Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Vil­kai mo­ko jau­nik­lius ieš­ko­ti gro­bio ir pjau­na ūki­nin­kų gal­vi­jus https://www.alytausnaujienos.lt/vil-kai-mo-ko-jau-nik-lius-ies-ko-ti-gro-bio-ir-pjau-na-uki-nin-ku-gal-vi-jus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13604" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13604) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/ispjautos-avys.jpg?itok=fG_D0JlP" width="344" height="287" alt="Per­nai dau­giau­sia avių vil­kai pa­pjo­vė Pu­nios se­niū­ni­jo­je." title="Per­nai dau­giau­sia avių vil­kai pa­pjo­vė Pu­nios se­niū­ni­jo­je." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė re­ko­men­duo­ja ūki­nin­kams sau­go­ti sa­vo gy­vū­nus, su­da­ry­ti jiems są­ly­gas pa­si­slėp­ti už­da­ro­se pa­sto­gė­se, į ku­rias vil­kams pa­tek­ti bū­tų sun­kiau, o, jei­gu yra ga­li­my­bė, par­gin­ti nak­čiai gy­vu­lius iki na­mų. Ap­tva­rai, ku­rie nė­ra aukš­ti ir į že­mę ne­įkas­ti (elek­tri­nis pie­muo, elek­tri­nis tin­klas) vil­kui – ne kliū­tis. Ma­no­ma, kad vil­kai jau pra­de­da mo­ky­ti šių me­tų jau­nik­lius me­džio­ti, ieš­ko­tis gro­bio, su­si­do­ro­ti su už­pul­ta au­ka.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na žmo­nes im­tis kuo efek­ty­ves­nių ap­sau­gos prie­mo­nių, ku­rioms ga­li­ma gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o me­džio­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad vil­kai, pa­si­se­kus me­džiok­lei, daž­nai grįž­ta į tą pa­čią vie­tą. Per­nai dau­giau­sia avių vil­kai pa­pjo­vė Pu­nios se­niū­ni­jo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Avių, da­nie­lių, ož­kų lai­ky­to­jai tu­ri bū­ti bud­rūs, sau­go­ti juos, įreng­ti pre­ven­ci­nes ap­sau­gos prie­mo­nes“, – sa­ko Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ir­ma Ste­nio­nie­nė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jei­gu ūki­nin­kai tin­ka­mai pa­si­rū­pin­tų sa­vo gy­vu­lių ap­sau­ga nak­tį, o avys ir ver­še­liai bū­tų lai­ko­mi tvar­tuo­se, gal­vi­jai – su­gin­ti į sau­gius ap­tva­rus, tai vil­kų ant­puo­lių ža­la ge­ro­kai su­ma­žė­tų. Net­gi gal­vi­jų ap­tva­ruo­se spe­cia­lis­tai siū­lo įreng­ti nuo vil­kų sau­gan­čias tvo­ras, elek­tri­nius „pie­me­nis“ bei sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ap­skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja pri­me­na, kad ūki­nin­kai, no­rin­tys gau­ti vil­kų ir ki­tų me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ūki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo kom­pen­sa­ci­ją, tu­ri ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas nuo ža­los pa­ste­bė­ji­mo ra­šy­ti­niu pra­šy­mu dėl ža­los įver­ti­ni­mo ir at­ly­gi­ni­mo kreip­tis į sa­vo se­niū­ną bei in­for­muo­ti ko­mi­si­ją.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ža­la kom­pen­suo­ja­ma, jei gy­vū­nai bu­vo pa­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti, bu­vo tai­ky­tos pre­ven­ci­nės ap­sau­gos prie­mo­nės. Apie ūki­nio gy­vū­no gai­ši­mą ar sker­di­mą sa­vo reik­mėms ne vė­liau kaip per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo įvy­kio bū­ti­na pra­neš­ti Ve­te­ri­na­ri­jos ir mais­to tar­ny­bos te­ri­to­ri­niam sky­riui. Nu­gai­šu­sių ūki­nių gy­vū­nų au­sų įsa­gai ne­iš­ima­mi, pa­sai tu­ri bū­ti grą­ži­na­mi juos iš­da­vu­siai įstai­gai. Ža­lą kom­pen­suo­ja Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš spe­cia­lio­sios rė­mi­mo pro­gra­mos. Pa­ra­ma vie­nam ga­vė­jui ga­li siek­ti iki 5 000 eu­rų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos biu­dže­to pa­ra­mos lė­šų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ūki­nin­kai sa­ko: jei­gu vil­kai iš­pjau­na ke­lio­li­ka gal­vi­jų, tai nuos­to­liai sie­kia de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų. Pa­si­tai­kė, kad vie­nam ūki­nin­kui vil­kai pa­pjo­vė 50 avių, ir to­kiu at­ve­ju jo­kia pa­ra­ma ne­at­ly­gins pa­tir­tų nuos­to­lių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vil­kai pri­ski­ria­mi prie sau­go­mų lau­ki­nių gy­vū­nų, juos me­džio­ti ga­li­ma nuo spa­lio 15 iki ba­lan­džio 1 die­nos pa­gal nu­sta­ty­tas kvo­tas, ta­čiau dėl re­a­laus vil­kų skai­čiaus Lie­tu­vo­je ne­su­ta­ria­ma, ma­no­ma, kad jų yra ge­ro­kai dau­giau ne­gu ofi­cia­liai skai­čiuo­ja­ma.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/ispjautos-avys_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/ispjautos-avys_0.jpg?itok=2zS-iXXK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/vilkas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/vilkas.jpg?itok=e9PWKevr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vil-kai-mo-ko-jau-nik-lius-ies-ko-ti-gro-bio-ir-pjau-na-uki-nin-ku-gal-vi-jus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2746&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Lr8sQahQp_dNGcU120DSYyTINTqdjdE8E1wmPOYjLNA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Jul 2021 12:52:46 +0000 vyrredaktorius 2746 at https://www.alytausnaujienos.lt Skie­pai nuo ko­ro­na­vi­ru­so: vak­ci­nuo­ti mig­ran­tai, ko­kia sa­vi­val­dy­bės staig­me­na lau­kia pa­si­skie­pi­ju­sių­jų? https://www.alytausnaujienos.lt/skie-pai-nuo-ko-ro-na-vi-ru-so-vak-ci-nuo-ti-mig-ran-tai-ko-kia-sa-vi-val-dy-bes-staig-me-na-lau <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13604" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13604) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_0242.jpg?itok=Xzn3CwbD" width="344" height="287" alt="Ge­ra ži­nia ta, kad lie­pos 19-ąją vi­sus Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tus ne­legalius mig­ran­tus dar kar­tą iš­ty­rus dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ji nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Zenono ŠILINSKO nuotr." title="Ge­ra ži­nia ta, kad lie­pos 19-ąją vi­sus Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tus ne­legalius mig­ran­tus dar kar­tą iš­ty­rus dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ji nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Skie­pi­jo­si 55 mig­ran­tai</h3> <p>Iš 71 lie­pos pra­džio­je Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te ap­gy­ven­din­tų nelegalių mig­ran­tų šian­dien yra 69. Du dėl nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so dar gy­do­mi Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je, dar du po su­sir­gi­mo šia in­fek­ci­ja iš mi­nė­tos li­go­ni­nės par­vež­ti pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį. Vi­si Aly­tu­je ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai yra iš Af­ri­kos vals­ty­bių, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, lie­pos 21-ąją ne­le­ga­liems mig­ran­tams bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­si­skie­py­ti vi­so­mis tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis, ta­čiau mig­ran­tai pa­si­rin­ko „Pfi­zer“. To­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo 55 mig­ran­tai, ki­ti vak­ci­nuo­tis at­si­sa­kė. Juos skie­pi­jo Aly­taus po­li­kli­ni­kos me­di­kai, dir­ban­tys mies­to Skie­pi­ji­mo cen­tre.</p> <p>Ge­ra ži­nia ta, kad lie­pos 19-ąją vi­sus Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tus ne­legalius mig­ran­tus dar kar­tą iš­ty­rus dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ji nie­kam ne­nu­sta­ty­ta. Tad lie­pos 26-ąją bai­gia­si kon­tak­tą su už­si­krė­tu­siais as­me­ni­mis tu­rė­ju­siems sa­vi­i­zo­lia­ci­jai skir­tas lai­kas, ir ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų spręs­ti dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų iš Aly­taus iš­kel­di­ni­mo.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, tai ga­li už­truk­ti, nes mig­ran­tų srau­tai per Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nį dar fik­suo­ja­mi ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba sa­vi­val­dy­bės pra­šo ap­gy­ven­di­ni­mą pra­tęs­ti.</p> <p> </p> <h3>Pa­pil­do­ma tvo­ra jau pa­sta­ty­ta, pjau­na­mos se­nos tuo­pos</h3> <p>Lie­pos 21-ąją jau baig­ta sta­ty­ti pa­pil­do­ma tvo­ra apie Aly­tu­je ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tą pa­sta­tą. Tai mies­to biu­dže­tui kai­na­vo iki 5 tūkst. eu­rų. O ji bu­vo tve­ria­ma dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų, mig­ran­tus sau­gan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų sau­gu­mo, taip pat sie­kiant, kad pa­ša­li­niai as­me­nys ne­pa­tek­tų į sau­go­mą te­ri­to­ri­ją.</p> <p>Ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to te­ri­to­ri­jo­je yra įreng­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros, o vaiz­dus mo­ni­to­riu­je ste­bi te­ri­to­ri­ją ir mig­ran­tus sau­gan­čios tar­ny­bos. Daž­niau­siai prie jo bu­din­čio vie­nos sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jo aly­tiš­kio Da­nie­liaus Ciū­nio tvir­ti­ni­mu, bent kol kas in­ci­den­tų tarp mig­ran­tų ne­fik­suo­ja­ma: „Jie pa­kan­ka­mai ra­mūs, re­tai ka­da pa­ma­ty­si su­si­gin­či­jan­čius tar­pu­sa­vy­je.“</p> <p>Tik pra­ėju­sią sa­vai­tę, net ne per už­klu­pu­sį lie­tų ir vė­ją, nu­vir­to tuo­pa, au­gu­si mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to pa­sta­to kai­my­nys­tė­je. Vi­sa lai­mė, kad ji nenukri­to ant ne­to­lie­se sto­vė­ju­sio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lio.</p> <p>Ne­tru­kus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo nu­spręs­ta dėl sau­gu­mo iš­pjau­ti dar pen­kias ne­to­lie­se mi­nė­to pa­sta­to au­gan­čias se­nas, li­go­tas, iš­pu­vu­siais ka­mie­nais tuo­pas, ku­rios nė­ra pri­ski­ria­mos sau­go­ti­niems me­džiams.</p> <p> </p> <h3>Ak­ci­ja lie­pos 24-ąją – nuo 8 iki 12 va­lan­dos</h3> <p>Lie­pos 21-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pa­rą ša­ly­je nu­sta­ty­ti 176 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu jau ste­bi­mas šios in­fek­ci­jos nau­jų at­ve­jų Lie­tu­vo­je dau­gė­ji­mas, jų šiek tiek dau­giau nei da­bar bu­vo tik bir­že­lio 11-ąją. Aly­tu­je nau­jų at­ve­jų dau­gė­ja ne­žy­miai.</p> <p>Mi­nė­tą lie­pos die­ną 100 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų per ke­tu­rio­li­ka die­nų te­ko 39,3 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je šis ro­dik­lis – 24,4, Aly­taus ra­jo­ne – nu­lis.</p> <p>Lie­pos 21-ąją ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 13 aly­tiš­kių, Aly­taus ra­jo­ne – nė vie­nas.</p> <p>Tos pa­čios lie­pos die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze pa­skie­py­ta 51,8 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės, 60,4 proc. Aly­taus ra­jo­no ir 47,1 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Aly­taus ra­jo­nas tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių už­ima 4-ą, Aly­taus mies­tas – 17-ą vie­tą.