinkos skyriaus darbuotojoms, kurios, atlikdamos patikrinimą įmonėje, nenustatė joje buvusių pažeidimų.</p> <p>Baudžiamojoje byloje kaltinimai taip pat pateikti ir dviems juridiniams asmenims. Padangų perdirbimo įmonė kaltinama sistemingu aplinkos apsaugos priežiūros ir naudojimo taisyklių pažeidimu, turto sunaikinimu dėl neatsargumo bei apgaulingu apskaitos tvarkymu. Įmonė, kuriai priklauso nuomojamos patalpos, kuriose ir kilo gaisras, kaltinama sistemingu aplinkos apsaugos priežiūros ir naudojimo taisyklių pažeidimu bei turto sunaikinimu dėl neatsargumo.</p> <p>Ikiteisminiame tyrime per 10 mėnesių Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Kauno apygardos prokuratūros prokurorai, Kriminalinės policijos biuro pareigūnai, bendradarbiaudami su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais, atliko penkis tūkstančius ikiteisminio tyrimo veiksmų, bylą sudaro net 92 tomai medžiagos.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-55272" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601030179"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaip?</span> - Pen, 2020-09-25 - 13:36</p> </li> <a href="/comment/55272#comment-55272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/55272#comment-55272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip čia ir tie patys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip čia ir tie patys teisėsaugininkai nematė? Kad per 4 metus 9 gaisrai ir įmonė neįtraukta į tikrinamų sarašą? Kol viskas sudegė su tarša? Kaip buvusį dzūkijos vandenų vadovą išblusinėjo kiek namuose kartų..ką pasidėjo? Dabar patys nematė, patys vertina..? Kur mero atsakomybė gaisro metu? Ne jau kiekvienas meras gali reguliuot gaisro gesinime? Kuriam įstatyme tai parašyta?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=55272" token="1QiJsPD0nP6UOsujsg-7QwAwGzqfVZm-6Z6-AVYaB_4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1834&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Aqi4K1IPeqQfbjd2EIozIwZbTc5xEqHmej_n5UYXPIo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Sep 2020 10:17:32 +0000 vyrredaktorius 1834 at https://www.alytausnaujienos.lt Teis­mas: pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus remonto laimėtojo https://www.alytausnaujienos.lt/teis-mas-pa-nai-kin-tas-sa-vi-val-dy-bes-spren-di-mas-del-li-go-ni-nes-chi-rur-gi-jos-sky-riaus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/20200923_124802.jpg?itok=ZeR0G878" width="344" height="287" alt="Ligonine" title="Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rius yra li­ku­sios vie­nin­te­lės ne­at­nau­jin­tos pa­tal­pos šio­je gy­dy­mo įstai­go­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Lai­ki­no­sios ap­sau­gosprie­mo­nės už­drau­dė su­da­ry­ti su­tar­tįsu lai­mė­to­ju</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tam Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­jam pir­ki­mui, vy­ku­siam šią va­sa­rą, pa­siū­ly­mus bu­vo pa­tei­ku­sios ke­tu­rios įmo­nės.</p> <p>Kaip yra sa­kęs jau bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, va­do­va­vęs mi­nė­tą pir­ki­mą vyk­džiu­siai sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai, dvi įmo­nės ne­ati­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, vie­nos ne­ati­ti­ki­mas viešųjų pirkimų rei­ka­la­vi­mams pa­aiš­kė­jo at­plė­šus dvie­jų įmo­nių pa­siū­ly­mų vo­kus.</p> <p>Tad lie­pos pa­bai­go­je šio vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mu pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vės „In­fes“. Jos pa­teik­tas pa­siū­ly­mas – li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­ti be­veik už 2,4 mln. eu­rų.</p> <p>Vie­ša­ja­me pir­ki­me da­ly­va­vu­si Aly­taus ben­dro­vė „Va Sta­ty­ba“, ku­rios pa­siū­ly­mas iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko, Chi­rur­gi­jos sky­rių siū­lė­si su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bė ad­mi­nist­ra­ci­ja šio sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­rė­jo ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę im­ti 1 mln. eu­rų pa­sko­lą ir bir­že­lio pa­bai­go­je ga­vo be­veik 500 tūkst. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.</p> <p>„Va Sta­ty­ba“, ne­su­tik­da­ma su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mu at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą, su ieš­ki­niu krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą ir pra­šė to­kį spren­di­mą, pri­im­tą lie­pos vi­du­ry­je, pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu.