Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo kai­na – be­veik 100 tūkst. eu­rų https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bes-pri-si-im-isi-pa-rei-go-ji-mo-ne-vyk-dy-mo-kai-na-be-veik-100-tukst-eu-ru <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Karolis%20Stasiukynas%20IMG_1417.jpg?itok=N9bG-BMF" width="344" height="287" alt="Karolis Sta­siu­ky­nas." title="„La­bai gai­la, kad po­li­ti­kai dar ne­su­bren­dę pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dų, jiems ge­riau švais­ty­ti mies­to biu­dže­tą teis­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti ir to­liau min­ti teis­mų slenks­čius“, – sa­kė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Karolis Sta­siu­ky­nas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Su sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mu su­ti­ko ir li­ko ap­gau­ti</h3> <p>Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, prie pat įva­žia­vi­mo į Dzū­ki­jos sos­ti­nę iš Kau­no pu­sės, de­ga­li­nę ir ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą prieš aš­tuo­ne­rius pa­sta­tė mies­te re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Sta­te­ta“. Taip pat įreng­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė ir pri­va­žia­vi­mo ke­liai iki šių ob­jek­tų. Ir tai tar­na­vo tik de­ga­li­nės lan­ky­to­jams ir dir­ban­tie­siems ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te.</p> <p>Kai 2019-ųjų ru­de­nį ki­lo gais­ras Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“, „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ka­ro­lio Sta­siu­ky­no tvir­ti­ni­mu, mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio as­me­ni­niu pra­šy­mu dau­giau kaip pu­sę me­tų – eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos dėl gais­ro lai­ko­tar­piu pri­va­taus skly­po aikš­te­lė bu­vo pa­vers­ta vi­so mies­to pa­grin­di­niu iš­va­žia­vi­mu į Kau­ną. Pra­šy­ta leis­ti aikš­te­le ir pri­va­žia­vi­mo ke­liais va­žiuo­ti vi­siems au­to­mo­bi­liams iš Pra­mo­nės ra­jo­no link Kau­no.</p> <p>Tuoj pat įmo­nė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ga­vo raš­tą, ku­riuo pa­tvir­tin­ta: nu­sta­čius, kad aikš­te­lės dan­ga eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu bus su­ga­din­ta, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja ją su­re­mon­tuo­ti.</p> <p>Ka­dan­gi „Sta­te­tos“ aikš­te­le ir pri­va­žia­vi­mo ke­liais ėmė va­žiuo­ti vos ne vi­sas mies­tas, ypač pa­dau­gė­jo va­žiuo­jan­čių sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių, įmo­nė sa­vo ini­cia­ty­va su ant­sto­lio, ne­pri­klau­so­mo teis­mo eks­per­to pa­gal­ba ėmė fik­suo­ti de­fek­tus.</p> <p>Nu­sta­ty­tos vie­to­mis su­trū­ki­nė­ju­sios aikš­te­lės trin­ke­lės, iš­si­klai­pę jos pa­grin­dai, ap­tru­pė­ję bor­diū­rai, įdu­bę ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių dang­čiai.</p> <p>„In­ten­sy­vus au­to­mo­bi­lių trans­por­to ju­dė­ji­mas mū­sų te­ri­to­ri­jo­je vy­ko dau­giau kaip pu­sę me­tų, nes eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja dėl gais­ro mies­te bu­vo ne­grei­tai at­šauk­ta. Tik­rai ne­bu­vo net min­čių, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­re­mon­tuo­ti vi­są aikš­te­lę ir pri­va­žia­vi­mo ke­lius, kas su­da­ro apie 9 tūkst. kv. met­rų, o tik tai, kas bu­vo su­ga­din­ta – apie 2 tūkst. 750 kv. met­rų. Bu­vo­me pa­sam­dę tris įmo­nes, ku­rios nu­sta­tė pa­da­ry­tą ža­lą. Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė­me že­miau­sios kai­nos – 85 tūkst. 300 eu­rų są­ma­tą. Ta­čiau li­ko­me ap­gau­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai ne­nu­sta­tė, kad aikš­te­lė ir pri­va­žia­vi­mo ke­liai bū­tų su­ga­din­ti. Be­je, mes į tą ap­žiū­rą ne­bu­vo­me pa­kvies­ti“, – pri­si­mi­nė K.Sta­siu­ky­nas.</p> <p>Per Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, per ku­rią bu­vo ski­ria­mos lė­šos nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms ir fi­zi­niams as­me­nims, sa­vi­val­dy­bei gau­ti pa­ra­mos „Sta­te­tai“ ne­pa­vy­ko. Tad pas­ta­ra­jai be­li­ko vie­nin­te­lis ke­lias – by­li­nė­tis su sa­vi­val­dy­be dėl pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo.</p> <h3>Teis­mo pra­šė pri­teis­ti sko­lą, pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das</h3> <p>„Sta­te­ta“ krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą su ieš­ki­niu iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ti 85 tūkst. 300 eu­rų – skolą arba aikš­te­lės ir pri­va­žia­vi­mo ke­lių re­mon­tui rei­ka­lin­gas lė­šas, 5 proc. pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.</p> <p>Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad nag­ri­nė­ja­mo­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je ben­dro­vės pa­reikš­tas rei­ka­la­vi­mas kil­di­na­mas iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo kom­pen­suo­ti ne­te­ki­mus, jei­gu jie at­si­ras­tų dėl mies­to eis­mo nu­krei­pi­mo per „Sta­te­tai“ pri­klau­san­čias aikš­te­les.</p> <p>Teis­mas spren­dė, jog aikš­te­lei pa­da­ry­tą ža­lą vi­siš­kai įro­do abie­jų ša­lių pri­pa­žįs­ta­mas fak­tas apie eis­mo nu­krei­pi­mą per šiai ben­dro­vei pri­klau­san­čią aikš­te­lę dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos. Vaiz­do įra­šu pa­tvir­tin­tas in­ten­sy­vus, cha­o­tiš­kas vi­so­kių trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mas aikš­te­lė­je, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų ir sta­ty­bi­nės veik­los teis­mo eks­per­to Vid­man­to Še­rep­kos pa­reng­ta de­fek­tų ty­ri­mo ata­skai­ta.</p> <p>Teis­mas pa­žy­mė­jo, jog eks­per­to ty­ri­mo iš­va­dų ir aikš­te­lei pa­da­ry­tų su­ga­di­ni­mų iš­tai­sy­mo iš­lai­dų dy­džio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­nu­gin­či­jo jo­kiais ly­gia­ver­čiais įro­dy­mais. Tad ji pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są pri­va­lo vyk­dy­ti sa­vo su­tar­ti­nį įsi­pa­rei­go­ji­mą, ku­ris bu­vo įfor­min­tas 2019-ųjų spa­lio 18-osios ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­si­ra­šy­tu raš­tu.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos „Sta­te­tai“ pri­tei­sė 85 tūkst. 300 eu­rų re­mon­to iš­lai­dų ir 5 proc. pa­lū­ka­nų už pri­teis­tą su­mą nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me sau­sio vi­du­ry­je iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo. Jau da­bar pa­gal pri­im­tą spren­di­mą pa­lū­ka­nos su­da­ro apie 4 tūkst. eu­rų.</p> <p>Taip pat iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos šiai de­ga­li­nių tin­klą val­dan­čiai ben­dro­vei pri­teis­ta 10 tūkst. 200 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų. Tad sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo kai­na da­bar yra be­veik 100 tūkst. eu­rų.</p> <h3>„Sma­gu ma­ty­ti, kad tei­sy­bė yra“</h3> <p>„Sma­gu ma­ty­ti, kad tei­sy­bė yra. Liūd­na, kad pra­ran­da­me lai­ką by­li­nė­da­mie­si su sa­vi­val­dy­be, per tą lai­ką be­veik dvi­gu­bai pa­bran­go sta­ty­bi­nės me­džia­gos, sta­ty­bos dar­bai, rei­ka­lin­gi aikš­te­lei ir pri­va­žia­vi­mo ke­liams su­tvar­ky­ti. Tad ga­lė­si­me su­tvar­ky­ti per­pus ma­žes­nį su­ga­din­tą plo­tą. Va­di­na­si, mes jau tu­ri­me nuos­to­lių. Gai­la, kad val­di­nin­kai ne­su­pran­ta, jog mes juos iš­ren­ka­me į val­džią, mes esa­me jų darb­da­viai ir pa­gal tai, kaip po­li­ti­kas lai­ko­si sa­vo duo­to žo­džio, mes jų dar­bus vi­si Aly­taus gy­ven­to­jai ver­ti­na­me. Mū­sų at­ve­ju net ofi­cia­laus ra­šy­ti­nio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­no­ri­ma vyk­dy­ti, mes pri­vers­ti gaiš­ti lai­ką teis­muo­se. La­bai gai­la, kad po­li­ti­kai dar ne­su­bren­dę pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dų, jiems ge­riau švais­ty­ti mies­to biu­dže­tą teis­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti ir to­liau min­ti teis­mų slenks­čius“, – sa­kė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per 30 die­nų nuo pri­ėmi­mo ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, jis bus skun­džia­mas nu­ma­ty­ta ape­lia­ci­ne tvar­ka.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1417_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1417_0.jpg?itok=Y0DVfGk8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20210413_135836%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20210413_135836%20%282%29.jpg?itok=qOn3MvYt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20210413_140023%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20210413_140023%20%282%29.jpg?itok=oo8svfh6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1384.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1384.jpg?itok=r5sCH21Z" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1400.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1400.jpg?itok=3mtj4XHc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1407%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1407%20%282%29.jpg?itok=C6ID5Sek" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bes-pri-si-im-isi-pa-rei-go-ji-mo-ne-vyk-dy-mo-kai-na-be-veik-100-tukst-eu-ru&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3026&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Ie5OIllEOabnNcTum962DwWprB8F7AdayFDCK3ZYvkg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266573" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635437990"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Trumpai</span> - 2021-10-28 - 19:19</p> </li> <a href="/comment/266573#comment-266573" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266573#comment-266573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras Cesiulis yra melagis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras Cesiulis yra melagis ir pažadukas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266573" token="US1Rnf5N1Mza4vZ0aKE-Qzr6LyqFlMVBlJBWrlCEkIc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266572" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635437745"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jurgita</span> - 2021-10-28 - 19:15</p> </li> <a href="/comment/266572#comment-266572" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266572#comment-266572" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gėda Cesiulio ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gėda Cesiulio ir Šukevičienės kompanijai. Prisižadėjo ir raštu ir žodžiu atlyginti žalą ir nevykdo savo pažadų. Tokiem ne vieta vadovauti miestui. Pažadukai, aprašytoj situacijoj kaip apgavikai elgiasi. Įdomu kodėl tyli ir neviešina mero pažadų nevykdymo kita Alytaus purvasklaida</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266572" token="pqw585BEUB8u0lJWC3fYCWLSXJ06SOkdgHnRCXxNBBA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266536" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635433077"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne paspirtukas</span> - 2021-10-28 - 17:57</p> </li> <a href="/comment/266536#comment-266536" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266536#comment-266536" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">privati nuosavybe yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>privati nuosavybe yra nelieciama, pagal Konstitucija LR. Pagalvokim paprastai, jei kaimynas su kokiais sunkvezimiais -Kamazais aikstele trinkeliu prie jusu asmeninio namo maltu trintu 7 menesius,- ismaltu ir sakytu nieko nesugadinau-ko nori? kuriam cia is musu patiktu? bukim biedni, bet teisingi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266536" token="fMHJspc9Q0KsR0AgR1witdY3eD718NyK8Im1J02bB5M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266522" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635431920"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Egidijus</span> - 2021-10-28 - 17:38</p> </li> <a href="/comment/266522#comment-266522" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266522#comment-266522" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gėda &quot;merui&quot; ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gėda "merui" ir administracijai. Reikia laikytis duotų įsipareigojimų. Mere esi išrinktas ne vien leisti reprezentacines lėšas, bet dirbi atskaitingai ir atsakingai. Neleisk savo komentatoriams reikšti nuomonės, juodinti verslo kuris tavo miestui moka moka. Geriau parodyk ką tu su savo direktoriais sukūrėte , kokia jūsų darbų pridėtinė vertė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266522" token="iNsZBwp5nEXm8CbugZ_X79qm-yZHs-KAWRtxHXl6tZc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266496" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635429619"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė. Naglu…</span> - 2021-10-28 - 17:00</p> </li> <a href="/comment/266496#comment-266496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266496#comment-266496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visas miestas duso nuo dūmų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visas miestas duso nuo dūmų o jis apie aikštelę galvojo. Blyn godumas. Blokuoti nepirkime kuro iš goduolių. Iš miesto lupa be sąžinės. GĖDA.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266496" token="dju-gsZeo0cP483sQ_aVISEIAL4WE5Rc-Uukn3bTGMc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266495" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635429601"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė. Naglu…</span> - 2021-10-28 - 17:00</p> </li> <a href="/comment/266495#comment-266495" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266495#comment-266495" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visas miestas duso nuo dūmų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visas miestas duso nuo dūmų o jis apie aikštelę galvojo. Blyn godumas. Blokuoti nepirkime kuro iš goduolių. Iš miesto lupa be sąžinės. GĖDA.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266495" token="oj436cd8mMsYgP4Ggk79frkoPZlV4J0ARse2GseguJM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266297" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635413991"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atskaitingumas</span> - 2021-10-28 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/266297#comment-266297" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266297#comment-266297" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus meras už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Už šį n fiasko rimtoj visuomenėj pareikalatų atsistatydint merą ir savivaldybės administracijos direktorę. Kaip savo laiku už Rotušės aikštės brokus. Jei su tokiom didelėm politinėm patirtim fiasko po fiasko, na kiek galima per savivaldą murkdytis? Nesimato jokių siūlymų gerint vystymo strategijas ir atlikt pertvarkas, reaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą, tik skandalai ir pigus šou.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266297" token="LJwVn1k9r-2d-V_59yryGvL7UPzScM1jvdLqtwWpJts"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:39:11 +0000 vyrredaktorius 3026 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­sėk­min­gas skly­po par­da­vi­mas per agen­tū­rą: skun­das var­to­to­jų tei­sių ser­gė­to­jams, pri­pa­žin­tas ne­są­ži­nin­gu­mas ir ieš­ki­nys teis­mui https://www.alytausnaujienos.lt/ne-sek-min-gas-skly-po-par-da-vi-mas-agen-tu-ra-skun-das-var-ju-tei-siu-ser-ge-jams-pri-pa-zin-tas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/DSC_1194.JPG?itok=698ADLDE" width="344" height="287" alt="Sklypas Sanatorijos g." title="Alytiškio Alfredo Treigio parduotas sklypas Dzūkijos sostinėje, Sanatorijos gatvėje." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Įžvel­giu no­rą pa­si­pel­ny­ti ne­at­li­kus dar­bo“</h3> <p>A.Trei­gys pa­ve­di­mo su­tar­tį Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei „Mi­ro­da“ par­duo­ti jam pri­klau­san­tį 11 arų skly­pą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je, pa­si­ra­šė 2019-ųjų sau­sio vi­du­ry­je. „Ka­dan­gi į Aly­tų su­grįž­tu re­tai, ne­tu­riu lai­ko už­si­im­ti skly­po par­da­vi­mu, krei­piau­si į ne­to­lie­se na­mų Aly­tu­je esan­čią agen­tū­rą „Mi­ro­da“. Pa­si­ti­kė­jau jos pro­fe­sio­na­lu­mu, ma­niau, kad jiems pa­vyks par­duo­ti, ta­čiau net per 28 mė­ne­sius ne­su­lau­kiau su­ran­da­mų pir­kė­jų, pa­si­tei­sin­ta jų trū­ku­mu. Su­tar­ties ne­nu­trau­kiau, nes skly­pą rei­kė­jo par­duo­ti, vis dar lau­kiau tei­gia­mų re­zul­ta­tų“, – pa­sa­ko­jo be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis.</p> <p>Vy­ras ne­la­bai pa­ti­kė­jo aiš­ki­ni­mu apie ne­at­si­ran­dan­čius pir­kė­jus, nes, gir­di, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas pa­klau­sus, o jo skly­po vie­ta ne­blo­go­je mies­to vie­to­je. Tad šią va­sa­rą grį­žęs iš Lon­do­no pats ėmė ieš­ko­ti pir­kė­jų ir ne­tru­kus juos ra­do. Lie­pos pra­džio­je skly­pą par­da­vė, kaip pats tvir­ti­no, už di­des­nę kai­ną, nei bu­vo nu­ro­dy­ta su­tar­ty­je.</p> <p>Ta­čiau ne­tru­kus A.Trei­gys iš „Mi­ro­dos“ ga­vo pra­ne­ši­mus dėl pa­ve­di­mo su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo ir ap­mo­kė­ji­mo už tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas pa­gal mi­nė­tą su­tar­tį.</p> <p>Aly­tiš­kio tei­gi­mu, iš jo bu­vo rei­ka­lau­ja­ma su­mo­kė­ti su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas ne­te­sy­bas – 3 proc. nuo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos par­duo­da­mo tur­to kai­nos ar­ba ne ma­žiau kaip 700 eu­rų, taip pat su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dels­pi­ni­gius ir bau­dą, iš vi­so apie 3 tūkst. eu­rų.</p> <p>„Nors jie ma­no tur­to ne­par­da­vė, ta­čiau at­ly­gio pa­pra­šė pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­tį, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta me­tams, o man jos ne­nu­trau­kus ta­po ne­ter­mi­nuo­ta. To­kios su­tar­ties są­ly­gos. Apie ma­no ini­cia­ty­va par­duo­tą skly­pą agen­tū­ra su­ži­no­jo iš spe­cia­laus tur­to san­do­rių re­gist­ra­to­riaus ir, pa­si­ro­do, aš už tai tu­riu su­mo­kė­ti, jie ma­no su­ras­tą pir­kė­ją no­ri pri­si­im­ti kaip sa­vo nuo­pel­ną. Šio­je is­to­ri­jo­je įžvel­giu no­rą pa­si­pel­ny­ti ne­at­li­kus dar­bo. „Mi­ro­dai“ su­mo­kė­jau 150 eu­rų ad­mi­nist­ra­ci­nį mo­kes­tį už skel­bia­mą skly­po par­da­vi­mą“, – min­ti­mis da­li­jo­si A.Trei­gys.</p> <p>Jis tvir­ti­no už­sie­ny­je ne kar­tą tu­rė­jęs pa­na­šių rei­ka­lų dėl įtar­ti­nų su­tar­čių ir ki­lę kon­flik­tai vi­sa­da yra pa­si­bai­gę jo nau­dai. Tad su „Mi­ro­dos“ rei­ka­la­vi­mais su­si­mo­kė­ti A.Trei­gys ne­si­taiks­tė ir šios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ap­skun­dė Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai.</p> <p> </p> <h3>Nu­ta­ri­mas ne­pa­lan­kus „Mi­ro­dai“</h3> <p>Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­są­ži­nin­gų su­tar­čių po­žiū­riu įver­ti­no „Mi­ro­dos“ pa­ve­di­mo su­tar­ties su A.Trei­giu są­ly­gas.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu, nu­tar­ta, kad pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ne­aiš­ku, už ką yra tai­ko­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis mo­kes­tis, ar tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas kar­tu su su­ma už su­teik­tas pa­slau­gas. Tai­ko­mos ne­te­sy­bos ver­tin­tos kaip ga­li­mai ne­pro­por­cin­gos. Da­lis su­tar­ties są­ly­gų iš es­mės pa­žei­dė su­tar­ties ša­lių tei­sių ir pa­rei­gų pu­siau­svy­rą, var­to­to­jo tei­ses ir in­te­re­sus, pa­nai­ki­no ar­ba ap­ri­bo­jo var­to­to­jo tei­ses, su­si­ju­sias su pa­slau­gų tei­kė­ju tuo at­ve­ju, kai pa­slau­gų tei­kė­jas vi­siš­kai ar iš da­lies ne­įvyk­dė, ar ne­tin­ka­mai įvyk­dė bet ko­kius su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Nu­sta­ty­ta ne­pro­por­cin­gai di­de­lė var­to­to­jo ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė už su­tar­ties ne­įvyk­dy­mą ar ne­tin­ka­mą įvyk­dy­mą. Su­teik­ta tei­sė ver­sli­nin­kui vie­na­ša­liš­kai au­to­ma­tiš­kai pra­tęs­ti ter­mi­nuo­tą su­tar­tį, apie sa­vo su­ti­ki­mą ar ne­su­ti­ki­mą pra­tęs­ti su­tar­tį var­to­to­jas tu­rė­jo pra­neš­ti ne­pro­tin­gai anks­ti. O tai ati­tin­ka Ci­vi­li­nio ko­dek­so tam tik­rus straips­nius dėl su­tar­čių ne­są­ži­nin­gu­mo kri­te­ri­jų.</p> <p>Va­di­na­si, iš­var­dy­tos A.Trei­gio su „Mi­ro­da“ pa­si­ra­šy­tos pa­ve­di­mo su­tar­ties par­duo­ti skly­pą kai ku­rios są­ly­gos pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis.</p> <p>Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Ma­li­naus­kie­nė, po to­kių tar­ny­bos nu­ta­ri­mų įmo­nės daž­niau­siai pa­tai­so su­tar­čių są­ly­gas, ku­rias tar­ny­ba pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­go­mis, jas pa­nai­ki­na ar įsi­pa­rei­go­ja jų ne­tai­ky­ti: „Jei taip ne­at­si­tin­ka, tar­ny­ba tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą su ieš­ki­niu dėl su­tar­ties są­ly­gų pri­pa­ži­ni­mo ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis. Kon­kre­čios su­tar­čių są­ly­gos yra pri­pa­žįs­ta­mos ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis nuo su­da­ry­mo mo­men­to“.</p> <p>D.Ma­li­naus­kie­nė tvir­ti­no, kad nuo 2022 me­tų sau­sio įsi­ga­lios Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai, – jei­gu var­to­ji­mo su­tar­ties są­ly­gos jau pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis, ta­čiau ver­slo sub­jek­tai, ne­pai­sy­da­mi tar­ny­bos ar teis­mo spren­di­mų, to­liau jas tai­kys, grės bau­dos. Tad nuo at­ei­nan­čio sau­sio tar­ny­bos pri­im­ti nu­ta­ri­mai įgis pri­va­lo­mą­jį po­bū­dį.</p> <p> </p> <h3>Tar­ny­bos nu­ta­ri­mu pa­ten­kin­tas, ta­čiau dėl tų pa­čių da­ly­kų pa­duo­tas į teis­mą</h3> <p>Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros ben­dro­vės „Mi­ro­da“ di­rek­to­rė Ri­ma Mit­kie­nė tei­gė, kad su tei­si­nin­kų pa­gal­ba bus per­žiū­ri­mos su­tar­ties są­ly­gos. Ta­čiau pa­brė­žė, jog tai A.Trei­gio ne­lie­čia, jis jau pa­duo­tas į teis­mą dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo, o jo skly­pas nu­pirk­tas, ma­tant agen­tū­ros pa­sta­ty­tą sten­dą par­duo­da­ma­me skly­pe.</p> <p>Pats A.Trei­gys tvir­ti­no esan­tis pa­ten­kin­tas Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos pri­im­tu nu­ta­ri­mu, ma­nęs, kad iš jo jau ne­be­bus rei­ka­lau­ja­ma pi­ni­gų, nes tar­ny­ba pa­ve­di­mo su­tar­ties punk­tus, ku­riais va­do­vau­jan­tis bu­vo rei­ka­lau­ja­ma at­si­skai­ty­mo, pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­gais.</p> <p>Ta­čiau vi­siš­kai ne­se­niai jis iš Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų ga­vo pra­ne­ši­mą apie „Mi­ro­dos“ pa­teik­tą ieš­ki­nį at­ly­gin­ti be­veik 3 tūkst. eu­rų – su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas netesybas, bau­dą, pri­teis­ti pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.</p> <p>„Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl pa­duo­tas į teis­mą, jei su­tar­ties są­ly­gos pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis. Čia tie­siog pa­si­ty­čio­ji­mas iš ma­nęs. Iš ma­nęs no­ri­ma gau­ti ne tik ne­už­dirb­tus pi­ni­gus, bet ir to iš­si­rei­ka­lau­ti pa­gal to­kius su­tar­ties punk­tus, ku­riuos var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jai pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­gais. Bū­siu pri­vers­tas by­li­nė­tis, gaiš­ti lai­ką, sam­dy­ti ad­vo­ka­tą už tai, kad pats su­si­ra­dau pir­kė­ją, par­da­viau skly­pą. Kaž­koks ab­sur­das, ki­taip ne­pa­sa­ky­si“, – sa­kė A.Trei­gys.</p> <p>Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, kaip tvir­ti­no D.Ma­li­naus­kie­nė, tik įver­ti­no pa­ve­di­mo su­tar­tį, bu­vo gau­tas ir var­to­to­jo pra­šy­mas nag­ri­nė­ti gin­čą su pa­slau­gos tei­kė­ju, ta­čiau nag­ri­nė­ji­mas nu­trauk­tas, pa­aiš­kė­jus, kad gin­čas tuo pa­čiu klau­si­mu jau teis­me.