</p> <p>„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, siek­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus skie­py­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so, lie­pos 24-ąją pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­ja vak­ci­na­vi­mo­si ak­ci­ją su do­va­no­mis, ku­rios me­tu pa­si­skie­pi­ju­sie­ji bus pa­vai­šin­ti le­dų por­ci­ja. Ji be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ir su iš­anks­ti­ne re­gist­ra­ci­ja vyks Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre vei­kian­čia­me Skie­pi­ji­mo cen­tre nuo 8 iki 12 va­lan­dos. Bus skie­pi­ja­mi vi­si at­vy­ku­sie­ji, ne tik aly­tiš­kiai. To­kios ak­ci­jos rė­mė­jos – ben­dro­vės „Ri­vo­na“ ir „Snai­gė“, – apie ak­ci­ją pa­sa­ko­jo P.Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p>Ak­ci­jos me­tu gy­ven­to­jai bus vak­ci­nuo­ja­mi „Pfi­zer“, „Mo­der­na“ ir „Vax­zev­ria“, anks­čiau be­si­va­di­nu­sia „Ast­ra­Ze­ne­ca“ vak­ci­na.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0202.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0202.jpg?itok=cdSYFWRp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0242_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0242_0.jpg?itok=vadRXhHo" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0283.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0283.jpg?itok=zeqM0rPR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0294.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0294.jpg?itok=GGndYJRV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0306.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0306.jpg?itok=vQhro669" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0320.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0320.jpg?itok=ISqnl5TQ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0363.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0363.jpg?itok=x96wxoiV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/skie-pai-nuo-ko-ro-na-vi-ru-so-vak-ci-nuo-ti-mig-ran-tai-ko-kia-sa-vi-val-dy-bes-staig-me-na-lau&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2740&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BXVSI9miI8-Gv_TPQcpjEhG16Y55eMPjGR7B8j2Tckw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213196" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1627005417"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>petras</span> - 2021-07-23 - 04:56</p> </li> <a href="/comment/213196#comment-213196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213196#comment-213196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">prakisau , buciau gaves…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>prakisau , buciau gaves eskimo ledu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213196" token="DJamlYzwRHKGKIYvex5lI25V9c4tvhsY4M_Uw8AC45w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Jul 2021 05:56:12 +0000 vyrredaktorius 2740 at https://www.alytausnaujienos.lt Žalio­ji gat­vė: gy­ven­to­jams no­ri­si kar­di­na­lių spren­di­mų, sa­vi­val­dy­bė pra­šo „šiek tiek kan­try­bės” https://www.alytausnaujienos.lt/zalio-ji-gat-ve-gy-ven-jams-no-ri-si-kar-di-na-liu-spren-di-mu-sa-vi-val-dy-be-pra-so-siek-tiek-kan <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13604" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13604) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_0184.JPG?itok=0Mh1MmcJ" width="344" height="287" alt="Ligoninės gatvės tilto dešinysis šlaitas taip pat jau stipriai pažeistas. Zenono Šilinsko nuotr." title="Ligoninės gatvės tilto dešinysis šlaitas taip pat jau stipriai pažeistas. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p> </p> <p>Dar ke­li aly­tiš­kiai no­rė­tų, kad bū­tų at­sta­ty­tas bu­vęs Ža­lio­sios gat­vės vaiz­das su at­vi­ru upe­liu ir krū­mais ap­au­gu­siais šlai­tais. Jų pa­ste­bė­ji­mu, kas­me­ti­nis šlai­tų tvar­ky­mas rei­ka­lau­ja ne­ma­žai in­ves­ti­ci­jų. Ką pla­nuo­ja da­ry­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė, kad til­tas per Ža­li­ą­ją gat­vę ir jo pri­ei­gos bū­tų sau­gios pės­tie­siems?</p> <p> </p> <h3>Pa­da­ro­ma tik ža­la ger­bū­viui</h3> <p>Liū­tys ir stip­res­ni lie­tūs sta­čius Ža­lio­sios gat­vės šlai­tus ne­gai­les­tin­gai ar­do jau ne­be pir­mus me­tus. Po pir­mų­jų įgriu­vų bu­vo nu­tar­ta, kad liū­ties pa­da­ri­nius tvar­kys sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­tas ran­go­vas, ka­dan­gi šio­je gat­vė­je at­lik­tų dar­bų ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis jau yra pa­si­bai­gęs.</p> <p>Vie­nas nu­slin­kęs šlai­tas bu­vo tvir­ti­na­mas ge­o­teks­ti­le, pi­la­mas grun­tas. Ta­čiau ir to­liau šlai­tai ne­at­lai­kė stip­res­nio kri­tu­lių kie­kio. Vi­sa kon­struk­ty­vi­nė da­lis – te­ra­sos ir lif­tas – yra įreng­ti ant po­lių, ir jie, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, iš sa­vo vie­tos nė­ra pa­ju­di­na­mi. Pa­da­ro­ma tik ža­la ger­bū­viui.</p> <p>Šie­met lie­pos liū­čiai stip­riau pa­si­dar­ba­vus prie ša­li­gat­vio virš tu­ne­lio Li­go­ni­nės gat­vė­je bu­vo pa­sta­ty­tos eis­mą drau­džian­čios tvo­re­lės ir už­tver­tos stop juos­tos, ta­čiau jau­ni­mas ir vy­res­ni žmo­nės šių per­spė­ji­mo žen­klų ne­pai­so, drą­siai ei­na drau­džia­ma vie­ta. Jie ne­krei­pia dė­me­sio į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mus rū­pin­tis sa­vo bei ki­tų sau­gu­mu.</p> <p>Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ke­lią til­tu per iš­stum­dy­tas trin­ke­les trum­pi­no trys jau­nuo­liai. Ar­čiau­siai liū­ties pa­žeis­to ša­li­gat­vio karš­to ėjęs vie­nas iš tri­ju­lės įsmu­ko į van­dens iš­grauž­tą duo­bę. Ša­lia til­to įsi­kū­ru­sios Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos sto­ties me­di­kai jam pa­gel­bė­jo.</p> <p> </p> <h3>„Su se­ną­ja Ža­li­ą­ja gat­ve ir­gi var­go­me“</h3> <p>Jau ne­be pir­mą kar­tą į mies­to cen­tre esan­čią pro­ble­mi­nę vie­tą vyks­ta sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Tre­čia­die­nį po šio įvy­kio taip pat bu­vo nu­vy­kę ir spren­dė, ko im­tis. Kad pa­vo­jin­gos vie­tos pės­tie­siems bū­tų dar la­biau ma­to­mos jos bu­vo ap­tver­tos seg­men­ti­ne tvo­ra.</p> <p>Kaip pir­ma­die­nio (lie­pos 19-osios ) ry­tą „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, au­to­mo­bi­lių eis­mas Li­go­ni­nės gat­ve ne­su­stab­dy­tas, pės­tie­siems pra­ei­ti ga­li­ma vie­na pu­se til­to.</p> <p>Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma įreng­ti lie­taus van­dens nu­ve­di­mą tie­siai į Ža­lio­sios gat­vės upe­lį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo ieš­ko­ma spe­cia­lių vamz­džių, ku­rių da­bar, kai su­tri­kęs tie­ki­mas, yra la­bai sun­ku gau­ti.</p> <p>„Pla­nuo­ja­me es­mi­nius spren­di­mus, pra­dė­jus šiuos dar­bus teks iš­kas­ti tas vie­tas, ku­rio­se bus klo­ja­mi vamz­džiai, to­dėl šiuo me­tu Ža­lio­sios gat­vės ger­bū­vis ne­tvar­ko­mas. Pa­klo­jus vamz­džius bus už­pil­tos iš­grau­žos ir su­tvar­ky­ta vi­sa liū­ties nu­nio­ko­ta Ža­lio­sios gat­vės ap­lin­ka. Tad pra­šo­me gy­ven­to­jų šiek tiek kan­try­bės, ne­nu­mo­ti ran­ka į sa­vo sau­gu­mą iki kol bus at­lik­ti rei­ka­lin­gi ir svar­būs dar­bai“, – kal­bė­jo Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja.</p> <p>Ši pro­ble­ma bu­vo ži­no­ma ir anks­čiau, to­dėl prieš tre­jus me­tus Li­go­ni­nės gat­vė­je bu­vo įreng­ti dar du pa­pil­do­mi šu­li­niai, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad jų rei­kia dar dau­giau.</p> <p>P.Raš­kaus­kie­nės klau­sė­me, ar yra ži­no­ma, kiek sa­vi­val­dy­bei jau kai­na­vo Ža­lio­sios gat­vės ger­bū­vio at­sta­ty­mas po liū­čių? Ve­dė­ja tei­gė, kad ne kas­met rei­kė­da­vo jį tvar­ky­ti, štai per­nai tik šiek re­mon­tuo­ta. Grin­di­nį, trin­ke­les kas­met rei­kia tvir­tin­ti ir ki­to­se mies­to vie­to­se.</p> <p>Į gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mus, ar ne­rei­kė­tų da­li­nai at­sta­ty­ti bu­vu­sio Ža­lio­sios gat­vės rel­je­fo, ku­ris ne­kė­lė pro­ble­mų, P.Raš­kaus­kie­nė ati­ta­rė: „Su se­ną­ja Ža­li­ą­ja gat­ve ir­gi var­go­me. Ir ta­da po di­des­nio lie­taus šlai­tai čiuož­da­vo že­myn, tik žmo­nės to ne­pa­ste­bė­jo, nes ne­bu­vo to­kie at­vi­ri kran­tai.“</p> <p> </p> <h3>Gi­męs<em> ra­ki­či­kų</em> įsčio­se, tai yra ne­vy­kęs nuo pat pra­džios</h3> <p>An­ta­nas Min­ke­vi­čius, il­ga­me­tis sta­ty­bų spe­cia­lis­tas, ku­rio nuo­pel­nai šie­met įver­tin­ti Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lu, pa­pra­šy­tas ko­men­ta­ro apie nuo­šliau­žas Ža­lio­jo­je gat­vė­je „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo: „Man šir­dį skau­da dėl šio ob­jek­to. Anuo­met Dzū­ki­jo­je apie ne­vy­ku­sius dar­bus bu­vo mėgs­ta­ma sa­ky­ti – gi­męs ra­ki­či­kų įsčio­se. Tai yra ne­vy­kęs nuo pat pra­džios.</p> <p>Dar tik at­si­ra­dus Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tui aš sten­giau­si at­kreip­ti dė­me­sį, sa­ky­da­vau, kad ne taip tą pra­va­žia­vi­mą virš upe­lio rei­kia da­ry­ti, ne at­vi­ru bū­du, o pa­si­rink­ti tu­ne­lio bū­dą. Per­spė­jau, kad tu­rė­si­te bė­dų. Ir tu­ri. Ne­ga­li­ma taip ne­at­sa­kin­gai dirb­ti. Aiš­ku, tu­ne­lio įren­gi­mas šiek tiek bran­giau kai­nuo­ja, bet toks bū­das pa­ti­ki­mes­nis.</p> <p>Aly­tiš­kiai Li­go­ni­nės gat­vę yra įsi­my­lė­ję, siū­liau pa­si­rink­ti dar­bams Aly­taus įmo­nę, o ne kau­nie­čius, ku­rie ne­tu­ri sen­ti­men­tų mū­sų mies­tui. Ir upe­lio na­tū­ros ne­rei­kė­jo keis­ti, vis­kas bū­tų ki­taip, o da­bar gam­ta at­ker­ši­ja. Ir dar: vi­sa­da dir­bant sta­ty­bo­se rei­kia nu­ma­ty­ti at­sar­gos re­zer­vą, ge­riau vi­suo­met per­si­steng­ti, vir­šy­ti, ne­gu pa­gai­lė­ti.</p> <p>Ko da­bar rei­kė­tų im­tis? Siū­lau pir­miau­sia su moks­li­nin­kais pa­kal­bė­ti. Rei­kia dau­giau įsi­gi­lin­ti, iš nau­jo pro­jek­tą pa­ruoš­ti, juk sa­vi­val­dy­bei nuos­to­lių po kiek­vie­nos liū­ties tik dau­gė­ja. Aiš­ku, pi­ni­gų kai­nuos.</p> <p>Su­grą­žin­ti rel­je­fo į bu­vu­sį ly­gį, ko kai ku­rie žmo­nės no­ri, ne­įma­no­ma, o ir ne­rei­kia. Bū­ti­na su­for­muo­ti ko­mi­si­ją iš at­sa­kin­gų ir įžval­gių spe­cia­lis­tų, ji iš­nag­ri­nės pa­dė­tį, pri­ims spren­di­mą“, – tei­gė A.Min­ke­vi­čius.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/DSC_6033.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/DSC_6033.JPG?itok=BGvLtrvf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/DSC_6036.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/DSC_6036.JPG?itok=nWz8DtMW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/DSC_8651.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/DSC_8651.JPG?itok=WG4ZBfKh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0120.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0120.JPG?itok=Z_9K8fru" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0127.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0127.JPG?itok=N--kWWuN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0184_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0184_0.JPG?itok=LQUJ6Isa" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zalio-ji-gat-ve-gy-ven-jams-no-ri-si-kar-di-na-liu-spren-di-mu-sa-vi-val-dy-be-pra-so-siek-tiek-kan&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2734&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="OCZQ2VAB53xgipTrxZiHcjM_-nEEhnlflNf6EQJ8sc4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213179" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626973639"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2021-07-22 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/213179#comment-213179" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213179#comment-213179" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O ko gi Česiulis ant bačkos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O ko gi Česiulis ant bačkos nepamokslauja? Juk prisidirbo tai jo kontora...