</p> <p>Taip pat ši ben­dro­vė mi­nė­to teis­mo pra­šė tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų pir­ki­mą, iki bus pri­im­tas ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas ci­vi­li­nė­je by­lo­je dėl at­mes­to „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas „Va Sta­ty­bos“ pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­ten­ki­no, tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ga­lė­jo su­da­ry­ti su­tar­ties su „In­fes“. Nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jai ne­pa­lan­kią Kau­no teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, pra­šė ją pa­nai­kin­ti, kaip tre­čia­sis as­muo bu­vo ir „In­fes“, ta­čiau ga­lu­ti­ne pas­ta­ro­jo teis­mo nu­tar­ti­mi pa­lik­ta ga­lio­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo.</p> <h2>Ko­dėl spren­di­mas ne­ga­li bū­tilai­ko­mas tei­sė­tu?</h2> <p>Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą dėl „Va Sta­ty­bos“ pa­teik­to ieš­ki­nio, ku­riuo pra­šy­ta pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu lie­pos vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­im­tą spren­di­mą at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą vie­ša­jam pir­ki­mui dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to.</p> <p>Teis­mas šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­pra­šė pa­teik­ti iš­va­dą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą.</p> <p>Tar­ny­ba pa­teik­to­je iš­va­do­je nu­ro­dė, kad nė­ra aiš­kus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, ke­lia­mų dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­kui, tiks­las. Nė­ra aiš­ku, ko­kiu tiks­lu vie­ša­ja­me pir­ki­me rei­ka­lau­ta nu­ro­dy­ti kon­kre­tų dar­buo­to­jų skai­čių bū­tent kiekvienai dar­bų ar pa­slau­gų ei­lu­tei, ko­dėl yra rei­ka­lin­ga pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo me­tu tu­rė­ti in­for­ma­ci­ją ne tik apie ben­drą su­tar­ties vyk­dy­mo lai­ku nu­ma­to­mą pa­si­telk­ti dar­buo­to­jų skai­čių, bet ir jų tiks­lų skai­čių at­lie­kant dar­bus kon­kre­čią su­tar­ties vyk­dy­mo sa­vai­tę.</p> <p>Tad teis­mas spren­dė, kad „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo ver­ti­ni­mo sta­di­jo­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas at­mes­ti šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mą dėl to, jog dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ke nė­ra nu­ro­do­mi dar­buo­to­jai, jų kie­kis kiekvienai dar­bų ar pa­slau­gų ei­lu­tei, ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas tei­sė­tu bei pa­grįs­tu. Tuo la­biau kad so­cia­li­nio kri­te­ri­jaus įver­ti­ni­mui reikš­min­gi duo­me­nys yra ki­tuo­se mi­nė­tos ben­dro­vės vie­ša­jam pir­ki­mui pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se.</p> <p>Taip pat teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pas­ta­ruo­ju at­ve­ju „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo dėl dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko trū­ku­mų po­bū­dis lei­do jį pa­tai­sy­ti ar pa­aiš­kin­ti, jei tai bū­tų reikš­min­ga vyk­dant su­tar­ties prie­žiū­rą, ta­čiau ši pa­rei­ga ne­įgy­ven­din­ta, – pa­teik­tas pa­siū­ly­mas iš kar­to at­mes­tas.</p> <p>Teis­mo ver­ti­ni­mu, to­kie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­pro­por­cin­gi rei­ka­la­vi­mai ri­bo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­vių kon­ku­ren­ci­ją bei var­žy­mą­si pir­ki­me.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir kaip tre­čia­sis as­muo byloje da­ly­va­vu­si ben­dro­vė „In­fes“ teis­mo pra­šė „Va Sta­­ty­bos“ ieš­ki­nį at­mes­ti kaip nepagrįstą.</p> <h2>Ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį</h2> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį ten­ki­no.</p> <p>Pa­nai­kin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos vi­du­ry­je pri­im­tas spren­di­mas at­mes­ti šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Taip pat pa­nai­kin­tas lie­pos pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­im­tas spren­di­mas lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ti „In­fes“ pa­siū­ly­mą.</p> <p>„Va Sta­ty­bai“ iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ta per 3 tūkst. eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.</p> <p>Dar kar­tą pa­si­sa­ky­ta ir dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo vyk­dy­tam mi­nė­tam vie­ša­jam pir­ki­mui ar­ba su­tar­ties su­da­ry­mui su „In­fes“, – jos ga­lio­ja, iki įsi­tei­sės šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, pri­im­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas.</p> <p>Taip pat teis­mo spren­di­me nu­ro­dy­ta, kad pa­nai­ki­nus mi­nė­tus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mus, ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį. „Va Sta­ty­ba“ tu­ri grįž­ti į vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir jos pa­teik­tas pa­siū­ly­mas vėl ver­tin­ti­nas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per 14 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai vyk­dan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jas Gied­rius Ši­mas, kol kas dar svars­to­ma ga­li­my­bė skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą. Ap­skun­di­mo tei­sę tu­ri ir ci­vi­li­nė­je by­lo­je tre­čiuo­ju as­me­niu bu­vu­si ben­dro­vė „In­fes“.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­tas li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­sis pirkimas bu­vo le­mia­mas mo­men­tas mies­to ta­ry­bos na­riams ap­si­spręs­ti dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi so­cial­de­mok­ra­tu R.Juo­niu ir jo ne­par­ti­ne pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te. Juos iš pa­rei­gų kaip pra­ra­du­sius ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą nu­tar­ta at­leis­ti rug­sė­jo 11-ąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je.</p> <p>Va­kar, rug­sė­jo 23-iąją, mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­sirašė potvarkį dėl ta­ry­bos po­sė­džio su­šau­ki­mo rug­sė­jo 30-ąją. Ja­me pa­teik­tas svars­ty­ti vi­ce­me­ro, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo Ša­rū­no Klė­ge­rio at­lei­di­mo iš pa­rei­gų dėl ta­ry­bos na­rių  ne­pa­si­ti­kė­ji­mo klau­si­mas. Jam, be ki­tų reiš­kia­mų ne­pa­si­ten­ki­ni­mų pa­gal nu­sta­ty­tas veik­los sri­tis, prie­kaiš­tau­ja­ma ir dėl ne­ge­bė­ji­mo ko­or­di­nuo­ti li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to ei­gos, at­sa­ko­my­bės už jo suž­lug­dy­mą ven­gi­mą.<br /> Iš tie­sų šian­dien aki­vaiz­du, kad dėl už­si­tę­sian­čių teis­mi­nių pro­ce­sų šio li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ga­li ne­pra­si­dė­ti il­gai.</p> <p>Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rius yra li­ku­sios vie­nin­te­lės ne­at­nau­jin­tos pa­tal­pos šio­je gy­dy­mo įstai­go­je.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/20200923_124802_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1833-x4SwVNXilsw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/20200923_124802_0.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-55221" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601017043"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>matot</span> - Pen, 2020-09-25 - 09:57</p> </li> <a href="/comment/55221#comment-55221" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/55221#comment-55221" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matot, koks teisingumo lygis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matot, koks teisingumo lygis Alytuj įsigaliojęs. Valdžioj jokio atsakingumo ir visus kaup už naivius net teisėsaugos institucijos. Bent kokią nesamonę gali viešint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=55221" token="s8TUOrLWWjnYrRkHU4rR8mWP4m-xLZX8JXnxGlsHGek"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-55009" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600940210"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vvv</span> - Ket, 2020-09-24 - 12:36</p> </li> <a href="/comment/55009#comment-55009" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/55009#comment-55009" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Padangu gaisras : Įmonės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Padangu gaisras : Įmonės vadovės (Juozas Cicėnas – aut. past.) kaltu neprisipažįsta, apklausiamas parodymų niekuomet nedavė. Tiesa, iškart po gaisro, apklausiamas specialiuoju liudytoju, jis nurodė galimą gaisro kilimo priežastį. Pasak jo, gretimos įmonės patalpose neva kilo nedidelis gaisras, nuo jo užsidegė graužikas, kuris degantis įbėgo į jų įmonės patalpas. Taip užsidegė padangos“, – papasakojo N.Urbonavičienė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=55009" token="fJToKt61gI0WlU9_hS4fXc2paJIfSJ4pD24W_Lb_vYE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-54989" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600935318"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Barmalėjus</span> - Ket, 2020-09-24 - 11:15</p> </li> <a href="/comment/54989#comment-54989" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/54989#comment-54989" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stabūklai Alytuj. 3 …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stabūklai Alytuj. 