Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/aktualijos lt Bausmių vykdymo sistemai – 100 metų: kaip keitėsi Alytaus pataisos namų veidas? https://www.alytausnaujienos.lt/bausmiu-vykdymo-sistemai-100-metu-kaip-keitesi-alytaus-pataisos-namu-veidas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/18-13248" rel="bookmark"> Nr. <span> 18 (13248) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/IMG_3890.JPG?itok=29zT93bm" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Genadijus Lepiochinas, Alytaus pataisos namų vadovas (nuotraukoje dešinėje) susirinkusiuosius sveikino Lietuvos bausmių sistemos šimtmečio proga ir darbuotojams linkėjo po savęs palikti prasmingų pėdsakų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Lin­kė­jo pa­lik­ti pras­min­gų pėd­sa­kų</h4> <p>Prieš 100 me­tų, 1919-ųjų va­sa­rio 11 die­ną, tuo­me­čio tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įsa­ky­mu Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su­skirs­ty­ta į tris de­par­ta­men­tus, vie­nas iš jų – Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas. Tai ir yra Lie­tu­vos ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ir baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mos Lie­tu­vo­je įstei­gi­mo da­ta.</p> <p>Va­kar Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir jam pa­val­džios įstai­gos iš­kil­min­gai mi­nė­jo Lie­tu­vos baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mos įkū­ri­mo 100-me­tį.</p> <p>„Prieš šim­tą me­tų pra­dė­jo vys­ty­tis Lie­tu­vos baus­mių sis­te­ma. Per šį lai­ko­tar­pį pa­da­ry­ta iš­ties ne­ma­žai dar­bų. Ta­čiau ne­iš­ven­gia­mai rei­kia da­ry­ti dau­giau, kad bū­tų įgy­ven­din­ti vi­si už­da­vi­niai, ku­riuos mums ke­lia vals­ty­bė. Džiu­gu ma­ty­ti, kad mū­sų gre­to­se yra daug pa­rei­gū­nų, ku­rie ati­da­vė sa­ve iš­ti­sus de­šimt­me­čius dirb­da­mi šio­je įstai­go­je. Tai ro­do, kad pa­rei­gū­nai tu­ri tvir­tą stu­bu­rą, yra prin­ci­pin­gi, ne­pa­lau­žia­mos dva­sios. Svei­ki­nu Lie­tu­vos baus­mių sis­te­mos šimt­me­čio pro­ga ir lin­kiu stip­rios svei­ka­tos, ge­ros nuo­tai­kos ne tik dar­be, bet ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me ir kad kiek­vie­nas mū­sų dar­buo­to­jas pra­gy­ven­tų ne ma­žiau kaip šim­tą me­tų, o po sa­vęs pa­lik­tų pras­min­gų pėd­sa­kų“, – taip į su­si­rin­ku­sius įstai­gos dar­buo­to­jus ir sve­čius krei­pė­si Ge­na­di­jus Le­pio­chi­nas, Aly­taus pa­tai­sos na­mų va­do­vas.</p> <p> </p> <h4>Ant­ra­ja­me šimt­me­ty­je – di­de­lio pro­gre­so</h4> <p>Pa­svei­kin­ti pras­min­go šimt­me­čio pro­ga at­vy­ko Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Bal­čiū­nas, įstai­gos va­do­vui do­va­nų įtei­kęs laik­ro­dį: „Kiek­vie­na pro­fe­si­ja rei­ka­lau­ja iš­tver­mės, kan­try­bės, at­si­da­vi­mo. Jū­sų pro­fe­si­ja, pa­rei­gos rei­ka­lau­ja ypač di­de­lės at­sa­ko­my­bės. No­riu per­duo­ti me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lin­kė­ji­mus ir pa­lin­kė­ti jums iš­tver­mės, kad šis nau­ja­sis šimt­me­tis, ku­rį jau pra­de­da­me skai­čiuo­ti, ne­bū­tų sun­kes­nis už bu­vu­sį prieš tai. Su jū­sų šven­te.“</p> <p>Ko­le­gų šia iš­kil­min­ga pro­ga pa­svei­kin­ti at­vy­ko ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riui įtei­kęs an­ge­lą ir lin­kė­jęs, kad jis vi­suo­met glo­bo­tų vi­sus dar­buo­to­jus. „Iš tie­sų jūs at­lie­ka­te la­bai at­sa­kin­gą ir su­dė­tin­gą dar­bą. Kiek­vie­ną die­ną į dar­bą ei­na­te kaip į mū­šį, ku­rį jūs lai­mi­te už­tik­rin­tai. Aš ma­nau, kad tie pir­mie­ji šim­tas me­tų te­bu­vo tik įsi­va­žia­vi­mas, o ant­ra­sis šimt­me­tis bus di­de­lio pro­gre­so me­tas.“</p> <p>Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir ki­ti įstai­gos so­cia­li­niai part­ne­riai – Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai, ant­ra­ja­me šimt­me­ty­je lin­kė­ję pras­min­gų po­ky­čių ir di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo bei do­va­nų įtei­kę sim­bo­li­nį, ju­bi­lie­ji­nį pro­ku­ra­tū­ros me­da­lį. Be­je, įkū­ri­mo šimt­me­tį šie­met mi­ni ir ši tei­sė­sau­gos sis­te­ma – pro­ku­ra­tū­ra.</p> <p>Į sce­ną pa­svei­kin­ti li­po ir  Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai, pa­mi­nė­ję ir Aly­taus pa­tai­sos dar­buo­to­jus, ne­se­niai at­šven­tu­sius ju­bi­lie­ji­nes su­kak­tis.</p> <p>Taip pat ren­gi­nio me­tu už ne­pri­ekaiš­tin­gą ir pa­vyz­din­gą tar­ny­bą, ge­rus dar­bo re­zul­ta­tus var­di­nė­mis do­va­no­mis, Aly­taus pa­tai­sos na­mų ži­ny­bi­niais žen­klais, pa­ska­ti­ni­mais ir pa­dė­ko­mis ap­do­va­no­ti Aly­taus pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jai.</p> <p> </p> <h4>Lie­tu­vos baus­mių sis­te­mos šimt­me­čio is­to­ri­ja</h4> <p>Ta­ry­bi­nės oku­pa­ci­jos me­tais Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas bu­vo per­va­din­tas į Pa­tai­sos dar­bų įstai­gų val­dy­bą, vė­liau – Pa­tai­sos rei­ka­lų val­dy­bą. Vi­sa in­for­ma­ci­ja apie baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mą Lie­tu­vo­je tuo lai­ko­tar­piu bu­vo įslap­tin­ta. Ka­li­ni­mo įstai­gos tu­rė­jo ko­di­nius pa­va­di­ni­mus, svar­biau­si sta­tis­ti­niai ir ki­ti duo­me­nys bu­vo pri­ei­na­mi tik pa­rei­gū­nams.</p> <p>1990 me­tais, at­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, Pa­tai­sos rei­ka­lų val­dy­ba bu­vo pe­ror­ga­ni­zuo­ta į Pa­tai­sos rei­ka­lų de­par­ta­men­tą ir iki pat 2000-ųjų de­par­ta­men­tas bu­vo pa­val­dus Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Vyk­dant tei­si­nės sis­te­mos re­for­mą, 2000 me­tais rug­sė­jo 1 die­ną va­do­va­vi­mas sis­te­mai bu­vo per­duo­tas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai ir de­par­ta­men­tui grą­žin­tas ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­kais tu­rė­tas pa­va­di­ni­mas – Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas.</p> <p>Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­skir­tis yra me­to­diš­kai va­do­vau­ti ir kon­tro­liuo­ti pro­ba­ci­jos tar­ny­bų ir lais­vės at­ėmi­mo vie­tų įstai­gų veik­lą. Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­per­trau­kia­mai or­ga­ni­zuo­ja nu­teis­tų­jų so­cia­li­nę re­a­bi­li­ta­ci­ją, siek­da­mas už­tik­rin­ti, kad at­lie­kan­tys ir at­li­kę baus­mę nu­teis­tie­ji sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lų siek­tų tei­sė­tais bū­dais ir prie­mo­nė­mis.</p> <p>Ren­gi­nio da­ly­viai tu­rė­jo pro­gą su­si­pa­žin­ti ir kaip per še­šias­de­šimt gy­va­vi­mo me­tų kei­tė­si Aly­taus pa­tai­sos na­mai, ku­rių pa­va­di­ni­mas taip pat bu­vo keis­tas ne vie­ną kar­tą. Su­si­rin­ku­sie­siems pa­ro­dy­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas „At­sa­ko­my­bė – po­ky­tis – žmo­gus“ apie šian­dien baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je vei­kian­čius Aly­taus pa­tai­sos na­mus. Be­je, šį fil­mą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je.</p> <p> </p> <h4>Kaip per 60 me­tų kei­tė­si Aly­taus pa­tai­sos na­mai?</h4> <p>Tuo­me­tė Ket­vir­to­ji pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­ja įkur­ta prieš dau­giau kaip 60 me­tų, ta­čiau pa­va­di­ni­mą kei­tė ne vie­ną kar­tą. Vė­liau ji ta­po Griež­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­ja šif­ruo­tu pa­va­di­ni­mu įstai­ga OČ 12/4. 1992 me­tais spa­lio 27 die­ną pa­keis­ta į Pa­tai­sos rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Aly­taus griež­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­ją, o 2003-ių­jų ge­gu­žės 24 die­ną – į Aly­taus pa­tai­sos na­mus.</p> <p>Šių me­tų ge­gu­žės 15 die­ną ši įstai­ga skai­čiuos jau 62 įkū­ri­mo me­tus.</p> <p>Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­ka vy­rai už sun­kius nu­si­kal­ti­mus, jau ne pir­mą kar­tą at­lie­kan­tys lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Dau­giau­sia nu­teis­tų­jų įstai­go­je bu­vo 1999-ai­siais – dau­giau kaip 2,3 tūkst. Šiuo me­tu jų skai­čius ne­sie­kia 700.</p> <p>Per 60 me­tų kei­tė­si ne tik dar­buo­to­jų ir nu­teis­tų­jų vei­dai, bet ir Aly­taus pa­tai­sos na­mų pa­sta­tai. Is­to­ri­niuo­se XX am­žiaus pra­džios pa­sta­tuo­se bu­vo įsi­kū­rę ir ru­sų ar­ti­le­ris­tai, ir ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos ulo­nai, ir ta­ry­bi­niai tan­kis­tai, de­san­ti­nin­kai, o tar­pu­ka­riu vei­kė Aly­taus ap­skri­ties ka­lė­ji­mas. Anuo­met į ko­lo­ni­ją at­vy­ko dirb­ti trys pa­rei­gū­nai, ku­rie iš pra­džių pri­žiū­rė­jo 7–12 nu­teis­tų­jų. Pas­ta­rie­ji tvė­rė ko­lo­ni­jos te­ri­to­ri­ją spyg­liuo­tos vie­los tvo­ra, sta­tė sar­gy­bos bokš­te­lius.</p> <p>Ūkio pa­sta­tuo­se ėmė kur­tis ko­lo­ni­jos ga­myk­la. Ji iš­si­plė­tė pa­sta­čius nau­jus ce­chus, san­dė­lius ir ki­tas pa­tal­pas. 1975 me­tais pa­sta­ty­ta nu­teis­tų­jų val­gyk­la, par­duo­tu­vė, 1984-ai­siais – pa­pil­do­mi gy­ve­na­mų­jų na­mų kor­pu­sų aukš­tai, o 1987 me­tais – at­ski­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas.</p> <p> </p> <h4>Ge­rė­jo nu­teis­tų­jų įka­li­ni­mo są­ly­gos</h4> <p>Per ke­lis de­šimt­me­čius čia kei­tė­si ir nu­teis­tų­jų gy­ve­ni­mo są­ly­gos, ap­lin­ka – ma­žiau spyg­liuo­tos vie­los, švie­ses­nė ap­lin­ka. Be to, pa­tai­sos na­mai ta­po at­vi­res­ni vi­suo­me­nei ir ma­to­mi ži­niask­lai­do­je.</p> <p>So­viet­me­čiu ir ge­rą de­šimt­me­tį po jo nu­teis­tie­ji gy­ve­no pa­gal itin griež­tas tai­syk­les. Tai bu­vo tar­si už­da­ra at­ski­ra res­pub­li­ka su ma­žai kam ži­no­mu gy­ve­ni­mu už spyg­liuo­tos tvo­ros.</p> <p>Da­bar­ti­nė pa­tai­sos na­mų veik­la – ne tik nu­teis­tų­jų ap­sau­ga ir prie­žiū­ra, bet ir rū­pi­ni­ma­sis jų auk­lė­ji­mu, už­im­tu­mu, moks­lais, lais­va­lai­kiu. Ad­mi­nist­ra­ci­ja daž­nai at­ve­ria įstai­gos du­ris no­rin­tie­siems su­ži­no­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis baus­mę at­lie­ka nu­teis­tie­ji.</p> <p>Pa­tai­sos na­muo­se su­da­ry­tos są­ly­gos nu­teis­tie­siems tu­ri­nin­gai leis­ti lais­va­lai­kį, įreng­tos fut­bo­lo, krep­ši­nio, tin­kli­nio aikš­te­lės, jie da­ly­vau­ja įvai­riuo­se spor­to tur­ny­ruo­se su po­li­ti­kais, žur­na­lis­tais, pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vais.</p> <p>Nu­teis­tie­ji pa­tys gra­ži­na ap­lin­ką, šilt­na­miuo­se už­si­au­gi­na dar­žo­vių, sta­to pa­vė­si­nes. Tu­ri ga­li­my­bių dirb­ti. Ras­ti jė­gų ne­pa­lūž­ti, to­bu­lė­ti dva­siš­kai jiems pa­de­da net sep­ty­nio­li­ka įvai­rių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir jų at­sto­vų.</p> <p>Ka­lin­tie­ji tu­ri ga­li­my­bių ir siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo.</p> <p>Nu­teis­tie­siems yra įreng­tas ir pa­si­ma­ty­mų kam­ba­rys, o ja­me – kam­pe­lis su žais­lais vai­kams. Pas­ta­rą­jį įren­gė pa­tys nu­teis­tie­ji. Yra įreng­tos ir ke­lios trum­pa­lai­kių pa­si­kal­bė­ji­mų te­le­fo­nais ka­bi­nos. Ge­rą el­ge­sį de­monst­ruo­jan­tys baus­mę at­lie­kan­tys as­me­nys tu­ri tei­sę ir į il­ga­lai­kius pa­si­ma­ty­mus.</p> <p>Nu­teis­tie­ji ga­li ap­si­pirk­ti ir įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čio­je par­duo­tu­vė­je.</p> <p> </p> <h4>Vei­kia is­to­ri­jos mu­zie­jus</h4> <p>1993-iai­siais vie­na­me įstai­gos ka­bi­ne­te bu­vo įkur­tas įstai­gos mu­zie­jus, o 2017 me­tais ge­gu­žės 3 die­ną įstai­gos įkū­ri­mo 60-ųjų me­ti­nių pro­ga Aly­taus pa­tai­sos na­mų is­to­ri­jos mu­zie­jus ati­da­ry­tas nau­jo­se ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­po­se. Ja­me sau­go­mos įstai­gos veik­los, ka­li­nių gy­ve­ni­mo, baus­mės at­li­ki­mo vie­tą ap­lan­kiu­sių sve­čių, eks­per­tų, me­no ko­lek­ty­vų nuo­trau­kos, pa­rei­gū­nų uni­for­mos ir nu­teis­tų­jų ap­ran­gos pa­vyz­džiai.</p> <p>Mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma nu­teis­tų­jų kū­ry­ba: pa­veiks­lai, me­džio dro­ži­niai, kal­vys­tės ir ki­to­kia tech­ni­ka su­kur­ti dar­bai, iš jų at­im­ti drau­džia­mi tu­rė­ti daik­tai, jų slėp­tu­vės bei prie­mo­nės, ku­rio­mis šie daik­tai pa­ten­ka į pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ją. Mu­zie­jaus eks­po­na­tais ta­po pei­liai, dur­klai, laz­dos, te­le­fo­nai, dro­nai, lai­dyk­lės, pa­tran­kos, ku­rio­mis drau­džia­mi daik­tai iš lais­vės „per­me­ta­mi“ nu­teis­tie­siems.</p> <p>Įstai­gos is­to­ri­jos mu­zie­jų ap­lan­ky­ti ir su­si­pa­žin­ti su ja­me esan­čiais eks­po­na­tais ga­li­ma kiek­vie­nam no­rin­čia­jam, prieš tai su­de­ri­nus su įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja.</p> <p> </p> <h4>Ati­da­ry­ti pir­mie­ji Pu­siau­ke­lės na­mai</h4> <p>Prieš be­veik tre­jus me­tus bu­vo ati­da­ry­ti ir pir­mie­ji Lie­tu­vo­je Nor­ve­gi­jos fon­dų fi­nan­suo­ti Pu­siau­ke­lės na­mai, kur li­kus tam tik­ram lai­kui iki baus­mės at­li­ki­mo pa­bai­gos ap­gy­ven­di­na­mi nu­teis­tie­ji. Ši įstai­ga įkur­ta ne­to­li įka­li­ni­mo įstai­gos. Šiuo me­tu Aly­taus pu­siau­ke­lės na­muo­se yra ke­lio­li­ka nu­teis­tų­jų, dau­giau­sia jų čia ga­li bū­ti 20.</p> <p>Pu­siau­ke­lės na­mų mi­si­ja – pa­dė­ti į lais­vę grįž­tan­tiems nu­teis­tie­siems in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. Nu­teis­tie­ji čia pa­tys ga­mi­na­si mais­tą, rū­pi­na­si bui­ti­mi, vyks­ta į dar­bus, mo­ko­si so­cia­li­nių įgū­džių, el­ge­sio ko­rek­ci­jos ir pro­fe­si­jos, sa­vait­ga­liais ga­li ap­lan­ky­ti ir ar­ti­muo­sius, o nu­sta­ty­tu lai­ku vėl tu­ri bū­ti Pu­siau­ke­lės na­muo­se.</p> <p> </p> <h4>Is­to­ri­jos pus­la­piuo­se – ŽIV pro­trū­kis</h4> <p>Dau­giau dė­me­sio Aly­taus įka­li­ni­mo įstai­ga bu­vo su­lau­ku­si ne kar­tą, ta­čiau be­ne di­džiau­sia sen­sa­ci­ja bu­vo, kai prieš maž­daug sep­ty­nio­li­ka me­tų bu­vo pra­neš­ta apie ŽIV pro­trū­kį tarp nu­teis­tų­jų Aly­tu­je. Tą­kart iš­tir­ta, kad apie trys šim­tai nu­teis­tų­jų bu­vo ŽIV ne­šio­to­jai. Ta­da ma­ny­ta, kad tiek daug už­si­krė­ti­mų bū­ta nar­ko­ti­nes me­džia­gas var­to­jant ir da­li­jan­tis to­mis pa­čio­mis prie­mo­nė­mis. Tą­kart nar­ko­ti­kai į įka­li­ni­mo įstai­gą pa­tek­da­vo daž­niau­siai pa­de­dant nu­teis­tų­jų ar­ti­mie­siems, jie bu­vo per­duo­da­mi laiš­kuo­se, at­vi­ru­kuo­se, mais­to pa­pil­duo­se ir ki­tais iš­ra­din­gais bū­dais.</p> <p>Bū­ta ir nu­teis­tų­jų ban­dy­mų pa­bėg­ti iš įka­li­ni­mo įstai­gos, ta­čiau vi­si at­ve­jai ne­bu­vo sėk­min­gi. La­biau­siai įsi­min­ti­nas at­ve­jis, kai Aly­taus pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­jo­je bu­vo iš­raus­tas 5 met­rų gy­lio tu­ne­lis, ku­ria­me nu­teis­ta­sis ga­liau­siai už­stri­go ir nie­kaip ne­ga­lė­jo iš jo iš­trūk­ti. Ne kar­tą baus­mes at­lie­kan­tys as­me­nys įvai­riais bū­dais pro­tes­ta­vo prieš bet ko­kias nau­jo­ves, už­ker­tan­čias ke­lią suk­čia­vi­mui.</p> <p>Be­je, įdo­mus fak­tas, kad Lie­tu­vo­je vie­no nu­teis­to­jo iš­lai­ky­mas vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja per 6 tūks­tan­čius eu­rų per me­tus, o vie­no nu­teis­to­jo iš­lai­ky­mas per die­ną at­si­ei­na 15 eu­rų. De­ja, bet šiuo me­tu įka­li­ni­mo įstai­gų sis­te­mo­je trūks­ta dar­buo­to­jų, o jų dar­bo už­mo­kes­tis yra ne­di­de­lis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3780.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-404-K4izOaBLNy8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3780.JPG" width="2098" height="3146" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3785.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-404-K4izOaBLNy8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3785.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3821.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-404-K4izOaBLNy8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3821.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3845.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-404-K4izOaBLNy8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3845.JPG" width="2098" height="2408" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3890_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-404-K4izOaBLNy8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3890_0.JPG" width="2098" height="1214" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=404&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Pu7FO2f5HTUJzVnfjnFQ-gaHMgoUX6ur1XhDBeYTD0o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 Feb 2019 07:18:16 +0000 vyrredaktorius 404 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­mai­šy­ki­me pro­sta­tos su po­li­ti­ka https://www.alytausnaujienos.lt/ne-mai-sy-ki-me-pro-sta-tos-su-po-li-ti-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">An­ta­nas Šar­ke­lė </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13247" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13247) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/sarkele_0.jpg?itok=ze3uh4mg" width="344" height="287" alt="Antanas Šarkelė" title="Antanas Šarkelė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nu­ė­jau. Prie pa­sta­to va­ka­ri­nės da­lies sto­vė­jo au­to­bu­siu­kas su Lie­tu­vos ser­gan­čių­jų pro­sta­tos vė­žiu drau­gi­jos em­ble­ma, o prie jo du­rų min­dži­ka­vo apie de­šimt mo­te­riš­kai­čių ir ke­li vy­rai.</p> <p>Dar ei­nant per aikš­tę ma­ne ap­len­kė ma­ši­ny­tė, stab­te­lė­jo aikš­tės pa­kraš­ty­je, o iš jos iš­šo­kęs vy­riš­kis, pa­si­sta­tęs tri­ko­jį sto­vą, pra­dė­jo fil­muo­ti tą au­to­bu­siu­ką: iš vie­no šo­no, pas­kui iš ki­to. Iš to­li­mes­nio ir ar­ti­mes­nio at­stu­mo. Pa­gal­vo­jau, kad įam­ži­na ge­rą dar­bą dir­ban­čius žmo­nes.</p> <p>Ap­si­ri­kau. At­si­vė­rė akys tik po dvie­jų pa­rų, kai vis­ką pa­ma­čiau „Pa­no­ra­mos“ lai­do­je. Kaž­kas įžvel­gė vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos ir jos kan­di­da­to į Aly­taus ra­jo­no me­rus po­li­ti­nę re­kla­mą. Tie­sa, kaip ir daž­nai bū­na, ne­di­de­lis au­to­mo­bi­lis, pa­puoš­tas kan­di­da­to por­tre­tu ir re­kla­mi­niais atri­bu­tais, tą die­ną sto­vė­jo maž­daug už 300 m prie vie­nos par­duo­tu­vės. Už gat­vės kam­po, kai ki­to­mis die­no­mis jis sto­vė­da­vo aikš­tė­je prie baž­ny­čios. Ne­to­li ad­mi­nist­ra­ci­nio se­niū­ni­jos pa­sta­to.</p> <p>Ma­nau, kad ne­ga­li­ma iš ge­ro dar­bo taip ty­čio­tis, ne­ga­li­ma pro­sta­tos mai­šy­ti su po­li­ti­ka. Drabs­ty­tis pur­vais. Šis Ra­mū­no Kar­baus­kio pro­jek­tas „Sau­go­ki­me vy­rus“ gy­vuo­ja nuo 2011-ųjų pra­džios, su 1,5 me­tų 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų per­trau­ka, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ėjo į Sei­mo rin­ki­mus, ir at­nau­jin­ta 2016 me­tais spa­lio mė­ne­sį.