Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ap­lin­kos mi­nist­ras už­si­mo­jo įtei­sin­ti žve­jy­bą pa­sau­li­nia­me bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­kle esan­čia­me Žu­vin­te https://www.alytausnaujienos.lt/ap-lin-kos-mi-nist-ras-uz-si-mo-jo-itei-sin-ti-zve-jy-ba-pa-sau-li-nia-me-bios-fe-ros-re-zer-va-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (19)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13451" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13451) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/1.1.%20%C5%BDuvintas.JPG?itok=vUwde2qM" width="344" height="287" alt="Žuvintas" title="UNES­CO Pa­sau­li­nio bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klo da­li­mi nuo 2011-ųjų yra Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas. Li­mi­tuo­ta žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams bū­tų leis­ti­na Žu­vin­to eže­re, gam­ti­nia­me re­zer­va­te, ku­ris yra šio bios­fe­ros re­zer­va­to šer­di­nė zo­na. O jo­je pa­gal UNES­CO bios­fe­ros re­zer­va­tų tvar­ky­mo prin­ci­pus gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas yra ne­lei­džia­mas. Tad čia ne­leis­ti­na net li­mi­tuo­ta žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas yra ne­lei­džia­mas</h3> <p>Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to nuo­mo­ne, Sei­mo na­rio, ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos siū­lo­mi Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl leis­ti­nos li­mi­tuo­tos žve­jy­bos gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se vie­tos gy­ven­to­jams yra ne­su­de­ri­na­mi su bios­fe­ros re­zer­va­tų stei­gi­mo tiks­lais, prieš­ta­rau­ja na­cio­na­li­niams tei­sės ak­tams, tarp­tau­ti­nei prak­ti­kai ir Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mams Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jai UNES­CO.</p> <p>Šios or­ga­ni­za­ci­jos Pa­sau­li­nio bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klo da­li­mi nuo 2011-ųjų yra Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas. Pa­kei­tus mi­nė­tą įsta­ty­mą li­mi­tuo­ta žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams bū­tų leis­ti­na Žu­vin­to eže­re, gam­ti­nia­me re­zer­va­te, ku­ris yra šio bios­fe­ros re­zer­va­to šer­di­nė zo­na. O jo­je pa­gal UNES­CO bios­fe­ros re­zer­va­tų tvar­ky­mo prin­ci­pus gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas yra ne­lei­džia­mas. Tad čia ne­leis­ti­na net li­mi­tuo­ta žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams.</p> <p>UNES­CO „Žmo­gus ir bios­fe­ra“ pro­gra­mos na­cio­na­li­nio ko­or­di­na­to­riaus aka­de­mi­ko, pro­fe­so­riaus Vin­co Bū­dos tei­gi­mu, Žu­vin­tas yra vie­nin­te­lė Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja, pri­klau­san­ti UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klui, tad ir jo ap­sau­ga tu­ri bū­ti griež­tes­nė nei ki­tų re­zer­va­tų, o ap­sau­gos pa­kei­ti­mai tu­ri tu­rė­ti moks­li­nį pa­grin­dą.</p> <p>To­kią pro­fe­so­riaus min­tį pa­nau­do­jo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­tas, kreip­da­ma­sis į Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, ne­pri­tar­da­mas Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams.</p> <p>Sek­re­to­ria­tas pa­brė­žė, kad bet ko­kie Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to ap­sau­gos reg­la­men­to kei­ti­mai tu­ri bū­ti su­de­rin­ti su šio re­zer­va­to di­rek­ci­ja ir jos moks­li­ne kon­sul­ta­ci­ne ta­ry­ba, ku­rių kom­pe­ten­ci­ja yra spręs­ti ūki­nės veik­los drau­di­mų sus­pen­davimą ar at­šau­ki­mą.</p> <p> </p> <h3>„Plėš­rių­jų žu­vų gau­dy­mas Žu­vin­te kenk­ia eže­ro eko­sis­te­mai“</h3> <p>Lai­ki­nai ei­nan­tis vie­šo­sios įstai­gos Gam­tos pa­vel­do fon­do di­rek­to­riaus pa­rei­gas Ar­gau­das Stoš­kus sa­kė, kad K.Ma­žei­kos siū­lo­ma po­le­di­nė žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams, Žu­vin­to eže­re orien­tuo­ta į plėš­ri­ą­sias žu­vis, ga­li tu­rė­ti reikš­min­gos įta­kos van­dens tel­ki­nio eko­lo­gi­nei pu­siau­svy­rai, ku­ri glau­džiai su­si­ju­si su šių žu­vų bio­ma­sės da­li­mi tel­ki­ny­je. Juk plėš­rių­jų žu­vų san­ty­ki­nės bio­ma­sės su­ma­žė­ji­mas dėl žve­jy­bos daž­nai įvar­di­ja­mas kaip ga­li­ma eže­rų eko­lo­gi­nės būk­lės blo­gė­ji­mo prie­žas­tis, tarp to­kių eže­rų yra ir Žu­vin­tas.</p> <p>„Gam­tos ty­ri­mų cen­tras iš­ty­rė, kad ben­dra ly­de­kos da­lis vi­so­je Žu­vin­to eže­ro žu­vų bio­ma­sė­je 2003– 2012 me­tais su­ma­žė­jo nuo 11 iki 3,1 pro­cen­to, o tai liu­di­ja blo­gė­jan­čią si­tu­a­ci­ją. Sie­kiant iš­sau­go­ti Eu­ro­pos ben­dri­jos svar­bos van­de­nų bu­vei­nes ir taip už­tik­rin­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus Eu­ro­pos Są­jun­gai, Žu­vin­to eže­ro ir jo pa­kran­tės gam­tot­var­kos pla­ne nu­ma­ty­ta ma­žin­ti mė­gė­jiš­kos po­le­di­nės žve­jy­bos po­vei­kį Žu­vin­to eže­ro ly­de­kų po­pu­lia­ci­jai bei ge­rin­ti jų vei­si­mo­si są­ly­gas. Plėšriųjų žuvų gaudymas Žuvinte kenk­ia eže­ro eko­sis­te­mai“, – tvir­ti­no A.Stoš­kus.</p> <p>Jis ak­cen­ta­vo Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­tus re­zer­va­tų stei­gi­mo tiks­lus – už­tik­rin­ti na­tū­ra­lią gam­ti­nių pro­ce­sų ei­gą, iš­sau­go­ti ti­piš­ką ar­ba uni­ka­lų gam­ti­nį kraš­to­vaiz­dį, iš­sau­go­ti ver­tin­gas na­tū­ra­lias eko­sis­te­mas, bu­vei­nes, lau­ki­nių au­ga­lų, gry­bų ir gy­vū­nų rū­šių ge­no­fon­dą.</p> <p>A.Stoš­kaus pa­ste­bė­ji­mu, įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba Žu­vin­te ne­pa­dė­tų siek­ti šių tiks­lų.</p> <p> </p> <h3>Su kuo ne­su­de­ri­na­mas gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas?</h3> <p>Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių par­kų ir re­zer­va­tų aso­cia­ci­ja, ne­pri­tar­da­ma Sei­mo na­rio, ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos siū­lo­miems Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams, ku­riais bū­tų įtei­sin­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se, nu­ro­do, su kuo yra ne­su­de­ri­na­mas gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas šiuo­se re­zer­va­tuo­se.</p> <p>Ogi su vie­šai de­kla­ruo­ja­mu gam­ti­nių re­zer­va­tų ati­ti­ki­mu Tarp­tau­ti­nės gam­tos ap­sau­gos są­jun­gos ICUN sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ka­te­go­ri­joms. Lie­tu­vos gam­ti­niai re­zer­va­tai pri­ski­ria­mi to­kiai ka­te­go­ri­jai, ku­rio­je gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas, tarp jų ir žve­jy­ba, yra drau­džia­ma.</p> <p>Aso­cia­ci­jos at­sto­vai pa­brė­žia, kad Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mas gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se drau­džia ūki­nę ir ki­to­kią veik­lą, iš­sky­rus na­tū­ra­lių gam­ti­nių pro­ce­sų ei­gos ty­ri­mus ir ste­bė­ji­mus, pa­žeis­to gam­ti­nio kraš­to­vaiz­džio, eko­sis­te­mų bei ob­jek­tų, na­tū­ra­lių bu­vei­nių ir sau­go­mų rū­šių at­kū­ri­mą ir pa­lai­ky­mą, in­va­zi­nių rū­šių nai­ki­ni­mą.</p> <p> </p> <h3>Vy­riau­sy­bė nuo­sta­tus pa­kei­tė, nors jie prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams</h3> <p>Sei­mo na­rio, ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos pa­teik­ti Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl li­mi­tuo­tos žve­jy­bos gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se dar ne­pra­dė­ti svars­ty­ti Sei­me. Tai pa­tvir­ti­no Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to biu­ras.</p> <p>Ka­dan­gi Sei­mas pa­va­sa­ri­nę po­sė­džių se­si­ją jau bai­gė ir į juos rink­sis tik ru­de­nį, tik tuo­met ga­li pra­si­dė­ti ir šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų svars­ty­mas.</p> <p>Ta­čiau šį tre­čia­die­nį, lie­pos 1-ąją, vy­ku­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pri­tar­ta ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams. Šiuos pa­kei­ti­mus po­sė­dy­je trum­pai api­bū­di­no mi­nist­ras: „Kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti.“</p> <p>Nors Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tai ir pa­keis­ti, ta­čiau Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­ste­bė­ta, kad nei Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mas, nei Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mas ne­nu­ma­to žve­jy­bos gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se, kad ir vie­ti­niams gy­ven­to­jams.</p> <p>Va­di­na­si, pa­keis­ti re­zer­va­to nuo­sta­tai ga­li pra­dė­ti ga­lio­ti tik pa­kei­tus mi­nė­tus įsta­ty­mus.</p> <p>Ap­lin­kos mi­nist­ro ini­cia­ty­va Vy­riau­sy­bei pa­kei­tus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tus, ne­su­lau­kus rei­ka­lin­gų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, sku­bė­ta jam su­teik­ti po­li­ti­nį gin­klą ar­ba sal­dai­nį dar­bui su rin­kė­jais. Juk jis, kaip ma­ri­jam­po­lie­tis, Sei­mo na­riu iš­rink­tas Sū­du­vos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ap­iman­čio­je ir da­lį Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės, be­si­ri­bo­jan­čios su šiuo re­zer­va­tu. Kaip skel­bia­ma ša­lies ži­niask­lai­do­je, jis ir da­bar ke­ti­na kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą Sūduvos pietinėje apygar­doje, kuri apima dalį Marijampolės, Alytaus rajono savivaldybių ir Kalvarijos savival­dybę.</p> <p>Rezervato direkcija suskaičiavo, kad išskirtinės teisės žvejoti Žu­vinte gali tikėtis maždaug 870 šios rinkimų apygardos gyventojų. Beje, ne tik jie, nes užtenka žve­jy­bos sezono metu deklaruoti gyvenamąją vietą Žuvinto gamtinį rezervatą supančiame kaime, ir tokia galimybė įgyjama.</p> <p>Pats ap­lin­kos mi­nist­ras, de­kla­ruo­jan­tis sa­vo po­mė­gį žve­jo­ti, Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to kai­my­nys­tė­je, vie­na­me Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės kai­me tu­ri pa­do­va­no­tą so­dy­bą.</p> <p> </p> <h3>„Vertybių išsaugojimui žvejyba tikrai nereikalinga“</h3> <p>K.Ma­žei­kos prieš Vy­riau­sy­bės po­sė­dį pa­si­tei­ra­vus, ar Žuvinto biosferos rezervato nuostatų keitimas ne­su­si­jęs su tuo, kad pats yra ki­lęs iš Ma­ri­jam­po­lės, šia­me kraš­te iš­rink­tas Sei­mo na­riu, mi­nist­ras at­sa­kė: „Jei Vy­riau­sy­bė pri­tars at­nau­jin­tiems re­zer­va­to nuo­sta­tams, ga­lės žve­jo­ti tik kai­mų, be­si­ri­bo­jan­čių su re­zer­va­tu, gy­ven­to­jai, ku­rie ten yra de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Ne­be­liks dis­kri­mi­na­ci­nės nuo­sta­tos, kad tik vie­no ki­lo­met­ro spin­du­liu įsi­kū­rę gy­ven­to­jai tu­rė­jo tei­sę gau­ti žve­jy­bos lei­di­mą iš di­rek­ci­jos.“</p> <p>Mi­nist­ras tvir­ti­no, kad iki šiol vyk­da­vo ne­tei­sė­ta vie­tos gy­ven­to­jų žve­jy­ba: „Taip ir ne­pa­vy­ko ras­ti tei­si­nio pa­grin­do, ku­riuo bu­vo nu­sta­ty­ta vie­no ki­lo­met­ro spin­du­lio tai­syk­lė, ji tar­si bu­vo ne­ra­šy­ta. Vie­niems gy­ven­to­jams bu­vo ga­li­my­bė žve­jo­ti, nors jų kai­mas net ne­si­ri­bo­jo su re­zer­va­tu, bet yra vie­no ki­lo­met­ro spin­du­liu, o ku­rių ri­bo­ja­si, bet yra už vie­no ki­lo­met­ro spin­du­lio, kaž­ko­dėl drau­džia­ma. Da­bar nau­juo­se nuo­sta­tuo­se aiš­kiai ir kon­kre­čiai reg­la­men­tuo­ja­ma: vie­tos gy­ven­to­jai nuo gruo­džio iki va­sa­rio kar­tą per sa­vai­tę tu­rės tei­sę vyk­dy­ti po­le­di­nę žūk­lę.“</p> <p>Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio pa­si­tei­ra­vus, ar eg­zis­tuo­ja vie­no ki­lo­met­ro spin­du­lio tai­syk­lė no­rin­tiems žve­jo­ti Žu­vin­te vie­ti­niams gy­ven­to­jams, di­rek­to­rius pa­reiš­kė, kad patvirtintoje Žuvinto biosferos lankymo tvarkoje mumatyti kon­kretūs kaimai, kurių gyventojai gali žvejoti Žuvinte, tačiau ši tvarka ne visiškai atitinka įstatymus, reglamentuojančius veiklą rezervate: „Dabar rezervate turi galimybę žiemą žvejoti kelios dešimtys vietinių gyventojų, o pagal pakeistus nuostatus tai įgis keli šimtai, gal net ir tūkstantis.“</p> <p>Re­zer­va­to di­rek­to­riaus teigimu, lo­giš­kai ne­pa­aiš­ki­na­mos iš­skir­ti­nės tei­sės su­tei­ki­mas žve­jo­ti žie­mą vie­niems ir ne­su­tei­ki­mas ki­tiems vie­ti­niams gy­ven­to­jams grei­čiau kir­šins žmo­nes: „Pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­keis­tus re­zer­va­to nuo­sta­tus Laz­di­jų ra­jo­no Sal­ti­nin­kų kai­mą nuo gam­ti­nio re­zer­va­to ski­ria apie 80 met­rų, Aly­taus ra­jo­no Bam­bi­nin­kų kai­mą – apie 700 met­rų, Ve­re­bie­jų kai­mą – pus­an­tro ki­lo­met­ro tar­pai, ir jie jau už bor­to. Ar­ba Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės Dauk­šių gy­ven­to­jai ir­gi iš­mes­ti, nes tai mies­te­lis, nors ša­lia re­zer­va­to. Di­džio­ji da­lis tų iš­skir­ti­nę tei­sę tu­rin­čių kai­mų gy­ven­to­jų nė ne­gy­ve­na sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, to­dėl ap­lin­ky­bės, dėl ku­rių jiems siū­lo­ma žve­jy­ba, ne­pa­aiš­kin­tos. Ką kal­bė­ti apie to­liau gy­ve­nan­čius žve­jus mė­gė­jus, jie jaus ne­tei­sy­bę ir mums bus sun­ku tai pa­aiš­kin­ti. Kuo toliau, tuo daugiau rezervato lankytojų priekaištauja ne dėl to, kad jie negali pažvejoti, o todėl, jog, jų supratimu, kartais veid­mainiaujama, kad teritorija saugo­ma griežčiausiu režimu.“</p> <p>Dar prieš ketverius metus Aplin­kos ministerijos Teisės departa­mentas Žuvinto biosferos rezervato direkcijai išaiškino, kad leidimas žvejoti vietos gyvento­jams, dekla­ravusiems gyvenamąją vietą su Žuvinto ežeru besiribojan­čiuose kaimuose, yra mažai palankus ki­tiems Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių gyventojams, o pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teis­mą gyvenamosios vietos deklaravimas traktuojamas, kaip asmenų laisvės suvaržymas.</p> <p>A.Pra­nai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad Žu­vin­to eže­ro gam­tos ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mui žve­jy­ba tik­rai ne­rei­ka­lin­ga, tai drau­džia ne tik ga­lio­jan­tys Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų, Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įstatymai, bet riboja ir Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mas. Pas­ta­ra­ja­me nu­ro­do­ma, kad li­mi­tuo­ta žve­jy­ba vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je gali bū­ti organi­zuojama tik moks­linių žuvų ištek­lių ty­ri­mų pagrin­du, o to­kie ty­ri­mai Žu­vin­te ne­at­lik­ti nuo 2012-ųjų.</p> <p>Kaip sakė Žuvinto biosferos rezervato direktorius, žinant pas­tarų­jų tyrimų duomenis, tikėtina, kad mokslininkų išvados būtų nepalankios.</p> <p>Da­bar be­lie­ka lauk­ti, ar Sei­mas, svars­ty­da­mas veik­lą gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, pri­tars iš­anks­ti­niam ap­lin­kos mi­nist­ro su­ma­ny­mui, ar pa­liks žve­jų ne­lie­čia­mą pa­sau­li­nia­me bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­kle esan­tį Žu­vin­tą.</p> <p>  </p><p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Mazeika.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1604-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Mazeika.jpg" width="1701" height="1839" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/pranaitis1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1604-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/pranaitis1.jpg" width="1417" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37762" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885517"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 20:58</p> </li> <a href="/comment/37762#comment-37762" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37762#comment-37762" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37762" token="Q_24QK8mC2c1vqXNF5inlk5PvOqPIwErBtoPjzwM1U0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37704" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593864792"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kas?</span> - Šeš, 2020-07-04 - 15:13</p> </li> <a href="/comment/37704#comment-37704" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37704#comment-37704" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto valdyme savotiškas skandslų slopinimas per institucijas ir tai leidžia nesiskaityt su eiliniais alytiškiais per savivaldą rodo, veikia grupelės organizuotai ksip kgb blogiausių tradicijų tasa. Kurie ten taryboj galimai susiję ar parišti? Gi vietiniai gerai žino. Nes tokių ciniška elgsena už save kalba. Skandalų ir biojėgainės užkuliusiniai ypatumai rodo jų gan primityvų organizuotumą. Kur vos ne per visas institucijas pasiskirstę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37704" token="qnToa8Po08DewzXdxoI1MZwwb-g8TgX65VfbrV3vg_E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37653" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593852768"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gali</span> - Šeš, 2020-07-04 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/37653#comment-37653" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37653#comment-37653" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad suvokt, kas sugeba gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad suvokt, kas sugeba gali patys apskaičiuot biojėgainės kainą. Ir sulygint kur užkuliusį deris ir vis tiek paaiškės. Nors ir kaip slepia. Kažkur prieš metus regis kaip Alytaus teizmui permetė kompensavimo kainą tikslint, ten žiniasklaidoj vardijo apie 15 milijonų eurų. Nors manau reali vertė apie 8 milijonai. Tad bus palyginimui matyt, į kurią pusę vairuoja. Juo lab matot kaip teisėsauga gina miesto interesą. Žemės sklypų ir padangų gaisrų skandalai bliūkšta, o ne susodinti politrukėliai vis labiau išsidirbinėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37653" token="kEnsdR1L3f1Yz5_1NcJt2iv9HY4IAb0Lsqz4D7vfFB4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593850776"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - Šeš, 2020-07-04 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/37648#comment-37648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37648#comment-37648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai gal veterinoriai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai gal veterinoriai ir Česiulį su Vrubliausku apžiūri, juk išpjovus vis vien iš jų daugiau naudos būtų ne kaip dabar Alytui ir rajonui?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37648" token="oW2ET-PXrf4-gMAdULsFhWUOQi3HygwqecUscnR3ddw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37647" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593850540"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Šeš, 2020-07-04 - 11:15</p> </li> <a href="/comment/37647#comment-37647" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37647#comment-37647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Suvalkietis ir yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Suvalkietis ir yra suvalkietis norintis viską iš dzūkų atimti, kaip atėmė su Druskininkų nevalytais miesto ir sanatorijų vandenimis Nemuną,dar užveisdamas mašalais, nuo grybautojų Punios šilą , o dabar bandantis iškošti nuo žuvų ir Žuvinto ežerą! Gal geriau tą Šešupę, kuri vis vien ne upė, apleisti brakonieriais?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37647" token="sfN8Y8PD_k1pgRJGjmJPqaEMVhP-ss4ZRK6hnfhsi3g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37626" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593844854"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>lažybos</span> - Šeš, 2020-07-04 - 09:40</p> </li> <a href="/comment/37626#comment-37626" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37626#comment-37626" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl biojėgainės derybų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl biojėgainės derybų kuriems ir po kiek vietos ereliai verti? Ar susipiaus ir vieni su kitais pasidalins?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37626" token="7uhq3hAAXMj3loJ-5OFqcOGh7FuzID7woK3XQqdJZMM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37625" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593844702"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nuotykiai</span> - Šeš, 2020-07-04 - 09:38</p> </li> <a href="/comment/37625#comment-37625" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37625#comment-37625" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ministerio nuotykiai Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ministerio nuotykiai Alytuj. Su veterinoriaus išsilavinimu neturi ką paaiškint alytiškiams. Kodėl prieš kelis metus įeita blusinėt į Alytaus firmą užkastų atliekų ir nematyta problemų padangų perdirbimo įmonėj? Kur gal mačius, būt pavykę problemų išvengt? Vėl tyrimai dėl padangų gaisro tesias ir gal uodegų yra? Vėl dėl medelyno, aerodromo 100 ha ..