Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/aktualijos lt Švietimo tinklo pertvarkos kontekste politikams palinkėta: „Neduok Dieve, Jums turėti neįgalų vaiką” https://www.alytausnaujienos.lt/svietimo-tinklo-pertvarkos-kontekste-politikams-palinketa-neduok-dieve-jums-tureti-neigalu-vaika <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG-001.JPG?itok=gavgFcCF" width="344" height="287" alt="Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis" title="Reorganizuoti Alytaus „Drevinuko“ mokyklą-darželį siūloma jau trečią kartą. Bendruomenė domisi, kuo nusipelnė tokio išskirtinio politikų dėmesio, ir prašo palikti įstaigą ramybėje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mo­kyk­los te­bė­ra ap­im­tos ne­ri­mo dėl jų li­ki­mo po švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos. Ko­kia ji bus – ne­ži­nia.  Ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mo su­lau­kė siū­ly­mas „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, o vė­liau ten  per­ke­liant mo­ki­nius.</p> <p>„Nei mo­ky­to­jai, nei mo­ki­niai nė­ra daik­tai, ku­riuos ga­li­ma tie­siog per­kel­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą. Mū­sų ben­druo­me­nei iki šiol nie­kas taip ir ne­įro­dė, kad mo­kyk­los pri­jun­gi­mas bū­tų nau­din­gas vai­kams. Ne­su­pran­ta­me, ko­dėl rei­kia kaž­ką keis­ti mo­kyk­lo­je, ku­ri yra šim­tu pro­cen­tų už­pil­dy­ta, vai­kai čia no­ri ei­ti, vi­siems no­rin­tiems net­gi ne­už­ten­ka vie­tų?“ – svars­to „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, tė­vų at­sto­vas Ed­var­das Biels­kis.</p> <p>„Mo­kyk­la pui­ki, puo­se­lė­jan­ti et­no­kul­tū­rą, tra­di­ci­jas. Su­da­ry­tos vi­sos rei­kia­mos są­ly­gos mo­ki­niams. Ar­gu­men­tas tas, kad mes ne­tu­ri­me spor­to sa­lės? Tu­ri­me, kur spor­tuo­ti, mo­ki­niai net ir be sa­lės pa­de­monst­ruo­ja pui­kius spor­ti­nius re­zul­ta­tus. Tu­ri­me vi­sus lei­di­mus vyk­dy­ti veik­lą. Ar­gi juos kaž­kas iš­duo­tų, jei pa­tal­pos ne­ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mų, hi­gie­nos nor­mų?“ – svars­to tė­vai.</p> <p>„Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė su­rin­ko 1,7 tūkst. pa­ra­šų, ku­riais iš­reiš­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl siū­lo­mos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos. Pa­ra­šai jau pa­teik­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai. Šios lei­di­mo re­or­ga­ni­za­ci­jai pri­reik­tų, jei po­li­ti­kai no­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą, ku­riam ben­druo­me­nė prieš­ta­rau­ja.</p> <p>Gin­ti sa­vo tei­sę rink­tis vai­kams mo­kyk­lą, ku­ri ten­ki­na jų po­rei­kius, nu­si­tei­kę ir „Dre­vi­nu­ko“ tė­ve­liai. Per­tvar­ką ren­gu­si dar­bo gru­pė pa­siū­lė „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant jį prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, pa­lie­kant jo mo­ki­nius ta­me pa­čia­me pa­sta­te ir, esant rei­ka­lui, da­lį pra­di­nių kla­sių per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Li­ku­sios lais­vos pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.</p> <p>Pa­sak dar­bo gru­pės va­do­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, toks siū­ly­mas at­si­ra­do dėl to, kad dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų – šiuo me­tu 84-ių (ta­čiau įskai­čiuo­jant ir Aly­taus ra­jo­no vai­kus, ku­rie lan­ko mies­te esan­čias įstai­gas). Ki­tas šios pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­tas bū­tų per­kel­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.</p> <p>„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė pra­bi­lo ne tik emo­ci­jų, bet ir skai­čių ar­gu­men­tais: pa­si­ro­do, vie­no vai­ko iš­lai­ky­mas per me­tus mo­kyk­los-dar­že­lio ti­po įstai­go­je kai­nuo­ja 689 eu­rus, o lop­še­ly­je-dar­že­ly­je – 1 tūkst. 49 eu­rus. Tai­gi iš­sau­go­da­mi to­kio ti­po įstai­gą po­li­ti­kai net­gi su­tau­py­tų biu­dže­to lė­šų.</p> <p>„Ne­duok Die­ve Jums tu­rė­ti ne­įga­lų vai­ką. Ar ras­tu­mė­te ki­tą vie­tą jį ug­dy­ti, jei ne­lik­tų „Dre­vi­nu­ko“? – klau­sė Zo­fi­ja Rau­lič­kie­nė, tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta Aly­taus klu­bo na­rė, pui­kiai pa­žįs­tan­ti šios įstai­gos veik­lą iš vi­daus ne vie­ne­rius me­tus.</p> <p>Są­ly­gos tik­rai ge­ros: vie­nas mo­kyk­los-dar­že­lio kor­pu­sas pri­tai­ky­tas pra­di­niam ug­dy­mui ir ju­dė­ji­mo  ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams, pa­sta­tas re­no­vuo­tas (80 proc. lė­šų gau­ta iš Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos, 20 proc. sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.), yra kel­tu­vas, ku­riam re­mon­tuo­ti šiais me­tais po­li­ti­kai pa­ga­liau ra­do lė­šų biu­dže­te. Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lė, ma­sa­žo ka­bi­ne­tas ap­rū­pin­ti nau­jau­sia kom­pen­sa­ci­ne įran­ga, pirk­ta už tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų Zon­ta, LIONS, Ro­ta­ry klu­bų bei pro­jek­ti­nes lė­šas. Vai­kams, tu­rin­tiems ju­de­sio ir pa­dė­ties su­tri­ki­mų, tei­kia­ma ju­de­sio ko­rek­ci­jos pe­da­go­go ir ma­sa­žuo­to­jo pa­gal­bos.</p> <p>„Bet svar­biau­sia tai, kad tė­vai yra ra­mūs, pa­ti­kė­da­mi sa­vo ne­įga­lų vai­ką įstai­gos ko­lek­ty­vui“, – kal­bė­jo Z.Rau­lič­kie­nė. Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, į ku­rią siū­lo­ma per­kel­ti „Dre­vi­nu­ko“ pra­di­nu­kus, ug­dy­mo ap­lin­ka nė­ra pri­tai­ky­ta mo­ki­niams su fi­zi­ne ir ju­dė­ji­mo ne­ga­lia, nė­ra lif­to ar kel­tu­vo.</p> <p>„Ir dar ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, jog tė­vai rink­sis sa­vo vai­kams tas mo­kyk­las, į ku­rias jas dirb­ti­nai „per­kels“ po­li­ti­kai“, – sa­ko „Drevinuko“ tė­ve­liai.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams jie įtei­kė raš­tą su 11 pa­siū­ly­mų, kaip rei­kė­tų tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klą. Apie ben­drą švie­ti­mo tin­klo dė­lio­nę, ku­rios tik ma­ža da­le­lė yra „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“, ra­gi­no kal­bė­ti ir ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jo ma­ny­mu, Aly­tus per ma­žai gar­si­na sa­vo švie­ti­mo sis­te­mą kaip pa­trauk­lią jau­noms šei­moms, ku­rios ga­lė­tų at­va­žiuo­ti gy­ven­ti į mū­sų mies­tą.</p> <p>Ki­tą sa­vai­tę į su­si­ti­ki­mą po­li­ti­kus kvie­čia Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, ku­rios mo­kyk­lą pa­siū­ly­ta nu­griau­ti, tai­gi nuo­tai­kos ten ir­gi, švel­niai ta­riant, ne­la­bai šven­tiš­kos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6967.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1083-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6967.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7968%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1083-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7968%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_9835.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1083-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_9835.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG-001_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1083-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG-001_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3260"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575755403"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Zita</span> - Šeš, 2019-07-12 - 23:50</p> </li> <a href="/comment/3260#comment-3260" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3260#comment-3260" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">As manau kad politiku norai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>As manau kad politiku norai ir ketinimai prasilenkia su sveika logika visai neziurima kaip yra geriau neigaluma turinciam vaikui o tevu teises pasirinkti ugdymo istaiga visai nepaisoma kur mes einam ir ko pasieksim bus tik dar daugiau patyciu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3260" token="aMzpm025biWwp0AVSsB7ooMyhJd9zKS8lMAbt3RTClE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1083&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EytqbUbHBhA56z3wrvfj6Dc11r-bZ0MKJfo53LR2hl0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Dec 2019 13:40:56 +0000 vyrredaktorius 1083 at https://www.alytausnaujienos.lt Monika Navickienė: „Dėl „savų“ protegavimo kreipimasis į LR socialinės apsaugos ir darbo ministrą“ https://www.alytausnaujienos.lt/monika-navickiene-del-savu-protegavimo-kreipimasis-i-lr-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/monika-navickiene-81877873.jpg?itok=opXyW2wS" width="344" height="287" alt="Monika Navickienė " title=" Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos (TS-LKD) narė Monika Navickienė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Į ministrą kreipiausi siekdama sužinoti visas aplinkybes, susijusias su šia istorija. Viešasis valdymas ir taip visuomenėje vertinamas labai nepalankiai, o tokios istorijos kaip bandoma į gerai apmokamas, svarbias pareigas įdarbinti „savus“ tik dar labiau atitolina valstybės tarnybos, kaip prestižinės darbo vietos viziją. Jau dabar sudėtinga pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus, o tokie protegavimai tik patvirtina visuomenėje susidariusį stereotipą, kad geros darbo vietos valstybės tarnyboje yra „pažadėtos“ ir dalinamos „saviems“.</p> <p>Kreipimesi Monika Navickienė teiraujasi kada, kaip ir į kokias pareigas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo priimtas Marius Mulma, kokią tvarką teisės aktai numato Teisės grupės vadovo pozicijai užimti ir ar Marius Mulma juos atitinka, ar dėl Mariaus Mulmos kandidatūros į minėtą poziciją buvo gauta nurodymų iš LR Vyriausybės kanceliarijos ar Vidaus reikalų ministerijos vadovybės, ir kaip ketinama užtikrinti skaidrumą priimant darbuotoją į Teisės grupės vadovo ir kitas panašias pozicijas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/monika-navickiene-81877873_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1080-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/monika-navickiene-81877873_0.jpg" width="1600" height="1066" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3257"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575566769"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Ket, 2019-05-12 - 19:26</p> </li> <a href="/comment/3257#comment-3257" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3257#comment-3257" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">is foto