</p> <p>Iki to lai­ko at­lik­ta 25 tūkst. PSA ty­ri­mų, nu­sta­ty­ta pa­di­din­tos PSA reikš­mės 2 tūkst. 726 vy­rams, iš ku­rių maž­daug pu­sė – vė­žys. Rei­kia ti­kė­tis, kad pa­gal kai ku­riuos duo­me­nis (jei­gu ne pas­ku­ti­nė vė­žio sta­di­ja) pa­sveiks­ta ar­ba iš­gy­ve­na iki 70 proc.. Po pro­gra­mos at­nau­ji­ni­mo – maž­daug to­kio pa­ties il­gio lai­ko­tar­pis. Tai ir dau­gu­ma re­zul­ta­tų tu­rė­tų bū­ti pa­na­šūs.</p> <p>Pri­dė­ki­me dar ir krau­jo ty­ri­mus bei tai, kad vie­nam at­ėju­siam vy­rui ten­ka 4–5 at­ėju­sios mo­te­rys. Rei­kia ma­ny­ti, kad tarp jų bu­vo ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie „ap­si­džiau­gė“ iš­gir­dę, kad ne­be­rei­kės pirk­ti cuk­raus, ku­rio tu­ri net per daug, o kai ko rei­kės pa­pil­do­mai įsi­gy­ti.</p> <p>Kiek daug at­kri­to ar at­kris biu­ro­kratinio ra­ši­nė­ji­mo šei­mos gy­dy­to­jams ir po­li­kli­ni­kų krau­jo ty­ri­mų la­bo­ran­tėms! Koks pa­to­gu­mas kai­mų ir baž­nyt­kai­mių gy­ven­to­jams! Dau­giau­sia nu­se­nu­siems, daž­nai vos pa­ei­nan­tiems, jau po po­ros die­nų vi­sus ty­ri­mo re­zul­ta­tus tu­rė­ju­siems sa­vo ran­ko­se.</p> <p>Vi­si mes šiek tiek nuo­dė­min­gi. Bet šio­je sri­ty­je R.Kar­baus­kis ver­tas di­de­lės pa­gar­bos. Taip ir kir­ba pa­klaus­ti: ar kas nors iš aukš­čiau­sių val­džios žmo­nių už ši­tą mil­ži­niš­ką dar­bą jam pa­sa­kė nors kar­tą ačiū? Juk tai kai­nuo­ja tūks­tan­čius eu­rų per me­tus.</p> <p>Gai­la, kad net pro­sta­tą įme­ta­me į pur­vi­nus po­li­ti­kos van­de­nis…</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-619"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550072992"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Katė</span> - Tre, 2019-13-02 - 17:49</p> </li> <a href="/comment/619#comment-619" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/619#comment-619" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Berods gyvename 2019 metų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Berods gyvename 2019 metų vasarį... Tai kodėl gi komentarų datose 2019 metų lapkritis, rugsėjis, rugpjūtis ? Ir straipsnis parašytas vasario 8 dieną...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=619" token="qOVWwpLTH-WBhgT_z9BaYk7IsX4LaHEc605-xljTmg8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-590"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549883289"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vida statistinė p.</span> - Pir, 2019-11-02 - 13:08</p> </li> <a href="/comment/590#comment-590" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/590#comment-590" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Psichinės sveikatos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Psichinės sveikatos statistika informuoja,kad nemaišyti neišeis taip paprastai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=590" token="49JQSaqH6SC2e3l1i7g_hjdDt_TeR-XVD_Mdj6Hn7j4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-578"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549746100"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Varom, muilina…</span> - Šeš, 2019-09-02 - 23:01</p> </li> <a href="/comment/578#comment-578" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/578#comment-578" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Spėkit kieno straipsnis per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Spėkit kieno straipsnis per eilinį gyventoją panaudotas? Taip, atspėjote, caras</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=578" token="dRe82-pbiVOYaTf860n9rg0-2J4Vr1xhp8Yhr8vB_tw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-576"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549737474"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kazyte</span> - Šeš, 2019-09-02 - 20:37</p> </li> <a href="/comment/576#comment-576" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/576#comment-576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantu , kodel cia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantu , kodel cia uzsipulta Karbauskis ir Trunce per panoramos laida , nes lanstinukus prie autobuselio dalijo socialdemokratu partijos atstovas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=576" token="P-8QV0XiHg_HfXGkALZcnrC3zoDxjay_yhNI2EXIJzw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-564"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549664837"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Info</span> - Šeš, 2019-09-02 - 00:27</p> </li> <a href="/comment/564#comment-564" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/564#comment-564" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerb. Antanai. Vasario 4d …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerb. Antanai. Vasario 4d . Panorama Punioje nebuvo. Kažką sumaišėte.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=564" token="uFUuz7N-ygYqMHsEOwX9siFV5PHv6YzqVCJPRLOwmWo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-559"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549648391"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gerb. Antanui</span> - Pen, 2019-08-02 - 19:53</p> </li> <a href="/comment/559#comment-559" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/559#comment-559" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai vykęs pastebėjimas su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai vykęs pastebėjimas su taikliu pavadinimu. Iš tiesų, šių savivaldos rinkimų Alytuje pagrindinis leitmotyvas: mieste-tarpkomitetinis pilietininlnkų ir užalytininkų vienas kito murkdymas šūde, rajone--tarppartinis laistymasis šlapimu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=559" token="02LF1BswQeaWkjIYngv2t0u3xkpGwOktodWmUTyHdBo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=401&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MzBIqKZxIiBdZAtqbOn-y5xw6xIRDXnGAdlpN15GIo4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Feb 2019 16:59:05 +0000 vyrredaktorius 401 at https://www.alytausnaujienos.lt Si­tu­a­ci­ja Aly­taus cen­tri­nia­me Lie­tu­vos pa­što sky­riu­je gy­ven­to­jus va­ro į ne­vil­tį: pa­si­ra­šo pe­ti­ci­ją https://www.alytausnaujienos.lt/si-tu-ci-ja-aly-taus-cen-tri-nia-me-lie-tu-vos-pa-sto-sky-riu-je-gy-ven-jus-va-ro-i-ne-vil-ti-pa-si <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/16-13246" rel="bookmark"> Nr. <span> 16 (13246) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/Pasto%20nuotr..JPG?itok=_WjESClW" width="344" height="287" alt="Alytaus pastas." title="No­rint at­si­im­ti siun­ti­nį (ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se to pa­da­ry­ti nė­ra ga­li­my­bės) daž­nai ten­ka sto­vė­ti lau­ke. Žmo­nės šą­la ir po to ser­ga." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Si­tu­a­ci­ja va­ro į ne­vil­tį­</h3> <p>Vie­no ini­cia­ty­vaus aly­tiš­kio, ku­rio pa­var­dės dėl rin­ki­mi­nės agi­ta­ci­jos reikalavimų skelb­ti ne­ga­li­me, mat jis yra vie­nas iš kan­di­da­tų į ta­ry­bos na­rio pos­tą, ini­ci­juo­to­je pe­ti­ci­jo­je gy­ven­to­jai reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą dėl AB Lie­tu­vos pa­što Aly­taus mies­te tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės bei Aly­taus cen­tri­nio pa­što (CP) dar­buo­to­jų blo­gė­jan­čių dar­bo są­ly­gų už­da­rius Aly­taus 3-iąjį pa­što sky­rių.</p> <p>Ak­cen­tuo­ja­ma, kad net ir pra­ėjus šven­čių šur­mu­liui ne­si­bai­gian­čios ei­lės prie CP Pul­ko gat­vė­je du­rų aly­tiš­kius va­ro į ne­vil­tį.</p> <p>„No­rint at­si­im­ti siun­ti­nį (ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se to pa­da­ry­ti nė­ra ga­li­my­bės) daž­nai ten­ka sto­vė­ti lau­ke. Žmo­nės šą­la ir po to ser­ga. Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sa­lė ma­ža, už­grūs­ta len­ty­no­mis su men­ka­ver­tė­mis pre­kė­mis, se­ny­vo am­žiaus ar ne­įga­liems žmo­nėms nė­ra vie­tos at­si­sės­ti. Pa­tal­pos se­niai pra­šo­si re­mon­to, jaus­mas toks, lyg grįž­tum į ta­ry­bi­nius lai­kus. Mums ne­su­pran­ta­mas sku­bo­tas spren­di­mas – ne­per­tvar­kius Aly­taus CP pa­tal­pų, už­da­ry­ti vie­ną iš gau­siau­siai lan­ky­tų pa­da­li­nių Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.</p> <p>Gy­ven­to­jai džiau­gia­si kan­trio­mis, man­da­gio­mis bei nuo­šir­džio­mis Aly­taus cen­tri­nio pa­što dar­buo­to­jo­mis ir dė­ko­ja už pui­kų ap­tar­na­vi­mą.</p> <p>Pe­ti­ci­jo­je iš­reikš­tas Aly­taus ben­druo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mas ir spar­čiai di­dė­jan­čiais laiš­ki­nin­kų krū­viais, ypač už­da­rius „Lie­tu­vos ry­to“ pre­nu­me­ra­tos ir spau­dos pla­ti­ni­mo pa­da­li­nį, di­dė­jant elek­tro­ni­nės pre­ky­bos ap­im­tims.</p> <p>„Ne­su­pran­ta­mi mums ir vie­šai pa­skelb­ti Lie­tu­vos pa­što pla­nai nu­pirk­ti laiš­ki­nin­kams elek­tri­nius dvi­ra­čius. Mū­sų nuo­mo­ne, Aly­taus mies­to są­ly­gos su esan­čia ke­lių bei ša­li­gat­vių in­fra­struk­tū­ra ir san­ty­ki­nai ne­di­de­liais at­stu­mais, pa­sta­tų tan­ku­mu yra ne­tin­ka­mos jų nau­do­ji­mui. Tai pa­pil­do­mai ap­sun­kins laiš­ka­ne­šių dar­bą bei no­ri­mo efek­to tik­rai ne­bus. Ne­įver­tin­tos ir ki­tos šios idė­jos ap­lin­ky­bės: dar­buo­to­jų ge­bė­ji­mas val­dy­ti dvi­ra­tį, trau­mų ir va­gys­čių ti­ki­my­bė. Pra­šo­me įsi­klau­sy­ti į aly­tiš­kių bei pa­što dar­buo­to­jų ar­gu­men­tus ir tik ta­da pri­im­ti spren­di­mus dėl per­tvar­kos. Taip pat mes ti­ki­mės, kad, at­si­žvel­giant į re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ke­lia­mus už­da­vi­nius bei di­dė­jan­čius krū­vius, Aly­taus pa­šte dar­buo­to­jų ne­ma­žės“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je. </p> <h3>Pa­što po­zi­ci­ja: įver­tin­si­me, mo­der­ni­zuo­si­me, pra­ne­ši­me</h3> <p>Iki va­kar die­nos po­pie­tės ant­ra­die­nį pa­skelb­tą pe­ti­ci­ją jau bu­vo pa­si­ra­šę be­veik trys šim­tai žmo­nių. Pa­si­ra­šy­da­mi ją, gy­ven­to­jai ne­gai­lė­jo dar­buo­to­jus gi­nan­čių, dau­giau pro­ble­mų iš­ke­lian­čių ko­men­ta­rų. Pe­ti­ci­ją ini­ci­ja­vęs aly­tiš­kis pa­ra­šė elek­tro­ni­nį laiš­ką ir Lie­tu­vos pa­što at­sto­vy­bei, ku­ria­me klau­sė, ko­kiais ar­gu­men­tais va­do­vau­jan­tis bu­vo už­da­ry­tas Vidz­gi­rio pa­da­li­nys ir da­bar cen­tri­nia­me pa­šte ei­lė­je ten­ka lauk­ti net lau­ke. Ir klau­sė, ar at­sto­vai tu­ri pla­nų ką nors keis­ti ir dėl su­pras­tė­ju­sios pa­slau­gų ko­ky­bės, ir dėl ne­adek­va­čių dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gų.</p> <p>Aly­tiš­kis iš nepri­si­sta­čiu­sių pa­što at­sto­vų ga­vo to­kį at­sa­ky­mą: „Aly­taus 3-io­jo pa­što pa­tal­pos bu­vo nu­si­dė­vė­ju­sios ir rei­ka­lau­jan­čios re­mon­to – jos ne­ati­ti­ko nei klien­tų, nei dar­buo­to­jų po­rei­kių. Bū­tent dėl to pa­štas per­kel­tas į Aly­taus cen­tri­nio pa­što pa­tal­pas. In­ves­tuo­da­mi į pa­slau­gų ko­ky­bę ir ge­rin­da­mi klien­tų ap­tar­na­vi­mą, mo­der­ni­zuo­ja­me pa­štus. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­me per­tvar­ky­ti ir Aly­taus cen­tri­nį pa­štą, ku­ria­me pa­gal nau­ją­ją Lie­tu­vos pa­što kon­cep­ci­ją bū­tų įreng­tas šiuo­lai­kiš­kas klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras.“</p> <p>Ga­vęs to­kį at­sa­ky­mą, aly­tiš­kis vis tiek ne­at­ly­žo ir no­rė­da­mas pa­tiks­lin­ti at­sa­ky­mą pa­klau­sė, ka­da nu­ma­to­ma Aly­taus cen­tri­nio pa­što re­konst­ruk­ci­ja.</p> <p>„Šiuo me­tu mes ver­ti­na­me vi­sų pa­što sky­rių pa­slau­gų tin­klą ir sten­gia­mės įsi­ver­tin­ti in­ves­ti­ci­jų pri­ori­te­tus. Kai bus pri­im­tas spren­di­mas bei nu­ma­ty­tos tiks­lios da­tos dėl Aly­taus cen­tri­nio pa­što re­konst­ruk­ci­jos, bū­ti­nai pra­ne­ši­me“, – to­kio at­sa­ky­mo iš Lie­tu­vos pa­što at­sto­vų su­lau­kė pe­ti­ci­jos iniciato­rius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-558"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549647874"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birutė</span> - Pen, 2019-08-02 - 19:44</p> </li> <a href="/comment/558#comment-558" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/558#comment-558" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vidzgiryje tikrai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vidzgiryje tikrai reikalingas pašto padalinys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=558" token="1swJX0ZFsy8kTziyZLZLoagahu0awKnioQ3CkzJuYtI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-547"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549618854"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jolanta</span> - Pen, 2019-08-02 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/547#comment-547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/547#comment-547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gali tas paštas ir be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gali tas paštas ir be rekonstrukcijos būti, geriau laiškininkais ir darbuotojais pirmiausia pasirūpina, tos eilės pašte todėl ir ilgos, kad nėra kam siuntinių nešiot...Jei laiškininkas susirgo pavaduojančio nėra arba jis nesusipažinęs su aptarnaujamu plotu. Dar kitas dalykas atlyginimai... Atsakomybė tikrai nemaža, nes ir svarbūs laiškai ir pensijos, o kiek už tai moka? Kas iš tų dviračių elektrinių ir paspirtukų jei darbuotojas jaučiasi kaip vergas. Anksčiau laiškanešys buvo gerbiamas bent jau, o dabar dirba dar ir pardavėju ir draudėju ir dar bala žino kuo...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=547" token="LlV3q1ubzWWheEOabbBCHSw82BA14riqJAwsxMKRVao"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-545"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549615751"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - Pen, 2019-08-02 - 10:49</p> </li> <a href="/comment/545#comment-545" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/545#comment-545" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikėtų grąžinti pašto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikėtų grąžinti pašto skyrių į Vidzgirį. Nebuvo jis toks blogas, kad vertėjo uždaryti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=545" token="altGeJCbohXDkVEN2HQZ4qpppvqhifPJ6Lz-IESZ2Ds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-536"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549607933"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>audrone</span> - Pen, 2019-08-02 - 08:38</p> </li> <a href="/comment/536#comment-536" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/536#comment-536" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia didesnių patalpų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia didesnių patalpų ieškoti,juk šitiek daug apleistų uždarytų patalpų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=536" token="IOWtOPBAlqzO4kvRDjqumI6yfZQe96Hnp08YWqvbkAQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-531"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549573802"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Irena</span> - Ket, 2019-07-02 - 23:10</p> </li> <a href="/comment/531#comment-531" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/531#comment-531" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Primena tuos laikus , kai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Primena tuos laikus , kai mesos kauliuku ar ko nors laukdavom eileje. Geda ir baisu. Per salcius turi salti lauke kiek laiko. Betvarke</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=531" token="0AVX0NRQGPp1Q9-1Dyk6eCW2kVWp0NpvmvXQ-5Wncy0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-523"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549560110"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Janina buvusi …</span> - Ket, 2019-07-02 - 19:21</p> </li> <a href="/comment/523#comment-523" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/523#comment-523" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Darbas yra atsakingas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Darbas yra atsakingas informacijos daug. Eiles dideles klientai nepatenkinti<br /> Kai reikia stoveti eileje ilgai. Taciau musu valdziaI nerupi zmogus, tegul stovI. O darbuotojai tai tikri vergai jei nepatinka pasieskokit kitur<br /> Man atrodo kad sukurtu darbo salygas geras. -netikiu. Tad buvusioms bendradarbems linkiu istvermes,kantrybes ir kovoti uz geresnes darbo salygas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=523" token="tJfhL2uWpc_PDCpdsyRb5euMtZGU8_AMQkcKSjDec_E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-519"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549558978"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiske</span> - Ket, 2019-07-02 - 19:02</p> </li> <a href="/comment/519#comment-519" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/519#comment-519" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nesuprantu kodel negalima…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nesuprantu kodel negalima siuntu pasiimti putinuose Rimi paste ,juk siunciant yra nurodomas pasto kodas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=519" token="T82dkZrfX1WCLjfSAu4AnRm2T41-oGKIvgR3YCkdq1w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-497"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549533229"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>beta</span> - Ket, 2019-07-02 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/497#comment-497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/497#comment-497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražinkite pašto skyrių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražinkite pašto skyrių Vidzgiriui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=497" token="Mys3dTcgcUON3YXrvAJnFERMOlzQvI0ODW8Zo6m_OtI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=397&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JvMq7szTOR5LWG5csRCQmrgOr8QaGvFn2L9bnlFNR2k"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 07 Feb 2019 08:49:37 +0000 vyrredaktorius 397 at https://www.alytausnaujienos.lt Mies­to cen­tre du­ris at­vė­ręs Čes­lo­vo Dau­gė­los ir jo ko­man­dos rin­ki­mų šta­bas – at­vi­ras vi­suo­me­nei https://www.alytausnaujienos.lt/mies-cen-tre-du-ris-ve-res-ces-lo-vo-dau-ge-los-ir-jo-ko-man-dos-rin-ki-mu-sta-bas-vi-ras-vi-suo-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (92)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13247" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13247) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/IMG_3272-6.JPG?itok=4nrvx9x0" width="344" height="287" alt="Česlovas Daugėla." title="Kan­di­da­tas tu­ri vie­ną di­džiau­sių ko­man­dų. Di­de­lę kan­di­da­to į me­ro pos­tą ko­man­dą su­da­ro dau­gy­bė įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų, pro­fe­sio­na­lų, ku­rie pa­si­ruo­šę at­sto­vau­ti sa­vo sri­tims nau­jai iš­rink­to­je sa­vi­val­do­je. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­ben­drau­ti – drau­giš­ko­je ap­lin­ko­je</h3> <p>„Pir­mo­ji rin­ki­mų eta­po pu­sė įveik­ta sėk­min­gai, – sa­vo kal­bą pra­dė­jo šta­bo šei­mi­nin­kas. – Pa­vy­ko rin­kė­jams pri­min­ti, kad man va­do­vau­jant sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė ir įgy­ven­di­no dau­giau in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ne­gu prie bet ku­rio ki­to me­ro. Šim­tai mi­li­jo­nų li­tų bu­vo skir­ta gat­vėms ties­ti ir tvar­ky­ti, dviem nau­jiems til­tams sta­ty­ti, Spor­to rū­mų re­konst­ruk­ci­jai, Pra­mo­nės par­kui ir ki­tiems Aly­taus ob­jek­tams. Vis dau­giau žmo­nių do­mi­si mū­sų rin­ki­mų pro­gra­ma, nes su­pran­ta, kad nuo jų pa­si­rin­ki­mo pri­klau­sys, kaip gy­ven­si­me ir į ką ly­giuo­si­mės ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus.</p> <p>No­rė­čiau tik vie­no da­ly­ko – tar­pu­sa­vio su­si­klau­sy­mo, su­pra­ti­mo, san­tar­vės Aly­tu­je, kad baig­tų­si drabs­ty­ma­sis pur­vais ir šiukš­lė­mis, kad rin­ki­mai bū­tų są­ži­nin­gi ir kad vie­ni ki­tus su­pras­tu­me, nes vi­si sie­kia­me tų pa­čių tiks­lų – kad mies­tui ir jo žmo­nėms bū­tų ge­riau“.</p> <p>Šta­bo šei­mi­nin­kas vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius kvie­tė pa­ben­drau­ti, vai­šin­tis dzū­kiš­ko­mis ban­do­mis ir vi­sų pra­šė jaus­tis lyg na­muo­se.</p> <p>Č.Dau­gė­los ir jo ko­man­dos šta­bas įkur­tas mies­to cen­tre, bu­vu­sios pi­ce­ri­jos pa­tal­po­se. Kiek­vie­nas pra­ei­vis pro stik­li­nes vit­ri­nas ga­li pa­ma­ty­ti ant sie­nų iš­ka­bin­tas nuo­trau­kas, pa­sa­ko­jan­čias bu­vu­sio mies­to me­ro pas­ta­ro­jo de­šimt­me­čio is­to­ri­ją – šei­mos gy­ve­ni­mo, su­si­ti­ki­mų su iš­ki­lio­mis as­me­ny­bė­mis, ap­do­va­no­ji­mų ir net sun­kiau­sias aki­mir­kas, iš ku­rių Č.Dau­gė­lai te­ko skau­džiai pa­si­mo­ky­ti.</p> <h3>Šta­bas – vi­suo­me­nei</h3> <p>„Vi­si žmo­nės, ku­rie no­ri dau­giau su­ži­no­ti apie ma­ne, mū­sų ko­man­dą, mū­sų tiks­lus ir sie­kius, lau­kia­mi čia, šta­be, kiek­vie­ną dar­bo die­ną nuo vi­dur­die­nio iki 16 val., o šeš­ta­die­niais iki 14 val. Esa­me pa­si­ruo­šę at­sa­ky­ti į kiek­vie­no gy­ven­to­jo klau­si­mus, pri­im­ti pa­siū­ly­mus, iš­klau­sy­ti, ko­kios pro­ble­mos sle­gia jų pe­čius, kad nau­jo­je iš­rink­to­je sa­vi­val­do­je ga­lė­tu­me ini­ci­juo­ti jų spren­di­mą.</p> <p>Su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis esa­me pa­si­ruo­šę ben­dra­dar­biau­ti, nes tik su­vie­ni­ję jė­gas ga­lė­si­me mies­to ir jo žmo­nių la­bui nu­veik­ti kuo dau­giau pras­min­gų dar­bų“, – sa­kė Č.Dau­gė­la.</p> <h3>Rin­ki­muo­se ti­ki­si sėk­mės</h3> <p>Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ – pir­ma­sis mies­te apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai ati­da­vė gy­ven­to­jų pa­ra­šų la­pus. „Rink­ti pa­ra­šus bu­vo leng­va, nes dau­gy­bė žmo­nių pa­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų ko­man­da ir svei­ki­no ap­si­spren­dus grįž­ti į po­li­ti­ką. Džiau­giuo­si to­kiu di­de­liu aly­tiš­kių pa­lai­ky­mu“, – ti­ki­no Č.Dau­gė­la.</p> <p><strong> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <h3>Česlovas Daugėla: „Pasitikiu žmonių išmintimi“</h3> <p>Tai Česlovo Daugėlos, buvusio Alytaus miesto mero, žodžiai. Jam prireikė daugiau kaip aštuonerių metų pertraukos, kad, daug ką apmąstęs ir pasimokęs iš klaidų, galėtų vėl drąsiai iškelti galvą ir ramia sąžine pažvelgti žmonėms į akis. Šiandien jis yra pasiruošęs atsakyti į visus alytiškių klausimus, kad ir kokie jie būtų „nepatogūs“. </p> <h3>Jūs esate verslininkas. Kodėl vėl nusprendėte kandidatuoti į Alytaus miesto tarybą ir mero postą?</h3> <p>Sprogus išpūstos bylos burbului ir pasibaigus teismams, ne vienas garbus žmogus kalbino mane sugrįžti į politiką. Stengiausi į tokius raginimus dėmesio nekreipti, kol nesulaukiau klausimo: „Česlovai, ko tu sėdi šitam savo kaime? Žmonės galvoja, gal esi prisivogęs, prisidirbęs. Jeigu nieko nepavogei, tai iškelk galvą ir pirmyn į rinkimus. Juk matai – Alytuje reikia daug ką keisti.“</p> <p>Gal būčiau nekreipęs dėmesio ir į šituos žodžius, jei tai nebūtų žodžiai mero, kuris Druskininkus pavertė klestinčiu kurortu...</p> <p>Iš tiesų, dirbti meru man sekėsi puikiai – 2007–2010 metai Alytui buvo ekonominio pakilimo laikas, nors Lietuva tuo metu išgyveno ekonomikos krizę. Aš į Alytų pritraukiau daugiau investicijų nei bet kuris kitas meras. Tokį rezultatą pasiekiau negailėdamas nei savęs, nei savo pavaldinių. Prieš rinkėjus mano sąžinė yra švari. Vienintelis dalykas, kurį pavogiau, – tai laikas iš mano šeimos.</p> <p>Į politiką grįžtate, įkūręs judėjimą „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“ bei turėdamas vieną didžiausių komandų, kurios sąrašuose – daug žinomų žmonių. Kaip apibūdintumėte savo komandą?</p> <p>Komandą būriau atsižvelgdamas ne į žmonių žinomumą, bet į jų kompetenciją. Mano komandos struktūra labai konkreti – rinkimų štabas, sporto, kultūros, švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos, jaunimo reikalų, miesto strategijos ir infrastruktūros bei verslo komitetai.</p> <h3>Jeigu būsite išrinktas, tapsite 8-uoju miesto vadovu po atkurtos Lietuvos nepriklausomybės. Kaip vertinate buvusius merus ir jų nuveiktus darbus?</h3> <p>Manau, kad visi stengėsi pagal išgales. Pavyzdžiui, Vytautas Kirkliauskas buvo ūkiškas vadovas. Dirbti po jo buvo lengva. Man jis buvo ir vadovas, ir mokytojas, ir tiesiog puikus žmogus.</p> <p>Taip pat manau, kad visų nuopelnų ar nesėkmių nereikėtų priskirti vien tik merams, nes labai svarbi ir komanda. Nors buvau sunkmečio meras, aš sugebėjau išlaikyti žmones, nes vertinau jų patirtis ir išmanymą. Nesistengiau į postus susodinti savų ir dėl to atleisti seniai dirbusių. Ieškojau ryšio su kiekvienu darbuotoju. Bet buvo visko, ir konfliktų, to neišvengsi.</p> <h3>Turint teistumą turbūt nelengva aukštai iškelti galvą ir ryžtis vėl žengti į politiką? Juk yra piktavalių žmonių, kurie visada primena tai, kas buvo skaudu, nemalonu?</h3> <p>Kiekvienas esame tik žmogus, kiekvienas – su savo pliusais ir minusais, klaidomis ir laimėjimais. Idealių žmonių, idealių merų nėra.</p> <p>Viskas, kas vyko per pastaruosius metus, iš manęs pareikalavo daug jėgų, ištvermės. Tai buvo skaudi pamoka, kurią išmokau. Neketinu gręžiotis atgal ir aiškintis piktavaliams. Dabar – mano laikas atsitiesti, nes tapau stipresnis ir išmintingesnis. </p> <h3>Kaip manote, ar tai turės reikšmės rinkėjų pasitikėjimui Jumis?</h3> <p>Pasitikiu žmonių išmintimi. Žinau, kad esu reikalingas savo gimtajam miestui.</p> <p>Na, o tiems, kam svarbu formalus teistumas, galiu pasakyti, kad buvau nuteistas už gerus darbus miestui – už įgaliojimų viršijimą ir dokumentų klastojimą, nes, spaudžiant terminams, savivaldybei reikėjo išsaugoti „per kraują“ gautus 6 milijonus litų projektinių lėšų.</p> <p>Taip, padarėme formalų pažeidimą, už kurį kliuvo daug kam. Aš asmeniškai gavau 3 tūkst. 389 eurų baudą. Viso labo tik tiek, jei neskaičiuotume, kad nukentėjo mano reputacija, su manimi dirbę žmonės, mano įmonių grupė ir mano miestas.</p> <p>Kokios naudos iš to turėjau? Tokios naudos nelinkiu niekam – tai buvo klaida, už kurią teko labai skaudžiai susimokėti.</p> <h3>Kuriais savo darbais Alytuje didžiuojatės labiausiai?</h3> <p>Didžiuojuosi visų pirma žmonėmis, kurie prisimena ne tik mano nelemtą klaidą, bet ir gerus darbus. Didžiuojuosi visais darbais, dėl kurių Alytus tapo jaukesnis, gražesnis, patogesnis: tai ir Tūkstantmečio tiltas, ir Sporto rūmų, senamiesčio aikštės, Žaliosios gatvės rekonstrukcijos, tai ir  nutiesta nauja Raudonkalnio gatvė bei stadiono, Pirmojo Alytaus aikštės rekonstrukcija, tai ir pėsčiųjų ir dviratininkų takai, Kultūros ir komunikacijos centro amfiteatras...</p> <p>Išvardijau dar tik pusę darbų, kuriuos man pavyko padaryti ekonomikos nuosmukio metais... Bet labiausiai gaila tų projektų, kurių nespėjau užbaigti, o kitų – net ir pradėti. Turėjau planą kartu su Gardino savivaldybe pirkti garlaivį, pastatyti funikulierių per Nemuną... Tie ir kiti planai niekur nedingo – aš juos tebeturiu.</p> <h3>Kokias savo politines klaidas galėtumėte įvardyti? Ką keistumėte?</h3> <p>Pagal Zodiaką esu Ožiaragis, man trūko lankstumo, glaudesnio bendravimo su miesto bendruomene. Per darbo rutiną nesugebėjau daug ko išgirsti, pamatyti. Kai kuriuos gerus sumanymus, projektus anuomet pateikiau ne taip, kaip reikia, nepasitaręs su alytiškiais, negavęs jų pritarimo. Dabar taip nesielgčiau.</p> <p>Dabar jau išmokau ne tik klausytis, bet ir girdėti. Noriu būti ne arčiau žmonių, kaip skelbiasi „valstiečiai“, bet tarp žmonių. Noriu geriau suprasti kasdienius miestiečių poreikius.</p> <h3>Koks turi būti miesto vadovas? Koks meras būsite šįkart?</h3> <p>Manau, kad esu geriausias kandidatas į Alytaus miesto merus, nes turiu ne tik Alytaus viziją, bet ir strategiją, kaip ją įgyvendinti. Man netinka sparnuota frazė: „Kam tau pinigai, jeigu neturi vaizduotės?“ Aš turiu ne tik vaizduotę, bet ir žinių, kaip tvarkyti miestą, – esu vienintelis kandidatas, baigęs miestų statybos inžinerijos studijas. Taigi galiu sakyti, kad apie savo miestą žinau beveik viską. Čia – mano pastatytas ne vienas svarbus objektas, įrengta daugybė komunikacijų.</p> <h3>Kokį Alytų įsivaizduojate po 10 ar 20 metų?</h3> <p>Šiuolaikinį, patogų, augantį, su užbaigta senųjų kvartalų renovacija, sutvarkytomis poilsio zonomis, naujomis urbanistinėmis idėjomis, drąsiais architektūriniais sprendimais.</p> <p>Smagu, kai miesto svečiai ir patys alytiškiai pastebi, kad Alytus keičiasi, gražėja, bet tvarkytinų vietų yra dar daug. Reikia iš naujo, pagal šių laikų reikalavimus suprojektuoti privažiavimus ir automobilių parkavimovietas prie daugiabučių, atsikratyti nebaigtomis statybomis ir atgyvenusiais pastatais prestižinėse miesto vietose.</p> <p>Susisiekimas yra labai svarbi sfera. Alytus neturi automagistralės, bet turi du nestandartinius variantus – Nemuną ir aerodromą. Į juos reikia atsigręžti, galvojant apie ateitį.</p> <h3>Kaip manote, ar merui pakanka galių tvarkyti miestą, įgyvendinti savo idėjas?</h3> <p>Pakanka, jei turi tam noro, gebėjimų ir patirties. Pirmas darbas yra suburti darnią savivaldybės administraciją ir sutarti dėl miesto prioritetų su gyventojais ir taryba.</p> <p>Vieniems atrodo, kad Alytus turi būti žalias, kitiems – šeimos, tretiems – pramonės miestas. Koks jis turėtų būti Jūsų akimis?</p> <p>Man atrodo, kad Alytus turi būti žalias šeimos miestas su klestinčiu verslu ir pramone. Esu įsitikinęs, kad mūsų miestas visomis prasmėmis turi būti Pietų Lietuvos centras su išskirtiniu dėmesiu jaunimui, išplėsta savivaldos demokratija ir ryškiomis tradicijomis, niekuo nenusileidžiančiomis Jūros šventei Klaipėdoje ar Kaziuko turgui Vilniuje.</p> <h3>Kaip vertinate idėją sujungti Alytaus miesto ir rajono savivaldybes?</h3> <p>Esu regioninės plėtros tarybos narys. Neseniai buvo tarybos susitikimas, kur pristatytas Lietuvos Respublikos bendrasis plėtros planas. Mane jis nuliūdino, nes atsakymų į iškeltus klausimus negavau.</p> <p>Tik kalbėdami apie visos šalies perspektyvą galime vertinti planuojamas atskirų regionų permainas, ir jas reikia derinti su savivaldos institucijomis. Savivaldybių jungimas ar atskyrimas – vienas iš tokių klausimų.</p> <p>Dar vienas nepatogus, bet alytiškiams ne mažiau rūpimas klausimas – kokia situacija Jūsų šeimoje? Jūs su žmona kartu ar atskirai? Juk skleidžiamos paskalos apie Jūsų tariamus nuotykius su kita moterimi?</p> <p>Taip, mūsų šeimos gyvenime buvo sunkus periodas. Tiesos neatitinkančios paskalos atnešė dar daugiau skausmo. Norėjau atsitraukti, pabėgti nuo visko, kas vyko aplinkui. Išsikrausčiau į sodybą kaime. Prireikė laiko, bet vis dėlto išaušo diena, kai žmona pas mane atvažiavo. Esu labai jai dėkingas už meilę, išmintį ir krikščionišką moralę. Nebūna namų be dūmų, bet viską ištvėrėme, ir toliau esame kartu – ne tik šeima, bet ir labai geri draugai.</p> <h3>Kaip sudėtingi gyvenimo įvykiai paveikė Jūsų tikėjimą?</h3> <p>Kai susidūriau su man nesuvokiama neteisybe ir mėnesį buvau uždarytas areštinėje, atrodė, jog praradau tikėjimą. Vėliau supratau, jog tai buvo net ne pagrūmojimas, o veikiau ištiesta ranka, kad nenusirisčiau į bedugnę, kad perkainočiau vertybes, išmokčiau kitaip vertinti žmones ir įvykius. Iš tiesų Dievas manęs niekada neapleido, nes neatskyrė nuo šeimos ir tikrų draugų. </p> <p>Savo statybų ir viešbučių versluose esate žinomas kaip itin reiklus ir griežtas vadovas. Dėl šių savybių įgijote nemažai priešų, o tarp draugų, tikriausiai atsirado išdavikų? Kaip elgiatės, kai vėl susikerta Jūsų ir priešų keliai?</p> <p> Noriu patikslinti, kad dabar esu ūkininkas, „laisvo oro direktorius“. Turiu ketvirtį etato „Korte“, kitus verslus išpardaviau.</p> <p>Aš nė vieno žmogaus nelaikau savo priešu, nors ne visi man yra vienodai simpatiški. Aš niekam nekerštauju, bendrauju su visais, kurie bendrauja su manimi. Nenoriu su niekuo kariauti, nes karas man jau neįdomus.</p> <h3>Alytaus rajone turite savo sodybą, kurioje ūkininkaujate – auginate avių, elnių, mėsinių galvijų. Tai Jūsų mėgstama veikla?</h3> <p>Gyvenimas su gamta yra atgaiva širdžiai. Daug dirbu pats, padeda mano sūnus, keletas darbininkų. Rašau projektus, skirtus ūkio modernizavimui.</p> <h3>Turite tris vaikus. Kaip jie reagavo į Jūsų pasirinkimą vėl kandidatuoti į mero postą?</h3> <p>Vaikais džiaugiuosi ir jais didžiuojuosi. Vidurinioji sakė: „Tėti, žinau, kad kitaip nebus, bet elgiesi neapgalvotai.“ Vyriausioji barė: „Nekalbėk apie šitą reikalą!“ O sūnus reagavo ramiai: „Tu nusprendei, vadinasi, taip ir bus.“</p> <p>Žmona pyko ilgiausiai – dvi dienas nekalbėjo. Dabar susitaikė, bet miega neramiai – sapnuose už mane agituoja...</p> <h3>Visuomeninėje veikloje vis dar aktyvi ir Jūsų mama. Kaip ji reagavo?</h3> <p>Mama – stipri moteris. Tėtis man irgi buvo Dievo dovana. Jų dėka esu toks, koks esu.</p> <p>Beje, mamai nesakiau, kad vėl eisiu į rinkimus. Apie tai ji sužinojo iš aplinkinių. Kai paskambino, galvojau, dabar tai jau bus, mažai nepasirodys. Na, išbarė, bet išgyvenau (juokiasi).</p> <h3>Ko palinkėtumėte alytiškiams?</h3> <p>Linkiu išsirinkti gerą merą, gerą tarybą. Linkiu, kad pasirinkimas būtų teisingas ir nenuviltų žmonių. Todėl reikia patiems eiti į rinkimus, balsuoti ir neleisti, kad už jus nuspręstų mažuma. Aš iš anksto dėkingas visiems, kurie rinkimuose balsuos už mane.</p> <p>Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Žinau ir galiu – Česlovas Daugėla“ sąskaitos. Užs. Nr. 0032</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_0471-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_0471-1.jpg" width="2060" height="3418" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_2091.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_2091.JPG" width="2060" height="3418" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_6768.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_6768.JPG" width="2060" height="3418" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3072.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3072.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3077.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3077.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3119.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3119.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3155.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3155.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3169.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3169.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3173.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3173.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3194.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3194.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3202.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3202.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3218.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3218.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3256.