3 dalyvius išmeta, laimi tas, kuris brangiau stato milijonu. Kaltų nėra. Niekas netiria, nesiaiškina kas norėjo pyz.... mljną. Prie valdžios lovio kiekvienais metais nori pripūlt vis daugiau kiaulės akis įsistačiusių. Minedas gyvena facebuke</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=54989" token="VS7WBnbFsWwOvTQd5BmLaBkr-_xAPbdngNVKiPk0Mvs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1833&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7wCLcpmhWZKXbVkWwk0m0-A_McZWiVLDBmogP3DLGPE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Sep 2020 07:02:41 +0000 vyrredaktorius 1833 at https://www.alytausnaujienos.lt Švietimas. Ką jau­ti, kai pyks­ti, ką jau­ti, kai esi lai­min­gas?.. https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas-ka-jau-ti-kai-pyks-ti-ka-jau-ti-kai-esi-lai-min-gas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gytė Augustinaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_4328.JPG?itok=GZz4kkS2" width="344" height="287" alt="Svietimas" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025-ųjų. Įdomus teiginys, tačiau ne visai realus. Dažnai girdžiu politikų pasisakymus, kad didėja mokytojų atlyginimai, keliama jų kompetencija ir panašiai. Paklausiau mokytojų, kaip jie galvoja, ko reikia, kad mokytojas taptų prestižine profesija jau 2025 metais. Įvairiausių atsakymų sulaukiau, kad reikia kelti atlyginimus, tramdyti valdančiuosius, visiems padaryti vienodas galimybes gauti papildomas darbo valandas, esą dabar yra taip, kad nuo direktorių priklauso, ar gausi tu jas, ar ne.</p> <p>Ir išgirdau tokią frazę: kai politikoje neliks prostitucijos, tada bus gerai. „Kokia dar prestižinė profesija, kai mokytojas išėjęs į pensiją prie parduotuvės braškes pardavinėja, nes neturi iš ko išgyventi?“ – sako man mokytojai.</p> <p>Tokia realybė, jei taip eisime prestižinės profesijos pavadinimo link, mokytojas prestižine profesija netaps net 2030-aisiais.</p> <p>Vyk­do­mos įvai­rios ana­li­zės, kaip mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai emo­ciš­kai jau­čia­si mo­kyk­lo­je, ko­kio so­cia­li­nio sta­tu­so yra mo­ki­nių šei­mos ir pa­na­šiai. Jei­gu jūs ma­no­te, kad tai vei­kia – tu­riu jums blo­gų ži­nių.</p> <p>Gau­na­me be­ga­les ap­klau­sų, ku­rių ne­no­ri­me at­lik­ti. Ir taip kiek­vie­nais me­tais. Ten klau­sia­ma, kiek te­le­fo­nų tu­ri­te na­muo­se, kiek kny­gų su­da­ro ta­vo bib­lio­te­ką, ar tu­ri in­dap­lo­vę na­muo­se, dar tei­rau­ja­ma­si, ką jau­ti, kai pyks­ti, ką jau­ti, kai esi lai­min­gas.</p> <p>Klau­siu mo­ky­to­jų, ko­dėl mums tai rei­kia da­ry­ti, at­sa­ky­mas – įsa­ky­mas nu­leis­tas iš aukš­čiau. At­sa­ky­da­mi į klau­si­mus mo­ki­niai pri­ra­šo ne­są­mo­nių, ne­tik­rų duo­me­nų. Ir tai yra sta­tis­ti­ka.</p> <p>Dar vie­na pro­ble­ma – pail­gin­ti moks­lo me­tai. Taip, vi­siems pa­bo­du­si te­ma, bet ji tu­ri bū­ti gvil­de­na­ma. Ne­tu­riu nie­ko prieš, kad dviem sa­vai­tė­mis ei­na­me į mo­kyk­lą il­giau, bet jūs man pa­sa­ky­ki­te, ko­kio tiks­lo ve­da­mi mes ten ei­na­me?</p> <p>Ži­no­te, kad bent jau pas­ku­ti­nes tris sa­vai­tes nor­ma­lus moks­las ne­vyks­ta, kad mo­ki­niai yra pri­vers­ti sė­dė­ti kla­sė­se ir žiū­rė­ti fil­mus, esant 27 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai? Sa­ky­sit: „Įsi­jun­ki­te kon­di­cio­nie­rius“, ta­da aš pa­klau­siu: „Mi­nist­re, kur kon­di­cio­nie­riai?“ Jų nė­ra.</p> <p>2018–2019 moks­lo me­tų pa­bai­go­je pa­si­ro­dė vaiz­do įra­šai, kaip mo­ki­niai mo­ko­si rū­siuo­se ant že­mės, val­gyk­lo­je, ko­ri­do­riuo­se, kad ne­bū­tų taip karš­ta. Jei jums tai ne­at­ro­do pro­ble­ma, tai man jū­sų gai­la.</p> <p>Po­ne švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­re, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, pa­mė­gin­ki­te iš­si­jung­ti oro kon­di­cio­nie­rius esant 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, pa­ken­tė­ki­te taip, kaip ken­čia­me mes.</p> <p>To­liau, mie­lie­ji, trūks­ta mo­ky­to­jų. Tai jau yra mil­ži­niš­ka pro­ble­ma. Ma­no gal­va, mo­ky­to­jų trū­ku­mas – vals­ty­bės de­gra­da­vi­mo po­žy­mis. Sa­ky­si­te, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM) įstei­gė ska­ti­na­mą­sias sti­pen­di­jas tiems, ku­rie pa­si­rinks mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją. Ži­no­te re­a­lią si­tu­a­ci­ją? Bu­vo at­lik­ti ana­li­ti­kų ty­ri­mai,  pa­vyz­dys – į kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę įsto­jo 90, į ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jo – 6.</p> <p>Vėl­gi skai­čiai šo­ki­ruo­ja, bet juk vis­kas su­per, svar­biau­sia yra pa­sa­ky­ta, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją be­si­ren­kan­tys moks­lei­viai gaus 300 eu­rų sti­pen­di­ją. Mie­li šio spren­di­mo pri­ėmė­jai, ap­gau­di­nė­ja­te ne tik stu­den­tus, bet ir pa­tys sa­ve.