nebloga ponia</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>is foto nebloga ponia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3257" token="ahfVGEqmlqMgsSnwCdkI2L5E5p0csEr-CrgvxsU5wHw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3256"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575555373"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nusivyliau jum…</span> - Ket, 2019-05-12 - 16:16</p> </li> <a href="/comment/3256#comment-3256" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3256#comment-3256" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nusivyliau jumis Monika,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nusivyliau jumis Monika, baisūs konservatoriai tapote, galvojau, kad sena karta jūsų partinių bloga, bet jūs dar blogesni, naikinat kas gero yra daroma. Esate melagė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3256" token="-GcQVVS0aXRsl0YVDtRHnCBjO2N1QMfpvicOmGW6PSg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1080&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="l6xdhKqDCd35b6Z_sWA8yiLNqCtW2BSfVwjKGZ0Ig_o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 09:40:22 +0000 vyrredaktorius 1080 at https://www.alytausnaujienos.lt Sa­vų ne­ati­duo­sim! https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vu-ne-ati-duo-sim <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Algirdas Jakulis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Jakulis.jpg?itok=kJnaVtHQ" width="344" height="287" alt="Jakulis" title="Algirdas Jakulis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>1998 me­tais su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras kon­ser­va­to­rius Al­gis Žva­liaus­kas aky­los ži­niask­lai­dos bu­vo de­mas­kuo­tas, skri­dęs į Šve­di­ją ne tik dar­buo­tis, bet ir pa­me­džio­ti, o dar ir už Klai­pė­dos uos­to įmo­nių pi­ni­gus. Tuo­me­tis prem­je­ras kon­ser­va­to­rius Ge­di­mi­nas Vag­no­rius bu­vo prin­ci­pin­gas ir in­te­re­sus su­pai­nio­ju­siam mi­nist­rui pa­ro­dė du­ris.</p> <p>2001-ai­siais Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­gos de­le­guo­tas ūkio mi­nist­ras Eu­ge­ni­jus Mal­dei­kis mi­nist­ra­vi­mo kar­je­rą bai­gė, kai pa­aiš­kė­jo, jog nuo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos nu­slė­pė „Lie­tu­vos du­jų“ pir­ki­mu su­in­te­re­suo­tų ver­sli­nin­kų jam suor­ga­ni­zuo­tą ke­lio­nę į Mask­vą ir nak­vy­nę pra­ban­gia­me vieš­bu­ty­je.</p> <p>2004 me­tais vos pus­me­tį ūkio mi­nist­ro pa­rei­gas ėju­siam Dar­bo par­ti­jos ly­de­riui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui pos­tą pa­lik­ti te­ko vie­šu­mon iš­lin­dus fak­tams, kad jis ke­lio­nė­je Mask­vo­je tvar­kė ne vals­ty­bės, o sa­vo įmo­nės „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“ rei­ka­lus.</p> <p>2011 me­tais iš pa­rei­gų pa­si­trau­kė dar vie­nas ūkio mi­nist­ras – kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys. Tie­sa, jis pri­si­dir­bo ne ke­liau­da­mas, o pa­sky­ręs eu­ro­pi­nę pa­ra­mą mo­kyk­loms, ku­rių re­konst­ruk­ci­jos dar­bus tu­rė­jo at­lik­ti su jo mo­ti­na su­si­ju­si ben­dro­vė.</p> <p>2013-ai­siais kar­je­ra liūd­nai bai­gė­si ir ūkio mi­nist­rei so­cial­de­mok­ra­tei Bi­ru­tei Vė­sai­tei. Ji dar­bo rei­ka­lais į Ka­zach­sta­ną skri­do pri­va­čiu ben­dro­vės „Ar­vi“ lėk­tu­vu. Tuo­met prin­ci­pin­gai pa­si­el­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pa­si­ra­šęs tei­ki­mą pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei dėl mi­nist­rės at­lei­di­mo.</p> <p>Bet su­grįž­ki­me į da­bar­tį. 2019 me­tais tu­ri­me Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų  šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) de­le­guo­tą su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą Ja­ros­la­vą Nar­ke­vi­čių, ku­ris per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką spė­jo pri­si­dirb­ti tiek, kad už­tek­tų ma­žiau­siai trims mi­nist­rams at­si­sta­ty­din­ti.</p> <p>Vos iš­kep­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras iš­rū­ko į to­li­mus ara­bų kraš­tus tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mo skai­ty­ti, nors pui­kiai ži­no­jo jo ne­skai­ty­si­ąs, mat ne­mo­ka an­gliš­kai. Už­tat ten jis ska­niai pa­pie­ta­vo už vals­ty­bi­nės įmo­nės, t. y. už mū­sų, pi­ni­gus.</p> <p>Ne­tru­ko pa­aiš­kė­ti, kad toks mi­nist­ro mai­ti­ni­mo­si bū­das „vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais“ – dau­giau įpro­tis nei iš­im­tis: dar be­ne du­kart jo so­čius ko­lek­ty­vi­nius pie­tus ap­mo­kė­jo taip pat vals­ty­bi­nės įmo­nės.</p> <p>Į mi­nist­ro J.Nar­ke­vi­čiaus su­pra­ti­mą apie Vals­ty­bės po­li­ti­kų ko­dek­se nu­ma­ty­tus el­ge­sio prin­ci­pus – są­ži­nin­gu­mą, skaid­ru­mą ir vie­šu­mą, pa­vyz­din­gu­mą, ne­sa­va­nau­diš­ku­mą, at­sa­ko­my­bę – lais­vai tel­pa Sei­mo vieš­bu­ty­je pa­si­im­tas bu­tu­kas ir ten gy­ve­nan­ti jo duk­ra, kai nuo­sa­vas bu­tas Vil­niu­je nuo­mo­ja­mas už pi­ni­gus, o pats gy­ve­na Tra­kų apy­lin­kė­se. Na, tik­ras „krikš­čio­niš­kų šei­mų“ at­sto­vas! Rū­pi­na­si sa­vo šei­ma…</p> <p>O kaip tei­sin­gai ir vie­no­dai mi­nist­ras tar­nau­ja vi­siems žmo­nėms Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­teik­da­mas nu­ta­ri­mą, ku­riuo Tra­kų ra­jo­no gat­vėms tvar­ky­ti pa­pil­do­mai skir­ta 304 tūkst. eu­rų – de­šim­ta­da­lis vi­sos su­mos, per­skirs­ty­tos sa­vi­val­dy­bėms.