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-394-K6ZeRu_PXco" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3256.jpg" width="1280" height="897" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-602"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549929697"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>na jo</span> - Ant, 2019-12-02 - 02:01</p> </li> <a href="/comment/602#comment-602" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/602#comment-602" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gerai kad pas tuos rinkejus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gerai kad pas tuos rinkejus atmintis trumpa,todel ir ta lietuvele drasko kas netingi .Ateis Dauksys su savo sundukais ar daugela su ta patele ar tas krepsininkas tas pats s....as.Taip kad nera is ko rinktis .Grigaracicius protingas zmogus ir jis ateidamas i mero posta ka pasake?tai antros kadencijos net nesieke nes tikriausia net jis nepajege tu voratinkliu nutraukyti,pagarba merui.O is visu kiek buvo meru,Grgaracicius teisingiausias ,net nemanau kad tokiu atsiras</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=602" token="RFdpUIMUhBMcHFmgC7GiMyppaapHBvM2x-FvjA_6sII"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-601"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549929697"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>na jo</span> - Ant, 2019-12-02 - 02:01</p> </li> <a href="/comment/601#comment-601" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/601#comment-601" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gerai kad pas tuos rinkejus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gerai kad pas tuos rinkejus atmintis trumpa,todel ir ta lietuvele drasko kas netingi .Ateis Dauksys su savo sundukais ar daugela su ta patele ar tas krepsininkas tas pats s....as.Taip kad nera is ko rinktis .Grigaracicius protingas zmogus ir jis ateidamas i mero posta ka pasake?tai antros kadencijos net nesieke nes tikriausia net jis nepajege tu voratinkliu nutraukyti,pagarba merui.O is visu kiek buvo meru,Grgaracicius teisingiausias ,net nemanau kad tokiu atsiras</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=601" token="LIZPt8Kq6w4YiCrA4o7dKi93eaR7jNehObAjlsBMFGA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-599"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549918679"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Emigruosiu jei…</span> - Pir, 2019-11-02 - 22:57</p> </li> <a href="/comment/599#comment-599" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/599#comment-599" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei šitas vėl taps meru,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei šitas vėl taps meru, nesitikėkime Alytui sėkmės. Per jį daugiausia emigravo alytiškių. Ir dar mus visus apvogė neskaidrumu. Pagalvokim apie savo tėvus, vaikus, senelius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=599" token="UXIYEoVQXDlDP3ieIEnZJU1fwyd8HuErWBeQNZkiBOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-595"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549904282"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>regis</span> - Pir, 2019-11-02 - 18:58</p> </li> <a href="/comment/595#comment-595" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/595#comment-595" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Regis Alytuj nelabai įkertą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Regis Alytuj nelabai įkertą esmę per savivaldą. Kurią nusako LR Konstitucijos 46 str. - valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų BENDRAI tautos gerovei. Iš čia svarbiausia - ŪKINĖ kompetencija gebėt pagal šalies BD vystyt sėkmingai regioną. Kad gyventojų daugėtų. Čia Č.D. kiečiausias ir be konkurencijos. Netinka, reikėjo gabesnį išstatyt. O ne vidutinybes žemiau šio ir be šansų... O laiko Alytus neturi. Po 2020 metų mažėja ES parama plius valstybės paskolas pradės gražint reiškia iš biudžeto finansavimas silpnės. O tai, kad per erzelynus iki 2020 metų ši besibaigianti kadencija prarado daug laiko - čia NEDOVANOTINOS klaidos. Po 2020 metų alytiškiai šiai kadencijai už tai nedovanos. Tad nereikia savivaldos painiot su gražuolių, sporto pasiekimų ar gebėjimais kept picą konkursais. Nes ant savo ateities kailių šposijas.. Gal užtenka jau šioj kadencijoj prisišposijo. Kur dar problemos kaip ištaisyt nuo šių...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=595" token="KP-icIwDV50B5Opm15Af1pXAmKUVtXes2JyYK-Szjcg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-593"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549898571"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vaizdelis</span> - Pir, 2019-11-02 - 17:22</p> </li> <a href="/comment/593#comment-593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/593#comment-593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Regis kaip kas Alytuj nori Č…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Regis kaip kas Alytuj nori Č.D. padaryt kaltu dėl to, kad jis SUGEBA ir pribrendęs mero postui. Kaip kiti - vieni nesupranta kur eina tik situacija naudojasi, kiti jau tarybos nario statuse užsirekomendavę kaip nesugebantys rimtose situacijose susivokt. Tai reikėjo gabesnį ir kompetentingesnį išstatyt Juolab vaizdas vidutinybės neturintys ką geriau siūlyt miestui dar ir paskutinį šansą alytiškiams išmušt nori. Paprastai yra, jei savivaldoj nesugebi geriau siūlyt - nelysk. Nes tik sugadinsi... Nes ši besibaigianti kadencija pati blogiausia iki šiol buvusių per visas puses. Kur dar ne apie viską pasako žiniasklaida. Nes vertinant visų kandidatuojančių į tarybos narius lygius - superžemas kaip miestui... Vidurkis super prastas - stagnacija garantuota. Šių sąraše dar solidesnių ir sugebančių situaciją pagerint. Kituose - be šansų... Per ką prisitaikėlius nesunku įžiūrėt. Rimtų asmenybių - vienetai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=593" token="Xluo-4r_WJss9gx1N0x29iyeqdzDuvMVF9j-rhVL3Xc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-592"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549896923"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>zosei</span> - Pir, 2019-11-02 - 16:55</p> </li> <a href="/comment/592#comment-592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/592#comment-592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kur ribos? Tai po ano…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kur ribos? Tai po ano apatinius aiškinos reiškia tuo besidomintys turi kompleksų. Nes normalūs to sau neleistų? Dabar parūpo žmona ir už ją įteiginėt ir tuo kaip bandyt šeimoj nepasitikėjimą įvest - normalūs to sau ir neleistų. Juolab Alytaus politikoj iki šiol buvo prisilaikoma ta kaip nematoma riba. Kad ir kritikuojant politiką nekabint šeimos. Ir to sau nei vienas neleido iki šios kadencijos. Šioje kadencijoje atsirado veikėjų ir daliai .. žinomi. Atskleisim, dalis tą sau iš elitėlio ir dalies palaikom sau tai leidžia. Štai per tai ir dar yra. .- ši kadencija kaip didžiausių nuopolių kadencija. Na ir jei ir į kitą tarybą su tokiais mentalitetais išrinks - iš kart galima pasakyt tęsis puvimas ir intrigos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=592" token="R7w1-1-gNWCGH6pcq3lE3WCPtvN6-9mujUH02D26B-4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-591"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549896252"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>svarbu</span> - Pir, 2019-11-02 - 16:44</p> </li> <a href="/comment/591#comment-591" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/591#comment-591" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Svarbu kaip elgiasi dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Svarbu kaip elgiasi dabar. Ar stengiasi atitikt politikui keliamus reikalavimus. Būt kompetentingu - kur jis pats ir komanda visa galva aukščiau už kitus kompetencijose. iš kart strategijose kur straipsnį rašo daug rimtesnė strategija nei taryba priėmė paskutiniam tarybos posėdį. Kur strategija iki 2021 metų reiškia pagal tai turės dirbt ir nauja taryba jei nepakeis, esami jau pasmerkę Alytų gyventojų mažėjimui. ką ir žiniasklaida išanalizavo. Ir klausimas, tai ar esami taryboje politikai jau priėmę silpnas strategijas vykdyt tai kam dar skirtingas rinkimines programas teikia? Dėl žmonų ir esamo mero žmona nenori eit į viešumą ir tai jos pasirinkimo teisė. Kurią reikia gerbt. Dabar Kaunas per 2018 metus pasiekė gyventojų daugėjimą. Alytuj kiti be šių net nepajėgūs į šią pusę pabandyt. Tai ar alytiškiai pasmerkit nykt? Kas uždraus keltis? Ir šio judėjimo ir lyderio didžiausi mini apklausų reitingai patys už save kalba. Kad alytiškiams nusibodo per savivaldą didėjantys skandalai ir besitęsianti baisinė ne kompetencija ir ne atsakomybė. Vien tik faktas, kad ministerija neseniai pripažino, kad savivaldybė neįsisavino 68 proc. paramos skirtos socialinėms reikmėms, o čia tik vienas ne kompetencijos ir ne atsakomybės momentas, kiek gi Alytuj galima tyčiotis per savivaldą iš savęs? Jau ir per tel rodo, kaip po šeimom klanai ciniškai apraizgę...nejaučia ribų? Net per tarybos sprendimus be saiko semia postus kuriuose ką daryt nesuvokia? Gi nusibodę alytiškiams tai ir žino, kad taip tęstis negali. Juk ne visi Alytuj pūt nori..? Nekliuvo niekam, kad ir šioje kadencijoje savivaldybėje yra teistų ir beje vedantis ir kompetentingiausias specialistas. Be kurio ir smulkių projektų likučių nesugebėtų užvest savo jėgom. Šie nežinia ką vaizduojantys į geresnės kokybės nesugebėjo pakeisti. Kas dėl atseit štabo kur pastatas, o čia Alytuj po saujele visi kur savo jėgom ką nors sugeba kaip priešai. Štai sugebėjo alytiškiai savo laiku savo gabumais išsistatyt šilumos tinklus, ,,Dzūkijos vandenys" - tai prie šių į valdybas po nepriklausomais berniukais sustatyti ir normalu. Svarbiausia Alytuj jiems, kad prie valdžios neprileist vietinių kurie kažkiek sugeba. Na ir jei nuo Kauno veikėjai, tai sukiš iš praskolinto biudžeto paramas kaip į pramonės parką kur tik nuogos kolonos stovi ir dar neaišku ar bus kas nors? O, kad saviems padėt - atsiprašant kaip ... kaip sutriuškint, sunaikint, likviduot, parklupdyt...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=591" token="E3KyorglG5mgXDmwZMoVX97_mC9bWoEDPAureDFgQ44"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-589"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549882675"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Zosė</span> - Pir, 2019-11-02 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/589#comment-589" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/589#comment-589" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Faktai. Štabas įkurtas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Faktai. Štabas įkurtas griautinose patalpose, nelegaliose. Ką tai rodo? Phujistinį požiūrį į viską aplink. Teistas už machinacijas. Žmona dar kartą pažemino prieš visus, atidaryme jos nematyti. Daug pasakantis faktas. Didelė nuotrauka tik makaronai rinkėjams. Gaila Virginijos kai vyras valosi kojas į ją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=589" token="GTqv3ACIP1UzD9GZvbYKovVJhLfBi_mPpvxqv8ZxIsI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-588"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549882046"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Pir, 2019-11-02 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/588#comment-588" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/588#comment-588" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur juodi darbeliai? Štai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur juodi darbeliai? Štai šių juodi darbeliai, kad per paskutinius metus mažėja apie tūkstantis gyventojų kaip Kaune didėja. Vieninteliai negeba švietimo reformų ir rimtų strategijų teikt jau patys į intrigas per tai suklimpę ir miestą skandina. Tik šleifai velkas nebaudžiamumo kol kas ir nesibaigiantis mandrumas... Tik per kadenciją netekt coca-cola, tradicinės įmonės ,,Alytaus duona" .. - už ką jie taip Alytaus nemyli?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=588" token="VEaJXOHQ0LvjC3GYlSbuMc46k43WgR5j0ZL4hnnRp5E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-587"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549880668"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pir, 2019-11-02 - 12:24</p> </li> <a href="/comment/587#comment-587" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/587#comment-587" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, šitam žmogeliui su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, šitam žmogeliui su sąžine labai prastai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=587" token="ucohGjDcgoOYLN0z1c7Y6fSIexR5nCBBaVjoRHPL0Tw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-586"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549880449"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - Pir, 2019-11-02 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/586#comment-586" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/586#comment-586" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apsaugok Viešpatie nuo tokio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apsaugok Viešpatie nuo tokio žmogaus, juk jis jau buvo, na jam teistumas nieko nereiškia, visi pamatė jo juodus darbelius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=586" token="9akgH_YtdYi1MgHWab9vk8oi8KcAfGooJ2JEUUc1XAk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-584"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549800608"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pripažinkim</span> - Sek, 2019-10-02 - 14:10</p> </li> <a href="/comment/584#comment-584" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/584#comment-584" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">G.D. per sunki našta jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>G.D. per sunki našta jau dabar. Todėl tik po šiais dar drįsta pasireklamuot. Nes šie kietesni ir kultūringesni. Kaip kituose portaluose veikėjus ,,Už Alytų" ir kurie neblizga būdami šios kadencijos taryboje, taršo be skrupulų. Kur regis net nosį kištelt ten vengia...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=584" token="joRz9sspiy-dBYhgYgh1QdT8jLH0YGfxWxGXK4Uqf2Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-583"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549798030"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ramas</span> - Sek, 2019-10-02 - 13:27</p> </li> <a href="/comment/583#comment-583" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/583#comment-583" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na Česlovai, gal visgi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na Česlovai, gal visgi nereikia. Balsuosiu už Daukšį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=583" token="nmbhF9eTLCUaY9DJ_2QfXWxccIUdybnnkVicsABdc-4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-577"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549739062"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Emihrantas</span> - Šeš, 2019-09-02 - 21:04</p> </li> <a href="/comment/577#comment-577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/577#comment-577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Į Alytų parvažiuosiu tada,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Į Alytų parvažiuosiu tada, kai miestelyje vėl pamatysiu statybos kranus, kurie po Česlovo meravimo vėl išnyko beveik dešimtmečiui. Žinau jau kam atiduosiu su žmona savo balsus. O Noriu namo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=577" token="__anqSvFD8MSJ0WZQvFcGKQoIdRZf-O8Jk6WOXX5fns"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-574"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549714266"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomiausia</span> - Šeš, 2019-09-02 - 14:11</p> </li> <a href="/comment/574#comment-574" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/574#comment-574" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomiausia, kad teistumus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomiausia, kad teistumus akcentuoja tie, kurie gal patys ant tos ribos? ir, tik laiko klausimas kada jiems sugryž? Nors dabar gal teisėsauga pražiūri pav. gerai mokant advokatams ir po kitų kompiuteriais gal prisidengiant? Jei kas. Vienok įvykiai rodo, kad su laiku paveja atsakomybės. Kas kažkada ne taip padaryta? Kita pusė yra juodai pavydi. Kad sugeba po klaidų atsikelt ir eit į priekį. Ką ne visi sugeba. Na ir Alytuj bent dalis ypač po klanais niekad negerbė gabesnių ir iniciatyvesnių. Kurie gali susidariusius klanus prasklaidyt. O šis su gana kieta komanda gali ir pajėgus įpūst naujo vėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=574" token="Y9WqoQP6lCCuDeYVnIb0gHmDoAqBI7rvJFhuR2MIMiM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-573"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549709765"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Teismo sekretorė</span> - Šeš, 2019-09-02 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/573#comment-573" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/573#comment-573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko čia gero, kad teistas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko čia gero, kad teistas... Tikiuosi, kad brangi ir skaudi pamoka apsaugos nuo ateities pagundų. Sutinku, kad Česlovo neteisėti veiksmai, norint išsaugoti 6 milijonų Lt dotaciją (ne sau, bet miestui!), nei jam, nei miestui garbės neatnešė. Tik nereikia varyti, kad "dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija..." ir t. t. Materialinės žalos Alytus nepatyrė jokios - ir stadionas, ir kiti Česlovo Daugėlos pastatyti objektai dar nesugriuvo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=573" token="h12KL5JBCN9-0k5hG4DcP2XFqbMjgnvFhkamLkhq5n0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-572"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549708817"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Šeš, 2019-09-02 - 12:40</p> </li> <a href="/comment/572#comment-572" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/572#comment-572" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per šią kadenciją visos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per šią kadenciją visos savivaldybės aplink kaip Druskininkai, Birštonas, Marijampolė ir Kaunas solidžiai baigia kadencijas. Ir susitelkę su dar geresnėm strategijom eina į rinkimus be skandalų. Tik Alytuj per kelias šeimas ir savivaldą kaip uzurpavusiais neįmanoma. Per juos kas gabesnis bus apjuodintas. ir atsiprašant pūkit visi kartu su jais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=572" token="9o-SjZDt8KU4JmvFO5b_a3E51bR0aT8ewOyQJsTYlKw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-571"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549708000"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ir</span> - Šeš, 2019-09-02 - 12:26</p> </li> <a href="/comment/571#comment-571" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/571#comment-571" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie savivaldą kaip geriau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie savivaldą kaip geriau siūlyt strategijas alytiškių labui neturit ką pasakyti. Tik ano atsiprašant apatinius knaisiot galit iš bejėgiškumų....Ne veltui 2 komitetai susipriešino vieni kitus teisėsaugom pakišdami... Na ir ateitis jų knaisiotis... O Č.D. laimėjęs rinkimus spręs šių paliktas problemas ir daug sėkmingiau.. Nei šie... ne veltui mini apklausose Č.D. pirmavo... O aniems -net nepriartėt. Nes žmonėms atsibodę intrigos...Kuriose anie skęsta miestą paskui savimi traukdami. Dar žiūrėkit kaip apie šiuos valdžioje prabils ateity? Jei rimtus auditus atliks?