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213179" token="mMwSaG__oZHdNiM49_HzG3qYoIs5o6wKXiSkvVRdLzo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212959" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626844949"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jack Smith</span> - 2021-07-21 - 08:22</p> </li> <a href="/comment/212959#comment-212959" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212959#comment-212959" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėkoju už naudingą pranešimą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėkoju už naudingą pranešimą. Beje, pamėginkite laisvalaikiu žaisti šį „<a href="https://stickmanhook.io">Stickman Hook</a>“.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212959" token="IIMdqXKghhutLmkYkp2RAyULo1AWzQ5BOOSiXPh1u1A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212954" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626843480"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - 2021-07-21 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/212954#comment-212954" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212954#comment-212954" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nieks geriau šlaitų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nieks geriau šlaitų nesutvirtina,kaip augalija. Kodėl kopų ,,Migracija" buvo suturėta tik apželdinus ir žabatvores išpynus. Blogas pavyzdys Gedimino kalnas...tik nieks nepasakė,kad karalius nuogas-tai yra kas liepė iškirsti medžius. Dabar belieka viską įvilkti į betoną. Alytus taip pat vargsta ir dar mūsų pinigėliai byra....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212954" token="hwTYnZ24t7BMoF7SxnCDDnQ1ir7LlfqiD_t6-94srZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212952" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626842808"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakingi</span> - 2021-07-21 - 07:46</p> </li> <a href="/comment/212952#comment-212952" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212952#comment-212952" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys alytiškiai atsakingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys alytiškiai atsakingi už ką renkasi į valdžią. Nes valdžioj turi būt tokie, kur sugeba tokias problemas sprest. Dabar pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tad kaip lyderis šioj siruacijoj turi sukordinuot savivaldybės veiklą taip. Kad pagal kompetencijas konkretūs skyriai teiktų konkrečius veiksmus ir vykdytų, kad problemų nelikt. Kur metai iš metų kartojas. O čia net neaišku, kas savivaldybei nurodinėja skyriams, prisiima atsakomybes.. O apie problemų sprendimus siūlo eiliniai žmonės.. Tad per rinkimus parodytas neatsakingumas patiems ir gryžta. Savivaldybei papildomos išlaidos ir aišku nervai. Iš kur lėšų gaut ir kaip formint, kad pažeidimų nebūt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212952" token="DBIiLvBIGqmJ0BTt9PniSM_cMGJQv8WAdPK3IAwfjeg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212883" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626805179"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nėra specialis…</span> - 2021-07-20 - 21:19</p> </li> <a href="/comment/212883#comment-212883" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212883#comment-212883" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur miesto savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur miesto savivaldybės specialistų atsakomybė? Merais keičiasi, bet dirba miesto specialistai, kur jų atsakomybė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212883" token="cWGKzJO1zHvnL63eHHdyiJI9Ewhcw4jG8Vzaf7uuwCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212850" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626787462"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakingumas</span> - 2021-07-20 - 16:24</p> </li> <a href="/comment/212850#comment-212850" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212850#comment-212850" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys alytiškiai atsakingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys alytiškiai atsakingi už, ką renkasi į valdžią. Kur turi būt aukšti reikalavimai valdyme reikalingai ūkinei kompetencijai. Ir ūkinės kompetetencijos stokos rezultatai - ne tik problemos su šiuo projektu. Jei atidžiau paanalizuot per paskutinius dešomtmečius, su dauguma projektų problemos. Net nelengva vardint rimtesnį projektą, kur būt kokybiškai, laiku ir be uodegų įvykdyta. Dabar viskas priklauso nuo savivaldybės. Kokius reikalavimus kelia projekto projektuotojams- atlikėjams.. Na ir komentaruose tur būt nemažai pastebėjo, tik kas trikia konkretesnius pastebėjimus dėl projektų, prasideda pašaipukės. Na ir dabar aiškina ūkio skyriaus vedėja, o kodėl ne statybos skyriaus? Kur jų tiesioginė kompetencija. Kur mero atskaitingumas, kuris pagal įstatymus už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Juk pirmas turi pastebėt problemą ir teikt jų sprendimų būdus. Jei reikia, pasitelkiant specialistus. O ne vėl problema iš apačių viešinama.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212850" token="cjfoO3PXOQ7bFIE6yG4ggOaHYiSrjOiMkja7p5snYTQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212823" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626774755"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė. Klausiu.</span> - 2021-07-20 - 12:52</p> </li> <a href="/comment/212823#comment-212823" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212823#comment-212823" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar bus nuostoliai išieškoti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar bus nuostoliai išieškoti iš dirbusių prie šio projekto specialistų t.y. Sigito , Jūratės ir t.t. kur jų atsakomybė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212823" token="AI_Z5hoY8oIUvMaNvAYco17AS3Sck1PC-gdtUb_DbV4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Jul 2021 05:40:59 +0000 vyrredaktorius 2734 at https://www.alytausnaujienos.lt Mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tam pa­sta­tui – pa­pil­do­ma tvo­ra https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ran-tu-ap-gy-ven-din-tam-pa-sta-tui-pa-pil-do-ma-tvo-ra <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13603" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13603) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/20210719_120557.jpg?itok=RyWPC5I5" width="344" height="287" alt="Papildoma tvora savivaldybės biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų." title="Papildoma tvora savivaldybės biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, pa­pil­do­mą tvo­rą tver­ti ap­ie ne­le­ga­lių mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tą pa­sta­tą ae­ro­dro­me nu­spren­dė sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja: „Ji tve­ria­ma apie pa­sta­to da­lį nuo de­ga­li­nės pu­sės ir dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų, ir dėl mig­ran­tus sau­gan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų sau­gu­mo, ir dėl pa­ša­li­nių as­me­nų pa­te­ki­mo į te­ri­to­ri­ją.“</p> <p>Tvo­ra pra­dė­ta tver­ti lie­pos 19-ąją, dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti per dvi, tris die­nas. Seg­men­ti­nę pus­an­tro met­ro aukš­čio tvo­rą tve­ria sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“. Tai vie­ti­niam biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų. Kaip ir ki­tas ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mui, mai­ti­ni­mui pa­nau­do­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si su­sig­rą­žin­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/20210719_120557_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/20210719_120557_0.jpg?itok=RHZViBaO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ran-tu-ap-gy-ven-din-tam-pa-sta-tui-pa-pil-do-ma-tvo-ra&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2733&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HPu-N6pTy202qBpksk2OqCotlGWo97Jmalh-TOsX6CE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212960" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626845063"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Heather Miller</span> - 2021-07-21 - 08:24</p> </li> <a href="/comment/212960#comment-212960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212960#comment-212960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai puiki svetainė, ačiū,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai puiki svetainė, ačiū, kad pasidalijote. <a href="https://geometrydash-full.com">geometry dash</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212960" token="QCKt4kAWNFKmpDLIz7BhMQXZxO-XUTJB4RBXYPZg2Oc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Jul 2021 05:38:42 +0000 vyrredaktorius 2733 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus li­go­ni­nė įsi­gi­jo kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-isi-gi-jo-kau-lu-tan-kio-ty-ri-mo-iran-ga <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13603" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13603) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_0078.JPG?itok=iSSAyIqu" width="344" height="287" alt="Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams. Zenono ŠILINSKO nuotr." title="Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams. Zenono ŠILINSKO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Ko­kiems žmo­nėms daž­niau­siai pri­rei­kia tir­tis kau­lų tan­kį</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ninės Ra­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja ra­dio­lo­gė Ro­ma Ži­lins­kie­nė sa­ko, kad įsi­gy­ta kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­ga yra la­bai rei­ka­lin­ga, li­go­niams dėl šio ty­ri­mo ne­be­rei­kės kreip­tis į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas, pa­vyz­džiui, Kau­no ar Vil­niaus: „Mū­sų įran­ga yra nau­jo mo­de­lio, mo­der­ni. Ka­dan­gi ji vei­kia kaip rent­ge­no apa­ra­tas, bū­ti­nas šei­mos gy­dy­to­jų ar reu­ma­to­lo­gų, trau­ma­to­lo­gų siun­ti­mas.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Į klau­si­mą, ko­kiems žmo­nėms daž­niau­siai pri­rei­kia tir­tis kau­lų tan­kį, me­di­kė tvir­ti­no, jog toks ty­ri­mas rei­ka­lin­gas ser­gan­tie­siems os­te­o­po­ro­ze, o su šia li­ga su­si­du­ria ne­ma­žai vy­res­nio am­žiaus žmo­nių. Tai, gy­dy­to­jos tei­gi­mu, kau­lų li­ga, kuo­met su­ma­žė­ja kau­lų ma­sė, at­si­ran­da kau­li­nio au­di­nio po­ky­čiai, dėl šių prie­žas­čių pa­di­dė­ja kau­lų lū­žių ri­zi­ka.