</p> <p>Ap­skri­tai iš šie­met per­skirs­ty­to ne­pa­nau­do­to re­zer­vo lė­šų, ku­rių su­ma sie­kė 3,3 mln. eu­ro, be­veik de­šim­ta­da­lis – 970 tūkst. eu­rų, ga­li­ma ma­nyt, ne be J.Nar­ke­vi­čiaus ži­nios, ati­te­ko Tra­kų ir Vil­niaus ra­jo­nams, kur ir yra svar­būs LLRA-KŠS rin­ki­mi­nių bal­sų me­džiok­lės plo­tai.</p> <p>Bet ir čia vis­kas „krikš­čio­niš­ka“, juk po­nas Ja­ros­la­vas be­veik de­šimt­me­tį bu­vo Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, o Vil­niaus ra­jo­ną nuo se­no val­do sa­viš­kiai, da­bar – Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja „Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga“.</p> <p>Ir nie­ko čia ne­pa­kei­si – taip J.Nar­ke­vi­čius su­pran­ta po­li­ti­ką. Toks ti­piš­kas ho­mo so­vie­ti­cus, ku­rio men­ta­li­te­tas ne ką ski­ria­si nuo ho­mo trog­lo­dy­tes (ur­vi­nis žmo­gus) – ką nu­tvė­rei, tempk į sa­vo ur­vą, ki­taip ta­riant, nau­do­kis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, kiek jė­gos ir ap­lin­ky­bės lei­džia.</p> <p>Įsi­vaiz­duo­ju, kaip, skai­ty­da­mi šias ei­lu­tes, į šuns die­nas ma­ne de­da da­bar­ti­nės Sei­mo dau­gu­mos ger­bė­jai, sa­ky­da­mi, jog ka­bi­nė­juo­si prie mi­nist­ro men­kų šė­lio­nių, ma­tyt, kaž­kie­no nu­pirk­tas.</p> <p>Ne­nu­tuo­kiu, kur čia ga­lė­tų bū­ti ma­no in­te­re­sai, bet bai­siai no­rė­tų­si, kad į rei­ka­lo es­mę pa­žvelg­tu­me ob­jek­ty­viai, be ro­ži­nių ar po­lia­ri­zuo­tų aki­nių.</p> <p>Bū­tų ge­rai, jog mi­nist­ro el­ge­sy­je ne­ma­tan­tie­ji pro­ble­mos są­ži­nin­gai sau pri­si­pa­žin­tų, ar ly­giai taip pat jie pa­tei­sin­tų ši­to­kį ne­bran­dų mi­nist­ro el­ge­sį, jei tai bū­tų, tar­ki­me, jų „mėgs­ta­mų“ kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bės na­rys?</p> <p>Po­li­ti­kui, ypač mi­nist­rui, yra ki­ti mo­ra­lės ir eti­kos stan­dar­tai, ga­liau­siai pri­va­lu lai­ky­tis Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so. Jei­gu jis ne­su­pran­ta nė tiek, kad vals­ty­bės tar­ny­ba nė­ra mai­ti­ni­mo­si ėdžios, o ma­no at­virkš­čiai, kaip šis mi­nist­ras, jog, vie­ną­syk pri­puo­lus prie val­džios lo­vio, rei­kia nau­do­tis pro­ga, nes ki­tos ne­bus, tai to­kį pri­va­lo­me iš­va­ry­ti šie­no ra­vė­ti.</p> <p>Jei­gu no­ri­me gy­ven­ti kaip Skan­di­na­vi­jo­je, tai bent pra­dė­ki­me elg­tis kaip skan­di­na­vai, po­li­ti­kų nu­si­žen­gi­mus ver­tin­da­mi pa­gal vie­no­dą šab­lo­ną, o ne skirs­ty­da­mi jų pa­sly­di­mus, pa­gal tai – „sa­vas“ ar „sve­ti­mas“ su­si­mo­vė.</p> <p>At­seit mū­siš­kis tik tru­pu­tį ir sy­kį, o štai anas, iš opo­zi­ci­jos, tai daug ir du­kart. Čia svar­bu, ne kiek pa­vo­gė, ko­kį ky­šį pa­ė­mė ar kiek kar­tų pa­me­la­vo, svar­bus pats fak­tas, ne­su­de­ri­na­mas su po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­su.</p> <p>Šve­di­jos mi­nist­rė pre­ky­bos cen­tre, at­si­skai­ty­da­ma už kaž­ko­kį maž­mo­žį, su­pai­nio­jo at­si­skai­ty­mo kor­te­les ir su­mo­kė­jo ne as­me­ni­ne, o tar­ny­bi­ne kor­te­le. Ži­niask­lai­dai apie tai pa­skel­bus, be kal­bų at­si­sta­ty­di­no.</p> <p>Nei ji, nei jos par­ti­jos va­do­vai ar ko­a­li­ci­jos part­ne­riai ne­si­lei­do į vie­šus iš­ve­džio­ji­mus, gir­di, tai opo­zi­ci­jos są­moks­las prieš vy­riau­sy­bę ar mo­te­rų ne­ken­tė­jų kerš­tas.</p> <p>O ką gir­di­me pas mus? „Re­a­guo­si­me su ap­gai­les­ta­vi­mu, kad pre­zi­den­tas pa­si­da­vė kon­ser­va­to­rių, opo­zi­ci­jos ban­dy­mui dis­kre­di­tuo­ti, šiuo at­ve­ju, mi­nist­rą, ban­dy­mui, ku­ris bu­vo or­ga­ni­zuo­tas, pla­nuo­tas…“ – žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jo, vėl kon­ser­va­to­rių są­moks­las!</p> <p>„Je­run­da“, – mes­te­lė­jo LLRA va­das Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis ir ap­skri­tai, anot jo, čia puo­li­mas prieš ge­rai dir­ban­čius len­kus.</p> <p>„Ne­tu­riu tei­si­nio pa­grin­do at­leis­ti“, – rim­tai šne­ka prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis (reiks žmo­gui nu­siųs­ti jau 13 me­tų ga­lio­jan­tį (?) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, gal pa­skai­ti­nės lais­va­lai­kiu).</p> <p>Tik pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, ma­tyt, su­si­gė­dęs, kad to­kį ne­tin­ka­mą ti­pa­žą mi­nist­ru pa­sky­rė, pa­reiš­kė juo jau ne­pa­si­ti­kįs.</p> <p>Pra­džio­je spe­cia­liai ne­pa­mi­nė­jau, kad 2018 me­tais iš pa­rei­gų po il­go­ko iš­si­su­ki­nė­ji­mo at­si­sta­ty­di­no že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas, kai pa­aiš­kė­jo, jog jis ga­vo iš­mo­kas už sve­ti­mą že­mę.</p> <p>Da­bar R.Kar­baus­kis sa­ko, kad vals­tie­čiai ta­da pa­da­rė klai­dą, lei­dę jam at­si­sta­ty­din­ti. „Da­bar pa­tir­ties tu­ri­me tiek, kad ne­pa­si­duo­si­me“, – pri­dū­rė jis. Su­prask, sa­vų ne­ati­duo­sim!</p> <p>„Vi­si gy­vu­liai yra ly­gūs, bet kai ku­rie gy­vu­liai yra ly­ges­ni už ki­tus“, – tei­gia par­šas Na­po­le­o­nas, gy­ve­nan­tis Ge­or­ge‘o Or­wel­lo „Gy­vu­lių ūky­je“. O gal ir Sei­me ar Vy­riau­sy­bė­je?