- čia ir suvalkiečiai tokių kasnių riebumą supranta. O šis, kuriam ir sodybas dovanoja, ne prastesnis...Na ir per Lietuvą nerasi kito miesto, kur galima kvailint..Kiti, net ir Vilnius, neprisileidžia. Pasiunčia..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37625" token="lenjup4ccuGJzVwxCF62odRupqIfsek9wLg5FW-Pwus"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37622" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593843556"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howard</span> - Šeš, 2020-07-04 - 09:19</p> </li> <a href="/comment/37622#comment-37622" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37622#comment-37622" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ten ne Allison, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ten ne Allison, o čečeta, jaruševičius, jastremskas pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37622" token="yxfZr9Rqnfvw8MXXOXErSmEznQWfXiMRCPeUq2YWpOc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37611" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593839153"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Realybė</span> - Šeš, 2020-07-04 - 08:05</p> </li> <a href="/comment/37611#comment-37611" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37611#comment-37611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nerijaus Cesiulio draugas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nerijaus Cesiulio draugas ministeris! Laksto į Alytų vos ne kassavaitę nes neturi daugiau ką veikt Vilniuj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37611" token="XzemLmB6O6sJEXZpBvb643PFH9zoDDEfZ6-U4RlpnWU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37597" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593833014"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>problematiškumas</span> - Šeš, 2020-07-04 - 06:23</p> </li> <a href="/comment/37597#comment-37597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37597#comment-37597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal svarbumą Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal svarbumą Alytuj klausimas dėl biojėgainės šiuo metu pats svarbiausias. Nes 10 n milijoninės sumos lemia Alytaus ateitį. Todėl pagal įstatymus pagal atskaitingumą bendruomenei turi aiškint politikai, pagal viešinimą teismai nagrinėjantys, pagal patriotiškumą atkreipt dėmesį žiniasklaida. To reikalaut visuomenė. Bet visaip nukreipinėja dėmesį į menkniekius, kad nematyt ir neviešint. Rodo turim kaip kriminilizuotą valdymą po politika su institucijom pridengtą ir per tai alinamas miestas. Ištiesų užkulį šie reikalai jau seniai lemia Alytaus vystymą į blogėjančią pusę. Rinkimai užkuliusį praleidžiami tie, kad pridengt šias intrigas. Eliminuojami gebantys principingiau ir kompetentingiau dirbt miesto naudai. Ir šiuo metų užkuliusinės interesų grupės vieni kitus už gerklių paėmę. Kas ką perkas, apgaus, pakiš, pasinaudos...Tad belieka palinkėt jiems perkast vieni kitus.. Būten todėl valdyme matot, kaip tie sako. Iš 27 tarybos narių sudėjus visus pusė veino rimto tarybos nario nesigauna. Ir 10 pretenduojančių į seimą sudėjus pusės vieno rimto seimo nario nesigauna. Iš viso apie 50 alytiškių tik trečdalis rimtos visuomenės neprisidedančios prie miesto alinimo. Jie nelemia, kur lemia likus dauguma, kad tokios nesamonės Alytuj vyksta. Lemia rinkdami valdžias ir taip padeda bei kiti dirbdami savivaldoj ar per teisėsaugos ir kontroliuojančias institucijas kartu pasiekia, kad per tarybos sprendimus kaip 1990 metų gatvių metodais pribaiginėjamas miestas per besaikus praskolinimus, žemės sklypų likučių erzelynus, nuslėpimus dėl biojėgaibės ir panašiai. Po rinkimų kaip prasidės skolų gražinimai, bus dar linksmiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37597" token="dilwcWtfe4ykCHchI1Z3B2Xzl8_0gbRRj40P14OOVK0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37554" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816948"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:55</p> </li> <a href="/comment/37554#comment-37554" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37554#comment-37554" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37554" token="30UkVabCdDKMuCdyrTgqHzvwQOSAw66rk2XPrYWkDgI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37496" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593798461"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>veterinoriai</span> - Pen, 2020-07-03 - 20:47</p> </li> <a href="/comment/37496#comment-37496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37496#comment-37496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su veterinorių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su veterinorių išsilavinimais politikoj žmonės labai gerbia. Šiam ministeriui sodybas dovanoja. Kitiems žemes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37496" token="ney-lTX3SAaMkWyd6WMakKXzL_EFPVCD7JLCsvo47W8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37484" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593795319"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Marijiempolė</span> - Pen, 2020-07-03 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/37484#comment-37484" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37484#comment-37484" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Marijampolėj ministieris…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Marijampolėj ministieris užmušė girtas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37484" token="HjU-9Espse1CnwrYfPfXCcfDqcRFQ1Yb-aFKSzRA-e8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37472" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593790006"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>&gt;17:50 negirdi…</span> - Pen, 2020-07-03 - 18:26</p> </li> <a href="/comment/37472#comment-37472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37472#comment-37472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šitas 2020-07-03 - 17:50…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šitas 2020-07-03 - 17:50 dangsto kas realiai vyksta su Litesko. Jam ir kartu su juo reikalus besitvarkantiem naudinga, kad kuo mažiau alytiškių žinotų kas vyksta su Litesko milijonais. Cesiuli, Juonį, kas dar dalyvauja reguliuojant Litesko milijonus ? Kodėl nera oficialios derybines grupes del taikos sutarties su Litesko ? Viskas vyksta po kilimu slaptai ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37472" token="OdRP3bx5hVwYWzip_rcWRYJTi3kZpjDBnn_TsgNaEaw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37467" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593787859"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rašantiems ne į temą</span> - Pen, 2020-07-03 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/37467#comment-37467" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37467#comment-37467" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kai kalbi ne vietoje ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kai kalbi ne vietoje ir nelaiku, nereiktų tikėtis, kad tave išgirs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37467" token="mQk-g3K4gTKprR1525ZBNuk1euShZI8Q0JwQZhILrXs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37461" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593786126"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cesiuliui</span> - Pen, 2020-07-03 - 17:22</p> </li> <a href="/comment/37461#comment-37461" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37461#comment-37461" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keli Alytuj sprenimus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keli Alytuj sprenimus priiminejantys itakingi politikai susitare sudaryti TAIKOS SUTARTI SU LITESKO. Bus susitarta del milijonu - kiek moketi, kiek nemoketi. SPRENDIMUS DEL MILIJONU PRIIMINEJA KELI POLITIKAI - KURIE ? KODEL NERA SUDAROMA DERYBINE GRUPE DERETIS SU LITESKO KIEK MILIJONU MOKETI, KIEK NEMOKETI. Viskas vyksta neskaidriai po kilimu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37461" token="JxXq7hbyrvzWVg-aJz26Ruto7Ruuel3mLSsYczxBi-4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37460" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593785635"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>biojėgainė</span> - Pen, 2020-07-03 - 17:13</p> </li> <a href="/comment/37460#comment-37460" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37460#comment-37460" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Normalioj savivaldoj meras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Normalioj savivaldoj meras ir taryba klausimus dėl biojėgainės paviešintų bendruomenei. Nes orentacinės sumos prieš pusmetį į teismą paduodant aiškintis buvo apie 15 milijonų eurų. Tai didelės sumos ir miestui lems..Bet tylu, į kurią pusę juda, kokiom salygom...Viskas metama, kad nukreipt dėmesį į mažmožius. Nors užkuliusį vieni kitus stebi, deras ir matyt, konsensuso nepasiekia? Nors nuo to galimai priklauso daug likimų Alytuj. Juolab šilumos tinklai įmonės vadovo ir valdybose po nepriklausomais dalis ne prasti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37460" token="P8Rf4M-Qm9B-QrKTM2rDuqeupLZduLptuISZ9UAQSt8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37446" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593781963"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vidas</span> - Pen, 2020-07-03 - 16:12</p> </li> <a href="/comment/37446#comment-37446" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37446#comment-37446" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paklausiu ne į temą. Kiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paklausiu ne į temą. Kiek Litesko žalos milijonų prašo iš Alytaus savivaldybės ? Kiek žmonių iš savivaldybės nuspęs kiek mokėti milijonų, kiek nemokėti ? Cesiulis, Juonys, Krasnickas ir kas dar konkrečiai nuspręs, kad reikia pasirašyti taikos sutartį ? Kaip sudėlios milijonus ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37446" token="F11SqUcsoA5K1Sr2qwNIEfkr2QfapQGjKKcGURUxKVA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37445" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593781874"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ką</span> - Pen, 2020-07-03 - 16:11</p> </li> <a href="/comment/37445#comment-37445" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37445#comment-37445" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką padarysi? Kartu su rajono…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką padarysi? Kartu su rajono meru veterinoriai. Reiįkia gerai sutaria ir geras rezultatas gimsta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37445" token="fCOU0ZSA1IrDGwc_WBNldwLOXPOpxzX9lWLgQ1WOutM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1604&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b371I65HOwefo9fZLAqY4s7py3WVQGmWl1luyR3ZMC4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jul 2020 12:24:33 +0000 vyrredaktorius 1604 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­ja ig­no­ruo­ja mi­nis­te­ri­ją, šios krei­pi­ma­sis pa­sie­kė Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-ja-ig-no-ruo-ja-mi-nis-te-ri-ja-sios-krei-pi-ma-sis-pa-sie-ke-ge-ne-ra-li-ne-pro <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (33)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13451" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13451) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/IMG_8464.jpg?itok=RSv9vGoo" width="344" height="287" alt="Danutė Remeikienė" title="Švietimo, mokslo ir sporto mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl Alytaus ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo skir­ti Danutę Remeikienę lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Grį­žo po be­veik me­tus tru­ku­sio ne­dar­bin­gu­mo ir pra­dė­jo va­do­vau­ti lai­ki­nai</h2> <p>D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jai dvi po pen­ke­rius me­tus tru­ku­sias ka­den­ci­jas va­do­va­vo nuo 2008-ųjų.</p> <p>2018-ųjų pa­va­sa­rį vy­ku­sia­me ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ji vie­nin­te­lė sie­kė va­do­vau­ti šiai švie­ti­mo įstai­gai dar pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ir kon­kur­są lai­mė­jo. Spren­di­mą dėl R.Re­mei­kie­nės tin­ka­mu­mo to­liau va­do­vau­ti ko­le­gi­jai pri­ėmė jos aka­de­mi­nė taryba, o ko­le­gi­jos ta­ry­ba nusprendė ją išrinkti direktore.</p> <p>Ta­čiau ko­le­gi­jai va­do­vau­ti tre­čią ka­den­ci­ją iš ei­lės su­truk­dė tuo­me­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nu­ro­džiu­si, kad pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl D.Re­mei­kie­nės iš­rin­ki­mo Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai ka­den­ci­jai iš eilės.</p> <p>Nors ko­le­gi­ja iš­rin­ki­mą ban­dė mo­ty­vuo­ti, kad ji, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai, ta­čiau Aly­taus apylinkės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė D.Re­mei­kie­nei ne­pa­lan­kų spren­di­mą.</p> <p>Pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mai, ku­riais va­do­vau­jan­tis ji bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re.</p> <p>To­kį spren­di­mą teis­mas pri­ėmė at­si­žvelg­da­mas į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rin­ki­mų tvar­ką bei Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad, net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus pri­va­lu lai­ky­tis.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­ja vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, bet ir čia ne­pa­vy­ko lai­mė­ti. Pa­lik­ta ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teismo Aly­taus rū­mų spren­di­mo da­lis dėl ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tų ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mų iš­ren­kant D.Re­mei­kie­nę Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai penkerių metų ka­den­ci­jai iš ei­lės.</p> <p>Ka­dan­gi to­kia Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pri­ėmi­mo die­ną, D.Re­mei­kie­nė iš Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų tu­rė­jo bū­ti at­leis­ta per­nykš­tės ge­gu­žės vi­du­ry­je. Ta­čiau ji ne­dar­bin­gu­mą įgi­jo prieš pat Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties pri­ėmi­mą.</p> <p>Ko­le­gi­ja šio teis­mo nu­tar­tį du kar­tus skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, bet abu kar­tus jos skun­dus at­si­sa­ky­ta pri­im­ti.</p> <p>Po ne­dar­bin­gu­mo D.Re­mei­kie­nė į dar­bą grį­žo be­veik po me­tų – šie­me­tės ge­gu­žės pra­džio­je. Ta­da ir tu­rė­jo bū­ti įvyk­dy­tas teis­mo spren­di­mas at­leis­ti ją iš Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų.</p> <p>Ta­čiau ko­le­gi­jos ta­ry­bos, ku­rios pir­mi­nin­kas yra Vil­niu­je re­gist­ruo­tos, Aly­tu­je pa­da­li­nį tu­rin­čios in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spren­di­mais už­si­i­man­čios ben­dro­vės ATEA re­gio­ni­nių pro­jek­tų va­do­vas Al­gir­das Kli­ma­vi­čius, ko­vo pra­džio­je pri­im­tu nu­ta­ri­mu jai pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas, iki įvyks nau­jas di­rek­to­riaus kon­kur­sas.</p> <p>D.Re­mei­kie­nė ko­le­gi­jo­je taip pat li­ko dirb­ti pu­se eta­to mar­ke­tin­go dės­ty­to­ja. Tad jai, kaip šio da­ly­ko dės­ty­to­jai, pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.</p> <h2>Ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo</h2> <p>Į Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mą D.Re­mei­kie­nę skir­ti lai­ki­ną­ja šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­re su­re­a­ga­vo Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.</p> <p>Jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius in­for­ma­vo, jog, kaip nu­ma­to Aly­taus ko­le­gi­jos sta­tu­tas, ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas jam ne­sant pa­pras­tai ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas aka­de­mi­nei veik­lai ar­ba pa­skir­tas aka­de­mi­nio pa­da­li­nio va­do­vas.</p> <p>Nu­ro­dė, kad 2018-ai­siais Aly­taus ko­le­gi­jo­je at­lie­kant au­di­tą bu­vo ras­ta la­bai daug bu­vu­sios va­do­vės D.Re­mei­kie­nės dar­bo pa­žei­di­mų, o per­nai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pri­pa­ži­nu­si, kad D.Re­mei­kie­nė nau­do­jo­si pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei įstai­gos fi­nan­si­niais iš­tek­liais ne tar­ny­bos tiks­lams ir to­kiais veiks­mais pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­tymo nuo­sta­tas.</p> <p>At­si­žvel­giant į šiuos fak­tus, taip pat ir į by­los dėl ne­tei­sė­to D.Re­mei­kie­nės pa­sky­ri­mo ko­le­gi­jos di­rek­to­re tre­čiai ka­den­ci­jai iš ei­lės nu­tar­tį, mi­nis­te­ri­jai iš­ki­lo di­de­lių abe­jo­nių dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mo tin­ka­mu­mo ir skaid­ru­mo skir­ti ją lai­ki­nai at­lik­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bą dėl to­kio spren­di­mo pa­aiš­ki­ni­mo, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo.</p> <h2>„Tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie ke­lia ne­ri­mą“</h2> <p>Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je kreip­ta­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Pra­šo­ma iš­tir­ti, ar, for­muo­jant Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nus ir šiems pri­imant spren­di­mus, ne­bu­vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai bei vie­ša­sis in­te­re­sas.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­ju me­tu gau­na daug skun­dų iš Aly­taus ko­le­gi­jos dar­buo­to­jų, aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų dėl su­si­klos­čiu­sios ne­ei­li­nės si­tu­a­ci­jos ko­le­gi­jo­je.</p> <p>Skun­duo­se pra­ne­ša­ma apie ne­pa­lan­kią at­mo­sfe­rą stu­di­joms, moks­li­nei veik­lai ir dar­bui, su­pras­tė­ju­sią stu­di­jų ko­ky­bę, aka­de­mi­nės eti­kos prin­ci­pų ne­si­lai­ky­mą, in­for­ma­ci­jos sto­ką apie pri­im­tus spren­di­mus bei val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus ne­si­lai­kant įsta­ty­mų ir juos įgy­ven­di­nan­čių tei­sės ak­tų, ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus tarp lai­ki­nai di­rek­to­riaus funk­ci­jas at­lie­kan­čios D.Re­mei­kie­nės ir ki­tų as­me­nų, ku­rių veik­la sie­ja­ma su Aly­taus ko­le­gi­ja.</p> <p>Taip pat skun­duo­se nu­ro­do­ma, kad ne­tei­sė­tai vy­ko da­bar­ti­nio ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ros, o ne­tei­sė­tai vei­kian­ti ši ta­ry­ba pri­imi­nė­jo spren­di­mus, ku­rie tu­rė­jo įta­kos vi­sai vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos veik­lai.</p> <p>Ka­dan­gi ko­le­gi­jos ta­ry­ba su mi­nis­te­ri­ja ne­ben­dra­dar­biau­ja, į pra­šy­mus at­šauk­ti ne­tei­sė­tus spren­di­mus ne­re­a­guo­ja, dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos veiks­mų ir ki­tų mi­nė­tų ap­lin­ky­bių nu­spręs­ta kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.</p> <p>„Tu­ri­me už­tik­rin­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą, tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rie ke­lia ne­ri­mą ben­druo­me­nei, taip pat ir mums“, – sa­ko švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius.</p> <p>Kolegijos tarybos pirmi­ninko A.Klimavičiaus pasi­teiravus, kaip jis vertina ministerijos kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą ir jame išdėstytus argumentus, pareiškė: „Ten yra daug netikslumų, bet nenoriu komentuoti.“</p> <h2>Pa­vo­jus vyk­sian­čiam di­rek­to­riaus kon­kur­sui</h2> <p>Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je per­da­vė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai.</p> <p>Ši tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, koks bus to­les­nis nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas: ar mi­nis­te­ri­jos krei­pi­ma­sis bus nag­ri­nė­ja­mas pro­ku­ra­tū­ro­je, ar per­duo­da­mas nag­ri­nė­ti pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, ne­at­mes­ti­na, kad tai pa­čiai Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai.</p> <p>Jei bū­tų pri­pa­žin­tos ne­tei­sė­tai vyk­dy­tos ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ros, iš­ky­la pa­vo­jus vyk­sian­čiam nau­jam ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sui, nes jo va­do­vau­ja­ma ta­ry­ba pa­tvir­ti­no di­rek­to­riaus rin­ki­mų ir sky­ri­mo tvar­kos ap­ra­šą, ši ta­ry­ba pri­ims le­mia­mą spren­di­mą dėl nau­jai iš­rink­to di­rek­to­riaus.</p> <p>Prieš tai ko­le­gi­jos aka­de­mi­nė ta­ry­ba, va­do­vau­ja­ma In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros lek­to­rės Da­nu­tės Ba­ra­vy­kie­nės, tu­ri pa­reikš­ti ofi­cia­lią nuo­mo­nę dėl pre­ten­den­tų į ko­le­gi­jos di­rek­to­rius.</p> <p>Bir­že­lio 30-oji bu­vo pas­ku­ti­nė die­na pa­teik­ti do­ku­men­tus as­me­nims, ke­ti­nan­tiems da­ly­vau­ti Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se. To­kį no­rą yra pa­reiš­kę du as­me­nys.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_8464_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1598-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_8464_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37767" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885607"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 21:00</p> </li> <a href="/comment/37767#comment-37767" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37767#comment-37767" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37767" token="OVe5Eqau3_onL4FkbuElDDKZKAfnzc4m-V3wm9NSx1o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37691" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593863438"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 14:50</p> </li> <a href="/comment/37691#comment-37691" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37691#comment-37691" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Allison, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Allison, o čečeta, jaruševičius, jastremskas, prienu torpeda pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37691" token="natwJvTsNTlViLcfL4ThKc0lHdEUeKlQtbO_1kosZME"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37548" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816810"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:53</p> </li> <a href="/comment/37548#comment-37548" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37548#comment-37548" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37548" token="flINVaHG22QY8wM4cEHLQCIvnJmvxe9f0LBNo2fvlVg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37431" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593775981"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>raginimas</span> - Pen, 2020-07-03 - 14:33</p> </li> <a href="/comment/37431#comment-37431" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37431#comment-37431" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Likusios Alytaus valstybinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Likusios Alytaus valstybinės ir savivaldybės įstaigos, kaip ir kolegijos pavyzdžiu, nesitaikstykit su vietos persipynusių klanų intrigom. Nes į gerą neatves ir reikės vaduotis, jei norėsit išgyvent. Nes Alytus be šių stagnacinių klanų gali ir gerai vystytis. Reikia apsivalyt nuo jų per visus lygius. Kitų išeičių išgyvent Alytus neturi. Ar jų intrigos ir miestui be šansų, ar miestas valos nuo jų ir stoja į sėkmingą vystymą. Neslėpsim, per tarybą šiandien vinis reikalai dėl biojėgainės. Jie lemia...Ten užkuliusį jie vieni kitus stipriai paėmę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37431" token="b2Vb5VehQ1LnCrT6aWlbOvRRsacxLflRWMc5YPPdUPE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593775479"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>&gt;&gt; cirkas 13:19</span> - Pen, 2020-07-03 - 14:24</p> </li> <a href="/comment/37430#comment-37430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37430#comment-37430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">laikas tau ir tavo kitiem …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>laikas tau ir tavo kitiem cirkininkam susirink manatkes ir atsistatydint, nes tokio cirko ir tokio dugno niekada iki dabar nebuvo. Čia apie Cesiulius, Jarušus, Čečetas, Klėgerius, Jučius, Torpedas ir kitus cirkininkus. Laikas pas gydytojus tokiem</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37430" token="vPWhEoGVZxSv9we6SyOehgAoHvOqzXSnjTxxxxZRu1Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37426" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593774363"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>prabilo</span> - Pen, 2020-07-03 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/37426#comment-37426" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37426#comment-37426" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau keli Alytaus miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau keli Alytaus miesto tarybos nariai pastebi. Keliems jų kolegoms taryboj jau reikia psichiatrų. Ir dauguma alytiškių žino kam. Kaip ir tie keli tai žino.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37426" token="wpz13v-FbOFfHhxhMCWIZpIlmoZpxR007QXZIUUuaY4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593771572"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cirkas</span> - Pen, 2020-07-03 - 13:19</p> </li> <a href="/comment/37416#comment-37416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37416#comment-37416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia beveik visi komentarai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia beveik visi komentarai tokio Alytaus juokdario. Šitas visų galų meistras, statybininkas ir čia, pasirodo, "specas - žinovas" :) :) :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37416" token="BVOtA-NTpEzdeAx05mFU6-fE1dU0xT1dt0_HkchLd28"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37390" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593761974"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomi</span> - Pen, 2020-07-03 - 10:39</p> </li> <a href="/comment/37390#comment-37390" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37390#comment-37390" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai įdomi dalies Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai įdomi dalies Alytuj per savivaldą ciniškas požiūris. Kad per metus praskolintas biudžetas 6 milijonai imituojant reformas, kaip. Gretima Alytaus rajono ir kitos savivaldybės sugeba nesiskolijusios išsilaikyt. Padarę reformas stengias į ateitį paskolų nwdidint. Nes žino, bus sunku atiduot. Reiškia ir kolegijoj, jei ši bylinėjantis išnaudojo nemažai lėšų, reiškia kolegijai mažiau liko atlyginimams ir panašiai. Ir aišku po rinkimų visiems vietos ten neužteks. Kaip ir savivaldybės sistemoj kur po kelių mėnesių gražint 5 milijonus eurus trumpalaikių paskolų nuo viso miesto kailių, čia tai nepateisinama. Kad saujelė prataško ant perteklinių etatų išpūstų atlyginimų, atostoginių, reformų iš 29 narių išsidirbinėjimus...Trumpiau ką rinkos - tuo ir lepinasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37390" token="66ubs7jhjBI37ovsJfSjEGW__XxMRz_YVC4eVl9xzUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37243" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593706122"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vaizdas</span> - Ket, 2020-07-02 - 19:08</p> </li> <a href="/comment/37243#comment-37243" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37243#comment-37243" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad Alytuj po politika mano,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad Alytuj po politika mano, kad per teisėsaugą nusislopinus žemės sklypų ar padangų gaisro bei kitas situacijas gali išsidirbinėt, naiviai klysta. Nes po rinkimų eis kaip iš pypkės. Nesuskubs vietiniai, Vilniaus jsu išsiaiškinę. Tik bangos reikia. Kurios jau kyla. Pertvarkos vsd, policijos departamente...Kolegos dėl vietos po saule prasnaust nesiruošia kur kiti prasnaudžia. Visur aštrėjanti konkurencija. O ir Alytuj užkuliusinė pusė žiaurėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37243" token="xVKm8aIswHNZ2B6KgFyqFXAR_2v3o14zc2POQFpbrlg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37237" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593704293"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kolegijos darb…</span> - Ket, 2020-07-02 - 18:38</p> </li> <a href="/comment/37237#comment-37237" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37237#comment-37237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">....jei dirbate daug metų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>....jei dirbate daug metų, turėtumėt mokėti rašyti be klaidų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37237" token="0KDFHB9f_qwSG88E5SGny6Op6gqghYhUBOZasmulRrk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593703954"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vaizdelis</span> - Ket, 2020-07-02 - 18:32</p> </li> <a href="/comment/37236#comment-37236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37236#comment-37236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Virš po metų ne koks…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Virš po metų ne koks vaizdelis iš 27 tarybos narių. Nėra net ko išskirt ir norint pagirt už rimtą darbą žmonėms. O kiek reklaminas tik intrigos ir nesibaigiantys erzelynai. Ir kitaip nenusimato. Vienok ir alytiškių kantrybė senka. Nėra ta masė, kurią kaip nori politikai kvailina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37236" token="hIu2ZMPZam-8i-ZMxJsWp1owbkobRO_Vnz0EHZTQiTg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37235" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593703431"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ale</span> - Ket, 2020-07-02 - 18:23</p> </li> <a href="/comment/37235#comment-37235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37235#comment-37235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gryžk į Prienus ir ten…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gryžk į Prienus ir ten sklaidykis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37235" token="DyoMTbVHO2m5f2IQCKZXenp5HNp9-F6gWc9OmmDbUvw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37229" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593702159"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>19-tam</span> - Ket, 2020-07-02 - 18:02</p> </li> <a href="/comment/37229#comment-37229" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37229#comment-37229" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai jus nusimeskit kaukes,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai jus nusimeskit kaukes, bet tikriausiai geda jums... Ko neivardinat ale 'kaltu'? Zinot, kad reiktu atsakyt uz šmeižtą. Tik pasislepe juodinti galit... Kazin kiek ilgai, gal vistik Tiesa ir jus pasieks. Kiek galit is padoriu zmoniu ir ministerijos tyciotis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37229" token="d4QL0YOzDoEUUtxHzz13f0ibUTcfN9J-_Bmt8FDLRmg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37226" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593700710"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>žiūrėkit</span> - Ket, 2020-07-02 - 17:38</p> </li> <a href="/comment/37226#comment-37226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37226#comment-37226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik neseniai prieš virš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik neseniai prieš virš pusmečio pati kolegija savo vadove rinkos į miesto tarybą. Kiti vargu? Dabar kas dedas iš kolegijos pusės gan rimti gausūs skundai ir gilesniuose reikaluose. Ne tik su šia. Viena valdiška įstaiga bunda. Kunkuliuoja. Kitose panašiai, bet daugiau mažiau ir įtampos. Net ir per teisėsaugos institucijas. Kur retų atvejų pasekmės net į viešą vietinę žiniasklaidą prasiskverbia. Miesto taryboj atvirai viešom interpeliacijom pasimėtė ir momente patys pervargo. Bet vėl kils...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37226" token="w38K42SnEFbb5CdyUExD8Ak9_ynN8Kx-WlbrssFKdn0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37218" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593699067"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Atsakymas psia…</span> - Ket, 2020-07-02 - 17:11</p> </li> <a href="/comment/37218#comment-37218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37218#comment-37218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nusimeskite savo kaukias nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nusimeskite savo kaukias nuo nudelbtų savo akių nerimstančios INGOS,nes išaus diena kai teks gailėtis dėl savo elgesio juodinant kolegijos vadovą,įtraukiant į negarbingą žaidimą jaunus lektorius,studentų atstovybės narius.JŪS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37218" token="eqEF-MmhlOpnWSPJ2oC7SGdCdadpqsEdFjYu_ZGlmoc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37213" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593695611"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patarimas</span> - Ket, 2020-07-02 - 16:13</p> </li> <a href="/comment/37213#comment-37213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37213#comment-37213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad alytiškiai nesigadintų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad alytiškiai nesigadintų dar labiau karmų už savo rinktų fiasko, nueikite į tarybos posėdį. Ten atsipalaiduokit ir pajuskit savo rinktų tarybos narių psichines būsenas. Daugiau 10 minučių būt tam tinkamai psicholgiškai nepasiruošus nebūkit. Ir tai išėję įkvėpkit ir iškvėpkit visas posėdžio emocijas sukaupę. Nes nepadarę ligų gausit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37213" token="Q5Gtfo29D9nSAJaJ2rPwECjwvIymhkdtXtizDUGwj_k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37188" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593684636"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dėsniai</span> - Ket, 2020-07-02 - 13:10</p> </li> <a href="/comment/37188#comment-37188" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37188#comment-37188" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gamtos dėsniai negailestingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gamtos dėsniai negailestingi. Kaip neatsakingai rinkos tarybą, taip atgal gryžta. Taryboj vieni prieš kitus interpeliacijom ir intrigom, kas ką pakiš pasinaudodami. Taip per jų atstovaujamus kolektyvus ir į apačias...per rinkėjus ir kitur kur pasiekia. Čia tik apšilimas prieš po rinkimų. Institucijos šlifuojas ruošiantis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37188" token="LqHn8M7V6DdPUPuNi_EBeX4ZzcQni2EypUIhhUtoslc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37183" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593683051"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>labai</span> - Ket, 2020-07-02 - 12:44</p> </li> <a href="/comment/37183#comment-37183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37183#comment-37183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai šauniai gryžta taip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai šauniai gryžta taip nuo alytiškių kailių nuvynioti pinigai. Jei ši vos ne metas nedarbingume, reiškia rimti nervai. Ir dar kiek vaistams reikės. Ir ne jei vienai Alytuj. Iš foto kaip paklaikusiom akutėm. O taryboj tokios ne pas ją vieną. Yra žiauresnių atvejų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37183" token="aQlteoihReXSR3aYfxTpU6bfPCHyal5vRF1XycxsUyE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37182" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593682948"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>11 komentarui…</span> - Ket, 2020-07-02 - 12:42</p> </li> <a href="/comment/37182#comment-37182" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37182#comment-37182" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar meluoti, kurti intrigas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar meluoti, kurti intrigas, smeizti, apsistatyti pataikunais, nuvaryti istaiga iki plintuso lygio, svaistyti lesas yra lyderio bruozai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37182" token="LH-BqZ2Z4Nfdh03Rfxk-E1Gq5HaJbbEQOD8p2sQcI6U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37181" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593682833"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>.......</span> - Ket, 2020-07-02 - 12:40</p> </li> <a href="/comment/37181#comment-37181" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37181#comment-37181" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gėda, seniai šiai poniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gėda, seniai šiai poniai reikėjo padėti tarybos nario mandatą. Gėdos nebėra. Jos dėka Alytaus kolegijai bus pabaiga. Galvokite miesto mere link ko visa tai eina. Jūs esate atsakingas taop pat, nes buvote pavaduotoju šios ponios Remeikienės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37181" token="RntRB1OT_F_i7rJaGhd-c5xZ6FIJWBhUjXEg8FynTxY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1598&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WmXwSiz66VOp2SHn5eaFJnUPEhDuGljTrgFwWcKXr28"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 Jul 2020 07:05:14 +0000 vyrredaktorius 1598 at https://www.alytausnaujienos.lt Nau­jas įra­šas aikš­tės is­to­ri­jo­je https://www.alytausnaujienos.lt/nau-jas-ira-sas-aiks-tes-ri-jo-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Al­gir­das Ja­ku­lis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13451" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13451) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Jakulis.jpg?itok=ppkJBKYh" width="344" height="287" alt="A. Jakulis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>To­kį po­rei­kį grįž­ti prie jau­nys­tė­je ne­at­si­vers­to kū­ri­nio pa­ska­ti­no kiek ne­įpras­tas, bet per pa­sau­lį ma­lo­niai nu­skam­bė­jęs kul­tū­ri­nis įvy­kis – ma­no gim­to­jo­je Za­na­vy­ki­jo­je ati­deng­tas pa­min­klas ro­ma­nui „Ru­giuo­se prie be­dug­nės“.</p> <p>Vaiz­din­ga­me Ša­kių ra­jo­no pa­kraš­ty­je, ant sta­taus Ne­mu­no šlai­to, ša­lia mū­sų dar ma­žai at­ras­tų, bet Ker­na­vei ne ką nu­si­lei­džian­čių Su­dar­go pi­lia­kal­nių, įkur­din­ta uni­ka­li me­ni­nin­ko Ne­ri­jaus Er­mi­no skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja. Dėl ori­gi­na­laus su­ma­ny­mo ši ge­ra ži­nia nu­vil­ni­jo per pa­sau­lio ži­niask­lai­dą.</p> <p>Ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jas ir šis jo ro­ma­nas Su­dar­ge pa­gerb­ti ne at­si­tik­ti­nai – iš šio mies­te­lio yra ki­lęs Dž.D.Se­lin­dže­rio pro­se­ne­lis, Lie­tu­vos žy­das. Ypač džiu­gu, kad idė­ja pa­gerb­ti vie­ną gar­siau­sių pa­sau­lio ro­ma­nų įgy­ven­din­ta sa­vo gim­ti­nę my­lin­čių, kū­ry­bin­gų žmo­nių už pri­va­čias lė­šas.</p> <p>Pa­sak vie­no iš idė­jos au­to­rių, te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio, bū­re­liui drau­gų su­ma­ny­mas įam­žin­ti ro­ma­ną ki­lo prieš tre­je­tą me­tų. Gink­die, ne­ma­nau ly­gin­tis su tais kū­ry­bin­gais žmo­nė­mis, tik la­bai įdo­mus su­ta­pi­mas, jog prieš tre­je­tą me­tų ma­no gal­vo­je su­kir­bė­jo pa­na­ši idė­ja.</p> <p>O bu­vo taip. Per TV pa­žiū­rė­jau la­bai įdo­mią lai­dą apie lie­tu­vių kil­mės ame­ri­kie­čių ak­to­rę Ru­tą Lee. Jau prieš tai ži­no­jau, jog ši Ka­na­do­je gi­mu­si ak­to­rė įvai­riuo­se JAV fil­muo­se, te­le­vi­zi­jų lai­do­se ir se­ria­luo­se iš vi­so yra su­kū­ru­si apie 100 vaid­me­nų, bet tik­ru did­vy­riš­ku­mu ir ste­buk­lu ga­li­ma lai­ky­ti jos pa­stan­gas į Si­bi­rą iš Dau­gų iš­trem­tą sa­vo mo­čiu­tę iš­trauk­ti iš ka­tor­gos ir iš­si­vež­ti į JAV.</p> <p>Tai jai pa­vy­ko po tie­sio­gi­nio po­kal­bio te­le­fo­nu su tuo­me­ti­niu TSKP CK pir­muo­ju sek­re­to­riu­mi Ni­ki­ta Chruš­čio­vu. Už ak­to­ri­nius nuo­pel­nus 2006 me­tų spa­lį R.Lee su­teik­ta žvaigž­dė Ho­li­vu­do šlo­vės alė­jo­je.