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=571" token="tKoRDZjCLpyo9HlwAKkPzMAdNlpS_ZaFUv9DdEWy_O8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-570"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549702946"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>teistas Daug4la</span> - Šeš, 2019-09-02 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/570#comment-570" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/570#comment-570" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugela Teistas, nes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugela Teistas, nes Pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą, žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, viršijo įgaliojimus, dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=570" token="r5j5v5K3KaRc_zLy-TfD8rBG3J9fuV_vVDpfkeEoyhA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-569"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549702822"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugelos darbeliai</span> - Šeš, 2019-09-02 - 11:00</p> </li> <a href="/comment/569#comment-569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/569#comment-569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Testas, nes Pagamino netikrą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Testas, nes Pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą, žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, viršijo įgaliojimus, dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=569" token="m4B6KcV0xoRXy-kUODV8RolPaUekmxkOylfxt4lz9VE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=2" title="Go to page 3"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>3</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=3" title="Go to page 4"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>4</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=4" title="Go to page 5"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>5</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="icon-chevron-right"><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span></i> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/1/feed?page=4" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="icon-forward"><span class="visually-hidden">Last page</span></i> </a> </li> </ul> </nav> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=394&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tMvb0-qDvyOhCqQ3AIEiiLB6Di6faSCXb0a-dm3vrzU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 Feb 2019 15:26:44 +0000 redaktorius 394 at https://www.alytausnaujienos.lt Vie­nas es­mi­nių iš­šū­kių at­ei­nan­tiems tre­jiems me­tams Aly­tu­je bus de­mo­gra­finis https://www.alytausnaujienos.lt/vie-nas-es-mi-niu-su-kiu-ei-nan-tiems-tre-jiems-me-tams-aly-tu-je-bus-de-mo-gra-finis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/15-13245" rel="bookmark"> Nr. <span> 15 (13245) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/saulei%20IMG_0450.JPG?itok=AqFb_uXh" width="344" height="287" alt="Alytaus miesto gyvntojai" title="Vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo truk­mė – 75,5 me­tų, ji di­des­nė ne­gu ša­lies – 74,9 me­tų.                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 9 proc.</h3> <p>Stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne kaip sa­vi­val­dy­bės sil­pny­bės ir ga­li­mos grės­mės įvar­di­ja­mos Vals­ty­bės re­gio­ni­nės plėt­ros po­li­ti­kos kai­ta ir ne­pa­lan­kių tei­sės ak­tų pri­ėmi­mas, ma­žas ver­slo sek­to­riaus kon­ku­ren­cin­gu­mas ir in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos pa­trauk­lu­mas.</p> <p>Pa­brė­žia­ma, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rai, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų kai­tai bei veik­los ko­ky­bei įta­ką da­ro sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tai, Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos ap­im­ties ma­žė­ji­mas.</p> <p>Aly­tu­je trūks­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų, ne­iš­as­fal­tuo­tos gat­vės, esan­čios ato­kiau nuo mies­to cen­tro, ma­žos dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų at­nau­ji­ni­mo ap­im­tys, so­cia­li­nio būs­to fon­do trū­ku­mas.</p> <p>Tarp sil­pny­bių ir ga­li­mų grės­mių mi­ni­mos ir ne­pa­lan­kios de­mo­gra­finės ten­den­ci­jos – sens­tan­ti vi­suo­me­nė, spar­ti emig­ra­ci­ja. Ma­žė­ja gy­ven­to­jų skai­čius – per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų mies­te gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 9 proc.: 2014 me­tais Aly­taus mies­te gy­ve­no 56,4 tūkst. gy­ven­to­jų, o 2018 me­tų vi­du­ry­je – 51 tūkst.</p> <h3>Per me­tus mig­ra­ci­ja – per 1 tūkst. gy­ven­to­jų</h3> <p>Gy­ven­to­jų skai­čius Aly­tu­je ma­žė­ja dėl ke­lių prie­žas­čių: ne­igia­ma na­tū­ra­li gy­ven­to­jų kai­ta, mig­ra­ci­ja. Į už­sie­nio ša­lis mig­ra­ci­ja 2018 me­tų pra­džio­je bu­vo 609, į ki­tas sa­vi­val­dy­bes 503 (ne­to ben­dra mig­ra­ci­ja pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je bu­vo 1 tūkst. 112).</p> <p>Vi­di­nė mig­ra­ci­ja tu­ri di­de­lės įta­kos Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mui, nes gy­ven­to­jai, tu­rin­tys di­des­nes pa­ja­mas, daž­nai yra lin­kę per­si­kel­ti į di­des­nius mies­tus ar­ba už­mies­tį.</p> <p>Gy­ven­to­jų ne­ten­ki­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bė mies­to dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­luo­se, kur dau­gu­ma na­mų yra ener­ge­tiš­kai ne­efek­ty­vūs, ne­es­te­tiš­kos iš­vaiz­dos, vie­šų­jų erd­vių ir kie­mų in­fra­struk­tū­ra su­si­dė­vė­ju­si ir ne­pa­trauk­li, ne­su­tvar­ky­ti žel­di­niai, trūks­ta vie­tų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti. Dėl to žmo­nės sie­kia su­si­kur­ti nau­ją gy­ve­ni­mo ko­ky­bę in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­luo­se už­mies­ty­je.</p> <p>Gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas su­si­jęs su tam tik­rais iš­šū­kiais: sun­kiau iš­lai­ky­ti ir ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ly­gį, už­tik­rin­ti už­im­tu­mą ir pa­ja­mas, dau­gė­ja so­cia­li­nių pro­ble­mų, di­dė­ja in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo iš­lai­dos (pa­vyz­džiui, ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos).</p> <p>2018 me­tų pra­džio­je mies­te gy­ve­no 64,9 proc. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, 21 proc. pen­si­nio am­žiaus ir 14,1 proc. gy­ven­to­jų iki 15 me­tų. Re­mian­tis ana­li­zuo­ja­mais ro­dik­liais, Aly­taus mies­te yra dar pa­kan­ka­mai li­ku­sios jau­nos dar­bo jė­gos – ją bū­ti­na iš­lai­ky­ti ar net pa­di­din­ti. Gy­ven­to­jų eko­no­mi­nis už­im­tu­mas yra vie­na pa­grin­di­nių eko­no­mi­nės ge­ro­vės ir plėt­ros prie­lai­dų.</p> <p>Ki­ta pro­ble­ma – se­nė­jan­ti vi­suo­me­nė. Kei­čia­si vi­suo­me­nės struk­tū­ra – ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, vai­kų, dau­gė­ja pen­si­nio am­žiaus žmo­nių. De­mo­gra­finės se­nat­vės ko­e­fi­cien­tas ro­do, kiek pa­gy­ve­nu­sių (65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus) žmo­nių ten­ka šim­tui vai­kų iki 15 me­tų – Aly­taus mies­te nuo 2014 me­tų jis iš­au­go 27 proc.</p> <p>Ši ten­den­ci­ja bū­din­ga dau­gu­mai Eu­ro­pos ša­lių, ne iš­im­tis yra Lie­tu­va ir Aly­taus mies­tas. Jau­ni žmo­nės iš­vyks­ta stu­di­juo­ti ar dirb­ti į ša­lies sos­ti­nę, už­sie­nio vals­ty­bes, ne­be­grįž­ta į gim­tą­jį mies­tą. Ša­lys ir mies­tai, ku­riuo­se trūks­ta jau­ni­mo, dar­bin­go am­žiaus žmo­nių, nė­ra pa­trauk­lūs in­ves­tuo­to­jams.</p> <h3>In­ves­ti­ci­jų be­lau­kiant</h3> <p>Tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos, ten­kan­čios 1 gy­ven­to­jui, 2017 me­tais Aly­tu­je pa­di­dė­jo ir sie­kė 74,8 tūkst. Ta­čiau tai ga­na že­mas ro­dik­lis Lie­tu­vos mas­tu – 7 212,4 tūkst. Eur. Pa­ne­vė­žy­je gy­ven­to­jui te­ko 193,9 tūkst. Eur, Klai­pė­do­je – 558,3 tūkst. Eur, Kau­ne – 784 tūkst. Eur, Ma­ri­jam­po­lė­je – 112,4 tūkst. Eur, Šiau­liuo­se – 244,8 tūkst. Eur.</p> <p>2015–2018 me­tais ne­žy­miai ma­žė­jo ne­dar­bo ly­gis (re­gist­ruo­tų be­dar­bių ir dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų san­ty­kis) ir 2018 me­tų vi­du­ry­je bu­vo 9 proc.</p> <p>Aly­tu­je iš­lie­ka kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mo pro­ble­ma. Spar­čiai au­gan­tis lais­vų dar­bo vie­tų skai­čius įspė­ja apie ryš­kė­jan­čią dar­bo pa­siū­los ir pa­klau­sos ne­ati­tik­tį.</p> <p>Mies­te di­dė­ja vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau šis ro­dik­lis ne­sie­kia ša­lies vi­dur­kio – 840,4 Eur. (Pa­ne­vė­žy­je – 792,5 Eur, Klai­pė­do­je – 878,3 Eur, Kau­ne – 854,4 Eur, Šiau­liuo­se – 738,6 Eur). Spar­tes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų au­gi­mą ga­lė­tų pa­ska­tin­ti ki­tų ša­lių in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mas.</p> <p>Per pas­ta­ruo­sius me­tus vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų skai­čius su­ma­žė­jo 1,7 proc., vei­kian­čių įmo­nių skai­čius su­ma­žė­jo 1,3 proc. Gy­ven­to­jų ver­slu­mo ko­e­fi­cien­tas – 28, tai yra tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų te­ko 28 ūkio sub­jek­tai).</p> <p>Aly­taus mies­te la­biau­siai iš­plė­to­tos eko­no­mi­nės veik­los sri­tys, su­ku­rian­čios di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę, yra did­me­ni­nės ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos, trans­por­to pre­ky­bos ir re­mon­to, ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų veik­la (apie 30 proc.), pra­mo­nė (apie 21 proc.), vie­ša­sis val­dy­mas, švie­ti­mas, svei­ka­tos prie­žiū­ra ir so­cia­li­nis dar­bas (apie 16 proc.), ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ope­ra­ci­jos (apie 8 proc.) ir sta­ty­ba (apie 10 proc.).</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės plėt­ros iki 2020 me­tų pla­ne veik­los stra­te­gi­ja for­muo­ja­ma ir fi­nan­sa­vi­mo pa­skirs­ty­mas vyk­do­mas pa­gal 3 veik­los pri­ori­te­tus: vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo už­tik­ri­ni­mas, ug­dant su­ma­nią, veik­lią ir so­li­da­rią mies­to ben­druo­me­nę; mies­to eko­no­mi­nio au­gi­mo ska­ti­ni­mas, di­di­nant ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mą, eks­por­to ap­im­tis ir gy­ven­to­jų už­im­tu­mą; dar­ni mies­to in­fra­struk­tū­ros plėt­ra.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-490"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549462527"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Tre, 2019-06-02 - 16:15</p> </li> <a href="/comment/490#comment-490" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/490#comment-490" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldoj labai paprasta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldoj labai paprasta. Dirbama pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal LR Konst. 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuoja bendros tautos gerovės labui. Reiškia alytiškių bendruomenė atsakinga kokios kokybės politikus renkas į tarybą ir mero postą. Kur mero poste pirmas turi būt viešinant problemas ir jų sprendimus siūlyt. Kaip ir tarybos 27 nariai - aukščiausias valdymo organas. Nes jų daugumos balsais tvirtinami sprendimai. Nuo kurių priklauso alytiškių bendra gerovė. Tad alytiškiai pirma turi prisiimt atsakomybes už šios besibaigiančios kadencijos 27 tarybos narių ir mero veiklos kokybę. Kad nesugeba taryboj garbingai akis į akį spręst problemų ir iš užkuliusių po pilietininkais ir ,,Už Alytų' daro gėdą. Gerai, kad kelia problemas. Blogai - kad prieš pirma taryboje nebando aiškintis. Kad nėra rimtų švietimo pertvarkų ką kitos savivaldybės atlikę. Vėl straipsny net žiniasklaida neiškentus už politikus daro savivaldybės raidos analizę. O politikai nesugeba priimt rimtų strategijų. Kad gyventojams gerėtų, o ne būt blogėjimas užprogramuotas. Dabar šios kadencijos laiku neišspręstos problemos persimeta į kitą kadenciją kur dar skausmingesni sprendimai bus. Vėl eikvosis laikas problemoms spręst kur galėjo būt išspręstos ir per šią kadenciją. Reiškia atsakingi pati alytiškių bendruomenė. Kad laiku neparodytas reikiamas reiklumas. Ir kaip gali politikai, šioje kadencijoje nesugebėję spręst problemų, pretenduot į kitą?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=490" token="2dhPVuDox-kMVdatR1e7LMzLREjqSLfnqBFsTZO68YI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-474"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549375601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl savivaldyb…</span> - Ant, 2019-05-02 - 16:06</p> </li> <a href="/comment/474#comment-474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/474#comment-474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar prieš anose kadencijose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar prieš anose kadencijose buvo pirminės iniciatyvos dėl Alytaus miesto ir rajono savivaldybių sujungimo į vieną dėl gyventojų mažėjimo. Kur ir taip abi savivaldybės persipynę daugumoj ir vieni kitus dubliuoja. Tada Seimo nurodymu iš ministerijos savivaldybėms buvo atsiųsti raštai atlikt gyventojų apklausas. Vienok nevykdė. Į akis ir politikai kur ir dabar rinkiminėse programose įsirašę kalbėjo reikia. Už akių dauguma prieš. Nes tada išnyksta galimybės išlaikyt daugumą perteklinių etatų sau ir giminėms bei.... -ką tik savivaldybės iki šiol sau leidžia. Kai kitų valstybinių institucijų padaliniai reaguodami į gyventojų mažėjimą jau atlikę reorganizacijas ir per kurias perpus susimažinę. Todėl ir ši miesto taryba baigia kadenciją neatlikę švietimo pertvarkos, ką aplink savivaldybės sugebėję. O Alytaus miesto permetę didėjančias problemas būsimai kadencijai iš esmės vėl sau bent dalis į rinkimus eina ir mano.... Toliau imituoja per erzelynus. Juolab valdžios ir valdininkų atlyginimai geri, bent dalies tarybos narių išmokos nemenkos - bendruomenės reiklumas mažas.... Ir krenta į akis per daug didelis mero-tarybos ir savivaldybės atotrūkis nuo realybės. Mažas reiklumas sau. Tokių temų, kaip ir šiam straipsnį rašo jie nemėgsta net svarstyt. Nors pagal tarybos išimtinę kompetenciją -- reaguot į raidos rodiklių analizę ir sprendimus teikt situacijai gerinti, t. y. dirbti 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui, jie būtent to ir vengia. Nes čia rimtų gabumų reikia kuo pasigirt dauguma ir neturi kuo. Ir nemėgsta tai primenančių ir reikalaujančių. Kaip ir bendruomenės didžioji dauguma tokių reikalavimų politikams nekelia. Nes jei keltų, didžioji dauguma vėl kandidatuojančių net nedrįstų su tokiais prastais lygiais. Kaip ir baigiančios kadencijos dalis net ir nesuvokia kaip bent turi būt. Todėl lyginant su Kauno, Druskininkų, Birštono savivaldybių vystymais Alytus praktiškai daug žemesniuose lygmenyse.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=474" token="HgCeELmT2-9IzyTbMa-gy2JGpzwfVpA4J5CAEyF0ojQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-471"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549361696"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>iššūkiai</span> - Ant, 2019-05-02 - 12:14</p> </li> <a href="/comment/471#comment-471" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/471#comment-471" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Seniai tai Alytuj tęsias. ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Seniai tai Alytuj tęsias. ir seniai į tai nereaguoja apsimesdami, kad viskas tvarkoj. Taryboj tvirtindami strateginį planą iki 2021 metų patys pripažinsta. nėra rimtos strategijos. Tuo užtikrindami Alytaus nykimą. Nors vėl rinkimai. Rinkiminės programos ir gaunas, neturi ką pasiūlyt į strateginį planą nemaža dalis tų pačių kandidatuojančių. Reiškia tokia ir nauda nuo tų rinkiminių programų. Bendruomenė nereikli. Tad palyginimui kur reiklios bendruomenės pav. Druskininkai, Birštonas per paskutinius metus pasidarė pusiau Kvartalinės namų renovacijas su aplink teritorijom. Tad Birštonas, kur gyventojų apie 4 tūkstančiai, per anuos metus pritraukė rekordinį 670 tūkstančių turistų skaičių. Nors jų viešbučiuose kainos didžiausios per Lietuvą. Gegužės mėnesį atidaro aukščiausią 45 metrų Lietuvoj apžvalgos bokštą. Įveda naujus turistinius maršrutus.. Alytuj su apie 50 tūkstančių gyventojų regis tai nesuvokiami lygiai. Nors. Šios kadencijos pradžioj kaip eilinis pilietis buvau inicijavęs pradžią Kvartalinės namų renovacijos Alytuj, kad ir taikant savivaldybės objektams. Kur galimybės palankiom sąlygom kol eina ES parama susitvarkyt pastatus ir teritorijas aplink. Buvo pradžioj ir mero kaip noras bei savivaldybėj net pasitarimą buvo pravedę. Priešiškumas. Net nuo tarybos lygio. Kur atskiri tarybos nariai net kaip asmens įžeidimais laiko tokius pasiūlymus. Ypač kaip paklausi, o kur kaip tarybos narių teikti alternatyvųs valdančių siūlymams sprendimų projektai juos užregistruojant pagal Reglamento tvarką savivaldybės duomenų bazėj ir kuo jie geresni? Su baisiu įniršiu, kaip čia gali drįst eilinis pilietis siūlyt. Tas pats dėl kelio Kaunas- Alytus rekonstrukcijos miesto ir už ribose. Seniai beveik vienintelis per Lietuvą pustuštis Alytaus pramonės parkas galėjo būt užvestas. Dabar nei patys padarė baigiantis kadencijai, nei leido sugebantiems. Mero-tarybos lygiuose šią kadenciją baigia užkuliusiuose susipriešinę. Nors paskutiniam tarybos posėdy beveik vieningai dėl didesnio biudžeto subalsavo net nenagrinėdami iš kur didesnes pajams surinks? Mažėjant gyventojų skaičiui. Pelningiausias rinkas ir kur didžiausi lėšų srautai sukasi kitiems uždirbt atidavę. Štai čia sugeba. Na ir taryboj pasitvirtinę link blogėjimo strategiją - rinkimams vėl dauguma tie patys - nėra ko stebėtis. Patys savo laimės per savivaldą kalviai. Ir kaip kalasi tą laimę -taip ir turi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=471" token="0PiyLxdwR0Yi6-3kHG0Yd6NEIfdSONCuHFKzpeoRcG0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=392&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Cc0fBBBD-BXwnEPPGDsNqjy_vjsDI6PsBpL_XGOKNFg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 Feb 2019 08:23:09 +0000 vyrredaktorius 392 at https://www.alytausnaujienos.lt Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jų ap­klau­sos dėl pa­min­klo par­ti­za­nams ga­li ir ne­be­pri­reik­ti https://www.alytausnaujienos.lt/pir-mo-jo-aly-taus-gy-ven-ju-ap-klau-sos-del-pa-min-klo-par-ti-za-nams-ga-li-ir-ne-be-pri-reik-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13240" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13240) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Aikste.JPG?itok=85ViKEXa" width="344" height="287" alt="Pirmojo Alytaus aikštėje.      " title="Alytuje vis dar nesutariama dėl paminklo partizanams vietos. Vėl grįžtama prie sumanymo jį statyti Pirmojo Alytaus aikštėje.                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ta­čiau ap­klau­sos ga­li ir ne­be­pri­reik­ti, nes Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRTC) il­gai lauk­ti nė­ra nu­si­tei­kęs – vie­tos pa­min­klui ga­li bū­ti ieš­ko­ma ne Aly­tu­je.</p> <p>LGGRTC Me­mo­ria­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Gin­ta­rė Ja­ku­bo­nie­nė va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė: „At­šau­kus 2017 me­tų kon­kur­so Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų pa­min­klo Aly­tu­je re­zul­ta­tus ir Aly­taus mies­tui ne­su­si­ta­riant su ben­druo­me­ne dėl pa­min­klo vie­tos Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Aly­taus mies­tui dau­giau ne­pa­siū­lius tin­ka­mos pa­min­klui vie­tos, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro nuo­mo­ne, bū­tų tiks­lin­ga iš nau­jo svars­ty­ti pa­min­klo pa­rin­ki­mo vie­tą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų vei­ki­mo te­ri­to­ri­jo­je, t. y. Aly­taus, Va­rė­nos, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ra­jo­nų te­ri­to­ri­jo­se.“</p> <p>G.Ja­ku­bo­nie­nė taip pat sa­ko, kad po pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio po­sė­džio vis dar lau­kia­ma dis­ku­si­jos su vi­suo­me­ne dėl pa­min­klo vie­tos Aly­tu­je re­zul­ta­tų, ta­čiau il­gai lauk­ti jau ne­bė­ra lai­ko ir bus ieš­ko­ma ki­tų spren­di­mų. Pa­min­klą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams ža­da­ma pa­sta­ty­ti šie­met, cen­tras jam ski­ria 60 tūkst. eu­rų.</p> <p>Mies­to va­do­vai sau­sio mė­ne­sį į su­si­ti­ki­mą kvie­tė Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jus, ku­rie nu­ste­bo, kad vėl grįž­ta­ma prie šio klau­si­mo. Kaip ir po­li­ti­nių ka­li­nių bei trem­ti­nių at­sto­vai, ku­rie ma­no, kad Pir­ma­sis Aly­tus ne­tin­ka, nes pa­min­klą rei­kia sta­ty­ti ar­čiau mies­to cen­tro.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vyr. ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas su­si­ti­ki­mo me­tu mi­nė­jo Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tę kaip tin­ka­mą, nes jo­je re­konst­ruo­jant yra nu­ma­ty­ta erd­vė pa­min­klui. Tie­sa, gy­ven­to­jai pe­ti­ci­jo­je iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad jis tu­rė­tų bū­ti skir­tas čia pra­si­dė­ju­sios mies­to is­to­ri­jos  ak­cen­tams.</p> <p>Is­to­ri­nė Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė ir jos pri­ei­gos bu­vo su­tvar­ky­tos 2012 me­tais, re­konst­ruk­ci­jos dar­bams iš ES fon­dų bei mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta 5 mln. li­tų. Tuo­met ak­cen­tuo­ta, kad is­to­ri­nė vie­ta iš es­mės pa­si­keis – taps pa­trauk­lia po­il­sio vie­ta ne tik aly­tiš­kiams, bet ir mies­to sve­čiams.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-386"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548416487"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vyte</span> - Pen, 2019-25-01 - 13:41</p> </li> <a href="/comment/386#comment-386" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/386#comment-386" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tipo partizanai tiek iszude…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tipo partizanai tiek iszude o dabar paminklus statysim</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=386" token="BkiPiWoAJDwoA70x0nsTeeAkfa5J2CmsmEffiWj6ZYY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-385"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548416486"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vyte</span> - Pen, 2019-25-01 - 13:41</p> </li> <a href="/comment/385#comment-385" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/385#comment-385" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tipo partizanai tiek iszude…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tipo partizanai tiek iszude o dabar paminklus statysim</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=385" token="ojsz92YCqq_E2rU6FkpcLGVoq08ziFM3Lmmmy5Oc5UE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-384"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548416322"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vyte</span> - Pen, 2019-25-01 - 13:38</p> </li> <a href="/comment/384#comment-384" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/384#comment-384" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reikia pagalvot kam statyt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reikia pagalvot kam statyt ta paminkla banditams ar stribams visi jie buvo vienodi zudiklai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=384" token="LBOwDB-30m9q9Sryy3nsI4kgpaUxxCOA1MgZkHEFHZg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-364"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548336498"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - Ket, 2019-24-01 - 15:28</p> </li> <a href="/comment/364#comment-364" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/364#comment-364" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš ne prieš paminklą, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš ne prieš paminklą, bet tik ne miesto aikštėje. Be to, tai turi būti paminklas o ne neaiškios fantazijos narvas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=364" token="hUEvGnEKl9w7kw0bS0POgG6PFtdv4ZHzIc17evW-tVQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-352"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548330081"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Ket, 2019-24-01 - 13:41</p> </li> <a href="/comment/352#comment-352" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/352#comment-352" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano nuomonė kitokia . Kas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano nuomonė kitokia . Kas gali paneigti , kad gal dalis ,,zanemunčikų" raudoni , buvę kagebistai , komunistai , stribai ar jų palikuonys. Jie fiziškai negali priimti tai , kad stovės paminklas Lietuvos miško broliams - partizanams . Antra - aikštė sutvarkyta už Europos ir mūsų pinigus , kai tvarkė , problemų nebuvo , džiaugėmės visi , kad bus graži aikštė . Įdomu kaip būtų reagavę anapusiniai , jei paminklas partizanams būtų pastatytas rekonstruojant aikštę ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=352" token="tFQB3mvVpXtX8aD3RCQCrtoIKThnO01zRY18xqAT8Ro"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-346"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548322146"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Ket, 2019-24-01 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/346#comment-346" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/346#comment-346" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano nuomone, - labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano nuomone, - labai teisingai. Tik - partizanų veikimo teritorijoje, o ne mieste. Alytuje gi jie nekariavo ir Alytaus nevadavo...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=346" token="eq1ls7s6cL1zaf-n7BFD9Wgi7aSwpYtQRfGEKDvv6EA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=369&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="I5jk9adGW1AalWpegVBaj44lsO6CddbdJTJSjXTs504"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Jan 2019 08:37:59 +0000 vyrredaktorius 369 at https://www.alytausnaujienos.lt Mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius: lau­kia­me kiek­vie­nos Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos įmo­nės in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je https://www.alytausnaujienos.lt/mi-nist-ras-vir-gi-ni-jus-sin-ke-vi-cius-lau-kia-me-kiek-vie-nos-di-dzio-sios-bri-ta-ni-jos-imo-nes <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lu­kas Ble­kai­ti­s, (EL­TA)</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13239" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13239) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/sUNKEVICIUS.JPG?itok=PR8Bjf3T" width="344" height="287" alt="Virginijus Sinkevičius" title="Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius: „Nė­ra taip, kad vi­si pro­jek­tai nu­ei­tų tik į Vil­nių ar Kau­ną. Ak­ty­viai dir­ba­me ir su part­ne­riais, ku­rie va­žiuo­ja per Lie­tu­vą, ren­gia įvai­rius mo­ky­mus ir kvie­čia ak­ty­vius žmo­nes im­tis ver­slo, pa­de­da jiems su ver­slo pra­džia, pa­ra­šy­ti ver­slo pla­ną ir pa­na­šiai.“ Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ar jau pri­pra­to­te prie nau­jo mi­nis­te­ri­jos pa­va­di­ni­mo – nuo šių me­tų iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­keis­to į Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų?</strong></p> <p>– Gal­būt žmo­nėms jis dar, liau­diš­kai ta­riant, nė­ra „pri­li­pęs“, bet mes di­džiuo­ja­mės mi­nis­te­ri­jos var­du, di­džiuo­ja­mės vie­ta, ku­rio­je dir­ba­me. Mi­nis­te­ri­jos var­das pa­ga­liau ati­tin­ka funk­ci­jas, ku­rias mi­nis­te­ri­ja ir vyk­do. </p> <p><strong>– Nau­ja­me mi­nis­te­ri­jos pa­va­di­ni­me at­si­spin­di ir vie­na iš vyk­do­mų re­for­mų – ino­va­ci­jų. Ji pra­si­dė­jo dar pra­ėju­siais me­tais. Kas jau pa­siek­ta ir ko ti­ki­ma­si iš šios re­for­mos?</strong></p> <p>– Tai yra la­bai kom­plek­si­nė re­for­ma iš la­bai daug de­da­mų­jų. Es­mi­nis da­ly­kas – pa­di­din­ti moks­lo įmo­nių iš­ra­di­mų ir ino­va­ci­jų skai­čių, ku­rias mes ga­lė­tu­me „įdė­ti“ į ša­lies eko­no­mi­ką. Kad tie eks­pe­ri­men­ti­niai ty­ri­mai, ku­rie bū­tų vyk­do­mi, tu­rė­tų grą­žą ša­lies eko­no­mi­kai – dau­giau pa­ten­tuo­ja­ma, pa­ga­mi­na­ma nau­jos pro­duk­ci­jos, eks­por­tuo­ja­ma, ir taip ga­lė­tu­me pa­di­din­ti ša­lies ben­drą­jį vi­daus pro­duk­tą (BVP).</p> <p>La­bai svar­bus žings­nis bus vie­na Ino­va­ci­jų agen­tū­ra. Da­bar 9 agen­tū­ros tu­ri funk­ci­jas, ku­rios vie­na ar ki­ta da­li­mi pri­žiū­ri ino­va­ci­jų po­li­ti­ką ša­ly­je. Ma­nau, kad tai yra re­sur­sų švais­ty­mas. Tiek fi­nan­sa­vi­mas, tiek aiš­kių tiks­lų kė­li­mas tu­rė­tų bū­ti da­ro­mas iš vie­no cen­tro. La­bai svar­bus žings­nis, ku­rio siek­si­me, yra Ino­va­ci­jų fon­das, iš ku­rio ga­lė­tu­me fi­nan­suo­ti ri­zi­kin­ges­nius pro­jek­tus, nes šian­dien mes tu­ri­me ri­zi­kos ka­pi­ta­lo fon­dus tiek ES, tiek Lie­tu­vo­je, ku­rie ne­pri­si­i­ma di­des­nių ri­zi­kų. Pla­nuo­ja­ma, kad pra­džio­je Vals­ty­bi­nį ino­va­ci­jų fon­dą su­da­ry­tų iki 50 mln. eu­rų ES lė­šų. Kaip ro­do Iz­ra­e­lio – ša­lies, ku­ri ko­ne ge­riau­siai iš­nau­do­ja ino­va­ci­jas, – pa­vyz­dys, ri­zi­kin­giau­si pro­jek­tai bū­na pel­nin­giau­si.</p> <p> <strong>– Ar ma­to­te daug „Bloc­kchain“ tech­no­lo­gi­jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad jų yra la­bai daug, nes šiuo me­tu tai yra ab­so­liu­čiai ne­iš­nau­do­ja­ma tech­no­lo­gi­ja. Mes ben­dra­dar­biau­ja­me su „Bloc­kchain“ cen­tru, aš ak­ty­viai ste­biu ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos in­cia­ty­vas dėl šių tech­no­lo­gi­jų pa­nau­do­ji­mo. Ma­nau, kad kal­bant apie vie­šą­jį sek­to­rių, ypač re­gist­rų in­for­ma­ci­ją, tai bū­tų sau­giau­sia tech­no­lo­gi­ja, ku­ria nau­do­da­mie­si ga­lė­tu­me kaup­ti ša­lies re­gist­rus: tiek že­mės, tiek ver­slo, tiek ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. </p> <p><strong>– Ne kar­tą bu­vo­te už­si­mi­nęs, kad re­gio­nų at­ei­tis pri­klau­so nuo ver­slo plėt­ros. Kaip ver­slą į juos pri­trauk­ti?</strong></p> <p>– Pir­miau­sia, ma­nau, kad ati­tin­ka­mus žings­nius mes jau pa­da­rė­me. Šie­met ati­da­rė­me ke­lis nau­jus spie­čius, ki­tais me­tais pla­nuo­ja­me ati­da­ry­ti dar ke­lis nau­jus. Tai ben­dra­dar­bys­tės cen­trai, į ku­riuos žmo­nės ga­lė­tų at­ei­ti ne tik dirb­ti. Mes su­tei­kia­me vi­są pa­ke­tą ži­nių. Tai yra, kad žmo­nės su­pras­tų, kas yra ver­slas, ko­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus rei­kia pri­im­ti ir pa­na­šiai.</p> <p>Ant­ras da­ly­kas – vei­kian­čioms įmo­nėms vien per šiuos me­tus la­bai daug ES pa­ra­mos iš­lei­do­me pro­jek­tams. Tai ir dar­buo­to­jų dar­bo efek­ty­vi­ni­mas, ir in­ves­ta­vi­mas į nau­jus įren­gi­nius. Nau­dą duo­da pro­jek­tas „Re­gio po­ten­cia­las LT“, ku­ria­me Lie­tu­va pa­da­lin­ta į 10 ap­skri­čių, o kiek­vie­nas re­gio­nas ir jo įmo­nės kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je. Nė­ra taip, kad vi­si pro­jek­tai nu­ei­tų tik į Vil­nių ar Kau­ną. Ak­ty­viai dir­ba­me ir su part­ne­riais, ku­rie va­žiuo­ja per Lie­tu­vą, ren­gia įvai­rius mo­ky­mus ir kvie­čia ak­ty­vius žmo­nes im­tis ver­slo, pa­de­da jiems su ver­slo pra­džia, pa­ra­šy­ti ver­slo pla­ną ir pa­na­šiai. </p> <p><strong>– Mo­kes­ti­nė naš­ta ir ver­slo re­gu­lia­vi­mas smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui yra daž­nai mi­ni­ma pro­ble­ma. Per­nai bu­vo daug dis­ku­si­jų šia te­ma, po ku­rių pri­tar­ta mo­kes­ti­nės naš­tos ma­ži­ni­mo pla­nui. Ar jo už­teks pa­leng­vin­ti ver­slo re­gu­lia­vi­mą?</strong></p> <p>– Pla­no tik­rai ne­už­teks. Ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos ma­ži­ni­mo pras­me vi­sa­da bus, kur dirb­ti, to­dėl įsta­ty­mi­nė ba­zė nie­ka­da ne­bus to­bu­la, nes pa­sau­lis la­bai grei­tai kei­čia­si ir skait­me­ni­zuo­ja­si. Jau šian­dien ju­da­me to link, kad at­si­sa­ko­me po­pie­ri­nių li­cen­ci­jų ir pa­na­šių da­ly­kų, to­dėl la­bai svar­bu, kad Vy­riau­sy­bė, Sei­mas re­a­guo­tų ly­giai taip pat.</p> <p>Ki­tas da­ly­kas, kal­bant apie ver­slu­mą, ku­ris yra la­bai svar­bus ir re­gio­nuo­se, – vis­kas pra­si­de­da nuo švie­ti­mo. Jei­gu žmo­gus ne­tu­ri su­pra­ti­mo, kaip vei­kia ver­slas, kaip ben­drau­ti su ban­ku, nuo ko pra­dė­ti, tai re­gu­lia­ci­nė naš­ta ša­ly­je ga­li bū­ti pa­ti to­bu­liau­sia, ta­čiau ver­slas yra žmo­nės, ku­rie jį su­pran­ta ir juo už­si­i­ma, ge­ne­ruo­ja idė­jas. Pats pa­grin­di­nis da­ly­kas yra švie­ti­mas ir in­for­ma­ci­jos sklai­da apie prie­mo­nes, ku­rias tiek mes, tiek ki­tos mi­nis­te­ri­jos su­tei­kia­me, kad žmo­nės ga­lė­tų tuo efek­ty­viai pa­si­nau­do­ti ir efek­ty­vin­ti sa­vo ver­slą. </p> <p><strong>– Lie­tu­vos ver­slas pa­si­ruo­šęs ūkio au­gi­mo lė­tė­ji­mui?</strong></p> <p>– Iš to, ką ma­tau, tu­riu pa­sa­ky­ti, kad taip. Tik­rai nė­ra to­kio op­ti­miz­mo, ku­ris bu­vo prieš 10 me­tų. Tai ga­li bū­ti du fak­to­riai. Vie­nas jų – 10 me­tų kri­zės pa­mo­kos yra iš­mok­tos. Ant­ras – to­kio at­si­ga­vi­mo ne­bu­vo. Eko­no­mi­ka at­si­ga­vo, cik­las kaip ir ne­blo­gas, bet jis nė­ra toks ag­re­sy­viai op­ti­mis­ti­nis, kaip tai bu­vo 2007 me­tais, kai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos bur­bu­las pū­tė­si, al­gos ki­lo la­bai spar­čiai. Ste­bint da­bar vyks­tan­čius pro­ce­sus, vis­kas vyks­ta daug kon­ser­va­ty­viau. Kal­bant apie tų pa­čių ban­kų prie­žiū­rą, ji yra daug griež­tes­nė. Net Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai yra kon­tro­liuo­ja­mi iš Eu­ro­pos cen­tri­nio ban­ko. Ša­lies biu­dže­tas pri­va­lo bū­ti de­ri­na­mas Briu­se­ly­je. Daug sau­gik­lių yra pri­im­ta, ku­rie vei­kia, rei­ka­lau­ja iš vals­ty­bių at­sa­ko­my­bės, ir tai reiš­kia, kad tiek vals­ty­bės, tiek ver­slas žiū­ri daug at­sar­giau.</p> <p>Ta­čiau ma­to­me daug pa­vyz­džių, ypač Pie­tų vals­ty­bių, ku­rios vis tiek no­ri rink­tis ki­tą ke­lią, pri­im­ti trum­pa­lai­kius, po­pu­lis­ti­nius spren­di­mus, ku­rie, kaip ma­to­me iš is­to­ri­nių pa­vyz­džių, prie nie­ko ge­ro ne­pri­ve­da. 2006–2007 me­tais bu­vo di­džiu­lis op­ti­miz­mas, įmo­nės ne­gal­vo­jo, kad ga­li bū­ti kaž­koks nuos­mu­kis. At­si­min­ki­me sta­ty­bų sek­to­rių Lie­tu­vo­je. Ob­jek­tai sta­tė­si vie­nas po ki­to, sta­ty­bų ben­dro­vėms ne­trū­ko dar­bo, kai­nos bu­vo la­bai aukš­tos, vi­si gal­vo­jo, kad tai tę­sis nuo­lat, bet at­ėjo die­na „X“. Šian­dien to­kio di­de­lio op­ti­miz­mo nė­ra. Ak­ci­jų bir­žo­se di­de­lių bur­bu­lų taip pat nė­ra, kai ku­rie jau­di­no­si dėl krip­to­va­liu­tų, bet jų bur­bu­las iš­si­pū­tė, ne­su­kel­da­mas di­des­nių pa­da­ri­nių nei Azi­jo­je, nei ES, nei Ame­ri­kos re­gio­ne.</p> <p><strong>– Kaip ver­ti­na­te dar­bo imig­ran­tus iš tre­čių­jų ša­lių?</strong></p> <p>– Žiū­riu po­zi­ty­viai į kiek­vie­ną žmo­gų, ku­ris no­ri at­vy­ki į Lie­tu­vą dirb­ti, už­si­dirb­ti, au­gin­ti šei­mą, mo­kė­ti mo­kes­čius, gerb­ti Lie­tu­vos įsta­ty­mus. Ma­nau, kad vals­ty­bė ne­tu­ri bū­ti to­kia, iš ku­rios ga­li­ma iš­va­žiuo­ti ir ne­ga­li­ma įva­žiuo­ti. Jei ren­ka­si mū­sų ša­lį bū­tent dirb­ti, aš ma­nau, čia yra svei­kos ša­lies bruo­žas, ir nė­ra ko gė­dy­tis.</p> <p><strong>– Pi­ges­nė dar­bo jė­ga lie­tu­vių dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo ne­su­lė­tins?</strong></p> <p>– Kon­ku­ren­ci­ja yra na­tū­ra­lus da­ly­kas. Jei­gu tai yra le­ga­lūs imig­ran­tai, mes tik­rai ne­ga­li­me už­da­ry­ti jiems sie­nų, o ma­tant, kad ša­ly­je tu­ri­me per 20 tūkst. lais­vų dar­bo vie­tų, tai at­sa­ko į dau­ge­lį klau­si­mų.</p> <p> <strong>– Ko­kius iš­šū­kius ir ga­li­my­bes šie­met iš­skir­tu­mė­te Lie­tu­vos eks­por­to rin­ko­je?</strong></p> <p>– Pir­mas da­ly­kas – ne­apib­rėž­tu­mas. „Bre­xi­tas“ yra di­de­lis iš­šū­kis mū­sų eks­por­tuo­to­jams. Taip pat Jung­ti­nės Vals­ti­jos. Šian­dien JAV Vy­riau­sy­bė yra ne­veik­li dėl sie­nos (su Mek­si­ka) pro­jek­to, nuo­lat ma­to­me ki­birkš­tis dėl ga­li­mų ta­ri­fų, ku­rie ga­li bū­ti tai­ko­mi ir ES, to­dėl tas ne­apib­rėž­tu­mas pa­sau­ly­je, rin­ko­se ir yra di­džiau­sias iš­šū­kis šiems me­tams. Ga­lų ga­le, Ita­li­jos de­ry­bos dėl de­fi­ci­ti­nio biu­dže­to tik­rai sig­na­li­zuo­ja šio­kius to­kius ne­ra­mu­mus rin­ko­se.