</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3261"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575800885"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>skaitytoja</span> - Sek, 2019-08-12 - 12:28</p> </li> <a href="/comment/3261#comment-3261" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3261#comment-3261" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lenku sazine susalo</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lenku sazine susalo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3261" token="lM3m-m_NUY1LDMujt0JKyT7z9_y9ERwg1EIjPvd4hjg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1079&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="dlPypm4DKNid1W2T03EEmrykwbMp6xKCHuoNVVKeTvo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 07:48:13 +0000 vyrredaktorius 1079 at https://www.alytausnaujienos.lt Laurynas Kasčiūnas Alytaus gaisro tyrime įžvelgia trūkumus ir prašo pateikti papildomą medžiagą https://www.alytausnaujienos.lt/laurynas-kasciunas-alytaus-gaisro-tyrime-izvelgia-trukumus-ir-praso-pateikti-papildoma-medziaga <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/kasciunas.jpg?itok=5RsDZq2L" width="344" height="287" alt="Kasčiūnas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Susipažinus su  paskelbtomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sudarytos darbo grupės išvada, matomi departamento veiklos trūkumai. Todėl prašau ministrės pateikti papildomą medžiagą: departamento darbo grupės vertinimo medžiagą (kas ir kaip buvo vertinama, vertinimo kriterijai, metodologija); gaisro gesinimo  aprašymą; departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą  (gaisro metų) pagrindžiančius dokumentus (protokolai, pavedimai, ekstremaliosios situacijos vertinimas, operacijos planavimas ir  pan.); departamento statutinių civilinės saugos pareigūnų veiklą (gaisro metu) pagrindžiančią medžiagą“, – teigė L. Kasčiūnas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3259"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575630562"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>to Birutė</span> - Pen, 2019-06-12 - 13:09</p> </li> <a href="/comment/3259#comment-3259" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3259#comment-3259" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O jau šituo Seimo nariu tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O jau šituo Seimo nariu tai tikrai galima pasitikėt, ar ne? Jis darosi sau reklamą ir tiek. Vis apie Alytų makaluojasi. Gal prašys, kad kituose rinkimuose už jį balsuotumėt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3259" token="yjDszzTzWivdAUZ1Xu2mNtRy-KAp9BZGFH9Ny7vgmbY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3251"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575534605"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birutė</span> - Ket, 2019-05-12 - 10:30</p> </li> <a href="/comment/3251#comment-3251" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3251#comment-3251" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik džiaugtis reikia,kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik džiaugtis reikia,kad seimo narys nori atidesnio tyrimo gal kas buvo nuslėpta tad stengiasi viską išsiaiškinti, nes tamošuniene pasitikėti sunku.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3251" token="WSEHQR9poYQ0DDaC_lKomOcrcoAtmfv9Xd-hhwNRdZ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3248"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575478636"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Tre, 2019-04-12 - 18:57</p> </li> <a href="/comment/3248#comment-3248" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3248#comment-3248" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">eilinis popierinis klerkas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>eilinis popierinis klerkas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3248" token="TW6wetQjCfwGuaX_6MICh8-wiTgp9sSs6wMrM0-IsS8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3246"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575463064"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tieea</span> - Tre, 2019-04-12 - 14:37</p> </li> <a href="/comment/3246#comment-3246" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3246#comment-3246" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kasčiūnas įžvelgia rusų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kasčiūnas įžvelgia rusų grėsmė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3246" token="6_gQvc6kthuiOxQlhUCEd419en-JBIr-lWUbfVN4ldM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1076&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_MyMpKP0awMmJuH0hsrAiSpgQR-RWkYqogB6ySwmUZo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 04 Dec 2019 11:02:46 +0000 vyrredaktorius 1076 at https://www.alytausnaujienos.lt Mak­niū­nų mo­kyk­la. Ko­dėl par­duo­ti? https://www.alytausnaujienos.lt/mak-niu-nu-mo-kyk-la-ko-del-par-duo-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Bro­nė Cic­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/137-13367" rel="bookmark"> Nr. <span> 137 (13367) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_8192%20Makniunu.jpg?itok=qgfg0mS5" width="344" height="287" alt="Makniūnų mo­kyk­la. " title="Makniūnų mo­kyk­la. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pir­ma min­tis man ki­lo ir pra­šy­mas – rei­kia erd­vios nau­jos mo­kyk­los. Se­no­je mo­kyk­lo­je, su­durs­ty­to­je iš me­di­nės da­lies ir mū­ri­nio prie­sta­to, bu­vo ankš­ta. Aš bu­vau vie­nin­te­lė mo­ky­to­ja, tu­rin­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą (Vil­niaus uni­ver­si­te­tas).</p> <p>Sve­čias už­si­ra­šė pra­šy­mą ir iš­va­žia­vo.</p> <p>Švie­ti­mo sky­rius nie­ko apie tai ne­ži­no­jo. Su­ži­no­jo ta­da, kai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Mak­niū­nų kai­me bus sta­to­ma aš­tuon­me­tė mo­kyk­la.</p> <p>Bu­vo su­rink­ti vi­si mo­ki­niai į vie­ną mo­kyk­lą. At­vy­ko ir mo­ky­to­jų spe­cia­lis­tų, ku­rių ne­bu­vo kur ap­gy­ven­din­ti. To pa­ties kraš­tie­čio rū­pes­čiu po pen­ke­rių me­tų bu­vo ati­duo­tas nau­do­ti aš­tuo­nių bu­tų gy­ve­na­ma­sis na­mas mo­ky­to­jams.</p> <p>Mū­sų mo­kyk­la iš sep­tyn­me­tės vir­to aš­tuon­me­te, po to – vi­du­ri­ne, o pas­ku­ti­niu me­tu – pa­grin­di­ne.</p> <p>Svar­biau­sia už­da­ry­mo dings­tis – ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. O kas dar pa­va­sa­rį iš­pla­ti­no ži­nią, kad nuo rug­sė­jo mo­kyk­la bus už­da­ry­ta? At­si­liep­kit.</p> <p>Dėl to tė­vai, rū­pin­da­mie­si vai­kų to­les­niu mo­ky­mu, grei­tai at­si­ė­mė do­ku­men­tus ir nu­ve­žė į Va­rė­nos ra­jo­no, Aly­taus mies­to mo­kyk­las. Ra­jo­nas dar ne­te­ko ke­lias­de­šimt mo­ki­nių.</p> <p>Ir už­da­rius mo­kyk­lą dar vis bu­vo me­luo­ja­ma, kad mo­kyk­la dir­ba. Grei­tai ra­jo­no val­džia ati­da­rė dar­že­lį, at­seit mo­kyk­la vei­kia. Tik kai ap­si­lan­kė žur­na­lis­tai, bu­vo pri­pa­žin­ta tie­sa, nuim­tos vė­lia­vos.</p> <p>Žmo­nės spė­lio­ja, kam pa­va­sa­rį bu­vo re­mon­tuo­ja­mos pa­tal­pos? Kas čia bus da­bar?</p> <p>Ir spa­lio pa­bai­go­je skai­tau „Aly­taus nau­jie­no­se“, kad ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas mo­kyk­lą ža­da par­duo­ti auk­cio­ne.</p> <p>Ir vėl be kai­mo gy­ven­to­jų ži­nios? Kas jų at­si­klau­sė? Nie­kas. Juk pa­sta­tas sta­ty­tas kai­mui. Jis tar­na­vo 49 me­tus. Tu­ri kai­mui tar­nau­ti ir to­liau.</p> <p>Vis pri­si­me­nam ta­ry­bi­nius me­tus, kai mo­kyk­la bu­vo per­pil­dy­ta mo­ki­niais – mo­kė­si dau­giau kaip 230 mo­ki­nių aš­tuo­nio­se kla­sė­se. Ar da­bar­ti­niai gy­ven­to­jai kal­ti, kad bu­vo su­nai­kin­tos dar­bo vie­tos, kad jau­ni bu­vo pri­vers­ti dar­bo ieš­ko­tis sve­tur, kad dau­giau­sia li­ko tik pen­si­nin­kai, vie­ni­ši, se­ni žmo­nės? „Ne­rei­ka­lin­gi“ žmo­nės? Jei ne rin­ki­mai, jie bū­tų nu­ra­šy­ti.</p> <p>Vi­so­je Lie­tu­vo­je spar­čiai di­dė­ja glo­bos na­mų pa­klau­sa. Ir tai dės­nin­ga.</p> <p>Ra­jo­nas tu­ri ket­ve­rius na­mus, bet jie to­li nuo Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos. Pie­ti­nė­je da­ly­je – jų nė­ra. O jie rei­ka­lin­gi ir Ne­mu­nai­čio, Alo­vės, Dau­gų se­niū­ni­joms.</p> <p>To­dėl glo­bos na­mus tiks­lin­ga įreng­ti už­da­ry­to­je Mak­niū­nų mo­kyk­lo­je. Vi­si no­ri bū­ti ar­čiau sa­vų, kai­my­nų, pa­žįs­ta­mų, su ku­riais ge­ra ben­drau­ti.</p> <p>Keis­ta, kad ty­li Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­ja ir Mak­niū­nų kai­mo ben­druo­me­nė. Ne­gi jie gal­vo­ja, kad vi­sa­da liks jau­ni ir glo­bos na­mų ne­rei­kės.</p> <p>Ty­la pri­si­dė­jo ir prie Mak­niū­nų mo­kyk­los už­da­ry­mo. O kai­mie­čiai iš­gy­ve­na kaip di­de­lę ne­tek­tį, kaip dar vie­ną laip­te­lį kai­mo nai­ki­ni­mo link. Dar­bais pri­si­dė­ki­te prie kai­mo iš­sau­go­ji­mo.</p> <p>Par­duo­tos pa­tal­pos, kaip ro­do ki­to­se vie­to­se to­kie at­ve­jai, daž­nai tar­nau­ja drau­džia­moms veik­los: san­dė­liuo­ti, per­skirs­ty­ti. Juk par­da­vė­jai jo­mis ne­si­do­mi.</p> <p>Gir­di­si, kad ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­ja nai­ki­na­ma. Kai be­veik ne­li­ko mo­kyk­lų, me­di­ci­nos punk­tų, pras­tas su­si­sie­ki­mas, gal ne­rei­kia ir at­ski­ro Aly­taus ra­jo­no?</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_8192%20Makniunu_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1072-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_8192%20Makniunu_0.jpg" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3241"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575435660"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ivanas</span> - Tre, 2019-04-12 - 07:01</p> </li> <a href="/comment/3241#comment-3241" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3241#comment-3241" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra dar raudonskūrių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra dar raudonskūrių Lietuvoje. Vis Ivano ilgisi. Ateis Ivanas, aptvers kap gyvulius ir įsakys daugintis tiems, ko neišveš. Ir tvarka bus. Gal jau laikas suprast, kad laiko nesustabdysim.