</p> <p>Tai­gi, dar bū­da­mas afek­to bū­se­no­je, tuo­me­ti­niam Dau­gų se­niū­nui Vy­dui Rau­do­niui iš­siun­čiau to­kį el. laiš­ke­lį: „TV ek­ra­ne pa­žiū­rė­jau lai­dą apie Ru­tą Lee ir gal­von šo­vė tru­pu­tį avan­tiū­riš­ka, bet, ma­nau, vi­suo­me­niš­kai nau­din­ga idė­ja, ku­rią ge­riau­siai įgy­ven­din­ti ga­lė­tu­mėt Jūs. Man re­gis, gar­siai nu­skam­bė­tu­me pa­sau­ly­je ar bent jau Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, jei Dau­guo­se gra­žio­je vie­to­je at­si­ras­tų vie­tos Ru­tos Lee Ho­li­vu­de šlo­vės alė­jo­je esan­čios žvaigž­dės ko­pi­jai.</p> <p>Tū­lui ame­ri­ko­nui ne­la­bai bū­tų svar­bu, kad Ru­ta gi­mu­si Ka­na­do­je, svar­bu, jog kaž­ko­kia­me pa­sau­lio už­kam­py­je taip pa­gerb­ta JŲ žvaigž­dė. Čia pa­na­šiai kaip su Fran­ku Zap­pa Vil­niu­je, tik mes pa­de­monst­ruo­tu­me, kad dzū­kams rū­pi ir jie ger­bia vi­sus, ku­rie net ir plo­no­mis gi­jo­mis su­si­ję su mū­sų kraš­tu. Ki­ta ver­tus, tai bū­tų ir pa­dė­ka Ru­tai Lee už lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mą ir jos at­kak­lu­mą, iš­trau­kiant sa­vo mo­čiu­tę iš Si­bi­ro.</p> <p>Ma­nau, ge­riau­siai bū­tų šį su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti dar Ru­tai Lee gy­vai esant, kad ir ji ga­lė­tų at­vyk­ti į sa­vo pa­ger­bi­mą, o svar­biau­sia – man re­gis, ji pa­ti ne­men­kai pa­si­steng­tų, jog šis įvy­kis pla­čiai nu­skam­bė­tų ir JAV.</p> <p>Su­pra­tin­ges­ni Aly­taus ir Dau­gų ver­sli­nin­kai gal ne­pa­gai­lė­tų ko­kio cen­tu­ko pro­jek­tą įgy­ven­din­ti, nes to­kia eg­zo­ti­ka pro­vin­ci­jo­je, ti­kė­ki­mės, pri­trauk­tų vie­ną ki­tą pa­pil­do­mą ke­liau­to­ją.“</p> <p>Su­pran­tu, kad čia gal­būt tik nau­jų­jų Va­siu­kų pro­jek­tas į su­vai­kė­ji­mą links­tan­čio­je ma­no gal­vo­je, bet jaus­čiau­si kal­tas, ne­pa­si­da­li­nęs juo su su­pra­tin­ges­niais žmo­nė­mis, ku­rie abiem ko­jo­mis sto­vi ant že­mės ir ge­riau orien­tuo­ja­si re­a­ly­bė­je.</p> <p>At­sa­ky­mo, de­ja, ne­ga­vau jo­kio. Nors, at­sa­ky­mo ne­bu­vi­mas ir­gi yra at­sa­ky­mas. Tik ne­man­da­gus. Va­di­na­si, idė­ja bu­vo gra­šio ne­ver­ta, ki­ta ver­tus, gal ir ne­no­rė­ta pa­pil­do­mų or­ga­ni­za­ci­nių dar­bų ant spran­do už­si­krau­ti, juk ne me­ras lie­pė.</p> <p>O gal ir bai­mė iš­si­šok­ti ko­ją pa­ki­šo. Ma­to­me, kaip de­šimt­me­čius ga­li­ma plak­ti lie­žu­viais apie tai, kaip ir ką čia rei­kia da­ry­ti, bet ne­da­ro­ma nie­ko. Ir už­ten­ka, jog at­si­ras­tų kaž­ką su­ma­nęs ir pa­da­ręs, ant jo už­griū­na bū­riai ne­pa­ten­kin­tų, pra­de­dant par­ti­nė­mis da­vat­ko­mis ir bai­giant be­si­sei­lio­jan­čiais „eta­ti­niais“ vi­sų por­ta­lų, vi­sų straips­nių ko­men­ta­to­riais, ku­riems, kas be­bū­tų da­ro­ma, vis­kas – blo­gai.</p> <p>Nau­jau­sias pa­vyz­dys – vos pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja apie pui­kią aly­tiš­kių ver­sli­nin­kų šei­mos idė­ją prie pės­čių­jų ta­ko pa­sta­ty­ti trau­ki­nio va­go­ną ir ja­me įkur­ti čia ėju­sio ge­le­žin­ke­lio mu­zie­ju­ką bei ka­vi­nę, pa­si­py­lė ko­men­ta­rai, kad ir va­go­nas ne toks, ir spal­va ne ta, ir is­to­ri­ja ne to­kia...</p> <p>Ne­nu­steb­siu, jei ne­truks at­si­ras­ti ir vie­ti­nių klui­kų, ku­riems va­go­nas už­sto­ja gra­žų kraš­to­vaiz­dį. Daž­niau­siai to­kie kri­ti­kai sa­vo gy­ve­ni­me nė­ra nei me­de­lio, nei gė­ly­tės pa­so­di­nę.</p> <p>O pa­me­na­te ma­raz­mo vir­šū­nę, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) švie­su­liams ir ki­tiems mar­gi­na­lams už­kliu­vo Sau­sio try­lik­tą­ją prie at­la­po se­ga­ma Ne­už­mirš­tuo­lė, kai pa­aiš­kė­jo, jog ją už­pa­ten­ta­vo kon­ser­va­to­rė. Pa­si­ro­do, svar­bi ne pa­ti gra­ži idė­ja ir jos įgy­ven­di­ni­mas, svar­bu kas pa­siū­lė (?!).</p> <p>Bet, pa­si­ro­do, tai dar ne­bu­vo kvai­lu­mo vir­šū­nė – mū­sų po­li­ti­kų idio­tiz­mas yra be­ga­li­nis. Tris­de­šimt me­tų ta­ria­ma­si ne­su­si­ta­ria­ma, kaip tu­ri at­ro­dy­ti rep­re­zen­ta­ci­nė Lu­kiš­kių aikš­tė.</p> <p>Tar­tum plo­te, pri­lygs­tan­čia­me trims fut­bo­lo aikš­tėm, ne­ga­lė­tų sa­vos vie­tos ras­ti ir me­mo­ria­las tau­tos kan­ki­niams, ir ža­lios pie­vos ga­ba­las, ir fon­ta­nas, ir smė­lio plo­te­lis, plia­žu pa­va­din­tas, ten juk ne ka­pi­nės. Kaip lais­vė gu­lė­ti ant smė­lio truk­do lais­vei ki­ta­me aikš­tės kam­pe pa­gerb­ti su­ki­lė­lius ir at­virkš­čiai, su­pras­ti sun­ku.</p> <p>O da­bar įsi­klau­sy­ki­te: be­si­bai­gian­čios Sei­mo se­si­jos ne­ei­li­nia­me (!) po­sė­dy­je sku­bos (!) tvar­ka bu­vo svars­to­mas ir pri­im­tas įsta­ty­mas, kaip su­reg­la­men­tuo­ti Lu­kiš­kių aikš­tės rim­tį. Ki­tų pro­ble­mų ša­ly­je, bro­liai lie­tu­viai, nė­ra, tik na­cio­na­li­nės svar­bos klau­si­mas – 1600 kv. met­rų plo­to smė­lio dė­žė su gul­tais kai­tin­tis sau­lė­je! Ši­tą Sei­mas „su­reg­la­men­tuos“ ir gy­ven­si­me ge­ro­vės vals­ty­bė­je!</p> <p>Įsta­ty­mo kū­rė­jas, be abe­jo, vi­sų drau­di­mų dva­si­nis tė­vas – Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Nuo pat šios ka­den­ci­jos pra­džios LVŽS va­das Lie­tu­vą ban­dė pa­vers­ti di­de­liu kol­cho­zu su vis­ką reg­la­men­tuo­jan­čiu ne­adek­va­čiu pir­mi­nin­ku.</p> <p>Pri­si­min­ki­me ban­dy­mus už­val­dy­ti vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją – LRT, su­nai­kin­ti opo­zi­ci­ją, su­tryp­ti iš par­ti­jos pa­si­trau­ku­sius bu­vu­sius ko­le­gas, už­val­dy­ti teis­mi­nę val­džią, ne­pri­klau­so­mos ži­niask­lai­dos uji­mą, nu­ro­dy­mą iš vir­šaus, ko­kius vais­tus pri­va­lo­me var­to­ti, da­bar nu­sta­tė, ką mies­to aikš­tė­je tu­ri­me da­ry­ti ir gal­vo­ti. Duo­ki­me jiems va­lią, su­reg­la­men­tuos ir, at­si­pra­šau, kaip ka­ko­ti...</p> <p>Taip, per il­gus šimt­me­čius Lu­kiš­kių aikš­tė­je daug kas bu­vo: ir tur­gūs šur­mu­lia­vo, ir kar­tu­vė­se su­ki­lė­lių va­dus bau­dė, ir kla­si­ki­nio cir­ko pa­la­pi­nė sto­vė­jo, ir ko­mu­nis­ti­nio cir­ko ri­tu­a­lai prie Le­ni­no sta­tu­los vy­ko, ir dar ne­si­bai­gęs cir­ke­lis su vy­čių ir kal­ve­lių sta­ty­to­jais, ir da­bar­ti­nis – su smė­lio plo­te­liu ir ta­li­ba­niš­kais mo­ra­lis­tais.</p> <p>Tur­gu­je bu­vę ir suk­čių, ir ki­šen­va­gių, ir pros­ti­tučių, tik nė­ra ži­nių apie čia be­si­bū­ria­vu­sias po­li­ti­nes pros­ti­tutes. Da­bar is­to­ri­niuo­se ana­luo­se at­si­ras nau­jas įra­šas ir apie jas, iš gre­ti­mos aikš­tės rū­mų prieš rin­ki­mus at­sku­bu­sių į Lu­kiš­kių aikš­tę klien­tų ieš­ko­ti.</p> <p>Įdo­miau­sia, kad žie­mą aikš­tė­je vei­ku­si čiuo­žyk­la su tran­kia mu­zi­ka, sei­mū­nų mo­ra­lės po­žiū­riu, aikš­tės rim­ties ne­drums­tė, smė­lis su gul­tais – drums­čia. Rin­ki­mai, brol, rin­ki­mai, net bū­re­lis kon­ser­va­to­rių R.Kar­baus­kio įsta­ty­mą pa­rė­mė!</p> <p>Ta­čiau ma­kab­riš­kiau­siai šio­se ba­ta­li­jo­se at­ro­do pats Ra­mū­nas. Da­bar jis vir­kau­ja dėl men­kos pa­gar­bos aikš­tė­je nu­žu­dy­tiems su­ki­lė­liams, o ar ma­tė­te jį iš­kil­min­go­je 1863–1864 me­tų su­ki­li­mo va­dų Zig­man­to Sie­ra­kaus­ko ir Kon­stan­ti­no Ka­li­naus­ko bei dar 18-os su­ki­li­mo da­ly­vių pa­lai­kų per­lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je?</p> <p>Taip, ži­no­me, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – vi­sa­da už­siėm­ęs, jis ren­gi­nių ne­lan­ko, mat nuo­lat mū­sų kul­tū­ra rū­pi­na­si. Rū­pin­to­jė­lis, blyn!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37769" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885644"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 21:00</p> </li> <a href="/comment/37769#comment-37769" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37769#comment-37769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37769" token="jVbB-tuCJL58tW2zqlW7RGFIVYu4tIRag1YQ9Ygjt18"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37547" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816769"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:52</p> </li> <a href="/comment/37547#comment-37547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37547#comment-37547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37547" token="-j0DQo0VeqBw1_mz_-0g6A0AJYbMBbuwI9s6rCX7vYc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37193" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593686368"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei?</span> - Ket, 2020-07-02 - 13:39</p> </li> <a href="/comment/37193#comment-37193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37193#comment-37193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei Estija ir kita dalis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei Estija ir kita dalis valstybių dirbdamos per es paramos projektus per paskutinius metus nesiskolija ir mažina paskolas, Lietuvoj priešingai. Prie valdymo neprileisdami sugebančių ir šie lizinginiai kadencijai baigiantis praskolijo valstybę papildomais n milijardų. Ant greičio sau ant atlyginimų ir su vergvaldžiais rinkimams išsidalijo. Tiesa per skandalą susiriejo nepasidalindami. Tautai numetė likučius jei liks ir žiūri kaip ir tų neduot. Ir lepinkites. Po rinkimų nuo tautos kailių pradėt dalim gražint anksčiau skolintas paskolas. Bus linksmiau. Tik klountis belieka. Ypač stiprius nuo Alytaus į seimą siūlo. Jau per savivaldą cirkus padarę ir visai Lietuvai primest drasūs. Paskui stebis, kodėl...Mirusių ir palaidotų patriotų kapų nuo želiančios žolės nėr kam šienaut.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37193" token="qXo4S6ObBIbTD3Ej6C8q5LIV4gL9t9LWF6k0_WdWMyM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37177" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593681872"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tesia</span> - Ket, 2020-07-02 - 12:24</p> </li> <a href="/comment/37177#comment-37177" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37177#comment-37177" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Autorius tesia skaitytojų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Autorius tesia skaitytojų kvailinimą. Nematyt rimtų problemų ir per menkniekius orintis. Nemato, kad Alytus per 10 n mečius sugebėjo neišsugdyt rimtų politikų ir toliau cirkinas. Alytaus ir valstybės valdymą kloniadai prilyginę. Tad dėl tokių būsimiems rinkimams gaivina Uspaskich su šou. Dar vyriausybės sprendimu skiria iš valstybės praskolinto biudžeto 1,8 milijono eurų dp prieš 10 metų negautų dotacijų dėl dp bylos. Reiškia net primoka, kad cirkiniams rinkimams pritraukt nors minimalų rinkėjų skaičių. Kad rinkimai būt įvykę. Nes šie oligarcho lizinginiai su ekskomisarų intrigom bei suabėjusiais partiniais nesiteisina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37177" token="B6K5a-UROYNkkMQkadca4Bjqwj-SKLdHHbFmuh8ubPs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1596&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="T7TkRHglorh0_5YDlLQtIzID57vBE5FWB9s8zVrwb9U"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 Jul 2020 06:56:51 +0000 vyrredaktorius 1596 at https://www.alytausnaujienos.lt Ei, vi­si, rin­ki­tės at­sa­kin­gai, nes jei tai tę­sis to­liau, tu­rė­si­me ap­gai­lė­ti­ną pa­dė­tį sa­vo vals­ty­bė­je https://www.alytausnaujienos.lt/ei-vi-si-rin-ki-tes-sa-kin-gai-nes-jei-tai-te-sis-liau-tu-re-si-me-ap-gai-le-ti-na-pa-de-ti-sa-vo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13451" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13451) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/88184707_187664856006869_6441291186865963008_n.jpg?itok=uqLh7yeI" width="344" height="287" alt="Gyte" title="Gytė Augustinaitytė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­ga­liau pa­ju­dė­jo le­dai. Se­niai rei­kė­jo, kad į mū­sų par­la­men­tą bū­tų įleis­tas jau­ni­mas. Esa­me tik vie­na iš ke­tu­rių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ku­rio­je as­me­nys ga­li kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą, tik su­ka­kus 25 me­tams. Dau­gu­mo­je mi­nė­tos tarp­tau­ti­nės są­jun­gos vals­ty­bių pa­te­ki­mo į par­la­men­tą am­žiaus kar­te­lė yra nu­leis­ta iki 18 me­tų. Ko­dėl tai ne­pri­im­ti­na Lie­tu­vai?</p> <p>Iš pra­džių ver­ta pa­mi­nė­ti, jog di­džiuo­juo­si Sei­mo na­riais ir Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ypač Lie­tu­vos li­be­ra­liu jau­ni­mu. Ini­ci­juo­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa ne tik iš es­mės ga­lė­tų pa­keis­ti mū­sų po­li­ti­nę sis­te­mą, bet ir su­teik­tų jai gy­vu­mo, įneš­tų dau­giau de­mo­kra­tijos, lais­vės.</p> <p>Vals­ty­bei bū­ti­ni nau­ji vė­jai val­džio­je. Ne tik nau­ji, bet ir jau­ni. Gal­būt pa­vyk­tų iš­veng­ti po­li­ti­nio idio­tiz­mo, ku­rį da­bar kiek­vie­nas pui­kiai ga­li­me pa­ste­bė­ti.</p> <p>Jūs kas nors žiū­ri­te Sei­mo po­sė­džius? Jei ry­te at­si­kė­lė­te blo­gos nuo­tai­kos, įsi­jun­ki­te ku­rį nors Sei­mo po­sė­dį ir pa­žiū­rė­ki­te – šyp­se­na kaip žai­bas įsi­žiebs vei­de. Ar­ba paims pyk­tis, kaip, pa­vyz­džiui, ma­ne.</p> <p>Ste­biu po­sė­džius daž­nai ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pyks­tu. Pyks­tu dėl to, kad tai ins­ti­tu­ci­ja, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti rim­tai dir­ba­ma, ieš­kant kom­pro­mi­sų, kur­ti, kaip mū­sų pre­zi­den­tas mėgs­ta sa­ky­ti, ge­ro­vės vals­ty­bę. O ką aš ma­tau? Ma­tau nuo­lat ne­ži­nia ką ir ko­dėl ir dėl ko rė­kian­tį Pet­rą Gra­žu­lį, ku­riam nė mik­ro­fo­no ne­rei­kia, ir be jo pui­kiai gir­di­si.</p> <p>Ma­tau, kaip vie­ni su ki­tais lai­do­si ne­pa­grįs­tais tei­gi­niais, ku­rie net ne į te­mą. Ma­tau de­ma­go­gi­ją. Ypač ar­tė­jant rin­ki­mams. Toks vaiz­das, kad jie tri­me­čiai ir at­ėjo pa­žais­ti į smė­lio dė­žę, tik ne Lu­kiš­kių aikš­tė­je. Ei, vi­si, rin­ki­tės at­sa­kin­gai, nes jei tai tę­sis to­liau, tu­rė­si­me ap­gai­lė­ti­ną pa­dė­tį sa­vo vals­ty­bė­je.</p> <p>Aš ma­nau, kad, įplau­kus į Sei­mą nau­jiems ir jau­niems vei­dams, mi­nė­tų da­ly­kų su­ma­žė­tų. Aiš­ku, ne­ga­liu vien tik peik­ti, nes yra da­ly­kų, ku­rie vi­sai pa­ten­ki­na­mi ar­ba net­gi ge­ri. Tei­kia­ma ne­ma­žai įsta­ty­mų ir jų pa­tai­sų, ku­rios yra tik­rai reikš­min­gos ir ge­ros, bet jas daž­niau­siai siū­lo tie Sei­mo na­riai, ku­rie nie­ka­da Sei­me pri­pa­ži­ni­mo ne­tu­rės ir tų pa­tai­sų ar įsta­ty­mų tie­siog nie­ka­da ne­pri­ims. O gai­la.</p> <p>At­ėjus jau­ni­mui tai pa­si­keis­tų. Ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad jau­nuo­liai Lie­tu­vą ma­to ne pro spal­vo­tus aki­nius. Yra be­ga­lė pui­kių jau­nų žmo­nių, ku­rie ma­to vis­ką taip, kaip yra, ku­rie su­pran­ta ir ži­no, ką rei­kia keis­ti. Jie ži­no, ką da­ry­ti, kad po­sa­kis „ge­ro­vės vals­ty­bė“ ne­bū­tų var­to­ja­mas kaip daž­nas prie­žo­dis, o kad jis bū­tų pa­ga­liau įgy­ven­di­na­mas. Kad ir ge­ro­kai po lai­ko.</p> <p>Jau­ni­mas Sei­mui yra bū­ti­nas kaip kiek­vie­nam in­di­vi­dui oras. Ne­gi jums ne­si­no­rė­tų dau­ge­lio te­nai, Sei­me, sė­din­čių­jų pa­keis­ti? Jei ne, ta­da jau liūd­na. Aiš­ku, ne­smer­kiu Sei­mo na­rių, tik­rai ne, kom­pe­ten­ci­ja ir dar­bo pa­tir­tis jų yra di­de­lė. Ne­ken­čiu, kai kas nors pa­sa­ko, kad Sei­me vi­si kvai­li ir ne­ži­no, ką da­ro. Pa­ti­kė­ki­te, jie tik­rai ži­no, ką da­ro, ir jie tik­rai nė­ra kvai­li. Tik dau­gu­ma jų per ket­ve­rius me­tus įman­triais bū­dais sie­kia sau kuo di­des­nės nau­dos. Ir dar ne­kal­tai nu­tai­sę snu­ku­čius, kaip ma­žy­čiai šu­ne­liai.</p> <p>Grįž­tant prie jau­ni­mo po­li­ti­ko­je. Ga­li kil­ti ir kils pro­ble­mų, kad jie, jei ir bus įtrauk­ti į kan­di­da­tuo­jan­čių par­ti­jų są­ra­šus, ne­bus iš­rink­ti. Yra ten­den­ci­ja, kad daž­nai Sei­mo na­riai yra tie­siog per­ren­ka­mi. Ir man at­ro­do, kad tai tu­ri keis­tis. Taip, jei jie tu­ri idė­jų, ku­rios pri­im­ti­nos vi­suo­me­nei, pa­brė­žiu, pri­im­ti­nos vi­suo­me­nei, Sei­me tu­ri bū­ti. Bet ten aps­tu to­kių, ku­rie tik sė­di, bi­jo­da­mi pa­spaus­ti ša­lia mik­ro­fo­no esan­tį myg­tu­ką ir ar­gu­men­tuo­tai pa­aiš­kin­ti sa­vo nuo­mo­nę ko­le­goms ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms.</p> <p>Kas­kart per Sei­mo po­sė­džius gir­džiu kal­bant tuos pa­čius as­me­nis. Ar­gi ne­liūd­na? Šiuo me­tu Sei­me tu­ri­me 140 žmo­nių, ku­rie lyg ir tu­rė­tų at­sto­vau­ti vi­suo­me­nės in­te­re­sams. Ir daug iš tų ty­le­nių yra per­rink­ti. Klau­si­mas – kam?</p> <p>Jau­nuo­liai pri­va­lo tap­ti mū­sų vi­sų at­sto­vais val­džio­je, tik, de­ja, kaip ir mi­nė­jau, yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad jie ne­bus iš­rink­ti. Čia jau pa­čių rin­kė­jų pro­ble­ma. Kol val­džią rinks rin­kė­jai, ti­kin­tys at­sto­vais par­ti­jos, ku­rios pa­va­di­ni­me yra žo­dis „dar­bo“, ar ti­ki to­kiais, ku­rie at­sto­vau­ja tei­sia­mai par­ti­jai, bus ab­so­liu­tus nu­lis ir vi­suo­me­nė vėl verks, kad iš­si­rin­ko ne tuos.</p> <p>Pro­ble­ma ta, kad dau­gu­ma Lie­tu­vos rin­kė­jų ne­si­gi­li­na į par­ti­jų pro­gra­mas, pa­da­ry­tus dar­bus, įveik­tas kliū­tis ir ap­skri­tai ne­ana­li­zuo­ja par­ti­joms at­sto­vau­jan­čių žmo­nių, ne­si­gi­li­na į jų ryš­kiai ma­to­mus sa­vus in­te­re­sus po­li­ti­ko­je. Mums, jums rei­kia keis­tis, kad bū­tų pa­ga­liau iš­rink­ti „tie“.</p> <p>Na­gi, žmo­nės, rin­ki­te tuos, ku­rie pri­va­lo ten bū­ti. Pri­pa­žin­ki­te, kad mums ne­rei­kia vėl ket­ve­rius me­tus trun­kan­čio po­li­ti­nio be­prot­na­mio.</p> <p>Įsi­gi­lin­ki­te, ką siū­lo kiek­vie­nas kan­di­da­tuo­jan­tis į mū­sų vals­ty­bės par­la­men­tą. Iš­mo­ki­te ana­li­zuo­ti, keis­ki­te tuos, ku­rie ten ne­nu­si­pel­nė bū­ti. O to­kių daug. Ir jei po at­ei­nan­čių rin­ki­mų bent treč­da­lis Sei­mo ne­at­si­nau­jins, tai man jū­sų gai­la. Rin­ki­te tuos, ku­riuos no­ri­te ten ma­ty­ti, jog vė­liau ne­rei­kė­tų vėl ke­le­rius me­tus kal­bė­ti ne­ga­ty­viai. Juk pa­tys iš­si­ren­kat juos, po per­kū­nais.</p> <p>At­si­min­ki­te, kad par­la­men­tas tu­ri bū­ti nau­jas, jau­nas, su daug pui­kių idė­jų, ku­rios iš es­mės keis­tų Lie­tu­vą.</p> <p>Leis­ki­te jau­nes­niems štur­muo­ti par­la­men­tą, pa­ma­ty­si­te, kas iš to iš­eis. Ga­ran­tuo­ju, kad lai­kas po­sė­džių me­tu bus iš­nau­do­ja­mas nau­din­gai, ne dis­ku­tuo­jant apie kaž­ko­kias aikš­tes, gry­bus, čiob­re­lius ir pa­na­šiai. At­ėjus jau­ni­mui, jis at­si­neš­tų su sa­vi­mi ir nau­ją tvar­ką, ku­ri bū­tų su­sty­guo­ta žy­miai ge­riau ir griež­čiau, nei yra da­bar. Sei­me rei­kia nau­din­gų ir – svar­biau­sia – pro­duk­ty­vių dis­ku­si­jų, o to­kie reiš­ki­niai da­bar tik­rai la­bai re­tai pa­si­tai­ko.</p> <p>Ti­kiuo­si, jog at­ėjus ru­dens se­si­jai Sei­mo na­riams už­teks lai­ko, ryž­to ir pro­to, kad pri­im­tų Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes jis tie­siog bū­ti­nas. Jūs pri­va­lo­te su­teik­ti ga­li­my­bę žy­miai jau­nes­niems už sa­ve pa­tek­ti į par­la­men­tą. Net ne­gal­vo­ki­te apie jų pras­tą kom­pe­ten­ci­ją ir vi­siš­ką ne­iš­ma­ny­mą po­li­ti­kos sri­ty­je, nes daž­nas į po­li­ti­ką įni­kęs jau­nuo­lis yra žy­miai la­biau pa­si­kaus­tęs nei kai ku­rie iš jū­sų.</p> <p>Ir koks skir­tu­mas, kad gal­būt jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją sė­di­te Sei­me, tai ne ro­dik­lis. Kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ri­me pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą, jei no­ri­me, kad Lie­tu­va tap­tų šva­ria, de­mo­kra­tine, ža­lia ir gy­va vals­ty­be. Tai tiek.