</p> <p>Kai ma­tai, kad tos rin­kos, su ku­rio­mis dir­bai il­gą lai­ką, yra kre­čia­mos vie­nų ar ki­tų ne­ra­mu­mų, vi­sa­da yra ga­li­my­bės ieš­ko­tis nau­jų rin­kų. Tar­ki­me, kal­bant apie tą pa­čią Ki­ni­ją, gal­būt In­di­ją, to­li­mes­nes ša­lis, pa­vyz­džiui, Aust­ra­li­ją. Šian­dien mes ga­li­me ieš­ko­ti pa­pil­do­mų ga­li­my­bių ir ES vi­du­je. Jos dau­ge­liu as­pek­tų yra iš­nau­do­ja­mos, bet ma­nau, kad ga­li­me mė­gau­tis ES tei­kia­mo­mis nau­do­mis dar la­biau. </p> <p><strong>– Už­si­mi­nė­te apie Ki­ni­ją. Ko­kio­se sri­ty­se Lie­tu­vai rei­kė­tų plė­to­ti eko­no­mi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą su šia ša­li­mi?</strong></p> <p>– Tai yra di­de­lė rin­ka, to­dėl bet ku­ri sri­tis, ku­rio­je ga­lė­si­me par­duo­ti sa­vo pro­duk­tą, ma­nau, bus pel­nin­ga: tiek kal­bant apie že­mės ūkio pro­duk­ci­ją, mais­to pro­duk­tus, tiek apie teks­ti­lę. Ma­nau, tai ga­li tu­rė­ti tik­rai di­de­lį pa­si­se­ki­mą Ki­ni­jos rin­ko­je, o aukš­to­sios tech­no­lo­gi­jos, gy­vy­bės moks­lai, la­ze­riai jau šian­dien sėk­min­gai ski­na­si ke­lią Ki­ni­jos rin­ko­je. </p> <p><strong>– Ar ne­pa­si­gen­da­ma Ki­ni­jos tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p>Lie­tu­vių in­ves­ti­ci­jos Ki­ni­jo­je sie­kia virš 24 mln. eu­rų, kai Ki­ni­ja mū­sų ša­ly­je ne­in­ves­ta­vo nė 4 mln. eu­rų.</p> <p>– Man la­biau no­rė­tų­si ma­ty­ti dau­giau į Ki­ni­ją eks­por­tuo­tų lie­tu­viš­kų pre­kių, pre­ky­bos ba­lan­sas yra ke­lias­de­šimt kar­tų Ki­ni­jos nau­dai. Šiuo at­ve­ju ma­no po­zi­ci­ja bū­tų – dau­giau lie­tu­viš­kų pre­kių Ki­ni­jo­je. </p> <p><strong>– „Bre­xi­tas“ leis­tų pri­trauk­ti tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų į Lie­tu­vą?</strong></p> <p>– Tai yra ga­li­my­bė. Ir šian­dien ma­to­me, kad per pra­ėju­sius me­tus dau­giau­sia pri­trauk­tų pro­jek­tų, su ku­riais dir­bo „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, bu­vo bū­tent iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Mes ma­to­me, kad įmo­nės ju­da, o tai yra ga­li­my­bė Lie­tu­vai. Aš džiau­giuo­si, kad mes jau pa­da­rė­me tei­sin­gus žings­nius ša­lies mar­ke­tin­ge, kal­bant apie to­kius svar­bius da­ly­kus kaip Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jo­je, „Doing Bu­si­ness“ rei­tin­gas. Ne­tru­kus bus pra­dė­ta pre­kiau­ti skry­džiais tarp Lon­do­no si­čio ir Vil­niaus oro uos­to, o bir­že­lio mė­ne­sį vyks ir skry­džiai. Ly­giai taip pat tu­rė­si­me sėk­min­gą kam­pa­ni­ją kvie­čiant ne tik įmo­nes, bet ir lie­tu­vius, tiek stu­di­juo­jan­čius, tiek dir­ban­čius, grįž­ti į Lie­tu­vą ir pa­ma­ty­ti, kad tos ga­li­my­bės tik­rai yra smar­kiai pa­si­kei­tu­sios nuo 2010–2011 me­tų, kai re­kor­di­nis skai­čius žmo­nių emig­ra­vo iš ša­lies dėl eko­no­mi­nio nuos­mu­kio.</p> <p><strong>– Gal­būt ti­ki­ma­si į Lie­tu­vą pri­vi­lio­ti ir di­des­nių ben­dro­vių iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos?</strong></p> <p>– Mes kvie­čia­me kiek­vie­ną įmo­nę ir ga­li­me pa­dė­ti jai nuo dar­bo vie­tų įkū­ri­mo. Lau­kia­me kiek­vie­nos Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos įmo­nės in­ves­tuo­ti Lie­tu­vo­je, tik­rai tu­ri­me, ką čia pa­siū­ly­ti. Esa­me ne kar­tą įro­dę, kad su­si­tvar­ko­me ir su di­džiau­siais, su­dė­tin­giau­siais pro­jek­tais, o svar­biau­sia, kad tu­ri­me pa­siū­ly­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos žmo­nių, ku­rie su­ge­ba pa­da­ry­ti taip, kad vie­nas ar ki­tas pa­da­li­nys, ati­da­ry­tas Lie­tu­vo­je, po ke­lių me­tų dar­bo bū­na efek­ty­viau­sias, pa­da­li­nys ir vi­si va­do­vai su­tar­ti­nai sa­ko, kad pa­si­rink­ti Lie­tu­vą bu­vo ge­riau­sias spren­di­mas. </p> <p><strong>– Ko­kie šie me­tai bus Lie­tu­vos ver­slui?</strong></p> <p>– Ver­slas tur­būt daug jau­din­sis, nes bus daug ne­apib­rėž­tu­mo Lie­tu­vo­je. Vyks tre­ji rin­ki­mai, to­dėl bus daug iš­leis­ta ži­nu­čių ži­niask­lai­do­je, ku­rios vie­naip ar ki­taip veiks ver­slo nuo­tai­kas. Ly­giai taip pat bus daug ne­apib­rėž­tu­mo už Lie­tu­vos sie­nų. Ta­čiau ma­nau, kad dau­ge­lis pa­mo­kų yra iš­mok­ta. Ver­slas yra tas, ku­ris ge­ba pri­si­tai­ky­ti, ir esu įsi­ti­ki­nęs, kad jo­kie rin­ki­mai ne­pa­keis ša­lies kryp­ties nuo­sek­liai ge­rin­ti ver­slo ap­lin­ką. Ne­pai­sant tos emo­ci­nės bū­se­nos, ku­ri gal­būt bus ne pa­ti sma­giau­sia, re­zul­ta­tai, ma­nau, bus la­bai ge­ri. </p> <p><strong>– Tai ne­pa­kiš ko­jos in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui?</strong></p> <p>– Aš džiau­giuo­si, kad in­ves­tuo­to­jų tie rin­ki­mai iš vi­so ne­vei­kia, nes jie la­bai re­tai klau­so­si de­ba­tų ar kan­di­da­tų re­to­ri­kos, o daž­niau žiū­ri į įsta­ty­mi­nius ak­tus. Kai in­ves­tuo­to­jai da­ro ša­lies ana­li­zę, jie žiū­ri, ko­kie rams­čiai, ko­kia aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bė, ko­kia ga­li­my­bė pri­trauk­ti ta­len­tus, užuot klau­sę­si rin­ki­mų re­to­ri­kos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=365&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WNTYOa-BjN8PCD0Ycc1hkJUMH4CjQEaHvEpPEA8zqyg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Jan 2019 09:07:09 +0000 vyrredaktorius 365 at https://www.alytausnaujienos.lt Hi­gie­nos nor­mų pa­kei­ti­mai – tė­vų su­pra­ti­mo ly­giui pa­si­ma­tuo­ti? https://www.alytausnaujienos.lt/hi-gie-nos-nor-mu-pa-kei-ti-mai-te-vu-su-pra-ti-mo-ly-giui-pa-si-ma-tuo-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13239" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13239) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/winter-fun-1080x675.jpg?itok=dUZFT3CN" width="344" height="287" alt="vaikai" title="Specialistai pataria tėvams, kad ge­riau ir ne­stip­riai slo­guo­jan­čius vaikus pa­lik­ti na­mie." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ge­riau ir ne­stip­riai slo­guo­jan­čius pa­lik­ti na­mie</h3> <p>Lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ va­do­vė Ra­sa Nau­ja­lie­nė sa­ko, jog džiau­gia­si ben­druo­me­ne, ypač tė­vais, ku­rie su­pran­ta, kad ne­svei­kuo­jan­tiems vai­kams ge­riau pa­si­lik­ti na­mie. „Tik­rai ne­ten­ka gin­čy­tis, pyk­tis. Šian­dien aš pa­ti blo­gai jau­čiuo­si, vos pra­kal­bu, bet tu­riu at­lik­ti ke­le­tą la­bai svar­bių dar­bų, tad at­ėjau, bet iš dar­bo ka­bi­ne­to ne­ža­du iš­ei­ti. Jei taip at­si­tiks, kad pri­va­lė­siu, už­si­dė­siu me­di­ci­ni­nę kau­kę, ku­rių esa­me įsi­gi­ję“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė R.Nau­ja­lie­nė.</p> <p>Jos  tei­gi­mu, šiuo me­tu įstai­gos dėl li­gos ne­lan­ko apie dvi­de­šimt pro­cen­tų ug­dy­ti­nių. Pu­šy­no prie­globs­ty­je įsi­kū­ręs „Gi­ri­nu­kas“ – lai­ko­si svei­ka­ti­ni­mo pa­krai­pos, yra Lie­tu­vos svei­ka­tos stip­ri­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo na­rys, įstai­go­je vei­kia ba­sei­nas, kar­tais vai­kai ve­ža­mi ir į di­des­nį, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ba­sei­ną, ne­grū­di­nant vai­kų, ser­ga­mu­mas bū­tų dar di­des­nis.</p> <p>Lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ va­do­vė Ire­na An­džiu­ly­tė sa­ko, kad dar­že­ly­je iš aš­tuo­nių gru­pių yra to­kių, ku­rias lan­ko vi­si vai­kai, bet kai ku­rių vai­ku­čiai la­bai ser­ga. „Šian­dien su­lau­kiau tri­jų tė­vų skam­bu­čių, ku­rie pra­ne­šė, kad jų vai­kams gy­dy­to­ja nu­sta­tė gri­pą. Tai reiš­kia, jog ser­gan­čių­jų bus ir dau­giau“, – kon­sta­tuo­ja „Sau­lu­tės“ va­do­vė.</p> <p>„Sten­gia­mės vė­din­ti pa­tal­pas, daž­niau jas plau­ti, kas­dien vai­kams siū­lo­me vai­sių ir dar­žo­vių, vi­saip sten­gia­mės pri­si­lai­ky­ti, bet ser­gan­čių­jų yra“, – tei­gia lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Alė Zda­na­vi­čie­nė.</p> <p>Ser­gan­čių­jų pa­dau­gė­ję ir lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Bo­ru­žė­lė“, čia vi­ru­sai į lo­vą pa­gul­dė ir ke­lias dar­buo­to­jas. „Tik pa­si­džiaug­ti ga­li­me tė­ve­liais, ku­rie ge­ra­no­riš­ki ir tik­rai ne­ve­da, kad ir šiek tiek slo­guo­jan­čių vai­kų į gru­pes“, – sa­kė įstai­gos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Li­na Bren­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Pa­kal­bin­ti ke­li vai­kų li­gų gy­dy­to­jai kvie­tė ypač šiuo me­tu, kai kas­dien su­lau­kia­ma di­des­nio li­go­niu­kų skai­čiaus, slo­guo­jan­čius ir ko­sin­čius vai­kus ge­riau pa­lik­ti na­muo­se, daž­niau ar­ba­ta pa­gir­dy­ti, il­giau pa­mig­dy­ti.</p> <h3>Gri­pas diag­no­zuo­ja­mas vis daž­niau</h3> <p>Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vi­li­ja Šiup­šins­kie­nė džiau­gia­si, kad kol kas ser­ga­mu­mo ro­dik­lis jų mo­kyk­lo­je spar­čiai ne­ky­la, vie­ną ki­tą su­grie­bia li­ga. „Ma­nau, kad vai­kų svei­ka­ti­ni­mu la­bai rū­pi­na­si šei­ma, tė­vai. Mes sa­vo ruož­tu taip pat pri­si­de­da­me – mo­ki­nius į lau­ką iš­lei­džia­me tik po ke­tu­rių pa­mo­kų, kai oras jau bū­na šil­tes­nis. Kol ne­ra­ki­no­me du­rų, jie jau per pir­mą­ją per­trau­ką bėg­da­vo į par­duo­tu­vę. Vė­jai, šla­pias snie­gas ne­pri­si­dė­da­vo prie moks­lei­vių svei­ka­ti­ni­mo“, – pa­ste­bi di­rek­to­rė.</p> <p>„Šian­dien iš 291 mo­ki­nio pa­mo­ko­se ne­bu­vo 60-ties. Kla­sė­se vi­du­ti­niš­kai ser­ga 4–5 mo­ki­niai, prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė­se ne­lan­ky­mo pro­cen­tas di­des­nis. Mo­kyk­li­nu­kams jau ne­ga­lio­ja  hi­gie­nos nor­mų at­nau­ji­ni­mai, mes pa­ta­ria­me ko­sin­čių ir slo­guo­jan­čių vai­kų ne­leis­ti į mo­kyk­lą, bet at­ėju­sių­jų ir ne­iš­va­ro­me, iš­sky­rus ta­da, kai moks­lei­viui pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra. Tuo­met skam­bi­na­me tė­vams“, – pa­tir­ti­mi da­li­ja­si Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Mi­ka­laus­kie­nė.</p> <p>Kai in­for­ma­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, ser­ga­mu­mo krei­vė mies­to ug­dy­mo įstai­go­se ky­la, bet vai­kų ser­ga­mu­mas dar nė­ra di­de­lis. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sia sa­vai­te, ap­skri­tai ser­ga­mu­mas mies­te iš­au­go 28,7 proc., 10 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 180,1 at­ve­jo per sa­vai­tę. Vai­kai iki 17 me­tų am­žiaus su­da­rė tik 59,4 proc. vi­sų sir­gu­sių­jų. Re­gist­ruo­ti 152 gri­po at­ve­jai, iš jų – 74-iems vai­kams. Gri­pas su­da­rė 16,5 proc. nuo ben­dro re­gist­ruo­to ūmio­mis vi­ru­si­nė­mis kvė­pa­vi­mo li­go­mis ir gri­pu ser­gan­čių­jų skai­čiaus.</p> <p>I.Mas­ke­liū­nie­nė, pa­pra­šy­ta iš­sa­ky­ti sa­vo kaip gy­dy­to­jos ir ma­mos nuo­mo­nę apie lei­di­mą ne­karš­čiuo­jan­tiems, bet leng­vai ko­sin­tiems ir slo­guo­jan­tiems vai­kams lan­ky­ti iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas, tei­gė, kad tai blo­ga prak­ti­ka.</p> <p>„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras daug at­sa­ko­my­bės pa­li­ko tė­vams. Kaip tu ger­bi sa­vo vai­kų ir ap­lin­ki­nių svei­ka­tą, taip tu ir pa­si­elg­si: gal nu­ve­si slo­guo­jan­tį sa­vo vai­ką ir vi­ru­sais pa­si­da­lin­si, o gal  pa­lik­si jį na­muo­se, gerb­da­mas jo ben­dra­am­žių svei­ka­tą. Tai pa­kei­ti­mai tė­vų su­pra­ti­mo ly­giui pa­si­ma­tuo­ti“, – ma­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.</p> <p>Ji tei­gė, kad me­di­ci­ni­nės kau­kės nė­ra pa­na­cė­ja, no­rint kuo ma­žiau pa­si­gau­ti vi­ru­sų, jas bū­ti­na daž­nai keis­ti. Tik­rai ne­pa­gel­bės nuo ry­to iki va­ka­ro dė­vi­ma ta pa­ti kau­kė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=364&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DltHWGSLMUi9oyrx7xbxFKotXiEjqMYgFw2nfW3uCik"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Jan 2019 09:00:26 +0000 vyrredaktorius 364 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to so­das: sa­vi­tas prieš­ka­ri­nės Lie­tu­vos pa­li­ki­mas, ku­riam rei­kia iš­ma­naus rū­pes­čio ir... so­di­nin­ko? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-so-das-sa-vi-tas-pries-ka-ri-nes-lie-tu-vos-pa-li-ki-mas-ku-riam-rei-kia-ma-naus-ru <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6-13236" rel="bookmark"> Nr. <span> 6 (13236) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/20181203_132511.jpg?itok=IUNFEBR7" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Alytaus miesto sodas, be kurio sunku įsivaizduoti Dzūkijos sostinę. Tačiau laikas bėga, augalai sensta. Kaip tvarkyti šį unikalų gamtos ir žmogaus rankų kūrinį? Apie tai kalbėta diskusijoje rotušėje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Vie­toj kal­na­pu­šių – kle­vai</h4> <p>Gy­ven­to­jams pri­sta­ty­tas Aly­taus mies­to so­do tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, ku­rio tech­ni­nę už­duo­tį ren­gė dar­bo gru­pė, o pa­tį pro­jek­tą – UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo biu­ras“.</p> <p>Den­dro­lo­gi­nę pro­jek­to da­lį, ku­rio­je ap­ta­ria­ma, kaip for­muo­ti nau­jus ar keis­ti žel­dy­nus, pa­ren­gė pro­fe­sio­na­lus den­dro­lo­gas, gar­siau­sias Lie­tu­vos par­ko­ty­ri­nin­kas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas. Dis­ku­si­jo­je su Aly­taus gy­ven­to­jais jis šį­kart da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau at­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me pa­lin­kė­jo so­do en­tu­zias­tams sau­go­ti ir puo­se­lė­ti jį su il­ga­lai­ke įžval­ga bei įkvė­pi­mu, ku­rį pa­li­ko par­ko pra­di­nin­kai.</p> <p>„Is­to­ri­niai žel­dy­nai – nor­ma­li pa­vel­do sri­tis. Gal­būt trūks­ta spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių pa­reng­ti to­kį pro­jek­tą pa­gal vi­sus pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, bet ne su­vo­ki­mo, kaip tai rei­kia da­ry­ti“, – sa­ko Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė.</p> <p>Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai so­do tvar­ky­bos pro­jek­tui pri­ta­rė, ja­me įra­šy­tas ir jų rei­ka­la­vi­mas at­so­din­ti iš­kirs­tus kle­vus, vie­toj ku­rių šiuo me­tu au­ga kal­na­pu­šės. Ta­čiau nu­ma­ty­tiems Mies­to so­de dar­bams at­lik­ti dar rei­kės pa­reng­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą, nes Aly­taus cen­tre esan­tis so­das pa­ten­ka į vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų plo­tus.</p> <h4>Ar­ti­miau­si pla­nai – nau­ji bal­ti suo­liu­kai</h4> <p>Vie­nas pir­mų­jų dar­bų, nu­ma­to­mų so­de pa­gal tvar­ky­bos pro­jek­tą, yra nau­jų bal­tų suo­liu­kų, ku­rių for­ma pa­na­ši į bu­vu­sius tar­pu­ka­ry­je, įren­gi­mas. Šie suo­liu­kai ir fon­ta­no ro­žy­nas – ta vie­ta, kur mies­tie­čiai fo­to­gra­fa­vo­si tar­pu­ka­ry­je, ir šian­dien ji vie­na ro­man­tiš­kiau­sių mies­te.</p> <p>„Ta­čiau ar tik­rai ver­ta kal­bė­ti apie ro­žių aro­ma­tą ir se­no­jo so­do dva­sią, jei šian­dien so­das skęs­ta įpras­tų ir elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių dū­muo­se, o per per­trau­kas čia su­si­ren­ka pa­rū­ky­ti pu­sė ša­lia esan­čios gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių?“ – svars­tė dis­ku­si­jos da­ly­viai. Aly­tiš­kių siū­ly­mas – kuo grei­čiau skelb­ti Mies­to so­dą ne­rū­ky­mo zo­na.</p> <p>Va­sa­rą so­de jau ke­le­rius me­tus vyks­ta Se­na­mies­čio ben­druo­me­nės, ki­ti ka­me­ri­nio po­bū­džio ren­gi­niai, o per­nai va­sa­rą ini­cia­ty­vų kon­kur­se aly­tiš­kiai bal­sa­vo už tai, kad čia tu­ri at­si­ras­ti kon­cer­tų erd­vė. Ją pla­nuo­ja­ma įreng­ti šie­met, pro­jek­tą yra pa­ren­gu­si ar­chi­tek­tė Al­fre­da Ur­ma­na­vi­čie­nė. Nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – lai­ki­nas. Lė­šų kon­kur­są lai­mė­ju­siam pro­jek­tui skir­ta iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.</p> <h4>Ir vėl apie kir­ti­mus</h4> <p>Tvar­kant Mies­to so­dą pla­nuo­ja­ma at­so­din­ti ir at­nau­jin­ti aly­vų alė­ją už suo­liu­kų ša­lia fon­ta­no. Taip pat yra su­ma­ny­mų pu­se met­ro pra­pla­tin­ti pa­grin­di­nę alė­ją tarp fon­ta­no ir Lais­vės an­ge­lo. Ne­iš­ven­gia­mai bus ir kir­ti­mų.</p> <p>„Di­de­lių kir­ti­mų Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta“, – už­tik­ri­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Zub­rė. Tie­sa, nu­ma­ty­ti skai­čiai nė­ra jau to­kie ma­ži. Iš vi­so pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą ža­da­ma iš­kirs­ti 122 me­džius (iš 657 esa­mų), iš jų 23 – pu­šys. Tarp jų ne­ma­žai sa­vai­mi­nių me­de­lių dar plo­nais ka­mie­nais ir me­džių, stel­bian­čių vie­nas ki­tą dėl per­ne­lyg ma­žo at­stu­mo.</p> <p>Su­si­rū­pi­nu­siems dėl ža­lu­mos iš­sau­go­ji­mo, den­dro­lo­gas Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius pri­me­na, jog par­kai tu­ri sa­vo pa­skir­tį – es­te­ti­nę, tad juo­se tu­ri­me pa­lik­ti gra­žius me­džius.</p> <p>Gal­būt ga­li­ma pa­lik­ti ir ke­le­tą stuob­rių, ku­rie pa­dė­tų iš­sau­go­ti bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, uok­sus paukš­čiams, vo­ve­rėms, ta­čiau ne­daug. Mies­to tvar­ky­bos dar­bo gru­pė­je dir­bęs Man­tas Ka­za­ke­vi­čius (be­je, vie­nas tų, ku­rie ban­dė ap­gin­ti kle­vus prie Lais­vės an­ge­lo, ku­riuos da­bar teks at­so­din­ti) pa­ste­bi, kad gro­žio su­vo­ki­mas yra la­bai sub­jek­ty­vus. Kar­tais ir krei­vas me­dis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus, juo­lab Mies­to so­das įvai­rių kar­tų aly­tiš­kiams sa­vų sen­ti­men­tų ke­lia.</p> <p>Be ki­ta ko, dis­ku­si­jos da­ly­viai svars­tė, ar ne lai­kas bū­tų pa­gal­vo­ti, kad Aly­taus par­kai vėl ga­lė­tų tu­rė­ti kiek­vie­nas po sa­vo so­di­nin­ką? Tė­ve­lio, gar­sio­jo Aly­taus so­do so­di­nin­ko Sta­sio Mar­cin­ke­vi­čiaus duk­ra Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė taip pat da­ly­va­vo dar­bo gru­pė­je, ren­gu­sio­je so­do tvar­ky­bos pro­jek­tą. Ji džiau­gia­si, kaip VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ tvar­ko Mies­to so­dą, ypač ro­žy­ną, ta­čiau siū­ly­tų pa­gal­vo­ti apie ve­jos at­nau­ji­ni­mą.</p> <p>Nors so­do tvar­ky­bos pro­jek­te nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs dar­bai, kaip bus for­muo­ja­mas Mies­to so­das, ta­čiau jie nė­ra la­bai aiš­kiai api­brėž­ti lai­ke ir bus ap­ta­ria­mi su spe­cia­lis­tais bei ben­druo­me­ne, iš­ven­giant sku­bo­tų spren­di­mų, ku­riuos vė­liau ten­ka tai­sy­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/na-20%20miesto%20sodas%20MAIN_000x000.