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3241" token="E6yBYM2qco61VUxuvSjus1sG1WnLc4tn6pqwqEhKZFw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3238"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575427892"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Tre, 2019-04-12 - 04:51</p> </li> <a href="/comment/3238#comment-3238" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3238#comment-3238" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sodybu tustejimo metas,ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sodybu tustejimo metas,ir tik kelios puseles apykreives liko</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3238" token="EAXXOQkwL8WtJWo3wwXTaX_2wom7ht6PC_vPYjILT6Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3235"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575364735"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Ant, 2019-03-12 - 11:18</p> </li> <a href="/comment/3235#comment-3235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3235#comment-3235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Liūdna tiesa: prie sovietų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Liūdna tiesa: prie sovietų viską statė, skatino gimstamumą ,dabar atvirkščiai! Net caras nesugalvojo geresnio Lietuvos naikinimo: Sunaikinus stambius ūkius ,smulkieji negauna Europaramos ir išnykasta kartu su kaimais...Kokie čia rusai eis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3235" token="PvRf9zHco2V7aOq5PSr-oxQE8qEq2XF_1LkSuqcTllw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1072&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PVTfdyG9a_oMS353yMk52yle-A-IV7jRPSKRy7_n7h8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Dec 2019 07:40:10 +0000 vyrredaktorius 1072 at https://www.alytausnaujienos.lt Gais­ra­vie­tės van­duo jau pra­dė­tas va­ly­ti https://www.alytausnaujienos.lt/gais-ra-vie-tes-van-duo-jau-pra-de-tas-va-ly-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/136-13366" rel="bookmark"> Nr. <span> 136 (13366) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_5653.JPG?itok=Ac-H9TeL" width="344" height="287" alt="Vanduo po gaisro" title="Alytaus miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyko praėjusį penktadienį, dalyvavo ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pri­si­pa­ži­no bu­vęs su­klai­din­tas</h2> <p>Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka, pa­ga­liau su­tik­ta su Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros prieš de­šimt die­nų pa­im­tais pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ge­sin­to gais­ro van­dens mė­gi­nių ty­ri­mais.</p> <p>Mė­gi­niai bu­vo ima­mi da­ly­vau­jant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, po­li­ci­jos ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vams iš ke­tu­rių vie­tų – „Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­los, ku­rio­je su­kaup­ta apie 30 tūkst. kub. met­rų, bu­vu­sio „Aly­taus teks­ti­lės“ at­vi­ro re­zer­vu­a­ro, ku­ria­me yra apie 10 tūkst. kub. met­rų, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ re­zer­vu­a­ro, į ku­rį iš gais­ra­vie­tės per­pum­puo­ta apie 600 kub. met­rų, ir li­ku­sio van­dens gais­ra­vie­tės rū­sy­je.</p> <p>Iš vi­so gais­re pa­nau­do­to van­dens tu­ri­ma apie 46 tūkst. kub. met­rų.</p> <p>Or­ga­ni­ka ir bio­ge­nai bu­vo ti­ria­mi Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Pie­tų Lie­tu­vos Ap­lin­kos ty­ri­mų sky­riu­je Aly­tu­je, o la­kie­ji or­ga­ni­niai jun­gi­niai, me­ta­lai, fta­la­tai – agen­tū­ros Che­mi­nių ty­ri­mų sky­riu­je Vil­niu­je.</p> <p>Vi­si šie ty­ri­mai, kaip skel­bia Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, pa­ro­dė, kad nė vie­na iš tir­tų me­džia­gų – sun­kių­jų me­ta­lų, po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių an­glia­van­de­ni­lių, la­kių­jų or­ga­ni­nių jun­gi­nių ne­vir­ši­jo ša­lies tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų mo­men­ti­nių di­džiau­sių leis­ti­nų kon­cen­tra­ci­jų.</p> <p>Gais­ra­vie­tės van­dens ty­ri­mas jau at­lik­tas šeš­tą kar­tą. Ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka pri­si­pa­ži­no bu­vęs jis ir vi­suo­me­nė su­klai­din­ti dėl anks­tes­nių ne pa­gal me­to­di­ką at­lik­tų ty­ri­mų, ku­rie ro­dė di­de­lį  jo už­terš­tu­mą kai ku­rio­mis me­džia­go­mis.</p> <p>Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis da­bar su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją dėl at­lik­tų gais­ra­vie­tės van­dens ty­ri­mų iro­ni­za­vo: „Ir že­mė, ir oras, ir van­duo ge­ras. Lyg nie­kas ne­de­gė ar­ba de­gė eko­lo­giš­kos pa­dan­gos.“</p> <p>Ta­čiau ne­tru­kus pa­reiš­kė ti­kin­tis da­bar­ti­niais ty­ri­mais. N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad ne­su­tik­ta su pir­muo­ju Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mu gais­ra­vie­tės van­de­nį iš­va­ly­ti per 800 die­nų, tam per il­gas lai­ko­tar­pis, da­bar su­tar­ta dėl tri­jų mė­ne­sių truk­mės.</p> <p>Ar dėl to ne­nu­ken­tės „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­ly­mo įren­gi­niai? Į šį klau­si­mą mies­to va­do­vas at­sa­kė, kad dėl to at­sa­ko­my­bę pri­si­i­ma mi­nis­te­ri­ja.</p> <h2>Ga­li kai­nuo­ti apie 40 tūkst. eu­rų</h2> <p>Ka­dan­gi Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pa­da­rė iš­va­dą, jog gais­ra­vie­tės van­duo ga­li bū­ti iš­lei­džia­mas va­ly­mui be pa­pil­do­mo ap­do­ro­ji­mo, tam pri­ta­rė ir pra­ėju­sį penk­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si  sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja, va­kar „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau ėmė­si šio van­dens va­ly­mo.