</p> <p> </p> <p class="western text-align-right" lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:13pt">Gytė Augustinaitytė</span></span></p> <p class="western text-align-right" lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:13pt">Alytaus jaunimo centras</span></span></p> <p class="western text-align-right" lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:13pt">Jaunųjų žurnalistų kursai</span></span></p> <p class="western text-align-right" lang="en-US" xml:lang="en-US"> </p> <p class="text-align-right"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37770" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885658"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 21:00</p> </li> <a href="/comment/37770#comment-37770" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37770#comment-37770" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37770" token="4aEijkNcp9JnYV60ebCrlbBJPGJ3V9hIOfdXjXwdRPw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37545" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816674"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:51</p> </li> <a href="/comment/37545#comment-37545" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37545#comment-37545" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37545" token="8rQGjTvCVX9TSz1wlZFl6MCs_D4RdVHpLCYscB7fkjI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37487" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593795697"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nepaprastai</span> - Pen, 2020-07-03 - 20:01</p> </li> <a href="/comment/37487#comment-37487" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37487#comment-37487" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">džiugu, kad randasi taip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>džiugu, kad randasi taip šviesiai ir pozityviai mąstančio jaunimo. Autorė – šaunuolė, bėda tik, kad nedaug jos bendraamžių ir kiek vyresnėlesnio jaunimo skaitys šį straipsnį, o žymiai vyresni, kaip visada, žvelgs į jos išsakytas mintis iš aukšto, nes yra tik viena teisinga, neklystama ir neginčytina nuomonė – jų nuomonė, dažniausiai iš „Vakaro žinių“ ar savo partinių stabų į galvas įsikalta. Jie diskutuoja ne faktais ir argumentais, o aklais įsitikinimais ir jausmais. Tagi autorė, tarusi žodį, turėtų imtis ir veiksmų. Burkite bendraamžius, diskutuokite, tarkitės, atplėšę užpakalius nuo PC ir išmaniųjų telefonų, visi, turintys balso teisę, spalio mėnesį užplūskite rinkimines apylinkes, nušluokite šitą laisvių ir teisių smaugimo valdžią. Antraip net nepastebėsite, kaip rafinuotai iš jūsų bus atimta žodžio ir pasirinkimo laisvė. Susigrąžinti tai bus žymiai sunkiau, negu suremti pečius ir neatiduoti. Jei tai prarasite, net panašių straipsnelių laisvai nepublikuosite</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37487" token="jAiwq3dPCWq2oVj9viK1mCgWIB_9gWEOcxGVA4UXt_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37216" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593697829"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ket, 2020-07-02 - 16:50</p> </li> <a href="/comment/37216#comment-37216" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37216#comment-37216" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paprastai už savo rinktų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paprastai už savo rinktų prezidento, seimo, nero, tarybų veiksmus tenka rinkėjams. Teisinga, kad per tai pridarytos bėdos žmonėms sunkinant, praskolinant ateitį labiausiai gryžtų rinkusiems ir jų rinktiems. Alytuj gryžinėja pačių nesukontroliuoto padangų gaisro pasekmėmis, besaikiu miesto praskolinimu ir kitais išsidirbinėjimais. Daros problemos nėr kam mirusių patriotų kapams nuo želiančių žolių apšienaut. Nes net vaikai ir anūkai emigravę ir jiems dzin..Kaip likusieji lepinasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37216" token="nJf1YJS2maYUwu7IdETfxN7-Sy1hCoPYQiRWIGnh2Wo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37142" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593674351"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ket, 2020-07-02 - 10:19</p> </li> <a href="/comment/37142#comment-37142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37142#comment-37142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus rajonas atsakingai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus rajonas atsakingai rinkdamiesi, išsirinko atsakingą merą ir tarybą. Kurie per paakutinius metus nesiskolija ir iš savęs gyvena. Laiku padarę efektyvumo reformas ir per es paramos projektus dirbdami iš savęs gyvena. Pagal realias galimybes. Nes gerbia savo vaikų ateitį ir nepraskolinėja per paskurinius metus. Nors gai kaip miesto išsidirbinėt ir kraut per paskolas. Rajonas taip sau neleidžia. O miestas leidžia. Priešingai skirtingi mentalitetai, nors savivaldybės greta ir dalim persipynę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37142" token="dbBG0OZPwvhpr2P7nTmYAXlEJCiQWur0MZsi3xAeO-0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37141" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593674025"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ket, 2020-07-02 - 10:13</p> </li> <a href="/comment/37141#comment-37141" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37141#comment-37141" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal Konstituciją tauta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal Konstituciją tauta kuria valstybės istoriją. Kaip tauta atsakingai renkas prezidentą ir seimą, vietoj merą ir tarybą - taip atgal turi. Konkrečiai Alytaus mieste nekelia rimtų politikams reikalavimų. Kur būtent pačių rinkti politikai atsakingi ir atskaitingi tautai. Ne teismai ir kitos institucijos, kurie reguliuojami politikų ir į valdžią nerinkti, o politikai. Atsakantys ir už teismų ir kitų institucijų veiksmų teisėtumą. Alytuj būt nors vienas rimtas politikas, iki tokių nesamonių nesivystyt. Bet tokių nėra ir būsimiems rinkimams nesimato. Eina interesų atstovai. Juos kelia, finansuoja.., paskui atsiima. Tad alytiškiams neatsakingumas gryžta per nesukontroliuotą padangų gaisrą ir didėjančias pasekmes, per besaikį ateities praskolinimą, per šou valdyme kaip nesibaigiančias švietimo reformų imitavimus net iš 29 narių grupes...Rudenį po rinkimų, kaip reikės gražint trumpalaikes paskolas, vėl sėkmingai likę kibs vieni nuo kitų po taupymu atimt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37141" token="DryqZuHq-sjaF2GE-w_gUzkHxF0RLfAZQVMAmlhcAT4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1595&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n5xd0Q-9rLbq6-fBBM7IcMyAlhnmUdSmULZxkMuHqYo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 Jul 2020 06:53:26 +0000 vyrredaktorius 1595 at https://www.alytausnaujienos.lt Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl Alytaus kolegijos https://www.alytausnaujienos.lt/svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerija-kreipesi-i-generaline-prokuratura-del-alytaus-kolegijos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (29)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13451" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13451) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/REMEIKIEN.jpg?itok=iSRqK4WO" width="344" height="287" alt="Danutė Remeikienė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pastaruoju metu gauna daug įvairių skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitų valstybės institucijų persiųstų kreipimųsi dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos šioje kolegijoje.</p> <p>Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus, ministerija ne kartą kreipėsi į Alytaus kolegijos tarybą, prašyta pateikti atsakymus, bendradarbiauti, tačiau to nesulaukta.</p> <p>„Turime užtikrinti viešojo intereso gynimą, gauti atsakymus į klausimus, kurie kelia nerimą bendruomenei, taip pat mums. Todėl nusprendėme kreiptis į Generalinę prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar nėra padaryta pažeidimų“, – teigia švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.</p> <p>Ministerijai pateiktuose skunduose pranešama apie nepalankią atmosferą studijoms, mokslinei veiklai ir darbui, suprastėjusią studijų kokybę, akademinės etikos principų nesilaikymą, informacijos stoką apie priimtus sprendimus bei valdymo organų priimtus sprendimus nesilaikant įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų, galimus interesų konfliktus tarp laikinai direktoriaus funkcijas atliekančios Danutės Remeikienės ir kitų asmenų, kurių veikla siejama su Alytaus kolegija.</p> <p>Taip pat teigiama, kad neteisėtai vyko kolegijos tarybos pirmininko rinkimo procedūros, o neteisėtai veikianti Alytaus kolegijos taryba priiminėjo sprendimus, kurie turėjo įtakos visai valstybinės kolegijos veiklai, kad neskaidriai organizuoti nauji kolegijos direktoriaus rinkimai.</p> <p>2018 metais, pažeidžiant Mokslo ir studijų įstatymą, Alytaus kolegijos taryba išrinko D. Remeikienę į direktorės pareigas trečiai kadencijai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija daug kartų kreipėsi į Alytaus kolegijos tarybą, prašydama atšaukti tokį neteisėtą sprendimą, tačiau jai to nepadarius, buvo priversta kreiptis į teismą. Teismas pripažino Alytaus kolegijos sprendimą neteisėtu ir negaliojančiu, tačiau Alytaus kolegijos taryba teismo sprendimų nevykdė dėl D. Reimeikienės laikino nedarbingumo, o 2020 m. gegužės mėnesį D. Remeikienę atleidusi iš kolegijos direktorės pareigų, paskyrė ją laikinai eiti direktoriaus pareigas.</p> <p>2018 m. Alytaus kolegijoje atliekant auditą buvo rasta labai daug buvusios vadovės D. Remeikienės darbo pažeidimų, o 2019 m. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra pripažinusi, kad Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė naudojosi pareigomis asmeninei naudai gauti bei įstaigos finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams ir tokiais veiksmais pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas.</p> <p>Kadangi Alytaus kolegijos taryba su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nebendradarbiauja, į ministerijos prašymus atšaukti neteisėtus sprendimus nereaguoja, dėl kolegijos tarybos veiksmų ir kitų minėtų aplinkybių nuspręsta kreiptis į Generalinę prokuratūrą.</p> <p class="text-align-right"><strong>Komunikacijos skyrius</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37771" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885674"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 21:01</p> </li> <a href="/comment/37771#comment-37771" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37771#comment-37771" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37771" token="W2VJ5XXAbgPB8aBZ6LAhLH646QWLlgOiwAL-BsDbnhc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37692" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593863487"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 14:51</p> </li> <a href="/comment/37692#comment-37692" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37692#comment-37692" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Allison, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Allison, o čečeta, jaruševičius, jastremskas, prienu torpeda pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37692" token="jyqrbGmQk49e41imf3vCi_FfbFYY1qCre0Pzn0Z6ino"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37546" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816731"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:52</p> </li> <a href="/comment/37546#comment-37546" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37546#comment-37546" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37546" token="reyvl3dRoifHT-egrjo8t0Ys_bgtRQPmWS4MWomr56c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37230" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593702165"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tam</span> - Ket, 2020-07-02 - 18:02</p> </li> <a href="/comment/37230#comment-37230" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37230#comment-37230" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur politikų pavardėm…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur politikų pavardėm manipuliuojat. Pakonkretinkit konkretų Alytaus teisėsaugos nutrauktą ijiteisminį tyrimą Nr. 03-2 -00215 -17. Ten visi atsakymai. Net savivaldybės Etikos komisija pradėjus tirt suprato. Domina, kurie konkrečiai pareigūnai dangsto.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37230" token="z9ZqrToWk_rl8bC9g7G0YeWnbU1EyYIeI3MLEVLpnu4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37219" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593699176"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ten</span> - Ket, 2020-07-02 - 17:12</p> </li> <a href="/comment/37219#comment-37219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37219#comment-37219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ten kur rašo provokuoja,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ten kur rašo provokuoja, įžeidinėja...Stengias tokius atsikirtimus išsiprovokuot ir mėgsta net po kitų kompiuteriais eilinius atsakomybei pakišt. O patys po politikais prisidengę neša į teismą kaip už asmens įžeidimus. Ir primokėję advokatei tūkstančius per teismus išsiteisia tūkstančiais kaip ieškinius už asmens įžeidimus. Net teismo metu alpsta įūeidinėdami ir teisėja nereaguoja perbalus. Visus šiuos fintus žino teisėsauga, politikai, žiniasklaida..Net savivaldybės Etikos komisija pradėjus tirt nustojo. Dangsto kaip gerai organizuoti. Nes garbingai slopint besugeba, kad nekeltų nepatogių klausimų dėl aerodromo lėktuviukų, pramonės parko..Gerai žino ekskomisaras eksmetas su sūneliu. Kuris regis tyrė šį epizodą. Bet jiems naudinga kaip kgb metodais po kitais slopint ir kitus gasdint. Todėl gatvėj pamatę bėga nuo eilinio alytiškio. Net į Etikos komisiją prie kolegų paaiškint neateina akis į akį. Štai tik kokių degradacijų būdu dar išsilaiko keli po klanais. Tarpusavį save vadindami jau psichiniais ligoniais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37219" token="I7h82HyqHIIizQmCTWZKECMr5cMFmGNLYXsoppy2CPY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37164" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593678508"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>baiges politec…</span> - Ket, 2020-07-02 - 11:28</p> </li> <a href="/comment/37164#comment-37164" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37164#comment-37164" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bet ir prilipo prie kedes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>bet ir prilipo prie kedes boba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37164" token="M7oHvKarjCs3w5nr-RKCyWhYC6CFimbqWOB3akbLv70"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37134" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593673382"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>labai</span> - Ket, 2020-07-02 - 10:03</p> </li> <a href="/comment/37134#comment-37134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37134#comment-37134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gerai suvardinot…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gerai suvardinot apačioj po politikais kaip organizuotą derinį. Galimai dangstomą teisėsaugos. Per provokacijas bandyt slopint neįtinkančius. Jų vardijimas reiškia teisėsauga žino jų kombinacijas. Ypač ekskmeras ekskomisaras su sūneliu. Matyt, po biojėgainės ypatumų taškai bus? Ir kaip užkuliusį jiems kainuoja. Kaip žmonėms ir kolegoms į akis gali žiūrėt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37134" token="_e390FG1YMFFen9RZuP5pTsIXoXIU09xcsHgHhqDzUw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37124" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593670151"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lab ĮDOMU</span> - Ket, 2020-07-02 - 09:09</p> </li> <a href="/comment/37124#comment-37124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37124#comment-37124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paskaičiau A komentarus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paskaičiau A komentarus. Įdomiausia, kad jis tiksliai į 10 nusako problemas.....argumentuotai....o tie parazitai, apie kuriuos jis rašo....jie 0 argumentų turi atsikirsti.....provokuoja specialiai.....įžeidinėja, nes argumentais kalbėti negali....ĮDOMIAUSIA, KAD CESIULIS, JARUŠEVIČIUS, ČEČETA, LEONAVIČIUS, JASTREMSKAS NESUGEBA ATSIKIRSTI ARGUMENTAIS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37124" token="e1WHj5LfdL8BwrpN1JfJl9gS8E0Gspao8Vhry3RNUTY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37112" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593665245"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunu</span> - Ket, 2020-07-02 - 07:47</p> </li> <a href="/comment/37112#comment-37112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37112#comment-37112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar kartą alytiškiai mato…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar kartą alytiškiai mato Alytų valdančio elito nuotykius. Kokiais metodais veikia. O juk miesto taryboj elitas visų sričių. Ši kaip kolegijos vadovė tas pats vietos profesūros rimčiausia. Kiti atstovai nuo pedagogų, medikų, verslo, ekspolicininkai, sporto..- bendra. Tabu alytiškiams apie įtartinus per savivaldą n milijonų srautus. Per menkniekius net patys klimpsta. Kas rimtoj valstybėj neįmanoma. Alytuj prasidėję prieš 30 metų tesiasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37112" token="LrEAoZgJO6yrTfka-YphPxHD9gfqAV96Cvbds9B2lcQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37049" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593642795"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Atimti mandatą</span> - Ket, 2020-07-02 - 01:33</p> </li> <a href="/comment/37049#comment-37049" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37049#comment-37049" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gėda, seniai šiai poniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gėda, seniai šiai poniai reikėjo padėti tarybos nario mandatą. Gėdos nebėra. Jos dėka Alytaus kolegijai bus pabaiga. Galvokite miesto mere link ko visa tai eina. Jūs esate atsakingas taop pat, nes buvote pavaduotoju šios ponios Remeikienės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37049" token="EpS1XGNt0GV3FQTOtGD4Q8rd3lRe6Xldif8P4NxjtF8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37015" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593628692"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalinasi</span> - Tre, 2020-07-01 - 21:38</p> </li> <a href="/comment/37015#comment-37015" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37015#comment-37015" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šita polės ponia, polės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šita polės ponia, polės Minedas, mentai, bachūrai suėję į vieną krūvą ir dalinasi. Kas pasirašys sutartį dėl milijonų anuliavimo Litesko byloj, kad dangstys galus ? Už kiek ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37015" token="QN0CMwxk8TEoyE5RR4uZVGX_skUTKD0XtLDnBkLz12A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37014" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593628682"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - Tre, 2020-07-01 - 21:38</p> </li> <a href="/comment/37014#comment-37014" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37014#comment-37014" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kitose kolegijose pasikeitė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kitose kolegijose pasikeitė direktoriai ir išlipo iš duobes. Tik Alytaus kolegijoj įsitikinę, kad jie nepakeičiami, o paskutine vieta jų neliečia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37014" token="RD2CN30RSydBO3ainlBbkAekRSEK-DC52sN5E3zFvUQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36970" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593608456"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaina</span> - Tre, 2020-07-01 - 16:00</p> </li> <a href="/comment/36970#comment-36970" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36970#comment-36970" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką reiškia vieningumo kaina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką reiškia vieningumo kaina. Jei pavieniai eiliniai alytiškiai kyla prieš neteisybę, vietiniai klanai su teisėsaugos pagalba malšina. Šiuo atveju į ministeriją ir kitur kreipės daug eilinių iš kolegijos. Ir ministerija neapsikentus reagavo. Kreipdamiesi į teisėsaugą. Kur nors neaišku kaip elgsis teisėsauga nepasižyminti principingumu, vienok. Dėmesys atkreiptas ir taip lengvai numalšint, vargu ar pavyks? Nors žemės sklypų ir padangų gaisrų skandalų atvejais, panašu, kad malšina? Pridengia? Bet vis kitos situacijos dygsta..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36970" token="ThGo9W9KJz2cbpYTiXFTGVP-f9aya5ZZxNftE9XSLFc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36967" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593606720"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kas cia darosi?