</p> <p>Aly­tiš­kis, jei­gu jam bus ne­pa­lan­kus Aly­taus teis­mo spren­di­mas, ža­da by­li­nė­tis vi­sų ins­tan­ci­jų Lie­tu­vos teis­muo­se: „Jei čia ne­pa­si­seks, tam dar yra Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas. Ma­nau, kad tie­sa tu­ri bū­ti ma­no pu­sė­je. Net Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mas ir dis­po­navimas ja lais­va va­lia.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1076.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1076.JPG?itok=adTaay-d" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/DSC_1194_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/DSC_1194_0.JPG?itok=IXgpa2YQ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ne-sek-min-gas-skly-po-par-da-vi-mas-agen-tu-ra-skun-das-var-ju-tei-siu-ser-ge-jams-pri-pa-zin-tas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3025&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DOfbaEalU18qgNuzU4aHTZ_oRnHUNN2LQNHddqeKICQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:37:02 +0000 vyrredaktorius 3025 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­jo­je įkur­tas STE­AM cen­tras – mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jo-je-ikur-tas-ste-am-cen-tras-mo-ki-niams-ir-mo-ky-jams <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/IMG_1525.jpg?itok=wLwlugaS" width="344" height="287" alt="Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je Alytaus kolegijoje" title="Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je (iš kairės) – Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius, šios laboratorijos me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir jo pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais</h3> <p>Kai ku­riuo­se mies­tuo­se iš de­šim­ties ša­lies ap­skri­čių STE­AM cen­trai jau yra pra­dė­ję veik­ti anks­čiau, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se. Ta­čiau dau­gu­ma jų du­ris tiks­liai­siais moks­lais be­si­do­min­tiems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams du­ris at­vers pa­laips­niui. Aly­taus ko­le­gi­jo­je jis ati­da­ry­tas spa­lio 27-ąją, tą­dien švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė nuo­to­li­niu bū­du su­tei­kė star­tą to­kių cen­trų veik­lai ša­ly­je.</p> <p>„Tiks­lie­ji moks­lai nė­ra mo­ki­nių su­si­do­mė­ji­mas nu­me­ris 1, ti­ki­mės, kad STE­AM taps su­si­do­mė­ji­mo šiais moks­lais cen­trais, jie bus svar­būs ne tik mo­ki­niams, bet ir mo­ky­to­jams“, – sa­kė mi­nist­rė, lin­kė­da­ma cen­truo­se įkve­pian­čių at­ra­di­mų.</p> <p>Kaip skel­bia mi­nis­te­ri­ja, STE­AM cen­trai pra­dė­ti kur­ti, ga­vus 5,5 mln. eu­rų eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, juos ku­riant pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bės ir pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. Aly­taus ko­le­gi­jo­je įreng­tas šis cen­tras kai­na­vo apie 0,5 mln. eu­rų.</p> <p>Ko­le­gi­jo­je veik­sian­čio to­kio cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si bu­vu­si švie­ti­mo vi­ce­mi­nist­rė Hel­ga Ma­ri­ja Kau­zo­nė pri­si­mi­nė STE­AM cen­trų at­si­ra­di­mo idė­ją: „Pra­dė­jo­me po­pu­lia­rin­ti to­kią idė­ją, lan­kė­mės švie­ti­mo įstai­go­se, tarp jų – ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je. No­rė­jo­si, kad tai bū­tų įgy­ven­di­na­ma ne tik iš mi­nis­te­ri­jos pu­sės. Ma­nau, kad tai pa­vy­ko ir tai pri­si­dės prie Lie­tu­vos ino­va­ty­vu­mo.“</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais, da­bar čia bus ug­do­mi vi­sos Aly­taus ap­skri­ties mo­ki­niai, taip pat su­tei­kia­ma ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir mo­ky­to­jams. Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad tam ypa­tin­gai pa­si­tar­naus jau ket­ve­ri me­tai ko­le­gi­jo­je vei­kian­tis ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo ar­ba to­bu­li­ni­mo­si pa­da­li­nys.</p> <h3>At­si­ra­do ke­tu­rios la­bo­ra­to­ri­jos ir Fab Lab erd­vė</h3> <p>Ko­le­gi­jos di­rek­to­rius ir jo­je pra­dė­ju­sio veik­ti STE­AM cen­tro va­do­vė Va­lė Zda­na­vi­čie­nė ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sius sve­čius su­pa­žin­di­no su ja­me įreng­to­mis ke­tu­rio­mis la­bo­ra­to­ri­jo­mis ir Fab Lab ar­ba tech­ni­ne kū­ry­bi­ne erd­ve.</p> <p>Cen­tre at­si­ra­do bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je me­to­di­nin­ke dir­ba che­mi­jos moks­lų dak­ta­rė Da­lia Šab­le­vi­čie­nė, mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke dar­buo­ja­si Ma­ri­jo­na Šums­kie­nė, ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je bei Fab Lab erd­vė­je su mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais kū­ry­bi­nė­mis min­ti­mis da­ly­sis me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke yra Bi­ru­tė Ra­kaus­kie­nė.</p> <p>STE­AM cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­siems sve­čiams bu­vo de­monst­ruo­ja­ma mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­jų įran­ga, jų me­to­di­nin­kių ir la­bo­ran­tų su­kur­ti ir pa­ga­min­ti pro­duk­tai, pa­vyz­džiui, ro­bo­tai, lio­fi­li­zuo­ti ar­ba šal­čiu džio­vin­ti vai­siai, Fab Lab erd­vė­je – iš­ma­nio­sios pro­gra­mi­nio val­dy­mo lazerinės stak­lės, įvai­rūs na­mų ūkio įran­kiai, ku­rių pri­reiks mo­ki­niams tech­ni­nė­je kū­ry­bo­je.</p> <p>S.Na­ru­še­vi­čius pa­brė­žė, kad mo­ki­niams dir­bant la­bo­ra­to­ri­jo­se bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su jų mo­ky­to­jais, sie­kiant ge­rų in­te­gralaus mo­ky­mo re­zul­ta­tų, čia gims mo­ki­nių pir­mie­ji moks­lo tai­ko­mie­ji dar­bai bei te­mos ir kryp­tys jų bran­dos dar­bams, o gal tai bus jų ke­lio pra­džia į di­dži­ą­ją moks­li­nę kar­je­rą.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_110249%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_110249%201.jpg?itok=YvUnboqz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_111430.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_111430.jpg?itok=E4jrMFOb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_112010%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_112010%201.jpg?itok=NBfTwzvN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1398%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1398%201.jpg?itok=KZNigl0F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1423.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1423.jpg?itok=0hWEDsXf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1501.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1501.jpg?itok=QLK7rbAr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1525_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1525_0.jpg?itok=c1pPeSfb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jo-je-ikur-tas-ste-am-cen-tras-mo-ki-niams-ir-mo-ky-jams&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3024&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pTrFijTNKwz6oa0kRg03XrpwRL2fQCmvtlSaSItQOhw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:32:21 +0000 vyrredaktorius 3024 at https://www.alytausnaujienos.lt Ūki­nin­kas: be pa­ra­mos po­ky­čiai ga­li bū­ti ne­įma­no­mi https://www.alytausnaujienos.lt/uki-nin-kas-be-pa-ra-mos-po-ky-ciai-ga-li-bu-ti-ne-ima-no-mi <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/shutterstock_5.jpg?itok=P10zLhn4" width="344" height="287" alt="shutterstock nuotr." title="shutterstock nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Dar­bas be mo­no­to­ni­jos</h3> <p>Dar­bą kiau­li­nin­kys­tės sri­ty­je A. Vit­kaus­kas pa­si­rin­ko tik bai­gęs moks­lus. Tuo­met įsi­dar­bi­no įmo­nė­je, ku­ri au­gi­no kiau­les. „Tur­būt la­biau­siai pa­ti­ko tai, kad šia­me dar­be nė­ra mo­no­to­ni­jos. Dar­bas įdo­mus, grei­ta cik­lų kai­ta. Taip ir li­kau šio­je sri­ty­je iki šiol“, – pa­sa­ko­ja vy­ras.</p> <p>Per 20 me­tų jis pri­pa­žįs­ta ma­tęs ir šil­to, ir šal­to. „Kiau­li­nin­kys­tės sek­to­rius nė­ra la­bai sta­bi­lus. Ne­ga­li nu­ma­ty­ti mė­sos, grū­dų kai­nų. Vie­nin­te­lis bū­das iš­si­lai­ky­ti – ga­my­bi­nių re­zul­ta­tų ge­ri­ni­mas, o tai – di­des­nė prie­vai­sa, ge­res­ni prie­svo­riai“, – tvir­ti­na A. Vit­kaus­kas.</p> <p>No­rint to pa­siek­ti, pa­sak jo, bū­ti­nos in­ves­ti­ci­jos ir pa­ra­ma. Ei­da­mas šiuo ke­liu „Ta­ka­žo­lės“ di­rek­to­rius ir su­ži­no­jo, kad KPP pa­ra­mą ad­mi­nist­ruo­ja Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA). Jis pri­si­me­na, jog apie pa­ra­mos tei­kia­mas ga­li­my­bes iš­gir­do iš Lie­tu­vos kiau­lių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos, su ku­ria glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja.</p> <h3>Pa­ge­ri­no bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus</h3> <p>Su­ži­no­jęs apie ga­li­my­bes gau­ti pa­ra­mą A. Vit­kaus­kas il­gai ne­dve­jo­jo. Už­pil­dy­ta pa­raiš­ka bu­vo pa­teik­ta NMA ver­ti­ni­mui. Skir­tos pa­ra­mos dė­ka UAB „Ta­ka­žo­lė“ su­tvar­kė te­ri­to­ri­ją, pa­sta­tė au­to­ma­ti­nius dez­in­fek­ci­nius var­tus, įdie­gė ki­tas prie­mo­nes, ku­rios ge­ro­kai pa­ge­ri­no bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>„Vie­na­reikš­miš­kai taip“, – už­tik­ri­na A. Vit­kaus­kas, pa­klaus­tas, ar re­ko­men­duo­tų ki­tiems kreip­tis dėl pa­ra­mos. Nes, jo žo­džiais ta­riant, kiek­vie­na pa­ra­ma įmo­nei yra nau­din­ga. Ypač, jei ji pa­de­da di­din­ti ga­my­bi­nius ro­dik­lius, ma­žin­ti kaš­tus, ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas.</p> <h3>Skir­ta dau­giau kaip 4 mln. eu­rų</h3> <p>NMA spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Žu­kie­nė pri­me­na, jog nuo spa­lio 18 d. ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, sie­kian­tys su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų pa­pli­ti­mo ri­zi­ką sa­vo ūkiuo­se, kvie­čia­mi kreip­tis dėl pa­ra­mos. Pa­raiš­kos ūkių bio­sau­gai su­stip­rin­ti ren­ka­mos iki gruo­džio 3 d.</p> <p>Pa­ra­ma tei­kia­ma pa­gal KPP veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į pre­ven­ci­nę veik­lą, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų grės­mes ir su jo­mis su­si­ju­sias pa­sek­mes“. Šiam pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pui skir­ta dau­giau nei 4 mln. eu­rų pa­ra­mos lė­šų.</p> <p>„Dėl pa­ra­mos ga­li kreip­tis ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la. Fi­zi­niai as­me­nys tu­ri bū­ti ne jau­nes­ni nei 18 me­tų am­žiaus ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį ir že­mės ūkio val­dą. Ju­ri­di­niai as­me­nys – sa­vo var­du įre­gist­ra­vę val­dą“, – sa­ko Kris­ti­na Žu­kie­nė.</p> <p>Pa­reiš­kė­jas iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri ne­per­trau­kia­mai veik­ti ne trum­piau kaip vie­ne­rius me­tus. Bū­ti­na vyk­dy­ti gy­vu­li­nin­kys­tės veik­lą, re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją rin­ko­je ir gau­ti pa­ja­mas iš veik­los, į ku­rios bio­sau­gą in­ves­tuo­ja­ma pa­gal bio­lo­gi­nių prie­mo­nių tai­ky­mo pla­ną.</p> <p>Ki­ta są­ly­ga – pa­reiš­kė­jo lai­ko­mi ūki­niai gy­vū­nai tu­ri bū­ti su­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re, ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta įre­gist­ruo­ta Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re ne vė­liau kaip 2021 m. lie­pos 31 d.</p> <p>Tre­čia są­ly­ga – pa­reng­tas bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mo ir tam rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­jų pla­nas dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­to­se tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos te­ri­to­ri­niu pa­da­li­niu iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo.</p> <h3>Pa­raiš­kų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas</h3> <p>NMA spe­cia­lis­tė at­krei­pia dė­me­sį, jog tei­kia­mų pa­raiš­kų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas. „Ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas vie­nai kon­kre­čiai ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tai. Jei no­ri­ma pra­šy­ti pa­ra­mos dėl skir­tin­gų ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tų – tą ir­gi ga­li­ma da­ry­ti, tie­siog pa­raiš­kas rei­kia teik­ti at­ski­rai“, – tei­gia K. Žu­kie­nė.</p> <p>Fi­nan­suo­ja­ma iki 80 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 100 tūkst. Eur.</p> <p>Ką ga­li­ma da­ry­ti ga­vus pa­ra­mą pa­gal mi­nė­tą prie­mo­nę? Fi­nan­suo­ja­mos vi­daus ir lau­ko ap­tva­rų įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo, ūki­nių gy­vū­nų pa­kro­vi­mo / iš­kro­vi­mo ram­pų ir (ar­ba) aikš­te­lių įren­gi­mo iš­lai­dos, už­da­rų pra­ėji­mo ta­kų tarp pa­sta­tų įren­gi­mo, dez­in­fek­ci­nių purkš­tu­vų, va­ly­mo, dez­in­fek­ci­jos įran­gos, plo­vi­mo-dez­in­fe­ka­vi­mo įren­gi­nių ir trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, pa­ša­rų ter­mi­nio ap­do­ro­ji­mo įran­gos įsi­gi­ji­mo, kon­tei­ne­rių ir pa­tal­pų, skir­tų lai­ky­ti gai­še­noms, įren­gi­mo ir įran­gos įsi­gi­ji­mo, nuo grau­ži­kų, vabz­džių, paukš­čių ir ki­tų ken­kė­jų ap­sau­gan­čios įran­gos įsi­gi­ji­mo.</p> <p>Taip pat fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su ūki­nius gy­vū­nus pri­žiū­rin­čiais dar­buo­to­jais: bui­ti­nių per­si­ren­gi­mo ir prau­si­mo­si pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos, dar­bo rū­bų ir ba­tų plo­vi­mo ir džio­vi­ni­mo įran­gos, mai­ti­ni­mo pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos.</p> <p>Pa­raiš­kos pri­ima­mos NMA te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se ad­re­sais, nu­ro­dy­tais NMA sve­tai­nės skil­ty­je „Su­si­sie­ki­te“.</p> <p> </p> <p><img alt="KPF lo0go" data-entity-type="file" data-entity-uuid="24cffdd1-c4b1-4e27-9aad-0c48a2158a5b" height="101" src="/sites/default/files/inline-images/KPF%20logoInternetui_3.jpg" width="234" /> <img alt="NMA logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ba5096f1-4932-4187-909b-6270a7fad0b8" src="/sites/default/files/inline-images/NMA-logo%20Internetui_0.jpg" /></p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 145</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/shutterstock_5_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/shutterstock_5_0.jpg?itok=WaBDNPEI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uki-nin-kas-be-pa-ra-mos-po-ky-ciai-ga-li-bu-ti-ne-ima-no-mi&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3023&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VE_dH3CBHC4TcC5btQc6qqptLdouFoaGuvdqCv_5Eus"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:28:31 +0000 vyrredaktorius 3023 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar liūd­nes­nio kas bū­ti ga­lė­tų už li­ki­mą žmo­gaus šioj nak­ty? https://www.alytausnaujienos.lt/ar-liud-nes-nio-kas-bu-ti-ga-le-tu-uz-li-ki-ma-zmo-gaus-sioj-nak-ty <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/01%20-%201.jpg?itok=2j1MWqgm" width="344" height="287" alt="Ir­ma Čep­lins­kie­nė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><em>Ma­no drau­gas, ku­rio ne­tu­riu,</em></p> <p><em>Tiek da­li­no sa­ve, kiek ga­lė­jo,</em></p> <p><em>Kol per ug­nį – tie­siau­siu ke­liu –</em></p> <p><em>Pail­sėt nuo pa­sau­lio iš­ėjo...</em></p> <p>                             Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius</p> <p> </p> <p><strong>In me­mo­riam mo­ky­to­jai Ir­mai Čep­lins­kie­nei</strong></p> <p> </p> <p>Su gi­liu liū­de­siu pra­ne­ša­me, kad 2021 m. spa­lio 26 d. ne­ti­kė­tai į Am­ži­ny­bę iš­ke­lia­vo fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja Ir­ma Čep­lins­kie­nė. Mo­ky­to­ja Ir­ma bu­vo ener­gin­ga, links­ma, veik­li as­me­ny­bė, tik­ros spor­ti­nin­kės pa­vyz­dys dau­ge­liui jau­nų žmo­nių.</p> <p>Ji jau­ni­mą įkvė­pė da­ly­vau­ti įvai­rio­se spor­to var­žy­bo­se, ra­gi­no grū­din­ti ne tik sa­vo kū­ną, bet ir sie­lą, ska­ti­no gy­ven­ti pra­smin­gai – kar­tu su mo­ki­niais ir ko­le­go­mis kiek­vie­nais me­tais da­ly­va­vo krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jo­se.</p> <p>Mo­ky­to­ja Ir­ma Čep­lins­kie­nė gi­mė 1969 m. rug­pjū­čio 24 d. Aly­tu­je. Bai­gu­si Aly­taus Dai­na­vos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, stu­di­ja­vo Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te. 1992 m. įgi­ju­si pra­di­nių kla­sių ir kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jos spe­cia­ly­bę grį­žo į gim­tą­jį Aly­tų. Po stu­di­jų dir­bo Dai­na­vos vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, o nuo 1998 rug­sė­jo 1 d. jau dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų kū­no kul­tū­ros mo­kė Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je.</p> <p>Vi­sų at­min­ty­je mo­ky­to­ja il­gam iš­liks kaip ak­ty­vi spor­to vi­suo­me­ni­nin­kė. Ji nuo­la­tos da­ly­va­vo aso­cia­ci­jos „Spor­tas vi­siems“ ren­gi­niuo­se, fes­ti­va­liuo­se, va­do­va­vo mo­te­rų tin­kli­nio ko­man­dai. Kaip ko­man­dos na­rė mo­ky­to­ja Ir­ma dau­ge­lį me­tų at­sto­va­vo gim­ta­jam mies­tui įvai­rio­se tin­kli­nio var­žy­bo­se. Taip pat ji ne vie­ne­rius me­tus bu­vo tur­ny­ro „Su­grį­žę paukš­čiai“, į ku­rį iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių at­vyk­da­vo bu­vę mo­ki­niai, vy­riau­sio­ji sek­re­to­rė. Daug mo­ky­to­jos sa­vait­ga­lių pra­bė­go tei­sė­jau­jant spor­to var­žy­bo­se.</p> <p>Su Aly­taus mies­to fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jais nuo­lat da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, bu­vo mies­to me­to­di­nio bū­re­lio pir­mi­nin­kė. Už kū­ry­bin­gą, nuo­šir­dų ir są­ži­nin­gą dar­bą mo­ky­to­ja ne kar­tą ap­do­va­no­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo bei gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­dė­kos raš­tais. Mo­ky­to­ją Ir­mą Čep­lins­kie­nę mo­ki­niai vi­sa­da ver­ti­no ne tik už nau­jo­ves fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ko­se, bet ir nuo­šir­dų, šil­tą ben­dra­vi­mą.</p> <p>Mo­ky­to­ja Ir­ma su vy­ru Li­nu už­au­gi­no du sū­nus, su­lau­kė dvie­jų vai­kai­čių. Ir kai at­ro­dė, kad dar tiek vis­ko prieš akis, gy­ve­ni­mas ne­ti­kė­tai nu­trū­ko...</p> <p>Nuo­šir­džiai už­jau­čia­me mo­ky­to­jos Ir­mos Čep­lins­kie­nės šei­mą. Pa­lai­ko­me sun­kią va­lan­dą ir kar­tu liū­di­me.</p> <p><strong>Mi­šios už ve­lio­nę au­ko­ja­mos spa­lio 29 d. 18.00 val. Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je.</strong></p> <p><strong>Ve­lio­nės ur­na šar­vo­ja­ma spa­lio 30 d. nuo 11 val. „Skaus­mo užuo­vė­jo­je“ (Rū­tų g. 65, Aly­tus).</strong></p> <p><strong>Lai­do­tu­vės vyks spa­lio 31 d. 12.00 val.</strong></p> <p> </p> <p>Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė</p> <p> </p> <p>Jei­gu Jums rei­ka­lin­ga psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, pra­šo­me kreip­tis į gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gę (dar­bo lai­kas I–IV 7.30–16.30, V 7.30–11.00, 8 688 40007), į Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą (dar­bo lai­kas I–V 8.00–17.00, (8 315) 75507) ar­ba ne­mo­ka­mais pa­gal­bos nu­me­riais. </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/01_1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/01_1.jpg?itok=t3GVqCiq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ar-liud-nes-nio-kas-bu-ti-ga-le-tu-uz-li-ki-ma-zmo-gaus-sioj-nak-ty&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3020&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6c_a3dhoja1poSeN3ES3N-mng46jAzGbna0PyG0cS9k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266133" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635404984"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - 2021-10-28 - 10:09</p> </li> <a href="/comment/266133#comment-266133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266133#comment-266133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar buvusi Juškauskaitė</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar buvusi Juškauskaitė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266133" token="0dd2X9d-94trm_lu154eh2Ocwwd44FyxL9PdRCcpIgI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264751" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635356891"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kas atsitiko</span> - 2021-10-27 - 20:48</p> </li> <a href="/comment/264751#comment-264751" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264751#comment-264751" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tokia jauna ir grazi</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tokia jauna ir grazi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264751" token="jpHkGPqAX1FqbMnkxBWR5mRV4zxiAHCXkWmKW8U7JuY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264349" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635345205"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - 2021-10-27 - 17:33</p> </li> <a href="/comment/264349#comment-264349" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264349#comment-264349" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A.+A. 🙏</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A.+A. 🙏</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264349" token="LbrHdeL-qJhDHBk7E_3G-b9ANYmJx6SMHH-wvW0THJ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:28:00 +0000 vyrredaktorius 3020 at https://www.alytausnaujienos.lt G.Landsbergis atmeta oponentų kritiką dėl užsienio politikos: mes sieksime teisingumo https://www.alytausnaujienos.lt/glandsbergis-atmeta-oponentu-kritika-del-uzsienio-politikos-mes-sieksime-teisingumo <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Gabrielius%20Lands.jpg?itok=iB-hP7xg" width="344" height="287" alt="Gabrielius Landsbergis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Konservatorių pirmininkas tikina nematantis priežasčių, kodėl reikėtų kažką keisti ar kodėl vertėtų imtis švelnesnės retorikos Aliaksandro Lukašenkos režimo kaimyninėje Baltarusijoje atžvilgiu. G.Landsbergio įsitikinimu, tam tikromis aplinkybėmis užsienio politikoje būtina reikalauti teisėto atpildo, nes tai, pažymi ministras, tiesiog yra teisinga. Ir šiame teisingumo realizavimo akte, leidžia suprasti G.Landsbergis, Lietuvai privalu dalyvauti.</p> <p> </p> <p>„Mes sieksime teisingumo – vardan savęs, vardan žmonių“, – pažymi G.Landsbergis.</p> <p> </p> <p>Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas atpildo bei teisingumo klausimą kelia kalbėdamas ir apie kai kuriuos politinių oponentų veiksmus – ypač tuos, kurie neprisideda prie visuomenės skatinimo skiepytis.</p> <p>„Tokiu būdu žaidžiant žaidimą, nepamirškite nusišluostyti rankų, nes jos yra kruvinos“, – į galimybių pasu suabejojusią Seimo opoziciją kreipdamasis akcentuoja G.Landsbergis.</p> <p> </p> <p>Emocijų politikas neslepia ir kalbėdamas konkrečiai apie „valstiečių“ frakciją Seime. Konservatorių lyderio teigimu, tai, kad antivakserių simboliu tapęs Dainius Kepenis vis dar priklauso gausiausiai parlamento opozicijos frakcijai, rodo ne ką kita, kaip tik tai, kad „valstiečiai“ yra prieš skiepus.</p> <p> </p> <p>„Jeigu jūs esate nuoširdūs, jei esate suinteresuoti, kad kas dieną nemirtų po 20 žmonių – prašau ką nors pasakyti. Bent jau iš frakcijos paprašykite išeiti kuriam laikui – kol jūs būsite už skiepus susitelkę“, – ragindamas neseniai aptrupėjusią „valstiečių“ frakciją sumažinti dar vienu asmeniu – D.Kepeniu – sakė politikas.</p> <p> </p> <p>Tuo metu komentuodamas Vyriausybės darbo kokybę krizių metu, G.Landsbergis atviravo pastebintis, kad dalis ministrų išties yra pervargę. Tačiau, jo teigimu, keliems ministrų kabineto nariams trūksta tik trumpų atostogų – kalbėti apie Vyriausybės atnaujinimą nėra jokio pagrindo. Keisti, anot konservatoriaus, nereikia ir sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio. Bene daugiausiai opozicijos ir prezidento kritikos susilaukiančiam ministrui dirbti būtų lengviau, jei tie patys kritikai, įskaitant prezidentą, nesistengtų tikslingai darbo apsunkinti, tvirtina G.Landsbergis.