</p> <p>Vi­sų šių pro­ble­mų spren­di­mas – adek­va­čių re­for­mų pri­ėmi­mas. Ne­ga­liu va­din­ti mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų adek­va­čiais tuo­met, kai li­kus la­bai ne­daug lai­ko iki moks­lo me­tų pra­džios pan­de­mi­jos me­tu yra siun­čia­mos re­ko­men­da­ci­jos mo­kyk­loms dėl to, kaip tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mi moks­lo me­tai, kad iš­veng­tu­me CO­VID-19 pro­trū­kių ug­dy­mo įstai­go­se.<br /> Nuo­sta­bi sis­te­ma, tik­rai la­bai sau­gi, tik pa­sa­ky­siu, jei ne­ži­no­te, kad jau 65-io­se mo­kyk­lo­se yra nu­sta­ty­ti li­gos at­ve­jai.</p> <p>Ži­nau, kad yra mo­kyk­lų, ku­rios dar vis nesu­si­tvar­kė su srau­tų val­dy­mu, kau­kių dė­vė­ji­mu, mo­ki­niai mig­ruo­ja po kla­ses, per pa­mo­kas lei­džia­ma vi­siems nau­do­tis pa­gal­bi­ne me­džia­ga, ku­ri nė­ra vė­liau dez­in­fe­kuo­ja­ma. Bet kur tau, vis­kas juk ge­rai.</p> <p>Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas tu­ri bū­ti skirs­to­mas tei­sin­gai. Vie­toj Aly­tu­je ant kiek­vie­no kam­po sta­to­mų vo­ve­riu­kų skulp­tū­rė­lių ar kaž­ko­kių sta­tu­lų bū­tų ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti mo­ki­nių ge­res­niu mai­ti­ni­mu, mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų ge­ra emo­ci­ne ap­lin­ka mo­kyk­lo­je, mo­ki­nių ap­rū­pi­ni­mu mo­ko­mą­ja me­džia­ga.</p> <p>Iš­kel­ki­te sau klau­si­mą, kas svar­biau ir ko mies­tui la­biau rei­kia – vis­kuo ap­rū­pin­tų ir ge­rą ug­dy­mą gau­nan­čių moks­lei­vių, ku­rie vė­liau ga­lė­tų tap­ti pui­kiais sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tais, ar gro­jan­čių suo­liu­kių?</p> <p>Jau ki­tą­met į Lie­tu­vą at­plauks mi­li­jo­ni­nės lė­šos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos CO­VID-19 pa­sek­mėms pa­deng­ti, tiek sa­vi­val­dy­bė, tiek ŠMSM pri­va­lo ak­ty­viai da­ly­vau­ti šių pi­ni­gų da­ly­bo­se, kad jie ne­nu­plauk­tų že­myn upe ar­ba ne­nu­sės­tų į pa­na­šų re­mon­tą kaip Upės gat­vės as­fal­ta­vi­mas.</p> <p>Ko no­rė­čiau kaip mo­ki­nė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės? Di­des­nio tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo. Pro­ble­mų švie­ti­mo sri­ty­je tiek Aly­tu­je, tiek vi­so­je vals­ty­bė­je yra dar dau­giau, jas lais­vai ga­li­ma iš­spręs­ti ben­dra­dar­biau­dami, tik, aiš­ku, rei­kia abi­pu­sio no­ro. Iš moks­lei­vių pu­sės tas no­ras tik­rai yra, rei­kia, kad at­si­ras­tų ir iš val­džios.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4328_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1832-mZF_wWofXb4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4328_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Gyte%20Copy%20of%20DSC-1218-001.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1832-mZF_wWofXb4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Gyte%20Copy%20of%20DSC-1218-001.jpeg" width="889" height="1334" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1832&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PbP4dJjdCRvNLywOHuIvXkCF-HAk9vz-XNpyHACL0WM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Sep 2020 06:58:52 +0000 vyrredaktorius 1832 at https://www.alytausnaujienos.lt Ra­šy­to­jas sa­vo kai­liu pa­ju­to ki­ber­ne­ti­nių už­puo­li­kų smū­gį https://www.alytausnaujienos.lt/ra-sy-jas-sa-vo-kai-liu-pa-ju-ki-ber-ne-ti-niu-uz-puo-li-ku-smu-gi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/6%20tema%20Rasytojas.jpg?itok=mtjYYaI2" width="344" height="287" alt="Rašytojas Ai­das Puk­le­vi­čius." title="Rašytojas Ai­das Puk­le­vi­čius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Pir­mą kar­tą ki­ber­ne­ti­nių įsi­lau­žė­lių tai­ki­niu ta­po ma­no elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tė. Ėmiau gau­ti pra­ne­ši­mus, kad pe­ri­odiš­kai pa­si­kar­to­ja ata­kos – kaž­kas iš Nor­ve­gi­jos vis ban­dė įsi­lauž­ti 2014–2016 me­tais. Po il­gų ir at­kak­lių ban­dy­mų jie lio­vė­si. At­si­lai­kiau“, – pa­sa­ko­ja A. Puk­le­vi­čius.</p> <p>Kur kas grės­min­ges­nis iš­puo­lis prieš pub­li­cis­tą su­reng­tas vė­liau. Ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai ėmė brau­tis ne tik į elek­tro­ni­nį pa­štą, bet ir į as­me­ni­nes pa­sky­ras elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se. „Ki­ber­ne­ti­nės ata­kos tal­žė ma­no „Gmail“, „Ama­zon“, „Ebay“ pa­sky­ras. At­lai­kė ne vi­sos, ta­čiau di­de­lės ža­los ne­pa­ty­riau. Nuo to lai­ko į sa­vo nuo­sa­vy­bės ap­sau­gą in­ter­ne­te ėmiau žiū­rė­ti la­bai rim­tai“, – tei­gia pa­šne­ko­vas.</p> <p>Jis pri­si­me­na, kad mi­nė­tus iš­puo­lius 2017 me­tais pa­ty­rė ne­tru­kus po to, kai so­cia­li­nia­me tin­kle įsi­jun­gė į ak­ci­ją, ku­ria bu­vo iš­reikš­tas kri­tiš­kas pi­lie­čių po­žiū­ris į Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­reiš­ki­mus. „Su­ta­pi­mas? Gal­būt“, – gūž­te­li A. Puk­le­vi­čius.