</span> - Tre, 2020-07-01 - 15:32</p> </li> <a href="/comment/36967#comment-36967" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36967#comment-36967" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodel dabar kolegijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodel dabar kolegijos valdzioje esancios poniutes ir ju aplinka pagarsejo Lietuvoj tik istatymu pazeidimais, teismais ir skandalais, ir paskutine vieta tarp kolegiju?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36967" token="oMQPpP89OeQPho0pl2jdx-MxJ10lMtKikjgjdn2AoPA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36965" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593606598"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>malonu</span> - Tre, 2020-07-01 - 15:29</p> </li> <a href="/comment/36965#comment-36965" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36965#comment-36965" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vietos spaudoj nerašo, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vietos spaudoj nerašo, bet. Šalies žiniasklaidoj daug iš kolegijos eilinių nesitaikstydami su neteisybe kolegijoj kreipės į ministeriją. Vadinas ir į kitas institucijas kreipės. Bet? Kaip neseniai rašė, kaip eilinė alytiškė kreipės į teisėsaugą, kad vietos politikai karantino posėdžio metu nedėvi kaukių net savivaldybėj, teisėsauga atsisakė tirt. Net paaiškino, kad eiliniai negali skūst vietos politikų. Atseit eiliniai ne žmonės prieš politikus. Vienok nereiškia, kad Alytuj po politika net su teisėsaugos palaikymu, šaipysis iš eilinių. Nes žmonės netyli ir kyla. Nenori sastingio Alytuj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36965" token="XPvATkwY5DQlo-VkgB4_R7NVoAoUKYLMOgPo6hoe-2Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36964" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593606289"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Tre, 2020-07-01 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/36964#comment-36964" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36964#comment-36964" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Albinai, ATSIBODAI!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Albinai, ATSIBODAI!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36964" token="-G84ma-qPhYFPOKroXj2PGK4eJ27CklfMdHvMTD-71k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36961" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593606029"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - Tre, 2020-07-01 - 15:20</p> </li> <a href="/comment/36961#comment-36961" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36961#comment-36961" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai ministerija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai ministerija. Alytaus klanus..Nors ir vsd turėtų prabilt dėl Alytaus klanų kombinacijų per vietos teisėsaugos institucijų derinius...Perdubliuot padangų gaisro ir žemės aklypų bei kirus susidorojant su neįtinkančiais alytiškius derinius. Per ką per 30 metų netekta n gerų įmonių ir virš 30 tūkstančių alytiškių. Ir tesias klanų nebaudžiamumas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36961" token="cccllcL73zpTIrEPO2QZdzXNjBnmhXXHmmsT1B460bc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36960" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593605438"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>net</span> - Tre, 2020-07-01 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/36960#comment-36960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36960#comment-36960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net ministerija neapsikentus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net ministerija neapsikentus profkinių kalvę į LR Gen. prokuratūrą duoda. Kad profkiniai ir miesto valdyme vietoj reformų darymo praskolinėja savivaldybę per metus 6 milijonus eurų. Kaip kiti iki jų prieš metus 12 milijonų praskolino per 30 metų. Čia švietimo reformas iš geupės 29 daro, prieš atmetę, ką priėmė. Po padangų gaisro ir žemės sklypų dar nesusodinti..Ant nervų sau ir aplink. Atskaičiuos alytiškiai netrukus, jei mažai per metus n peticijų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36960" token="h4JepVybKMNbtOWamAZxCoqYYVfHqoAMW3dIx5nfvEM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36953" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593603358"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O jau</span> - Tre, 2020-07-01 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/36953#comment-36953" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36953#comment-36953" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O jau statybininkas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O jau statybininkas, šmeižikas, beraštis, teismus savo liežuviu užsidirbęs, nesuvokiamus komentarus ištisai kepantis, tai jau ne "puvėsio plitimas ant viso miesto" ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36953" token="Q5JMedcouCEiIsbZeAjCxQO0aNSWryzQc7zwKDtYDAw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36933" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593592298"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur</span> - Tre, 2020-07-01 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/36933#comment-36933" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36933#comment-36933" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur prisilietė teisėsauga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur prisilietė teisėsauga Alytuj, niekur gerai nesigavo. Tik dar didesnis puvėsis. Dėl padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų...Anoj kadencijoj išeliminavo buvusį dzūkijos vandenų vadovą, kur galima buvo ir žmoniškesnėm priemonėm, į jo vietą ir valdybose po nepriklausomais susodinti patys žino kas. Sustojo užvesti projektai per es modernizuot skirti, dažnesnės vamzdynų avarijos ir vandens kokybė įtartina...Taip ir test. Apart skūst vieni kitus ir kitiems sudaryt salygas iš to užsidirbt, miestui tik blogiau. Miesto taryboj ir iš kolegijos žvaigždžių nieko rimta. Puvėsio plitimas ant viso miesto.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36933" token="ChCARFyKNwHr48FmuaD2GRfmGJRW4hccMrqoYfwmTX0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1593&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Bu2Kr6bqRXn6-fishMKdC2bfY1kh5ZJYs-K2Kgpwkcs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Jun 2020 10:52:48 +0000 vyrredaktorius 1593 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to me­ras: „Jei žo­lė­se pra­dings­ta lab­ra­do­ras, tai nė­ra ge­rai” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-me-ras-jei-zo-le-se-pra-dings-ta-lab-ra-do-ras-tai-ne-ra-ge-rai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13451" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13451) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/IMG_0213.jpg?itok=JfC8ICUM" width="344" height="287" alt="ŽOLĖS ALYTAUS MIESTE" title="Kad žo­lė per tris sa­vai­tes gali už­aug­ti iki met­ro, liudija bendrovės „2MP“ „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai at­siųsta nuo­trau­ka iš šios ben­dro­vės šie­nau­ja­mų plo­tų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kai kur žo­lė sie­kia met­rą</h2> <p>Aly­taus mies­tas dėl ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mo pa­da­ly­tas į pen­kias zo­nas: Pir­ma­sis Aly­tus, cen­tras, Dai­na­vos, Pu­ti­nų ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nai.</p> <p>Pir­mo­jo Aly­taus tvar­ky­mo sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są yra lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, cen­tro ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no – Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „2MP“, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no – Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­go­je bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ną – „Ra­gu­vi­lė“ su „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.</p> <p>Per me­tus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mas kai­nuo­ja apie 560 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­gal su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be ža­lių­jų plo­tų šie­na­vi­mas yra su­skirs­ty­tas į pir­mą ir an­trą ly­gį. Pir­ma­jam ly­giui pri­ski­ria­mi plo­tai prie pa­grin­di­nių mies­to gat­vių ir čia žo­lė tu­ri bū­ti ne aukš­tes­nė kaip 8 cen­ti­met­rų. Ato­kes­nė­se mies­to vie­to­se ža­lie­ji plo­tai šie­nau­ja­mi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus už­sa­ky­mu pagal poreikį. Pateikus užsakymą darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per tris sa­vai­tes.</p> <p>Bū­tent pas­ta­ruo­siuo­se plo­tuo­se su­ve­šė­ju­si žo­lė ir pa­pik­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus.</p> <p>Va­kar mies­to tvar­ky­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į su­si­ti­ki­mą su mies­to va­do­vais.</p> <p>„Gy­ven­to­jai siun­čia ne­šie­nau­tų plo­tų nuo­trau­kas. Re­gist­ruo­si­me gy­ven­to­jų skun­dus ir tik­rai įteik­si­me „do­va­nas“. Mū­sų tiks­las tik­rai ne bau­das skir­ti, bet mies­tas tu­ri bū­ti tvar­ko­mas. No­ri­si, kad Aly­tus bū­tų ža­lias, bet ne per daug ža­lias kaip da­bar“, – sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <p>Mies­to tvar­ky­to­jų tei­rau­ta­si, kas dėl to kal­tas – gen­dan­ti tech­ni­ka, grei­tai au­gan­ti žo­lė, ir ką ke­ti­na­ma da­ry­ti, kad to­kia si­tu­a­ci­ja mies­te ne­si­kar­to­tų.</p> <p>Jei pa­dė­tis ne­si­keis, me­ras tvir­ti­no ma­tan­tis iš­ei­tį: skel­bia­mus nau­jus kon­kur­sus, o są­ly­go­se nu­ma­tant, kad dėl mies­te ne­at­lik­tų dar­bų baus­tos įmo­nės kon­kur­suo­se ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti.</p> <p>„Ra­gu­vi­lės“ pa­da­li­nio Aly­tu­je va­do­vas Rai­mon­das Kaz­laus­kas tei­si­no­si, kad dėl da­bar­ti­nių oro są­ly­gų žo­lė au­ga la­bai grei­tai, o įmo­nės dar­buo­to­jai dir­ba ir šeš­ta­die­niais, ir sek­ma­die­niais: „Su­pras­kit, esant to­kiems karš­čiams, kiek ga­li dirb­ti žmo­nės ran­ki­nė­mis žo­liap­jo­vė­mis? „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ duo­da ma­žiau pjo­vė­jų. Vi­sa mū­sų tech­ni­ka tik­rai dir­ba.“</p> <p>„2MP“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Pla­tū­kis tei­gė, kad an­tro ly­gio šie­na­vi­mo plo­tuo­se kai kur žo­lė per tris sa­vai­tes už­au­ga iki met­ro ir jai nu­šie­nau­ti rei­kia ga­lin­go trak­to­riaus.</p> <p>Me­ras ste­bė­jo­si: „Ar ga­li žo­lė per tris sa­vai­tes už­aug­ti iki met­ro?“</p> <p>M.Pla­tū­kis, no­rė­da­mas tai įro­dy­ti, „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai at­siun­tė net nuo­trau­ką iš šios ben­dro­vės šie­nau­ja­mų plo­tų Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne.</p> <h2>Pa­ža­dė­ta daž­niau teik­ti už­sa­ky­mus</h2> <p>Me­ro siū­ly­mui daž­niau nei kas trys sa­vai­tės teik­ti mies­to tvar­ky­to­jams už­sa­ky­mus šie­nau­ti žo­lę an­tro ly­gio plo­tuo­se pri­ta­rė su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė.</p> <p>Vie­nas toks už­sa­ky­mas kai­nuo­ja apie 13 tūkst. eu­rų.</p> <p>Ar tai pa­pil­do­mai kai­nuos vie­ti­niam iž­dui? Ve­dė­ja pa­ti­ki­no, kad pa­pil­do­mų lė­šų ne­pri­reiks, nes mies­to tvar­ky­mui bu­vo su­tau­py­ta žie­mos lai­ko­tar­piu, kai dėl ma­žo snie­go kie­kio te­ko ma­žiau va­ly­ti ša­li­gat­vius.</p> <p>Miestą tvarkančių bendrovių atstovai savivaldybės vadovus patikino, kad susitvarkys su daž­niau teikiamais užsakymais šie­nauti žolę žaliuosiuose plotuose.</p> <p>N.Ce­siu­lis mies­to tvar­ky­to­jams ke­lis kar­tus pri­mi­nė pa­grin­di­nį sa­vi­val­dy­bės va­do­vų sie­kį, kad Aly­tu­je bū­tų tvar­ka.</p> <p>Kol kas Mies­to ūkio sky­rius tvar­ky­to­jams dar nė­ra sky­ręs bau­dų, bau­dė dėl ne­at­lik­tų dar­bų, ta­čiau nu­ro­dy­mų su­si­tvar­ky­ti duo­ta daug.</p> <h2>Vyks­ta ir vyks nau­ji kon­kur­sai</h2> <p>Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kon­kur­so bū­du ieš­ko „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tiems ša­li­gat­viams ir ža­lie­siems plo­tams Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, nes mies­to ta­ry­ba va­sa­rio pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ti šią vie­šą­ją įstai­gą.</p> <p>Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ną tvar­kys vie­na „Ra­gu­vi­lė“, ku­rios pa­da­li­nio Aly­tu­je va­do­vas R.Kaz­laus­kas va­ka­rykš­čia­me su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais tvir­ti­no pri­im­sian­tis ke­lis „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ dar­buo­to­jus.</p> <p>Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar vyk­do mies­to par­kų, gė­ly­nų, pa­plū­di­mių prie­žiū­rą, lie­pą tu­ri vyk­ti šių dar­bų kon­kur­sai. O ki­ta šios vie­šo­sios įstai­gos vyk­dy­ta veik­la – mies­to vie­šo­jo trans­por­to ko­or­di­na­vi­mas – tu­ri bū­ti per­kel­ta į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rių.</p> <p>„Aly­taus in­fra­struk­tū­rą“ ta­ry­ba nu­spren­dė lik­vi­duo­ti siek­da­ma tau­py­ti mies­to biu­dže­to lė­šas ir va­do­vau­da­ma­si Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­teik­ta iš­va­da dėl to­kios įstai­gos ne­ga­li­mos veik­los.</p> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tarybos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius ini­ci­ja­vo to­kio ta­ry­bos spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mą ne­te­ku­siu ga­lios, ta­čiau jo ini­cia­ty­va dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė.</p> <p>„Be­veik tris­de­šimt me­tų ge­rai dir­bu­siai įmo­nei pa­skelb­tas ga­lu­ti­nis nuosp­ren­dis. Esu tik­ras, kad po ma­no ban­dy­mo su­stab­dy­ti „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ lik­vi­da­vi­mo pro­ce­są, bet ta­ry­bai tam ne­pri­ta­rus, ar­ba pa­blo­gės mies­to vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo ko­ky­bė, ar­ba pa­di­dės sa­vi­val­dy­bės tam ski­ria­mos lė­šos. Vil­niaus, Pa­lan­gos, Kau­no ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės vie­šai džiau­gia­si, kad, pa­kei­tus Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, nuo šių me­tų pra­džios sa­vi­val­dy­bėms at­si­ra­do tei­sė­ta ga­li­my­bė mo­kė­ti už vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­rą at­si­skai­tant vi­daus san­do­riais. De­ja, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė el­gia­si at­virkš­čiai. Pa­na­šu, kad ir vie­ši pa­ža­dai spręs­ti be­veik tris­de­šim­ties šios įstai­gos dar­buo­to­jų klau­si­mą, ne­va bent da­lį per­ke­liant į „Aly­taus bu­tų ūkį“, taip pat bliūkš­ta. Iki šios die­nos nė vie­nam dar­buo­to­jui nė­ra pa­teik­ta pa­siū­ly­mo. Tai­gi, va­do­vau­jan­tis po­žiū­riu, jog rei­ka­lin­ga at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, ne­va taip su­da­rant są­ly­gas da­ly­vau­ti ir kon­ku­ruo­ti pri­va­čiam ver­slui, siū­ly­siu at­si­sa­ky­ti ir dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gos, ku­rią vyk­do „Aly­taus bu­tų ūkis“. Tuo la­biau kad įver­ti­nus jo pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą, šios įmo­nės pa­dė­tis pas­ta­ruo­ju me­tu žen­kliai pa­blo­gė­ju­si“, – po ta­ry­bos po­sė­džio min­ti­mis da­li­jo­si ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius.</p> <p>Ko­kie mies­to tvar­ky­to­jai at­eis vie­toj „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti lie­pą. O da­bar­ti­niams ža­lių­jų plo­tų pri­žiū­rė­to­jams va­kar mies­to me­ras ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai iš­sa­kė aiš­kų rei­ka­la­vi­mą – šie plo­tai tu­ri bū­ti šie­nau­ja­mi ne tik, kad šuo lab­ra­do­ras žo­lė­se ne­pra­ding­tų, bet ir kad mies­tie­čiai bei jų sve­čiai ne­si­ste­bė­tų vos ne met­ro žo­lė­mis.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Vasaros%20darbai%20IMG_8459%20a.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1592-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Vasaros%20darbai%20IMG_8459%20a.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1592-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/2.JPG" width="2098" height="1179" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0213_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1592-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0213_0.jpg" width="2098" height="1179" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0215.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1592-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0215.jpg" width="2098" height="1179" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37772" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885689"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 21:01</p> </li> <a href="/comment/37772#comment-37772" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37772#comment-37772" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37772" token="LLB2UEKPxDgAp1Zd2Vu2jwLZyIgY3rZiVuJb7UDvo28"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37551" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816890"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:54</p> </li> <a href="/comment/37551#comment-37551" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37551#comment-37551" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37551" token="XHDhYfG4jNbiaJsHIFjo-oimGGJ8tFOpIl7qrFSAjxc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37005" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593624298"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kam naikint mi…</span> - Tre, 2020-07-01 - 20:24</p> </li> <a href="/comment/37005#comment-37005" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37005#comment-37005" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puolė naikint savo įmones ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puolė naikint savo įmones ir sakyt kad privatininkai geriau dirba. Nematau to gero darbo o Jonys su Palmyra nieko nekontroliuoja. Bus ir parkai baisūs gėda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37005" token="XDuI4lvwzJHjuBTE6lvI3ZoQ5mf7tnIeifv_BQMnxEs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36902" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593580462"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dzin</span> - Tre, 2020-07-01 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/36902#comment-36902" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36902#comment-36902" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per metus savivaldybė dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per metus savivaldybė dar pasiskoliję 6 milijonus kelis mėnesius užsidengia ir dzin jiems lėšų naudojimo efektyvumas.. Svarbiausia pratempt iki seimo rinkimų, po to vėl.. Gi patys alytiškiai rinkos į valdžią geriausius. Štai ir lepinasi geriausių valdymo spindesį. Ir nieko padsryt negali. Taryba vieno mero neatstoja..Kaip tas sušoumenina, taip anie ir paskui..Kad ir į bedugnę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36902" token="8h4PDJdErVC6wAlUmIv-jmt04DAJP01aMdGXJJvO_Es"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36868" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593568981"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Tre, 2020-07-01 - 05:03</p> </li> <a href="/comment/36868#comment-36868" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36868#comment-36868" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">uzdenkit tentu ir neaugs</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>uzdenkit tentu ir neaugs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36868" token="DGL--CSNTdtNfniBkVBmfPIvWPigrLaFKIt0PSV-uZI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36818" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593547192"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cesiulio piaras</span> - Ant, 2020-06-30 - 22:59</p> </li> <a href="/comment/36818#comment-36818" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36818#comment-36818" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu va ką meras sugeba tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu va ką meras sugeba tai išmest kokią frazę ar posakį nugirdęs padaryt kaip savo, tai tik tiek ir sugeba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36818" token="qs8M2_dRZpmFW4c7J0EAXq-jxS3zHE-IqK35lf8PXoo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36771" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593527354"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reiškia</span> - Ant, 2020-06-30 - 17:29</p> </li> <a href="/comment/36771#comment-36771" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36771#comment-36771" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiškia žiemą sniego nėra, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiškia žiemą sniego nėra, o jei moka savivaldybė? Vasarą žolė auga, vėl moka savivaldybė už šienavimą? Tai gali meras, kur pagal įstatymus už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei, nors bendruomenei paaiškint? Jei tarybai neįdomu? Kiek žiemą pagal darbų atlikimo aktus ir vasarą savivaldybė konkrečiai sumokėjus už paslaugas? Kurių galimai nevykdo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36771" token="19g6f7kfyFnsCTmQnZj_Hw5EVLJo2eaTqYq1WeXvTpU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36764" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593526168"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tai kada užsakė?