</p> <p> </p> <p><strong>– Pasigirsta kritikos jūsų pradėtai „vertybinei“ užsienio politikai. Lietuva yra stipriai per arši ir veliasi į konfliktus – sako socialdemokratai. Kritikos strėlės lekia dėl užimtos laikysenos Kinijos, Baltarusijos atžvilgiu. Ar kritikai kažko nesupranta, ar visgi kaltas vertybių išsiskyrimas vertinant konkrečius klausimus?</strong></p> <p> </p> <p>– Reikia atskirti keletą dalykų. Aš atidžiai žiūrėjau į LSDP surengtą diskusiją. Gaila, kad tik prieš pat renginį gavau kvietimą ir neturėjau galimybės ten dalyvauti. Tačiau aš turėjau progą susipažinti su tuo, kas buvo kalbėta. Reikia klausimus kelti truputėlį giliau. Jeigu apie aštrų kalbėjimą Baltarusijos atžvilgiu, tada turime dėti faktus ant stalo ir sakyti, kuo Lietuvos užsienio politika šiandien dramatiškai skiriasi nuo to, ką darė Linas Linkevičius. Mes turime tą pačią nuoseklią poziciją ginti demokratiją Baltarusijoje.</p> <p> </p> <p>Sviatlana Cichanouskaja, kuri buvo pakviesta į Lietuvą L.Linkevičiaus, tęsia savo darbus sėkmingai toliau, prie kitos Vyriausybės. Tai parodo, kad Lietuvos užsienio politika yra nuosekli. Į tai yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Taigi kas konkrečiai neįtinka? Jeigu mes keltume klausimą tiems patiems socialdemokratams: ar jūs kritikuodami siūlote kažkokius pokyčius, kad būtų kitaip, nei buvo su Linu Linkevičiumi? Ar visgi siūloma susitarti su Lukašenka, kurio nė viena demokratinė valstybė nepripažįsta. Jis uzurpavo valdžią ir jis siunčia pabėgėlius.</p> <p> </p> <p><strong>– Kritikai ir tie patys socialdemokratai, nepaisant to, kokią politiką vykdė ministru būdamas Linas Linkevičius, kelia retorinį klausimą: kas iš to, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu išskiria savo aštrumu. Štai jūs neseniai sakėte, kad su nusikaltėliais nėra apie ką kalbėti diplomatine kalba. Ar užimta retorika ir kai kurie žingsniai, kaip baltarusių demokratinės atstovybės atidarymas, turi kažkokį tikslą, ar atlikus šiuos žingsnius bus geriau?</strong></p> <p> </p> <p>– Mes turime kelias labai aiškias vertybines takoskyras, dėl kurių ir reikia apsispręsti. Man atrodo, kad Lietuva ganėtinai nuosekliai laikėsi šios linijos – mes esame ori valstybė, kuri nebijo daiktų vadinti tikraisiais vardais. Lukašenkos organizuota hibridinė ataka prieš Lietuvą, Lenkiją ir Latviją yra nusikaltimas. Tai nusikaltimas prieš mus, prieš mūsų žmones. Ir lygiai taip pat prieš tuos žmones, kuriuos režimas apgaule atsiveža iš Artimųjų Rytų valstybių ir veža prie mūsų sienos, pažadėdamas jiems lengvą patekimą į Europos Sąjungą. Tai yra nusikaltimai. Kaip aš turėčiau vadinti žmogų, kuris tą nusikaltimą organizuoja ir leidžia jam vykti. Aš vadinu tokį žmogų tuo, kuo jis ir yra, – nusikaltėliu. Ir aš labai tikiuosi, kad vieną dieną jis teisingumo sulauks.</p> <p> </p> <p>Tad aš ir nematau poreikio nuo to žodžio pabėgti, jis paaiškina labai daug dalykų, kokie yra mūsų veiksmai, ką mes toliau darysime. Mes sieksime teisingumo – vardan savęs, vardan žmonių.</p> <p> </p> <p>O vertybinė politika... Mes to niekaip neakcentuojame, aš sakau, kad tai yra pragmatinė politika. Mes pragmatiškai esame suinteresuoti demokratija Baltarusijoje. Demokratinės erdvės šalia Lietuvos į rytus atsiradimas ir teisės viršenybės principu grindžiamos demokratinės Vyriausybės atsiradimas – tai yra mums didžiulis pragmatinis interesas.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar jūs tikrai tikite, kad pasirinkta veiksmų kryptis yra teisinga? Juk tie patys kritikai nesako, kad Lukašenkos režimas yra gerai, jie sako, kad Lietuvos pirminis interesas yra tai, kad Lietuvos pasienis su Baltarusija nevirstų dar vienu pasieniu su Rusija. Ar nėra taip, kad užsienio politikos idėja gera, bet ji nepadeda siekti rezultato, kokio Lietuva turėtų siekti?</strong></p> <p> </p> <p>– Reikia atskirti procesus. Sankcijos yra už tam tikrą veiklą – 800 opozicijos narių yra kalėjime. Daugiau nei 30 tūkst. žmonių iš opozicijos yra perėję per Baltarusijos kalėjimus, buvo priverstas nusileisti lėktuvas, o iš jo pagrobtas žmogus. Dabar per sieną stumiami migrantai. Ar tai nėra dalykai, kurie turi sulaukti atsako? Vien dėl teisingumo...</p> <p> </p> <p>Jei jūs nuvarytumėte automobilį iš gatvės, gal ir būtų galima galvoti apie tai, kokios pasekmės bus jums pritaikius baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikaltimą. Galbūt jūs kalėjime tapsite kokios nors gaujos narys. Bet yra elementarus teisingumas, ir atsakas turi būti. Ir jei šis pasaulis ar bent jau atskiros jo dalys vadovaujasi teisės viršenybės principu, tai man atrodo, kad teisingumas yra labai svarbus.</p> <p> </p> <p><strong>– O jūs tikite, kad, kalbant apie tarptautinę politiką, toks dalykas, kaip teisingumas, egzistuoja? Jei trumpam pereitume prie akademinių abstrakcijų – tarptautinė sistema yra anarchija, kurioje nėra aukštesnės realią galią turinčios valdžios nei valstybė, juo labiau – teismo. Ar nėra tiesiog idealistiška kalbėti, kad štai Lietuvos veiksmą turi apibrėžti teisingumo imperatyvas?</strong></p> <p> </p> <p>– Aš nemanyčiau, kad ji yra anarchinė. Yra daugybė taisyklių, kurios sieja netgi valstybes, esančias už teisės viršenybės principo ribų. Visų pirma, jei mes imame tarptautinę sistemą, kurią vienija teisė, tai jau yra taisyklėmis grįstas pasaulis, už kurio išlikimą Lietuva kovoja ir turėtų kovoti dieną ir naktį. Tai juk yra vienintelis dalykas, kas mus apsaugo nuo tamsos.</p> <p> </p> <p>Prekyba, kuri egzistuoja tarp teisės viršenybės ir teisės viršenybe nesikliaujančio pasaulio, taip pat kuria taisykles. Ir dėl to mes turime svertus prieš valstybes, kurios pažeidžia mūsų interesus arba veikia prieš mus, arba tiesiog taip veikia prieš savo žmones, kad mes nebegalime likti nuošalyje: matyti skriaudžiamus, prievartaujamus, mušamus, į kalėjimus sodinamus žmones.</p> <p> </p> <p>Kaip mes tose taisyklės galime ieškoti teisingumo? Įvesdami sankcijas. Ir tai mes darome. Tad aš nesutinku su jūsų teiginiu, nes globalus pasaulis egzistuoja. Ir tik labai nedaug valstybių nepatenka į globalaus pasaulio tinklą... Šiaurės Korėja yra visiškai save izoliavusi valstybė ir net prekybiniais ryšiais beveik nebesusieta su kitu pasauliu. Pasaulis yra susijęs, jis yra taisyklės, jos veikia ir jos leidžia siekti teisingumo.</p> <p> </p> <p><strong>– Galėtume pasiginčyti, kas yra ta pirminė jėga tarptautinėje politikoje: ar teisingumas, ar tiesiog nacionaliniai ir geopolitiniai interesai, kurie dažnu atveju – ypač didžiųjų valstybių – būna tiesiog egoistiški.</strong></p> <p> </p> <p>– Tai jau požiūrio skirtumas. Aš matau Vakarų pasaulį, ypač po Antrojo pasaulinio karo, pastatytą ant taisyklių, kurios gerbia pamatinius klausimus. Taip, galima pasaulyje įžvelgti geopolitinį pasidalinimą, bet tam tikri pamatiniai principai ir jų gynyba yra Vakarų skiriamasis ženklas. Tai nėra pasaulis, kuris galiai skirtų pirmąją eilutės vietą.</p> <p> </p> <p>– Tęsiant kritikos dabartinei Lietuvos diplomatijai temą... Kinijos klausimas. Lietuva pasitraukė iš 17+1, tačiau formatas vis dar egzistuoja ir yra sumažėjęs tik dėl Lietuvos pasitraukimo. Dėl Taivano buvo nueita į aštrius santykius su Kinija. Ir priežastis, kodėl taip atsitiko, – ketinimas atidaryti Taivano atstovybę Vilniuje. Tačiau ketinimas taip ir liko nerealizuotas. Kyla klausimas – ar nėra tik stabtelta dėl Taivano atstovybės žadėtu pavadinimu. Ar tai nėra ženklas, kad Kinijos reakcija padarė tam tikros įtakos?</p> <p> </p> <p>– Suprantu jūsų klausimą, bet aš norėčiau orientuotis į tai, kur mes esame matomi. Pirmas dalykas, mes darome taip, kaip mes suprantame valstybės interesą. Valstybės interesas yra bendrauti su tais, kurie mąsto kaip mes ir laikosi tų pačių taisyklių kaip mes. Tai, kad Kinija galimai grasina sankcijomis ir jas įveda, rodo, kad yra kitoks mąstymas. Ši valstybė nesilaiko taisyklių: diplomatinių, prekybos taisyklių. Vienašališkas sankcijų įvedimas yra klaidingas kelias. Jis rodo, kad tai nėra ekonominis partneris, su kuriuo santykius vertėtų stiprinti. Jis yra agresyvus, primetantis nuomonę. Dėl to mūsų sprendimas stiprinti santykius su Pietų Korėja, su Singapūru, taip pat su Taivanu. Tai yra mūsų valstybės interesas. Antras dalykas, mes kruopščiai ir atidžiai deriname veiksmus su savo transatlantiniais partneriais. Ir tiek Taivano atstovybė, tiek jos pavadinimas, tiek atidarymo laikas yra derinamas su pagrindiniais strateginiais partneriais. JAV yra bene pagrindinė Taivano žmonių palaikytoja, ir mes stipriai konsultuojamės. Sprendimai bus priimti, vyksta daugiašalės konsultacijos. Tikiuosi, kad greitu metu galėsime informuoti tiksliai apie kitus būsimus žingsnius.</p> <p> </p> <p><strong>– Taigi dėl diskusijų su partneriais atidėtas atstovybės įsteigimo laikas? </strong></p> <p> </p> <p>– Partneriai yra ir kitoje pusėje Atlanto, taip pat partneriai Indijos ir Ramiajame vandenynuose. Mes tikrai labai atsakingai, labai rimtai žiūrime į šį klausimą, suprasdami visą jo svarbą ir implikacijas ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui.</p> <p> </p> <p><strong>– Tai galima sakyti, kad partneriai, kurie yra abiejose Atlanto pusėse ir visame pasaulyje, įvertinę situacijos kompleksiškumą, tapo veiksniu, kodėl sprendimas dėl Taivano atstovybės nukeltas.</strong></p> <p> </p> <p>– Aš nekalbėčiau apie jo nukėlimą. Ieškoma geriausio laiko ir formos.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar Taivano atstovybės pavadinimo klausimas nebėra klausimas ar vis dar klausimas?</strong></p> <p> </p> <p>– Aš tik pakartosiu, kad diskusijos vis dar vyksta su partneriais tiek dėl pavadinimo, tiek dėl atidarymo.</p> <p> </p> <p><strong>– Ir dar vienas įdomus aspektas. Neseniai sakėte, kad jūsų ir prezidento pozicijos dėl Kinijos ar Lenkijos klausimo nesiskiria, kad skiriasi tik žodžiai. Visgi galėjo susidaryti įspūdis, kad tarp prezidentūros ir ministerijos nevisiškai buvo suderintas Taivano atstovybės steigimo klausimas. Kita vertus, tam tikrą vaizdą buvo galima susidaryti ir iš jūsų bei prezidento komunikacijos: prezidentas tarsi privengė apie Kinijos klausimą kalbėti, o jūs priešingai – tą darėte kur kas intensyviau. Taigi, ar su prezidentu derinote Taivano atstovybės steigimą planuojamu pavadinimu?</strong></p> <p> </p> <p>– Esu pasiprašęs dvišalių susitikimų su prezidentu. Tikrai tai puikūs susitikimai. Mes susideriname ir esame 100 proc. tame pačiame puslapyje. Ir aš jam esu dėkingas už tai. Tai čia dėl šio klausimo dėčiau tašką. Dėl jo pasisakymų... Tiesą sakant, aš norėčiau priminti... Manau, kad prezidentui ir Lietuvai yra didelė garbė, jog prezidento interviu Financial Times buvo stipriai vertybiškas. Jis net sukėlė Kinijos tam tikrą reakciją. Man tai puikiausias įrodymas, kad mes esame tame pačiame puslapyje. Prezidentas aiškiai gina vertybinę-pragmatinę poziciją.</p> <p> </p> <p><strong>– Gal tiesiog nebelieka kitaip elgtis prezidentui, juk tai yra labai subtilus klausimas.</strong></p> <p> </p> <p>– Aš taip nesakyčiau.</p> <p> </p> <p><strong>– Šiuo atžvilgiu nuomonių išsiskyrimas dėl santykių su didžiosiomis valstybėmis... Turėti dvi skirtingas nuomones vienoje valstybėje būtų sudėtinga. Galbūt jūs uždavėte toną prezidentui Taivano klausimu?</strong></p> <p> </p> <p>– Negalėčiau prisiimti tokios atsakomybės. Manau, kad tai yra bendrų pastangų ir tokio bendro valstybės laisvės etoso suvokimo ar, kaip premjerė sakė, laisvės DNR išdava. Mes turbūt negalėtume kitaip daryti.</p> <p> </p> <p><strong>– Tai suderinote žingsnius dėl Taivano atstovybės?</strong></p> <p> </p> <p>– Šimtu procentų.</p> <p> </p> <p><strong>– Tęsiant tuos klausimus, kurie yra ministerijos ir prezidentūros prerogatyvoje, ramybės neduoda Lietuvos ambasadoriaus ES klausimas. Jei pažiūrėtumėte ne iš ministro pozicijos, bet iš šalies. Dvi institucijos nesutaria dėl šio klausimo, ir tai tęsiasi ganėtinai ilgą laiką. Gal net nepadoriai ilgą. Nėra taip, kad įsijungė principai?</strong></p> <p> </p> <p>– Užsienio reikalų ministerija turi tvarką, kaip yra atrenkami ambasadoriai. Mes šia tvarka vadovaujamės, ir man atrodo, kad tai yra teisinga ir demokratiška tvarka. Skelbiame atranką, žmonės registruojasi į tą atranką. Tuomet iš prisiregistravusių žmonių yra padaromas sąrašas, jis derinamas su prezidentu, Seimu ir Vyriausybe. Pagrindinio koordinatoriaus vaidmuo tenka Užsienio reikalų ministerijai.</p> <p> </p> <p>Paskutinės kelios atrankos, deja, buvo bevaisės. Niekas nesutinka registruotis. Aš galiu pasakyti taip, kad mes dedame aktyvias pastangas įtikinti žmones dalyvauti. Kartais susidaro įspūdis, kad kartelė, kuri yra užkelta, yra tokia aukšta, kad žmonės yra tiesiog atgrasyti nuo dalyvavimo. Tad mano siūlymas buvo – truputį laiko. Leisti emocijoms nurimti. Ir aš neabejoju, kai šiek tiek nutekėjus vandens, mes galėsime įtikinti, įkalbėti, o gal ir savarankiškai žmonės pasirinks dalyvauti konkurse.</p> <p> </p> <p>Politinė diskusija, kuri vyko iki šiol, gal ji ir turėjo šiek tiek įtakos tam, kad žmonės nenori dalyvauti, niekas nenori eiti į tas vadinamąsias apklausas Prezidentūroje, kur patarėjai griežtai klausinėja, ar yra sąsajos su Užsienio reikalų komiteto pirmininku ar ministru... Žmonės nenori tokio proceso. Tad reikia šiek tiek laiko. Aš visiškai pasitikiu žmogumi, kuris dirba Briuselyje.</p> <p> </p> <p>Žalos aš dabar nematau jokios. Man atrodo, kad visos sritys yra padengtos. Prezidentą esu apie tai informavęs, lygiai tais pačiais žodžiais kaip ir jums paaiškinau, kokia yra dabar padėtis. Taip, norėčiau, kad būtų kitaip. Norėčiau surasti variantą, kuris įtiktų visiems, norėčiau galėti įkalbėti žmones. Dabar to padaryti negaliu.</p> <p> </p> <p><strong>– Šiuo metu pavaduojate vizito išvykusią premjerę. Kaip žiūrite iš gausiausios valdančiosios partijos vadovo perspektyvos į Vyriausybės darbą. Viskas pagal planą?</strong></p> <p> </p> <p>– Krizės, su kuriomis susiduria Vyriausybė, į veiksmų planą įneša savo korekcijų. Nuoširdžiai pasakysiu, aš matau labai daug širdies, kurios yra įdėta, kad programa būtų įgyvendinama. Aš turiu pripažinti, kad matau žmones, kurie dirba be savaitgalių, kurie dirba be atostogų... Kartais, pamatęs prie Vyriausybės stalo žmogų, pagalvoju: gal reikėtų jam pailsėti, kad jis būtų produktyvesnis ir efektyvesnis. Aš matau žmones, kurie atiduoda visą širdį ir jie tada mažiau dėmesio skiria komunikacijai... Nebuvo laiko tam. Aš džiaugiuosi, kad esu šios komandos narys. Džiaugiuosi, kad mano partija formuoja šią daugumą ir koaliciją.</p> <p> </p> <p><strong>– O kaip su atnaujinimu? Kai kurie opozicijos atstovai sako, kad nėra silpnybės parodymas, jei nusprendžiama šiek tiek atšviežinti Vyriausybę. Matyt, sunku surasti Ministrų Kabinetą Lietuvoje, kuris savo darbo laiku didesnio ar mažesnio atšviežinimo neturėjo. Dabar yra nemažas spaudimas dėl sveikatos apsaugos, vidaus reikalų ar ekonomikos ir inovacijų ministrų. Kaip žiūrite į šį klausimą?</strong></p> <p> </p> <p>– Pirmiausia reikia užduoti klausimą – atšviežinimas dėl ko. Ar tai tik politinis veiksmas kažkokiai įtampai nuimti? Aš pamenu Skvernelio Vyriausybės atšviežinimą... Pavyzdžiui, kai buvo atšviežinta švietimo ministerija ir mes turėjome Jurgitą Petrauskienę. Taip, ji susilaukė kritikos, taip, ji nebuvo populiariausia, bet ji buvo dirbantis žmogus. Aš manau, kad ji nebuvo blogiausia ministrė Skvernelio Vyriausybėje. Tačiau buvo nuspręsta atšviežinti ir paskirti žmogų, kurio darbų Skvernelio Vyriausybėje dabar negalėtume išvardinti. Po to buvo Narkevičius... Šiuo atžvilgiu buvo nuspręsta neatšviežinti. Nors, man atrodo, jis buvo atšviežinimo reikalaujantis žmogus jau po pirmųjų savo darbo dienų. Tai oponentai Seime, kurie dabar mums žeria patarimus, – kai aš pažiūriu tuos istorinius pavyzdžius, nesu įsitikinęs, ar viskas jų pačių buvo labai teisingai padaryta.</p> <p> </p> <p>Esminis faktas yra tai – aš nematau nė vieno ministro, kuris būtų įsitvėręs kėdės ar kad jo šaknys būtų įaugusios į Vyriausybės grindis. Visi turi savo programą, darbus ir labai aiškiai girdi premjerės pasakymą, kad jai paprašius arba susiklosčius aplinkybėms – atsistoji, susirenki savo dokumentus, padėkoji už tarnybą ir keliauji daryti kitų darbų. Tai yra geras simbolis. Mes visi esame laikinai. Dievo akivaizdoje mes apskritai labai trumpai būsime. Kad ir koks bus sprendimas, tai bus premjerės sprendimas. Ji jį mato, ji vertina krizes, su kuriomis dirba, ji vertina darbus, kuriuos pavyko nuveikti. Kad ir kokį sprendimą ji priims, aš asmeniškai jį remsiu.</p> <p> </p> <p><strong>– O jūsų asmenine nuomone... Prezidentas ministrui Dulkiui davė du pasirinkimus: arba perlaužti situaciją, arba pasitraukti. Bent jau taip buvo galima suprasti iš pasisakymo. Kaip vertinate sveikatos apsaugos ministro situaciją? Ar pakeisti Dulkio nereikia, nes nėra to, kas šiuo momentu galėtų geriau tvarkytis nei dabartinis ministras (iš dalies čia tas pats prezidento naratyvas, kad brastoje arklių nekeičiame), ar tiesiog nėra žmogaus, kuris norėtų atsistoti Dulkio vietoje?</strong></p> <p> </p> <p>– Labai smagu, kad prezidento žodžiais galima abi puses argumentuoti. Bet aš manau, kad antroji prezidento formuluotė yra teisingesnė – mes turime daugelį neišspręstų dalykų. Aš matau pastangas, visos komandos sunkų darbą. Žinoma, matau ir klaidas, kurios atsitinka. Tai nedžiugina. Tačiau krūvis, kuris tenka būtent Sveikatos apsaugos ministerijai, būtų bet kam sunkiai pakeliamas. Jo nepalengvina praktiškai niekas iš šono. Nematau tų, kurie padėtų bent porą akmenų nunešti. Tiesą sakant, nei iš to paties prezidento komandos, nei iš opozicijos... Kaip tik yra siekis tik dar daugiau svorio pridėti.</p> <p> </p> <p><strong>– Jūs sakote, kad opozicija ir prezidentas apsunkina darbą?</strong></p> <p> </p> <p>– Tikrai jie darbo lengvesniu nepadaro. Ar tie patys apsilankymai restoranuose, ar kažkas kita. Tai yra dar vienas akmuo, kurį reikia nešti. Norint įtikinti žmogų, kuris religiškai tiki nesiskiepijimu, vienintelis būdas yra kalbėti vienu balsu. Pradedant opozicijos radikaliausiais kalbėtojais ir baigiant valstybės autoritetais, tarp kurių yra ir aukščiausi valstybės pareigūnai.</p> <p> </p> <p><strong>– Jūs užsiminėte apie, ko gero, garsiausią šiuo metu restoraną Žemaitijoje. Premjerė komentavo, kad gal prezidentas, prieš apsilankydamas šiame restorane, nežinojo ir nebuvo susipažinęs su informacija apie tai, kad pasisakyta prieš galimybių pasą, spėjo, kad tai buvo klaida. O jūs kalbate apie akmenis, kurie kraunami Dulkiui į maišą... Jūs manote, kad tai tikslingai buvo padaryta?</strong></p> <p> </p> <p>– Mažų mažiausiai tai yra labai apmaudi klaida. Tikrai. Tai apmaudi klaida. Bet tai yra tik dar vienas dalykas. Mes turime Kepenį, kuris kalba kiekviename Seimo posėdyje. Ir jis yra garbingas „valstiečių“ frakcijos narys – kovojantis prieš skiepus. Ir „valstiečiams“ dėl to yra viskas tvarkoje. Ir jie dar turi pastabų Vyriausybei.</p> <p> </p> <p>Aš turiu pastabų „valstiečiams“: susitvarkykite su savo... Jeigu jūs esate nuoširdūs, jei esate suinteresuoti, kad kas dieną nemirtų po 20 žmonių – prašau ką nors pasakyti. Bent jau iš frakcijos paprašykite išeiti kuriam laikui – kol jūs būsite už skiepus susitelkę. Aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma suderinti toje pačioje galvoje buvimą frakcijoje, kurios pirmininkė sako, kad aš esu už skiepus, ir turėjimą tokio žmogaus, kaip Kepenis. Nuoširdžiai neįsivaizduoju. Aš dar galiu paaiškinti, kaip mes su krikdemais sutariame, bet tai yra kardinaliai skirtingi dalykai. Mano supratimu, vienas toks žmogus „valstiečių“ frakcijoje... Man tai reiškia, kad „valstiečiai“, jų frakcija, deja, bet yra pasisakanti prieš skiepus. Jiems tinka žmogus, kuris jau yra tapęs antiskiepininkų simboliu. Dėl to aš ir pasakiau ganėtinai griežtai nuskambėjusią frazę (kad žmonės, kovojantys prieš skiepijimosi raginimus, iš esmės pasisako už tai, jog kuo daugiau žmonių mirtų – ELTA).</p> <p> </p> <p>Dėl Dainiaus Kepenio ir jo sėbrų įtikinėjimų, kad yra gerai nesiskiepyti... Didelė dalis atsakomybės tenka ant jų rankų dėl vaikų, kurių tėvai yra mirę. Aš žinau, kad turbūt nebus žemėje teismo šitiems žmonėms... Bet aš tikiuosi, kad kažkur jiems reikės atsakyti prieš kažką aukštesnio.</p> <p> </p> <p><strong>– Ir išties griežtai skambėjo jūsų žodžiai, kad, kas yra prieš skiepus, yra kaltas dėl mirčių. Jūsų manymu, tai tikslingas, ar visgi iš nežinojimo kalbėjimas?</strong></p> <p> </p> <p>– Neturiu rentgeno aparato, kuriuo galėčiau peršviesti galvą. Tai, kad žmogus (D. Kepenis – ELTA) liko politinėje organizacijoje, rodo, kad tai yra sąmoningas sprendimas.</p> <p> </p> <p><strong>– Jus minėtam pasisakymui išprovokavo klausimas dėl galimybių paso – dalis opozicijos narių dėl jo kreipėsi į Konstitucinį Teismą.</strong></p> <p> </p> <p>– Tai yra politikavimas. Tai yra politikos dalis. Aš ją turiu priimti, taip veikia žaidimo taisyklės. Tačiau aš noriu pasakyti, kad, tokiu būdu žaidžiant žaidimą, nepamirškite nusišluostyti rankų, nes jos yra kruvinos.</p> <p> </p> <p><strong>– Epidemiologinė situacija Lietuvoje nėra pati dėkingiausia: rekordiniai užsikrėtimų skaičiai, stabdomos ligoninių planinės paslaugos, dešimtis mirčių kasdien. Ar Latvijos scenarijus – užsidarymas – negresia Lietuvai. Aš pamenu, kai jūs buvote dar opozicijoje ir kritikavote Skvernelio Vyriausybę, kad tuo pereinamuoju laikotarpiu dėl politinio išskaičiavimo nėra priimami ryžtingi sprendimai. Ministerija pranešė, kad bus ilginamos atostogos mokiniams – bet tik keliomis dienomis. Nepavėluosite žengti ryžtingo žingsnio?</strong></p> <p> </p> <p>– Čia labai filosofinis klausimas. Latvija žengia tuos žingsnius. Bet kur mes esame? Mes turime galimybę paskiepyti visus Lietuvos žmones. Tai garantuotų, kad užsikrėtimų skaičiai kristų dramatiškai, mirčių, greičiausiai, beveik nebeliktų. Tai rodo kitų valstybių statistika. Tačiau dalį žmonių įtikino pranašai, antiskiepininkų apaštalai to nedaryti. Taip, mes galime užsidaryti. Mes turime tą galimybę. Galbūt sumažėtų užsikrėtimų skaičiai, tačiau vėliau jie vėl grįžtų ten pat. Taigi visa visuomenė tampa įkaitais tų pačių žmonių. Ekonomika, vaikai, kurie eina į mokyklas, ir taip toliau. Jei mes norime išeiti iš šios ligos, mes turime skiepytis. Nes jei dabar mes užsidarysime, skaičiai sumažės, bet atsidarius tie patys nepasiskiepyję žmonės sirgs vėl ir vėl mirs. Nėra kito kelio iš tos ligos – tik per skiepus.</p> <p> </p> <p><strong>– Paskutinis klausimas apie situaciją Seimo opozicijoje. Opozicijos lyderio nebėra, šešėlinė Vyriausybė, nepaisant rašomų laiškų, nesulaukia pripažinimo iš valdančiųjų. Atsirado nauja frakcija, keliama ambicija kurti naują partiją. Kaip vertinate pokyčius oponentų gretose?</strong></p> <p> </p> <p>– Manau, kad pagrindinė struktūrinė opozicijos problema ištiko tuomet, kai beveik visų opozicinių frakcijų vadovai ar partijų vadovai išėjo iš Seimo. Sakau tai ne dėl to, kad linkėčiau jiems grįžti... Tai, tiesą sakant, padaro mūsų darbą lengvesniu. Bet vertinant per politologinę prizmę, tai turėti opozicinės partijos lyderius Europos Parlamente, vieną versle... Dabar vienintelis realus lyderis opozicijoje yra Saulius Skvernelis, kuris dabar ir išnaudoja tai, kad susiklostė absoliutus lyderystės vakuumas. Dabar jis bando tą erdvę pasiimti – kurdamas frakciją, kurdamas partiją. Jei jis tą žaidimą žais tiksliai, tai aš manau, kad tiek socdemamų, tiek „valstiečių“ laukia prastos dienos.</p> <p> </p> <p><strong>– Pamenu jūsų diskusijas ankstesniame Seime su Sauliumi Skverneliu. Jos buvo įdomios, švelniai tariant. Kaip vertinate tą galimybę, jei jis užpildys tą galios vakuumą Seimo opozicijoje.</strong></p> <p> </p> <p>– Aš vertinu tai ilgesniam laikotarpyje. Valstybėje turi būti funkcionuojanti, efektyvi ir politiška opozicija, kuri geba nepatogius klausimus užduoti. Tai jam ant pečių gula didelė našta. Kaip jis su ja susitvarkys – klausimas, aš nežinau. Tai jo lyderystės reikalai.