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Daž­niau­siai kau­lų tan­kio ty­ri­mus ten­ka da­ry­ti me­no­pau­zės su­lau­ku­sioms, dau­giau nei 50 me­tų tu­rin­čioms mo­te­rims. Os­te­o­po­ro­ze ga­li sirg­ti ir vy­rai, la­bai re­tai, ta­čiau ja ser­ga ir vai­kai. Li­gos pra­džia ne­su­ke­lia kaž­ko­kių jun­ta­mų simp­to­mų. Dau­ge­liu at­ve­jų pir­mie­ji simp­to­mai at­si­ran­da po kau­lų lū­žių, pa­vyz­džiui, stu­bu­ro, klu­bų ar rie­šų, jie sun­kiai ima gy­ti ir po ty­ri­mo daž­nai nu­sta­to­ma os­te­o­po­ro­zė. Ser­gant šia li­ga ne­re­tai skau­da kau­lus, ga­li su­ma­žė­ti ūgis, žmo­gus pa­link­ti, jam at­si­ras­ti kup­ra“, – pa­sa­ko­jo R.Ži­lins­kie­nė.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­kio am­žiaus as­me­nims re­ko­men­duo­ja­mas ty­ri­mas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gy­dy­to­ja ak­cen­ta­vo, kad žmo­gui sens­tant kau­lų re­tė­ji­mas yra nor­ma­lus da­ly­kas, os­te­o­po­ro­zės pre­ven­ci­jai la­bai svar­bu fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, bū­ti­na pa­kan­ka­mai var­to­ti kal­cio ir D vi­ta­mi­no, kon­tro­liuo­ti kū­no svo­rį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jos pa­ste­bė­ji­mu, anks­čiau ma­žiau žmo­nių sirg­da­vo šia li­ga, gal­būt tam įta­kos tu­rė­jo tai, kad žmo­nės dau­giau ju­dė­da­vo, dau­giau dirb­da­vo fi­ziš­kai, da­bar di­de­lė da­lis žmo­nių dir­ba sė­di­mą dar­bą, ma­žai ju­da. Ne­at­mes­ti­na, kad os­te­o­po­ro­zė yra ir pa­vel­di­ma li­ga.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">R.Ži­lins­kie­nė kau­lų tan­kio ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja pa­si­da­ry­ti vy­res­nėms nei 65 me­tų mo­te­rims ir vy­res­niems nei 70 me­tų vy­rams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė įsi­gi­jo iš vyk­do­mo ge­riat­ri­jos ar­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ge­ri­ni­mo vy­res­niems žmo­nėms pro­jek­to. Jis yra fi­nan­suo­ja­mas eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Įranga kai­na­vo be­veik 142 tūkst. eu­rų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0078_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0078_0.JPG?itok=ybbRdYIh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0090.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0090.JPG?itok=HlEGhfLf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-li-go-ni-ne-isi-gi-jo-kau-lu-tan-kio-ty-ri-mo-iran-ga&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2732&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f3oEWEIN2B_SEz72evwBPeSgAZdjoEmDHVIdsf4oMe0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213052" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626893071"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2021-07-21 - 21:44</p> </li> <a href="/comment/213052#comment-213052" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213052#comment-213052" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus poliklinika jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus poliklinika jau seniai tokį aparatą turi. Mane šeimos gydytoja pasiuntė, procedūra visai maloni. Tarp kitko su tuo aparatu Alytaus poliklinikoje dirba labai maloni radiologė, be jokių piktumų ir labai suprantamai paaiškino, ką ji darys, kaip reikia atsigulti, kur galūnes padėti. Kaip kokioje privačioje klinikoje. Smagu, kaip paslaugą teikia malonus žmogus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213052" token="lX9qI81ooUeaU2WzOPoqJm7duxnm9SPy4SXM4f8E__c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212967" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626849975"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Galina</span> - 2021-07-21 - 09:46</p> </li> <a href="/comment/212967#comment-212967" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212967#comment-212967" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valio!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valio!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212967" token="xKF9Bd2oAwK8cwY96_x7v0_xfjmtrgAd0PmN4VYHz54"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Jul 2021 05:32:09 +0000 vyrredaktorius 2732 at https://www.alytausnaujienos.lt Tur­tin­gie­ji ne­si­kei­čia, be­tur­čių rei­kia ieš­ko­ti su ži­bu­riu https://www.alytausnaujienos.lt/tur-tin-gie-ji-ne-si-kei-cia-be-tur-ciu-rei-kia-ies-ko-ti-su-zi-bu-riu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_5902%20%282%29.jpg?itok=xku3hIpD" width="344" height="287" alt="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>To­mas Pa­čė­sas – vie­nin­te­lis de­kla­ra­vęs tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už­sie­ny­je</h3> <p>Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ir 200 ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ku­rie už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo di­džiau­sią tur­tą. Į jį pa­te­ko 8 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir 4 na­riai iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos.</p> <p>Be­je, tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 11 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bu­vo ir per­nai.</p> <p>Kaip ir per­nai, šie­met mi­nė­ta­me skai­čiu­je di­džiau­sią tur­tą de­kla­ra­vu­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­še yra tie pa­tys 8 Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai iš 27.</p> <p>Aukš­čiau­sią – 26-ą vie­tą tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių už­ima Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius su de­kla­ruo­tu maž­daug 1,5 mln. eu­rų tur­tu. Be­veik to­kį pat tur­tą šis mies­to ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo ir už 2019-uo­sius.</p> <p>27-oje vie­to­je – mies­to ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jo de­kla­ruo­tas tai­po­gi apie 1,5 mln. eu­rų tur­tas. Jis S.Le­o­na­vi­čiui nu­si­lei­džia tik 2 tūkst. eu­rų tur­tu. Č.Dau­gė­la per me­tus pra­tur­tė­jo 150 tūkst. eu­rų.</p> <p>Šie­me­čio tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šo 44-oje vie­to­je at­si­dū­ru­sio mies­to ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so už per­nykš­čius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas šiek tiek per­žen­gė 1 mln. eu­rų. Per­nai jam iki de­kla­ruo­ja­mo mi­li­jo­no trū­ko 235 tūkst. eu­rų. T.Pa­čė­sas – vie­nin­te­lis po­li­ti­kas tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, de­kla­ra­vęs val­dan­tis tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už­sie­nio vals­ty­bė­je.</p> <p>Mies­to ta­ry­bos ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius, tarp tur­tin­gų­jų at­si­dū­ręs 58-oje vie­to­je, val­do tur­to dau­giau nei už 800 tūkst. eu­rų. Be­veik su to­kiu pat val­do­mu tur­tu jis tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­te­ko ir per­nai.</p> <p>91-oje vie­to­je su maž­daug 0,5 mln. tur­tu yra mies­to ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, jo tur­tas per me­tus pa­di­dė­jo 70 tūkst. eu­rų.</p> <p>94-as – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, jo de­kla­ruo­tas tur­tas – ir­gi apie 0,5 mln. eu­rų, o jo ver­tė nuo per­nykš­tės prak­tiš­kai ne­pa­ki­to.</p> <p>119-a – miesto tarybos narė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, da­bar de­kla­ra­vu­si val­dan­ti 433 tūkst. eu­rų tur­tą, o jis per me­rus pa­di­dė­jo 68 tūkst. eu­rų.</p> <p>172-a – su 320 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu, koks bu­vo de­kla­ruo­tas ir už 2019-uo­sius, yra miesto tarybos narė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė.</p> <p> </p> <h3>Aly­taus ra­jo­no me­ro tur­tas pa­di­dė­jo 100 tūkst. eu­rų</h3> <p>Iš 25 Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės na­rių šį­met į 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių sąrašą pa­te­ko 4. Tarp pastarųjų aukš­čiau­sią – 59-ą vie­tą už­ima me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Jis už 2020-uo­sius de­kla­ra­vo tur­to tu­rin­tis už 800 tūkst. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su de­kla­ruo­tuo­ju už 2019-uo­sius, ra­jo­no va­do­vo tur­tas pa­di­dė­jo 100 tūkst. eu­rų.</p> <p>A.Vrub­liaus­kas ir per­nai bu­vo tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.</p> <p>Kaip ir per­nai, tarp tur­tin­gų­jų pa­te­ko ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Trun­cė. Su da­bar de­kla­ruo­tu be­veik 450 tūkst. eu­rų tur­tu, ku­ris per me­tus pa­di­dė­jo per 60 tūkst. eu­rų, jis at­si­dū­rė 111-oje vie­to­je.</p> <p>120-oje vie­to­je – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Al­gis Žė­kas su da­bar de­kla­ruo­tu 433 tūkst eu­rų tur­tu. Per­nai šis ra­jo­no ta­ry­bos na­rys taip pat bu­vo tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ta­čiau val­dė per 0,5 mln. eu­rų di­des­nį tur­tą.</p> <p>Per­nai tarp ša­lies tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bu­vo 3 Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­riai. Šį­met jų gre­tas pa­pil­dė Min­dau­gas Al­do­nis su už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tu 285 tūkst. eu­rų tur­tu ir tarp 200 tur­tin­gų­jų pa­te­ko į 196-ą vie­tą.</p> <p> </p> <h3>Aly­taus mies­to me­ro de­kla­ruo­tas tur­tas – už 183 tūkst. eu­rų</h3> <p>Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Cesiulis de­kla­ruo­ja, kad pra­ėju­siais me­tais val­dė tur­to už 183 tūkst. eu­rų. Jo pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės val­do­mas tur­tas – 130 tūkst. eurų. O ki­tas mies­to vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas de­kla­ra­vo, kad tur­to vi­siš­kai ne­tu­rin­tis.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė de­kla­ra­vo tur­to valdan­ti už 39 tūkst. eu­rų.</p> <p>Kaip sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas En­dri­jai­tis, šiais me­tais tur­to de­kla­ra­ci­jas dėl už­ima­mų pa­rei­gų tu­rė­jo pa­teik­ti dau­giau nei 102 tūkst. gy­ven­to­jų, iš ku­rių apie 101 tūkst. sa­vo pa­rei­gą at­li­ko lai­ku. Ne­dek­la­ra­vu­sių­jų tur­to dar yra per 1 tūkst. gy­ven­to­jų, jie, M.En­dri­jai­čio tei­gi­mu, jau su­lau­kė ins­pek­ci­jos pri­mi­ni­mų, tai tu­rė­tų pa­da­ry­ti ne­dels­da­mi.</p> <p>Ko­kius tur­tus val­do Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, kon­kre­čiai pa­tei­kia­ma len­te­lė­se. Jos spausdinamos liepos 17-osios „Alytaus naujienų” laikraštyje.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_5902%20%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_5902%20%282%29_0.jpg?itok=naf3JzAk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tur-tin-gie-ji-ne-si-kei-cia-be-tur-ciu-rei-kia-ies-ko-ti-su-zi-bu-riu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2729&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8nF0iafzPi8liV52YY_0y6pmvBqd-RkxwYTiCETt-PQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212290" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626533090"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - 2021-07-17 - 17:44</p> </li> <a href="/comment/212290#comment-212290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212290#comment-212290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto taryboje vienu metu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto taryboje vienu metu per interpeliacijų bumą po judėjimais, kur pagrindą sudaro turtingiausi politikai, judėjimai buvo kaip ir perėmę iniciatyvas. Bet užtvirtint nesugebėjo. Nors skaitos verslo lyderiai ir lyg turėtų sugebėt telkt ir lyderiaut.