</span> - Ant, 2020-06-30 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/36764#comment-36764" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36764#comment-36764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada užsakė šienavimą Juonys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada užsakė šienavimą Juonys? Noriu grafiką pamatyti: kada užsakė, kada pradėjo šienauti, po kiek ha nupjovė per dieną. O dabar tik emocijos ir eilinis mero piaras.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36764" token="pNKVilbqtm2_QiGWD3rqaX1UqCJs6AwS5m4Ul_e-1P4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36735" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593511724"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tomas</span> - Ant, 2020-06-30 - 13:08</p> </li> <a href="/comment/36735#comment-36735" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36735#comment-36735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu as savo kiema kas tris…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu as savo kiema kas tris savaites pjauciau irgi nieko nematyciau :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36735" token="yJpcmF0zmwiwMCFBpvo_H5OnDuxoCe7TohM6105JPPw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36723" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593505180"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rimčiau</span> - Ant, 2020-06-30 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/36723#comment-36723" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36723#comment-36723" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buvo savivaldybei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buvo savivaldybei priklausančios 2 gamybinės įmonės užsiimančios miesto tvarkymu. Infrastruktūra ir butų ūkis. Abi nukenksmintos, nuslopintos. Infrastruktūra atvirai nakinama, su butų ūkiu..potencialas neišnaudojamas. Užkuliusį galimi manevrai pradaryt erdvę per privačias firmas galimai palankias keliems veikėjams ir fiasko. Trumpiau kur prisiliečia ten velias ir kitaip nebus. Prie esamų valdžioje. Per visas savivaldybės sritis stagnacija ir neprileidžiami sugebantys. Vis tie patys po partiniais uabų šeimų interesais apraizgę ir kol kas perspektyvų nematyt. Kurt ir vienyt nesugeba ir nenori, tik griaut kas kitų iki jų sukurta ir naudotis miesto nykimo saskaita. Tarybos posėdis ir fiaskinis. Eilinių intrigų tesiniai ir miestui nieko gero. Tik giliau į pelkę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36723" token="HjUglz3X4oUIozIe6Jq9VDRycQSylE05nqxmtDvHtJ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36720" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593504268"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - Ant, 2020-06-30 - 11:04</p> </li> <a href="/comment/36720#comment-36720" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36720#comment-36720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žiemą nėra sniego, pinigai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žiemą nėra sniego, pinigai byra. Vasarą auga žolė tegu ir auga, pinigai už piovimą byra. Turtinga savivaldybė, ar gerai dalintis sugeba? Kad net padangų perdirbimo įmonę bando įritent, vadinas netolimas miestą valdantiems imperatoriams? Už, vietoj efektyvumo reformų darymo atvirą biudžeto praskolinėjimą gali sau padėkot rinkę šią valdžią. Reiškia tokia jų valia. Ką valdžia idealiai vykdo. Tabu apie įtartinus n milijonų srautus kur miestą slegia, o blusinėkimes į smulkmenas. Į kurias vis giliau klimpstama. Būsimiems rinkimams dar žavesni politikai, tad tik lepintis belieka. Prabiltų tie po verslu, kaip jiems taip sekas mandravot, dar linksmiau taptų. O čia viena nesamonė kitą keičia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36720" token="2ddodfyXzVV9IIQRfeFeopSVHYmuxY3alcrR4i-yZDA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1592&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ev6xh0XNRLfLz5PDaa4iXDDaq1f0L8hmm-p3qsatRWQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Jun 2020 07:08:51 +0000 vyrredaktorius 1592 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą pel­nęs a. a. Ro­mu­al­das Vy­tau­tas Mak­si­ma­vi­čius yra sa­kęs: „Jei pats ne­ga­lė­da­vau, per ki­tus pri­ei­da­vau, kad sa­viems pa­gel­bė­čiau“ https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-gar-bes-pi-lie-cio-var-da-pel-nes-ro-mu-al-das-vy-tau-tas-mak-si-ma-vi-cius-yra-sa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13450" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13450) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/MAKSIMAVICIUS1_0.jpg?itok=p2OmgWSl" width="344" height="287" alt="R.V.Mak­si­ma­vi­čius" title="Romualdo Vytauto Mak­si­ma­vi­čiaus dar­bas ban­kuo­se su­ta­po su Aly­taus vir­smu iš ne­di­de­lio ra­jo­ni­nio mies­to į svar­biau­sią Pie­tų Lie­tu­vos pra­mo­nės cen­trą. Ben­dra­dar­biau­da­mas su tuo­me­čiu vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, pir­muo­ju Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu a. a. Al­fon­su Gri­gai­čiu, įdė­jo daug pa­stan­gų ir ener­gi­jos, kad iš­kil­tų pa­grin­di­niai pra­mo­ni­niai pa­sta­tai, būtų statomi mikrorajonai. Taip R.V.Maksimavičius pristatytas miesto garbės piliečio vardui suteikti." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Vi­sas gy­ve­ni­mas – Aly­tu­je</h3> <p>R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti pa­siū­lė Aly­taus cen­tro ben­druo­me­nė, mies­to spor­to ben­druo­me­nė, Dva­ro se­niū­nai­ti­ja, aso­cia­ci­ja vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Už Aly­tų“, taip pat gru­pė aly­tiš­kių.</p> <p>Jis gi­mė 1939-ųjų bir­že­lio 2-ąją Ma­ri­jam­po­lė­je, po me­tų šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į Aly­tų. Čia R.V. Mak­si­ma­vi­čius bai­gė ta­da 2-ąja be­si­va­di­nu­sią vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, po to – tuo­me­tį Vil­niaus fi­nan­sų kre­di­to tech­ni­ku­mą ir bu­vu­sią Že­mės ūkio aka­de­mi­ją.</p> <p>Tik bai­gęs mo­kyk­lą Ro­mu­al­das Vy­tau­tas pra­dė­jo dirb­ti vals­ty­bi­nio ban­ko Aly­taus sky­riu­je ins­pek­to­riu­mi, bu­vo il­ga­me­čiu Sta­ty­bos ban­ko Aly­taus sky­riaus val­dy­to­ju, dir­bo kon­tro­lės, re­vi­zi­jos ko­mi­si­jo­se.</p> <p>Bai­gęs mo­kyk­lą vai­di­no Aly­taus te­at­re, bu­vo ko­lek­ty­vo „Dzie­me­dė­lis“, kai­mo ka­pe­los „Dzū­ki­ja“ na­rys, daug me­tų ati­duo­ta agit­bri­ga­dai „Sprig­tas“, dai­nų ir šo­kių an­sam­bliui „Dai­na­va“, nuo 1954-ųjų iki 2005-ųjų da­ly­va­vo vi­so­se res­pub­li­ki­nė­se Dai­nų šven­tė­se.</p> <p>Kaip il­ga­me­tis kul­tū­ros dar­buo­to­jas 1999-ai­siais ap­do­va­no­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­ja. 1998–2002 me­tais bu­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu.</p> <p>2019-ųjų sau­sio 1-ąją R.V.Mak­si­ma­vi­čius iš­ke­lia­vo ten, iš kur ne­su­grįž­ta­ma.</p> <p>Tai ke­li fak­tai iš jo biog­ra­fi­jos. Šil­tų žo­džių šiai as­me­ny­bei ne­gai­lė­jo jo kan­di­da­tū­rą mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti pri­sta­tę as­me­nys.</p> <h3>Ko­dėl taip sten­gė­si dėl Aly­taus?</h3> <p>Kaip pa­ste­bi R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti raš­tą sa­vi­val­dy­bei Dva­ro se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­ju var­du pa­si­ra­šiu­si seniūnaitė Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, jo dar­bas ban­kuo­se su­ta­po su Aly­taus vir­smu iš ne­di­de­lio ra­jo­ni­nio mies­to į svar­biau­sią Pie­tų Lie­tu­vos pra­mo­nės cen­trą: „Jis, ben­dra­dar­biau­da­mas su tuo­me­čiu vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, pir­muo­ju Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu a. a. Al­fon­su Gri­gai­čiu, įdė­jo daug pa­stan­gų ir ener­gi­jos, kad iš­kil­tų pa­grin­di­niai pra­mo­ni­niai pa­sta­tai. Tai sky­di­nių na­mų, med­vil­nės, mė­sos ir grū­dų pro­duk­tų kom­bi­na­tai, tuo­me­čio med­vil­nės kom­bi­na­to kul­tū­ros rū­mai, mo­kyk­los, lop­še­liai-dar­že­liai, nau­ji mik­ro­ra­jo­nai – Dai­na­va, Pu­ti­nai, Vidz­gi­ris. Ro­mu­al­das, pa­si­tel­kęs sa­vo pa­ty­ri­mą ir pri­gim­ti­nę iš­kal­bą, su­ge­bė­da­vo iš ban­ko cen­tri­nio pa­da­li­nio gau­ti rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to va­do­vų su­pla­nuo­tiems ob­jek­tams.“</p> <p>Aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pir­mi­nin­ko To­mo Pa­čė­so sa­vi­val­dy­bei pa­teik­to­je re­ko­men­da­ci­jo­je Ro­mu­al­dui Vy­tau­tui su­teik­ti gar­bės pi­lie­čio var­dą at­skleis­tas jo pa­ties at­sa­ky­mas, ko­dėl taip sten­gė­si dėl Aly­taus. Prieš ke­le­tą me­tų R.V.Mak­si­ma­vi­čius į šį klau­si­mą at­sa­kė: „Šian­dien gal­vo­ju, kad to­kia ma­no ma­da, ku­rią iš tė­vų pa­vel­dė­jau. Jie bu­vo at­jau­tūs ir tai per­da­vė man. Aš, jei pats ne­ga­lė­da­vau, per ki­tus pri­ei­da­vau, kad sa­viems pa­gel­bė­čiau. Ma­ni­mi vi­si, taip pat ir ko­le­gos ban­ki­nin­kai ti­kė­jo, pa­lik­da­vo tuš­čių pa­ve­di­mų. Pa­dė­da­vo­me ir spor­tui, nes rei­kė­jo. Bet re­kla­muo­tis ne­mė­gau.“</p> <p>R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus nuo­pel­nus spor­tui įvar­di­ja mies­to spor­to ben­druo­me­nė. Jis pri­si­dė­jo įren­giant Spor­to rū­mus, sta­dio­ną, tuo­me­tę le­do ri­tu­lio aikš­te­lę, stip­ri­nant fut­bo­lo ko­man­dą „Dai­na­va“.</p> <p>„Ke­lis de­šimt­me­čius Ro­mu­al­das Mak­si­ma­vi­čius bu­vo vie­na ži­no­miau­sių Aly­taus as­me­ny­bių, pa­li­ku­sių švie­sų ir ryš­kų pėd­sa­ką mies­to gy­ve­ni­me. Jis bu­vo pats ne­for­ma­liau­sias ben­druo­me­nės na­rys, nie­kuo­met ne­pa­lik­da­vo be dė­me­sio nė vie­no vie­šo­je vie­to­je su­tik­to pa­žįs­ta­mo aly­tiš­kio ir su jam bū­din­gu hu­mo­ru, at­jau­ta ir ši­lu­ma pri­vers­da­vo nu­si­šyp­so­ti, pa­mirš­ti kas­die­nius rū­pes­čius. Ben­druo­me­niš­ku­mas bu­vo vie­na svar­biau­sių Ro­mu­al­do sa­vy­bių“, – re­ko­men­da­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bei mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti Aly­taus cen­tro ben­druo­me­nės var­du dės­to jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Li­nas Jakš­to­nis.</p> <p>Apie tai, kad Ro­mu­al­dą pa­ži­no­jo dau­ge­lis aly­tiš­kių ir jam bu­vo dė­kin­gi už su­teik­tą pa­gal­bą sun­kio­se si­tu­a­ci­jo­se, apie jo mei­lę mies­tui šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jo ir R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus anū­kė Gied­rė Ber­na­ta­vi­čiū­tė. Kaip iš­skir­ti­nį se­ne­lio pri­pa­ži­ni­mą ji pa­žy­mė­jo „Dai­na­vos“ an­sam­bliui kon­cer­tuo­jant Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gau­tą įver­ti­ni­mą – 1998-ųjų ge­gu­žės 8-ąją Te­ne­sio vals­ti­jos 100-osios Ge­ne­ra­li­nės asam­blė­jos me­tu Ro­mu­al­das bu­vo iš­rink­tas šios asam­blė­jos gar­bės žmo­gu­mi.</p> <h3>Mie­stas jau tu­ri 24 gar­bės pi­lie­čius</h3> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je slap­to bal­sa­vi­mo me­tu dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad už in­dė­lį į Aly­taus mies­to plėt­rą, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą mies­to vi­suo­me­ni­nia­me, kul­tū­ri­nia­me ir spor­ti­nia­me gy­ve­ni­me gar­bės pi­lie­čio var­das bū­tų su­teik­tas R.V.Mak­si­ma­vi­čiui.</p> <p>Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos jo ar­ti­mie­siems bus įteik­tos lie­pos 6-ąją, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną.</p> <p>Iki šiol mies­to gar­bės pi­lie­čiai bu­vo pa­skel­bia­mi ir re­ga­li­jo­mis ap­do­va­no­ja­mi bir­že­lio vi­du­ry­je, šven­čiant Aly­taus gim­ta­die­nį. Šį­met dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės mies­to gim­ta­die­nio pro­ga bu­vo su­reng­ti tik kon­cer­tai, o gar­bin­gų pi­lie­čių ap­do­va­no­ji­mui pa­si­rink­ta Vals­ty­bės die­na.</p> <p>Aly­tu­je gar­bės pi­lie­čių var­dai už nuo­pel­nus mies­tui, jo gar­si­ni­mą su­tei­kia­mi nuo 2000-ųjų. Tai liu­di­jan­čios re­ga­li­jos jau įteik­tos 24 as­me­nims.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36139" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593242758"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>??</span> - Šeš, 2020-06-27 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/36139#comment-36139" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36139#comment-36139" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje mirusius labiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje mirusius labiau vertina. Gaila.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36139" token="k13rWpKwymB23xhIf4wHkuDR3TFHvmwUTWYJXhOa-5w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36006" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593177596"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vertas</span> - Pen, 2020-06-26 - 16:19</p> </li> <a href="/comment/36006#comment-36006" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36006#comment-36006" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šis vertas. Tuo met ir jo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šis vertas. Tuo met ir jo dėka Alytaus miestas nuo kažkur 1950 metais buvusių apie 30 tūkstančių gyventojų išsivystė iki 80 tūkstančių gyventojų 1980 metais. Vidutiniškai kas met virš 1000 gyventojų padaugėdavo, statės 10 n daugiabučių namų ir gamyklų. Po Nepriklausomybės atbuline seka vystos. Per virš 30 metų sumažėję iki 50 tūkstančių gyventojų. Reiškia kasmet mažėja virš 1000 gyventojų ir tęsias. Prarasta 10 n gerų įmonių ir rinkų, per kurias patys kaip ir Utenoj galėjo išsilaikyt ir uždirbt. Nyksta įmonės, žemės sklypų likučiai, tai atvirai praskolinėja biudžetą po uabais po politika. Nykimo jis nepalaikė ir tuo retas Alytuj. Pagarba jam.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36006" token="YRpugofj2w9EvcoX6mRZZxYcIwfGs9r37abBbg5-drc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1587&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="TW9EeRMzCwmTcJlSgnawCr9BamRAig4KK-rY1qFR8IE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 12:42:58 +0000 vyrredaktorius 1587 at https://www.alytausnaujienos.lt Aplink Butrimonių fontaną – nerūkymo vieta https://www.alytausnaujienos.lt/aplink-butrimoniu-fontana-nerukymo-vieta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13450" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13450) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/IMG_8250.JPG?itok=ZkwqRnMb" width="344" height="287" alt="Drau­di­mas rūkyti ga­lios tik ra­tu ap­link Butrimonių miestelio fon­ta­ną pa­sta­ty­tų suo­liu­kų zo­no­je. Sintijos Bauževičiūtės nuotr." title="Drau­di­mas rūkyti ga­lios tik ra­tu ap­link Butrimonių miestelio fon­ta­ną pa­sta­ty­tų suo­liu­kų zo­no­je. Sintijos Bauževičiūtės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>But­ri­mo­nių mies­te­lio is­to­ri­nis cen­tras su aikš­te dėl ar­che­o­lo­gi­nių, ar­chi­tek­tū­ri­nių, is­to­ri­nių ir ur­ba­nis­ti­nių ver­tin­gų­jų sa­vy­bių įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Cen­tri­nė­je mies­te­lio da­ly­je tri­kam­pio pla­no bu­vu­si tur­gaus aikš­tė su­si­for­ma­vu­si XVII am­žiaus pa­bai­go­je–XVI­II am­žiaus pra­džio­je ke­lių iš Vil­niaus į Aly­tų ir Pu­nią san­kir­to­je.</p> <p>Šios aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pra­si­dė­jo 2018-ųjų va­sa­ros pa­bai­go­je tam iš vie­ti­nio biu­dže­to sky­rus per 600 tūkst. eu­rų.</p> <p>Per­nykš­tį bir­že­lį bu­vo ati­da­ry­ta re­konst­ruo­ta But­ri­mo­nių mies­te­lio cen­tro aikš­tė, ku­rio­je pra­dė­jo veik­ti vie­nin­te­lis ra­jo­ne fon­ta­nas, pa­ga­min­tas iš ak­ri­lo – or­ga­ni­nio stik­lo, su­te­mus tu­rin­tis švies­ti ke­tu­rio­mis be­si­kei­čian­čio­mis spal­vo­mis.</p> <p>Ka­dan­gi ap­žiū­rė­ti fon­ta­no at­vyks­ta daug žmo­nių, sie­kiant gin­ti žmo­gaus tei­ses į ap­lin­ką be ta­ba­ko dū­mų, su­kur­ti po­il­sio zo­ną be šių dū­mų, šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė nu­sta­ty­ti ne­rū­ky­mo vie­tą 5 met­rų at­stu­mu ap­link But­ri­mo­nių aikš­tės fon­ta­ną.</p> <p>Ne­tru­kus ne­rū­ky­mo vie­to­je bus įreng­ti žen­klai „Ne­rū­ky­mo zo­na“.</p> <p>Drau­di­mas ga­lios tik ra­tu ap­link fon­ta­ną pa­sta­ty­tų suo­liu­kų zo­no­je, o prie to­liau aikš­tė­je esan­čių suo­liu­kų bus pa­sta­ty­tos pe­le­ni­nės nuo­rū­koms. Aikš­tė­je esan­tys pės­čių­jų ta­kai leis rū­kan­tie­siems per­ei­ti aikš­tę iš vi­sų pu­sių ne­pa­žei­džiant ne­rū­ky­mo zo­nos.</p> <p>Tai bus kol kas vie­nin­te­lė ne­rū­ky­mo vie­ta Aly­taus ra­jo­ne.</p> <p>Už­si­rū­kiu­siems šio­je zo­no­je gre­sia po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už vie­šą­ją tvar­ką ra­jo­ne at­sa­kin­gų as­me­nų ski­ria­mos bau­dos pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są. Pir­mą­kart pra­si­žen­gu­siems gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 20 iki 50 eu­rų, pa­kar­to­ti­nai to­kį nu­si­žen­gi­mą pa­da­riu­siems bau­da di­dė­ja nuo 50 iki 90 eu­rų.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_2263%20a.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1586-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_2263%20a.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8252.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1586-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8252.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36518" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593412379"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>aa</span> - Pir, 2020-06-29 - 09:32</p> </li> <a href="/comment/36518#comment-36518" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36518#comment-36518" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai kad tas fontanas kada…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai kad tas fontanas kada nori, tada veikia. pries pora savaiciu svecius veziau padordyti, tai parodziau dideli bliuda ir tiek</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36518" token="7HWpAltHfNF7Pqa1EcnUN1T49UUCy9UrLwYufaHHQrA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36113" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593229757"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jei</span> - Šeš, 2020-06-27 - 06:49</p> </li> <a href="/comment/36113#comment-36113" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36113#comment-36113" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atvaziuoja is kitur, tai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atvaziuoja is kitur, tai ir paruko. Kitaip nebutu problemos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36113" token="rCqgCYo0yO71JjocMeoTYHNItyZGqaPANRGOodZW1no"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36008" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593177717"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas?</span> - Pen, 2020-06-26 - 16:21</p> </li> <a href="/comment/36008#comment-36008" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36008#comment-36008" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar ten liko dar kam ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar ten liko dar kam ir rūkyt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36008" token="w1v8DUkw0FtIfIyidb7LTs_8YeGqAhC_FBSpCEhuE9U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1586&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f3A1RNV8Dsvs-vyeimR0jVGtShvNSNCipMDzPF2xRWA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 12:38:16 +0000 vyrredaktorius 1586 at https://www.alytausnaujienos.lt Mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė Ra­mu­tė Bar­tu­se­vi­čie­nė: „Tur­būt vi­si ge­riau­si žmo­nės su­si­bū­rė į ma­no ap­tar­nau­ja­mą apy­lin­kę” https://www.alytausnaujienos.lt/mo-bi-lio-ji-lais-ki-nin-ke-ra-mu-te-bar-tu-se-vi-cie-ne-tur-vi-si-ge-riau-si-zmo-nes-su-si-bu-re-i <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13450" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13450) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/ROMUTE.jpg?itok=E5h-Tb6_" width="344" height="287" alt="Gyventojų pašto dėžutės tvarkingos, kai kurie šalia jų pasistatė suolelius ar kėdę, kad išsitraukę leidinį čia pat prisėdę galėtų jį perversti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Gyventojų pašto dėžutės tvarkingos, kai kurie šalia jų pasistatė suolelius ar kėdę, kad išsitraukę leidinį čia pat prisėdę galėtų jį perversti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>To­kia ofi­cia­li Lie­tu­vos pa­što po­zi­ci­ja. O ko­kia tik­ro­vė? Kad ją at­skleis­tu­me, pen­kias ge­ras va­lan­das nau­ju tar­ny­bi­niu Lie­tu­vos pa­što au­to­mo­bi­liu su­po­mės vin­giuo­tais 27-os apy­lin­kės ke­liu­kais, ku­rią ap­tar­nau­ja mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė Ra­mu­tė Bar­tu­se­vi­čie­nė. Jos val­do­se – 1400 adresatų. Tris­de­šim­čiai jų pri­sta­tė­me ant­ra­die­nio „Aly­taus nau­jie­nas“, dar tiek mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė ne­mo­ka­mai su­tei­kė ki­tų pa­što pa­slau­gų. </strong></p> <p>Kaip ir ta­rė­mės su mo­bi­li­ą­ja pa­šti­nin­ke R.Bar­tu­se­vi­čie­ne, su­si­ti­ko­me Vai­so­džiuo­se, prie par­duo­tu­vės. Tvar­kin­gos, šva­rios, re­tam kai­me taip pri­žiū­ri­mą par­duo­tu­vę pa­ma­ty­si. Čia šiuo me­tu Ra­mu­tė stab­te­li ap­tar­nau­ti at­ėju­sių gy­ven­to­jų. Pa­pras­tai su­sto­da­vo prie ben­druo­me­nės na­mų, kur anks­čiau vei­kė pa­štas, bet da­bar ten vyks­ta ke­lio re­mon­to dar­bai, gy­ven­to­jus ap­tar­nau­ti nė­ra sau­gu. Vi­sas pa­što pa­slau­gas žmo­nės gau­na ne­mo­ka­mai: pri­ima­ma lei­di­nių pre­nu­me­ra­ta, iš­mo­ka­mos so­cia­li­nės iš­mo­kos, at­ve­ža­mos re­gist­ruo­tos siun­tos.</p> <p>Ant­ra­die­nio prieš­pie­tį prie pa­što au­to­mo­bi­lio su­tin­ka­me ir Vai­so­džių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ką ūki­nin­ką Ze­no­ną Kaz­laus­ką.</p> <p>„Jau ku­ris lai­kas ne­tu­ri­me sta­cio­na­raus pa­što, bet ati­tin­ka­mas pa­slau­gas gau­na­me iš mo­bi­lio­sios laiš­ki­nin­kės. Šian­dien at­ėjau su­si­mo­kė­ti že­mės ūkio tech­ni­kos ap­žiū­ros mo­kes­čio. Mo­bi­lu­sis pa­štas nė­ra blo­gai, tu­ri­me ry­šį, mus ap­tar­nau­jan­ti laiš­ka­ne­šė yra ma­lo­ni, ap­si­skai­čiu­si mo­te­ris, šil­tai su vi­sais žmo­nė­mis ben­drau­ja. Ben­druo­me­nės na­riai la­bai gra­žiai apie Ra­mu­tės dar­bą at­si­lie­pia. Jei rei­kia, į na­mus at­va­žiuo­ja, at­ve­ža bui­ties reik­me­nų“, – gra­žius žo­džius apie laiš­ki­nin­kę Ra­mu­tę dės­to Vai­so­džių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Z.Kaz­laus­kas.</p> <p>Ap­tar­na­vu­si žmo­nes laiš­ki­nin­kė pa­što au­to­mo­bi­ly­je su­ran­da vie­tos ir mums.</p> <p>Pir­miau­sia ra­tus su­ka­me Vai­so­džių gat­vė­mis. „Aly­taus nau­jie­nos“ įde­da­mos į gy­dy­to­jos Al­miros Chšče­na­vi­čie­nės pa­što dė­žu­tę. Gra­žią, tvar­kin­gą, kaip pa­ste­bi laiš­ka­ne­šė, pa­čios me­di­kės spal­vin­gai iš­ta­py­tą.</p> <p>Jau­nai vai­so­diš­kių šei­mai įtei­kia­mas re­gist­ruo­tas laiš­kas, iš­da­li­ja­ma ki­ta ko­res­pon­den­ci­ja. Po­nios Ja­nės, ku­ri sa­vo laik­raš­čio mėgs­ta lauk­ti sė­dė­da­ma ant suo­liu­ko prie pa­što dė­žu­tės, šį kar­tą ne­pa­ma­to­me.</p> <p>La­bai no­rė­jo­me su­si­tik­ti su šio kraš­to švie­suo­liu Pet­ru Bui­nic­ku. Ir su­si­ti­ko­me. „Pa­sa­ka mū­sų laiš­ki­nin­kė, vi­suo­met lai­ku at­ve­ža laik­raš­čius ir vi­sa ki­ta“, – sa­ko Pet­ras. Li­te­ra­tū­rai ga­bus vy­ras eks­prom­tu su­ku­ria ak­tu­a­lių ei­lių, bet pa­ža­da­me jas pri­im­ti vė­liau, nes vien „Aly­taus nau­jie­nų“ tu­ri­me iš­da­lin­ti apie tris de­šim­tis. Žmo­nės spau­dos lau­kia.</p> <p>Nuo Vai­so­džių ri­bos Rai­žiai – pen­ki ki­lo­met­rai. Ma­nev­rin­gą­ją da­ci­ją, kir­tus Vai­so­džių ri­bo­žen­klį, Ra­mu­tė su­ka į Juo­zo Gu­donio vien­kie­mį. Už­tek­ti­nai lie­taus pa­gir­dy­ta žo­lė – vos ne iki au­to­mo­bi­lio lan­gų. Ju­dė­da­mos ne­nu­va­ži­nė­tu ke­liu­ku jau­čia­me, kaip sod­rią žo­lę gul­do au­to­mo­bi­lio dug­nas. Ro­man­ti­ka, kai ma­ši­niu­kas ne­už­dūs­ta įkal­nė­je. Juo­zo kie­me – kas ki­ta, pa­si­dar­buo­ta vai­kų ir jų ant­rų­jų pu­sių. O štai tarp­du­ry­je ir pats Juo­zas – tie­sus, ge­ro vei­do žmo­gus, ku­rio se­no­liu pa­va­din­ti lie­žu­vis ne­ap­si­ver­čia.</p> <p>„Už dve­jų me­tų bus de­vy­nias­de­šimt. Prie šeš­tos val­džios gy­ve­nu. Jau še­ši me­tai vie­ni­šau­ju“, – tie­siai sa­ko.</p> <p>Juo­zas yra už­si­sa­kęs „Va­ka­ro ži­nias“, bet šian­dien nu­ma­tęs už­si­pre­nu­me­ruo­ti ir „Aly­taus nau­jie­nas“. Re­kla­ma do­mi­na la­biau­siai. „Ūkį tu­riu ir kar­vu­tę. Kar­ves nuo 8-erių me­tų mo­ku pri­žiū­rė­ti. Pats mel­žiu. Ne­pri­duo­du pie­no, man sun­ko­ka bū­tų į ke­lią iš­neš­ti, į kie­mą su­pir­kė­jai ne­va­žiuo­ja“, – Juo­zas la­bai kal­bus.</p> <p>Jis tu­ri ir ke­lis ar­klius. Šiuos gal­vi­jus la­bai my­li. Bu­vo lai­kas, kai kraš­te siau­tė­jo ar­klia­va­giai, daug ar­klių jie pa­vo­gė ir Onuš­kio tur­gu­je sve­tim­ša­liams par­da­vė. Kai jie bu­vo su­im­ti, po ku­rio lai­ko vie­ną gra­žų er­ži­lą gy­ven­to­jai už­ti­ko miš­ke pri­riš­tą ir nu­gai­šu­sį. Tas fak­tas gar­baus am­žiaus žmo­gų nuo jau­nys­tės jau­di­na iki šių die­nų. Jis tu­ri tiks­lą už­pirk­ti mi­šias už tuos, ku­rie su­nai­ki­no ar­klia­va­gius.</p> <p>Liūd­na žmo­gui, kad ne­šie­nau­to­mis pie­vo­mis iki so­dy­bos at­sė­li­nu­sios la­pės ką tik nu­si­ne­šė viš­te­lę ir gai­dį.</p> <p>Il­gai ga­lė­tų kal­bė­ti tvar­kin­go vien­kie­mio šei­mi­nin­kas, daž­nai duk­ros ir sū­naus lan­ko­mas, bet at­si­svei­ki­na­me, spau­dos lau­kia ki­ti pre­nu­me­ra­to­riai, laiš­ki­nin­kai, pa­sak Ra­mu­tės, ne­tu­ri vė­luo­ti. Vėl pa­ny­ra­me į žo­lė­tą ke­lią, įvai­rios smil­gos ir ki­tos aukš­ta­ū­gės žo­lės iš vi­sų pu­sių šla­ma su­lig au­to­mo­bi­lio lan­gais.</p> <p>Tau­čio­ny­se „Aly­taus nau­jie­nas“ skai­to Sta­sė Nas­ta­ra­vi­čie­nė, Ada­mo­ny­se šeš­ta­die­ni­nes da­bar už­si­sa­ko Pet­ras Ka­ma­raus­kas. Kai žmo­na gy­va bu­vo, vi­suo­met pre­nu­me­ra­vo kas­die­ni­nes „Aly­taus nau­jie­nas“.</p> <p>Pa­sie­kė­me Rai­žius, Ra­mu­tė vai­rą su­ka į Ci­ka­na­vi­čių kie­mą, ku­ris ver­čia aik­te­lė­ti – tik­ra gė­lių ka­ra­lys­tė. Kol mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė tvar­ko šei­mos mo­kes­čių rei­ka­lus, pri­sto­ja­me prie gė­ly­nuo­se be­si­dar­buo­jan­čios duk­ros Ri­tos.</p> <p>„Ne­ži­nau, kiek tų veis­lių vi­so­se na­mų ker­te­lė­se pri­tup­dė­me, 500 tu­rė­tų bū­ti, o gal ir dau­giau. Yra ir la­bai se­niai pa­so­din­tų. Ra­ga­nėms tik­rai po ke­tu­rias­de­šimt me­tų bus. Kuo trę­šiu? Tik ne che­mi­ja, jai esu aler­giš­ka. Daž­niau­siai pa­sto­vė­ju­siu rau­gin­tu kiau­lių mėš­lu“, – sa­ko Ri­ta.</p> <p>Kad to­kį gro­žį iš­lai­ky­tum, daug suk­tis rei­kia. Va­sa­ro­mis Ri­ta ke­lia­si penk­tą va­lan­dą. Kiek­vie­ną die­ną vis­ką apei­na. Ji la­bai mėgs­ta au­ga­lus, lei­džia aug­ti ir tiems, ku­rie ne vie­to­je iš­dygs­ta.</p> <p>Pir­mą kar­tą pa­ma­tė­me dar 19 am­žiaus pa­bai­go­je mo­te­rų mėg­tą ir dar­že­liuo­se au­gin­tą bi­jū­nų veis­lę.  Pa­ro­dy­tam apie 50 me­tų, ke­re­lį dar Ri­tos ma­ma jau­nys­tė­je par­si­ne­šė ir pa­si­so­di­no.</p> <p>Su­si­do­mė­jo­me ir ra­das­ta, šio kraš­to dai­ni­nin­kių ap­dai­nuo­ta. „Tai ne ro­žė, tai se­no­vi­nė gė­lė ra­das­ta“, – ak­cen­tuo­ja Ri­ta.</p> <p>Mo­kes­čiai su­mo­kė­ti, ap­tar­tos tu­ri­mos bui­ties pre­kės ir vėl le­kia­me to­lyn, į Vin­co Mi­kuls­ko na­mų kie­mą.</p> <p>„Vin­cas „Aly­taus nau­jie­nas“ vi­siems me­tams už­si­sa­ko ir, ką įdo­maus per­skai­tęs, pa­si­da­li­ja su kai­mo žmo­nė­mis. Iš­ra­din­gas, ge­ros dū­šios žmo­gus, vis­ką pats mo­kan­tis pa­si­da­ry­ti. Ūkio rei­ka­luos nu­si­ma­no, net viš­čiu­kus, viš­tos iš­pe­rin­tus, mo­ka pri­žiū­rė­ti. La­bai se­niai laik­raš­tį skai­to da­bar jau naš­lau­jan­tis žmo­gus“, – sa­ko laiš­ki­nin­kė Ra­mu­tė.</p> <p>„Tai kiek­gi da­bar man me­tų, 1934 gi­mi­mo esu“, – pa­klaus­tas apie me­tus svars­to Vin­cas. Į ūkio dar­bus įni­kęs žmo­gus apie sa­vus me­tus ne­gal­vo­ja, su pa­šti­nin­ke pa­si­ta­ria, kaip ir kuo ge­riau pa­si­ro­džiu­sius bul­vė­se ko­lo­ra­do va­ba­lus nu­purkš­ti.</p> <p>Ir to­kia­me rei­ka­le Ra­mu­tė nu­si­ma­no, pa­ta­ria, in­for­ma­ci­jos pa­tei­kia. Vė­liau ji teigs, kad ne­ga­li žmo­nių ap­vil­ti, pa­sa­ky­ti aš ne­si­do­miu, ne­ži­nau. Jei pri­trūks­ta ži­nių, bū­ti­nai pa­si­ieš­ko jų, pa­aiš­ki­na ga­lio­jan­čią tvar­ką ar ki­tus da­ly­kus.</p> <p>„Ma­no ap­tar­nau­ja­mo­je apy­lin­kė­je vi­si žmo­nės la­bai ge­ri, są­ži­nin­gi. Me­nu dar li­to me­tus. Vie­na pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris žie­mą ant ke­lio ma­nęs lau­kė tris va­lan­das, kad ati­duo­tų per­mo­kė­tą li­tą. Koks są­ži­nin­gu­mas“, – ste­bi­si laiš­ki­nin­kė.</p> <p>Laik­raš­čių at­ve­žė­me Ele­nai ir Ipo­li­tui Ma­ku­la­vi­čiams. Vai­šin­gi šei­mi­nin­kai ne­iš­lei­džia ne­pa­vai­ši­nę to­to­riš­ku py­ra­gu. Pa­ben­drau­ja­me su ma­žuo­ju Ipo­li­tu, be­si­ruo­šian­čiu į pir­mą­ją kla­sę, jo tė­čiu Al­ber­tu.</p> <p>„Svar­biau­sia, kad žmo­nės už­si­sa­ky­tų laik­raš­čių, iš jų gau­tų in­for­ma­ci­jos“, – svars­to Ipo­li­tas vy­res­ny­sis ir pri­du­ria, kad kai­mo žmo­gui svar­bios tur­gaus kai­nos.</p> <p>Laiš­ki­nin­kė Ra­mu­tė pra­tę­sia min­tį, kad pa­gy­ve­nu­sie­ji pre­nu­me­ruo­ja, skai­to, ieš­ko pus­la­pių ne tik apie tur­gų, bet ir kry­žia­žo­džių, re­cep­tų, pa­ta­ri­mų jiems rei­kia.</p> <p>Rau­bo­niš­kis Juo­zas Astrams­kas ir­gi „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­to­rius, jo laik­raš­tis įkrin­ta į pa­što dė­žu­tę.</p> <p>Sku­ba­me į Pec­kū­nų gatvę. Ra­mu­tės „Da­cia“ įsu­ka į il­go na­mo pla­tų kie­mą, Ele­nos Vil­čins­kie­nės na­mus. Ta­čiau „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­to­rė ne sma­gio­ji šei­mi­nin­kė po­nia Ele­na, o jos gi­mi­nai­tė taip pat Ele­na Bal­čiū­nie­nė. Li­ko­me nuo­šir­džiai pa­ma­lo­nin­tos, kai iš­gir­do­me, kad iš Šiau­lių į gim­tas vie­tas ne­se­niai su­grį­žu­siai de­vy­nias­de­šimt­me­tei E.Bal­čiū­nie­nei „Aly­taus nau­jie­nos“ pa­tin­ka. „Vis­kas man įdo­mu. Kai ka­da per­skai­tau vis­ką, bū­na, kad ir ne­su­spė­ju“, – at­vi­rai sa­ko gar­bin­go am­žiaus mie­la skai­ty­to­ja.</p> <p>Duk­te­rė­čia pa­aiš­ki­no, kad po Si­bi­ro jos te­ta ap­si­gy­ve­no Šiau­liuo­se. „Mi­rus vy­rui vie­nai be ar­ti­mų­jų ta­po sun­kiau, pa­kvie­tė­me pas sa­ve. Na­mai, ma­to­te, erd­vūs“, – sa­ko E.Vil­čins­kie­nė.</p> <p>Kal­vo­ti ir vin­giuo­ti šian­dien mo­bi­lio­sios laiš­ki­nin­kės R.Bar­tu­se­vi­čie­nės dar­bo ke­liai. Jos ap­tar­nau­ja­mo­je apy­lin­kė­je – 1400 na­mų ūkių. Prieš tap­da­ma mo­bi­li­ą­ja laiš­ki­nin­ke ji  da­ly­je šios apy­lin­kės lai­ka­ne­še dir­bo be­veik 27-erius me­tus. Ji ne iš­im­tis – mo­bi­liai­siais laiš­ki­nin­kais ta­po 98 pro­cen­tai iki tol bu­vu­sių dar­buo­to­jų.</p> <p>Kaip tik šiais ke­liais, tie­sa, pras­tes­niais, jos su di­džiu­liu pa­što krep­šiu pės­čios vaikš­čio­ta,  ar­kliais va­žiuo­ta, dvi­ra­čiu min­ta, pas­kui sa­vu au­to­mo­bi­liu. Po Lie­tu­vos pa­što re­or­ga­ni­za­ci­jos, mo­ky­mų dar­bo po­bū­dis pa­si­kei­tė, bet žmo­nės li­ko tie pa­tys – lau­kian­tys jos prie nau­jų pa­što dė­žu­čių, kai ku­rie ant pa­čių pa­si­da­ry­tų suo­liu­kų.</p> <p>Nuo va­sa­rio ji vai­ruo­ja nau­ju­tė­lai­tę „Da­cia“. Ga­vo ją su nu­va­žiuo­tu 12 ki­lo­met­rų at­stu­mu.</p> <p>„Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą aš – bu­hal­te­rė, bet sa­vo dar­be tu­riu bū­ti ir psi­cho­lo­gė, ir in­for­ma­ci­jos ži­no­vė, ir bi­čiu­lė. Aš dirb­da­ma su tais žmo­nė­mis su­bren­dau. Ne­ga­liu teig­ti, kad ir mo­bi­lio­sios laiš­ki­nin­kės pir­mo­sios die­nos bu­vo leng­vos. Ne die­ną tru­ko, kol per­pra­tau gau­tos so­dų ben­dri­jos „Dzū­ki­ja“ ke­lius ir įva­žia­vi­mus. Il­go­kai tik gat­vių pa­va­di­ni­mus ma­čiau, da­bar ma­tau ir au­ga­li­jos gro­žį, vi­sa, kas gra­žu. Tu­ri­me kor­te­les au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los pa­slau­gai ir ben­zi­nui“, – pa­ke­liui į Pa­lie­pius pa­sa­ko­ja Ra­mu­tė.</p> <p>Ir mes dai­ro­mės į il­giau­sių die­nų gam­tos gro­žį. Į Kru­žiū­nuo­se bal­tai žy­din­čius mais­ti­nius žir­nius, vio­le­ti­nius žie­dus pra­sklei­džiu­sias aka­ci­jas, bal­tai pra­žy­du­sius bul­vių lau­kus, liz­de nuo fo­to­apa­ra­to be­si­sle­pian­čius gan­driu­kus, iš­puo­se­lė­tus kie­mus.</p> <p>Ste­bi­mės, kaip žmo­nės vi­sa su­spė­ja iš­gra­žin­ti, iš­puo­se­lė­ti, ap­žiū­rė­ti? Gra­žus šio kraš­to gam­to­vaiz­dis, kal­vo­tas, to­kia­me sun­kiau ūki­nin­kau­ti. Ko­kie gra­žūs šie­me­ti­niai lau­kai, kai juo­se ne­trūks­ta drėg­mės.</p> <p>Pa­lie­pių kai­mo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams šian­dien rei­kia įteik­ti du laiš­kus – pa­pras­tą ir re­gist­ruo­tą. Pas­ta­ro­jo ad­re­sa­tų na­muo­se nė­ra, tur­būt dar­be, juk dar­bo die­na. Ra­mu­tė au­to­mo­bi­ly­je įtai­sy­tu spaus­din­tu­vu at­spaus­di­na pra­ne­ši­mą apie re­gist­ruo­tą siun­tą ir jį pa­lie­ka pa­što dė­žu­tė­je.</p> <p>„Aly­taus nau­jie­nas“ ve­ža­me Ma­ry­tei Ka­ze­vi­čie­nei. Gra­žaus vien­kie­mio šei­mi­nin­kė at­sku­ba iš dar­žo, ran­ko­se kaup­tu­kas. Mo­te­ris džiau­gia­si, jog ne­pra­va­žia­vo­me, ji vėl mė­ne­siui no­ri laik­raš­tį už­si­pre­nu­me­ruo­ti, kad laiš­ki­nin­kės ne­su­truk­dy­tų, ir pi­ni­gų į ki­še­nę įsi­dė­ju­si.</p> <p>Iš Ra­mu­tės ži­no­me, kad Ma­ry­tė la­bai bal­sin­ga dai­ni­nin­kė, pui­ki šei­mi­nin­kė, ap­si­skai­čiu­si. Ma­lo­nu bū­tų su to­kiu žmo­gu­mu il­gė­liau pa­kal­bė­ti, bet rei­kia sku­bė­ti to­liau.</p> <p>Čia, Pa­lie­piuo­se, ir mo­bi­lio­sios laiš­ki­nin­kės Ra­mu­tės tė­viš­kė ir na­mai. Iš čia sku­bė­jo į Pu­nios mo­kyk­lą, da­bar – dar­bą.</p> <p>Ne­ap­len­kia­me Kar­vel­nin­kų, siun­tą ve­ža­me jau­nai šei­mai. Ma­žų vai­kų tu­rin­čiai ma­mai laiš­ki­nin­kė pa­do­va­no­ja bur­bu­lų. Vi­siems kie­mams, ku­riuo­se ma­tė­si vai­kų, ji pa­li­ko bur­bu­lų, te­gul vai­kai juos pu­čia.</p> <p>„Tai smul­ki do­va­nė­lė nuo ma­nęs, o kaip vai­kus pra­links­mi­na. Mū­sų su vy­ru vai­kai už­au­gin­ti, o kaž­kam no­ri­si su­teik­ti ma­žy­čio džiaugs­mo. Aš fi­lo­so­fiš­kai į tai žiū­riu, juk pir­ma rei­kia mes­ti, kad ras­tum“, – tei­gia ji.</p> <p>Pa­ste­bi­me, kad li­ko vie­nos „Aly­taus nau­jie­nos“. Klau­sia­me, kas jų skai­ty­to­jas? „Tai ma­niš­kės, aš vi­siems me­tams už­si­pre­nu­me­ruo­ju kas­met“, – sa­ko mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė R.Bar­tu­se­vi­čie­nė ir su­ka grei­tą sma­gų tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį link Aly­taus. Jos dar­bo die­na bai­gė­si ge­ro­kai po 16 va­lan­dos. Nu­va­žiuo­ta kaip ir kas­dien, apie 100 ki­lo­met­rų. Mes įsė­do­me jos dar­bo die­nai įpu­sė­jus. Iki 11 va­lan­dos ji jau bu­vo ap­lan­kiu­si vi­sus  ad­re­sa­tus, gy­ve­nan­čius so­dų ben­dri­jo­je „Dzū­ki­ja“.</p> <p>Šian­dien su­si­pa­žin­ti su jos ve­žio­ja­mo­mis pre­kė­mis ne­be­li­ko lai­ko, bet žmo­nės kal­bė­jo, kad Lie­tu­vos pa­što siū­lo­mos jiems bui­ties pre­kės yra ge­ros ko­ky­bės, daž­niau­siai vo­kiš­kos.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0484.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0484.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0613.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0613.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0674.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0674.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0602.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0602.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/20200623_122657.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/20200623_122657.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/20200623_131454.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/20200623_131454.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0655.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0655.jpg" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0563.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0563.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0496.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1585-aUsNZZQTZ_E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0496.JPG" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36045" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593195835"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mindaugas</span> - Pen, 2020-06-26 - 21:23</p> </li> <a href="/comment/36045#comment-36045" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36045#comment-36045" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Duok, Dieve, kiekvienai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Duok, Dieve, kiekvienai apylinkei po Ramutę. Tikrai labai miela ir apsukri laiškanešė. Malonu, kad tokie žmonės yra pastebėti. Mes ja didžiuojamės, jos laukiame.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36045" token="2S-ItaOwgEk3z0YH11AC81MFh01XvXHevEXeqyWcpZw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1585&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XPZIODR7lqDV3DXk-w7IywUA7q5S-G1OT27SOXraLd4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 12:28:39 +0000 vyrredaktorius 1585 at https://www.alytausnaujienos.lt Varėniškiui teks atsakyti už melagingus kaltinimus vagyste https://www.alytausnaujienos.lt/vareniskiui-teks-atsakyti-uz-melagingus-kaltinimus-vagyste <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13448" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13448) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/policijos-zenklas-2.jpg?itok=MvOu1y52" width="344" height="287" alt="policija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šių metų birželio 12 d. apie 10 val. Varėnos r. PK buvo gautas vyro (g. 1978 m.) pareikšimas, kad Varėnos r., Kuklių k., į jo namus buvo atvykę Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK pareigūnai, po kurių apsilankymo pasigedo namuose, kambaryje, sekcijoje, laikytų 5 000 eurų. Po Alytaus apskr. VPK Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus pareigūnų atlikto patikslinimo, nustatyta, kad asmuo melagingai apkaltino policijos pareigūnus.</p> <p>Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai dėl melagingo skundo ir pranešimo apie nebūtą nusikaltimą Kuklių kaimo gyventojo atžvilgiu pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už šią nusikalstamą veiką Įstatyme numatyta laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų.</p> <p>Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.</p> <p>Vyras jau ne pirmą kartą susiduria su policijos pareigūnais, praėjusių metų lapkričio mėnesį pasipriešino policijos pareigūnui, bei sužalojo. Dėl šių veiksmų, vyras prieš teismą stos rugpjūčio mėnesį.</p> <p>Į Kuklių kaimą pareigūnai skuba, kai kartu gyvenanti moteris kviečiasi pagalbos, nes sugyventinis smurtauja, grasina ar kitaip baugina namiškius. Varėnos r. PK atliekamas ne vienas ikiteisminis tyrimas, bei pradėta ne viena administracinė teisena vyro atžvilgiu.</p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus apskr. VPK informacija</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1579&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tKJ46GnQVLEBR1elXCXw6vHW9LpheO3kTfZT9g_MCAY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Jun 2020 09:41:46 +0000 vyrredaktorius 1579 at https://www.alytausnaujienos.lt