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p class="text-align-right">Benas Brunalas (ELTA)</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/glandsbergis-atmeta-oponentu-kritika-del-uzsienio-politikos-mes-sieksime-teisingumo&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3010&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vnpKiU0xu-pQWmgZjarWXTBtvfgUOgcSmbdppGlzieE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266146" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635405776"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taigi</span> - 2021-10-28 - 10:22</p> </li> <a href="/comment/266146#comment-266146" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266146#comment-266146" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokių eurosojūze…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokių eurosojūze plūduriuojančių "super valstybių" kaip Lietuva visų be išimtiems "politikų politika" yra daryti bet ką, kas gali atkreipti šeimininko dėmesį. Nes tai yra vienintelis būdas išlikti prie valdžios lovio ir vėliau, nustumtam nuo valdžios lovio kaip ir Grybauskaitė, "svajoti" gauti kokį nors gerai apmokamą "darbą Lietuvos labui" JAV kontroliuojamose struktūrose kaip NATO, eurosojūze ar kokioje Generalinės Asamblėjos struktūroje...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266146" token="8exuRDQK0mUm2ZRTzULQirS5S9kg-YZll5tyGagQTl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-262696" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635285057"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ayesha Saeed</span> - 2021-10-27 - 00:50</p> </li> <a href="/comment/262696#comment-262696" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/262696#comment-262696" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Well articulate and consized…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Well articulate and consized arguement placed by the personality will definitely quote this and allow others to read because as a [url=<a href="https://logodesignservice.ae/]creative">https://logodesignservice.ae/]creative</a> logo designers in Dubai[/url], i do like to read blogs in free time.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=262696" token="7SO21ps7td4ogn-XP6Gp4s0VSzojrk_SbeSYRvVp6po"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261134" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635224329"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Komentaras</span> - 2021-10-26 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/261134#comment-261134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261134#comment-261134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;Reikia klausimus kelti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"Reikia klausimus kelti truputėlį giliau". Keliu: kas vadovauja visam paradui? :D</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261134" token="YiVuB7b_pGkDyKCDOuKB3AW25v8VsbyPURnhcxc5FZA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-260219" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635179562"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbu</span> - 2021-10-25 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/260219#comment-260219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/260219#comment-260219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Elgesys ir rezultatai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Elgesys ir rezultatai visiškai priešingi.<br /> Melagis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=260219" token="yTPOWRseP1BwJYzP6LPt2UbMW1A9xT--FQiY3vsPAuc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-260036" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635176166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gal?</span> - 2021-10-25 - 18:36</p> </li> <a href="/comment/260036#comment-260036" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/260036#comment-260036" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal gali kaip konservatorių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal gali kaip konservatorių partijos lyderis paaiškint, ką veikia konservatoriai Alytaus miesto taryboje? Ar kaip paspirtukai pas socdemus, kurie Seime atseit opozicija konservatoriams? O Alytaus miesto taryboje ne rimčiau paspirtukų lygį?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=260036" token="RcPIy6bAD4ba1u1TTvH5RbqQICvxv4VcvEA4sp9iwo0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:22:23 +0000 vyrredaktorius 3010 at https://www.alytausnaujienos.lt Vy­tau­tas Ba­kas: sau­gus ke­lias yra vie­na iš svar­biau­sių re­gio­no kles­tė­ji­mo są­ly­gų https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tau-tas-ba-kas-sau-gus-ke-lias-yra-vie-na-svar-biau-siu-re-gio-no-kles-te-ji-mo-sa-ly-gu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Kelias-Kaunas-Prienai-Alytus_3.jpg?itok=1SkshigU" width="344" height="287" alt="kelias" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tik par­la­men­ta­rų iš Kau­no ir Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pių dė­ka me­tų me­tais stri­gę Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Nr. 130 Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus tvar­ky­mo dar­bai pa­ga­liau pra­dė­ti. Į Sei­mo na­rių su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me ap­tar­tas ke­lio tvar­ky­mo pro­gre­sas, bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Ju­lius Skač­kaus­kas, VĮ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius, LAKD Trans­por­to in­fra­struk­tū­ros pla­na­vi­mo sky­riaus va­do­vas Jus­tas Nor­bu­tas, Aly­taus mies­to, Aly­taus ra­jo­no, Kau­no mies­to, Kau­no ra­jo­no, Birš­to­no ir Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių me­rai.</p> <p>Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai pri­sta­tė, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja šie­met rug­sė­jo 27 die­ną pa­tvir­ti­no že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pir­ki­mo do­ku­men­tus ke­lio ruo­žui Kau­nas–Prie­nai. Tai­gi jau yra ini­ci­juo­ta že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­ce­dū­ra, at­lik­tas že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­jek­tų pa­ren­gi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo vie­ša­sis pir­ki­mas iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.</p> <p>To­liau – Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) spren­di­mas pra­dė­ti že­mės pa­ė­mi­mo pro­ce­dū­rą, pro­jek­tų pa­ren­gi­mas ir per dve­jus me­tus ti­ki­ma­si iš­pirk­ti rei­ka­lin­gas į re­konst­ruo­ja­mo ke­lio juos­tos ri­bas pa­ten­kan­čių 274 skly­pų da­lis. Tuo pa­čiu me­tu, kai vyks že­mės iš­pir­ki­mo pro­ce­dū­ros, vyks ir ki­ti dar­bai: ke­lio ruo­žo prieš­pro­jek­ti­nių spren­di­nių vie­ša­sis pir­ki­mas ir pa­ren­gi­mas, tech­ni­nių dar­bo pro­jek­tų pa­ren­gi­mo vie­ša­sis pir­ki­mas ir pa­ren­gi­mas. Pla­nuo­ja­ma, kad jau 2024-ųjų pir­mo­je pu­sė­je pra­si­dės ran­gos dar­bai, o pro­jek­tas bus baig­tas 2026 me­tais.</p> <p>Šiuo me­tu taip pat vyk­do­mi ir to­limes­nio ke­lio Nr. 130 Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus ruo­žo nuo 34,402 iki 46,631 km pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bai.</p> <p>Gau­tas pa­ža­das, kad 2023-iai­siais bus pra­dė­tas reng­ti ir li­ku­sio ruo­žo iki Aly­taus spe­cia­lu­sis pla­nas, rei­ka­lin­gas, kad ir ši ke­lio at­kar­pa bū­tų vi­siš­kai re­konst­ruo­ta.</p> <p>„Par­la­men­ta­rų ir at­sa­kin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ak­ty­vus ben­dra­dar­bia­vi­mas duo­da tik­rai pui­kių re­zul­ta­tų, ši su­si­sie­ki­mo ir kar­tu kraš­to eko­no­mi­nį bei so­cia­li­nį au­gi­mą pa­ska­tin­sian­ti ar­te­ri­ja, ypač svar­bi Aly­tui, pa­ga­liau re­a­liai tvar­ko­ma“, – tei­gia V.Ba­kas.</p> <p> </p> <p><strong>Sei­mo na­rio biu­ro in­for­ma­ci­ja</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Kelias-Kaunas-Prienai-Alytus_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Kelias-Kaunas-Prienai-Alytus_0.jpg?itok=QThoe_Wg" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tau-tas-ba-kas-sau-gus-ke-lias-yra-vie-na-svar-biau-siu-re-gio-no-kles-te-ji-mo-sa-ly-gu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3021&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="G-vrjQ89k3hwzXcl-VC-9yUGbD4Anijo7YdoCjVEPIk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266574" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635438025"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Baik kvailinti</span> - 2021-10-28 - 19:20</p> </li> <a href="/comment/266574#comment-266574" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266574#comment-266574" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik pažadai, Bakai nustok…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik pažadai, Bakai nustok kvailinti žmones. Kiekvieną kadenciją nukelia metus, iš straipsnio pats išsidavei, gavom pažadą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266574" token="-K6wp19LPmPUuuWYF5TmryxzaJTXS5YXgWYNCNXH3oc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266344" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635416464"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GALI NESIREKLAMUOT</span> - 2021-10-28 - 13:21</p> </li> <a href="/comment/266344#comment-266344" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266344#comment-266344" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NES NIEKO TEIGIAMO…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NES NIEKO TEIGIAMO NENUVEIKIAI TIP PARASAI</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266344" token="3K63Jqp3ZruuUn4p7er6G4I6jrtKkyDrreQmUzaBA_o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266315" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635415166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vytautas Bakas</span> - 2021-10-28 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/266315#comment-266315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266315#comment-266315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai jau nebe pažadai, tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai jau nebe pažadai, tai realūs dokumentai ir pradėti darbai. <a href="https://lakd.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-pirkimas-atrinkti-paslaugu-teikeja-kuris-vykdys-kelio-nr-130-kaunas-prienai-ruozo-zemes-paemima">https://lakd.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-pirkimas-atrinkti-paslaugu-…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266315" token="azbOS88kgGtbOuoez3K98WJWfSXXWqdhkwE3TnCI36A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-265851" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635388959"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-10-28 - 05:42</p> </li> <a href="/comment/265851#comment-265851" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/265851#comment-265851" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">paziurek kokia kokybe dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>paziurek kokia kokybe dabar rentuojamo kelio iki prienu. Asfaltas isretejes banguotas ,duobetas .Gal dar greideriu palygins . O gal jie neturi nivelyru ar nemoka naudotis. GEDA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=265851" token="KCQYpanPbeL-iHVdezbV9LwINWiBUTO55OIHvvJ3hdk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264999" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635363066"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>BAKO</span> - 2021-10-27 - 22:31</p> </li> <a href="/comment/264999#comment-264999" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264999#comment-264999" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">PAZADAIS NELABAI NORISI…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>PAZADAIS NELABAI NORISI TIKETI JIS KO GERO KAIP SARKNICKAS TIK PAZADA BET NIEKO NEDARO</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264999" token="3LlvzLbkMgbyAiqXWlQBlosg21YrjcyYY6WIjR1MAdM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 27 Oct 2021 13:36:38 +0000 vyrredaktorius 3021 at https://www.alytausnaujienos.lt Kuriose namų patalpose geriausia įrengti šilumos siurblį? https://www.alytausnaujienos.lt/kuriose-namu-patalpose-geriausia-irengti-silumos-siurbli <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/namu%20patalpos.png?itok=5bp7U3Mu" width="344" height="287" alt="namu patalpos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Galingumo vertinimo niuansai</h3> <p>Galvojant apie patalpą, kurioje bus montuojamas šilumos siurblys - pirmiausia reikia įvertinti reikalingos sistemos galingumą. “Kai kurie klientai renkasi šilumos siurblius oras-oras. Tokiu atveju mes dažniausiai siūlome komponuoti bent jau kelis vidinius blokus, kurie dažniausiai diegiami 2-3 būsto patalpose. Žinoma, viskas priklauso nuo kambarių dydžio ir patalpų išdėstymo”,- pasakoja specialistas.</p> <p>Blogas pasirinkimas yra pirkti ne tokius galingus tikintis, kad jie gebės apšildyti visas patalpas. Tuomet įrangai tenka dirbti našiau, tad jai reikia daugiau energijos. Kur kas pigiau yra pirkti tokius siurblius, kurie atitinka konkretaus būsto poreikius. Jeigu Jums reikalinga galinga sistema - <a href="https://www.specdarbai.lt/silumos-siurbliai/">užsukite į https://www.specdarbai.lt/</a>.</p> <p>“Visada labiau apsimoka pirkti vieną įrenginį ir jį naudoti viso būsto apšildymui. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, reikalingas komercinio tipo objekto apšildymas, kuriame dominuoja keli arba net kelioliką skirtingų kabinetų - tokiu atveju dažniausiai verta įsigyti kelis siurblius, kurie montuojami tarpinėse vietose tarp erdvių”,- patirtimi dalijasi ekspertas.</p> <p><img name="Paveikslas2" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAY4AAAFNCAIAAACYGh8xAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAgAElEQVR4nOy9eY/dRpYveCJI3j1v7qndki1LZcltV3mpcndVd3U38PCAAWbQaGAwg5n5MvVhBhhg/mugax4wmOruV3hd9WxXtXdZkiVZ+5LKPe9KMuLMH4eMjGSQvCQvbyZl56nu9NG5wYhgLL/4ncNgkCEinMiJnMiJVFv4cVfgRE7kRE5kspxA1YmcyIm8AmIfdwUSZWdn57ircCInciIFZWFhodwMqwtVADA/P88YS4+mJSUobGeMAUBhXWWe3X6UfyMVSLrxsuy6cfpuipRYLJOM9lddL719zDFP/4ydC7u7u2a2U0qlHUDVIqSrfyo9JUFSJkl6pA9SapJuNyuWbofDc2/WuvnPmdrLfWiTUmJSwxa2R+4ilx0OT+ajtM9IYmdWkj1pskwplWZVE+de6ZM5aVbP2v4D1pMsP2B7pSpTin3K1a4UqTRUgeYiwRROWRZdZ9F57dXXp3TiptcjLCDWPjtdLzSv/Ueox3bWsUuloSriNBVw67LrWZjtLCoz6/uqgl6pCuS1n+gVkUpDFUkKqzRJAZS0lua1v0J67Jo5pT1Fn6lTcCJHIzpmYUKkb9ZSaaiaOMqTXGjdfqJH9CyNlteeRT+RV1eSxsBRSqWfAILmA+rkPK8eye1En4WHVa7OQpmoz6gCJ3pEZ3naH2YglWZVqkX0fxbQC194BHpFqjFT/dXN/EQHTXK1f+lSdVYFR+tQHJdHdly6XpnZuc8VucETXdfzNuaxS3Wjnjs7O/Pz88ddixM5kRPJLbu7u6W/WFN1VpXLQ87oXc9UP96/x3XXKbrZO6rCkS4u3X70f2dxR2YDHouet/dLl0qzqtKB+URO5ESOQGYxeSsdVsdJG3MIv1UC9U/TjsY+o1i7WhBKtKfrZmVmrRdunAL29O47kVdFdKKECfuqkuxlSaWhCibF0SO/xsZTc9lLzzCjXuCSaeKphe8lr/0Ep34YkjJWs9hLkarHqkhm5ISf/J34t5RGPi59ps3yA9BzXVKsiUqU6vLzk1jViZzIKyonsaoYYXlCM6XragEprB9vrOoI9MquhSeSS2KH8VFKpaEKMni/uUIzM437TKPPup6zqHOBezyRV1eOvVurHqtS3q+KgJi6ShnRs1x7ZHq5f6twRxn1SO/oCSJ29TfS9RPt1f+b647MxqmCnt7LsZ1brlSXn5/Eqk7kRF5R+dHFqkhw6vOh9HhNul0tCCkxqXLtxxurmrWdncSqfhAS6WtlIUmylyuVhqqjD68kxY9mbT9K/Sjv8QSnfhhi9mNSz86ux1+lWJWyTKlP9Ld/nH8ntkyxBo905az14/17XHc9UZ/YUxOzyjuKSpfq8vOTWNWJnMgrKj+6WBVqn9uEI9wKNDtdLTh4sq/qRF4pUTMxZRhHhnS5UmmogvC2jyWmMws9JY5z7HWYtX4ir7ToM/FYurvqUJWE4rqetLAnpa+Unv63CjUspitJ4ZUZ7T+Av3RrZucmDdcs9iPWi/V+iVJpqGLZApZJCUBraJLYUmbXxBNznmYVyjVbCpdSfYnM6nT7CctLEhaKbimsz0IqDVUkUy4piOh53ng8Ho1GQojIYJ3d2NXX0vQE00hGYDLXRrNiuYaamdikDxGdlFx3rSeOvTDSyHpBZjLTnldSVrtp8owwyqMUKppzXq/XG41Go9GwLCsppV49fQAk2cuVSkOVaoKkIZuky1DG4/FwOByNRlJKNU8iE8m8XB/3usI5TylUWWLpXux9lS7p6DPxnxnHWSxOAYCUEuKaN7LYmJLEgCZCVeTa2DRUq2KSC1sjK4FaKSGuxTLWKr3dphTdaxkOh5xzx3FarVa73bZt27KsJDxKqdLsxnaloQqKxqpc15VSCiGEELZtt9ttM0+lq9wiaUx70hRVksSkjssL09En4xgqMDemJwVTYrre7Ol4l7dKKZdP7NCUkVO4VkcgnHPP8wDA9/1GowGpzP0kVhVIsVgVIvq+r9YE5YSnN2W55DaJv8wasGKHlPo7cXpMWc9p7i52BTKXokiaLNlOCVUFrtVzIEnJ5xgxK7ZoBfeKI8f+VYlj9VlIpaEqMuVyxafMrGLtSeXmsmdJmd29ggxxnyRdL0UBtDnVk67NWL1pJAllUny9iWQ2XSI3mEVX9SxwbWzUIl0qyLBMpmz6IhNboFypNFRBHMRk0W3bhsM0O+MgS5pFpUxjHTUiIyDyV58kepqka0uxz4jAY1ygKksXpNsjt5Ml/ZHpx+XfTfQbTOpq6hDWP5JV3qYoXaoOVeZwjPUUwGBVnHM1+VVWeraxupKUXs9Ic1IqHFtu0sjQFb2IJHtKocei6ywv9mZnqk9/C8UWyxQgmAjKYEiWIReRaW48UvSUOZQllYaqyFhP0iPG2DWtxEbMPmqJHMXWIb0+SY+HUsblhEr/WGVKvCudH6Wsf5CtfwuzmPRbNteVWOTNqM9CKg1VJCnsKUnXr43tzmlIfhZJH3nZ61NMTJI1jZ6XFCTR3qSqmgXpkmKP5GBWviyZMs9cbX6UZcUWZzqDyp4EXkn2cqXSUBXbf6Ugiz67TMno4qXoKv+M8Kr4Vyk+F1Ug78xP4v/6kI31QCP/zDgDTRTLxRnN+ky8JCnzLA1SVqeo3JJ0vcQpB2ExnURKmb4G5OqsUqTSUAWHY1VZpj2U7TPHNn2S71lALwWOJ+pJPCvdXu4KiUf+uo9ZYlIdIvak3Cbas3SEMk6jFyg6ow6GL3IEPZVFKg1Vpv8c+cnU4TBmRRo9ItMMSsWDstctVj+a8VdAT3KoYQpR2aYgQt4MU341GzwyopLsSSMqxR4ZabPGqdmRFww5vr6vqgpSaaiK9HEWVpW3CyNLa/b8I1QuKc8S5YgHzYwmw+zmWIFCy7WXdWsZ85lRS0Zw+QjmYEapNFQpKUZiY+3pmefN33ROY+2c8+lDCWZZWfRYT6dEPVdlytVLvJEI1kzfWaaeRdKdgCOWFB6XcY6UK1WHqgJxDR01ZtF2uguTkbpPREPTs0haprLbdT3vOCsA3xP1UjKZaaEFHLGJviHEdVaKsEnBtZS/WfKfWPpEy3FJpaGqcDPNDt1NDMoY5kiqEhEfM32JcY0pZXrImIZDQXmBrdIlqZ2T+iI7WhX7W2IrsTBWVR2pNFTFru0Zx7diE5gcjUpyZ5SYF5qjQbdEEujkKLJ0p2R47FL6Qloip8uVbaXa9micu2mK0B1hVdukcRtb7kwpWKWhSkkxP1nhlGpH5RUqXbfDJPoNWmgj4gDGkvCJbgiJ/qglIxzTyVm5wiXTUJsSaVGSrksue0pi05iSvrDMGoMi62jS+prkchbQKWcaY3o1YvWkNKVL1aFKR4SkrjL1idlG2v1YPCzd14usXapWSfbYu0jRjwunIveouyqmrt9ddrteYmRdyWiPdEqB+RZbUJa/GTM3q51kT1kwknSzOyIpSxnt00uloUo1n/7PyK+xurmq6xfqy6BKnD3ziXoWSSlOtyTZs4/yaW6kLP0oSzTbbaJdsdpcq50pZkHpf/PmXFg3aTuJQreUWlUEp6DiUBXBmlxOh8phondgpomsV3oRJtkuILmW7sg9JrVJrMcXuTVzHU4pK6/drBtJ+p2aq0jsrzP1LFT+WXycGRV9BBeaU4OaNxI+jwzO6edgWVJpqFKS3dNRMuUoV2M3qeeUXmDPFGgDRc9K9XTkp8gimQS+kbLUhUnIle4m5LVHdLO4JFF3Z86ZWPuMpPQJhnEOrKlDnjEDWvtPX+GkHJTdrGp2vXSpNFTFTt2JolBmGgaUnWbHzv8UPYlHpI/LjJnHFnQsfp/Z+CZ0mpU3L4nNOTafyFXp9li8MCszjegcNmmxSWdzsZWJpc+xd1FMVzmrRzdTt0Q5UmmoKiwRtJqdFOtIc4CCNlwiYzG2iCz26e+93GEaC51ZiovYIzMqglxKslCGLOmnkYx9kauXzazy8p1j4UTTS6WhKmkyZ9GLtXvKyp9uz6ibN6WLqrb5N7aqueyFJQIEeRfzI5gASehTHUmpWIEhFMkztkci9gg/jV0XVUGoxT3MBDBpXsyoFyoNVUqObE1IWvlTGEGkXyfqkDrb04dRuh0SxveU7gAe3oam6mCWFWvP0/wlSLneUHYgnqino1UuvcDNJqU37aq4yFA/dl5WdaiKOEEZ9aSGnti1U65vpq5yjvRi7GTWk+UaGZFls5iesiROk/lRij5a8uqQodMj/VisKZJALZeY4ySST2G7+VOsc3r0UmmoUuMpYknXI5JrPGWcb5i8W920R66Cw9OgGBbHlpteIhRdYM0bn94+O9HHTK6/JvdJGiET7zR2/Yt0k56yMLKndFNhe6RKFcEpqDhURdorIzPSL6fvv09TBx1TVLa51mFI6O9YdItYcv2NrXzSKqpX41jsVZMs9cyC4Fl0MMAxSw9OrNj0Tc0YS/L7is3BEqXSUKVkGqejmHNnDqyIMqWuxpY+ZHPpkOD3RYZLRVbFSAPGIjgiovZ2iG48mkpmLCg2Wd4hqneoMmaEgHT8mphJlgE//Q2WLpWGKrNxs4jeXuZkLuan5NqFqE+2WOqkl2s6DhntuZa7Koht247jqJvyfZ8xRh+XBQBEdF1XCGFZlp5MCOG67lEeSJJlqpsdMZFQp9hV0bF6iqJLXr6Tokdm0IT2OiqpNFRNL3q76yQ5dn2LtUdYTMZC4fCYhsPjLNZ3U0OZkM5Eq1h7bJ1NPUXMG8yy8BbQpZT0HRTOuWVZCqR835ehAECtVrMsy/d9ALAsy7IsIQT9lMIOstiztAZkaM9IV+q6yZUidmXU7bGiVzuSLAn1slR+op7R5Tx6qTRUmT0EmdcN1KRwBcxBlqvm5lWxsKgjWoR8JU0APTe9nlkaJ8uab06kdPtEnTGmEIdz3mw2a7UaInqeNx6PhRCUnnPOOZdSjsdjAKjVavV6Xb9lc7Uwp2uK3WyxKfXYzFN00JbPjINqmrKmF3MZy6iXLpWGKiV558aUkoIOUDS+nqJHsoW4eR6brBTdpCQmhppVjdgxgfTpK4c5wzGkWpHMFaiZDTINa8jeJkl6SpdllAhzSXIw9ZofO0boNc+uly5Vh6oIy8gikfYq5tRA8sAtvZ8yZhLrqaXbM+oQN0Mm3qbZPiaRUXXjnNu2bVkWhNSJSrQsq9FoEGb5vk9Ip0iWEILcQzg8vaecEoXXlaRGg5y9nwtrcmFEsdGePsUKIPIspNJQxcLYTeFroaQFOW8dUvI0b2rioEm5hYjzmFKNFLuZvwmF6Zmn6IjIOSdXTr9N3/cJvBRskScYySESqFJKLAGcqMe2RpKohs1+v7GZmJ2r91reDDNK4dE+PXOckVQaqqbnwPqAKHepKVeyjNTYNGbiSP31iZ3dbuaZl6kpnYSC6MPhUHl29XpdSjkajXzfJ25lWRYiEnjRtRRWT6KQsxbdCZ0GVtLTl347kaUrr55UvfQFYCI3nF4qDVVKCiwRpZCplC7UJe/ynl0K4On092saY90cM02Sy0xCLh5tyiUwQkQhBDGp2KtiozaxKUu564gORWf7kYFpupTS+4VzK10qDVWm451F9BaPpVTmKJ+Yf0ofmA5dFj1Suvk3qfS8CDtRT1oeTTse9l51XhYLxGahCqH0niXqRG6gupAsylHSy9LbTemR/tW7PjKK0u1l6dklfezpt2YO5shSGhk5xeqsGtwc2McrlYYqmBqnI6QmaTBlKcWcvYWrl45fuuUIlrKJTh/ETYlI4vR1mNiT4zjNZhNCeuX7fr1ebzabUkoVrmKMCSEohkUV8DwvsuRMvHETbbPfr4m8pr3cjki5KvauY+s8sT4zGjxHKZWGqkg75lofJvoskNkpM2lFbD1T1vwINqVM7OxDJ6msSIbl6rEyMQHtk6L9n8pCzqD6ghM5hqorya77jOlFpFQjacJPaS/L19PvOmkkm3Y8HFjMBcrpksToj93/rTRUKSkwoyKrDcQ5eumLldJ1e7H6xAJoFlybhWSvQ/ZxGavrGXqeRxvQlSAiWcz7jVSgrPpM33QZJUvnpozGKSHVTJC3kilLaXa9dKk6VLG42E26qPGtJPITZAgQxOqRa4tBTCx7SikxJdu8UyKyFEeKK90egRj911hGkMIazBsvrE8p6QAR+6upZ7nHXJUpdknG5qpIuKrSUDVlYC99kk+fZ3rIaWK5+pqf8ZJIcebfvJXMuyDnsqvi1IScOM9T4nSlOLmlyMQMk3rWtE9ZNzNWVbpUBKeg4lAVu97m4vmz7shIWXn71QzfZtSnXI1nLUl9AQl9qixJ/WWC3TFKhA0l6XD4Zs3WyJhJlvoUuo94SYlVZdFLr48SPjlJBUQfwRl1mFmTmdmqossi8xP1dHpSwH4iEUlvwGmYXUYnMUvdZroSp5PcJH129ak0qzIDtFkke9upQFhkWUgpNJYaxJaepc4ptDHjhRHF9JJi7bNg9bEPqsyCIpaJCVSDl0skY0lBEj1Poe1ZCsrud0d+xbjnCZAfEWLzmViHKcMvpUuloSoiSTMhfYQlORSRnpg4hYrVdqKomhQrdGL9Y+0lznkzf8zwtCGXfRqkSBJ99urTMgJhpj2vJPVplgxTOjFXfWLzYYwlHVg4U6eksFQaqgrzqcj6o7Mnk0lFrs0uxxgwiszbwjEvXU/KM90OmVEyNk0WOybE1KeUKR23KaFz+hsptyli+fjsOHgBqTRUQdHQgC6xK3z2bibWk4UpZBfT6YhNk55J4ZmWpCdh90R73h4pJkd5ZnEpMutlLIWvZSw6QhuTPL6K0KtKQ1UkVoVGnC/JrgNc+sKYhEEmrsXmM/HaWDEnf96onJ6DeW0WvbBEuGRk4S2lCF0qMk9IpgfiXFfF9t3EHHSX1swkpT7m7NCjE8culYYqkiR40tNE7Bn7NZI4Jc3EiiXpWSTWY8oyppPiXGVVLKVcEyvLLWJ2GRaW7GwlRXIFDcyGzViH9AGQBez0d54qIpWGKpO8ZL9qoocFh7mAmTh2NpoMLnvFkupQLJNyw8zZC41lpoUzKZYsMjCOrBHKKmiafIpRrZQ6xLYzizuy8ciYe6xUGqqU5Iq5UCvrR4hAcrw2S+mxAebs8828MKIXllwDtJQBFHvvsdXQ0/i+Px6PLcuq1WoAQKd9cs71w4jVUQr0eQgppWVZnufRVao3zfqUNTGOEvSTIg9Z4nFJjKlw/ZMW9Vi3Ma9eolQaqvJGcEhil5r0TApEiGIXIrMsNJ42JsEr5MSyCOlLujZpYZxoz5inGQox7YPB4Kuvvmq1WteuXfN9/5tvvvE8b35+/v79+57nAYBlWYuLi+12++XLl9euXdvf3x+NRufOnfv222/PnDnz5ptv0qHssaGAjJKUPkv9zTYpUG764EmyZCdNOvyld2563fSfTmJVBSXjzAGNvmYB+8L8NstsSYJLpWeJN2WRifGp2MUzI/hOqY/H44cPHzYajdOnT7uue+/ePcuyzp49u7S0tLOz4/v+wsLC0tLS1tbWnTt3ms3m3bt3B4PBz3/+8/v379O5xhPvN0KfY/s6aQBEFox0Pa+kEJ+U+qhREdEnlqWnj02Q9Cmg6kuloarAygmZB4QSlrB1YCLKmHrStZCZHxWQAkv9UQpNDyHEo0ePAMC27fX19VOnTp05c2ZlZeXf//3fX758+Vd/9VcLCwuff/75ysrKgwcPBoMBIn722Wfnz58HgMiSky4pTKEsmT7niUMoZQnRgTVWnwjTuRoTKvNko9JQBXHok8uZ0n9NWm3Sey6Xx54xE72GEQ8xoh8XA8+FDrqYFVZZnT59+t133xVCbG9vM8bUJ7boKtu25+fnm83m5ubmL37xi7m5uX/5l3/Z399/8803TS4wsfIFap5dJvYInQWYsrbpznXE38yLI0l6ARchCRMrshBWGqrSx0QS51KNrrf+xHFQDBGyXzVxnYwFrHSn1QS+WD1jJc30BfTYm3IcZ21trdFoLC0tSSnPnj2LiBRT73a7nucxxlzXpYD622+/fenSpXq9/t57762vr9OnbqbE6wKTbeL9xq6F6p+x7psOUmbF8lKYCCSlX55loVURichimbE+s5ZKQ1VEzNmYYs81Oot5Z5EwROEZHlH0vykViAyjLHoWyZtn7PxUFtJrtdrp06cHg8GDBw8WFxdPnTq1tbV1//59Okb99OnTm5ubz58/H41GFy5cWFxcfPHiBW3qeeONN0rZpF7AR554j2aGkRs3QQpyDssU0VeyFN8iUudc+VcHpEgqDVWx7Z7pKgaApOeLVU0jKeiZa33WK1bgqmJSViOYgojNZvPKlSsEOo7jnDp1ij6oRQ4gnbnOwi0mnHP1uS2y2LZdegfNNKsUBCmxJrFwObFWBfLPMg6zMLsppdJQpSQLfT2Ea6QjAwApMcAtrUH1fTopk98kPpHVJmP3Z6m/WTQeDmNFxkTSuqfs6ktWkACaUGi9zSsEQ/V63axnbGIAIKcvYiylJqro2KmlGjwyMIrpU9Y20sWxOovbn5UdwmJdEP0rZ+avefUSpdJQZU6wLBK2FGKgxwBQip+YNP9jdXOUREZPkmRxHiFuMCWhc0RnCdEuM59IIyctktMvntl7M0vOU2JH0gDAUCBbI0Byj2Svj8rWbNiJpU+sgFnV7OtTJMhwvFJpqIpI9gGEKAE4IMR2R8oKULhj1CoHh4fpxEsihRab/7GZZFnozLmRV88rpVOk7HoS3UharjBDvCkX8TH12D6KhZtc7RZJHLlB/Stn6r5SFu+KSKWhKn2CJdmJOAMgMOJVMdQD4mZyXm+IFY3v5CrIZEwZM4l1+pKcoFlLbFsd8azIXlw6Y8qYZqIeS3vz1rDYVVmWMTg8L45dKg1VSvKOBmXTvb9YHydSSoSKq2QTvcKIpFwVW/PY1Tj9HidStuxzKcu4z/6efbqjp9uTvOBI+oklUsfFdm4Be8ZCs9QKEjoXDnd00hKStxoZL8HDMdCIZKfkRyyVhqpp4Dx2HqYgSMSYTqFVmvQaFljGU64qMXAQCYtk17PkrPQk9MkrWYrO5Q+aeBQpokC1TZhIASmz0Fg9qRopkJQF7vVZEFttHWQrQqmg4lAVkYwzSm99XS/sr81OMtKu2UlRulok/4kZJiUuQC4m2ktv3th66pho/p2yuCxpMi4zkZbRWWp1pNJQNXF5gYTxR89bEdH3hRAH3x+P9WKOOEhcuLi8F05MP6OxqMK0E/M3V+8CwJRXcuU/o8RT3mPGy7NAlZnGnFB5qfeMxlWloUpJ3sUfEVzX3dnZ2d7adj2XTkeyLEvfamQWkdHpy1JhFvfgWf2UvS+zF5cxwyPIJFc+ZitldKPMTI5GSimrMCKXdadmswsh6ORPx3E8z2s2m3S4GBSZfTPpjkpDVXqANkU4d3Z3N58/fz4ej4fD4XfffXfx4sVWq6VjvzklIkXHcrqkkFYkCqZmbKzF/AkOT/KkNGZ6JZELTZ1ux+SVekEpxSX9M/JT7K/TgGABqMoOBEmeTiSGEFtQxomaFIKIKLSVP2I0B2pS5rG1Tfmnmed4PL579+6ZM2fm5uYGg0GtVjtz5gxU5vEfVByqIpKRgiKiELjxckv4ol6vP3nyZGNj4/r1641Gw+zXjKtBLCRF5rOOIAoRSNEBJYIvlIB2zyuLiWsqw1icMouO/SkWAXU7ao+lIiWCgUSxjRDbdDMd7rHAlEScY6duCiIkjRAMJd0esai/kTR0EkMkQUpuEZ0UHezSIS+25rZt7+/v0xmHUsqNjY3V1VWzDY9RKg1VSdiRbkdE1x2N3RG3OLW7OhUXwtkYOwjSM49crhsjUxEPn6JvQkYkT4VNOspAHCrBYcwyf0qCJzOxmUzPNnJrJsZFEuu3k5Igu+hXpSwhepp0QpGSJh2PzNzwsOgZKrxIApTI5fRPepcFjSNZIkVguCRHKhMZGEk3xbSgBIt7xCSlpGMOB4OBlJJODcPKxNcrDVVKYkdSij4cDqQUiFir1SzLQkQhhO/7EDd0YnPQ/xmZpZFZHZmrymIODoVEcBhHVJoIn4JwXOqX6P+MFEq7kNMJmk73kqAKDkOMPhPMUat7lCaQma2aRdRtJvVvrJhnMKiGhQSGohQdBUx4ilyoClJsKJJM/6uTHdIj9Cf2KpUtFRFbefNC858pOUd09dK4ZVmWZUkph8NhxpY/Gqk0VBWGc+pgmo3tdvtnP/tZu92mDw1AatPj4ZVNMTK9SjoSpVdYpaFxoJM7Exoil0eQKDb/pMuVYuJIbBGxv8am0Sd/SjI4DBOgtfnEPk25PKl0swgdffQ8U9Y5PdukEZK+vMVeFQsQ6VelY4r+z6Q06psaKXlGpFarXb9+fTgcElTpX+hIuuSIpdJQFZHIIpmuU1f1er2f//znu7u7ePg0hSyTzfO8ly9fjsfjyOIZ23lJgyBlXumol/JrpIiJS5xZYsoMj+Sm2i392vQ6mDelv6w/EWhiM9EVnSdGckDj0bvejDpGZJ+BsZdDQh9NzERdmN6GKeMtspRG7FSltbW1VqsVyS29RCnlpUuX5ufn9/f3yf+omlQaqiLrpGlP0emfKysrw+Fwfn7etm3dmY9dZnURQoxGoytXriTRjYySwuNS8oylbJEEWfKJJJ7FCjl9nrHz1mw3BZoV8UdmLekUMpIsYhmPx47jqLN0soxhciAGg8H8/Pzu7q6eW0ZykL3OxaTSUKUkL04xxhzH6Xa7QohGo1Gr1SKOAOlqUTKXYkIxujDF//pBykSg1CVLygLzLb1WPxK0yijmCj0ajciPg8PtFjsLVBrLslqtlud5S0tL9DTQzL8AYyhLKg1VxaCBMVar1Wq1WqfTQUTHcVQPxdK0pPDN7u5up9OxbTs7z/8hSSkYBMmcLhcxjCT78XCrLGJG9DY2Ni5cuGAO+AhsmV1AUapms+l5nuM4UKXludJQRZKXghIbchyHHmTo+STpsfEd13Vd11XB+HLlh0EQMlZePyCpwOWF01dNUuxLTCEAACAASURBVKIBZQkiCiHG43GWFcL8J2OMjod2HEf5IhWRSkNVbKem9LTCrGazqb9DM3FwmGjFGFtYWNje3q7X6+YRriXK0U+/jCUmxY8KF/qqA01ZMtN2oE0G9XpdkSY9ip8e0Vd2egut1WpFiFiSfjRSaahSMrFxI7rjOI1GI0sOkQTqAS1jrNPpPHz4UG1sgZnFDkvx83M9pCsAHAXw2owAgjHEfwz4NZFB533uYTap+qeUcmtra2FhQYekXANMeYKRF9EKZFWuVBqqCsOBZVnNZtN1XchMrEj0xPTpFH1rldlP6U/xUhLEZjVN35vEvtyRpL4ik10I8dHYQDDrqpYiUz751SWdgEyMRaSkj1gQkZ7ira2tgdaw2UOBlINlWY1Go2pR2kpDFUneWBUAcM7b7bbneb7v0yPbAl4P9ZkQQj0KMaUwVJklTgNVSSgwUzGDsknGpAcasZakW4h9EpKXj+SSpOct0+emS6TFMtJ/PU/dIoSIeHyQDQHVA3EKLM7NzaUM+2ORSkPVRAabFCOkcNVgMKANnPrikH0NR8R6vd7r9ebn56e5iwJSDHHKpSczRYFXTrKf1xwrR9aG9CCIxnzGBQC054OIKISo1WqtVktFe/MShRndbKWhaqIkrUKMsXq9Xq/Xx+OxEEJBVS5nUErpOM5gMFBOe5b6QFzn5ZVSrpoStmYEVVlW+GMXs4ZTfuQ5+y1P+Wh4f3+/Vqvh4Y3sWYpTw9W27Var1Ww2C5Q+U6k0VOXd2qPrFBcUQmxsbNTr9ch5QLokkRGaVOo954nVm8jwy8KOjIkrGAB6JaRYlKoU/I3EhpKGZcrl4/GYRnvSEh6pamRB8n2/2+02m021GzFybXa9dKk0VJEUo6CMsXa7PRqNKC6eghdJfU90zPf94XBIPTclv50SPk6g6mikcCw5L/XWna/sl0Occ6DydF23Vqv5vh+7HzC2IL0+o9FobW2t3W5XkPlWGqqyrCpJGMQY45w3m83l5eX19XW1n82cw0lTmsLqiDgajY7yUUhelMkViD0W/JrIFI5X8nZursRTBrmyCyJ6ngcA6tSj2HrG4hTBped5i4uL9Xqd9qmDAW2YYY/V7Bz8SkOVkqTxPdHebDbpXAvP82LfaYJk8MLw1XnXdelt5xlFDTNiTeFJHoGqFJaqS7FYmzlkszRX0uIRqUNsVubcSL/B2BpGIkTZIw96+tirIps8Zhf4k1LSmkqPrc0qxVZS/ZPqOTc31263VeYRpYBeolQaqqbvV8uyut1uv99/+fIlfQyCHX6OCwnzRBk555ubmy9fvkTEjCtk6YtMBEyLZaiD1NFIUuTFnOS6ZA9gl3U7eTNJgvVSKhOLs1kSE0gtLi4SpYqtWBJOIaKUcnFxsdvt0naq6W+kdKk0VJEUi1UpvVarra6u9vv97e1tCjkxxlT0ihnPECO4QHR6OBxSfD0yCNQlsVkpmbLvzTk5cQSnW7JPhvT8TTqTkrl+FUvdaZVOo4pJElMz66Pb07OKWEpZk2LtSVEn+smyLGL9zWaTKFXkQpNb6TqdU9xut9fW1qr23p8ulYaqUigoY6zVap05c2YwGOzv79M5PnqCpINu1eWdTofQTT1GLOzaxIZF0uetsmcsMVKuySJjRX9lcprByuLe10+q2xGI6d2bopML1Q65SHRGiEmpSRJxjkVts0TGmG3bjUaDc+77fhI2weERyBgTQnieV6/Xz549Ozc3N9PXXaeUSkOVLkx7UBI7sVN0AOh2u2+++ebjx483Nzdd13UcJ0LWkpBOSkmBxiyDPlLhjHaW/Awoi6VwTXRJ+UJiLLxOU272ZkwhqrHZps/2LFkVmKhZVoL0zPUaRhi0CVWx7I9EvQqmL2xJUCWlpJDW0tLS+fPn5+fnzeOti/kxM+JllYaqJK8nndDG6o7jLC4utlqtFy9e3L59u9fr0be29BGQQuJKZAexvlgxupTxquyZl/v16UgN9bUhF1rlKlH/p9537PAnHtIlqdPzLleRDLNcO9HTT7Lg4ad+EfakKyx83gcAV69ePX36tDqJJKWsvHrpUmmoIsHpYlW6Xq/Xz507Nz8//9lnn21vbzcaDXosyBLeQjCNuRZ5mNR5E1lDOlBmHCUTPbLYglKWcV3Sy41kovdFiiR5PelXQVx/ReqZBWtUmlioKlCT2EvSncGJ+esyETj05ZDubjgcdjqd9957b2FhYUYnspUulYaqifCRYtcT6H1GzwQ//PDDW7duPXz4kE7gS4opxA7NUtxACHEqi48zcSRNw7CS4KBEyqbS5H26V4CIZXSyJuYwJZToxcV2ccb8sxOxlJ7Vf5JSuq575syZa9eudbtd9Ux8IiEAbSqdOICJMnH8pdsj0MMY63Q6165dGwwGT58+Vd/dSkEosyBz/KWMyBT/McIgMnqaJraaKFOi0xpbaIEMUxKbradP8ix0xuzBLHXAuJ0laurqvROrp1yuFxc7MCKUM7bOWUZU7BiLXYHoiJilpaW333672+1Gfk0a8NPoJUqloWqmvNSyLMdx+v0+QRWkAt+UrZ+R9UwZVCqWW+l1SxLM/ExNpYfDy3X2CyMzx0STdMnC/lKqlPeA5lxQlSQmVJl1oLOMHccxX/GrvlQaqkhy0c7sumVZS0tLP/nJTzqdjr41NFfFlF6449OXx6RsSxxn02cVG9UqADGFpUApWXzAYkXk9QCy5z+RVKb8E0IEX11d7Xa7VTuLKotU98sfOzs7sz4oqrL3fiInMlOZNaXa3d1dWFgoN89XgFVBIfY0McoQIS9JEcRZ61nqOVM90s7l2gt0Vro9qdFmwbuzV340Gg0GA/roJLlXevTzGOtWom62/8T05UqloSqF007UcyWesqxXXceEfQ9l2XN1Vl77seuIuLe31+/3d3d3nz17Ztv2T3/604WFBR5KReo5pQ452790qbQDSBxyRrGq6uhweJJPSdAm6vqFee2F9R+q0Mes+v0+fZCq3+9/9913X3/99fLy8rVr1y5cuLC4uEiR0OOu6ZGKmrwlSqWhqnCsihlvopk+RQXtSfU/Fvs0eqywbI5eubpeUJJ9Gl0IsbOzAwC1Wk1KOR6Px+PxcDh89uzZ8+fPa7Xa2trapUuXlpeXa7WawqwqLJAz1U+g6kROpEKCiMPhcH9/n15M8TzP8zw62IBg68mTJ0+fPt3Z2bl8+fKHH37Y6XRela3hU8oswuqVhqrS77aCUpaHVWX9hyq+729tbVEcXUpJUKWO30BE+rzbYDD45ptvvv/++7//+7+/fv16t9tljP2wG+dHx6pOYlWvBChUtmIzFSnl3t6e53n0cRchhOu6dLABJcBQhBCj0Wh9ff3jjz9eXFz86KOPLly40Gq1XsV9mBnlRwdVJw7giVRWXNfd29ur1Wr02QUiUHRkI80pPCxEu27fvn379u3V1dUPP/zwypUrr+JWzCzyo3MAFVQVYCvFIrhH7x+l16dqepYodZI9VtcbxLSbnZjOSY+MCwsh9vf3AaBWqwEAuX7j8bjf70spW62WfpA/4RTRK8/z9vf3nzx58uDBg0uXLv3yl7+ksw3Mow2rppv9laL/6FjVSazqh6H/wATDPZ90iBBRKtd1t7a2fve73w0Gg7/5m79ZW1tzHIce+SmqpZTxeLy/v/+HP/yhVqv94z/+4/Lysm3bPySGNYvJa/3mN78pN8eyZDQaNRoN+KHHqnS+kFHXry2gU27F7MX0H5JgGHvinNPZsBSfcl33q6+++uKLL7a2tr799lt6LNhoNGz7YJe16krGWK1Wu3jxYr/f/7d/+zfG2NzcXKvVOr7bKlnU5C1RKg1V9Xr9WIpOmmB57XqCWPZalv2VEHbc3msWXV9IYu3EiXzfJ9IkhKCA+ubm5u9+97uXL1+Ox+NarfbixYunT5/2+33HcejI88hGUBZ+YGZ+fv7mzZvPnz+nz6+TJ6iXq1cGtEXuuOxZ9FlA1RF9T7FEifT3rHW1DCo7C2WiXen634g9tty89ldFr45kqWGsnbanW5ZFnzIit248Hn/66acbGxubm5v0MuDe3t79+/f/+Mc//va3v/3ss896vZ4QQp/8hFyNRuPs2bPvv/++7/v//M///OTJE7XXoVj1jsB+XFLdVfokVvWD0X8wIqXs9XpSStp6Tt9b833/xo0b//RP/7SxsSGEaLVarVbL87zhcEhbGWzbXltb+9WvfvXaa68RF5OHhajZ+vr6kydPfv3rX1+8ePFVfxdnFpO30q8rk5zEqorpJCXqJ7EqetJHn9sjiPF9f39//6uvvtre3qbXAIUQW1tbtCudc76/v4+Inuf99re/vXz58rVr19bW1sglVBSbvuJ37ty5hYWFL7/8cm5ubmlp6YcUZS9FKg1VivHp1O9Ez66XLpWqzBELRanUozp6nOf7/r179548eUK70lutFsVoer0egRRhFl31ySef3Lx58/r16z/96U9PnTqlZ04JhBArKytESXKdmPpjkEpDlZICbKVYEPHo/SO9PtXRk+qWxR6r6zee157UaMXsxXQAcF2XXD8AIMcNEff39//jP/7j5cuXlmWtrKzQC4BPnz61bXtpaWkwGPR6vZ2dnfX19VartbKy4vv+73//++++++6999778MMP6avrjDGKfHme12g0Tp06pShVRbh/Sl8cmVQaqiJtkctnSbo2r/1En16faYZ57cV0OpVcRdMJqjzPu3v37q1bt9bX133fv3TpEiJyzofD4erqqu/79Gl1KeX6+vrm5uapU6d839/Y2GCMffrpp++++y5BFXmOw+FQSrm2tkYnaMfeyDHq6T8dgVQaqkhKXBsrqLPD+5jU/UbsJepUSjF7MT22NytizyLEd6SUjuOARqk2NjY+/fTTWq3WbDZpaxVxrkuXLrmuOzc35zhOs9nsdruO49CbN57nzc/Pz83NffTRR61WiyDJtm3aq9VqtdbW1o4eBV4JqTRUKe49TYjkRI/oujGvfRo93XiM9olCOELBb/XMbjwef/zxxy9evBgOh4uLi2Tc3t7u9XqdTmd5eZkx1u/3Nzc3bdvudDoK72q12qVLl/7iL/6CwljEqobDIQCcOnWK0LBwVX/AUmmoUsKONl4DP/pY1Sz0CJ08lkLz6qQQjti2jaHr5/v+/fv3b9261ev1er0ePRBkjPV6Pdu219fXaRdVs9ms1+tCCM45vdXcbDZbrdb7778/NzdHDwHp1RwhRLfbVR9PmqbOFdFLl6pDFQ0XmtjUEAV0lVsWe8SYpOsF5bVH0mQH0Grq+j9Ne2Taqw6NTWAysiz2dD1SUC4dEclrq9VqjDFFqXZ3d//85z/v7+83Go16ve55nuM4d+7cITdwdXX1zp07juPMz883Go25uTl6Z5B+euedd86dO0eUisLnw+GQc05vAh77ihLRoShglS5VhyqS6SeViffp60Cu5Tqv3ezRjIhQTUmqZAS/zKZIt4PRXEn20nVVbSnlaDSikw8QkTZSeZ53//79+/fvP3361Pf98+fPO45De6mazSa9VdPpdIQQtm3T/oZWq1Wv14fD4cLCwjvvvNNut4k9cc7H47EQYn5+XkXTUwZDpNGORoe48ZyuJ46VKaTSezdS7nni9Ki4HOWqqORY7OZkq74dAIhSUSycGJAIZW9v78aNG8PhsN1uN5tN13Uty+p2u7Ztj0aj7e3tTqczGAzq9Xq9XqdDivf29gaDweLi4ptvvnnp0iU6VM+2bWJh9PVcolRmq1awMSfqs5BKQ1UKk0z6aUbks1ihJotWemS9msVfvbgke2z9y7VjKGYlK25XOEKUSkWpvv7663v37o3H44WFhZWVlfF4vLW1xRg7f/78ysoKY4zO2Jubm6MHhZZl9Xo9xtjy8vIHH3xA79YQ/Lmu63neyspKo9HA/KJXe9aNY3Z3ij4LqTRUKcnbUtPooM3toylxeve2sD7r4aXLUTYp6aajbdpTHHPXdYlSAQDxKTpM/dNPP93c3Lxz547ruuTf1ev1/f39Fy9eIOLly5drtdr58+c9zwOA8XjMOb948eLq6uqvfvWr1dVV9X1AOmmvXq/TB7io0LI6NIVlT7Qn6QXmRYnyY4lVZdfBGLJmMKWAPWVKYPIm4COzm7dfoj1CIdXtz9qeRVeXR+xCiMFgQNxHvVHc6/U+/vhjeoHm3LlziOj7fq1W6/f7Gxsbw+HQtu2FhYXFxUXG2Gg0qtVqo9FoZ2en0+m8884777zzDu1FIGAaj8cAsLKyMvEUUNWM+hiL2FkYY9KvNe0RJcmeVIGkfj8CT7DSUGU2zcRF44iZwvSSfiNqPKWM0WL2pDqUbk+5karZVZ0RcTAYsPAJnXoz+f79+3fu3BkOh8PhsNvtjkYjANjf36etBpxz3/d3dnboXL1Wq0W7Q13XXVxc/Mu//Et6jEhl0ZvP7Xa73W6bmJ4k6S1vXj6NvWpTqdIOYEpL5WrEpMRV6AmTOet/Y+06HUuxKz3Wrv9zpvZX6K8SCiFRnJtwSko5GAxu3ry5t7e3vb1N9na7DQCj0YgOBe12u3Tyied5tGWUlEaj8c4777zxxhsEfLSPdDweM8ZoR7vZieY/Uyp8ZE1k9nKSPgupNFQpyTiHU9Jk14tdpU/XXHYwiE/sGlvAXjUdNYdC3X4u+9HoFE2ncBKG5xFLKfv9/mAwGAwGADA/P99sNvv9fq/Xq9VqBDf9fh8ATp8+3Wq1ut0uvW3z8uXLdrv91ltvtVotk1LRIcWm16Y3YKz9WHQoOptKkUo7gEqmnzD6WIyzH8KUiY5n+E8FiyzQgYVq5NpDHRnJ37Sk2185iTgUquXz2o9ABwD6nB+dia6gijG2tLT061//enFx8cGDB8PhcDAYPHnyxLbtZrPZ6XTG43G73fZ9fzwez83N0VM/13WXlpZ+9rOfXbhwgcgURdNd12WMLS4uqo8tl7sk6A1Ylq7nP1GfPCbyS6WhKuWekxzpYg525IpIDgmsLYAoKhYAARhjMq4Okfz0X5ExKv0AMemmmUK/Q3aWMi5LsR+qaBn2WVe4RDuGpw/T/kzCKQVntm2fP39+dXX12bNnN27c+OKLL2zb7vV69N0a13UBQLl4u7u7Gxsbly5dev311z/66CNiWBQ7J+9yaWmJDtiDsuUIGm2iPgupNFSlgE7ST9lxKoImocJ0hy1IhoCIEiVKpNe1fE96vkdrI+PM4pZtW5ZlMc4tzi2bDv0PjnkkpgUQKgreGCCyA1A6qJhWK81NRIwkPLiRpPVNv82MdpWh0UQF7WZBlbUj4ng8Nk9QUHfked7333/f7Xb/+q//+urVq7///e8fPHhAaV68eEE7zjudDgA8ePDg5cuXV65c+dWvfkWfs6R86M3nRqOxsLBQbFnNKNHlcerGifxVpcTqs5BKQxVoDtfE1knRD/3FgBNJxCCAFAr9UyLI4OuSPh2dLXzaUyOCNZbcvPAC4lOB88cYA8Y5Q8ZombEs2+LcorcoLEIxizHg3LIszsNjbVkcqgUL2sG7FkSpWIBtAfmK3rIabUnEJ0uzJw87jUrmlFignKmuBk+KXdfpJE96Toeh66fmp5Rya2vr888//+CDDxhjCwsL//AP/3Dz5s0vv/xyc3Nzfn6eMI5cvCtXrpw9e/bdd9+9fv06USdFqaSUi4uLkY9uxa4cR6nrDZh9VYtt/BlJ1aGKJC//1HRERAqMCiFQSCHogY4Qkg7xF8IXvkAhfOH7KBGDT0sCAAOuaBCjKBQhHleFICIELhtKZBwQQBDeAaJEznwGiFIyAjKmIRBjwFgIU1QOY4wxDgG4AQPOrHDHIOOMM/WVpkCUPcBIhXmMMwBk0ViMOaRCtFVsjv5zMCi1kaoniO+dWLueAEMPFxGYat3DUGukz2pX6JNdV5fT637UvhCeR6yLEOLFixcLCwsvXrz46quv6Ij0S5cuXb169Ysvvmi32y9evKDjE/r9fr1ev3TpErl+EPRrEE3vdDrNZlP1eoE6m7qOJsXskXUuts3Nvo7t4hlJpaHKbJdcCwUiuu5of3fXdz1614FwKpi0IINECIAcAQEIUJBzhsgQAZlkwFAiQRVjFDoKyQ+AxXno1BGxChCNM0TGABlT85pR3QAAKSOJkixCCEYJg+mLjDEejJWAb1ucBRUm1gaMSuMWJwzkFs0xGXiZXGEjY5wxejc2hDbGOGfAOQ+wEhhTxA7CGkJ4w0x1hI4tWYYmhtfELLlJY3si8KXYzUmY0Y6IxHeI7NALNEIIOqGFwuqMsdXV1Vartbu7u7i4+Nprr33++edbW1vnz5//6U9/evHixdu3b9+8eXN7e9txnFar9ZOf/OTMmTMQzn+CQsbY/Py8/rpf3mU49t4jfKcse6Wk0lCV7IZkJZyj0RCE53CwHQuZJVEC2HSpWi2llFIgAkpkKBElAmOATEqJgBbnDLhEAAYWt8h1JBCgtZYhQ4pkIQAwqRY94lvEngCA4IBmPgBjzGIW1cSyLAxDVjRvghGDYWoEX8gQqgBFEFFjjDE/IFrgAQKy4I4IygJoOTQoeQA3dBeEW8BAIRiJpbgc55ZN/7Lof4wfirplAS6NjgX4a/wU06c6jsSuRiXaaYMCNQAA0PEJtm3TyS30ZQfO+alTp2g/1NLSEm1NuHbt2r1793q93uuvv06fz/rDH/7w4sWLpaWlt99+W1EqAKCPxc/Pz9OuBXMAK6OJIxH7UTaU0nXqOlGfhVQXRHd2dubn52P7L6Mupdzb33ZHfZsHYBFkTWABjMEB6UGVAEMYAxXMgjDAGryzqrBOCskAGOeUhikIC9CKCQCkj1BKxIBGIQJwYAIYIhBaoAzK54yHlI0x4ngAiDKMXQX/QzXJESSFz1gQaiO8wyBHCCE1uFEpJcXNlJEzjgBS+gDIOREwDhDyKboRRiQOFOljQYgNOLMYB8uywkNNFNwRKAILVCKKDBgE8HhA+aL0IZ0QFR4PKfp4PB4MBnTgAW0mIEi6d+/e06dPz507d/r0afLaAIBO+1xfX2+327Ztf/bZZzs7O4yxd9999/Tp07Va7auvvrJt+/333ydf3XEcek0HEc+fP6/wq8T6z0iPNHhEB8NzVPYf6XcAIT9JDtsaAYEhY7TTVXlqAVQp2gGkEByEMZsDzw0VyCH9DxXEB38BEUESTKAKzxPaEaSFuRHlAeCc+VJKRJrQwhdhtSlQxhiBlAzZFgOQHIL4U5CACgrnjyRiRL8TPIR15CwMRxFcQLi7QiE0YzzwhQER6QO/klqIM05oGDYPUqMwxoIAV+iuAhzQpAOfgqhcwOAghCiuAIsibIEPyhlnKiAXBOGUBCdkMkZ5Br0UPM0IORslBQAWNBMkTzYMSOihDQr0fWPLskajEX1jZjAY3Lp1a2lpaWVlZW5ujshRs9kcDod7e3vz8/MLCwt379599uzZqVOnWq3WBx98AGEcnZZM+nb82tpavV5nRhMdr66GkKnracxrD/XySawq5adYPqjbMfChwgkFTALSXIYgiER/gt4hBIKAPxxseAnmV6QkrXAZRtYP8lV1OEh/IFQjgjMIAxkh6oGQUqIkNERfUgUlSimQcwaAQkgmkVscAQnMOOcMUEqfA+eMSYJNzhhjQviIwLmFElFKpFg9C3AcGA+eGiDjFmeEShQGQ65uI5z5iBRPg4C+MUYOL5OMHqlG4ACCu0AZtiFKDIE45Kxa5wWwEz4e4AHqICKCbVuc25wTqCGhN9D3Pi2LMaBtIhbntVq9Xm9wm+sTSZ+E+mihEJIepaKU9Aqx4zivvfZav99//vz548ePa7Vat9sleKLT8mj/5/b29s7OzpUrV2inguM4GK4ijDFyJxuNRrfbreCHSPOi23FJpaEqFozSf4rYOedPHjy0bN5utbhlCfQZ445jO06NcSvcK3ywDgceDwAAMM7UfDgUF2aAoNgOAALjGj0BYMAwvCISldGrR0Uj4kFEPrgFqbiJxBAfMPgHoZuUCIgSpRRSIkDgokqqthTgCYESGeeOBUJKAHQcmzHLEwKCKURYHPAIAUIIZIwDUKgr8HQQwbZsbnEqlh4zAjJEoByC+BvnzDLA/ICfWsoLZiBlwFwYoJRSBFwGQUok6mRbFkP0PA8RGQOLM8a4ByBBShRSCiklIHBuMcY5syT6UvoMkHPGLe7YtTMXLiwur9IzW7V6oRGaoUYbjUbq++w6etZqNUSkt/kuX748Go2azeb+/j4F3ekjo41Go0bQ2Gisrq7S+euKuNGrOXSCAp30kjKkj0xSGFOKHvlLPyXZZyGVhioIm8lsnYk6XcsZP3X2TM2xaF5JlFIIKRFReq4bLKEQrNyMMW5xcrds2+GWReEbi7YUIzAW1ifkWYgSOGfAAUInC4CHXE53MMMtD1wxLZ3RhREoijoF7hRSpqBH2oJQUQgCCMDCjWKIgDTXgshYKPpWRkfaYXsC7dfgnDk2lzL0KhkTQiICtyxgwdNJAIYohQgIF0pkDIFJ8g0xjHkRbyNORMjJ6akCYuBzcwDkHEUAHRI4Q5QSUQJy27IBkDGU0gVEYBIApRRSBDSTc4sBA5CcYF+6wJhkwBk4waHkkoFAib393cWVVXZ4MOggohpHfYpGb6hgMHBOe0EpIl6v12kbuuM4xMJoBwznnN7m02EIEckBpA0K3W5XfUpLH9jV11UDmvbYe5mdVB2qSAp54wHPYZwxyyLCZKMFlgMAAAj8wKvjcBC5oBFLwRnhSyF9yWhrlOCcATCUEjHAE1/6jDPObaInNNWllAyAc87IyHnopIQRc0TFmzDc/4AaD1NQh+qdQg3fAqyEMHkY8GbAmKU8OhWOIgSUqJ4WhFWg0kOehgcbicJ9ZYjoC04JpUS6IwCQUgIGHwSWQtKs9qVkKC1OVEIi+oq6ISADZJwjgJCCSckYcUQhhZBSICAgE9JnAAgiBF5qAOCcOQH/RcYkA2p9zrkFgAiShRwzgHApQAryVM2VFzO3vwAAIABJREFUTKEVAPi+rw7PU+Cl0gMAfWmGzkhwXZfOWQcACsCvr6/3+30KpYfNdjCrWRihZ4x1Oh26RGUeW58UezFdr08xe4QoJf3zCDzESkOV2S65FoQw+BzSEYADQAhSBHZ1CWccuEU8nTEGDoQggQfXaHk4KABoQgWvyaCKy9N2Bdpa6vs003whOGcW57QR2uIWY5z2CliWRQM8iI4TqdaixQfodNAsDA7fEO1xgDByBAGUqRlIlWOhxwsMGFDwxArbIQR5KhfD/wSZ6Dv8AYiHkElIDB8sACJzpL7SMinJgwVugQBERMuygDuCgeshIAIHKX16nMkYs21ucc4AaRMu4wCMIYIQ2O8POu02B1CPTUMPGYgho/YgxBxLahJKKT3Po7ZQlCocOUhn6QFAu91GREI0tc2Kwk8AsLe39/z580uXLi0vL+sDifKk1/0WFxf1Q6kO9+Bs9YzIMtFeBak0VJmgrv+UJQeFVMG6cWi2MwBtt0LwQ/j/TFEzIu0Kgg42gDLGOP0avspH2wiIDARPCx2sIQDKgC6FWzQBgF7FQUQphC993/doelicAzDP8wCROw6hg+M4th0cIBnuUKcCQSFziGgKpzCoDKKkWyY3CgIgDqY3UTcWVOig1QJaQdE0SkInVQYO86GWpes0ohpE3hHpWagIztEUUkrh+1KiRJS+ZzFwnBq5jRJt9H1QsT5tOzsBsgDc2dll3B4Mh512k+44QM+gIxm1sGXZapjErmSofeIBQuSiNFJKy7K2t7cbjYYQol6vE0ipnQec88FgMBwOO53OhQsXbt++ff/+/W63W6/X6Sx2opmEaIyx5eVlYqCROphjNX1UZ7lwdrrJT1P0WUiloUoJGsHRJLumA2OHKZCaluHFEJKlgwzDfyr3KsSn+GqxYH4z8rNQzfYQ9BhwYAhoBR4Zcs11Q7qK25YFzoGPp6Aj9BJlsMMUhZT0chB6KGTgeVEMyQ6mnAg9o4P2AUAJMnxDkQWxd7VlSrtv5WpqROzgZiGE+yDwpFqMGBYgSMbVEEdkwFV72pZtcQtqAShQCGow8HEsANDiUKs3UDBPEoghgAxbQHm7CFJK39vv75w+tRbcl5AEheEX+nyJvlNvL66sqErq3o3u39HecZ1SkQfXbDYRsdFoEG9Swannz5+Px+M33ngDAOr1+ng83tvbcxzn2rVriFir1TzPG4/HzWaTIl+0/X11dVW5fnodTCxIsh+BrruBKfaIfnh0ZKIO08irAVWFCDACMAYcD6/PJDreRfwpbe6iNnWDpIrDAAs2Nxw8HUzAs3CGA8DBmS8sYEFBZQz/TisUgDFOXIhbFtJe7+DZIzIAdGz1nIu2EAQuK0p6psZocwEFemkTPr2dIw/8SyklCxxPAECLW0EUjAcoHFYq+Bcw7ZWhg3sLQ2DhLQaNqtzGYBstRcoFSKC3Ahhjvu8xAAQJSCDFA45KNxq2xvzCHIB0bEt4HoDKlsKHzHEcAMup1ZgK2RkxILrZ8XgcOKHhCQrE+Gq1GoTntAyHw0ajMRwMXM+jBAsLC+pz8HQ5Rc3ps1oK+1gYpWq32/Pz85zzyGDTgaAidqp2Rrv5zyNwFSsNVWa75Fk0GATP16jVlWsX/qjnDBreEHBgwB/CVRgYC979BTywY5h7iA6BEdR/6QmjIkrBhiAWbsQ6WIsODOEdxHZ+MHC4msIqkgUAwCxbA0CL2FWIVoE7xg/2S9F71IofIQDtyAqSUrCGJp5ESdkJIbhl2ZZF+GHZnIVT8YCiMQBgEoIgE4QoB0GEP9jjReAFEjHYfxr8n14hiQdP5YCBZVnLy0vk1hJJpL8cVCyNBTSMHRDoyECiA/Ain3gg/BoMBt1ud2tra39/v9lsSCktizNPCuEjonox0LZtevZH5yjQyeuISE8MAYCiYAsLC3o0Xe/EuL59ZezHIpWGqgirTCKiyTpo0EHTWjlfhxiWTmrgAIBARz0FhuoKRIbA8NDTQ9r0JKX0hfA9z0OUDJlt2bQNB+gNYRZsczx4whewLM0p1aqnYzFoHCNi11ZCRDw0zg64IHAIngIw4JxcNMZ4+MIhoGVByJ1scPRmpQyD94cQg4MpfCZRer6PCBa3RTiZGWPCF4jSsizbsbllB4gJKhxODSUkSiYZImdh2wnfFzI4pJDeSKQnHcqZx3DnV4Cqii8AIAC9r6iIcbT1EOmlGX2DAt1UvV7//vvv+/1+v9+3OBOeN9dpN7rt8bi1vbs7HnvueLy1tbW0tDQcDoUQdDaeZVmEVohIvex5nhBibm4u6XW/akr68h/5Sz8l2WchlYYq0Nz4SOtk1DnnxGTCMDmAWvUPHBhlhggzOOQOgp6MJr8EBClCfyY80AoBHcfhzK7X7QA8JAohXdfzhWCMcYuTH8EZtyyLWxzQAjjYwWCUhYdsDACk8ikP0y81xpQ9IDwh+YeQ04XbJELopcLDfx+eXeSUhu4D8Thu2Q41L6BTqyEGZ9QoiiqFT6CDiFJ4Qkr1YqIvhBSe74491w3c1tGIMbAszoBxy7IcW28C1DxvdZMmAAQxMxn+SHd5OFZFOKJOelE7DBhjtVrt8uXL9+/fB5Q2t9eWF1zP7Y0HvuefXl3Z3t0bjj3P816+fGlZVr1ehxBMIXyNhsLnFK2nQ6mS5j8ENQ3qKlH4Uvjok0WikKG/zYBZnNvctpht0S4Nxrnikyf7qiolSd5yFh0AArcqVCDOaQcgz0/Fp8KIT5Chngzpry884QmaIJzzWs2xrGYQIoGAuEA4uwkC6XmaL/zxeOx5nhRCCI9zq9XuOE6NhZ+tDL27gN4dCv3AwcuLYWIdptW0ZAf1PfB6GYTPAhR/C7gYyMPoZAy+4K6DMuQBYcUAuoAhoi/Co3UChmNZ3AFAYBDsPZUIiA6iRMfjzOacHr3ZjoNS+J5HzxwF7cc/VKOg2iwMm0FIYyF8d1O5kKrBIquXDD8VE7vnkxK4rtuoOUuLC6Ph4Ntbt3whpBDvv/f+3NycwJ5lo+d56rkhXaX2dnLO6cGi2qCguiYg3RBWEnHkj3fd3YE/kIgbw81dd6/v9X3pN63Gtrsz8IcMgDNucbtlN9t2q+W0WnarZbfmap2l+kLH6djcDp9yhI1kxKRy6ToqHR5Xh/I3/3kErmKlocpsl7yLA9OnHB7ELyLBoCBQfMC1VFBL38ygnDz0PFdI6diO5dToCb0UwhdiMBiM3PFeb29zc2vQHwxH4/HIBcYb9Ua3O7eytLyyutxstCxu1RvNltUGAOn7nufu7e4i4lx3zqnVw40INPdkOBZR92DV9yZY6OOoOkKIHDELXchNkDZMHoI5pR/AgHbnIbs8cCQJ19Wvqu0O9l5RJkGFMdyyFC4FyqELC1KQA3AweUAlVt0L4RtFQFs3LIvec6TeQqT9HIoiHuo/Cjbpr/vpQp87dmy7XnPqNef2d9/PLyysrq5ubG7cuXf3rWvXJSIF0RcXF2n7qD7eyBP0PK9Wqy0tLRF+KWASKIb+qO/1N0dbT/vPnvSevRis73v7Tbs5X+t+vXVjd7wnUMzX5i/NvXZv7/ut0TYwdHhttblyrn1mJMZPe88EippVX24svb301lJjscZra63V+Vq3U+s0rEbdqnFmhW9Ohj2VR08HpuOVSkOVCer6T5Pt0csxJEsUGdK6SjmBuhcZzTYYzb3evu04jXoDgHlCuCN3OOivP3/28NHDR48fNZut7x88+PRP/7G7uz8YjD2P3hZmtmV35jr/+//2v+zs7K6tnvrg/ffOnTvTajQb9Uat3lxda4yGw83NDadmzy8sUaznUKwpfOdOq1NiI4S1V0QMNZIFUgjX9YQURHAUNUBAzhinZ38sFASgIwcULw1ISHC4TQjoeFAsBFvKQosMke6AkEagMLgyvFhfXejxLTGvAxIkg9cg67U651z4ejSRLmcqN4Um9LoftS1RKnLY6Z/j8ZiiVPVGg9uWQKg3G4PBYK479+jRo1an7QvP910AcByHwurqjhSxIig8c+ZMrVaTKIUUPvpj4Q78wb7b+2bz2883vnw6eN5zewN/6EqXAWvZzbpV3xpvj8XYZtbAH+57+7vu3tgfA8B8vbtQm3d4jTEuAZ8Ongkpn/afjsXoVOuUkP5crbM52pqrda8vvfVa5/xSY7HjtB3u2Ny22MGr0dP7g7kiMLOQSkOVEjWeIK51kuzRVRXU0SWgu4HBTwEZOXCjDivg+77ruojY6XQ5t1x3vLOz9eTJ41u3bty8eePxk0dbW5uIcO36u+fPv96st9m8s7Ji21YYrUAAhP3d3U8//uTzL7+yLH75zcu/+uVfffTRL65fu3b+7Pm57sJct7u3u7u1tWVZvN2eazQaqj6MIcDBa8xxjQMHTzsx8D/DLQ2HCRJAzXE4rxPm0OQXUkjpA0ohpEDAcPdTUECI7CpAAtrhLBCe62yCKbU0Cx8+KF4X+HEh/wrf48WQaiHnnJ6p+cJXhAogvJ/g+K+DSqoxEBC6kDbrtHo0GiEihZNUIBzD1/0QkfqXDkftDwcXLly48c2NTz75pNVsXnzttZ3dvdFoLIEtLC4RQVM3So8CKQrW6XTa7TYwGPmjl8ONx72nt3e+2xhtSsRvtr59MVgX6NPtt+zmfK275/V2hy8lSg5sqb7kWM768KUvfWowi9mc8b7Xt7jlcBuASZADf3h37/ue129YzVs7d9aH6xLxXx7/17Xm6uX51y/Pv/7m/BsXOueXGouBh5hz/1SSPaJHBmGsvUR5NaCqIKGlP4YXYCbW3A3NKdQuEcKXQlq2zRj3fW97e/3mzW9ufPPVo8cPtzY3ALDb6dYbncHQ3dzqXbzkOI6zt98bjoYAdCxJrdFodLudVqv14QfvXTh/fq+3t7G58bt//f/++Om/X/3J5ffeee8vf/HLy69fbrW7jVa719vf398bDfqd7rxl2ezghWUVptGeCoRwhsFzSfqdMT1JGGuC0LlVHhnRAdu2AWrkqxALUm/M0MvJGJ4vCPQ6jaD3m1VkKKxgsCNWPdk8+A/9QHvuUeHYwdqAAJJ8U6qPkL47dgG42pUlMAw6SyKKzBLCdhzNwwdEYJyetFLJQf/SqzA6n9IdQOJrtm3X63XP8zzPHbuekOLNK1ckStuyd/f2d/d7EoFx68njx3Nzc7SLXR10H7ymw1lnvtPz+0/2nn6z9e2T3lOJ8ub27V13r27Vt8ZbnvSCaAMwhzsdp9Pz+hIlAlrMnqvNOdxeH65DyPSH/uD54MVqc2XkjjZGmxIFdX7P6w39kcW4L32BAgE86T3uPX4xePHlxlcrzZU3upd+snj16sKbp9unWnbTYhbTXlONzJS8dvOfJ7GqqWJVYQ7s4F8qVhJ3ehEGQeJDhWJwGglwy2IAvb29b298s/Hy+aPHjz755OOVleWLr7+xtbN/+/b9F+ubvf6AMba4uLKxsXn7u7v03rKalp12a3l5aTAYPHjw+PyFs7/+9V87jn3r1rc3v/rqm6/+/M03X/wP//l/fP+9ny/MLywuLDWbzb3tnfXnz5dWlp1anfwyBcB4ED4Pqkk/6OtfkBQ47TUiGCHyot3vAQ9VrcEZQHAGFgQsJ0zDQl+MbksGL0EzUIF2KSMvCtI/JUrf88fjcavVdmp1ZAzChJFOV/SIczZ2hzWnSTsw1U8AoE4cG7tjO9hdEd71QRRSeyc83KBAw4O2QelvF6t96s1m0/W87e0tYHQoQp8xJiV4rieE5Ja9urJ845sbQgh6XUY1mu/7I3dst+yn3vOHO48e7j/+dP0/Rv5otbWyPd7ZdfcQpXqo13JaDV4f+MPHvSdj4QKgxSyLWy9HG4hSSFnjTttpS5QDf/Cw9+jF8KWQYizGMlhg6Dsjnhd0RDAkfPR9KYb+aGO09f3e/T+tf3ap+9q7y3/x4dr7Z9qnmnaT0+ePTG8jAWgqFauq7qYPOrCYdJ2I5tJ9z918+axmx3zDNiKxSwctv+TzjEajJ48efPrJx8+ePuz1eleuXvN874svv/j6xq2nzzYZs+v1xvLK0htvvPH29bcW5hceP3k2Ho4ZR9u26406AxgOByurS48ePvrvH/9pc2vL893V1bW//ZtfXn3z9YcP7vlCDMbD5xsv/9f/+f/49a/+dq7VsSx7Z3v9zt07a6dPr6wsW7YDwA+WOwDQNiZA+MwtRsLoOwS7vkRgRmYyfADQXz/SXWxl0YPhEDhuAVSFZnLC8ECTEhFddyQRm802sywpfDEeiWDrALMsC6X0fI8a3LYdid7W1obFa0KIubkucB5+xUMoIBS+36g3KIwe0CUpm535t95536nVlUPquu5wOFQbFMbj8XA4pK+9035O2oAefBjZtvb297e2thqNBoagJoQEADrkczAY9Pt9RKSPlVqWJaXsD/svButf+d8+HD/q+X1f+s8H62MxZowJVJ4mMOAWt97ovj5fm/t668bIHyEAY+xUc3WtuXZn9+7QH1rcfqN7abW5woHf33/wuP807OWAMId0MdTV0wdNZ4xxxi1mNe3G2faZvz7zy5+fev9s+0zDqvOIn54wHSLLf+RvZHhEfMYf44HFbLp9VWA4gBmLg8DvEwAgpdzZ3b5969tvv/nqxYsXg1G/2Wzt7u/u7O59//AJt5vnL1xcmJ+v1+p7vb0b335789bNf/iH/+n/+S//ZXt7jzFkDCzLqtVrqyvLf/nRz8+cOfPzDz4YDge7+7tb29t//PiP33739V+8df3yG29ubm+sb278X//3/3nr9s3/9Pf/6eqbb80vLF94zb939/Z40Dt19kKt3gDdR1WDCfQTHcJX+Q4Il/IfDzCHHjFg+KOxYiEEQzCANNUsemo1eQ67gKBRt4OGpV+F58pGyzp4xhrWMYRcCE+LoBJHwyFBFT3HQEQhPSF8X/i+57ljEd5YEOgCpC/xgJrMtP+AyiE3jXar93o9xpht2/SBGXLl9vb2arXayxfrnu8tLCygROH7g8HAcSzHcer1Or0xg4j0GJFaxvXcvtv/952P/9z/fCAH4Y58GTwVCPap8IbdmK/N9bz+1mhrZ7w9Fi4AWMyyGEeAgT/wUSCAxay23Rp4w7pVazttBkyGXwBRrXnQs/r41uwIKFAIFJ7r9f3By+HGN1vffnjq/bcX3yKGZTErr5sSWbT0ztVxakZi/eY3v5ld7tMIfYTWZEO5dCHFsN/TH99maU0Vv2CMSxTrL57/6dP/fuObL7e3t2rNxtAd3713p7+//+477w3HYuz6vf7g9nff3bj57dbWdrvdPnf27M8/fK/dbC4tL128+NqlixfPnTvb7XSEL4QUDx89/t2//ldfiKXlpevXfnLlzTdQim9vfW05zuL84pVLlzljf/qPT27dvglSXnzt0sLC4tLi4uMnj7a2NhYXFtWryJpnCVFCxVSCQ3YMGJB63U+hVBCtPnzaKeqnNodk6VC52jM7gPArrofcOsTwdwQAIXzf82r1hmVZICUKX0qB4ZnLiBicXQVgcY5SDgZ96XtCyGarxbmlttlTRN33KLc6DyNi9JJhvdFeXjttWTZhBG1hI0ql3qFxXffBgwd7e3u0mZMCVRTLJ9Jkcev06TNznU673e71erVajTaODodD2ldl28EbCIg4GA9v7d/+f3f+dV/s+3QcTthEYUyqDQDz9e5ac3XgDbbd7X2vj4A2d9aaq/O17vZ4e2u87aEHDDjwltNqOy0GbHO0teftHerIg/Af50zblMHMNIFIFAN/8KT/7M7O3eeDF5xZi/XFhlVn4YNegINHvim6+ufBQEuw0+SFUqXSUEXf9gC1Juf8CwBS+sNBz1KHkyjsZwd0K8n1Y4z5Qjx8cO+Pf/j9kycPPc+3rfr33999ufH81Klzq2sX7j94vLiw8Mf//slwPLp69erf/e3fvXH5MgDb2NgUQmxsbv7xj588fPToydNnL19uSITTZ8/+4oP3r711ZWVlud8f3P3+3nd37mxsb1596ye//MVHrUb7y6+/vH3vzsULF69fvf78xdPPvvzT0+dPz5+/sLi4tLa6tre3/+z508XFRduy9G9TgIG/jDEI31rWmWb4X2SMoQSOknYcMKQPd9FLyIggMfAnQ1JAB9KrN6HDk5yRQu8ackUOriAjhNRNCE94Xr3R5BZHKaXvSeEfvD4dvu4HwbZvORoOpS8kYrPTYXaISIi0DcD3fd/zgylBcTGUiFirt5ZPnbYtGxiTUvb7fXpCh2H4nLYULCwsjEajwWDQbDbpTT0Zfh7Ztu1Go8HCCMBwOKRPLtNTP3L6CKoAwPO8zeHmf9v740t/S4J0uAOAjPGO05mvzwsUC/X5851zrnD33P09d6/v9wVKgjCH2SvNZYtbO+NdX/ptu9Vx2hKw5/V7bm9zvLU13vGlHzBjDAOvDBxeW6ovXOhcWKh3BUpP+kjPfbU0UR1xLNz14fqd3Xs74535erfjtDkLPqsWO5YKs6QfHVSpz3ukx6RIYu0o5WjY5+pj6io3BmZwEUIqS0FcIfznL57+6U+fPHn80LItz5f37txGxKtXr+313N/963+7e/f+3/3tr5dXls+fv7CzvfOnP//p9u3vnj9/1u/3azX73JnTd+/eFUIK3x+Nx3t7uy+ePdvd3wUGz5+vv/vuO9ffesuxrZ3drUdPHkgh33jjcrPZ2NvdefzscafVuXr5zbE7uvHtjY3tjbNnzy8urCwtrQjhj0eDZqMVjK7g1WlGVCYGsA4W1wOXihCIAbiIfdff3h093xit7w73Bm6v7w4H/mAkhq4Ye9L1hCd8QY6EQIkCmQwCZQf7PAFCZhbbHWGPAAD4vid832k0GLcApQxY1cF2AR2qAHE0HPi+jwiNZkNKIX16jud6rut67njkcs6bzf+fvTd9luW48sMys/aq3ve778vb9wcQC0lwTHK4waQVYdmypPDIitAH2xEO+/+wP/iLQwpZmrGlsSUPZ4aY4WCGC0AABPCAty9373tv3633vWuvzPSHrOrue9/FI94AmIGCzLh4yM6uqs7KrDx1zi9/5xwlEIssThdV1HAyneU4ngJgWVbfjYYGgDqllCFQsVis76bHjrRtWxAEURSZhsWybLHIxcwVGULYF1UIIQ97uqU/6q30BAMD4hBnIjRGAHWwk1HTaTmle7qNHQfbXVd3sO0Ql5ltCiePh0Y96lXNestpE0o0QV1OLM1GpxReadrNttOxPAtAyEOO9iU/9Mc2IcWXE0sqJ8fleEjQ2nbbIa5/BBzMwYk6pdQlXtft7euHh70jmZNDQkhAQp+J8gy777lQly9CVH3ZsSpWnj06fWjp078EhpXlEz/UZxseHR7ev3dblsSR3Mjm1kaxdJTL5gRJu3X70dp6fnJycnJq8uDoCELwxhtvyKKUTqW1cEiSRFlWspnU/Pz8d7+DTMsBiKFHEAGQTichhFtb2++++348Eb929fLXX/06hLjX6+TzW67rXL18rdGorW+slavRpcXlbDq7urbyh3/0r//5H/yL0dGxycmZcvGwWi0nUmleEHzR6wcfPQaQD9CpwO7z2yGkxEeXerrz4ePDn76fX9muux6OaKqmoHhUi2hiWJViYVmVuGhYUiU+pIohWVAlQVMFSYCqJAocB4Z8OgJc9ySB65RPvgQ97UVxfCr61iOAALtusXDgug6EiOc4URQlWVG1kCwrEIAgLyM7KdCgIfBcj8W6A0HCZMuybNtmNiCEkDHXIYSmadZqNUppJpNhnAYmj5ioDZJ9wT4+xQql1HbtQ7N4u3O/RuoWtlzitpy2hS0CSNWsteyW7hqYYt3Vme7JQ14TVI94IieFhFDL7jjEpgAIiI9J0bCgudhNSomSUO65uiqoaTnFQ65kVnrBFQAECHIxKSYhcc840Hg1JsVUQdU9Y0i5hYMBHgy2D7oTQLpO91714ZFe+vrYq6+NvToWGhMg/7ScGn799xfI6bP1O14VK8+LVR1vhEPQsl8oCKbw+BAT4vvU7h8U7nx0y7ZMSZIFSdJ1Y252rt3pPbz3qNOzXnnl5W63u/Jk9dGjJ9/7zrd++Pr3jorlarXebrds27Fte0dTAQBb+a29vUNKKeKQKIqRcGTRnZ2dnb5+7ZosS0fFo62t7cPS3uTU2OXz56lHHz55VK3XJ0bHL1+4lC/k7z+8Nz87d+X8ZQrAf/iTP375pVevXb6RTmcbzXq9Wkmm0oIo9YPT+Pd7gq1wrNr/l3qAYpt+8Lj8L398v1B3XM8DhDQNHUKIDg2IAIKUg4DnoCjwAocUmZdFXhI4RRIknoYVQRb5sCZFNFGVuVhYUSUuHlZCqqjKgiZDDvEo4En1+0ADtBxQClmI0OGMsSeR+KG3EYCUEOy6lBBJFmVFURRVVlRRVCAa0C8CJM4PDY/xsex+zOVF1/VKpcLzfDgcppSKosj275grTKvVyufz2Ww2FApJksQipvel0vAzxhpd1+3avXudh/v2gY4NCiiEoGpWmXJneqYZaLUcRCInYYolJE6GJlp2q2xW8u1tm9is64QSwzNd4sq80nN0G9sIoonQeFbJIIh4xG93dm3iBJAcxRRDACUkikj03Z5PjuCQGvZUOwXAJW5RL/713s/LRuXbk7+3EJtn6NjQwvkdr+pTl6fH5Xk3KRj22H+UIYQn7L7h42lQGs36w/t3LVPnRXF9Yw1y6Fvf/s6v33t3a3s7lcpevjrz/gcf7OzsRkLhr33ta7KkeKq7ubnV6nY9zw1roanxibGx0enJ8XPLC6VKrdPp6Xq3Wq3Vq/Vi8Yjj0a1bdxLJ5LUrl65dubpbWN/d21Q4dPny1atXr66vrm3kN6bGJy+cu1DY2Xmy+uTqlWvjoxM/+8VfF0uHiiSdW76QiKeKttVuteKJFMfBvhrRX7RwyNPFbwnCcPmhDQjpmOCnv17fPOwQ3/0CArbfR3ySYXABr0/kggQQiAAkCBIIkcBxEocEDvIC5Dkoi4Im83NjkdfEuofHAAAgAElEQVRfXl6eVAUR9RNSHC/BioJ9m5QEiXz6qDAAwM9cwd4yiOdSmSyEUBBFThAEQRR4AUCIyTEvaxo44lAAGO+hb/qxWWYZ+g4ODsLh8MLCAnPoAwAwi08QhEQi0Ww2G41GJpNxHMcwDJY7CwauM32VihBiu3bFqt7XH9rU4RDyCGbbC+wxoxQgAAVOxBRLnDgTnu663apVr5hVwzM84jnY7d8vIbRttzdaeU1QO0635+oQgLAQghACQDVB4xAPsOPbA5A0rVZH6SblJIKwatZ01xjg+ENP9zPqjIdVNWvvFt9v2s0fzHz3cuqiKijDVIa/AwH06cuXHati9WdjVc/AsCglht5DQxFgwLH6UGRyZvpB0O127378UbfdUlR1dX2lXq9OTU7V661YIhGKxGwH//Snb3oevnLlyuLiwq/eeWcrv3X+3Dnbcefn569duZzJZtrdzuZWvtvTu73uX735842tfLvdicXi5y+cf+nFF7KZFIdgvV67e//hkyers7NzN6/fSCbjT9ZWC/v7ly9d1RRle2e71esuLy5LvGBZVjgUyqUyh8W9JyuPp6Zn4/GUFtLarSbGriTLwCeCDvYN+oUt0cHIMJI6pdjzdivmH//NSsvEwxkLIRyWccPFjw9IfVmPCKWYUIcQExPDIYZFOrpd79ibR+2PHxdUmZ/KxXkODL/PIQDYc7GHRUlGiKOUEM8j2AenEEI08JKBECDEYeyalum5HoBQUlTI8YIo8qLECzzHcxAhGuw5BgiXvxGphaKRRNK2HRRAYGxyEUKO4zCNyTTNbDbLBoftD/aTiYbDvktTo9Fg7n6WZaEgzz0rAADP8zpW94H+ZM3cTEjxrJo1PF3m5KQU5xCXUTIIcTInLccXRU40PJNHXMft9dye7hkOdnwUfEgUUEAMbLadjolNQgmAAEIUFkMQoH39sGW3mC3MikOchtVou52iUS7qJYc4vnE4uOanrROKa1bjqFcUkJBR0hISnwHjnopbDeMw7KvfOlh9yAnudFvvN6qjlBLL7IET4Yn9l/3g3L4+5bhufmt9b2dblKTCXqFcLk1OTNZr9Xq9PjU9a9nuO+99mM1m5+ZmGs3mvXsPVFUbHRlJp5LjE+N37tx98ODhXmHPsixVUcfHxmamJ03LkiSJUtpqtrZ3dkrlUiQa6XR701NTk5Pjoiisb2yVK9VLFy9IotDptPO7O+l0OpfJNBqNg9LRzNRsJpl68Ogh5FA2na5Vy4WDvdGx8UQ8KYtSo17jBI4XBKaVnPoGDJ4kFGwJUUCoR+hepftXH+wYNgZMCWHm8GA8IT1O2TnxdT8oIPXNF4opwAR4mJoO3DxoTqS0bFIV+GPL0XMdgrEosejjhBAmqgiEAMFjwfMQRBh7tm25rgshkGWVYEowi1foYsxyFQJf/6N9LjuglEqyForECPHjETPTj1EWWPI+URRjsRjbziOEhEIhwzBYkCkGXTGlief5TqfDuKNM0jFPGoQQocSyrSed1Xc677e9jsarCi+3na7MSTE56hI3IkYc7DCbruN0DM9o2W0TmyzsKRvN4UnykUYAfLoHAAAA0zPbTqdq1RpWE1M8PBNMJzKxZWHLo95xjYoef7qf3U4ZA6vrdo/0Io/4lJxQeOXppTRsCZ5YjE8byL+9oup5saphqW+ZBgje2+Ap6dZvYaKqXCrev3tbUeRyqbK+sbK4sNRqd5rNxsLCmccr6wSDpeUFjufu3X/QbLQuX7o4MpKt1xsrq6tzszOtVmthfnFhbj6TSWmhsKqoExOjlmEpqjI6kpufm71w4dzi4rxh9N5599cbG9uE0jNnl8+fXbYtU9HkZqs+PzePCDgql2VVnZmctEyr2+uOZEdc113fXlM1bXZiOr+zVa4cLMwva6GIJArVUlmWZV4QISCDyPB9BWOws9MXGRQA6nrkqG78/KOC4bigj9j557MqIZCAIPEzCDQAH/qD/h4iBAj45s7gQcYUuB7wXPf8TDIc4iFhMdIRAAC7LvGwKMsQcpTlScaYUszUKD9cAvsdCDH2HNt2bRsiJEmKbVue53iu67kei9mHXY9gzCOO+pkjfINRVsOyGuJ5gS0h13VZghme503T7MsjtrpUVeU4rt1uM/gcY8x4CcweZMkd2u02hFDTNEakghA6rtMwmz+pvVmw9jD1LGy37baNbYe6PbdnuEbbabO9v67bNbHFsCQ6YHIOtBoOcQgiOAg3NNBDMcUmNg3PwHQI9YOwX6cADK451P7cdQA9ijtO50gvCoifCI0JnNDfN38GXHWqIAO/hTuAnx2rYoYdDGrgtI1CZh0QjG3HvnfnY8e2AAU7ha3FhSXDNPVub/nMuV/fupPPF771rdfGx0Y+unU7EYtfvHTh4cOVfH6X49G582dGx0YkRf7zN/6q3up4rgsIjkRCmVxyM5/fPywSDxNKZEm8ePHC77326n/3z/5ppVK9e+f+T//yr9LpzOs/+H4kLGzvbJYqtRdu3ownkrt7Bcd1rl260ul2tne305n0PJnb3d9TFPXM/NLm9sZf/PT/e/0H/zAejcfjdqtey4gC4gUI0PCD3h+JvroBAAC0H2IQAEgogBxCgCJ/XxBSChBLoAwppT5fneljJFhNHAAIBkocgz38IQ3MR5eSnXKvWNPHcgoFLP8xpP5PwP7EDhBxAIKANMeMC7/3FCCEIEQ8LyCIIOKYNUYIti1bEsRj254Q8KKEOI6Zfozzqet6sVjUNI1t8FFKmbMx44IqikIIURQlGo02m80+Es/CUcVisVwux/rDvsIY645xr/PwyC5SSnkkyJwEAPSohwnGBANAPQ8DCBhliRAcgGgD3RdCgCCXkOIjWo6DqGRUqlYNB9lbQf+GPvd6f6BO1imhtGRUflr4GQDwG+NfSynJUy3Bv6/ypdaqPiWv6plYla9VndDOhqUVwzscz90vFPJbG5FwOL+VF0QuGonvHeyP5Mb2j0p37j66evWyrhtPVtZ+9KPXk/HYBx/cPioWM5nkjRvXPA/fvX3vytXLe6UjOaxlMtmJsdH5ubnZ2ZlcLptOpzOpdDgcEkRR0RTX8375y3ckRbt06Xw6nWq1W7V6fWlxPp6IGZa1s7ubSMSTkVi1VuvqvamJyf3D/d3C7vzsAgV4v3g4OTqhyHJ+ez0ciWRzY7IkW6aBPU+SZBg4GB+Xxcfi4VBAKCUeJqWG+fOPdnSHXJpLX5lNqiLqmK7nYZHn01ExGVEwJhzHhRRB4CEvII5DkEMAcmyU0bENJt8yHLyvIRQF7vpyZnokDACFgMUKJJ7rEIJFSYEQUkoI9ijGhGAIAlApiHGIIPSw5zi2Y1sAokg0pmmaqmmyrMiyxPE8hMDzsOe6kiwH/E8KIRBlNZEdk2SFWW0s0gtTqA8PD5vNpqZp/XDDLBieaZrhcDgUCjE7EWPc6/VIkLus/+T4eeEhcF13Xz94u/le1a1zCI1po4ux+ZyacYlnehammI25zEkZJZ1WUhziHOIEnsb+8kcQhoXQQmwuLIZkTopJUd3VLc/y1eEhxeX56k9xqZ6qD2NVJ9sJJZZnlYyyyis5NSNyYj+GzAl86tn1314DEPxtsSpCiWn0Ajh4CIk5IaoAqDdq6+sr4yOjlm0XiweJRHq3sJ1OpU3HvXv/0UtfedG27Tt378/MTDmOhTGxbWthYS4cDt++fTe/mR/JZacnx8dyOegR17YqpXKxeGSZhue5W9t5F3uRSGR+bu7c2TOjuRzBdG1t7cGDR+Fo7ObNG1cunFvbWGu1m5Pj44ooHxWLsqaOjYxCADHFoZBm2/bu4d7YyBjCuFgrTY5NuLZ5cFjIjYymklmO45uNuqaqHM8PwepDSslQ8GKmuniYlOrmzz8uGA7+gx9d+Z//29eyqcid1cOe4SQiyh+8fuVHr53ZLzXH0up3X5pfmEhMZsIjyVAqLEcUgRDqep4kQEgIBn2bk8I+PZ4CDkFV4r9yPjc3EqEAID9kFfVchxAiSjKACABCsEsxIYRABDmEGOQPIIAA9kWVbduQ4yRFCZxIAIt53Oery7Lsb/BRyvFiLJULR+M8L/TxRzYWkiRls1mEkK7rqqryPM+sQgAAz/OMWmrbNiGk0+nYts3c/Zhd04+Tw3EcJli3jY9bd+5077nU03h1Kb4ocZKABFVQGnbDIQ6AkEd8VkmPh8ZUXomJ0a7bs7DVx6QAhAhyCTmRVBItu6W7usxJHsUdt0sAAX19dej4Yxy2Z7SDoXZwajt4djumuOv0qmY1LIbGw6MiEp+xAPv1vwOs6kttAPbLJw3TJx0zaAQAQBjkTKCUnjyMsuTGnlc8PGg3atjFe4f75y5eym/lOY4LhyPbT9YuXbpkGPrKyvrNm9d1o/vGX/z1D1///pUrF996+929vcPx8bGb169VKpW/+dkvX3n15fX1jWarHQ6HctlMPJZYWJixXbfV7pRLpcLubrE4fu7MsmmZ33jt645lbO3s3rl370c/+N7M1MzO3lZ+Jz8zPa+q6sHhAUJoYXr2zr2PIc9PTkxt5TdK5dLU6PhWYXNrZ3NxfnFvf2dvvzAxMi1JshaK1Gu1VDbL8QJk2BOl/bun1JcjvrMfo5oDyPAPDiBRQGFNDCucqggxjb+wOPLi5ek33l6NRsX/4puXeIQwdrEHHOyZtvvLD7c+eLDzT374YrHc+Tdv3AEQTmTCxVqn3fFiEVERYLlpmS6BPryF2KYiDeSZb34yDKxvRNK+mTpo6Fdg4FrAsKi+OU+HEBymOcpqKBRNcDzPjHoWQYFSysApAEAsFmMBFSzL8jxva2tLVdVUKsXclZkOJctyr9crFAqiKCaTSfZVnxHqeM6Befiw98SlLgCUAOIRV+YkBKFHPF91Yr6QEGKKMSF8322TDrbwKKUsCqgmaMyKtLHdF9bBzQ+O/0LaT+FhAQAgAfjQKL6x+2ZYDF9JXwoJvzmL/Setys+xfKm1qs/uA0gBsU0TEDpkAx2DACmlmJCu3l158liShK18vnh4mM1m06nU2Pjk6vqqpmmyovzNz96+fPmCpMgffvDxxYvnUukkxqDX069fuxqLRO7evb+V39ZN8+rVyxfOn5+bmYvG45BDut47u7yod7uZTObihXMv3rw5OTHWbjZ//eHH24W9WCL54o0rqahKAVzd2r5y/oJjmoWjYiweT8XinuupiswLUrF4RDkwnh2v1SqCLCYjyWqtpGja2cVzm/nNo0pzdnYmHAqVy0eiJIqCxO4QBFxBf0CGH1VKPY+UGtbPP941HPzVq1NXz4zHVWUsGbEN5zuvLF05M55JRt5858mdlf2tnereUcMxLexgTIEoSZVGt6P3/sd//NVMMvTWrfxLZ0f+h3/0qud4hXLrf/pvXv0X//Dl/WJ9p9hRZf6l8yNzoxE25GzTynUcSslgBxB7LL8e01xYVM/A6cnfAXQsG3G8omoIcTC4MYYueq6LMWFaFQCA54V4ZjQUiTHTj2lJlUolFAqZpsn8+wAAbBeP+frt7+8XCgWEkKqqjA7KUHNRFBVFKRaL1WqVOd8wNxpMsOEYbzfe23X2QBBtAlMSEkIucVlkTsYzAABigkOCGhK0ilFtWE1McIAZQQAAgNSjWEBCQo5LvFSz6of6kUtcCunQMeD56v7nz6GOCe55vY7TGQuNJuXECT/B31h+67Sq4wD5MVx8+KtPqgPgWzyABiGYmI5x/HhCycHBoW7okiRUq+WRkdzD+/eyuZF0OnPp/KVqo/GzX7xz7eqlZDL+y7ffu3nzRiad+tM//Yurly798Aff+8s3//rWx/di0cgrL704OT3lunj/cPfdDz7s9YxwNCJw8BXLrTW7Kxt3K6WyLMvf/v3/7Nrli/FMulQsrq1tbm5t/vD176mSGFaVSrORyGUULdTutMdGx3LZ7L0H9+PJ9MT4xM7+TjwcGxsdKxwWzi+cn56Y1XtdvWdYuvFnP/mz6amp61euZEdGa+WKqmiIuaoFkcgYAcDXTlgaqwHZ0tdXEIKywo/mInNj2ve+fiYdD0EKMMYHdfegcnB1yf7BaxcIIf/Hf7z1zu0tSunls6OQIurRmRHtv/+vXxrJReORm+s7xXRcXpxKxCIyx5KaDUwQhiMFn4bk5olZC/B2/5z+Cf6qDPQAf06HCoRIjcbVcHTYl9BxnEqlUiwWU6lUNBpl6Y6ZwGLJkyGE09PTkiQxaijzqWJ1WZYvXbpk23ZfhFFKbdfeMw5qoLEYmwcQVs1aUS8d6cWyUQYAeBT7sVUpIIDoXm+tuYkgxJQE2lZwPxRQChzsbHd2inoJQWR4pkucYUc/XwEOjh/EEHtGHXyedZc4jxsrf7P3i4gYYXuC9DReVX/iTtiAn3v5UosqMDQEv7E8vbU3uAIAvukAafDRP4VQ4rpeYWebg6hUqmiainieAAI5eO/e3YsXLnO8fOHcuUQy9qt3Pjy3vKSq0s9+8cu5uZlINPzWr949e+YMx/EYk2Kx9HhldXJy8saN6+eXl7q6LggSgoC4eG56CkC0ODMDKIWErK2uraysTYxP3Lx+tdpodNqdetnMZTI9o1upteamp1VNwZ5rGWY2nS5WK9lsZnpkbHdvZ2piMpfK7hxsnVk4F7JD9WY1FU9LcPvnP/vl7NRsSFM0RWs1GrFUCnHc0PM+tOyHCJ7BqFJAgYfJxk71//zTj3eOGjb86B9998r8dJpShDF1PUwACasiz3OIg22bQAAcTHTD3CkU//HrN8ZH4hChsUzkn75+03Nd6ocKhgN8jEkaBnsHwBZrgkzDDeTPifkcnkL/KkPH0b7AohQAKEhKOJ7m+CB7IKUAAFEUFxYW6vW6ruuCIDAlnX3FkPWFhQVRFFVV7fV6jH7VbDZVVZVlmXnV9KMSAwA8z6vbzQfG47SacojjEm8yPG55ZskoO8dJTz7cAKhHvSG7CgwmBQYHEK9Len6Xg+3RoePB8PHHf+Izt3/S9YODCQWmZ92tPkgrqddnvxeDUW4QgGjo8E8Bznwu5TfHA/z7LU/LqefCqvqX8VdIsGAAe+IpIRjXa9Vmo0oBKZVKo2MTzVYzkUg2Gg2Rh4fF4tbWzoWL5z0Kk6nE7PTk/XsPFxfm5+emb9++s7G1PTU5MTczfff+/b29/eXl5Ynxsc2NzXKpXCmVt3e21tZX19bXDF3fWF0tl0qUkmQsmUqkNEV5/9cfvPPuB7l0Zmw0fXCwv7K+MZIbSUSiR8XDsKYmotH9o31ZkaKhUL1eTaeSIUWt1auZTFbieEw8URT3D/Y86i3Nzuxub29u5QEFoWhU13uubQMSEKWOPftBU99wAABQ6mDPsNxivXtns/Rkt/EX767vFhuu62IKIMUsrTpAACLfigMUeh5e2SyKAn95ebxjuLcf7tZb3ZeuTooIHhSbmJBhxoQPu7IPfjeG1bpBXwAIFN4gXinzvenfAoF+lnp/Tn3bFnAcp0UToqwgxPWVI2ZU8jyfzWZnZ2fD4XC/R5RS0zQFQYjFYrIse54nCILneTzP1+v1R48elctl5j/YNwkxwY7nrPXWi24ZQNBxuk27CSjQBjjO0H3R/g326yfbof+Z9qPu9J/V/kz1Z20wnIFwZ/MIh+cXgqGBHerPJ7WDZ7f73atb9bcO331SX7Wx3R/A4ek9tf5FlC+1VjW8uQCOa1ifllc1+Ni3AQENtq0opZ7nbm9vcRw0LUvTNF03jJ6eS2dKxfLFC+d//vaH0Xj8wf1HgiD+4Dvf+o8//vP5+bnl5YUf/8lPsrnsi1+58Yf/17+7eePGj37wPYK4t95+97333hdEQZGlkKams9lsNp3NZlPJRC6brlTr9+8//ODDjxPx+CsvvfC1f/7SrY9vf/TxnVDolW98/ZXDcrVn9MbHx5uVarvVGp+YkgThYG9vanbWPjA3CjsLM/Nb25vdbuvM8sVmu+45XiQc293fvHHxlWQma9qWS6goChwvWKYpihJgyI4fc48C0N+qC17uvgThf/yzRw9X9kwHNroOptRy6P5Re/ewZVgOBRRRSD3qOAQCiAkFkAKK2h1n57D+rVfOCDz/iw9W//WffPBf/f61H3z7/Px0bm39qGd5AJJAdw2MAkqPP8iBZR50rW/S+XbEkPbnbwj4tNPhfT0fVhdkTQlFhrNmBegVTyl1g9DsTCrxPM/C6TIaOrMH2cG9Xs80Tdu2t7e3CSFTU1PMsQYA4HhOySo/6q1U3GoulEnKCZe4AuJ7bo/Q4IH6dPwmCCGCCABKSCB2nzoGQcT2I0hwsxACCJAfuhOQYxgGACwg9Kfvw/Aie3YdA1I2yj/Z+cu0klqKL8BgH/bvvnypRdUJm+7T4FNPa2GI47DnDqnhbEeKAgAIAN1u5/BgLxqJ7e7vRSLhSrmciMcbzWYmk94/qhqmPT0be/Dg0StfeWFnt/C1V7+KEPjpT9/MZrNnlhffeutXvZ7pOPb01MT/8x9/3O20JyYmcqO5i+fPep5bb7bbne7jjU1FVVK50YWlZQ7SVrNxeFT64MNb65ubL79088qV+NZO/s7dB1958aZjG6tra/OzcxCAg6OjcCxmOXapUkkkkvuHB9V6PZvJGb0OQKjRaOhGN5MZ8QgRtWjM89rtervbSUbCWkgzul1V1TgRQggpgCgwm06YBH0Cx27J2C/pAACXAgpAx3D+t3/363/7k9uVto0pAJAc1bt/9MadaFgtlNpMVnUNx3ZBrWntlzv/6k8+3ikZ//dfPrh6fjQVC3nYq9Z1P+H7QGfy7e6heTo2Y30jkLUERmGAtQUnDB/lb3FSACh1HbvTblJKFUWFgX8yAABCyPb+/AD5AEAIGYBVKpVGR0c1TWPCiyFcCKFUKqVpWiwWi8fjTCljQalM13zcXd2zDnpY32xvp+UkhGi/d9hgrnn9Oxp0/PS6gPikkpyJTHEQbTS3BpHzBsdADnFT4YkxbdTC9lY737RbgAIeCeOh0cXYQkyMtp2OR7xAsFOXuA2rWbVqLbvlEY+AYKN3WNs7HdsaxglOx60opR7BG62ttw/fTcnJuBxj4rI/C6fWv4jypRZVp5ZPGpFnjlQwV3TwxDOIuVqr9brdaDhKCeUQ8lw7MT66vbOTTmcePVhfWlqo1+rpVMowjYePV1/76iuyIi4sLuRyqTt373GI/73XXu506vsH9MUXb1q23Wp1Doul/cP9RCK+u1+wPUoA9Wy7Ua05lp3Jpv/LH/3n586dbbRaDx88fuud97/9zd+bm55q1Jof331w49olSejtFAqL84u12j7gYC4zslPYFkRhcmQsv1+Yn5kfG5nY3cvHE8lqveZ6XliLvf/h+7PTkyqgjx49fvHmzVAo0mm1TKOn8XEQEEIBOP6+HAoXggDFmHiQAup7/TmeV+t49Y5Doc+wPqiZ//aNuwCwQAmIQtIy3P/356tvfrBlWu7Kbp0Qsm43/vd//+ErFycdz2t1TIrpILsXpcNiZbgzgVpF6ZD9AwLpFbx0hllhwWn9cyEklGBLN02jXimr4Vg6k1VUdZi3CcBgzxdjzHHc2NhYp9NhvoQAAOYMyPYBp6amGESFMWa7hOyAql3/qH2ni3uY4oPeYcWoIoSCFDLPjg91rF0RlBuZa9+b/haH+B9v/fm7xfd7rjd8PIRQ5MQb2WvfnPhGw2r80doft+w2hVTmpMupS/9g7vWsmum6PRxEdqaAetirWfW15sYv9t/e7RYYsWswmk9hZJ+iHQy3E0B6rv5x+c5ibP6F7HVN0MDfR/lPT1Q9L1YF/XcsSysUrBaWT8mjANCpqZmeoQsC5zpuOp22bVtTVMO0dV2PRkOHR0eLC3OF3e2F+elmp2qXra999SvbO/lsJnbh/PJmftW2jbGxVE+3SsWteq3tYS6szSzOz3seaXd1UeAXZ6d6PYPnhV6vJ/Dc+x/cqtYaN29ci8YiBOOHjzauX71yVC6trK6dWZyLxyL57XwsFimWS6VyeSw7elA8CI2OjqVHVFnxKC6VSxChdDLTardGRsZb9fo2IWeW5u/c+ViW5Zdu3gyHI41GPRJJsEcRBuBOHwbqm4WAiQGK4ECCBECIz8QMgA7E9wcZAmS7ZPuoify86wBA6FH6yzuFj58cCTyqdywCAMu2BQMLDgz+8fdjh2wY3xhnxQe0/J1L2u8EZT5BPmoVmIEBA4sHlGC7XTkqHR1mRkZzI6Oy7Ges6QssEOADLNgLQojF/LRtOxQKMScbxmJnIozRrFzP7Tq9j1p3Kk61n4DQITYgkFI6bKkOQKNP4DFBAKJi9GLy3Kg2CgG4lLrwqL7Sc/XjxwMIgMqrcSmGCRaQ0B8jmZNkTiaUOthxsEuD6As85CbDE6PaSFyK/Tj/k432FvmM/KzjLw72X8WsvnP465nI1JSgcIDrj+dgof0Oqxr++NxYFQgoVHT4dQEAoCwt+H6hwHFI5NHCwsLRYSkWj25ubUajse3CwbVrVxr1SiYTh8hDiExPjT1+8nB56eyDB/dyuZGbN26+896vWq3m9Ws3q83W2tpDiUNfeeGKrIR2dgt/9qf/od7SXQ+Igjg+kr5770Gj0T57dnFpYfbi+bO/evf9P3vjL7/68kuXzp81TePOg4ff+uZrTx7fr9XLqWTCcexmB+dS6cLBQTQciqih/O7OyzdeLBzsUUrjscReoXDx3MXN7aZhWulUotZompZVr1befPPNm9euKYpWKh05riWKEoLo5IMXDM/ANjv+XPZZDoPxHDrA19Ao8DAN9B0IAKAE9ExHN12m6XAIsmv113Hww0waAf/vqSUBAtHGuhH0ZEC8oNRPqsyIuxzHkSCbBQJA5ACguHx0UCyVz507x4IRD7upM5sOQsh8bkRRZIzQ3d1dURSz2ayu64y7wBihmGDHdXf03dud+y5ld9cfMtqPMR8M5bPqzHkop2bnY7MC4ikAM9HpsdDIkV5knuH9CWLAFAcHKQEADTRDCCxs/eHavz/oHYYDCu0AACAASURBVDIAjkNcWkl9c+Ib55JnrmYu73QKe70D0zOP+RIC8Nz1p3Ary7OeNFYf11dzWk7h5C9aMD1dvtSi6lSsin4Cr+rpdv9LAIaAjwFzhxDa1bu63pNlZWNzIxaN8yLPc8LMzCzP8e2uOTGWW9ebmVTy8PDgytXL1Uo1nUzpejef3xIlaX2z2mq1Xv7Ky6VKaWsnPzUxf3b5fL1eu3X7I1HiFhbGlnnFNImmhkKh8OLiwt7e3sbG1ke3bp89s/TqKy+Zhvnx3XvVavXm9Sse8UzDvHj+EqXe5vp6OpnI7+/FQuGxXO7o6HB2ckrVVNtzLMuqN2rjY6NGr9NoNRRZe/fdD7/9e9/o6r1OVx9JJR6t5o8Oj0ZGsqlUplYtZ3OjEAr9MWSDEyC0wx4Wx8fr+JbTsY++igWDwHsQDImbQAvzvw0UuQA3708oAJBS2E/CHAigQPHxjUGm3VEKmb80ZL7HBGPMEmv56flUVfVPoJRSgCAQBO7imWVeiayvr0uSHI/HY7FYH3EHALB6Pyw1o01JkrS/v99qtSYnJ5luxRJDuJ7bcTq/bt3q4q4vTk5wnQDwBdYJrtOgfbDqRU6ci86k5GTNqgMAM0p6Jjz1sP7E8iw6EHwB9HN8IgJjGlieVejs5Ts7mDEhIERNqHtGQo6Nh8bnojNRMWJ7NgZ00J9PwKGeq04AbTqtW+XbZxNL05EpHvKgr6oPqQhfnAj7spMVPnOByH/oT2q1BJNOpw0o7ek9luncsazdnd293d1GvTY/Ny3x3PLisiarES2CENfqtGOJWKVWGh0b8bBbb9RuXLmWTmb0rnF+6VwkHL7/4F46kzl//uLkxHw8lp2bWdA0EdPu9s6TXq+ZSSdffunFH73+fY7j3nnvQ8Owvv+dbyqScP/h41AoXK1Xdgt7vZ5eb5bbrcpoOn1UqUQjkbCmcTyfjifv3L8nKTLGLiZeNBzrdFqapgm8UKk2opGIZVuT42PXr13eLuzYjhOJRA29hz0PDB66Y4xKBCBEkGMRD3y8m40QW/h08DdspfmxlPo4Nz0GMvmCjEIAAAIiB0UODVkT7GoUUAgpRABAAiAZPOjH5ibY9wD+imWiFiCEBJ4XRYlFE2ZB70AQkiFYWAACmE6lr1+/kU6n2+327u5ut9tl2R+YZsI0Jp7nRVFkWbMSicTS0lI6nUYIMeHFKO+GYz7qPilYe8wJmV19oJGeqINT2/0vEERxKXo2vkQBvV25d7/6kINoPjaXkOIcRIPjB5c5jh8FnygAmGJMPI94HsUe8RziHvaOykaVgygqRSVePPYmGpZ+T/fzU7dTQAkl682NW+XbpmcG3tfHfD9+x6s6Vp4Lq+qrEwD030uU+ml4cbvdhAj2ul1NUVzX5RDf6bZlWdnb32m1GodHByFVTSWT165eq1VrLHQBAHByamqnsDM5Pk4JKZYrX33166IgbmxtcTzPIWQ7TrlS3CnsNJpNjLFtu55r6b1qPr/x5MnK0uLsCzeuX792pdfTOU64fvWKqip37z8MqVqjUak1a1OT051OW+CQKkl7h/tzM3MIIsd1eMQ1mo1MMn1wcJBIJF3H5Xj+zOL8oydrqUSK47jMyIggol+++06r1UIckiTF0PVgEAfjwwwzBIAioamMnIvxMRmERKjwUOGBzCOJ50SeFzme5xDPQZ6jHKI+95xdgQJImMLjk5wgw5QoABRRAAmEPATJkJwIK4AZbH3AIxBbfjrzobkNoKq+Kkb9zF2UxaKhAAAEEUIcBIBg7Lqu4ziiKB5/BQFAKUKI47lIJDI3N3fmzJloNJrP58vl8nDm9z5niqUsFQRB07RkMqkoCgteTCn1sFexqnc697tebxAW6hN4Ur+pHSCIFmMLY6HRrtN7UHt0p3rPcM3x0Nh0eBJBdPIu+tP21KchqTDMq2LZenxJ3X9t9Ad86Gp/23ZKAaVtp/3e0QdHeskjGBxfdL/Dqj4brwoAwOy+IUWc4S8Y406nQwi1TDMc0XpdnRN40zKzUlYSZdu2KrV6Op05PDjI5UbnZmYjkejde3fmZxbKxbKmqVo4srLyZGZq6uDgYGVzfXlxOZVJv/Xe25TSRCwxOzMbDkXC0ZBpmclYJpvNOo6ld43d/cKbf/WLq1cufvMbX/vZW78oV9pf/eoLvV7XsuyZ6enCwebI/Plut1csl8bHJhqNJuLg/sG+osixaLTWqMXCYc/zekZPVbVmsx1PxAUeEQDnZmYM06KY7G7li8VSLpeRVM00jRgdZLLxo3kQCADmOLA4Gvlf/5fvWJZrOLSnu8V6q9WzKrV2p2fXu3ajYxs26ZmejYnrEeIRjKmHqYcBBpQASgCEQTJCCgiTZCCA8DmJe+FsYjwXpoAMg4Q0cJyGTy1NGLjU0X4yc990JQFNkjie53kei1LHIcQYT8zShIGORwfwJOA4LhqNhkKh8fHxx48fP3z4cHp6OhQK9UO70IB+xXQo9g5jsUMZQWFD38obux71PmOsKAihxIlXUhfDQjjf3t7r7tvYLhrlES17Lnn2Qe2hi72AY3VMTQ0GbvgT5CDHQ84HDiHgIDcdnh4PjRJK6lbTcE2fLPI8/KlPUacAQExJ0Sjfqz7MqhmRi4K/w/KlFlXPhVU9XWfFf+zBQFqx1cCSWXrYs207zsUQx3uep6qK47kQcpZtC6LYbLd4SWz3uqsb6xfPX5ianBIEoVKtTIyM1+uNcDiSTKYfPno4OzU7NTl1+87tkKLOzsylkukHj+71DJ0CQAidGDMtWz862psaHckktZdfufng4brl/nJpcc6wVvJb+etXLhpmr92ox8PxlZW7M9OznW5HkqWlxcXCfkENqeVSaWF+odGsm7YVjyaKxaPJyZndvcOZudkLZ5cRQvVqpdnVs6kED+j2zu7Zs2ckQexZpmPboigNM1/83KQIKRwSeS8k8ZRCkhDnR2VCCKYUY4oJdTGwbNzRbdN2Wx2za3od3Wl1TcP2mj3T9oBle45DLBfbDnYwtRzXIyw2PU2FlCtLqe+/uqSI/dnwFSo6IIL6oFm/Yww8Ct7hsN9fSkAf7+J5juf4ALDyWKx0RVEgZDkjQGAHHnst8TwfCoWuX79eLpd3d3c7nU4kEmHBP2Hg0dbPFsG0LUqp67lls3Kv89AmVgDuD2kbz1nnETemjc7H5ggla62Npt0m1FtprI5o2eX4QkpJmfgQUxyYsIMhGloM7HaAzEmX0xdzWhZTAgBAEEaE8IvZm2kl2bRbG63NrtujgHz+voG+qkYtbD2sP76avhQRw3DwXvgdr+pTl2ePFDzxZqKUEGxZlue4mGAA/KiPiXjCtG2eEwxTj8fj3U5X0ZROtzM6Orq3XyAEhyOR8bFJjN3Do6O5mfmV1VVZksdHRrGLL56/5HpOu93mEBcJRXMjo4qqYUzDWigSCXuOtb+Xt5xONrf43d//xq0PP9pcX7lx9dzq2qN8/kEinms1D0dGpySB77RrZ5aWbey1u+1SuRiPxRVZaTTq0Ui00aqnkxnd6PE8Nzs9k0ymjVZvd78wmcsdHpU4CHOZ5Pra+jde+3pEkQEFpmnygh95dvDSpggADBBFDHiFlHBsz44DwDfOKIAUChDIFFBIIQsgRSDyMLEd7LpYN0zd9Hqm1zVcw3Y7um04xLBcDoKlyfilhUxUC2DXgeVC+ytxeEPvNC3YN9JZaCoGkzCADQAAEYKEAAgpIQihvnkb/BZF6NhWOqWUGXqTk5PpdLpQKFQqFYzx5OTkcJ6R4eJ5nuVat9p39q3DIenxHPypE+0SJ81FZ3JqtmE1N5pbpmcCQNeaGy9kr0+GJ2Yi02WzYnrecd+9U7EqqAnqD2e/7xCXqagIQomTNEG1PZtBYCZLCAifvsxz+QA+1R4Uj7g7nZ18Z2c6Mskj/u8sUuh/eqLqeXlVw4ew/7GVgInnea7nYVHgPYwpIYSSSCisG4asyPVmY2wi0mm3NQi73dbkxESjXg2HIwcHh/Ozc4WD3XgsHlI0D7uL8wvrm+vJZHpyYvrRnQeCwM/OzoUikUqtMh2O7O/nDbMnCspYNvvqK79fKh8cFfc1BXznW1/f3HrcbB4tLSyurd3XtJAgyYW97aWFi6bZDmmh1ft3JVkJqWEPu6GQtn90MDs1a5sHmqZZRrRWa4+O5H71y7fnZ6ct09QNE1Avv717Zn76zoPVRqsdUWUIgWvbxOcGBA7xlKVTRwMYj1IEABmwGNBgsCgFgYszphRQggCQRSgLfEjRMCaYEBLA74QCQigAVBJ5gUPU13ADgIoRQgkAHGXq1HERRfsz02+hBB/D7Olg5QQXBxD4qQ+HRR4M0nr1cfR+XZblubm50dHRaq36YOVBOpnOpXOiIA5H+ySEWK61bxze7dx3qM0uNGzEDrSMT9sOY1LsfOKsgISyUSl09z3iAgD2egdHRjmn5S6nLqw2103POjEaxx7e4JMvwQkBkApICgmaxElHevEX+7965+i9olHylcrPwqs6tT1QFQklLbu92li/mr6ckhMDEf07rGr4498Cq4IQUZ9kcuxqnst2vV1e4B3bpgBgTAReoIQIguhhQAm0bBtCqEiybVmu53I877iuIAp6z0jEkxCCH/3wHzx4cN+27Uw29eDxXQ6hpYXlJ2uPq7UqQrzn4ZAWQYgjmPZ6zWa74nr21csvbmyt9Hqd+fll0zZUWZufO7O3vzE+tlAslzClsXi6VjsMq9rWTv7ypavl8kEyFhd4sd1tx2MJjN3pqVmXoHqttLdfmF9YgBCatpOMxR4/Xotdv2Lb1tZmfmo0J0iSZRmUEkgRgAMwaGhkqQ/tUIDgIEUBpYMA7L7SDwbDC0GQ3w8CzieT+sIAQkgB43Y+tdjo8BV8TWiApfs/OwzlAiYGgxUCT1zPv+axX6ADDsVpDw8AgG3wCYLASfxHnTs/fviTs6XlqwuXw0pEEkSmfnqe17G7t9q3u14Pkz6a/rfGqiAHuFE1Nx+dhRCWjDKmWBM0CIBL3KpZpZSeTSzn1GzFqBBKwYDneipWRW3s/Dj/RtEoUUqTSuI7U9+ci8xWzdrtyp1D/cjF3uDEz8KrOqXu418UABvb+fb2Ye8wLsX6dNAvunypRdVzYVVPtwMwpDkz/WCgygMPe2zhqYpGAVRVxTRMQRQlUZJkORyOuo7L3tzhSLjT6VIKXdfLpDOtTlvgeezhDz764CXu5Vq1OjczXy5WTNN44fqLjostwx7PjadSGc/DqqJmM6nJ8XHiYtPoFQpPjF47nR0vlsqb29uz03Mrqw8nJ2ZUJWzZ+tTU0t0Ht5bmz7RaxVRqLBmP2rbOI85y7JCiWqa1MLcAIHFs99e3Ph4dzaWTye3d3bCm9Uw9G4+pqmJYpqapDx48fO1rL4ui1GrW4dAQnRjb/gj579HhTQw4JBcgI3wMxrn/Lzzh2D900rFfHEyirwsxHWu4TwNYK7i+j16xIwkFHPJnMSiEUJ6Dw/3pY2Kn3vLgtwC1qPXEXNuM7W72dh59/OQrYzfPj5+LhCKAANd188bOqr7uURyMA5PNz+ZPnd4OARQ5cS46m1bTHOTGtNHvz3yH7fTzkJsKT3AQpZTUcnxxtbnmeO5wJ090mg2f4RkP64+3O7uYYpmTVU4ZWcyNhUbPJs7sdPZc6AEQ8LNO4k3P234KVtXvS9WqbbS2luOLAjomQ7443epLLao+tzKAS3zbgVAKIchkMo5lIwhtx+I4TpEVQeCjkYikadPTUxyCS0tLsizyPN9udXhRrFWrI7mRRqsRCkVs28qMZOu1muu5sVgsnkiO5EZKxZKiqRfPXygWi67nlMpl27U8NyZxeK+wOZobv3Lx1cJeoVyqnDlzeX1jtVo9kmVldyc/O7dIAcUE7eyCVqdDCY8gjEcTeq8dCUebjebs5AJBROSF23fvj4yM8xBQTEbS6Sdbu9cuXSjWKtFYNJmI1eqNVCK2urpKCEEc73kYEEwRdyroQPv0zIF8AmBIg4HHJJbP+oCDQHlwmN8Z8LhpcORJlYotikBHo30ydSBrhk/xRRLryLAG2Fe+KKWI42RFYfSx4LQBAg6Glk3/ncfOxQQf6cUjo+hQGytkU9qpN5p5e/dy/MJofFR39UfdlZbXIack7HvuOge5pJKYi86ovAIAOJtYmo3OBDYxVDiZRzyCaD46m5ASVVLFfb7S6VgVoAAQSjDxPIpNaj6oP77evjYXmX555MX7tUeFbsEh7mfsc1BOx6rY7PScXr69o7uGzMs+GPpbDqufsqP3nFgVQtwg6kv/mpSaltVoNDzHEQWh0+tIkmiaFsa4UinJWhRQRKjnYZdSkEylPcdNJpIH+/taSFU0lWBvK785PjF+eHCoaeFaoy5LUjKWKBwUziydLZeOdvd2zp698PoPXte0kMAhy+zKkrBX2Bkbm5+ZXd7Kb+WyWV1vl4p7qWSuVq0BwDXqNUVV0qlsrVadHJ+oN+rpZK5U0RVFjURjqXR6ffOJIUjY9Xb29qPRiOt6sXDEsR0IAUIgHI3FIqFGs5NJRD+6+6Tb6UajEY4THMeWeWHwZhxiFffXvG8TAkhoX/EMhIW/womvQEEAhrWYY8+1L7cCkOv47ICB8elLqpPm3PEZp5CwMNOUHl+1A1iKFwVBEj3P62cR87vh52ClfVWxv9PHKjZxNlv5utXAlFBIbM4uo2rDaW5Xdi8bF3iR3zS3XOJ8LlgPh9CENjYVngAAVM16z+31yZMAAB7xUTEck2ITobHJ8HjTbmLsnGI+P/WJNWGKj/TSncq98dDodGTqeuZK1ao5duv4CfD4yX/b9uEJp9Ql7k5nt2rVYnK0nzHw6S5+juVLLao+D14V46nTINaR30opdR3XMAzXsWEoxJIF2LbThV3LsmyKZEHRjR6E0LUtURSLhwdjExOiKHY63Ua9MTc3x3OCKmuqEorHohtb62fPnNsu5OPxuCSIW9tbV6/e+O7vfz+ZSALAMZ/byYmFvUJhc3O12WycO3f+rbffmpmdlaSQpobGJ6a3dzajkWipdJhIZAxTBxA0m7WpienR0YlYLLGzs2P2DFPXsURD0fCT1fzLL17b2d1PpeLhkNbt6SLHYwAkWTYqDXk0y/Nw//BIC4dkRe11u6KssSTnTxtZQ4P29Fo4pk/5Lb7nh3+BUx9OH7uiJ9oYlDS0WTYEgQ2Oo3RYA4IQsd8Z/rYvqiilLCiCP8MBVwEhFMBVJ58lVmnZrc1W3sZ2X+ASQB3kHcCjI7OMTOhS9/kxqdPrPBTOJ89GpeiRXvxXT/5wu7MznCeZh/zZxPI/O/NP4lL8THxpvbVpY+eZWNXghthP6G7vduXutcyVpdjCC7nrq821h3ZnkMhr+PjPpR7MGKakZJT3uvuT4Ym+T/UXWr7UbPUTKtXTWMmz21kZsLSPv5sBpR7BLsbMt4sSAgD1XI9CwMIbWZbNcQLGxHU927EppTzPm6ZRrVa6vY4gCI7jxBMJVVV4XpAE0XG88dExURReeeXrr3//R6lEWhQkQRAEXhAEPhyJzS8sj46OY0JKpaN4PLZ/cDg3twgg0NQwxi4AtN1pRaPRSCiCAC9KcqvTxBjXqmUEYbNdh0golZs8zyEEJVE0TAMgTpXFnqGrqqJbpqLIAEJBEBbmZgzDAAAoitLpdoM86SdFz7B9BMDTwsrXp2igBQwrYX0pMOxXMTQjT8/l0EV9S40MNK2gGwNFb/AFU4fhidh8lFLXcWzHPt69Y9NMKTh2QYZwUVIxqtudnSCNlf9oUEA9ih3iWNTGjJc06O5wHXz6Ooe4uBQ7m1jmILfd2d1sbVbNWs2q10z/r2pWVxqre90DHvFn4ksxMTrIIfYbtCpfcfOId9A7ul99YGFrIjR2OXUxLIYQRL4K3Ff0Pnv9+B8F1CXek8Zaz+31ZwR8keVLLaqeqzzDMDx1CGF/CvwEwhAhtpHu++BiggGEbAPR8zAAVBAETDDPI8exeQ5ZhrG5sd5ptyKRkOu6kxNTiqTsHeydO3s+Fo7zgkABAIBASgGhCEJJEpeXzo6NjjebzUwmFw6FXY9sbKwDSiRRdF03FIqYljU1OZ1IJBUlVK6V2u2mYfREUTAMU1a1nq7LshyLhGzbhRA6HpFlybHdkKo1W61oJJJMJmLx+KUL5+qNJqBAlCRdNyj5xGdo2AwLlm1f1aKBQDu29k8IqdPk1NPWH/utAMk69jvHzoIgiAQ4JBD9SDbHJBgFgGLsubbTl0f9HxvcERxo2f2uYkJKRrlm1UkfoOsrMcM9O7UdBs+N3w6f3c5BbiE2l1WzpmeuNzZ6no4ppjQgeADqUdy0W6vNdQc7Y6HRidA45+M+hFDSDwHqSwdGUqB44IYJAQHU8Iy71Qd7nX2ZU84lz06ExrmArnHsRsBn8gF8uhBKtts7bbtz7M3yhZUvtQF4anlekzh4xsGJxeE7rQLUX0HUX5cQwiETgkMQUkwI8B1TKMcjz3U5xBFCI+Gw62JRkJqNpuk5YVXOZrKpZJIlIWa/08ePIYThaGz5zDmAAARcs9Hs9Hqqph0dlkZGxiVFFpuNo+JhJpHpdJsQcrrezWXGLUNHCJQq7XA0Y9mmJKqRkNZotVRZ1nVTUWXdcEOqJnFcKp6st3THdqrl0trW3quvvBwJKZ7nstt/env0pJwCg5gIcNAarN0AZzoOug8m5dTntb946UBSsRbYn5qnO9R3vaF0ELLXB6ICVApSCggBhAVmGsp5PxSdipmbw7wqAIBDnJJeCay/Y8z2IYzpedvBqVgVj7iIGN7v7tes+oP6Y5d4Q9DPQC36qHx7LDQSE6MqrwIAMcVlo7LW3Gjb7a7bY6e42K2Y1fXWBqbEcE0y5JNIId3tFn5x8LZFbMuzMmp6rbXxvJjab25/Sm2kkLScdtWsLcTmEPzClZ4vtaj6nHhVbFVQQIGfygACAKDACxziIIKEYCa2IAAsuyTPI47nBJ4TeJ7nOFGUZEmRJFmWbdd1AECKomIRO64ny4okKSKUO802L/KeS3K5MVUND62WIVIKhDzHh7SQ0TP2Dw4SiZiDsaKoW1v5hYXZdqcNIapWS+lk2nNtVYsiyPMcb5iWokUEQdJ7BocQ4lAkGun0jGgsiiCNJ+KJJJ9IpQ4rjWqjsfLkydmzy5qmbhSKpmnGIhqlFBMsDMkE+tROzQAth74Kc1x+9JEXevyU018bA1ToxDV8UdTf2B/63udkUQoBIENUT1/+DZSpAdwGWJeH7yV4HwXXHu4cO4wAamO7bJZd3N/U/6S4Tp/QDj+p/ZS6g923Dt65Vb7tYrfn6YTgp4/BgOx2C//yyb8RkdBzdUyxR+i7xffvVO9hinuuwW7KIc6t8u1H9ccUgP+fvffqkuS40gSvmbmM8NARGZFaVmVVZVYBhapCQbPZbLJBkOC0muk5O3NWPuw5e/bsb+hfsvswK2Z3p7e3BTkEBQBCa6BUlkwtIjK0cA9XJvbB3SMiRaEJEujFnGkDKjPSw93c3cz9s3u/qzpuJ7j1wTXY1Hlz/62Pq58JEC5zReDn8c34VQ0+CwE2tQNPsWCNh2+yfauhSvz+flXDJX249oaoIckAgDFinBGJAEIIkKZqJsZEIkRCmUw2lckkjFg6lcICZTM5w4hXKmWESDKZZpw3W02BUCKRwBI2u924EUsb6empGVVRBsamo5cBAngsHk8mU/3+vYX5OYFxxfN8v9/utau1w4SRwshDwACYpsmargPijZYZT+RkGXuep2kqAORyWT1mFIt5LCvM6Vdb7YPy/tr9jfnpScZ9Smkyobu2bdu2ECDLMmP0yICcVNlOcODHxzAKikFDHENHgCP6Wozsh6KvxPD7cNlAQ/37yGlFSL0DiGgPFJ016iL0kI+6FUMaPuxnmPdmZGvQuGA932w4LSpoKD0ei5WDARg9Zvvj9j/Nr4py2vN7Pd8cDBEMBiDaXwjhUNdl3sg4gumbpm9FVy8AEOPc8k3Lt8JVFx25TiaY5dsWtUdn48h1Ds77O28fEbQGt2FT+7Bfo5wSdEpe0K+3fauh6mtpI7Js9JAAAMAg06PgPMgMSQhJJAzbSZYmJzEh3U7PcVzbtjGWypUyIqjba2FEBGftdsu2HaLIfadfq1URwYQQz/H32ruFYnGFMzzk8sM2eHsUSU0mkoqs9O3+frkc02KYEAGYMS4TlIinCZE4p5qmyZLGKBCiqGpsYW5OUXWMRSqd7TQbdt8xe71yvTExlqseHpJSkVHPdm1ZkV3Pl6QEpcy2HYSASJLnebHYKT4vCIVS+zFF7ISUigbCixChbhaBFwAcxyk42lvUkQDBueDD13mwQ0ROCRGWYhnVJcQgHVUASUdXLg5Dy26EBeFtnar9McZq/XrP7w3eyGEFlgg4hhAU/RqNYxziIBKRaDlCDAkxmt105CkIM0CHzvpHp2Kk/3BcIwEmDHoM9gnF0uGxQ4uRgDDCIMwMc0zEQdHEDeSwqB8EABBR+UG5gZH+cZjM7MiKOzI/ggrWdJqmZymacipx+TW2bztUnSIlfUW/qiOgMViuEciyFGQ78jxXU3XBWTqZzOaysqJYVr9rWa7r1uotRZIASZT5Zt+yLDthGL7vE0I4FwrBjm1LqYxHqWEkFU2v1SqWZfquJ+tR1H5wC4OLQAghlEgmnnn2mVarbXZbSSN59txKPBYD7suydHZpVdW1SmVHU7WVC6uaqifTBVXVDssH3W6XUa/R6slY7JcrmibVavXp0hhnnFLKGPM9JklSv28Hr4Pv+yAAE4n6/rExCV7+UU2NR9hxQj0clZCOC0GPm6lIhIz2Q4NIHR6O/mCn6HIA0AhmRd/xKHfVMfFoFAnFUHoSQiCB0Qlj0cCvignecBqWbwUd6JKWVtMylrgICl0Jj3uWb7nM44JLWErKCQ6855tB1B5GSCVaUk70ad/0LQmTlJIyZINH9ZOpYDa1+9SiggkhZKwYsgFI9Lwe5SwuwCMFTwAAIABJREFUxVJqSsKEi0FmecEEa7kdASIhG5RT07eo8IOExbqkG7KhEJlxbvqmRS0mGI8ETwRIxkpSSXAhen7X5zS4o6ScJEFptREZ2OOe5fdlIklIsnzL5a4QAgFSiWrIhi5pAOAwr+f3POYxQQGQjOSslvG4Z/oW5X7Qk0wUQzYAoOebPve54B2v2/E6aS1N/tmv6ivxU6fqgMGDHL5twfrBBcZYkhWCEUaoND7BqN9qNBqNxv7+fiqZsvo9RVZ939c1lfq+omqOS12fpmVF1XSEMeM0psVSiXTCSOxVyuPFYrVez+XynXanb1uaqmE0XOqj9x+B4IyzZrP2q1+9trR4liAhmGd2e/lMgTIuBOr2mnGRclxq2+7m5g1ZkfcPWqXxSdPsmKY7ls84tp2Kq4wxITillGCEMQokDt9nEiGMUYQBEArcuGVJ4oKPPkVDHW10xEZ1vKMjf8S8Fg7vCYZ+VK6BURgKFv0RqSPE7uGBp4hg0aECuBhOXXSigbNplPg4mlcRBk+f9sqEXJVgXb/nMg8EYISX02f+9Zm/GIsVbOpQTjnwttv5vHbjo8NPak4jp2X/1dKftdzWP2z9vOW0AUDC0sXsyo/nXn67/O6b++8k5cS/Xf7XTxevmr7pMleAcHxno7v9+t6b270dl3ulePEn868wTv96/W+bTvtibuUvz/x5Ukn2aZ+HGSyE5Vv/2/3/s0/tH8//sON2frb9i4bTlJA0Hi/+weSLF3OrGTXtMvdO8+5bB++udzbtQMsTCGMyn5z9k4VXe17vb9b/rtI/xBgvp8/+ZP6VjJqWsCRjWYBggjHODvqVX+28PpOYXkjO/WL39Xut+0ywuGJcG3vqhfFnJ+LjCFDNrr1f+fij6ic1u44A5bTMf7/639bsxk+3Xtu3DqigAFDQ8/9i4VXK/b/b/FmlfyiEsKlt+X0x4tf6DbVvNVT9/lzVwJoMAgBF0g1CGCGMpUJ+zHUsyzL7/X6rUfdcN4ESQfJ/3/MS8QSlTFNV13Vjeqzd7RFCFFlOp1KKqjBGVVku5PKMMc917L5da9TyuQIAq9eryWRaxidt+UIA2Ha/2awDoqoq5bJZztnO7vp4cVyWCKN0c+vh7OxZy3Ic1xOMco4EBL5NjAsWFECAIIsB567jYIwJwYAQJoQxSggGABzltBEggqIsMIojR0mlk7g+On4QvuQjKISQCLHv1FVhcKAQQgT5CiK5J9DjooEIFZ2B+HWcETkmUo8Q6hFVBQIBYAQQlNiilAtBEBnYNI53AcA4szzL5zTQlHRJz2qZjtfd7G471JUwKeqFP575IwB4c/8dlajFWAEjLAVhbggQ4LgcnzTGk0oSAZKwlFFTCGC7u1N3GghQVss8mb+oS9pfr/+/u+aehtWiXvA5lbGMAOJKXJf0ltva6u14LBB1hcOcnm9pklrUxwJ8QYAKev6PZ753ZeypslV51FlPKslzmbMpNfnX63+73t5kwBAgGUuXC0+sZM/3af+Dw4+qTl2A6Hrdh511Q47ntOxK9jzl9G7rQcfrNuyG6VspNVWKFWOSjhDWJPlq4fIPZr4nI+l2c00IMWmMvzL3A1VSfr79K5c5MpGnjKn51HzDafxs+5eWb3IQClbG9LzPfSV0+xQ2c2xq86Ny+jfRvtVQ9ZXaY4cJRRzuSNQZICAEJwyj027s7x9kshmf+phg13WJRDhnwJmqaYosAUKWZWYmivVaM5NL+R5dXDrj2I4kyaZpVes1QoiqqAggn83VGo1cOvnGm7+empolmBAcWhujiniIC+j2OoeH5VQqCQBT07OVShUJKhEuEQQIXNcRgIAzzrnHqK4kMDZlIiEECAcYEXq7cCFc3wvYCQRI8ICrDrKlYxCcCSYE9CwTE3wSUtCogX/wc6QdXQvEye0n14aBLBZAUsR1CyyAh4wKhLwKCrzNoqODhUQM9LkhKkViFxehv0W4e9A345T6rheAFIlAKlwh0KhsGHymgpq+xSN/8QCpb9Xv/GL39Z5vSohMxSf+u5X/6lJu9Ub9FkYYAw4cncIVL/BkQSTMnAWICb5r7v1s+7XN7jZCaDxW+vHcy5fyK59WP9+zDhAK6iTjaJrAYc5ntS/e3H/Hov1IcRV9as8mZgjCgdaGMV5MzV8rXt3qbv/D1n/cNfcNOf7c+DN/OPnScvrsdneHc44QSivp85lljJBKlMXUwlrznsu9HXOvtlXHiMwmpjNqxvTNv9/8WaV/GKiHAAIjHPBzSTX57PjTMiL/sPXz2801ADGXmP03y395vXj189qNffMAASKY5LTsSxPPrzXv328/8LiPAGHAGEVpVAE85jnMPSXY4etu/+lB1VdD7vDJDtftAfAHZYsIJrZtE0l2PRchRDDuW44W06nvSbLMuVA1lfqM+n6hMMaoUGPq9vauqiqH1Uo2m200G5lsulatL589Gzficlt9uLmRTiUODg5++to/vPyDV5LxBBJRuTyEGKdW3yrvb8/PLXAhbt+8qajE81k2lU0mM0SSHcfruy6RkKZJgLjru5IkqypOGIrlkpyeQMBTKUPGUMil4nG9kM8KwQXimCCMuaIQzwNCEMY4nU2oqgwIEEaESANYOaZTjwpLI+A0