</p> <h2>Slap­ta­žo­džių kū­ry­ba – lyg žai­di­mas</h2> <p>Vi­suo­me­nės vei­kė­jo tei­gi­mu, tin­ka­mai su­da­ry­tas slap­ta­žo­dis yra pa­pras­ta prie­mo­nė ap­sau­go­ti sa­vo elek­tro­ni­nio pa­što, so­cia­li­nių tin­klų ar elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės pa­sky­ras.<br /> „Svar­biau­sia, vi­sur nau­do­ki­te skir­tin­gus slap­ta­žo­džius – jo­kiu bū­du ne tą pa­tį. Kiek­vie­nai pa­sky­rai tu­rė­ki­te vis ki­tą slap­ta­žo­džių su­da­ry­mo sis­te­mą, ku­rią leng­va įsi­min­ti ir nau­do­tis“, – pa­ta­ria to­kią pat prak­ti­ką tai­kan­tis pa­šne­ko­vas.</p> <p>„Pa­vyz­džiui, jei­gu tu­ri­te 10 anū­kų, kaip sis­te­mą ga­li­te nau­do­ti jų var­dų ma­žy­bi­nes for­mas, pa­pil­dy­da­mi jas skai­čiais ir ko­kiais nors sim­bo­liais. Tar­kim, Gab­rie­ly­tė2005@, Be­ne­dik­tė­lis1999&amp; ir pa­na­šiai, – kal­ba A. Puk­le­vi­čius. – Ži­no­ma, jei­gu di­de­lio anū­kų bū­rio nė­ra, ta­da su­da­ry­ti sis­te­mos ne­iš­eis. To­kiu at­ve­ju ver­ta ap­žvelg­ti sa­vo po­mė­gius – gal­būt jie pa­suf­le­ruos at­sa­ky­mą, kaip su­kur­ti pa­ti­ki­mą sis­te­mą.“</p> <p>Slap­ta­žo­džių sis­te­mą su­si­kur­ti no­rin­tiems žmo­nėms ra­šy­to­jas pa­ta­ria pa­pras­čiau­siai ap­si­dai­ry­ti ap­link. „Gal­būt jū­sų dar­že­ly­je au­ga tiek skir­tin­gų gė­lių, kad iš jų bū­tų pa­pras­ta su­kur­ti ati­tin­ka­mą, leng­vai įsi­me­na­mą se­ką. Be6oni­jos!? Pel­llar6oni­jos?! Bij­jjū4ai!! Nas­ssturt0s%&amp; ar Med­ddetk0s##“, – spon­ta­niš­kai su­gal­vo­tų slap­ta­žo­džių pa­vyz­džius be­ria A. Puk­le­vi­čius.</p> <p>Pa­sak jo, tin­ka­mai su­kur­ta sis­te­ma pri­me­na re­bu­są, ta­čiau at­sa­ky­mo rak­tą tu­ri tik vie­nas žmo­gus – pa­sky­ros sa­vi­nin­kas. Svar­bu, kad slap­ta­žo­džiai bū­tų pa­kan­ka­mai il­gi ir juo­se bū­tų žen­klų įvai­ro­vė – ma­žo­sios ir di­džio­sios rai­dės, skai­čiai, sim­bo­liai.</p> <h2>Įspė­ja apie daž­nas klai­das</h2> <p>Kad slap­ta­žo­džiai efek­ty­viai veik­tų, juos reik­tų re­gu­lia­riai keis­ti, pa­vyz­džiui, kas mė­ne­sį. „Pa­si­žy­mė­ki­te tie­siog ka­len­do­riu­je, kad kon­kre­čią die­ną pa­kei­si­te vi­sus slap­ta­žo­džius. Pa­si­nau­do­ki­te sa­vo su­gal­vo­ta sis­te­ma ir pa­keis­ki­te. Kuo daž­niau nau­do­si­tės sis­te­ma, tuo leng­viau ją įsi­min­si­te ir kuo to­liau, tuo bus pa­pras­čiau“, – ti­ki­na pa­šne­ko­vas.</p> <p>Jis pri­me­na, kad ne­tu­rė­da­mi sa­vo sis­te­mos žmo­nės daž­nai su­si­gun­do pa­pras­čiau­siais slap­ta­žo­džių va­rian­tais, pa­vyz­džiui, įra­šo: „slap­ta­zo­dis“, „pas­sword“ ar „123456“. To­kie su­ma­ny­mai A. Puk­le­vi­čiui pri­me­na spy­ną, ku­rią ga­li­ma at­ra­kin­ti vi­ni­mi ar­ba stip­riau stuk­te­lė­jus laz­da.</p> <p>Taip pat ne­ver­ta pa­si­kliau­ti slap­ta­žo­džiais, ku­riuo­se nau­do­ja­mas sa­vo var­das, pa­var­dė, gim­ta­die­nis ar ad­re­sas.</p> <p>„Nie­ka­da ne­siųs­ki­te slap­ta­žo­džių elek­tro­ni­niu pa­štu ar per po­kal­bių pro­gra­mė­les – tai net blo­giau ne­gu slap­ta­žo­dį už­si­ra­šy­ti ant la­pe­lio ir lai­ky­ti stal­čiu­je. Ap­skri­tai, slap­ta­žo­dį tu­ri ži­no­ti tik vie­nas žmo­gus – jūs pats – vie­nin­te­lis pa­sky­ros sa­vi­nin­kas“, – pa­brė­žia A. Puk­le­vi­čius.</p> <p>Ga­liau­siai pa­šne­ko­vas at­krei­pia dė­me­sį į la­bai daž­nai da­ro­mą žmo­nių klai­dą. Pa­sak jo, pa­nar­šę „Fa­ce­bo­ok“ ar pa­si­tik­ri­nę elek­tro­ni­nį pa­štą var­to­to­jai pa­mirš­ta at­si­jung­ti nuo pa­sky­ros. Tai ga­li su­kel­ti pa­vo­jų, ypač, kai nau­do­ja­mas ir ki­tiems as­me­nims pri­ei­na­mas kom­piu­te­ris, pa­vyz­džiui, vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.</p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 0086</p> <p><img alt="LOGO" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3b614a6f-e2e1-4e45-a760-5eeeb5b5fd5d" height="167" src="/sites/default/files/inline-images/Sustiprinki%20imuniteta%20logo%20internetui.jpg" width="700" /></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/6%20tema_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1831-mZF_wWofXb4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/6%20tema_0.jpg" width="1417" height="2123" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1831&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PsLxkuaevei5-JcDiFf8fGz3SQS9chJ_1ZJ4HYe0E0Q"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Sep 2020 06:49:01 +0000 vyrredaktorius 1831 at https://www.alytausnaujienos.lt Žemės ūkio at­ei­tis – ko­o­pe­ra­ti­nė veik­la https://www.alytausnaujienos.lt/zemes-ukio-ei-tis-ko-o-pe-ra-ti-ne-veik-la <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/1_1.JPG?itok=RgP1mEjA" width="344" height="287" alt="Karves" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ai­bė pri­va­lu­mų</h2> <p>Kaip pa­sa­ko­jo pie­ni­nin­kų ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos pir­mi­nin­kas, ŽŪKB „Pie­no gė­lė“ ap­ima smul­kius ir stam­bes­nius pie­no ūkius, ku­rie pa­tys tvar­ko­si, pa­tys pri­ima spren­di­mus, nu­sta­to kai­nas. Anot jo, ko­o­pe­ra­ty­vas bu­vo įre­gist­ruo­tas 2001 me­tų pa­va­sa­rį. Iš pra­džių bu­vo įsteig­ti du pie­no su­rin­ki­mo punk­tai – Virk­šuo­se ir Žli­bi­nuo­se. Tuo­met ko­o­pe­ra­ty­vas tu­rė­jo 15 na­rių.