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212290" token="AWD15O0N9PGsHFODzOCWUEO8gCiPrqNJIxgT6MFMT0o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212264" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626520765"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>išskirtinumai</span> - 2021-07-17 - 14:19</p> </li> <a href="/comment/212264#comment-212264" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212264#comment-212264" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bent Alytaus miesto taryboj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bent Alytaus miesto taryboj turtingiausi iš verslo net į taryboj valdančią koaliciją nepatenka. Nors su didelėm verslo patirtim ir prie pinigo. Kur kažkur komentaruose apie save teigė, turi pinigų - vadinas protingi. O čia jei versle sugeba sutelkt apie save, taryboj apgailėtinas lygis. Išskyrus atskirus kas kur, skūsiu teismui. Apart taryboj Tomas, tas.. kaip aklus viščiukus sudelioja net ten, kur atrodo neįmanoma.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212264" token="_lkfzNVQ9H2zIoxRIs34q0ySt7Vx7MywBCLVLFDw7E4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212234" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626501893"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sistema</span> - 2021-07-17 - 09:04</p> </li> <a href="/comment/212234#comment-212234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212234#comment-212234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas šiai sistemai neįtiko,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas šiai sistemai neįtiko, tai anoje kadencijoje buvusį dzūkijos vandenys vadovą palyginus už smulkmę stt eliminavo. Rodo, bent iš užkuliusių kontroliuoja, kam būt. Kam nebūt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212234" token="AR1bdLnpmjzKC2GWq6u8HblKlWlfMSK6V4yiECiLK-w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212228" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626501192"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu</span> - 2021-07-17 - 08:53</p> </li> <a href="/comment/212228#comment-212228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212228#comment-212228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per abi Alytaus tarybas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per abi Alytaus tarybas įtampos. Tik miesto turtingiausi verslininkai į tarybas patekę per judėjimus. Partijos jų neįsileido. Rajono per partijas. Atskirai per judėjimus nedrysta. Nes salyginai rajono meras stiprus ir per judėjimus mest iššūkių per rinkimus rajone nedrysta. Mieste dryso ir per kelias kadencijas nieko gero iš judėjimų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212228" token="j3NPQxhEBfXLxOOUZ4cETE1Zx-RVk74GXrdW_5O80TA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212206" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626495386"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>būt gerai</span> - 2021-07-17 - 07:16</p> </li> <a href="/comment/212206#comment-212206" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212206#comment-212206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būt gerai, kad paviešintų,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būt gerai, kad paviešintų, kiek per tarybos naių išmokas davo. Kiek atskiri būdami politikais per privačius ieškinius iš neįtinkančių ubagų išsilupo..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212206" token="2icQtc-SstUrPDGtU4ElfIGfX-oIUKy62Zwehh8Fadg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626493721"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsargiai</span> - 2021-07-17 - 06:48</p> </li> <a href="/comment/212201#comment-212201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212201#comment-212201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsargiai su atskirais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsargiai su atskirais turčiais po politika. Nes su teisėsauga jie ištobulinę tokius būdus nepalankių slopinimui. Pav. už kaip politikui ir neįtinkantį oficialų paklausimą, kur kaip tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi, jie prideda kreipimuisi į teismą kaip dėl jų privataus asmens įžeidimo. Teismas, jei vertintų kaip politiką kur reikalavimai aukštesni nei privatiems ir kitur nepriima tokių ieškinių, Alytuj priima. Ir anam primokant tūkstančius advokatei, teismas ubagui kala tūkstantinius ieškinius kaip už asmens įžeidimą. Nors anas būdamas politiku prieš teikdamas ieškinį kaip dėl jo asmens įžeidimo pats turi žinot. Kad būnant politiku jam reikalavimai daug aukštesni ir save turi vertint būtent kaip politiku. O ne prilygin eilinio statusui. Bet? . Ir gainioja ubagą per tūkstantinius ieškinį. Lyg tai būtų jam svarbiausias išgyvenimo klausimas. Nekalbant apie turčio elgesį teismo metu. Kur girias, kaip politikas už žmones kovoja dėl atliekų, tik paklausius ubagui kur kaip tarybos nario teikti siūlymai, pradeda. Kas davė teisę ubagui, bedarbiui.. Trumpiau visi žino ir taryba, kur atsakingi bei atskaitingi, bet..Alytuj po demokratija kažkokia parodija. Kuri naudinga saujelei. Ponam įstatymų nėra, yra tik ubagam. Už menkniekį gali siūt, jei neįtinka. Todėl per savivaldą mieste slogi atmosfera. Neatsitiktinai daug intriginių interpeliacijų, susierzinimų.. Vėl vaizdas iš politikos tampa kaip ypatinga verslo sritis su galimybėm. Kur ši rinka siaura ir nelabai kitiems prieit. Ar vengia įsileist kitus. Nors tų kitų net ir nesimato. Nors šiems deriniams per intrigas veikt per savivaldą net teismais ..davė atkirtį miesto savivaldybės valdininkai per kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo, taryba viešai svarstyt nedryso. Visuomenė ir vengia pareikalaut viešumo. Trumpiau iki rimto teisingumo toli. Nors matos, neramu ir turtingiems. Kaip sako daug turi, bet daug reikia ir, kad išlaikyt, išsaugot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212201" token="x6fOFmySU5xYBg1ebGNRZF6OugEpKM6RVllH98-KCAE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Jul 2021 12:26:09 +0000 vyrredaktorius 2729 at https://www.alytausnaujienos.lt Vytautas Ba­kas: eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­me – be­rei­ka­lin­gos įtam­pos ir grės­mė pa­min­ti žmo­gaus tei­ses https://www.alytausnaujienos.lt/vytautas-ba-kas-eks-tre-ma-lios-si-tu-ci-jos-val-dy-me-be-rei-ka-lin-gos-itam-pos-ir-gres-me-pa-min <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/OLPO9221.jpg?itok=uueo74mM" width="344" height="287" alt="Sei­mo na­rys Vytautas Ba­kas, įver­ti­nęs si­tu­a­ci­ją, krei­pė­si į Prem­je­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę, pra­šy­da­mas kuo sku­biau už­tik­rin­ti tin­ka­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mą vals­ty­bės ly­giu, su­teik­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, bei re­a­liai ko­or­di­nuo­ti vi­są tei­kia­mą pa­gal­bą." title="Sei­mo na­rys Vytautas Ba­kas, įver­ti­nęs si­tu­a­ci­ją, krei­pė­si į Prem­je­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę, pra­šy­da­mas kuo sku­biau už­tik­rin­ti tin­ka­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mą vals­ty­bės ly­giu, su­teik­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, bei re­a­liai ko­or­di­nuo­ti vi­są tei­kia­mą pa­gal­bą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo</h3> <p>Vi­sų pir­ma, taip ir nesu­si­sty­ga­vo vals­ty­bės at­sa­kas į si­tu­a­ci­ją vi­sais lyg­me­ni­mis. Cen­tri­nė val­džia at­sa­kin­ga už na­cio­na­li­nę mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką, bet bū­tent sa­vi­val­da, pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bės at­si­du­ria fron­to li­ni­jo­je. Jei už­sie­nio po­li­ti­ko­je ma­to­mi ak­ty­vūs veiks­mai – su­si­tin­ka­ma su part­ne­riais, vyks­ta­ma į mig­ran­tų kil­mės ša­lis – tai Vals­ty­bės vi­du­je su Vals­ty­bės lyg­mens eks­tre­ma­lia si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ir gy­ven­to­jai do­ro­ja­si vie­ni. Iki šiol Vy­riau­sy­bė neap­si­spren­džia, ar bus kom­pen­suo­tos sa­vi­val­dy­bių dėl to pa­tir­tos iš­lai­dos, nors, pa­vyz­džiui, Aly­taus, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių kaš­tai dėl mig­ran­tų kiek­vie­ną sa­vai­tę sie­kia ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.</p> <p>„Pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bės ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mu įpa­rei­go­tos at­lik­ti bū­ti­nuo­sius dar­bus, pa­si­rū­pin­ti imig­ran­tais. Nors sa­vi­val­dy­bės ge­ra­no­riš­kai at­si­lie­pė į cen­tri­nės val­džios pa­gal­bos pra­šy­mus ir rū­pi­na­si as­me­ni­mis, kir­tu­siais Lie­tu­vos sie­ną su Bal­ta­ru­si­ja, ta­čiau duo­dant nu­ro­dy­mus sa­vi­val­dy­bėms už­tik­rin­ti mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mą, svei­ka­tos prie­žiū­rą, te­sta­vi­mą, izo­lia­vi­mą ir ki­ta, ne­bu­vo ap­ta­ria­mas iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo klau­si­mas, ne­ver­tin­ta, ko­kie kaš­tai teks sa­vi­val­dy­bėms. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­tu­je su­reng­ta­me Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rių ir Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me pa­aiš­kė­jo, kad kaš­tai, su­si­ję su eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mu, per mė­ne­sį vie­nai sa­vi­val­dy­be ga­li siek­ti šim­tus tūks­tan­čių eu­rų, o sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų re­zer­vai yra men­ki ir nė­ra nu­ma­ty­ti Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms su­val­dy­ti,“ – tei­gia Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas. Cen­tri­nė val­džia per­me­tė vi­są dar­bų naš­tą sa­vi­val­dy­bėms ne­skir­da­ma jo­kių lė­šų, ki­tos pa­gal­bos ir tai nė­ra eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mas – tai yra „vir­ši­nin­ka­vi­mas“, griau­nan­tis pa­si­ti­kė­ji­mą tarp sa­vi­val­dos ir cen­tri­nės val­džios.</p> <p>Sei­mo na­rys V.Ba­kas, įver­ti­nęs si­tu­a­ci­ją, krei­pė­si į Prem­je­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę, pra­šy­da­mas kuo sku­biau už­tik­rin­ti tin­ka­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mą vals­ty­bės ly­giu, su­teik­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, bei re­a­liai ko­or­di­nuo­ti vi­są tei­kia­mą pa­gal­bą. Bu­vo pa­pra­šy­ta kom­pen­suo­ti to­kių sa­vi­val­dy­bių iki šiol pa­tir­tas iš­lai­das, per­kel­ti už­sie­nie­čius į spe­cia­liai tam pa­reng­tas vie­tas, ku­rio­se bū­tų už­tik­ri­na­mos to­kių as­me­nų gy­ve­ni­mo są­ly­gos, taip pat jų bei vi­suo­me­nės sau­gu­mas. Pra­šo­ma in­for­muo­ti vi­suo­me­nę ir sa­vi­val­dy­bes, ka­da tai pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti.</p> <p>V.Ba­kas pa­ren­gė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, ku­ria­me siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog tais at­ve­jais, kai gy­ven­to­jai, sa­vi­val­dy­bės, o taip pat ki­tos ins­ti­tu­ci­jos (įskai­tant ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas) dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mo, pri­va­lo­mų dar­bų at­li­ki­mo pa­ti­ria iš­lai­dų, jos tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>Šiuo me­tu vi­siš­kai be rei­ka­lo su­kur­ta įtam­pa tarp pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bių ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės yra kliū­tis, truk­dan­ti efek­ty­viai val­dy­ti si­tu­a­ci­ją. Mig­ran­tų su­kel­ta kri­zė ga­li bū­ti tik pir­mo­ji hib­ri­di­nės ag­re­si­jos, nu­kreip­tos prieš Lie­tu­vą fa­zė. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je esan­tys mig­ran­tai yra dau­giau, kaip iš 34 ša­lių. Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis, trau­kian­tis JAV ka­riams iš Af­ga­nis­ta­no, ten įsi­ga­li Ta­li­bai, to­dėl prog­no­zuo­ja­mi nau­ji pa­bė­gė­lių srau­tai. Ne­at­mes­ti­na, kad jie taip pat rink­sis Lie­tu­vą. Tam, kad at­rem­tu­me mig­ran­tų kri­zę, už­tik­rin­tu­me mū­sų gy­ven­to­jų sau­gu­mą, svar­bu kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mu, pa­gar­ba grįs­tus cen­tri­nės ir vie­ti­nės val­džios san­ty­kius.</p> <p>Ta­čiau yra ir ant­ras la­bai svar­bus klau­si­mas: ar į ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją su­si­rin­kę par­la­men­ta­rai, pri­ėmę įsta­ty­mo dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties pa­tai­sas, per sku­bą ne­pa­da­rė klai­dų, ku­rios at­ei­ty­je ga­li la­bai skau­džiai at­si­liep­ti?</p> <h3>Dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų Lie­tu­va ga­li bū­ti pa­že­min­ta</h3> <p>„Gal­būt Sei­me pri­im­tos pa­tai­sos ir su­pap­ras­ti­na kai ku­rias pro­ce­dū­ras, lei­džia Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus dėl mig­ran­tų, ta­čiau žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos vie­nin­gai kri­ti­kuo­ja pa­kei­ti­mus, ku­riais, pa­vyz­džiui, už­sie­nie­čiai ne­ten­ka tei­sės kreip­tis į teis­mą ir skųs­ti de­par­ta­men­to spren­di­mą. Jie te­oriš­kai kreip­tis į teis­mą ga­li, ta­čiau de­par­ta­men­to spren­di­mas ne­stab­do­mas ir, jei tas spren­di­mas yra grą­žin­ti mig­ran­tą į kil­mės ša­lį, tas krei­pi­ma­sis į teis­mą nie­ko ne­be­reiš­kia. O tei­sė į teis­mą yra vie­na iš pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių, ku­rią gi­na Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja. Taip pat leis­ta su­var­žy­ti už­sie­nie­čių ju­dė­ji­mo lais­vę, ki­tas es­mi­nes tei­ses ir lais­ves. Po pri­im­tų pa­tai­sų Lie­tu­va iš es­mės tam­pa ka­lė­ji­mu mig­ran­tams (šei­moms, mo­te­rims ir vai­kams), o tai ke­lią grės­mę vals­ty­bės tarp­tau­ti­nei re­pu­ta­ci­jai“ - tei­gia V.Ba­kas.</p> <p>Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, to­kiais ne­ap­gal­vo­tais žings­niais ga­li­me Ru­si­jai, Bal­ta­ru­si­jai įduo­ti gin­klus į ran­kas, jiems bū­tų di­džiu­lis ma­lo­nu­mas įskųs­ti mus tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms apie Lie­tu­vo­je vyk­do­mus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, jei to­kie bū­tų. „Ru­si­ja yra nuo­la­ti­nė Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo ta­ry­bos na­rė, ji tik­rai iš­nau­do­tų ga­li­my­bę pa­kvies­ti spe­cia­lias Jung­ti­nių Tau­tų ins­pek­ta­vi­mo mi­si­jas ir tai bū­tų vi­siš­kai lo­giš­ka šios hib­ri­di­nės ata­kos se­ka. Ne tik iš­ba­lan­suo­ta si­tu­a­ci­ja ša­lies vi­du­je, ta­čiau ir tarp­tau­ti­nė­je are­no­je Lie­tu­vos re­pu­ta­ci­ja il­gam nu­si­ris­tų į že­miau­sias po­zi­ci­jas. Bet ga­li nu­tik­ti ir prie­šin­gai – su­si­tel­kę, su są­jun­gi­nin­kų ir part­ne­rių pa­gal­ba, ga­li­me sėk­min­gai įveik­ti šią kri­zę ir tap­ti so­li­džiu pa­vyz­džiu kaip įveik­ti pa­na­šaus mas­to pro­ble­mas“, - ne tik grės­mę, bet ir ga­li­my­bę įžvel­gia po­li­ti­kas.</p> <p>Kal­bant apie žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, bū­ti­na pa­brėž­ti, kad kai su eks­tre­ma­lia si­tu­a­ci­ja do­ro­ja­ma­si pri­puo­la­mai, pa­mi­na­mos tik­rai ne tik mig­ran­tų, bet ir mū­sų pi­lie­čių tei­sės. Pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jai ne­bu­vo in­for­muo­ti, su jais nie­kaip ne­bu­vo ta­ria­ma­si dėl mig­ran­tų įkur­di­ni­mo kai­my­nys­tė­je, vi­suo­me­nės reik­mėms skir­tuo­se pa­sta­tuo­se – mo­kyk­lo­se, ae­ro­dro­mo pa­tal­po­se, vai­kų na­muo­se ir ki­tur. Kaž­kur din­go gy­ven­to­jų tei­sė į in­for­ma­ci­ją, tei­sė da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dėl sa­vo ap­lin­kos. Net esant pa­skelb­tai eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, bū­ti­na už­tik­rin­ti su­in­te­re­suo­tų vi­suo­me­nės, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vų in­for­ma­vi­mą, kon­sul­ta­vi­mą bei da­ly­va­vi­mą to­kių spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­se. V. Ba­ko tei­gi­mu: „Jei šios va­di­na­mo­sios hib­ri­di­nės ata­kos me­tu nu­mo­si­me ran­ka į sa­vo ver­ty­bių sis­te­mą, į žmo­gaus tei­ses, sa­vo ša­lies re­pu­ta­ci­ją – ata­ka tik­rai bus pui­kiai pa­vy­ku­si, žmo­nės liks su­kir­šin­ti, pa­dė­tis de­sta­bilizuota, ša­lis pa­že­min­ta. Ži­no­ma, tai tik prie­lai­dos, ga­li­mos grės­mės, tik­rai ti­kiu, kad to­kių pa­sek­mių ben­dro­mis jė­go­mis iš­veng­si­me.“</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Vytauto Bako biuro inf.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/OLPO9221_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/OLPO9221_0.jpg?itok=2CN_Ez0T" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/pasienis1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/pasienis1.jpg?itok=_SCgMRvA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vytautas-ba-kas-eks-tre-ma-lios-si-tu-ci-jos-val-dy-me-be-rei-ka-lin-gos-itam-pos-ir-gres-me-pa-min&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2728&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="nWUelX9W1L0ZleHxOhQzysVwuooV-mHEaYXA8u5qV4k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212250" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626504663"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - 2021-07-17 - 09:51</p> </li> <a href="/comment/212250#comment-212250" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212250#comment-212250" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl užsienio migrantų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl užsienio migrantų teisėmis rūpinasi. O Alytuj žino konkrečius atvejus ir tylu..Lyg vietiniai ne žmonės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212250" token="oTxqJzEso7Cqvv84UHWiadbvlvOF69-Q3f6QoQcrz3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Jul 2021 12:22:34 +0000 vyrredaktorius 2728 at https://www.alytausnaujienos.lt ARATC rin­kos da­ly­viams rei­ka­la­vi­mus ke­lia, bet sau tų pa­čių kri­te­ri­jų ne­tai­ko https://www.alytausnaujienos.lt/aratc-rin-kos-da-ly-viams-rei-ka-la-vi-mus-ke-lia-bet-sau-tu-pa-ciu-kri-te-ri-ju-ne-tai-ko <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/1_konteineris.jpg?itok=bkTwk3G7" width="344" height="287" alt="Kaip pats ARATC teiks pa­slau­gas, ko­kio jos ly­gio ir ko­kio­mis są­nau­do­mis, nė­ra ir ne­bus skel­bia­ma." title="Kaip pats ARATC teiks pa­slau­gas, ko­kio jos ly­gio ir ko­kio­mis są­nau­do­mis, nė­ra ir ne­bus skel­bia­ma." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Teis­mo spren­di­mas – pir­ki­mo pro­ce­dū­ros ne­tin­ka­mos</h3> <p>ARATC vie­ša­ja­me pir­ki­me nu­ma­tė daug spe­ci­fi­nių rei­ka­la­vi­mų, ku­rie tam tik­rais at­ve­jais su­da­rė prie­lai­das net pel­ny­tis iš tie­kė­jų (pla­čios su­tar­ties už­tik­ri­ni­mo pa­si­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės, ne­pro­por­cin­gai di­de­lės bau­dos, dels­pi­ni­giai ir pan.), ta­čiau pa­čiam pir­ki­mui ARATC nu­ma­ty­tas biu­dže­tas bu­vo mi­ni­ma­lus. Tai­gi, jei ARATC no­ri re­a­liai gau­ti rin­kos da­ly­vių pa­siū­ly­mus, o ne imi­tuo­ti są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją, są­ly­gos tu­ri bū­ti iš es­mės per­žiū­rė­tos.</p> <p>By­lo­je iš­kel­ti klau­si­mai dėl 7 pir­ki­mo są­ly­gų rei­ka­la­vi­mų, nors teis­mas pri­pa­ži­no, kad ARATC ga­li nu­sta­ty­ti pir­ki­mo kai­ną, ta­čiau kar­tu pa­tvir­ti­no, kad net 4 pir­ki­mo są­ly­gos pa­žei­dė įsta­ty­mus. Tai reiš­kia, kad ARATC ne­tin­ka­mai vyk­do pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, jos tu­rės bū­ti nu­trauk­tos, o pir­ki­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas iš nau­jo.</p> <p>Pa­ste­bė­ti­na, kad tai yra ne pir­mas ne­įvy­kęs pir­ki­mas dėl ne­tin­ka­mai pa­reng­tų są­ly­gų. Dar 2019 m. lie­pą ARATC pra­dė­jo šių pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, ta­čiau tuo­met pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se bu­vo nu­sta­ty­ta per­ne­lyg ma­ža me­ti­nė (12 mėn.) pa­slau­gų kai­na, ku­ri taip pat bu­vo reikš­min­gai ma­žes­nė už re­a­lias to­kio po­bū­džio pa­slau­gų rin­kos kai­nas. Dėl šios prie­žas­ties gau­ti vos du rin­kos da­ly­vių pa­siū­ly­mai, ku­rie mak­si­ma­lią pir­ki­mo kai­ną vir­ši­jo ir dėl to bu­vo at­mes­ti, o pir­ki­mas nu­trauk­tas.</p> <p> </p> <h3>Są­ly­gos tu­rės bū­ti kei­čia­mos </h3> <p>Gin­čo teis­me me­tu pa­vy­kus pa­siek­ti, kad da­lis nu­sta­ty­tų svar­bių rei­ka­la­vi­mų bū­tų per­žiū­rė­ti, ARATC tu­rės švel­nin­ti ne­pro­por­cin­gas ir daž­nu at­ve­ju ne­są­ži­nin­gas pir­ki­mo są­ly­gas. Šiuo me­tu sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tai leis bent vie­nam rin­kos da­ly­viui pa­siū­ly­ti pa­slau­gas ARATC nu­sta­ty­to biu­dže­to rė­muo­se, ta­čiau aki­vaiz­džiai ne­są­ži­nin­goms tie­kė­jų at­ran­kos są­ly­goms už­deg­ta rau­do­na švie­sa.</p> <p>D. Li­lei­kie­nės tei­gi­mu, ARATC pa­tei­si­na sa­vo spren­di­mą per­im­ti pa­slau­gų tei­ki­mą Laz­di­jų ra­jo­ne, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad „Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba yra nu­spren­du­si, kad tais at­ve­jais, kai miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gų ne­nu­per­ka­ma vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du pa­slau­gų tei­kė­jams pa­siū­lius pir­ki­mo su­tar­ties mak­si­ma­lią ver­tę vir­ši­jan­čias kai­nas, miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mą ir ve­ži­mą vyk­do ARATC“.</p> <p>To­kie ar­gu­men­tai skam­ba ma­žų ma­žiau­siai abe­jo­ti­nai, tu­rint ome­ny­je, kad ARATC tei­kia pa­slau­gą, ku­rios tei­ki­mą pats ir kon­tro­liuo­ja, ARATC pa­slau­gų tei­ki­mo įkai­niai ir jų eko­no­miš­ku­mas ap­skri­tai nė­ra aiš­kūs – duo­me­nys vi­suo­me­nei ne­pa­tei­kia­mi, o svar­biau­sia – ARATC vyk­do vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, ku­rioms „ne­pa­vy­kus“ pe­ri­ma pa­slau­gų tei­ki­mą į sa­vo ran­kas. Tad aki­vaiz­du, kad ARATC yra su­in­te­re­suo­tas pir­ki­mų ne­sėk­me.