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-348-0JUeyq8gTyo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/na-20%20miesto%20sodas%20MAIN_000x000.jpg" width="1000" height="562" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/na-20%20Saulei%20kelimas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-348-0JUeyq8gTyo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/na-20%20Saulei%20kelimas.JPG" width="1000" height="562" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-295"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547648182"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Miestelėnas</span> - Tre, 2019-16-01 - 16:16</p> </li> <a href="/comment/295#comment-295" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/295#comment-295" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sodininkas, one politikai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sodininkas, one politikai turi nuspręsti kuriuos medžius reikia šalinti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=295" token="a1fa1A4eS6HhYgZztxdAmTGUybpUZncStfSYF_yCZ7I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=348&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JsgSYGT78r7nx_ZOe9m6xfk9jMK4vQpfuJxUNJZW52o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Jan 2019 08:45:31 +0000 vyrredaktorius 348 at https://www.alytausnaujienos.lt Žinu­tė jau­ni­mui: pri­si­im­ki­te as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę elg­tis kul­tū­rin­gai ir eis­mą į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­tis žen­klas bus nuim­tas https://www.alytausnaujienos.lt/zinu-te-jau-ni-mui-pri-si-im-ki-te-me-ni-ne-sa-ko-my-be-elg-tis-kul-tu-rin-gai-ir-eis-ma-i-dai-nu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6-13236" rel="bookmark"> Nr. <span> 6 (13236) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/na-20%20Dainu%20slenis.JPG?itok=fbrPJ19_" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Alytaus policijos atstovų teigimu, pranešimų dėl nesaugaus ir chuliganiško vairavimo Dainų slėnio teritorijoje praėjusių metų pabaigoje ir naujųjų metų pradžioje tėra vienas. Tačiau 2018 m. vasaros sezono metu (birželį–rugpjūtį) pranešimų dėl nesaugaus ar chuliganiško vairavimo, taip pat KET pažeidimų užfiksuota 14 atvejų, dėl triukšmo – 5 atvejai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Dėl chu­li­ga­nų veik­los – nuos­to­liai sa­vi­val­dy­bei</h4> <p>Kaip pa­aiš­ki­no Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, eis­mą nuo 23 iki 6 va­lan­dos į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­tis žen­klas bu­vo už­dė­tas ga­vus Ku­ror­to gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų dėl chu­li­ga­niš­ko jau­ni­mo el­ge­sio šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Esą jau­nuo­liai daž­nai čia el­gia­si lyg lenk­ty­nių tra­so­je, ne­pai­sy­da­mi ap­lin­ki­nių sau­gu­mo, be to, ten­ka ma­ty­ti ir ken­kė­jiš­ką jų veik­lą gam­tai – šiukš­li­na, triukš­mau­da­mi bai­do paukš­čius ir ki­tą gy­vū­ni­ją. Dėl sig­na­li­nių gar­sų, gir­ta­vi­mų, gar­siai lei­džia­mos mu­zi­kos ra­my­bės nak­ti­mis ne­ran­da ir šio mie­ga­mo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai.</p> <p>Bu­vo ne vie­nas at­ve­jis, kai dėl chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, grei­čio vir­ši­ji­mo bu­vo par­trenk­ti ir vie­ti­nių gy­ven­to­jų au­gin­ti­niai. Kai ku­rie žmo­nės skun­džia­si, kad jau bi­jo į kie­mą žais­ti iš­leis­ti ir ma­žus vai­kus, nes ne­ga­li jaus­tis sau­gūs.</p> <p>„Gy­ven­to­jai į mus dėl to pa­ties krei­pė­si ir va­sa­rą, ta­da pa­lai­kė­me jau­ni­mą ir ne­si­ė­mė­me ri­bo­ti eis­mo, ta­čiau po gruo­džio pra­džio­je įvy­ku­sio gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mo te­ko grįž­ti prie svars­ty­mo ri­bo­ti eis­mą į Dai­nų slė­nį. Ir tai, bent jau žie­mos lai­ko­tar­piui, pa­da­rė­me. Ma­ža to, dėl chu­li­ga­niš­ko jau­ni­mo el­ge­sio nuos­to­lių pa­ty­rė ir sa­vi­val­dy­bė. At­si­tren­kus au­to­mo­bi­liui, iš­vers­tas ka­me­ros stul­pas, elek­tros spin­ta, da­bar Dai­nų slė­ny­je ne­vei­kia ap­švie­ti­mas“, – sa­kė P.Raš­kaus­kie­nė.</p> <p>Ji pa­brė­žė, kad es­mė sly­pi vi­sai ne drau­di­muo­se ar ri­bo­ji­muo­se jau­ni­mui, o el­ge­sy­je. Jei­gu jie bū­tų el­gę­si pro­tin­gai, tvar­kin­gai, ta­da nie­kas net ne­bū­tų kė­lęs to­kio klau­si­mo.</p> <p>„Ly­giai su to­kia pa­čia si­tu­a­ci­ja su­si­dū­rė­me ir Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, ša­lia Dai­li­dės. Rei­kia su­pras­ti ir gy­ven­to­jus, ten jie gy­ve­na se­niai, trau­kos zo­nos, pa­ly­gin­ti su tuo, at­si­ra­do ne­se­niai, to­dėl nor­ma­lu, kad jie no­ri iš­lai­ky­ti ra­my­bę ir sau­gu­mą. No­riu pa­brėž­ti, kad Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja tik­rai nė­ra nu­si­tei­ku­si prieš jau­ni­mą, ta­čiau jau­ni­mas ir­gi tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už to­kio sa­vo el­ge­sio pa­da­ri­nius. Da­bar mo­ty­vuo­tai ir su gar­bin­gu pa­si­ža­dė­ji­mu sau­go­ti gam­tą ir ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų ra­my­bę tu­ri kreip­tis pats jau­ni­mas. Mes tu­ri­me la­bai gra­žių jau­ni­mo ben­dra­dar­bia­vi­mo su sa­vi­val­dy­be pa­vyz­džių, kai jie pa­tys tam­pa kon­kre­čios vie­tos šei­mi­nin­kais. Jau­ni­mo par­ke esan­čias rie­du­ti­nin­kų aikš­te­les pri­žiū­ri pats jau­ni­mas, ir sa­vi­val­dy­bei pa­tys pra­ne­ša apie iš­šo­ku­sį varž­tą, ne­de­ra­mą el­ge­sį ar pa­na­šiai. Jei­gu ir čia vyk­tų ben­dra­dar­bia­vi­mas to­kiu pat prin­ci­pu, tai jau­ni­mas Dai­nų slė­ny te­gul sė­di kad ir kiau­ras nak­tis. Svar­bu elg­tis kul­tū­rin­gai. Rei­kia mo­kė­ti iš­si­tek­ti vi­siems ir ne­lip­ti ant gal­vų ki­tiems“, – pa­brė­žė P.Raš­kaus­kie­nė. Ji pa­tvir­ti­no, kad už­dė­jus eis­mą į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­tį žen­klą, pro­ble­ma pa­ža­bo­ta ir skun­dų ne­be­su­lau­kia­ma. Va­di­na­si, gy­ven­to­jai bu­vo tei­sūs.</p> <p> </p> <h4>Ne­rei­kia vis­ko nai­kin­ti</h4> <p>Su­si­sie­kus su Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­te Ge­no­vai­te Žiu­rins­kie­ne, pir­miau­sia, ką ji pa­sa­kė šiuo klau­si­mu, kad Ku­ror­to gy­ven­to­jai jo­kiu bū­du nė­ra nu­si­tei­kę prieš jau­ni­mą ir jo lan­ky­mą­si Dai­nų slė­ny­je, ta­čiau tu­ri bū­ti el­gia­ma­si taip, kad ne­kliu­dy­tų ra­miai gy­ven­ti ap­lin­ki­niams ir ne­trik­dy­tų gam­tos bei gy­vū­ni­jos har­mo­ni­jos.</p> <p>„Di­džiau­sia pro­ble­ma yra grei­čio vir­ši­ji­mas vi­so­se link Dai­nų slė­nio ve­dan­čio­se gat­vė­se. Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kad iš­ėjęs iš pu­šy­no ga­li bū­ti par­trenk­tas. Jei­gu Dai­nų slė­ny­je lan­ky­tų­si blai­vūs žmo­nės, ten ne­rė­kau­tų ir ne­šū­kau­tų, ne­sig­na­li­zuo­tų ir ne­si­elg­tų kaip lenk­ty­nių tra­so­je, ta­da nie­kas jiems ne­pa­sa­ky­tų nė pu­sė žo­džio. Mū­sų ben­druo­me­nė ne­nu­si­tei­ku­si prieš jau­ni­mą, mes ne­si­sa­vi­na­me nei Dai­li­dės, nei Dai­nų slė­nio. Mes tik žmo­nės ir no­ri­me ra­my­bės. Mies­tui bū­tų nau­din­ga pa­skirs­ty­ti zo­nas: rek­re­a­ci­nė ir ak­ty­vio­ji. Aš už jau­ni­mą, bet už kul­tū­rin­gai, pa­do­riai be­si­el­gian­tį. Ne­bū­tų ki­lu­si jo­kia su­maiš­tis, jei­gu jie elg­tų­si at­sa­kin­gai. Da­bar la­bai pa­si­kei­tė jau­ni­mo lais­va­lai­kio lei­di­mo ma­dos, ta­čiau jos ne­tu­ri kenk­ti gam­tai ir ap­lin­ki­niams. Svar­bu su­gy­ven­ti ir su gam­ta, ir su ki­tais žmo­nė­mis, ir jau­ni­mas tu­ri to mo­ky­tis. Ga­liau­siai, pui­ki rek­re­a­ci­nė zo­na yra įreng­ta už pi­lia­kal­nio, kur yra pa­vė­si­nių, lau­ža­vie­čių, suo­liu­kų. Tai ko­dėl ten už­da­ry­tas eis­mas? Juk ten ir gy­ven­to­jų ar­ti nė­ra. Da­bar tu­ri­me pa­sta­ty­tą dvi­ra­čių ir pės­čių­jų til­tą, ta­ką, tad ko­dėl ne­ga­li­me į Dai­nų slė­nį tais ta­kais at­ei­ti ar at­va­žiuo­ti dvi­ra­čiais?“ – pro­ble­mą dės­tė se­niū­nai­tė ir pa­brė­žė, kad at­eis me­tas, kai da­bar­ti­nis jau­ni­mas kaž­ka­da no­rės į Dai­nų slė­nį at­vež­ti sa­vo vai­kus ir jiems taip pat no­rė­sis ra­my­bės. Bū­tent dėl to, pa­sak mo­ters, ir tu­ri­me at­ei­ties kar­toms iš­sau­go­ti pu­šy­ną, gam­tą, ne­bai­dy­ti paukš­čių, o dėl ken­kė­jiš­kos ir ža­lin­gos veik­los su­ser­ga ir nyks­ta me­džiai bei vi­sa ki­ta ap­link.</p> <p> </p> <h4>Svars­tys klau­si­mą dar kar­tą</h4> <p>Ta­ry­bos na­rys, bu­vęs Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius sto­ja jau­ni­mo pu­sėn ir pra­ėju­sį penk­ta­die­nį dar kar­tą Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui tei­kė siū­ly­mą svars­ty­ti klau­si­mą dėl eis­mą į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­čio žen­klo pa­nai­ki­ni­mo. Šis klau­si­mas dar kar­tą bus svars­to­mas šio mė­ne­sio pa­bai­go­je ar­ba va­sa­rio pra­džio­je vyk­sian­čia­me Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.</p> <p>Ta­ry­bos na­rio pa­sa­ko­ji­mu, 2017 me­tų rug­pjū­čio 25 die­ną Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no jo teik­tą siū­ly­mą leis­ti į Dai­nų slė­nį įva­žiuo­ti 24 va­lan­das per pa­rą. Mies­to ūkio sky­rius tu­rė­jo nu­ro­dy­mą įreng­ti ste­bė­ji­mo ka­me­ras, fil­muo­jan­čias Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­ją.</p> <p>„Šian­dien Dai­nų slė­nis yra vie­na pa­trauk­liau­sių lan­ky­ti­nų zo­nų, jau­ni­mas ją pa­mė­go. Ži­nau, kad jau anks­čiau bu­vo pa­sta­bų dėl jo ke­lia­mo triukš­mo, dėl ne­sau­gaus vai­ra­vi­mo at­ve­jų, bet tą­kart ko­mi­si­ja eis­mo ne­ap­ri­bo­jo, tik per­nai to­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo įreng­tos pa­pil­do­mos grei­tį ri­bo­jan­čios prie­mo­nės – kal­ne­liai. Gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mo su me­ru me­tu ga­vus pa­kar­to­ti­nį aly­tiš­kių pra­šy­mą, prie šio klau­si­mo vėl bu­vo su­grįž­ta ir nu­spręs­ta eis­mą ri­bo­ti. Įsi­vaiz­duo­ki­te si­tu­a­ci­ją, kad va­sa­rą 23 va­lan­dą dar ne­bū­na vi­siš­kai su­te­mę, o eis­mas jau drau­džia­mas. Tai vi­siš­kas ab­sur­das“, – sa­kė S.Ja­nu­le­vi­čius.</p> <p>Jis ti­ki­no kal­bė­jęs ir su Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ku­rie už­tik­ri­no, kad po­li­ci­ja to­je zo­no­je daž­nai va­ži­nė­ja ir draus­mi­na jau­ni­mą dėl eis­mo tai­syk­lių ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, esą ne vie­nam jau­nuo­liui yra su­ra­šy­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai. Be to, te­ri­to­ri­ją ste­bi ir fil­ma­vi­mo ka­me­ros.</p> <p>„Ne­su­pran­tu, ką vei­kia mū­sų Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius, ku­ris at­sa­kin­gas už tai, kad to­kių pro­ble­mų ne­bū­tų. Jo spe­cia­lis­tai tu­rė­tų va­žiuo­ti ir ste­bė­ti, kas de­da­si, ir baus­ti, o ne nu­ei­ti leng­viau­siu ke­liu ir už­draus­ti“, – dės­tė ta­ry­bos na­rys.</p> <p>Kaip tei­gė Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė Eg­lė Ka­čins­kie­nė, Dai­nų slė­nis ir jo pri­ei­gos yra įtrauk­ti į Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus pat­ru­lių pat­ru­liavimo marš­ru­tą. Ati­tin­ka­mai pa­mai­nų me­tu tiek die­ną, tiek ir nak­tį pa­rei­gū­nai re­gu­lia­riai lan­ko­si nu­ro­dy­to­je vie­to­je ir ste­bi, ar nė­ra vyk­do­mi vie­šo­sios tvar­kos ar Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Pra­ne­ši­mų dėl ne­sau­gaus ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ir nau­jų me­tų pra­džio­je tė­ra vie­nas. Ta­čiau 2018 m. va­sa­ros se­zo­no me­tu (bir­že­lį–rug­pjū­tį) pra­ne­ši­mų dėl ne­sau­gaus ar chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, taip pat KET pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta 14 at­ve­jų, dėl triukš­mo – 5 at­ve­jai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-293"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547635965"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - Tre, 2019-16-01 - 12:52</p> </li> <a href="/comment/293#comment-293" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/293#comment-293" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano nuomone, - protingam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano nuomone, - protingam jaunimui visur gerai. Na, o chuliganaujantis jaunimas bėga iš Alytaus todėl, kad jiems neleidžiama mieste elgtis kaip jie nori, kur nori ir kada nori? Tegul bėga, - be jų Alytus gyvens tik kultūringiau ir gražiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=293" token="3aRCa6BXycQpy53HF9SrFkceFsP_Mb2oXrzdx72zmrc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-292"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547582473"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Buvus alytiškė</span> - Ant, 2019-15-01 - 22:01</p> </li> <a href="/comment/292#comment-292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/292#comment-292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip taip drauskim viską…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip taip drauskim viską jaunimui! Jaunimas yra blogis! Ir tada nustokit skųstis, kad Alytus miręs miestas. Jaunuoliai tik ir laukia kol galės pabėgti studijuoti/dirbti į kitus miestus/šalis. Patys padarėt Alytu nuobodžiu miestu ir dar klausiat “kur dingo žmonės?”.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=292" token="yyApQgYZEhCnVMv-9r6veEP8xajVfbxtq15zza72LVc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-291"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547569790"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Iš Kurorto</span> - Ant, 2019-15-01 - 18:29</p> </li> <a href="/comment/291#comment-291" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/291#comment-291" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš tik už apribojimą. Ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš tik už apribojimą. Ar neužtenka pabūti iki 23 valandos, pagaliau išmokite gerbti vietinių gyventojų teisę į ramų miegą naktį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=291" token="R57xSztpCUBkmJLUBE3ada_rcJmZzY894EfN1ZnJ9oM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-290"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547566350"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Joana</span> - Ant, 2019-15-01 - 17:32</p> </li> <a href="/comment/290#comment-290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/290#comment-290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuo Naujosios g.iki gyv.namu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuo Naujosios g.iki gyv.namu atstumas 20-30 m ir dsugiau,o Silo,Leliju ir Zemaites ir kitose nuosavu namu kvartu teritorijose 5 arba 3 metrai.gal yra skirtumas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=290" token="cl_VFC3dAji5nORol2aTt0gLdcKFUOhQRV_I3Gzs9eI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-289"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547566349"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Joana</span> - Ant, 2019-15-01 - 17:32</p> </li> <a href="/comment/289#comment-289" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/289#comment-289" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuo Naujosios g.iki gyv.namu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuo Naujosios g.iki gyv.namu atstumas 20-30 m ir dsugiau,o Silo,Leliju ir Zemaites ir kitose nuosavu namu kvartu teritorijose 5 arba 3 metrai.gal yra skirtumas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=289" token="lzhg42EKkVWI9E39zSblEk2a2kvKbFCDh-tZNsLthrE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-288"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547559691"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - Ant, 2019-15-01 - 15:41</p> </li> <a href="/comment/288#comment-288" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/288#comment-288" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vidai, kaip suprantu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vidai, kaip suprantu šiukšlinimas, triukšmavimas, mašinų "ralis" Dainų slėny jums normalu. Įdomu, kaip jūs elgiatės savo namuose? Gal, šeimai ilsintis, rėkalojat, garsiai klausotės muzikos? O gal namuose dar ir šiukšliadėže nesinaudojat ir viską metat kur papuola? Gėda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=288" token="o3aL2Ir0LHwDe4xUxhB1s11rgfukq99B1w6JTx28eSA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-287"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547558270"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vidas</span> - Ant, 2019-15-01 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/287#comment-287" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/287#comment-287" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvenu prie naujosios gatves…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvenu prie naujosios gatves, vasara vakarais ir naktim lb.didelis triukšmas, tai gal reikia rinkt parašus ir uždraust eisma.Žmones, ramybes ieskokit vienkiemiuose, o jaunimui leiskit važineti i gamtą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=287" token="5ud6yhfjCmMEcB42H_qFS7f7-0RCtyS6aiuF5O_aj2g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-286"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547547819"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Judėjimas - sveikata</span> - Ant, 2019-15-01 - 12:23</p> </li> <a href="/comment/286#comment-286" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/286#comment-286" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Virkauja, skundžiasi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Virkauja, skundžiasi jaunimėlis, kad nuvažiuoti negali į Dainų slėnį. Juokinga. Visi turit labai geras transporto priemones - dvi kojas, tai pirmyn. Atstumai Alytuje juokingi. Pasivaikščiojus sveikata pagėrės ir pajudėję, atplėšę užpakalius nuo minkštų mašinų sėdynių, gal jau nenorėsite ir kriokti ant viso kvartalo :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=286" token="QFRU6gmhuToF_LxmGEJBJxvDIozoXc2945GdtG0kgT0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=347&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="yZ1jcGtEKl83II29_rtBJ68g5HT8lu97SzxDhz3AxeI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Jan 2019 08:42:09 +0000 vyrredaktorius 347 at https://www.alytausnaujienos.lt