</p> <p>Kaip tei­gė pa­šne­ko­vas, ko­o­pe­ra­ty­vas įsi­kū­ręs pa­čio­je Že­mai­ti­jos šir­dy­je, kur kraš­to­vaiz­dis kal­vo­tas, že­mės ne­der­lin­gos. To­dėl čia pie­ni­nius gal­vi­jus au­gi­nan­tiems ūki­nin­kams, ku­rių ne­ten­ki­no ma­ža tuo­me­ti­nė pie­no su­pir­ki­mo kai­na, ki­lo min­tis bur­tis drau­gėn.</p> <p>„Su­si­vie­ni­jus vi­sa­da ga­li­ma iš­si­de­rė­ti ge­res­nę kai­ną, – pa­brė­žė J. Kuz­mins­kas. – Be to, ko­o­pe­ra­ty­vas pa­de­da ap­si­rū­pin­ti žo­lių sėk­lo­mis, kom­bi­nuo­tai­siais pa­ša­rais, drus­kos lai­ža­lais, plo­vi­mo ir dez­in­fe­ka­vi­mo me­džia­go­mis, šie­nai­nių pa­ka­vi­mo plė­ve­le, me­la­sa – vis­kuo, ko rei­kia pie­no ūkiui. Kai per­ka­mas di­des­nis kie­kis, vi­sa­da ga­li­ma iš­si­de­rė­ti ma­žes­nę nei rin­kos kai­ną. Pie­ną ko­o­pe­ra­ty­vas taip pat sten­gia­si par­duo­ti bran­giau, kad ūki­nin­kams bū­tų di­des­nė nau­da.“</p> <h2>Ne­pai­sy­da­mi kliū­čių, plė­tė­si ir au­go</h2> <p>Pa­šne­ko­vas aiš­ki­no, jog ku­riant ko­o­pe­ra­ty­vą iš pra­džių bu­vo daug abe­jo­nių – kad ko­o­pe­ra­ty­vas gy­vuo­tų, rei­kė­jo įsi­gy­ti bran­giai kai­nuo­jan­čią įran­gą – tal­pius šal­dy­tu­vus, įsi­reng­ti pie­no su­rin­ki­mo punk­tus. Pir­mie­siems na­riams – smul­kie­siems ūki­nin­kams – tai bu­vo di­de­li pi­ni­gai.</p> <p>Tie­sa, J. Kuz­mins­kas at­sklei­dė, jog ko­o­pe­ra­ty­vui pir­muo­sius žings­nius ženg­ti pa­dė­jo tęs­ti­nį pro­jek­tą Lie­tu­vo­je vyk­dę pran­cū­zai, ku­rie pa­gel­bė­jo ne tik pa­ta­ri­mais bei pa­lai­ky­mu, bet ir įran­ga – do­va­no­jo pir­mie­siems lie­tu­vių įkur­tiems ko­o­pe­ra­ty­vams 28 tech­ni­kos kom­plek­tus, į ku­riuos įė­jo trak­to­riai, plū­gai, kul­ti­va­to­riai, sė­ja­mo­sios, trą­šų bars­ty­tu­vai, kom­bai­nai.</p> <p>Anot val­dy­bos pir­mi­nin­ko, ko­o­pe­ra­ty­vui au­gant te­ko su­si­dur­ti su žmo­nių ne­pa­tik­lu­mu ir bai­me tap­ti ko­o­pe­ra­ty­vo na­riais. „Pa­ga­lius kai­šio­jo daug kas. Pa­vyz­džiui, ati­duo­dant ver­tin­ti pir­muo­sius su­rin­ki­mo punk­tus, jiems bu­vo iš­kel­ta per­tek­li­nių rei­ka­la­vi­mų. Vis­gi, vi­sas kliū­tis nu­ga­lė­jo­me.</p> <p>Džiu­gu, kad ūki­nin­kai ne­pa­ti­kė­jo sklei­džia­ma ne­igia­ma in­for­ma­ci­ja apie ko­o­pe­ra­ty­vų per­spek­ty­vą, nuo­la­ti­niais gąs­di­ni­mais, kad ko­o­pe­ra­ty­vas ban­kru­tuos ir liks sko­lin­gas ūki­nin­kams, – sa­kė J. Kuz­mins­kas. – Ko­o­pe­ra­ty­vas spar­čiai au­go ir plė­tė­si. Šiuo me­tu ja­me vei­kia 19 pie­no punk­tų, taip pat su­per­ka­mas pie­nas iš 83-ijų stam­bes­nių ūki­nin­kų, ku­rie tu­ri sa­vo šal­dy­tu­vus. Ko­o­pe­ra­ty­vo na­rių skai­čius per 19 me­tų iš­au­go iki 470.“</p> <p>Pa­sak val­dy­bos pir­mi­nin­ko, „Pie­no gė­lė“ da­bar ap­ima Rie­ta­vo, Plun­gės ra­jo­no, Skuo­do ra­jo­no ir Ši­la­lės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes.</p> <h2>Vie­ni­ja­si ir to­liau</h2> <p>J. Kuz­mins­kas džiau­gė­si, kad 2019 me­tų pra­džio­je su­si­kū­rė pir­mo­ji pie­no sek­to­riaus ga­min­to­jų gru­pė „Pie­no part­ne­riai“, ku­rią su­da­ro aš­tuo­ni stam­būs ūki­nin­kai ir trys že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės. Tarp jų – ir „Pie­no gė­lė“. Anot pa­šne­ko­vo, gru­pei įsi­steig­ti pa­tvir­tin­ta pa­ra­ma pa­gal KPP prie­mo­nę „Ga­min­to­jų gru­pių ir or­ga­ni­za­ci­jų įsi­stei­gi­mas“.</p> <p>Kaip sa­kė ko­o­pe­ra­ty­vo „Pie­no gė­lė“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas, ši gru­pė iki šiol la­bai sėk­min­gai vei­kia, vi­si jos na­riai pa­ten­kin­ti spren­di­mu su­si­vie­ny­ti. „Mū­sų pie­no ga­min­to­jų gru­pė tu­ri apie 150 to­nų pie­no per die­ną, to­dėl leng­viau ras­ti pir­kė­ją, su mu­mis pra­dė­jo skai­ty­tis pie­no per­dir­bi­mo įmo­nės, ku­rios da­bar pri­vers­tos per­žiū­rė­ti sa­vo pie­no su­pir­ki­mo kai­nas“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.</p> <p>J. Kuz­mins­ko tei­gi­mu, KPP prie­mo­nė­mis yra nau­do­ję­sis ir pats ko­o­pe­ra­ty­vas „Pie­no gė­lė“. Anot jo, per­nai KPP prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą, rin­ko­da­rą ir (ar­ba) plėt­rą“ lė­šo­mis bu­vo mo­der­ni­zuo­ta trans­por­to ba­zė – nu­pirk­ti du pien­ve­žiai ir prie­ka­ba. Už anks­čiau gau­tą pa­ra­mą ko­o­pe­ra­ty­vas įsi­gi­jo pa­ša­rų ruo­ši­mo tech­ni­kos, su ku­ria iki šiol pa­de­da smul­kes­niems ūki­nin­kams pa­si­ruoš­ti pa­ša­rą gal­vi­jams.