</p> <p>At­si­žvel­giant į šiuos pa­ste­bė­ji­mus, di­de­lės nuo­sta­bos ne­ke­lia tai, kad ARATC jau dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta at­lik­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų, o da­bar jos ir vėl bus pra­dė­tos iš nau­jo.</p> <p> </p> <h3>Pir­ki­mas ne­įvyks­ta ne dėl teis­mi­nių pro­ce­sų</h3> <p> ARATC de­kla­ruo­ja, jog „ob­jek­ty­viai ap­skai­čiuo­ta kai­na esa­mam at­lie­kų ve­žė­jui pa­si­ro­dė per ma­ža ir jis pra­dė­jo by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­są. Dėl to šių me­tų pra­džio­je ki­lu­si grės­mė, kad Laz­di­jų ra­jo­ne ne­bus kam su­rink­ti ir iš­vež­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių bei mais­to at­lie­kų“.</p> <p>D. Li­lei­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį, jog ne pra­dė­tas teis­mi­nis gin­čas lė­mė tai, kad ne­bu­vo at­rink­tas vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­jas. Pir­ma, ARATC pa­ren­gė ne­tei­sė­tas pir­ki­mo są­ly­gas, ku­rias bū­ti­na pa­keis­ti, ką iš es­mės teis­mas ir kon­sta­ta­vo. An­tra, pats ARATC jau dve­jus me­tus vyk­do pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, ta­čiau jų už­baig­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Tre­čia, rin­kos da­ly­viai įver­ti­na re­a­lias pa­slau­gų tei­ki­mo są­nau­das ir ob­jek­ty­vias ga­li­my­bes įgy­ven­din­ti vi­sus rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos ARATC bu­vo įtvir­ti­nęs pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se. Kaip pats ARATC teiks pa­slau­gas, ko­kio jos ly­gio ir ko­kio­mis są­nau­do­mis, nė­ra ir ne­bus skel­bia­ma. Tad gy­ven­to­jams pa­tiems be­lie­ka pa­si­rink­ti, ti­kė­ti ar ne ARATC de­kla­ra­ci­jo­mis apie jų at­sa­ko­my­bę už įsi­pa­rei­go­ji­mų sa­vi­val­dy­bėms ir gy­ven­to­jams vyk­dy­mą ir jų in­te­re­sų gy­ni­mą.</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 098</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/1_konteineris_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/1_konteineris_0.jpg?itok=oaw9468q" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aratc-rin-kos-da-ly-viams-rei-ka-la-vi-mus-ke-lia-bet-sau-tu-pa-ciu-kri-te-ri-ju-ne-tai-ko&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2727&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3LBbbZrhXTC4DW0HNz9ZglRXqhR4dX8-KRpc98Ne_PI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212097" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626450575"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Isvis</span> - 2021-07-16 - 18:49</p> </li> <a href="/comment/212097#comment-212097" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212097#comment-212097" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tie siukslininkai apnagleje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tie siukslininkai apnagleje kainas kosminės uzlankste giminės ofise sudarbinti su kosminėm algom ir nieko neveikia užtai ir šiukšliu išvežimas tiek kainuoja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212097" token="-tBLD3tJ7aEKxrysqQli5hNc_kbTj_u6UfYx9VRJ89c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Jul 2021 12:20:22 +0000 vyrredaktorius 2727 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams – nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, „Tar­za­ni­jo­je” už skie­pą pa­siū­ly­tos pra­mo­gos ir vai­šės – pa­si­tei­si­no https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ap-gy-ven-din-tiems-mig-ran-tams-nau-ji-ko-ro-na-vi-ru-so-ve-jai-tar-za-ni-jo-je-uz-skie <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/tarzanija12.JPG?itok=0ONN7J9K" width="344" height="287" alt="Lie­pos 13-ąją „Tar­za­ni­jo­je“ „Pfi­zer“ vak­ci­na pa­skie­py­ti 135 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, 54 – „Jans­sen“, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės, ir 2 „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba da­bar be­si­va­di­nan­čia „Vax­zev­ria“." title="Lie­pos 13-ąją „Tar­za­ni­jo­je“ „Pfi­zer“ vak­ci­na pa­skie­py­ti 135 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, 54 – „Jans­sen“, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės, ir 2 „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba da­bar be­si­va­di­nan­čia „Vax­zev­ria“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Nau­jai su­sir­gu­sie­ji iš­vež­ti į Ab­ro­miš­kes, nuo nie­žų te­pa­lai da­li­ja­mi vi­siems</h2> <p>Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te laikinai ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­tų migrantų iš Af­ri­kos vals­ty­bių lie­pos 14-ąją iš 69 li­ko 67. Tą­dien pa­aiš­kė­jo, kad dviem vy­rams po pa­kar­to­ti­nių ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų nu­sta­ty­ta ši in­fek­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bė su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų pa­ly­da or­ga­ni­za­vo jų iš­ve­ži­mą gy­dy­ti į Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę.</p> <p>Dvi mo­te­rys į šią li­go­ni­nę nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją bu­vo iš­vež­tos pra­ėju­sią sa­vai­tę, o iš viso Alytuje buvo apgyvendintas 71 neteisėtas migrantas.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, šian­dien jau aiš­ku, kad ne­tei­sė­ti mig­ran­tai Aly­tu­je tik­rai gy­vens iki lie­pos 26-osios, kol jiems baig­sis sa­vi­i­zo­lia­ci­jai kaip kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais ko­ro­na­vi­ru­są tu­rė­ju­siems as­me­nis nu­sta­ty­tas lai­kas.</p> <p>Ka­dan­gi pen­kiems Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gy­ve­nan­tiems mig­ran­tams nu­sta­ty­ti nie­žai, o in­fek­ci­nė li­ga plin­ta, sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va vi­siems čia gy­ve­nan­tiems skir­ti te­pa­lai nuo šios li­gos. „Vais­tus nau­do­ja ne tik ser­gan­tie­ji, bet ir vi­si pro­fi­lak­tiš­kai. Taip pat kei­čia­ma pa­ta­ly­nė, dez­in­fe­kuo­ja­mi čiu­ži­niai, rei­kia nau­jų pa­gal­vių, mieg­mai­šių“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas.</p> <p>P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, pas­ta­ruo­ju me­tu spar­čiai su­ma­žė­jo CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­čių aly­tiš­kių, ma­žiau jų ti­ria­si dėl šios in­fek­ci­jos.</p> <p>Lie­pos 13-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės ty­rė­si 113 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų ir 45 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Nau­jai in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta tik dviem mies­to gy­ven­to­jams.</p> <p>Lie­pos 14-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 li­ga ser­ga 9 mies­to gy­ven­to­jai, o pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so – 6 tūkst. 994. Per pas­ta­rų­jų ke­tu­rio­li­kos die­nų lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų ša­ly­je ten­ka 21,7 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis, Aly­tu­je – 18,3.</p> <p>Bent vie­na vak­ci­nos nuo šios li­gos do­ze da­bar pa­skie­py­ta 25 tūkst. 33 ar­ba 50,9 proc. Aly­taus gy­ven­to­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė to­liau lie­ka 16-oje vie­to­je tarp 60 Lie­tos sa­vi­val­dy­bių. Ša­ly­je šiuo me­tu nuo ko­ro­na­vi­ru­so bent vie­na vak­ci­nos do­ze pa­skie­py­ta 1 mln. 284 tūkst. 818 ar­ba 46 proc. gy­ven­to­jų.</p> <h2>Sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­nę 6 ira­kie­čiai sulaikyti</h2> <p>Aly­taus ap­skri­ty­je ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je laikinai ap­gy­ven­din­ti ne tik Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne, bet Va­rė­nos ra­jo­ne, Vy­de­nių bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je, bei Laz­di­jų ra­jo­ne, Kap­čia­mies­ty­je, bu­vu­sia­me so­cia­li­nės glo­bos cen­tre „Ži­di­nys“.</p> <p>Dau­giau­sia jų – 164 iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ap­gy­ven­din­ta Aly­taus ra­jo­ne, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je. Va­rė­nos ra­jo­ne Vy­de­niuo­se prie­globs­tis su­teik­tas 150 ne­tei­sė­tų mig­ran­tų iš Af­ri­kos vals­ty­bių ir Ira­no. O Laz­di­jų ra­jo­ne, Kap­čia­mies­ty­je, iki lie­pos 13-osios po­pie­tės čia bu­vo 86 af­ri­kie­čiai, ira­kie­čiai ir ira­nie­čiai.</p> <p>Kaip liepos 13-osios po­pie­tę pra­ne­šė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, po 15 val. bu­vo pa­ste­bė­ta, kad iš ne­le­ga­lių mig­ran­tų lai­ki­no­sios ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos Kap­čia­mies­ty­je sa­va­va­liš­kai pa­si­ša­li­no 6 as­me­nys, tam­saus gy­mio vy­rai ira­kie­čiai.</p> <p>Įtar­ta, kad pa­bė­gė­liai trau­kia Len­ki­jos Res­pub­li­kos kryp­ti­mi. Jų ėmė ieš­ko­ti gau­sios Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos, ki­no­lo­gai su šu­ni­mis, į orą pa­kel­tas sraig­tas­par­nis.</p> <p>Ak­ty­vi pa­ieš­ka bu­vo vyk­do­ma ir lie­pos 14-osios nak­tį bei die­ną. Apie 12 val. 40 min. Lazdijų rajone, Ivoškų ir Kalvių kaimų sankryžoje, policijos pareigūnai paste­bėjo ir sulaikė 6 ieškotus iš laikinos apgyvendinimo vie­tos Kapčiamiestyje pabėgu­sius nelegalius migrantus. Tikėtina, kad jie bus grąžinti į laikiną apgyvendinimo vietą šiame Lazdijų rajono miestelyje.</p> <h2>Dau­gu­ma „Tar­za­ni­jo­je“ pa­si­skie­pi­ju­sių­jų – ne­pil­na­me­čiai</h2> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams lie­pos 13-ąją bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­si­skie­py­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­įpras­to­je vie­to­je – Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čia­me nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“ ir ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti šio par­ko pra­mo­go­mis bei ne­mo­ka­mai pa­si­vai­šin­ti ša­lia nuo­ty­kių par­ko esan­čia­me res­to­ra­ne „Ra­džiū­nų dva­ras“.</p> <p>To­kią ak­ci­ją suor­ga­ni­za­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, siek­da­mas pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus skie­py­tis, jiems su­teik­ti ga­li­my­bę at­ras­ti įdo­mią pra­mo­gų vie­tą.</p> <p>Gy­ven­to­jus nuo­ty­kių par­ko su­teik­to­se pa­tal­po­se skie­pi­jo ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro me­di­kai, jie ga­lė­jo vak­ci­nuo­tis vi­so­mis ša­ly­je tu­ri­mo­mis vak­ci­no­mis.</p> <p>Kaip sa­kė ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, to­kia ak­ci­ja tik­rai pa­si­tei­si­no, bu­vo pa­skie­py­tas 191 ra­jo­no gy­ven­to­jas, dau­gu­ma „Tar­za­ni­jo­je“ pa­si­skie­pi­ju­sių­jų – ne­pil­na­me­čiai, ra­jo­no gy­ven­to­jai nuo 12 iki 17 me­tų am­žiaus. „Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją nu­ro­dy­mą jie skie­py­ti tik „Pfi­zer“ vak­ci­na. Mums la­bai svar­bu, kad tiek daug ne­pil­na­me­čių vak­ci­na­vo­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so, šia ak­ci­ja mes la­biau ir orien­ta­vo­mės į ne­pil­na­me­čius, kad jie ru­de­nį ga­lė­tų grįž­ti į kon­tak­ti­nį ug­dy­mą mo­kyk­lo­se.