LBcKAdl6dAJgwCV96dCjwQQMj4ShL2ZkjQ0lLD7IPAUBsx5UA0WRgBbmzhs1/YEAEEFtUUBIlmVKB+6RQ35qeMsIfE57YRTeEA0d5na9Xs/vIQAOotKvJOWkSlTKRy2nJ8E+pKs95vU8s+v1AAkZS+X+4aX8qiEb+LQHVQhhU6fn9UzfHMiRQgzRGQHIWJqIj8el2IeHH292ty1qmb75xt5vqv1a1a4x4CCETJTpxFQpVvyifisuxeYSs1kte2gdUuGbHkUImb7pcc9hbtfvdb0uE1wj6qiCHpdik/GJB+2Ht5trLbclhLCo/aizcS5zdjxWqvQPAYBx2nAaccX43vQftNzWnnVw8oaYoB73Ab5ZkQq+5VB17OZ/F64qsoUEXO2o8QQjHDPigJARjzuOjRAikux4nVQ6xSiN6fFut5WIx4WA8fGipuul8bHDeqPT6czPzQaZSEzLnJubNTsm4+zO2p1SsZRLZzhjKysXb37xRaFQPLt0NpvMShIBhDhntm3eXbv57juvyZqSTU1a/VYqPVtvrk9NzZbLu7F4nFJHlZR4zMjlS0KgnmUrskYIUVWZMRrXdLtvJRJxr9/PpGIIqBGXAXhMVzRNSia0fD4twEsnUwgLTZcVVQYAwUEiBI4KQceJquMtVJhDTnwY2Hxiv6G5LASiUbpKDPsIOhXRXqecD0XimBACRXQYHvQVoWY4lRB6fCNMZEUVADy4EDF4bIaM27APAT6nlm9xMcznG+hxKlF8pmKMk3LCkBMu86JK64NLPAG8AgLCSyVqVsuY1ARApVhxKj7pUKfttY8HCQgAAIKJIRtZLRsw2ZQzm9oOd0Z3JEACHa3ptl3mci440IbTfL/yEROMcyYQJOT4ucwZyuln1Rt5LXu1+NRCcq5m1xnjgfLAh8AuuBjKr4PhIIhoRO37fZe6jAcncU3PRIB0SceAAYAJvtfZbnudi9kL64WNpts6jr8CccEHpPs32r7VUPX7c1UQglVogBvx6wGMcTwelySJINLrdGPxmACECQ5mV1GUZrWxtHBOAIoZsa2tbQDW7fUTyfhBuSIRhTE+Pj6uqWoildg7ODAM4/79By8+/3y9We/2ei88+8KD+3dff/PXV554cuXcKqVes9XodNr37n7WM7uLxfNrd94nspTNjtUa5XQqc3vto2xmjHOYm52VJGV8aqHVqPctJ53JqrqeMlI5y9JUzepZsqLYVo9IRAiRTCQppRKRFUmWiKTruiSrcSMhSfLc/ELSMACEYzviaC6qk6vfqJA1MoZHX9Xhn+iYSjiwDoqRrlCANmHBiEEB0qHsMBCtIj00Og9EbgOMAcKhlT+iswaqX4SnmCMcGAqDAjowsJyc9vIwwWxm8xHqHQOaMaauF6/2qa0SZT45Nxkff/vgva7XO1LxPFIAjzWCpdnEzL+Y/1Hb62CEs1p2PFb6pPrZdm+HwSlMs0a0a8WnxuPFQCNru+2PDz+7134wskvk1AAQ5mtGAgRinDPhBCOEEOS13LnM2fXu5lZvq+7Uni5dXc1euFm/TTkVgwDGI32K4xsAgmhwMfgKAY8WpwHF23Ra71U+GI8VrxevPexsnBCxgQtBORu46X5zstW3Gqq+UnvcGI0GdIw86IAx0mNxVdUdq48lghBmlBkxw3UdAWAYiUmZpNLpzc1t0+w9evhoZfUC75qZTPbBg0dXrjzZbrfn5+bW1zcyuaxZLhcLhVw+99nNmzMz0/cf3W022vML841W+1dv/srqm1vbm41GTZbk69eebrYakpqIxbPjE9Pr29sLC6tmtyOwquiJ3fL+xfMXt3f3AEuYMSJJHbPnM6rLqiTL2WxWVdVsPpdJGpoWcz1P0/Veu5srjUtC6EYiETMoF8XCmOfYBJMgxbjrOJIkP06YitjpofnvcfJpyLnBAA6O5rRDaGB+H0xDWCc4UPDQcOSPRPlFGDi6AwAK7JtYksVQxhOhnQ/CoqfBMRHVJgQIzjlgHCHf0KYxgGAhBON89L1FCJ1JL5ZiRY97gbL50eGnbx+81/PNmBw79oiN3l30eAkJS6qk6dybSUyrRPmsduPn27+sO43jD2J0LSpR41Lc4x4AeMwjYZKiU1u0CoxKhwjJWJ5JTOe1/EeHn3a8nsPcht1YzZ3P67k+telJG+g/qq+HHO7ofYW/mWAHVvkXu6+/PPP970y8cLN+CyN8rLdRpftLT/N7tW87VJ0uJX2lFklV0VIcNowkTdNSqVS71VA1TQD3PS+byVRr1Ww2m0gYmq7t7G63O510MpVKpyyrzxlLxJO5bMZ3fc/1TNMCIcrlyvT09KONjetPX3v73fdbzdbTV6/97Je/2Kse/uSHP8boarvTZkykUrmpiUnT8R9s7CIBr77y6kcff/JoazuZSh+UD3Qji7DiM66phu142Uy81WyWSlP1elNgInGytbNraPHt7R1FVqqH5bF8odHtpJKpXrdr7XsTudyDrfVL51a2t7Y1SfY8Z3trO2DzJYLj8fhgME/x/+Bh/avB83xMPoo+DISngHk7PjsDSQxFMDbM3QIRI3VkzeADGYpD5IA2sBUiQRlTZCXY/QhIcIFCvAvWcs4ZR0F3Ry51eL+joiIPRYfhlWx0Nj+v3bSZTTmtOY2yVel63cDYKgKqYKALDw004eFM8K3e9v+z/rdlq/JM6emXJp43PbNq1wL65uTD6DLvs9qNd8rvBZnUAzeuo6KKiPi6wDUzBGeCsIwlKhgIFJdiC8l5XdJVrC4m5xFCVNCCXjiTXjy0q9T3jyPq0Ng6PIkAEIJHdwTBghUlyeMDUUuAcJl/o35zxpi6VrziUFvGUoCz0Rh/4/JU0L7VUPW1+FWFL6GIVvMhtYIJlrLZ7KNH9wwjYfZMEEJRlFQqNT4+3uv1+v1+q9lMJlKtTqdUKh0cHExMTvT7/ZVzFzzP00rq1ubm+XPL65ubEpGevHTpsFK9fOmJ+/fvz07PvvLyKwd7+59/8cn6xsPJ6QlF1wv5wtbm5mG9nkokp6amPvrs8639vaXFxVanXWk0nr36tERwOpOt1aqCs7iuVTxnafHM9u5ONl9wqRePJxzPUVTF6vdN2ykg3O2ZhpEy+5bAhDOGEWaUeZ7n+X6311VVVVFUASKZTAThOEEbCEGRLTSKvjviVQnH94fRL4eyDIy8E8M9w1OMfB7V7iCgicQADYeuBxFjHsAWY5TzEM4EiFEuf0DD+L7PhBCcE0yILInRTDGnykDhTzHgqrjg692tdyrv9zwTQPCI2cEYUeH73E/KhoLlAC1lLKeUJADY1Akungve9/s1u35gld+vfLSQmr+UW323/IHZtuixoRMAAJTTjtepWIcWtUCEVs9jg8+46Pu2ECKrZmSseMzHCBf0wpXC5X3r4GF7fTxeWkjNp9Tkq/M/DNydNKJLWLqYW73VuGP5/VNAMkw0NmyMM4e5cTmmYAUJQIAUpCTlRGCRPLoI8Z5nfXT46XL67NPFqzE5ttXbHun2n6h9q6Hqa+GqguB8Ehm4Bv0hJBAS6XRa03QMIBEsx3Tf93K5XKvVqlarhbExSZIAiX6/PzM9pesaQogQXCwV7z+4z4SIxfT9g0ohn9/fP0gnz+3v7QORL6ys1JuNtXsPFhcWCoVE37Ed1zUtJ5VMT01NJ1KppJHwHPegUh0vTpYKY/cePZifnrMt03GcuZmFhw/uxWIxzmksHotpGkagSqTbaZfyJbtvqprm2o7tuYDA9ykhEqVUj6ue52m67jOKJQIIeqaZSKRkWQnyiAQ1OE+O7fBnOFAjCPT4GRlqC2LoyS5GVcKRoT95xsE3YiC7HQt9ClZ1MehMHAOdEUwELgRBOFD9eBCUM1D7TrsfBIADOQINe6Oc+cz3uAcCRrajPrUr/cPLhSeeLFxCgDzuL6TmL+VXe555YJWj3AYBx899Tqt27Vb99sLCj66NXanatVN0wPBp5FxwxvlgII+JIz7398z9jtd9pvR02+3smLsJ2bheunZt7MrPd3650dk8k16MS/q75fcfttdDJ3WiXS48MWNMTsQnKv3qKRrlMTELhEnNre7OtDF1rfjUzfptAWIxubCQmuu4nbJVoSP5/4QALti+dfBO+f0/XfhxRk1t99CwW4RQmNj1n/2qfrv2uGGK4jjEsekKDEyJRLJYnDgs7xKCE8mUJMmU0na7Lctys9nU9Zjr0Xwhv39QTmcytu1MT0199PGnmVyqWjlcmp+992A9ZsQTRvzWnXsXL1169/0Pbty6c+Xy5WSi/Nbb78bjsbm5uYvnlyn1OEC72zX7jhAiEYvPTc8oquL7/PzyBcTprTu3xvL5cnnftK2FxSVFkhPpTK/Z1jRdxpJl2Wfmk1udZjKVtswuwdj3XE2VEXCEWFxTbLufShqO6xBJEkKYPWthcj6oVYEwRvj0miLHtIKThMbjzDoIAecAkWQiTh4IAcJEqsFQBQkKfIW5QJEYSM1HqHUAwAIwCoUONLTljy5FCBDmjAf+qIILRqngHEVSCoKBNSVaxkAEXlEw5LA4F1wAD9/tIc0GgXBxq3FnNXfh5ZnvX8yteMwbj4/ntdzre7/ZM/cDHj8AnUActKl9r/3wqlV+auyJ2821ptsSYYapkB3nwz+PnCu4LxYCNOeCbXQ3P6t98dz49X955k/LViWlJMfjpT1zf6OziRG+kDnX9rq/3Hn9YWc9cCXVJM30rT9bfHXWmL7duOMyT4AI7HrBkhKsCRz4wBrY9cyPDj/5yfyPXp175WJuBQCNx4pxOf7W/juV/iHjTIBgnPGoZqzpWx9XP13OLD2nPRNc6uDy0XGw/Ubaf3pQ9TsgtxiQxiP8XzDWsiRPTkzu722XSkVF1dbXN2KaxjiL6bHK4eHM7NzO7kEyEX/0aP07L72gqioIYMxnVHDGK9Xm6sUVSunszMxHH3/89nvvv/jSi++/9+G//7/+75df/uPVi5du3rr1xY0bjHlC+OVqlUhKLGbICE8sTm1s7TzcvJeIxZcWF+49uIeJpMbiW9ub2UyOUl5vVFfPnReUK7ru2I6iao7n2r6fl+Sq089kcp1uV9NjwvcFxrIkt+32ZC7fbnUlIgkhumZ/cmKKYOy7blyPn5KdY4QzGi6G4nR3qWOAFcJQgAIiYJqO7Tbc/4hufqwXAUF4rAhtUCPHC4EAMCFhermwdzRgRoLZJIR41Pd9P/D8dD0PISTjQaqw4Z2Fl4GAIKISJWLwRc8zt3s7TacZChEjhLQQgnL/Rv02AvTCxHNjegEj3PPMn22/9sbeWy23LUB4zKv0DwnCNnOE4ICgbJV/s//OdyZemDQmbjfXbOrsW2XKmcc8LkTH6+yZB223zQQdORcCIRzm7Fn7Xa8XoEzNafztxk9N37qYuzCfmPWF/1nti9f33to397Nalgp6p3l3x9yzqRO4szKffV6/cSm3ohBFJarHfZc6B9ZB37c9FiRKFVzwul3fsw56vskF87n/Se1zKth3Jp8vxYqAUNvt/HTrtU9qnznMRQgc6m31dqt2nQbpAAU07Mav936jYvXQrjnMhYhqJCgKOfwm25fERvz/3NrtdjqdhqOC5Vf6HNya7zmHe5sYE4KGEeQDJyCfUqvf/+TjDxCIZqspS0q9XguqhDuOLSlKr2cTSSYY65pGqd9udQvF3P37j8anJm7dvnvl8kVdVXd29mempx5tbhgJY25m5vba3Y2NzYsXLxbGxvr9PgLueP1et2skUolU2u7b5XLF9r10MpFNpWrVw1avs7p8tt3p1Gr1J1Yv3n/4yEjEY5Lqg7hwfnl7a1tTtU671en3p8aKdzcenj9zbntnu5AfU0CUO625ifG93d2VCxe2dvYZQFzXPvn8xv/4P/xPs9PT7WZdIqhYmsSEnOQ++ZG5HxJ5AzQYjGfwITKiBSjFh2TTcQI++MyjtPbhRs+xO61GMpNTNR0AfM/zHdf1HObTAKY4ZwDAOUcYkBD1Rh0T1G1307mcFosPkreJQFZh1PepT/0BacY5xxjLinrhiStjpUlZ1cLkiSPXVrYq//Pdf/d+5cO+byMEgYtTz+t1vC7j7KjoLQAQRlgmckZJF/S8hEnLbTecZp/ajDMEIBMlq2YIxg2n5TAbBCKYxKRYXs+51D20DxWippUUADSdls+9hJJIyIZF+12vx/hIwT4kNKLntKzP/bbbDgQlgklciue1TEpN2dSp2rWu1+PAdaIV9IJFrZbTZpwJ4IH4KBO5FCv53Gs4LZ/7KlFyWo5yv+12PO4JARjjrJpRidrxun2/H0SGakRLqamCnkeAWm6r7jQ95jLOEQIZK6VY0aZ2y20NxChd0jJaRgge+HyBgGJs7L85/29fnHw+KMlz7OX9Gtu3Wqr6WrgqGNDzp3HAGGNN08YnJre3Nuy+LScVWZYVRTFNM5fLVmvVdCq1vb3/zLPXqodVylin15E1NZPNdNvdyxcvfPzJjZXzZwmBe/cfrl5cAcFu31nTY/EfvvxDy+q98cbruweVTCY5OztOEPYpU1Tlzv176Uzu3MwZguHR5qbnucuLS3osjjHJZnLb+weW60yUShs7u8l4Ymd7GzApjhUxQtl8odNqKqouYWzZThGRptnWlLjvM8DEdX3H99KpTL9vyqpcHCtghKy+OTM1ObDTj47G8aEe/H78yjWKYMNsfEfH83h/0dfRPke3h5r50L0yvM4g3QtCgqMBHxww4QghRDAIQBg4gMDAOWdMCBEWqvE89+HazW6nNT1/xkikjt2shCVDDlFPgOj5Zi9KDT68oJE8UBy4S90KO6zYhzB0mQgkIfC4F24fyRvV83s9vxd0Z1M7jC4GAAEdr9vxuqP7h/ctkMOc/cAXPHpMGWddv9v1u9A7wl1YtG8NWG2IPEgAPObvmLsQjajD3GGHEKwt7Bh9JgTYzLH7duCbPjp1AsDjbtThcGxs5tjWwQjIAsE4iHA8uRZ+ve1bDVVfqf02YzT6Rg0ibDBCqXSGMR6Px5vNViqVdBxbVmTbdoIECRcvXnBsp2/btVp9enr6xs1bV68+tbu9YxiJJ55YvXfv/vnlZULkN9/8zdVrV4ql0ieffv7Z5zfOnjnz7LPPX/G9Wr2GJe67VFVjczMz8Xiy7/q1an1maiKTSGbSqWa7vl85ODd/pu84tVYrl063u13HpU9emL597046m8Oc7R1WLp5bkfLFhaWlw739XCYryajR6V04u9ztNGJxwzR7tuNNTcQOa9Wx8cmYHgsED1nVQs/JMPdQqOjBMdgQkTX+lHEd8uVRgB7iIwb7o7uPotKQGw9Hf8BuiSPoeUw6Gwj7QnAR8VwIABEkSzKRpKDqGSIcCQxCAHA08gA4dn9va6Pb7c4vLecLJSJLCIVUuoQlQzYwIqfYB0dth+j07RhhhcgxKUYQEQAOsx3mMk4HdjAJSZqkaUQFAJe5DnMC90gEiBCiSzrjzKa2GHXIRIARVrGiENnybQphNA/BOCbFBXCf+xrRJXSMcBQcRJ/aCEAlmkNtj/uhbzMimqRpRCOYONRxmONzGl4DklSiYIT71GYQEucYkbikcxAuddmIm8JJ++nx7QIAgYwVlahfkhX262rfdqg6KSV9db+qqKuR/JCjvWGEkomUkUhYSEC3K0lECBHTYwcHBwsL86ZpKgp5/Y23L15cdV0HAK2sXnjw4OH1a1cd10sljJmp6S9u3H7pxWe1mPrWO+9cvnTpB9/73keffvLeB+8LAWOFsUuXVldXl9udjuP6a/cf1upNVYvLimya1sqFC5/d+rxr9jKJVN91Dg4rmiSNF8Zurt09szDf7rQt251Q1M39HVUxWp32+ub2tUsXE+n0wtnz+3tbqVQ6l0o0apV8YczstgFAU1RK2fkLFwGAUl+WJHT8EQ+GAgCAc44jkhuNfHFELRzJtTVY8QcV3EfnYhi1M0S0I1yVgNHOozg+ESZKCCUsEYYEh3PFBeAoAgZjWVY0TQfAXDhAI5dqLhCgQawgAHAhOPXbjeo91zlzjo0VJyRZRhghQBIihhyXEBmVI0c5o8d9Dvj4vJZdzpw9lzmbkBM+93fNvbut+9vdXZe7IIQqqZPxyUu51dnENIDYNfdvNm7vmnsOcxGgMT3/nYkXy1b53cqHYSRKcF+AZSw/kb84k5j+zf7bVbsWPKgxKf79me+anrXZ3X66+JQhGwiAYAKAmGBCCJd571U+IIhcKVz+qPrpo846CKEQdUwvXMqtzCfnVKKWrcqd5tp6d9OmtgBhyPHnxq8rWH2n/F7LbQVlviREXpx4HgA+PPyk5baOWnHRkYEafRAggHSkEVWXNBQFMH9zjfzVX/3VN3qC37k5jqPr+sDrnelVAAAgAElEQVSF73f4GTTOWb/XgTBM9sirBSN/UOZVDw8ThtFqt1RVJViKG4brerlc3vf8dDq1tbU7Pz+3sbFVGh+nni/LMiD++q/fmZgsZTLJGzdvX7p4cWqidOv2rQfr6ysXLrz43POpVKpn9tqtZlxXP/3s0/3yfj43tnrh4tWrVzPJtOX0b91dA4Qni+Mpw9g7LBNJunjunOd5iqolYur6zl42myMg9iqVJ1cu7R7sqbomfHbr/gNFIv2+vbg0Lzwvmc6k0ynX81LplEKI2Xefefp6Lp2xrB7BOJ5IYYQA4WNWmgAohhXeRVRIJfg0wl9HaBWCyciSegyegn0G/pnHlHRg1HMcR9djhEgggDPGGGOUChYVMY5OhDEGEP2+JYTwfV/XY7IsYyLJiipJsu9Tz3cZowHGYozD9wQhjDEmYcMEc0ZbrSYmOBYzJFlGCPmCHliVu617pmeFilx47lGD3CmfCZJyevYn86/8ZP6VlJJCCKXUxKX86kJybtfc77gdhPBK5sJfLP3pM6WrMpFTauqJ/Op8cq7ltmp2AwGaNqb+YulPAKEb9dtUDHgxhBHWJf3FieeeLT19q7HWdJpCAEY4o6X+cunPE2qiZtcuF56cjE+MxcZWcueX00sqUZNK0pDjO73dUqz4o/mXt7s7O709hGAptfgvl/7spcnnk0pCI+pq7sLF/Irl92t23ec0p2dfnX/lhYln607jwCpTTkEgTdL+fOlPxmPFB62HPW9QUfXkOJzyP0Z4yph4tvR0Ts+SkUXRcRxN0x77bv9O7VstVY0S5KORHF+Vqwq+RxCaq0ePAgCMMcE4lyvoekwiWDEViUim2RufGHcdD2Ncq1Vz+Ww6nWg226XS2NrttatXL3faLdekzz5/7ebN2xOTE5efeMLu2w/XN1dWL7W77Z2dLUJIuVJOpVK6pnuULy2e8ak/OzWVy6SY5x5WDinl8zPzMU1pNqq71WoikcwkElt7e4VCcfXsxK21NUBQzGc3t7enpuZ63VbHNJfm5iuVsqqqgtP96mEmldytlLVYrAQZQGiiWGzWm+cvXBgvjiEBruPomh49ciEcjQI0JgRF0C7EgFASwPkIHS4ABOeBVS6iMaJPIvoVkU4wxJvjXHsEhaOAGUlfxzw8ozifaPKE4EIgzl3XcT2XUQZIIIQlCQEA50JIx+EVIFzzBXX3t9ZlIk1MzxEiEYSzWkaXYiO05W+Va1wi0kJy7lxm+WF741e7b7S9NkG4FCsZcrzptLgQcTn20uTzWS39y903bjfXEKDl9JkXJ57/3tQfbPV2ul4XISRhiaAoWeboqglAEJGwhAZrAhIIEMESBnRoV//Do7+RiWzIxp8uvFqKjf3Nxt9X+zWf+3WnkS1kZCwHqWZUol3OP7GUXniv8sHntZs2tReT89+deumlyef3zP1H3Y0gNjurZf5w6qV9q3y3eY8BQwhJiHBAUejf4NpCevDkCzW8coQSciLI3iX+2a8KjkpAj/WfetwwIUCYQEQZnLoLRsSIGVNT0w/ur2Uz2VanFTdi9Wp1YmKy3mgkU8m9g/3JqambN+7OL8xNTU/WarXCWP71N36zvHxmdeXC2+98ePXq5amZ8eq7tXv3169cufzCCy/s7+/v7u2WKzWMcTabLIzlFEVpdTrnz57LZrKNRnVlZcXu9ynzJUkyEkYhm60e1hzOZUz6lnVm6cyUO7mzuw1EniwW1+6v6aomYdzu9laWlw9rVUXTKWO1TntajzUbrZbZK2TSuwflS6VJXVUY84BTWVUQCouGwQigQyQQjRThDZ5UjAEEDitoMcYgIp4C5yE0zMzJBed84N8gYOBdc4J4GjYx+BcG80XYFCbKgUEy9BC+osgZwTkFKqgfXL8kyQRjhAlCOFQgA6jikZdToFgiBAI8x65V9jO5fDyRIkgqaHlDjqMwP9ZR0WH4xBx5fgCAIJLX8xIidxprd5prNnUEEo86mwQRj3kIoYKWX0ot7Jp7v9l/u2JXQUDFOpxLzJzPnsuqWdO3jp/kaP8jfw5SUgAAcBB93647ewJESkm23HZCMdY7m3vmPheMYGlQZQsjlFJSc8mZrtf99e5vds1dytmBWc5omZcmnhuPlza6mwAgBHeZO21MvzTx/J550PW6xy/iceNwyoUjgkhGTSeV5H/uxbW+tiaGlET4Ch0FNoyRLMlTk1P7eztBSHs8ZuSzBUKw73uKYqSMVKfdOn/+7Bc3b1+/fg24qNbqL7zw4s9//ovzF8790fdf7HWsO7cfvvDCi/v7O++++95rr/3iySdXf/zKH6uKfnhYtWzLMGKMQyadLORyqqqPFYsffPwhwjibTF69/OTO1taD7U0iSatzS61Wc2OvdmZmLqlrElHmJ7PNZs3z2fxM6aBSTacyhh57sL65tLTY7LQVWTPisUp5f2pqyrL6roCxsTGCpZ7Z5oDicQMhNCCXwsEYtdSIUOWLRK9wW6Arj5SJAElCgWTEOMJICEGAAA6LOAUiW+AxziLhJghPwYSQCNFEJH/BqINUdO4Qp4a1OiManzImcUYwYZQiBAgTIQRgTGRCJDm0b3LGGeeMYc45Y1wEQBresmX2ep12LJ4kBKfVVFpNYYTD2p+nc1XHOSwhuMdcmcjTiamCXmg4DY97lFPKfQFCRnJKTWqS2nbbLbcdeF2Y1Gy4TYUoCSVOTr7Jg3Mdt52KURA/uv3YM32kIUAxKaZLestpt5wW5VSAsJldtsoYEUM2CCIIwOd0q7vT8brnM8tPFS59ePjJ8RONXtvomJzgqhBCmqSOxQoKkf8J/Kq+1VB17OZ/txjAwVIOkbMijNA0g1MQguLx+Pz84r0Ha7lszvd8VVUfrT/MZLLtdrtQyNfqNQR8cWFu49H64uJi5bDaM63v/+C7X3xxS3B+5akn33v//Tuv35menv7ud1+qHB7u7+9v/fznAJBKZldWVjRdbnc7B4flzZ1tAAyIxOLxVDIR19RbN28lkkYhk4nFYnvlvVavVygULMva2ttZvXCB2na5djg3NcU5M/v2heWzuwcHsbhBMBy2O6X8GKcUEZxOJvb2K6VSMZ/OACDbtiVZJpI8MGYfG8YBTAyG6dgYCgEQGYmEECPdDLAOBZAmuMAYhECIEBAkQj8hRGiYE4wd8XQY8YgQJzwYhBBIjKZtEL7vY8/XiCQrCsKIMwFhZk6ECZEkGSEQjDPGqO9z6jMAYCzsV3AhgPmeY9tccAKSJmlFfUxGkiuiuOXfog4g5Wy7t7tvli/lVxOycdCv1O36gVU5sMoNp4kCSzIgJgQLqx8jLgQTDEBgIKdb00bryx/ffnTrKRLqycMQxgghxARngUO8QFyIwLs1inxGXPCO13vr4N3vTDz/XOmZPfPgsH847GswG6fXARz4UAeSOooRvRQrEkS+aZyCbzlUfV1c1SB6fPg2RrbViBUOXXbGJ6YarYbb78disVq9FjcMx3EMI1Gv1rO53GH1cHxicnp68u7ag+mpyc2t7V6v++Sl1c2t7XqjMTk5WciPffLZF7fvdK9fv/LExZVKtWpaZq3WdJ0+ZbjXs3zqx2LxUrGkq7rjul2rs7W9gQA9d+3KuDZ278HDg0Z9fmZWRWTjYE9TtE6r5XreyvkVZvdvPXiQz2X6/V6j252bnbH6fY+x8Xx2v1LO5QqWadmUXjgzY8RjQnCr15mYmokSARwflZMD9RiO7wgvPsAgCElwIYQAhDgEJWl4pEoCAEbAg8S4Q0wU0VwcPQeI4YkGYl0EYUJw4bsuo4xRFk8m4rpBfcYZC+JhkBAEIUIIwkARRUJQIYJ8vgAQxtsJIRgSnAbCo0KUUryoEMUTXsRhBueG6PpP4aqooNu9nV/s/Prp4pXZ5MxsckbBikWtG/VbP9v6RcttH3vgwiNPexiH+zzu7Y4ME6f1ORy4L+l6pJ/jHQgALth6Z0NC0p8tvnpl7PKb+2+jQRzHQJgacHbD+TouXCGEDcUI0s+PrnP/+IX9Tu1bDVWD9ntxVcFicoyoQsBhmJc38LrBGKuqOju7sLXxCBPc7nSy2Uyv29N1XdHUTqddKhVbzebZ5WVZldc3N88vL29vb3/6+Y1nn3naMs3X33g7kUw88+x1z3Fd177/YP3td96PG/GJ0lhMV3U9Lstaq1Mzu+1H3e5z159du3fbcb2xfG5xYaFcLuvxuKxrF86cZb53b2PdSKaW5+fuPXzACUmn0kLgJ5540nese482VFVLxGIb9cbM9HS71fa5mEglm9W6pukLc4sSIY7dE4D0WBzglPfly0Eq+vMIlA8H8si+CML0mwGtxMOMCeF/keDGg8p4IfoIEAJBVFwqCAIMy9IMQ/YAAvWNc8GY4NxDyBeCC8F831NkFQDhiAUWjBFCMCY8UP3C6lNCCC445YxzzhEIwUNZRcbSeKyUVBIW7QOw35KrEiBc5t1urm31tpNKwpCNgp5/YfzZq2NP1e3GWwfvjuw7+pgN4k9PtJHzitF9hlzVUeL9sccf2zCsgyaOgNWIoQLAZd6txu3l9JmL2QvVfk3GMhvEJ385VzXyGiFAU8ZEWs2MyhOn3OnX1L5xMuz3bKdLSb9bJ+L4xqG0G8oHGGGUTqdLxZJru5MTk416PZVK1ev1XD6LCfZ9f2F+/vPPPpmaHEslE59/cXPpzNL4+Pj6+lYqnf7hD7/PKP37v/tpuVJbWVmdnZmZmZkxe+ba3Xu37tzZ3d/7/IvPd3cPOr2+7bqu7y4vLT116VIykfj000/vbaw3ms3V5XPg+w83N2VZmpucWLt/r+fYE/n81u7O7fV16jqKrCbixoWzS7V6TVPUXMyodlrxWEwwblF/ojhRLIxhgMrBwfj4JMZkwC//9gN1UukejuGouniCUBkS1XCEkIIjB4ZSE4omYGR+RyZkAHNCcM5936eU+r7vOY5tmX3L9H2XUp96nus6jmPbtm3bfdd1PM+jjArOOWeCc0YZY5RRShkNbPABvo3phbnELB5aKofnfdxnBEAQ9rnfdJpbve07zbvvlT/49e6bLnNnElOqpPrMY5zLWFaJggFhhILPQgiP+yMZqUahI5IcBfc5JYhoRCOAEQBGWCcawYRxSgUNTQxH5+rk3FFOGecKUVRJCYLICCIxEgMQPqdhTlEAAMEFa7nt9yofCBAvTTyXVlP4aKHYUVUw/D+YyrCGqUACJCRdyJ5LRLlS/5mrGtHaftc6gAQhysNI/2N9Bm3wB8ZYIlI2l9/Z2YnHYplM1jTNbC67t7eXz+d7PdPzvHyu8OjherE0IcnyG2/85sknn1xYmPnVr16nVDxz/RnTstbu3n/zjTdzuVwul1s+uwQACESxmFcVWVIkTCRVVa1eJx6Pv//hx13LTKdTszOzMU2/e/9eNpOZnZ7RVOX22u2+611cXjbN3m6lsjQ12+t2q43Ws09fNc2urKqFXKLVqHOARExvtdtYls8tn8MI9fomZSyZygT5UB6H9SJSlAbM02D7qPh0/OjBN0e+EDBwCBGj8cVRjr3joDb48yj8DRX5UWUzwizGOPO5DwwEEhxkBTjHgnPOMWLDWD8WJBQIuCvKOQtqPsJIpvO8njuTWfqs/oXPKMCpvMzxzwSRgp5XsNJwm33fDnK5YBRmROCCN5xmz++VYsUpY/JRZx0BKsaKU8Zkx+91vC4LgBIirgEQDEMaweN+221rRF1MzW/2tnpuL05iZ9JLhhzveN0ge9QRxlHAST5LCNH1eh2vczZ9Zi4xY/mWS72cljuTWfKY33bbbCSBnxDgMe9e68EX9Zuvzr2SVJMNpxn1PJil0RkbOXWwCeG0mlpMLuojoX/faPtWQ9U/ylV9OYcVtOMq/gnB4chbhBDBKBY35peWHj26XyqN7+3tcs5TqVSv1ysWS81mExCanZ19uL6ZSmWvXHlqa2vbMPTLTz55//7Djz7+WFGUhfnZhfmZarV2WK2urd2ljEpY+s53nqnVGma/raqa4/qaql25/OTKhfN9x7G63Xr1sO+6uqbPTc8qknzn0QOXsvOLZzvdbrlRnyxNKqq0tbeXTmf29nbrrc7UxKSuyu12eyybZ5Qe1utXnno6m8sx6jcbjYmJycHNfsnYwtGVcCDKHB28UZPYccEqGk8BIV0lIktiQOsG3Y288SIQvkJJ6ygzBWjE3WG0DY7mHAQTHANHnCMGJJJJQkdQFACwEIIzzoOqiYxDoGLCsDdN0s6kFlNKymEuH+SNgoF2c5SjEQAIqUR9pvT0cvpszamVrUPKaUpJXsqvSFh60H5keRYH8Un18+dK1/9k4dX7rQcIoaXUQk7NflD5qOE0OXAAhBGZT8z+aO5ln/nBUPrc3zH3HrQfbna3962D58efyajpml3Papnz2XNdr3e3ed9jHggBCAMKZZuQzAof+wjWgfe83p3mvTOppZ/M/+hseqlP7fnk3Nn00lrz3q65J4YJthAg4ELYzP64+vlicuGZ8WvDCYeB6vk4vyoBgCQszSVni7ECiVIMfdMK4LcaqgbtcVzVb8NhARrNwX385TyyBQUhFBhjUSgULavfqNcmp6YfPrg/Pl5EgF3XixnGzs52IZ87szj39jsfTkxOXb9+tdVsv/fRR08+cXFuduajTz/79Rtv1GsrT11+8sXnnyOyXG/Uy3sHmhpLJtNmv5/J5tPJdD5fiMdU6nmPNtdbrY7j2HMzs0uLS3fu3tNj2sz01NKctL9zsL67PTUzlUkadx/c13R9LJt5sLnpuGyiUDho1Kfn5hKyduvuHVnRVpbPSYT0um2MUTxujFAhaEAYj4o4CCFCJAg9rgQEvpShRDNwpwxy9kIgISHgA8EAIvEHYABuPBClRIBIQ2IqCgsMX7IIfYQQIIJjRp9yzjnGEFgPRZR+BAV1AzkwDjjytwIhOGcAAmEsovKoXIjgHwg2hLmB2yVCQggZS/PJmbFYoeE0PeSFtzCE5VO4Kg6ibjcu5ZTrxWtByieCic/9d8sffF67YTMHAbxdfk+X9OvFqwvJWQBggn9a/fz1vbcs30KAKPcd5ozHS9+f/kMRVbNxmPNu+YMH7Yc75u4vdl5/efb7z41fZ4JhhE3Pem3n13db95lggSTGBbd8q+v1GGcDodfjbsfruMzjQvjc/aJ+M6OmX5p4/ntTf8CBI0Drnc3Xdn5Vs+tCAOXU9PsIgAkeoFXZKv9i9/VibCwoVR/g2PDOB/M7umAhBAAxSV9IzqfUfwqPqvBqvhYy6Jto7XY7lUqhE9XrvupnSr3awR7zHcDS4C09dq7BluBX4JXDGF1buxV469y+fWthYV5WZNPqK7JSqZTjhqGqsV+//pau688/d/3ho42333k/kUg8/czTuq6Z3W671f7pf3zNZzxhJAr5/PlzZ+fnZt99/0PXt7nwul0rnc48d/3pcrVsO85UcbzbNzd3diRJmp6YWD27vLWz/Wh7p5DPZRPJh5sbRJLPLMxV6/VGs3l+6azZt6qN+lOrFz3bzpWKS2fOTRUnhWB7u5vZbD6TK8DxB+g4VEUb0bERwBgPpI/QwTzyQheMBea0UWEHAeCwrkNQCCZc4gOCOZLTBAhhmWbP7OXHCpIkgwDXdXzPdW2X+d5g1hACShnC4Puu2e06jmOaQQQMSJJEiCTJiizLkiRJkhTk9QlN9CgMHYqum1LPpzRIeQySLC9deGLh3EVZUYNxsGj/f73371/b+VXbaw9HQzzWrwojLGM5paSmE1PFWEHCkuX3t7rblf6hTZ1AYMGIGHJ8NjE9FZ8CJPat8nZ31/RNJigClFJT14vXMmq6ZtcGuhjltNyvbHa2BAIZy0V9bD45m1KSpm9udXfK/YrHPSZYAA8ylpdSizE5drd5r0/7AgQGPBYbm0/Obna3q/0qF5xgSSXqtDE5Y0yrknLYr252t9teJ0hxo0v6fHIOAB51NlzmBvelEGU5c5YLvtHZCrodGYcTflUQKvCLqYX/8tx/cb10TSXKqS/v154E5lsNVV9Lvirq+9WDHUZdhAmK+ILg9XucUCYAkBCM0q7V29neIhibvV6lWi4VS7VqlQsw4vF2t0MkWVH1Rr0JIDo9MxYztra39/cP0qnUhfPLiYSxtna/3en2embftpMJ4w+/+9L//n/8B8AwPTOuKKphGNOT45lkYnt3Z2dvv+86qXSqlC8ostrpdmZnZxFndr+/sbXtgTg3t9DqNPcqh4uzc7oi3VvfnJ6ZGkun7z28f/786g9f/nFci/V77UarPj0zr6ixwU0N5jf6MIAqNPJzdIdhG5iwh5qhQBCkhRzRqUCwkKIK/wzseRBIXYNrMHs90+wWimNEkkEI13U91/Ecl/r+gPlCGFGfYgw+dc1uz7Ydy7KCL2VZJpIsSbIsy4QQSZKIJCEc5iAbQFXwIjFOme/7vh9coSwrixeeWDh3UVFDqPKY92nti//l7r9b72yM3Pdx+eHIZwQYYYKIhAggJISg3B/JhykAEEaYYEyQBABMMMYZBxbmtAGsEgWFpX2Gk8IEZ4IGDGHQOUaEA2echdtHHtHAg4mGjheAAAiWVKIE3BnlNEgxShAhmGCEGaeUs7DyBYJBYWTGaXQZCCEkYUkMPMLEl4xD+FRISHph4rn/+vy/mYiPS/gUzew/33xVX5WrOqI2j6jbEZhF68RRgIt2Cvy7EcbEMJLjk5O721vZXE6Lx+qH1WQybVlmp9NOpdNW3+q0G+OlAmX81tr9ZqN1/vzywvx8tVZ9+Ojh5MTk1tZWIpEs5POKriuyJMn4+jNXGo2OEMyIabZjf3H79sXl5UajJcnK8vQ0RqjVaddbbU3TZxjXFaVNu4qmnZmaOtjf36sezkxNyRivPXyUTqZyicSjrU0kq6sXnzDihuc5tVq1UCoRWQnuVESFqx6zGomTC1U0ICKwWIW+6AAgRFiRbyiFkUBzRAAAQUlUHqhkIsAxwYOychhjxtmQmorOPaCkBiRZ8IUQEeEVXtKXPR+nbkPDfobngJDXCg8hmMwnZ5dSi9u9nSBPS6gmD7iqUfUn2s4558B95A/uIaKNwv05cM64D/QI5xVqw9ymzsj2I2MRbGecMcRObg8rZ4CgggIf2Q5YwXIxNjZlTGKE93p7B/1Dm9qU06A8xLF+uOBRwZ5wGgGBAO4z/xgcRRXQTnJVInCnOp9Zzmv5UY+q8Mh/9qv6nT9D8OgLIQSwgXnjND/44EUNn08ECCPMUTqZQTN4Y/1RLpum6dT9+/cmp6cVTa0eHpbGS0nD6HS6sVj85T96aXe//P6Hn73z7v/X3nd1yXUk6UVmXlvetLdoeEcAJEGCfujJMas1s6vRSg/6TfoDetCDzpHbWUkj7e5oZmeGSw69gyUsgfauqsvXdZmhh7z31i3Tje5GN1jY7Tg4jai4Lu2XEZGRmZ8cPXbkhUuXDE3dKFVu3b5z6/adRtOmjKyuLA/kc59//oVl2+Njg8lMMhZP6Kb51o9eu3L16t0H9xuOoyrq2OjoYC5/+cqVSqP+0vPPTY2Pf/b5FyvFwuT4WD6VuHzjhqLqJ44evnPvTrFU+sVf/vXM9GEhxMrivGEYqVTG99iA38eiZ7h0EKKITMdJBSi8mQIEM3HSpBOyTwa+cPmCYO8WAEDksl8SSoEiIvNXB7QOCMTWEB1AR+ATDjdNDmosOBeeEIoYhnT6h9mEIw1FJK3uJF/uJzdwtwVgHZiY8lsUWEbPnMoe/3L166K9wUUkwKqXr6oP5ZTQhJp8eeTSmxM/0piGiK5wP1z6+IPFjypO9eFxUg+Rk/Z7AkKiUGUyMX4sc1RnWnQ9DR641R+dZIslgJ0X5FLeiIdLqnAQdF951ks2mz1y5MjK8pKuG4cPH75569bY6Njw0NDc7Gx+YGBkZGRtdW1hYT6eTL3z9ht37tz/9vK3v1xaeu21l2OJ2GuvvUoJFDfKpXKZAR47drhSrbuuyOZSqUyiaTUuX/62Was46AmCyUT8yKHD9Vr162++thxncGCAIGyUS/nBfCweH8hnb929Y8biT589e3/uwUal+srLrz519imVsUqxYDWtqZMnaORwmq1N+4jZ0n2JRNT+yA0I4FvPkXsBgmU4flxnZGIKCSHIBQFAgqIV1xMd6VtbOoQJEwhcyEOzIo9EvOkY2qSIgELO/QsAGjFVO2oaoKUfICIlRGfa0cyR6eRk2S1z9Np9Vf3PE0bYU/nTb0y8VrLLV4vXPeGdy5+Vh9x8svIZ54FWtcV7OvxPW/Oy9gnRmH4qe3I8MUpb29j7l7qKfS+pr6Gqp+6zfT7yIIBUlwNzEsOjU8JuE1nkFl4CAEqpECKfzxPAGzeuZ7OZC+cv3Pjuu3g8NnNoZmFhwXPcsbGxRCL+YG5udv6OYcRff/1Huq4qjH726ed37ty3mk3DNOPxeCIRHxke5J57+fLVjVKJUBwaHcznsvFk6rUXnk/FEqvFwpdffWG79uDA0JHDM7qiffTZJ4P53GsvvSxs75Nvv2SGfvrwsZXFpYXl5YsXn3/j9bd0TatXqutra4cOH2FqDwdnlLDlJdkUxdpwSAbw+B6gwDPVVSWRB+Ukn48locHVjh4tow/D3xFLX2pAnAuUc4pSNSMkOjWFXakEIQCICIMdQtMv/EhH1hAJIcOxoQuD526WbjueG1yI6uP9yxMgBjMvDV30BP/vd//2fnUWEW+X7v7l0T97evD81+vfOtxpq6vN3rmJorUZT4Bm9czFoaeTamJ/kamL+hqq9sZX5TursKOFy6Gp+1sQ+C0geECiVSqVPnXq9OrqajxpnD3/1PyDudWV1ZGhYUVTV9dW6/XGyMjowODw3XsPLn/zree5p0+dPHv69PGjJzjyeqNRrdYc13E8b3xivFSpnTBMU9fMuCaEW6tsfPrl5+l0emlpKZVKjY2Oeq67ur5WazaHhoYmRkavXL1mmrFzZ881G7W7d+8VqpXz555+47U342bcblobhfWB4SHdMAnQdn6M8VoAACAASURBVG9oZ2F2/OScEyINPeJHJm4CB70UtBCaws+1kAei18IbfUs8uuS19fKw/GUlcs6D6UQAf1k0dCy97hhySGsCEKNoFWjNbb4q+f2EEn9m8Pwny5/fLN12RXgocY+4qscsZ4RqVIurcUqoK9y6W5ebDkfv15mW0lJ1t75uFTzhAUDR3qg41byRVakKEFGLCaFAGFVizKSEuMKzuM2Rt+quR3p6+6piinlx6JmZ1CH5iWgPDapgv6ivoSqkR/JVBaVOUSDxOzNpd8xgZLOBUImAoCYIgMKYh5jN5lXdeDB3P2bEjh87Pjc3Ozd7f3h4eGJs4vu5B/fu381ncueeOn3q5IlvL1+r1euzs3N37z3QDTOZTCYSMTMWq1Rqg4P5eMycX1yuVqqW1Uin44mktl4ovPrKa++9/c7i8tLtO3ebrgWUzhyaGR0YuHX3fsOyBrPiqGkid23PmZk+/K9++qfJZIqiWFla0Awjl89TJpfvhyZsmIuoPt8qDyFk4CSTJ9fIQ4WFRBNC/NXbEb2zB1q1EEdEf0jTUWpBPtJEneo+3AQA1nOwIehxHrwD5PIvBEGIAIJABIIQKAgSGYvgQ20LHCFczuO/MEh7NPYFAFSmTiWnXhx+frmx0joiocPnvVtf0u7ksuQzeuZM9tSFwXMJNbFYX/x05YsH1Tm56XB4v8OdmlvL6pmcnrU8CwEyeiahJqpO3eVeq94JUELjSmw6OXU2dyquJZbry1cL11eaaza3/ajdFqiFAEcifOC5ImQyOfHK6AspLcnaD5fsac3sLfX1hsWGYYQjbSjfKS+EaDZqnusQAv7ZugAkMAYBAiMnDK0irVPpou+R51MpqprJpKu1GiLJ53OpbLrRtEsbpWQyMTw0ZDvO/Px8tVqZmBg9cfzo1OREIpkCQiy7WSyWVlZW19fX89lMpVxaWy8yRUmlUplU+tSJE8ePHaEELce6ceuWoqljI2Mnjhy3ms7X1246njs5NjI+NPrJl1/arvfjd3/y1htvJZMp7jrLi/MAMDl1iDGlZeVujwihiqLI3X7lcl9KGVNUypjcpkr4xOUeoBCUCbSZgX5bbnmOuqARA6hzbMt13XgiIaeNOPe463meJziP3A5ysZ5lNQkhtuN4ngdyQ2JCGG0nQv0g9Ui9B14zwf2lyyjrLj80khscYYrSgVaU0LSenq3OL9aXJEp29dut4q32nGdA03rqx9Pv/GzmxwQIRz6TOnR+4FzNrS3Vl/zdhBGBAAehUu1k9vhEciKmxCYT46+Mvjho5j9e/vRe5XtPyFlIoMBiauxHY6/862N/PhofSWmps/nTxzNHy05lrbEm/GEmGj9FAHrwFGhMMd+devvlsRcMRd+6Y/6L27B4C31yB74qOVYF00MkcEehH0jd0blDwPJ/+OM0IYBIKQVERdFGR8fLpVKjUUsm06Zurq2urqyvciEM3RgbHXVdp1LZcB1bVfWhwaymK+Vyvtm0LcsR6Kmaeu6pswjM9TwuhO26n3x1FT3ryOHJl164dPHc08VyhSOZW1xVDePUiRPCtur12h9uf5JMpU4cPzlzaMbQDbtZX19bJZROTk/TneFUS7kRnPs6jm8CSmUIKCVACUUKQDCYyA9WrPixiyJcUoe+TylqQbfDGYTO99YvbJmHnbZDsC2DHzYBodu+RwajX4loZxCqcS0MjTjM2kYgQodjgy+MXLxdvlO0ip4IcRM38e9sJt8bXlGUY+kjp3Mnrxe/+8PCP9W9xlh89KeH3ntl9MVbpdtrzQKXKUQQKC4XriTU2MWhZ3428z4jbK25/vHyZ5cL1/xcIAEAhSkzyelnBs/P1xY/WPyo7tbH4qNvTb7++tgrs5XZgpz93EbaNEU7mj5yYfCcyYyHbA+6P9TXUNXhq4oKd+KripgfoSrr/2ozb6gMgcGIvhs8FPWyE0Ioofn8gGnq6+trAJDOpFXDqNVq8wvznuuYhpnL5tPpjOu6G+WNRrO2urq8sLBSKG5wzhcXFl595aUbN75bWV3zuJdIJCcmJ46dPDs9Pf5gdjGTzmqq+v2Ducmp6UOTU3dv37x+8+b392cPTU+99+bbLzx30TB027Hm5x4kE4nh0XHKNEIoBBufSz9DB1ZjRCkIHXShEwcRCCFCtOC5DWMoDWwwRtFXrzjnspiFaK2ABUKE8ONCATFUS+VC4nbskmASOr5b6Ok/TiJ/IXQ5+fZs1AGPiLJGou/BaKhCqAlC9P9IqoHoTD+TO30md/qzlS88rAdg1B1jtSUf9Tf1kAd1Aw+Ra1Q7lJoSiB8tfXxj45Yr3IXa4pHUzFMDZ4bNoaJV4uAPMAJ50dr4YPGPq821Xxz9ucq0/3P/72+WbpfsMkb8sHKxnsb0387//pv1yw537la+H4uPnsufGYkNl5wyJ95DfVUEIK2lXxh5bjIxrlAl0py6yvMgrmrXPPgb78qlgCLwwxKEVvXQoAf4rT9saeBbNJGXASGEMkYAE/GUbsTK5dLS4rxtWZlUKp97qlKtzs/P33/wPQUyNDSUSSTHnxlTLmm245Y2yqvrBQJw9Mjhv/7Fz23bRSC1Wm12bvbatasLy4uT01MffvzFX//Vz586lZydX/gPv/zf64VCJpP5yfvv/Zu/+nkqndRUzWo2bnx3bXJyamh4lDGVgB+s7TugIxPR0HLeBJolQKDdYKSYgp/+GwBbC2KAoBA+qvh3SNtLFqMMjZAL8TgXlBF/m2BEuXQYWuMH+naL/6+FIxGgCXc69M+VEC2NiwJQIBSQCN7qVtGRLPRbIWIYTA+BdRpkuM36w0CfHIoNvj35+nxt/l7lvlxzF2k9e8LvwIclDWRXePKiQHSES4Awylr+I1mVgA2vPlubL9gbgPh95UHVqUX9WfINOtMQRdWtyQLxhFt364RQjWm+R6o7PRFfFQGiMfVU9sRLoy8k1HhnJg/iqvaMECDYZSfomREdA1ozR/Ji2492+yLo2ggAjDICAomWzQ2YZry0UUAhbLspuDh29Gi9PloulTRNW1xaXlhaQEBGGaGMEU4pWZi/l4ynPvnss5XV9WazybkwTD2TTY+ODp88eoQptFm3rl+/bpj6c88+89Mfv3vp0vOJeJIilopry8sLJ44eT2VzVB6CgG3tMjROOgY7jIBR67+IAwqCE0ckYsjrJAp2gbImEUG6dQLDKvTDg/QeCcEJIfK0dIIAggeIEdp3UcdXm8YT5Kjz5MzIxKyPrj2HdBEct4MRNIT2QNiwU4XIZSj6mdzJl0dfWLcKZacscW5ffVKb8a5w52uLT+XPPjv0dM2t2dwei49dGHiq6TXXm0Xpq6JAFKroim4yM6aYw7HhlJbwBJ9KTuhMb/Jm02va3PaEhwAcxVpzXWf6s4MXyna54TWyevZo5nDTa6w213nrmK9oebfSQwAYpZOJyTcnfjQSG1Kpus25rD2nvoaqjsxvxz/VcyaiZxFG7EOUW2r4A28QVQ0QiWYI+1YwzoA8lUsgISwRT8Zj8Uaz3mjUdcMsbWyYBqoDGmMUCHEcGwjhnue63HIc27EAyPTMobcIrhcKtu14HmeUmvE4CO/GtW91Xb347HP/9t/+lRmPKwiqogGibdcLa8uex48dO5WIp5GGhRPmI0g++FpLkPAAqv3dV0I9K7SLfVdee7OLmset90QoAAJpSMrlNAAI8kBkIOEiZh64tXwIkixG3xkoT6Ee1PYdWadCCEEjVl5HaoSA1vAOLaBChGCOM/pQhwrACEtpqVdGX5yrzn+4/Int2QDwg8RMucK9tXH7VPbECyPPTcTHbG5PJManU5OfLH1edWpCCArUVIzp5NTxzJGJxMSgOZBQE0PmgADxi2M/rzjVteb6g+rc7dLdudq8zW2OfLmxDIDvTb+TM3JlpzIWGxmKDf5+4Z/8hdOtZPRS9ghJqql3J988mz/dgVOPmfoaqrDdVxXq8zv1VfldN3QKIISLPCJGvf9NgGBRl+ypwfgbXo9qvNJURCFQoGnEdM3wkul0Jt+oVRr1GgBWa5VazW42Ldd1AQAIRc49z7t542oul1+y6p7jcs4dFEI4+YGhl155aXxsYnxkPBGPAxH37ty2HF6pVhO6NjAwbMaSmqYFONUGykFBydS3lCDfIAqyFs2n7L+EdIXxR7WtdpUzQsE2L+B/QPr5Wo9z0Y5vXbuFY/QqtvUTRBTCP5km+GygLAXwg23PR1IcYhXId4YvwfYERc1PKRmLj74//c58ffF+5YEtHD9hHX6ofeYFYtEp/f3sbxYby8fShw2m3yrdqTjV4djQs0MXrhe/GzDzzw8/OxIbQRDL9ZUv176u2FVKKBCgQFJacsAceG7omQsD5+ZrC5+tflGxK+cHzmlMv126E1diGS1dsst/e+9Xl9ev2sJBQL+5d6ZH1iJJqolLwxdfHL2U0BJhWXUbfR3y/aC+hqqQHslX5buhCKJAQuWsH2l1AdK25MbvuMFEIVDwezME2AZt6oF0vVBKiPA8wQhVNEPXjEQ8joLbtq1qRq1aUVRFCN6oN0rVcrVWsS0LBSaSicHBYVVTBwcHs9l8Pp9PJTOGEWN+uIDg3EsmErTeGB4ciCcShCiU0qjbqReF3p4wg+0XQjxBdF1PhgGEU/6dymkwJwghyEduAKnx+Nd8uAptGQR/CWAkEX7UUHuiEEFgxH0lLwghiPR3AZUJaQvj6UKcMM2hjwxaCpq/EJJELL72MvHzriv6ieyxdybf+OW9Xy03VsI4s+BLpDe/Z/6sYE2y8Bbqi2vNtU+XP6eEcuTj8bG/OPKn70+/PZOaPpyeoUC+Wb/y1do3q811m1uu8FJaasgctLlVsssUyFBs6PnhZ88PnJ1JTd8t33tx5NLN0u3/e/8fmtwCQEe4VafqCEeE43foNWjxhBCiMvVI5vA7k28MGnmVKmEhQxdtJt9D6muo2hOQJoSomqZqmudanHNKmHSsBEfcIaIgQRWRjv4NvhM+8Kb4NmHYGYNPAABRVca5CKZ+ESgzYolxM4kodwZ3uRAoBKX+GaIo4JlniKIoisIopUFXIo7TbDQaTatZKZcN3Th58oxuxgLAlbZT+/xmpO+FPuyHthohhKIo8vQEROTSAwW+TzbqlfN7ULRQougQ3UUzejV4grRKD0OPGATQDy31KBKugCiEYEDR9xl1fqA749GvRxWvQNLajiCKVh08IJiK+erYy0V74+8e/L+yU/YjJDGyqYQEL9lY9s1vJVDY3HF4USas4TY/XPzo35/8d3El/tXaN79b+KeF2qIjHEQkALqivzn+2nvTby3WV/7b7b+5vvFdyanMVuc+X/nq7cnX3xh/rcmtz1a+mK3NcQyOyQ63aQ2AKRiAW7xClankxPtTb5/KnlCZGpbwga9qZ7R9dCeUJFJpTdea9ZplWdzzuOdxLlBw5m/KBtHg5q5uL8GJcI5Ny+YCTUNXGQnvbA3RAIRRBf1Vtn78JAAloDBFYSzQUFpDephUj3uO7ViWJU/bBAKaqh85ckzTdMoYpRT88Y9EH+zIaaD+RKyelmbR5hUCP+qCSgYA5MJT/5QY9F3YvqYjV+NF3tOhlXSge2TKz/8tb2wtV+pKc/gyEZxWGjBtt7YsuGgJBLPp4SUIwE7mBiD0yrXhV0/XASUsZ2R/NPZqyS5/sPhRw20GUZckko52H1M4vu2pPGiThBIyYOQmkxPLjZUPlz7+bOXLglXgYTwGQYUoQ7HBpJocMLyUlpSblDaQ3y7frbm1lebaM4MXppNT9yr3C80iR74d35lC1AEj/97U208PnNMVPar79RwhHgP1NVRhu68qKow2sq3lFAhRVIMpupngnut5nvDk6ZaOa9uubTm2ZdlNQKEyqqoaU5TAVJBmozQfqYd8baMIQE1LG8xlGAlsxEBpCAft1nIVIhDQcRzOuRBCIApoxQG5juu4DufCdV1CQFGUmBk3TEVVVMMwpBkY4gUBIO3Oqd586JkK+jBG/FZhYgOAhpZ5iwhAKKVy+1BCiFxqE+BG6ztCCEQeftLXT+VIHG328o9/U6Scone1vN9tGZFaXgsZIcS6Fti1qti/L3A8RfSqVgkFhfDQAiQAjLCp5MTPDv143SpeKVyzvGYrgH0zHxPsWg4ECaVUmvUoQIDcTMK/X66JeWXsxePpo79b+OCT5c9LdtlQ9AE9I1AUmkUPvSa3vl67nNKSS/Xl2dp8MB2CLrrz9YXfzP1eoDiTO1VxKr9f+NDibe8PKsdXFH3fCKFpPfXmxOs/Gns5a2RJZHCFduqW7B+K9TVUhfQovipCKQHfsGEaU1V/bA621kUhuGM3VxfmKqWNaqXmujYQUDVN13VN1RRFZUwhjBGEbDJVKBb1ZBwIkWoGaUEUSEOf+DsByGZGAUBnLSNfoCtPVAEEQzfDJSIQnEnoz+AF2w2HykJgh3RmMGo7IQD6J6P46/iwdYv/ct+TFRh50ofTUkeEjEUI9hsmhAChVGEMAsQKFBNEkFvNYXDgguBSFiqbvomNAITwluYKUWsKEeXeDdGRRm4YTUIHE7RpXyRSu75iQSGY9CSRqCKM3hNozD3iqrp5jWkzqUO/OPoXXPDLhauev1R47/1TBIjClAEjlzNyKlULVrFgFZqeFSA0GMw4kzv9zOCFL1e/+Wjp05pbU5lyafi5nx563+b2f7z+nx5UZz3hfrX29bXidY7cknOXBChhOtMJQN2r/W7+g4Qaf3n0xe8rD+5V7jvCCdNAgTLKVKogABfcQ48QElNir469/JPpdzNGVu472tbMOqyWXgW4H/RkQNVeUaSxtuwUShkldGhsyoynbKtRr1crlbIrhNdo1rBBCKGU6JquqrqqKMODWUKY6zqEEEqCaCLig1TEG93qMZJkXTOqUgr+gIZCoknQtTuruad916E8SnUmgkbyTgzOj+l4YY+f8qhRyQsUIYQTQoQQkT1eMEykdNcJBKCUoL/dLfoqEvfVMSG43MSO0nBvY0JJqOtBoExFbdUgpyhTEs15JzxFH2lLJARJafNbdRRst68qKqeEakw9kT3+Z4d/BgDfbdxsyKXC8lvtfqVH4ElCjZ/Mnnhh+GLezBMgNbd+Zf3q56tflZ2yh5wAGTTzL448t1Bb/Hjls6pTEYAqqPKoGAJkJDb8oDqLgI5woif9ESDDsaFXR18yFfPz1S/vlu99tvLlZHz8lbGXNuyNleaavEehykhs+GT22HBsGBBWm2s3N2656D07eOHH0+8MmAOM0A4vxzb5/aC+hqqOzEf9UNvhQ+qWdHyEUKYZZgy5w92G464USpy7KAQl4LoeIWIon8tlcoTKhc3IHc91HO55AlFRVFVTdU1XVJXKDb5bZopMf3suAIKZNRq52L10UW5OHnTsCO603dkRCRk6s8BHwcACizpzMHInyFmnUMsBaUS2tLnQgdHq/BAYmmHHIISg729RABGYj0aEEM45CAEYjBDyPz+NobUaQEzbxlUQfIJQ0tqwKvqIb7wGxUfCwPfW+1q/O8pws6ZCgvWhMcW8MPCUQth/u/PLK8Xr4Y7mexVLRYEeSR/+05mfAiE3N27W3cap3Mn3pt8WgB8vf1pz6gpjM6lDI7GRX977X8v1ZZlWgeJG8bsBI8+FJ5dYEyRxNZ7W0mWnXHcbCIICPZo+/OdH/kSjqkbV2ercg+rc56tfvT7x2kzq0FqzIEAwwobNoZ8dev9s/nTFqVIgcTV+N3ey6tZeHn1hLD4qp/z2W1faPvU1VEUbbk8n6NZ8+JLuF0blQnCrWd8oFiqlQrNeFZxPjQ07rmNZdqPesG27Uiktz88yQmPx5OjY5KHDh5nCGFMIguDc455j2bVKlXOPUmoYMVXTVVVRmCIX/wc+Hdndwm8HGNIWSE5kW8bInrzRxLeKhrRxgWoGbbeHJmPQwyK2HoZlEfH/tH6QDudxxN3kz4giQOANQuDgH7UX9XwDBEuZwiQBtKJE/Be0DLRgmAnS1AoTJX5QRIht4SCAgUGLbbspI8rpgRCbQsSKfKjto34ddcoNxTibP40A5C69VrzhcEcEp+k9YvwUIVRn2snM8YQa/y93/uZW6bYr3GvFG39x5F89PXj+dumOzZ2UlpxJTheswmxtPqbGRrRU2S7X3cbV4vW52gIiFqwCEJJUkz859N75gaeuFK79v7l/XG+uI+CGXXpQmY2psaXGsis8D72rxRsvjj5/LHP0SuFakzdNxXhu+Jmp5MQ/zv/hSuGaQpTzA0+9OvZS3shm9IxCWsgQGRXaeGjvoVH5flBfQ1VIj+Sr2qQoSbCFm+faywuzjVql0ajblm2YhkKJoCSua26zoRIS0wx0ea1WQ2YnMwNjkzOKyjjnwvMcx3Ed2/U87nmCe9xzpb1jO1bNcYUQlFGFMVXVNE1nihL0MhKmpYUNCASCpS0RtJIzaNL4ChSilnpAQG6D7vf8AFCwwwcfHj3j99ogclVeDLQqjIRpSqgKDwPwPbHhVYkXoRIHCCQAi1Z3FP5vIT8rBGGK/HaoMYWRmn765F7pwbxkK9EAgkT96n4QQzA+QZARABDBRHyoS8kYk5avqmer6NlCGGFxNX5+4KzK1P9+529vbNysu3WBHPfCV8UoyxnZmlt7UJ0t2WWBgsDqhl26MHDu4vCzmdLduBqfSIxf3/gOEd4Yf+3FkUt/XP7kN3O/q3uNhtuUcwgESEpLPTN44Wj6MAV6ef3KerOAgN9X7v/nW/9Vocr31QcyrGHNWr9fnRuJDY/FRwtWccgcPJc/W7Yrn658UbQ2cnqWAs0b+byRlXtR9RzXe6qiW8j3kPoaqh6D5omI5VIZBI/FE7FEihAikFv1hl2pVisVJDSVyY1OpAaHRweHhmPxOGV+nIJ8GhAAhBDIuec6jue6tmO7rqt7LiByLjj3PNd2Xdu2myhQYUzOEFKiEAqEUkopYwwYC6ALsWP5G3YbLy2tSsidxVtmEQD4exKE2lLHVguI6LmeQAGIVOKadLVJxQ+Ib+cGt0MQlQTtGker+bYutkwzCJEvSFe7lga+gyzwKrXlEAgh1EeyrrAqeR0DvO/qIWEagvSAQBAyehZ6DVfd7hgIOqqcmDMU42zudPyk+av7//Dx8mdlp4T+epRoRe2QJygQm9wyFTOtJtfJOoJIqLGx2EjOyL4z+frLoy+oRPHQW5pfyeipF0cuPTVw2ub2V2vfNGtNVdFSarLhNZqeVXNr323c1Jh6s3SraJdko6y79SvF67IwBAoghAt+v/Lg+NSRH0+/iyiG48Onsye/Wb8MAGPx0TfGX31r8vWckQmPIN2scA58VT1oCzt5r9CdUppIpTSNiTCSB8EwHSOWHBpH04yZ8aRpxlRVkwdkBsoE9QGDAACjFBRF1TQDELmMp/I8LjwuyXO553quIzyPe9zzXM65QAEIwIXw5NSaAAAGhDGmqBplTJ7XJqQrDWjgL4ew65NgsrCV39b/baai7LbhT0KJoipy7g5QyPV7QnCBKE9YBl+L88+Mo8GZoB14B4Hq53PtxY4tjAp+Sr2xPdAb2yC4pQ1RwoSAcPeLDlgMuQggB4FJUl8LjiUUQnDONVOLJZKyE3YrCNjut+qWy60FZlIzfzbz05ye/f3CB2vNdZs7QYFGdONouT9M7nLndunu2dypd6fevly42vSap7In0nr6t3O/v1O+F1djzw9d5Mg37I2CVfxq7RuB/HLhasWpGsx4dujpS8MX52oLv1v4YK25/vezv/ly9Zu15nrBLlJfbUf/jHsE35MIuNJYZYQdTs0sNZbXGus34GZKS70y+tJMaupc/mzeyIVF1KMQHjZtukVv3RPqa6gKqbtEouW4HXlPHgAopWYsbpgxCMdhJAgCpDuBKoREcAEg0uxC+yx06RIgoMiNXINTfME3fTgKLgSXKOY6tuPYtmW5riu3wWQEKCWAyD2vUa9xjwMgYwpVFEVRNU1njEVMOoLgu29aXvyWXzwSzdRSVgKr0p+zBEYpUiL3AgYElHYTIqIIENZzuRCcC0QCoDBGFUYZkzAKVFpxwfYLgf5DIupV1EsV6mMQolg4+xBYvIGvHjnnvkkb4F1Q/iR0lYWzliTIsH9gBAgE8KMnPME5CsLyQ+P5wWF5Xny0UW2TJ4QAgs60Q6npjJHJGplfz/72QXXOFU5wDM+O46oQwEXvu42b/7SY/9H4y0czhz3haVS7vvHd/3nwD+vNdZVpeT2X1tM1t162K/8w+5svVr8qWMWaU8sa2WeHnn5x9NKx5vrNjVsrjdWl+tJyfRkBVaoNmPm4Epf7rDPK5E54cklNw2uU7fJCffnDpY8bbmMmdehnh97/k0M/zhoZ3d8QZqsC6RyNuuT7ilZPBlQ9uq9qMx4BCCKlHScvygVn6Ic3ki68C9wNHc6ODkwM5ZRSALW9TlGqM57HPde1rLrj2K7ruq6nIacAclWhZVvF4nqj0dA0TVUVTdVUVVM1TTrsCWUy6DzsyW1r//xIhvCPRATR3t6C0gBKqEwgo0xRIgoaciGkNuh5MmYVECkhjFDKKGF+GoAA9TWv1nZXMq8+mAmklAEQqb62/OrQgjJElPkRKKg8YTNiAWJwn9R/GYTnAwbIhgKFQAGuyy3HI0RRY7FDR4+dvfB0LJEMg293pCBEq1ihSlbPvDP55nh87Nezv/1m/XLZqTzK/lYbdunXc7+5Xb5zOHVIY9p8deF2+V7ZKfvHLiIK5AI5B15yyhWnKrXvpmct1pdWG2uztbmNwOKTWDiZGP/Lo392MnP813O//d/3/27EHHpl7GWVKn9Y/PBBdRYRLW4XreKGVUxqyaPpw2OJ0aHYICP+2tLtFEK3+tnd/veDngyo2kfavNzb9fbw9t7W5dbyllIQLN9DRECKABpTVU03TDP0e3me57mu57rc83THNhNpwTmC4K7jOI7runa9BoiUUlXTGGXEX2xMCBAmIYwEWEp7j5MdP7usZkKChY8E5BGkKlUVN3XTbAAAEjBJREFUFf2VN0Igck9wwQXnrhf6sigNtq6XME1lGBUCouCeEMgYw5AAMQpRACCBiVKByDlnIto45bgSZMePvAISTBQE8CcXNTGimAO5kcHR0emZI/mhQUXVoruwh51qM+TaQs6AxdXYU/kzeSM7nZr6ZPnzudqc5Vmev/EThFMk2+E58qZn3Srdvlv+nhLqCddDLlBIFLeFTUlaISogCMEF4bKWG17jg4WPHlRmV5tra9a6wQyBQu48ldHT4/GxhJaYSEyYzDyTO/3GxGuUkDWrsFBfYpRpTDMU/fzAuYtDTz89eD6jpxXK/NG3yz8V5dsax8P4/aC+hqqOzPd0KGzBh7RTfNnsPXssD7BQ9urwkhY5zU8I7i/KEYJz6fOS5LiO7TqO53pCLpVAuReN73GjlFKFaZqmqm17DPUc+npq+BJPBEfSQkKgQIARygBUBXzvvVzuyDnnKASXRi73l+QQf/4SbctCAFXTRcRH77vsJVj566VbDib5CvltCJVCIHJDLAT01yUKlKc9CEQhUNGN4bHxscmpkbHxdDarRkqzG31CnOwp7yiiUE4Jjanm4fTMgDlwND3zu/kPLheuFa0iR78iAGD7MVYI6HLXhfCE0dBsxKK1MZWcSqgx6aokSBllBIiH3mJ9abG+RAjJ6plnB89w9K4Vvys7lZXG6herXx1KTX+7fqXhNSpute7WGGF1t06BpNRUUk0+lTs7Eh8ejY8YTN+R/+SHpb6GqrCYustxO3z4ku4XbiHveXX7/GbKyxZKjaQw0F3ajhi40uRKQAAANAIA8VGES03Lsm3bdhzbcx0UnnSjCkTbdgrFjWq1mkmndV0ngKqqMKbQYLaRhINBy2XeMhQR0PV4caOEiPlMRlWZ1LXA12WkVwoIBMsaKQNANSj/MIMSxxRFTaTSiqIGDjRfrYpOAPibHROCKDzuamignzjCOQKA5yEip0AI4Ygg/E1mCABhqjYwNDg9MzM8OhZPJFVdk/tGtDyLXTFT2+E3exYACJCklrgwcG4yMXG1eOODhQ9vle5U3ZrL3d7+qR3yAnGpsfw8fTZn5Ci9z0BJqckz+VNyc4UNu8TRU6hyYeDcvzvxr13h/Y+7//MPCx+uNtd+df/vTcUsO5Umb3619s1SfVmhyrpVyBrZpwfPjcdHM0ZGp5rc/ng7432Y8R3xe059DVUh7YFPqs0Q20oeXt2RBtfLfny4vN3QkL24lRZfmen2lEV400CREMI/xY97ruM6jus4tm1rhptIZY4mEpQS13Ecq1mrluv1usc5IYRQqimKpqqUUgzcar7jJ7BSXMdeWFhUVTWbThFgobEcwhEJV0cHvufAAIQwhZRSZIoSsfMAO6I1o/FSKIRwbLvRaJhmnHtCCKBUbpKjEGCIRFDfTaYwVdG0bC4/PDo6MjaWSqdVTVVVTZqf3cPS9jvbdloOADBgpmqOK2M5I3cic+yPS59+ufrVbG2+4TVc4T3iHu2IYsMu19zGVHLi28IVADyZPf5XR/88p2cVyn6/8GHD8wBAY5pGdUqYVJFs7mzYpbJTUSgzmGlzZ76+mNHSJ7PHXxq59PTg+ZSWVJkKrRnk3mZvzwKEbfcF2Afqa6jqE80zSpuNGI8i36J9PFwOQBmj4MfsaZoOcp/+9i8AgBC8XqvWa1XHarqu63qu5zhNy+KcE38fGOLvJkH8wwE1RZmZmkAAhdFoakPVNao99c4mtOlNETmGf6H9bZzzRr1e2tjIpHPcFZbLdZ1l05lcfkDXDU3XdV2Px+OJVDKVyaRSaUXzsQkCH1nIh5/r6IQPlXcUck+5/wYghJCYYk4nJ0diw08Pnvtm/crl9Sv3qw8K1oZA3jIJdxh7JQBLdmmpsXwiezyjpQtW0VTNhBo3FTOlpVTKENAT3tXCtV/d/ztHOF+tfesKR440pmIcTx/N6pl1qzgUG3xm8PyZ3KmR2LC0H0kbJu64cLbD7wf1NVTh5nZyh476UPle0U6/21OOEVu1W9KNSg/Fu0irilo8kTsBGKHJVCYWi7uuE0YjeK4rHV6e53LP5Z6D/u4r4Lgu54IAUgKNWo0piqIotOWnD7Wnh+j8Yaba/vrxDYEiFyFCCFMU1+NNy0JCBoaHj588NXVoJpVOK4rKGGNyK8Lg0NLuFtJRaB0Fux9yAKCEGop+NHN4JDb87NCFu+V7N4o3v9u4tWYVml6TCy7C7f1acNTiKWEa0xJqXKOah17NrbvcBYANqzRo5M7kTv9x+dPrxe/+5u7/iqvxz1a+aHhNqRGtNQu/W/jAFW7dbQACI4rOtDO50+9PvT1kDrrCzejprJE1maHQzrUyO8rsZnp9T34/qK+hKqTNeu/25T35nu+Hro4X/tyOfDt8x89tKtVbKOqwCXW8gRBGNaZoOvGNMH8LBLmVFvc813XsZsO2mo7tuK4rUMaIIufccd16teI5DgrOGFNVXdM0RVUIZZEgU+LvQhNsO+EHP0ndyz/dz/cly4eCiHXZY6UJibFY/NSpM4qROHby1PThI6l0RtMNQknEsnwI7bRGsMtXtZl8Cx4QNKrlDC1rZKaTkxeHnrlfmf167dvrG9+tN9crTs0VrgAhkMsPoP+HUMKSWvJM7uTzwxcHzHzZLn+x+vXt0t3h2NDTg+eyeu6V0RcfVGdvl+/+dv4PBMAWjn90DaWmYg6Zg1W35nDXVMy0npqMj78x8drZ/OmUlqSE+fPBj1w4sI32v/XI+oi07yt3dk2lUimdTke7ZatN7B0PEZzaTL6v/OP5Sk8+LGrE1sI9RMAgft11XdtqOLbtuo7jutzzhOsK7tm2Va/W6o2a6zlSsVGkzkWYjINSVTVmmlRRiB/KBOF8HSEEOHDu2s2G1WxYVl24cktLwblAApppJFLpsamZ0YlDqq7L8+ll4NsPVVA9lYUt5FJXEiA8wV3uVp3KvcqDW6Xb9yr3F+pLZbtscdvhjoceAFBCDGa+NvbyT6ffLTmVglXM6pm8kSs55YyWqTiVuer80czhu+V7v7z3q3WrEGyeBRRoXI29O/nWzw69v1hfuly4OmgOHk0fmUiOxZW4ShV/iUyQysdZUKVSKZPJdBfOo9CToVXtH+0UqTe7f9fyzdQleCwdr4MnvgJEAIChoiiaacYC9BKu6zq27dhWuVxa2ygtFzcIJbqqUkJQNOu1WmF1dW5utlQpZ9LpwVw+mUwkkulMbnB4dDSXyws/IguByvgCgSCkf5cwSpmWjMeTmVx+eCQ3MGSYMaYoRO6q09qY9CEO4Efho4XziBUhM8WAUUo1qpqKkTNyZ/InC1ZxpbG22lxda66vNtdLdqniVBteM6OlXxh5bt0q/nruH1cbq1k9+5ND754bOPvJ8mcfLX2yUFt6pnH+0vDFdybf/OPyJ2WnYjIjoSUyWno4NvTCyHM5I5vW08ezx0zFUKmmUCa9Ua3FoXtRUJu1mZ78flBfQ1VH5sm2DaWO9+wUR7ZOUs+ndi3vmdotMr4d+SOSby8QiDZTRGRMVRTFatYrG8VqueQ4ritEVTQs23Ysa352dnVluVouWlbjAXe566CAdHbo9bfeO3z81OjElBDCcRzHsR27aTeZ7ThcAGWaZuqJdDqbH8jkB5PptKrp0U1QoXWWaqdLZW/5aOFvLY/S1nLJy+VIGtPSWnomdcgVru3ZTW5XnErBKlScqqmY4/Gx7yvfDxg5CsQT3kJtcTw+tlxfAYSR2BBH7gj31bEXJ5MTdbeeUOM5PZszcgk1HlNMlamM+Af6hJUFocX9sAxuv3B+WHoyDEDYOU7tGjtalb0rPpqAbcq3+Csfecx8yyMU2DIAKIRo1KsLsw8qG2vNeq1er2pGTDEM13Ety6pUKstLi8VCodls1BvV1dVlAvTlV998572fTUxOx2JxVVOlQ8uPUBfCcx3bthljiqoyplDK5IJwSgi0TVBBzznE7dRvf/L+rlkEuRBSvZRrmlzh2dx2hStQ6Ew3mNHkTVe4iKAxRWe6xnTpXKSEUvCXVhHSckXtR5qjBQvb7gvlcvlfqAG4U/2zm48W5dby8Oruajf62u3It078D0Lh5zEACiGE7TTWVhYb1bJ0wyuaYZhxRAEEmaY4lCTMmEh7sbg5Zky9/5M/P3323NDQSDyRVBSVBrH4UUzUdCOWAHiotRVZbtmGp5Ei3Uy+a94vhy3lu+cR5EQqYwxRCa/qiAk1Hq2IuBoDCDeN2JZZGr1nr3jYpN1uwcM+UF9D1Q/eabdPmymnD5Vv3T5+aDnIZCKKWrXaqNdUTdH0lBlPOI7juY5jO06jXqvVG01LN2MzI2PTh2aOHDuRSmXkImpJgV5EOjIblka/yTsKp6e8u0K3KY8ibHdiur8Y3SWxHwpnO/x+UF9D1WbV34cUHVVCCk25LeTh36ikAzW2lnfT3snD3NFEIk3HFavZcF3H81zFsi2rLlCYiUw8O5RMZ9LZgWQ6Y5qmqqqMsaBUot2sR2YhUnQH8u7q6KjlHzCR3SPZFvx+UF9DVUg7Lalt8j3f33Ep+nM78p0+C3vhVuhWjjbjO2ibckKYYcZ0wwwm8QQics/l3KWEKYrKFJUqijwGyLdyutBvs1J6/LwskK3lPywfFPsj+ZgeKt8pv4u2vYf0ZEDVTvXPHfHd3ZXs0N8Ule+UfwwZjPK7e5CE+wsyKs8EJACo6eAHboaLbOUTksfuj+7TkLOLISqsgs3kO+Kj2dwTeXSY2bU8msFdaEZbF074zp5y2AeiD7/lh6N91Scl7dUIsNl7Hip/lNHyMfMyJZKA+PvCExn5REh3Ze2tmrDfPGxSKduR7xXfU7faWr79BD8iH758O/x+UF9DVQfturx2iiOPmLYdybvTICWbybfz8r6iaHb6+e9mqd2+fLNcb1++i8e3n+C9LaLHT30NVdHRZhd/w2d74sJm8p53bp8PB8BtyiEyfGGnh6hNFd/anoKdQ/lj5rcuug4jYkfyPuHDKn50ebTQ9kr+6Hx3RfRs3vuEZX3tq+ppfndc7eC7b97sJd3yPeE7PrRN+WZ/9zBhPxTfswSiXTT6yO7k3Z9+DPKe1YS9fEPb5B/6/mhKHqf8Ufg9pL6Gqp4NJZR06BTRp7rlPds6bD50H9BjoM0K/ImQb+fmnfJ7nsi9kncMM9vvd3tIfW0A9qSesPJQ5XM7qllUEv6V1C3fw7/dKdlvNWfX8l3wjz+D+8T/s6ctCmGneLcf1O9Q1Q1Mu+Ojf7eWd7whaoTvSUq6+cfc3x6lee3Vs/3JRxtbNy+pn/lHpIcW1GZ9YYs+sofU1wYgbG64wSYV1nHnTuWweUHvn3ynYPoo8i3Ss01Ftad8p9ZNf1L/gObu+H2iXXeuvaW+1qq6i6DDHOt5W1Tes1K3kHdQT+HeyruztlmWH13es4jIJoi/Hfl23t8t3IV8O7RX3yK77Zn/zOT9Rn0NVfDYi6/Px7cO2kzl3EIV3Vv5Y4Ot7fB79a2Qduo/3sKvvOfNeIsPbeYX36k8+rMf2n9fQ1XY5UITJrSKt8nv4m/007vgowkIf24h76lehXx4c095v/Gb6WIQqUQS8QFtIYdI7T9U3ud8tK475NGC2pE8+s6e5sJ+8D0rYmt+D6mvoeqhqml3J4n+jd5DAtpavtkXH9obN0vAQ+UPzfsTxG+d/o6i2FoerZcd1fIu5N3J/uck35MS69lut+BhH6iv3eodw0uUyOYTqFu8rWch4uZh61ElaOsUPqL8nzfteelts5oO5HvIR4X7BEZbU19rVT2JdFkEsHnldd+wzfeHfM+RfG//9vzu/vHRAXCv5NsZYJ9E/l8sdRTIdrrVfg/D/Q5V3cC0t3z0b0+KOpj2KSWPuR/+UJrdfhfj7vhoA+vmJT2J/CNSz0LbRV/YQ+prAxB6tZso9bSlowrqTuXwQ/SWH+pvR3r228roT+of0Nxbfm+p2wiAx4KYUeprqOpQqbZZNFvA0EPle5TwHVAHFoc/90/eU3fYD3nP6nsi5N1K1iPKoyCyr/KOStkrOfQB9bUB+PjH5P4c3zZ729by7ha2u/fsWt59W7dO15/yzdK/OznsQ2/f4oX7kZ1+0KD7Wqsql8s/dBIO6IAOqC/oB3OyHtABHdABbZ/62gA8oAM6oAOSdABVB3RAB/QE0AFUHdABHdATQAdQdUAHdEBPAB1A1QEd0AE9AXQAVQd0QAf0BNABVB3QAR3QE0AHUHVAB3RATwAdQNUBHdABPQH0/wHC4N2POw5eIAAAAABJRU5ErkJggg==" id="Paveikslas2" /></p> <h3>Namuose - dažniausiai svetainėje</h3> <p>Gyvenamojo tipo būstuose dažniausiai pasirenkami oras-oras šilumos siurbliai montuojami tokiose patalpose, kuriose praleidžiama daugiausia laiko. Naujos statybos būste, kur virtuvė yra sujungta kartu su svetaine - tai yra pati aktyviausia namų zona, kurioje dažniausiai būnama nuo ryto iki vakaro. Ne veltui specialistams dažniausiai tenka montuoti siurblius būtent joje.</p> <p>“Kiekvienas projektas yra unikalus. Mūsų dažnai prašo montuoti svetainėje, kadangi tai yra didžiausia patalpa namuose. Visgi, kiekvienas projektas yra unikalus ir kiekvieną kartą ieškodami tos tobulos vietos - atidžiai įvertiname būstą bei žmogaus poreikius”.<br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/namu%20patalpos_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/namu%20patalpos_0.png?itok=t6BFQ-Sf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/siurblys.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/siurblys.png?itok=PzLBR5rG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kuriose-namu-patalpose-geriausia-irengti-silumos-siurbli&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3019&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U-W_Vefqqgpz5dxhX7KhNEXoV_5dTpCBHrTm9HJlzKg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 27 Oct 2021 13:24:18 +0000 vyrredaktorius 3019 at https://www.alytausnaujienos.lt Po­li­kli­ni­ko­je – vėl Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka, ko­vi­das – vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-kli-ni-ko-je-vel-kars-cia-vi-mo-kli-ni-ka-ko-vi-das-vi-so-se-aly-taus-mo-kyk-lo-se <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/20201008_160437%20%282%29.jpg?itok=ict17LlN" width="344" height="287" alt="Alytaus poliklinika" title="„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo be­si­krei­pian­čių karš­čiuo­jan­čių, ko­vi­du ser­gan­čių pa­cien­tų, to­dėl siek­da­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so ap­sau­go­ti ki­tus įstai­go­je be­si­lan­kan­čius as­me­nis, nuo spa­lio 27-osios po­li­kli­ni­kos at­ski­ro­se pa­tal­po­se vėl ati­da­ro­me Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką“, – sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western"><span style="line-height:100%">Pa­dau­gė­jo karš­čiuo­jan­čių, ko­vi­di­nių pa­cien­tų</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo be­si­krei­pian­čių karš­čiuo­jan­čių, ko­vi­du ser­gan­čių pa­cien­tų, to­dėl siek­da­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so ap­sau­go­ti ki­tus įstai­go­je be­si­lan­kan­čius as­me­nis, nuo spa­lio 27-osios po­li­kli­ni­kos at­ski­ro­se pa­tal­po­se vėl ati­da­ro­me Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką. Ji bu­vo už­da­ry­ta va­sa­rą, kai į mus be­si­krei­pian­čių karš­čiuo­jan­čių pa­cien­tų bu­vo su­ma­žė­ję, Lie­tu­vo­je kaip ir Aly­tu­je tuomet ma­žiau fik­suo­ta CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų“, – sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Po­li­kli­ni­ko­je kaip ir anks­čiau dirbs po­li­kli­ni­kos me­di­kai, taip pat bus pra­šo­ma Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­gal­bos.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, karš­čiuo­jan­tys, ko­vi­du ser­gan­tys as­me­nys pir­miau­sia tu­rės kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus, o šie duos siun­ti­mus į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, į ją teks at­vyk­ti nu­sta­ty­tu kon­kre­čiu lai­ku.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ke­tu­rios kla­sės ug­do­mos per nuo­to­lį</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 25-osios ry­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nėje ne­li­ko nė vie­nos ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­je ne­bū­tų fik­suo­tas ko­vi­das. Taip bu­vo at­si­ti­kę rug­sė­jo vi­du­ry­je ir spa­lio pra­džio­je. O iš vi­so mies­te yra 16 ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, spa­lio 25-osios ry­tą iš 300 kla­sių ko­vi­das pa­lie­tęs 131, per nuo­to­lį ug­do­mas 361 CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­tis mo­ki­nys. Dėl šios prie­žas­ties ke­tu­rios vi­sos kla­sės mo­ko­mos nuo­to­li­niu bū­du: dvi – Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, po vie­ną – „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">13-oje mies­to lop­še­lių-dar­že­lių yra 148 gru­pės. Spa­lio 25-osios ry­to duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas yra pa­lie­tęs 24, jo­se in­fek­ci­ja ser­ga 33 ug­dy­ti­niai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Šiuo me­tu ko­vi­du už­si­krė­tę 30 ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ir 5 iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Pa­dė­tis mo­kyk­lo­se dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos įtemp­­ta, bet ne­pa­sa­ky­čiau, kad tra­giš­ka. O situacija lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se pa­gal Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je di­dė­jan­tį ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su da­bar pa­kan­ka­mai ne­pras­ta“, – sa­kė V.Va­lū­nas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, spa­lio 25-osios ry­to duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­gan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų nė­ra, šia in­fek­ci­ja už­si­krė­tę 19 įvai­raus am­žiaus mo­ki­nių, ku­rių dau­giau­sia iš­lie­ka Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­se. Ra­jo­no mo­kyk­lo­se – 5 ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tys dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ser­ga 693 aly­tiš­kiai ir 226 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 25-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 693 aly­tiš­kiai ir 226 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ly­giai prieš sa­vai­tę ser­gan­čių­jų skai­čiai ati­tin­ka­mai bu­vo 579 ir 158.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien in­fek­ci­ja fik­suo­ja­ma 66 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 22 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. Spa­lio 24-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai diag­no­zuo­tas 33 mies­to ir 6 ra­jo­no gy­ven­to­jams.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų nu­sta­ty­tų CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų Aly­tui ten­ka 1 tūkst. 693, Aly­taus ra­jo­nui – 1 tūkst. 22, ša­lies vi­dur­kis – 1 tūkst. 314.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, Aly­tu­je – 105, Aly­taus ra­jo­ne – 62. Pa­vyz­džiui, spa­lio 13-ąją mi­ru­sių­jų su mi­nė­ta prie­žas­ti­mi mies­te bu­vo 96, ra­jo­ne – 50.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 25-osios ry­tą iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo už­im­tos 65, dar 4 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. „Li­go­ni­nė­je gy­do­mi 26 as­me­nys, pa­skie­py­ti vi­sa vak­ci­na­vi­mo sche­ma, iš jų vie­nas, ga­vęs su­stip­ri­na­mą­ją do­zę. Re­a­ni­ma­ci­jo­je – vi­si ne­skie­py­ti“, – sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20201008_160437%20%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20201008_160437%20%282%29_0.jpg?itok=R5pLgGlx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_0633%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_0633%20%282%29.JPG?itok=_9J8vcRU" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-kli-ni-ko-je-vel-kars-cia-vi-mo-kli-ni-ka-ko-vi-das-vi-so-se-aly-taus-mo-kyk-lo-se&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3015&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0V7dIFmHA5_vreCYGjA6GpOaFc9Gde8XiryCjOZ_A4s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Oct 2021 06:25:18 +0000 vyrredaktorius 3015 at https://www.alytausnaujienos.lt „Iš pe­da­go­gi­kos no­rė­jo­si pa­suk­ti į švie­ti­mo va­dy­bą ir pri­si­dė­ti prie ko­ky­bi­nių po­ky­čių švie­ti­me” https://www.alytausnaujienos.lt/pe-da-go-gi-kos-no-re-jo-si-pa-suk-ti-i-svie-ti-mo-va-dy-ba-ir-pri-si-de-ti-prie-ko-ky-bi-niu-po-ky <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/Simona%20IMG_1596mm.jpg?itok=01hK3iiY" width="344" height="287" alt="Simona Užkurė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Spa­lio 22-ąją įvy­ko pir­mą­kart Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­ti­nė­lis“ di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Jo ko­mi­si­jai va­do­va­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, o į mi­nė­tas pa­rei­gas bu­vo trys pre­ten­den­tai.</p> <p>Kon­kur­są lai­mė­jo 37-erių S.Už­ku­rė. Ji Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra bai­gu­si pran­cū­zų fi­lo­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te įgi­ju­si mo­ky­to­jo pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­nį di­plo­mą, ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­te – švie­ti­mo ly­de­rys­tės ma­gist­ro laips­nį.</p> <p>„Aš pa­ti sa­ve lai­kau „Pu­ti­nė­lio“ ben­druo­me­nės na­re, ma­no vai­kai lan­kė šį lop­še­lį-dar­že­lį, pa­ti čia dir­bu, gy­ve­na­me ne­to­li šios švie­ti­mo įstai­gos. Man pa­tin­ka dar­bas su to­kio am­žiaus vai­kais“, – tei­gė S.Už­ku­rė.</p> <p>Ji šiuo me­tu dir­ba pro­jek­ti­nio dar­bo spe­cia­lis­te Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Pu­ti­nė­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Obe­lė­lė“ ir „Vy­tu­rė­lis“. Vi­sos šios švie­ti­mo įstai­gos yra Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne.</p> <p>S.Už­ku­rė – aly­tiš­kė, po stu­di­jų iki 2016-ųjų dir­bo pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­ja ke­lio­se Vil­niaus mo­kyk­lo­se, kaip an­tai Sa­lo­mė­jos Nė­ries, Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jo­se. Kaip pa­ti sa­kė, į gim­tą­jį Aly­tų su šei­ma grį­žu­si, nes čia su vy­ru ma­tė ne­blo­gas ga­li­my­bes dirb­ti ir gy­ven­ti.</p> <p>Lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­ti­nė­lis“ di­rek­to­riaus kon­kur­so re­zul­ta­tai ga­li bū­ti skun­džia­mi Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai ar­ba teis­mui. Ga­vus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mą apie tin­ka­mu­mą ei­ti lai­mė­tas pa­rei­gas, į pas­ta­rą­sias sa­vo po­tvar­kiu pa­ski­ria me­ras.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo įsta­ty­mu, švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas į pa­rei­gas ski­ria­mas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/Simona%20IMG_1596mm_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/Simona%20IMG_1596mm_0.jpg?itok=jYT3iAmi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pe-da-go-gi-kos-no-re-jo-si-pa-suk-ti-i-svie-ti-mo-va-dy-ba-ir-pri-si-de-ti-prie-ko-ky-bi-niu-po-ky&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3014&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="82is48ztzbe3fCWfqB-GQJCadA-UbK9vxRd5gzuixhc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Oct 2021 06:23:26 +0000 vyrredaktorius 3014 at https://www.alytausnaujienos.lt