</p> <h2>Vie­ny­bė­je – tvir­ty­bė ir jė­ga</h2> <p>„Ko­o­pe­ra­ci­ja – di­džiu­lė jė­ga, – tvir­tai tei­gė pa­šne­ko­vas. – Va­ka­ruo­se, kal­bant vien apie pie­no sek­to­rių, vei­kia di­džiu­lės kom­pa­ni­jos Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je, Šve­di­jo­je, Da­ni­jo­je, Suo­mi­jo­je ir ki­tur. Pa­vyz­džiui, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je vi­sa ša­lis su­si­vie­ni­ju­si į vie­ną di­džiu­lį ko­o­pe­ra­ty­vą, to­dėl ga­li da­ry­ti spau­di­mą net po­li­ti­kams.“</p> <p>Pa­sak J. Kuz­mins­ko, Lie­tu­vos pie­no sek­to­riu­je taip pat bū­tų vi­sai ki­ta si­tu­a­ci­ja, jei ko­o­pe­ra­ci­jos lyg­muo bū­tų di­des­nis. Jo tei­gi­mu, ant vie­nos ran­kos pirš­tų bū­tų ga­li­ma su­skai­čiuo­ti stam­bes­nius mū­sų ša­lies pie­no ko­o­pe­ra­ty­vus. „Jei jie iš­si­lai­ky­tų ir stip­rė­tų, tik to­kios ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės ga­lė­tų iš­gel­bė­ti Lie­tu­vos pie­no sek­to­rių, – ti­ki­no „Pie­no gė­lės“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas. – Jei taip ne­įvyks, Lie­tu­va įstengs pa­si­ga­min­ti pie­no tik sa­vo reik­mėms.“</p> <h2>Ski­ria­ma pa­ra­ma</h2> <p>Ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne tik pie­no, bet ir ki­tų že­mės ūkio sek­to­rių ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės tu­ri dau­giau ga­li­my­bių gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą. Įgy­ven­di­nant KPP prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tis „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“ ir „In­ves­ti­ci­jos į že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą, rin­ko­da­rą ir (ar) plėt­rą“ bei prie­mo­nės „Ūkio ir ver­slo plėt­ra“ veik­los sri­tį ,,Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“, ko­o­pe­ra­ci­ja ska­ti­na­ma su­tei­kiant pro­jek­tų at­ran­kos ba­lų į pa­ra­mą pre­ten­duo­jan­tiems pri­pa­žin­tiems že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams ar jų na­riams. Taip pat pri­pa­žin­tiems že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams, sie­kian­tiems gau­ti pa­ra­mą pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“, už ko­lek­ty­vi­nių in­ves­ti­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas pa­di­din­tas 20 proc. punk­tų.</p> <p>Ko­o­pe­ra­ty­vą ke­ti­nan­tys steig­ti ūki­nin­kai tu­rė­tų ži­no­ti, jog KPP prie­mo­nė „Ga­min­to­jų gru­pių ir or­ga­ni­za­ci­jų įsi­stei­gi­mas“ yra tie­sio­giai skir­ta žem­dir­bių ko­o­pe­ra­ci­jai ska­tin­ti tei­kiant pa­ra­mą ga­min­to­jų gru­pėms ir or­ga­ni­za­ci­joms įsi­steig­ti.</p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 0087</p> <p><img alt="KPF" data-entity-type="file" data-entity-uuid="475412b4-46ca-4f73-9c1e-c6eb5e368999" height="116" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_0.jpg" width="470" /></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/1_2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1830-8WeqfgjCwS0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/1_2.JPG" width="2736" height="1824" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1830&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Rb8PTdLQQSfnj_zurkvyNvDEPjeEMUANUq27hFom_Ys"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Sep 2020 06:44:17 +0000 vyrredaktorius 1830 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dzūkijos dvaras“ vėl atveria duris https://www.alytausnaujienos.lt/dzukijos-dvaras-vel-atveria-duris <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">„Dzūkijos dvaro“ inf. </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13485" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13485) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/dvaras.jpg?itok=EbQQ8oIA" width="344" height="287" alt="dzukijos dvaras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Praėjusią savaitę buvo atlikti tyrimai 22-iems darbuotojams, tačiau nė vienam nebuvo nustatytas koronavirusas. Pradžioje buvo sunku vertinti situaciją, bet dabar galime ramiai grįžti į darbus žinodami, kad restorano lankytojai buvo ir yra saugūs", – pasakojo restorano savininkė Giedrė Aldonienė. – Užsidarymas buvo netikėtas, prieš pat savaitgalį, todėl teko atšaukti ne vieną rezervaciją. Dėkojame klientams už supratingumą ir palaikymą."</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/dvaras_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1825-MOnSP7U_rbo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/dvaras_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1825&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bVop_xLHdQvTwJadqI1VnN0QF06qTh2LdZm7VLUik48"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Sep 2020 08:55:44 +0000 vyrredaktorius 1825 at https://www.alytausnaujienos.lt