“</p> <p>Lie­pos 13-ąją „Tar­za­ni­jo­je“ „Pfi­zer“ vak­ci­na pa­skie­py­ti 135 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, 54 – „Jans­sen“, ku­rios už­ten­ka vie­nos do­zės, ir 2 „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba da­bar be­si­va­di­nan­čia „Vax­zev­ria“.</p> <p>D.Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, ka­dan­gi ak­ci­ja pa­si­tei­si­no, ti­ki­ma­si pa­na­šią pa­kar­to­ti rug­pjū­tį, prieš moks­lei­vių grį­ži­mą į mo­kyk­las, o da­bar­ti­nė ak­ci­ja sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo apie pus­an­tro tūks­tan­čio eu­rų.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos bent vie­na vak­ci­nos do­ze už­ima 4-ą vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Čia bent vie­na vak­ci­nos do­ze vak­ci­nuo­ta 15 tūkst. 284 ar­ba 59,2 proc. gy­ven­to­jų.</p> <p>Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­fik­suo­tas nė vie­nas ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis. Šiuo me­tu ra­jo­ne CO­VID-19 li­ga ser­ga vie­nas gy­ven­to­jas, pa­svei­ku­sių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so – 1 tūkst. 758.</p> <p>Lie­tu­vo­je ne vie­na sa­vi­val­dy­bė sa­vo gy­ven­to­jams yra or­ga­ni­za­vu­si ska­ti­ni­mo ak­ci­jas skie­pi­jan­tis nuo mi­nė­tos in­fek­ci­jos, – lo­te­ri­jo­se siū­lė lai­mė­ti dvi­ra­čius, elek­tri­nius pa­spir­tu­kus, ap­si­pir­ki­mo pre­ky­bos cen­truo­se če­kius, skry­džius oro ba­lio­nais, net au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lų če­kius.</p> <p>Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­bos pa­ta­rė­jos Ne­rin­gos Mi­kė­nai­tės tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja svei­ki­na sa­vi­val­dy­bių pa­stan­gas ir ini­cia­ty­vas, ku­rio­mis sie­kia­ma pa­spar­tin­ti vak­ci­na­ci­ją, ta­čiau tai tu­ri bū­ti da­ro­ma ne­pa­žei­džiant tei­sės ak­tų: „Mi­nis­te­ri­ja taip pat kvie­čia vi­suo­me­nę ak­ty­viai vak­ci­nuo­tis. Tam, kad ga­lė­tu­me jaus­tis sau­gūs ir ra­mūs su­tik­ti ru­de­nį, su­si­for­ma­vus ko­lek­ty­vi­niam imu­ni­te­tui, tu­rė­tų bū­ti pa­skie­py­ta 70 pro­cen­tų vi­suo­me­nės. Šiuo me­tu ga­li­mai imu­ni­te­tą tu­rin­čių as­me­nų da­lis Lie­tu­vo­je yra 49,4 pro­cen­to.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_9038.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_9038.JPG?itok=CsulG2uy" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/tarzanija%2011.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/tarzanija%2011.jpg?itok=8evcNR5y" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Tarzanija.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Tarzanija.JPG?itok=Gxv2-oO6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/tarzanija2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/tarzanija2.jpg?itok=ctp2_979" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/tarzanija12_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/tarzanija12_0.JPG?itok=JA_N8vHQ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ap-gy-ven-din-tiems-mig-ran-tams-nau-ji-ko-ro-na-vi-ru-so-ve-jai-tar-za-ni-jo-je-uz-skie&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2724&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CvteTWUj8qWOap2IFF-t-FH8Y5dlIM6Mj49PrHJ_Xxs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212034" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626421522"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KAM REIKIA SKIEPYTIS</span> - 2021-07-16 - 10:45</p> </li> <a href="/comment/212034#comment-212034" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212034#comment-212034" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">IR DELKO TURI ZMOGUS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>IR DELKO TURI ZMOGUS SKIEPYTIS JEI LIETUVOJE SKIEPAI NEGALIOJA NA NEBENT JEI NORI PAVALGYT UZ DYKA TAI TADA GALIMA IR SKIEPYTIS PAVALGYSI DAR GAL 100 GRAMU IPILS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212034" token="33VUIIcT5Jsn9ygoe3pCYGXkFbTfTTiLW-EKGenq7uk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 15 Jul 2021 06:30:31 +0000 vyrredaktorius 2724 at https://www.alytausnaujienos.lt Vasaros kvapai skleisis Kaune: kuo kvepia pieva, avilys, dirvožemis? https://www.alytausnaujienos.lt/vasaros-kvapai-skleisis-kaune-kuo-kvepia-pieva-avilys-dirvozemis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/Bites.JPG?itok=Ltt2xzOS" width="344" height="287" alt="Bites" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Kuo kvepia lauko pieva?</h2> <p>Ar dar prisimenate lauko pievos aromatus? Ne tą įprastą nupjautos kiemo vejos kvapą po langais – bet laukinių žolynų sumišusią aromatų puokštę? Jį prisiminti ir geriau pažinti biologinę pievų įvairovę kviečiantys Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Žemdirbystės instituto mokslininkai sako norintys atkreipti dėmesį į pievų nykimą, jų augalus, augalėlius, ten gyvenančius vabzdžius, kitus gyvus padarus – ir visa tai padaryti per kvapus.</p> <p>„Kvapų naktyje“ pasirinkome kalbėti „Tėviškės pievų kvapų“ tema, nes norime ne tik papasakoti, bet ir patiems žmonėms leisti patirti, kaip ir kuo skiriasi pievų buveinės ir jų kvapai: juk pievos būna įvairios – ir šlapios, ir sausos, ir kultūrinės, ir natūralios. Tad pakviesime pamėginti atskirti, kuo kvepia kultūrinė pieva ir kuo natūrali? Pateiksime edukacines užduotis: uostysime skirtingų rūšių augalus, pavyzdžiui, vingiorykščių, įvairių smilgų, čiobrelių kvapą – kvapniosiomis vantomis ar kvapniaisiais maišeliais. Tokiu būdu mėginsime žmones supažindinti su pievose augančių augalų rūšimis, kurių, kaip pastebime, dauguma nei pažįsta, nei žino,“ – pasakoja daktarė Eglė Norkevičienė.</p> <p>Pasak jos, nors dabar vis garsiau kalbama apie įvairių rūšių biologinės įvairovės nykimą, bet dažniau akcentas dedamas ant miškų kirtimų, o štai pievos tarsi lieka nepastebėtos, nors iš tiesų turime daug sunaikintų, užartų ar apleistų pievų.</p> <p>„Pievų plotai Lietuvoje ženkliai nyksta – ir to margumo vis mažiau. Labai svarbu susiimti ir išsaugoti bei palaikyti tuos tebesančius pievų likučius. O joms reikia pagalbos – pievos neatsiejamos nuo žmogaus, tad norint išsaugoti tuos augalėlius, juos reikia ir atitinkamai prižiūrėti,“ – pastebi specialistė.</p> <p> </p> <h2>Avilio kvapas, kurio nenusipirksi</h2> <p>„Bitininkai visada kvepia medžio dūlio dūmo kvapu – nes jų ištikimiausias įrankis yra dūminė. O kuo kvepia bitės – tai didžioji paslaptis. Nes vieno dalyko negalima nusipirkti: avilio kvapo. Neįmanoma. Jo parduodamo nėra. Jį galima tik pajusti laikant bites, užsikniaubus ant avilio. Tas kvapas keičiasi ir priklausomai nuo metų laiko, žydinčių augalų. Iš kvapo galima atpažinti, kai bitės serga – tuomet jaučiamas rūgštus, medžio klijų kvapas: tik pravėręs avilį, patyręs bitininkas vien iš kvapo pasakys, kad kažkas nėra gerai,“ – apie bičių pasaulį gaubiančius kvapus pasakoja bitininkas dr. Algirdas Amšiejus.</p> <p>Praktiniame-patyriminiame susitikime „Kvapų naktyje“ A. Amšiejus pasakos apie žiedus ir bites: „Bitės yra didžiausios žiedų lankytojos – kol surenka kelis gramus nektaro, aplanko daugybę augalų. Pagal kvapą atranda savo avilį – ne pagal vaizdą ar spalvą. Nes geriausiai kvapus jaučia būtent vabzdžiai – tranas bičių motiną užuodžia už 7 kilometrų. Tai čia kaip nuo Botanikos sodo išskristų į Kačerginę. Labai noriu, kad žmonės suprastų: bitė, kaip gyvūnas, yra išskirtinis, kad ieškodama maisto nenužudo kito gyvo sutvėrimo – augalo, bet dar duoda jam gyvybę. Apie tai per mažai kalbama“.</p> <p> </p> <h2>Dirvožemis: gyvas, kvėpuojantis, kvepiantis</h2> <p>Dirvožemis – kaip fundamentali gamtos dalis, kuri gyva, kvėpuoja, kvepia – ir kuo skiriasi tie kvapai – pasakos VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai.</p> <p>„Mes norime parodyti, kad gyvas ir sveikas, mikroorganizmų kupinas dirvožemis turi malonų kvapą, leisime patiems žmonėms patirti, kaip skiriasi smėlio, durpės ar suardyto, negyvo – pavyzdžiui, miesto, pakelės – dirvožemio kvapai. Nes išties vienas iš dirvožemio sveikatos rodiklių yra ir kvapas,“ – sako doc. Zita Kriaučiūnienė.</p> <p>Mokslininkė su kolegomis pristatys ir vieną iš penkių Europos misijų – „Sveikas dirvožemis: maistui, žmonėms, gamtai ir klimatui“. Tai tema, kurios aktualumas tampa vis aštresnis: daugėjant pasaulyje žmonių ir stingant maisto, tenka vis labiau atsigręžti į prastėjančią dirvožemio būklę pasaulyje – nes tai yra tas pamatas, ant kurios statoma žmonijos mitybai reikalingų produktų išauginimo bazė. Todėl būtina kalbėti ir akcentuoti tvarią, dirvožemį tausojančią žemdirbystę bei pagarbų santykį su dirvožemiu.</p> <p>„Tai ir pamėginsime parodyti „Kvapų nakties“ svečiams įvairiomis interaktyviomis ekspozicijomis ir veiklomis: supažindinsime su įvairiais dirvožemiais, išmokysime atskirti gyvą dirvožemį nuo užteršto negyvo, demonstruosime, kaip sumažinti dirvožemio eroziją auginant augalus ar padengiant jį šiaudais. Pademonstruosime dažnai nematomus, bet labai svarbius dirvožemio gyventojus – jo bioįvairovę. Be to, parodysime, kaip naudojantis mokslininkų sukurta mobiliąją programėle galima patiems įsivertinti dirvožemį – tiek ūkininkams, tiek studentams ar bet kuriam su žeme dirbančiam, augalus auginančiam žmogui,“ – sako Z. Kriaučiūnienė.</p> <p>O paklausta, ar žmogui dirvos kvapas yra malonus, mokslininkė šypsosi: „To ir paklausime „Kvapų nakties“ lankytojų – davę jiems uostyti įvairius dirvožemius. Man atrodo, kad jei žmogus išlaikęs ryšį su žeme, su gamta, tai sveiko, pilnaverčio dirvožemio kvapas jam turėtų būti malonus.“</p> <p> </p> <h2>„Kvapų nakties / 2021“ šventė vyks penktadienį, liepos 16 d.</h2> <p>Mokomosios ir šviečiamosios, patyriminės ir edukacinės veiklos, nemokamų ekskursijų, degustacijų, paskaitų, pikniko pievelių, muzikos ir nuotykių visai šeimai kupinos erdvės vasaros kvapais džiaugtis pakvies nuo 14 val. iki pat vėlyvo vakaro, kurį vainikuos premjera – teatralizuotas koncertas „Barokiniai paveikslėliai“ (atlikėjai: Kristina Siurbytė, Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, Rokas Laureckis, Raimondas Baranauskas).</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Bites_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Bites_0.JPG?itok=7V8-KnZc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/dirvozemis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/dirvozemis.jpg?itok=EYEe2OXG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Zolynai.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Zolynai.JPG?itok=UHR5NKOA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vasaros-kvapai-skleisis-kaune-kuo-kvepia-pieva-avilys-dirvozemis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2725&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4mB5pWq5PriiBcdumvoH6whsECWflYlEe-i2aNo_yY0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 15 Jul 2021 06:15:56 +0000 vyrredaktorius 2725 at https://www.alytausnaujienos.lt