</p> <p>Kaip sa­kė šios ben­dro­vės Ga­my­bos de­par­ta­men­to va­do­vas Le­o­nas Mac­ke­vi­čius, pir­miau­sia va­lo­mas gais­ra­vie­tės van­duo, su­kaup­tas nuo­te­kų va­lyk­lo­je, o po to – iš bu­vu­sio „Aly­taus teks­ti­lės“ re­zer­vu­a­ro ir per­pum­puo­tas į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ re­zer­vu­a­rą: „Per die­ną pla­nuo­ja­me iš­va­ly­ti nuo 300 iki 600 ku­bi­nių met­rų ir iš­leis­ti į Ne­mu­ną. Maž­daug po sa­vai­tės ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, kiek už­truks gais­ro van­dens iš­va­ly­mas, tai pri­klau­so ir nuo oro są­ly­gų. Pla­nuo­ja­me, kad per tris mė­ne­sius gais­ra­vie­tės van­de­nį iš­va­ly­si­me.“</p> <p>Tai „Dzū­ki­jos van­de­nims“ ga­li kai­nuo­ti apie 40 tūkst. eu­rų. Ti­ki­ma­si, kad iš­lai­dos bus pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nims“ teks spręs­ti ir ką da­ry­ti su dum­blu, su­si­kau­pu­siu su gais­ra­vie­tės van­de­niu. Pa­sak L.Mac­ke­vi­čiaus teks jį tir­ti, nu­sta­ty­ti už­terš­tu­mą ir po to spręs­ti, kur jį pa­tal­pin­ti: ar jį iš­si­veš „Tok­si­ka“, gal teks pri­sta­ty­ti „Ak­me­nės ce­men­tui“ ar ki­tai įmo­nei.</p> <p>Ap­lin­kos mi­nist­ras po pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­džio sa­kė, kad  dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je ki­lu­sio gais­ro at­lik­ti oro, van­dens ty­ri­mai, jo iš­va­ly­mas, taip pat ki­ti su gais­ro lik­vi­da­vi­mu su­si­ję dar­bai ga­li kai­nuo­ti dau­giau kaip 6 mln. eu­rų</p> <h2> „Tok­si­ka“ pra­dės pa­vo­jin­gų kon­struk­ci­jų de­mon­ta­vi­mą</h2> <p>Vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“ iš gais­ra­vie­tės jau iš­ve­žė  de­gi­ni­mui 680 to­nų pa­vo­jin­gų at­lie­kų – de­gė­sių, su­si­da­riu­sių  iš teks­ti­li­nių ir me­ta­li­nių pa­dan­gų kor­dų, gu­mos li­ku­čių, der­vų ir ki­tų ne­aiš­kių che­mi­nių jun­gi­nių.</p> <p>Pir­mu eta­pu iš gais­ra­vie­tės iš­vež­tų pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų pa­slau­ga kai­na­vo apie 240 tūkst. eu­rų, o tai „Tok­si­kai“ tu­ri bū­ti pa­deng­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> <p>Kaip sa­kė šios ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, da­bar pa­vo­jin­gos at­lie­kos bus ve­ža­mos iš pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės te­ri­to­ri­jos: „Mū­sų pa­sam­dy­ti eks­per­tai nu­sta­tė įgriu­vu­sių pa­sta­to kon­struk­ci­jų pa­vo­jin­gu­mą sie­kiant iš­rū­šiuo­ti at­lie­kas. Jų iš­va­das tu­ri­me gau­ti šią sa­vai­tę, tuo­met pra­dė­si­me pa­vo­jin­gų įgriu­vu­sių kon­struk­ci­jų de­mon­ta­vi­mą, or­ga­ni­zuo­si­me at­lie­kų rū­šia­vi­mą ir im­si­mės pa­vo­jin­gų­jų iš­ve­ži­mo.“</p> <p>Pre­li­mi­na­riais „Tok­si­kos“ skai­čia­vi­mais, pa­grin­di­nė­je gais­ra­vie­tė­je yra 5–8 tūkst. to­nų at­lie­kų, iš ku­rių pa­vo­jin­gų­jų – 2–3 tūkst. to­nų.</p> <h2> Pa­si­ges­ta iš­anks­ti­nio gais­ro ge­si­ni­mo pla­no</h2> <p>Va­kar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, kad jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė bai­gė ty­ri­mą dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro ge­si­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo.</p> <p>Dar­bo gru­pės iš­va­do­se pir­miau­sia kon­sta­tuo­ja­ma, kad ne­bu­vo su­da­ry­tas iš­anks­ti­nis įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se kilusio gais­ro ge­si­ni­mo ir lik­vi­da­vi­mo pla­nas.</p> <p>Kaip tei­gia dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kė, vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rė Be­ata Ma­liu­šic­ka, jei­gu įmo­nės ga­my­bi­nės pa­tal­pos bū­tų tik­rin­tos ir tin­ka­mai vyk­dy­ta jų vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra, taip pat bū­tų pai­so­ma vi­sų rei­ka­la­vi­mų iš­duo­dant lei­di­mus veik­lai vyk­dy­ti, ga­li­my­bė kil­ti to­kiam gais­rui bū­tų bu­vu­si mi­ni­ma­li.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu ini­ci­juos tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, kad bū­tų už­tik­rin­ta vi­sų pa­vo­jin­gų ob­jek­tų vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra ir pre­ven­ci­ja.</p> <p>Dar­bo gru­pė nu­sta­tė, jei­gu bū­tų pa­skelb­ta aukš­čiau­sia pa­jė­gų pa­si­tel­ki­mo ka­te­go­ri­ja ir la­biau į va­do­va­vi­mą gais­rui ge­sin­ti įsi­trau­kęs Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, ti­kė­ti­na, kad bū­tų spar­čiau tel­kia­mi iš­tek­liai ir pa­jė­gos gais­rui ge­sin­ti. Bū­tent to sti­go per pir­mą­sias gais­ro ge­si­ni­mo die­nas.</p> <p>Tad mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mą, kad juo­se aiš­kiau bū­tų reg­la­men­tuo­tas at­lie­ka­mų gais­rų ge­si­ni­mo ir ki­tų gel­bė­ji­mo dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas bei va­do­va­vi­mas jiems.</p> <p>Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš kar­to ki­lus gais­rui pra­ne­šė, kad pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, jį or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. </p> <p>Alytaus mieste ir rajone eks­tremali situacija dėl šio gaisro dar neatšaukta.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_5653_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1070-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_5653_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3239"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575428112"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Tre, 2019-04-12 - 04:55</p> </li> <a href="/comment/3239#comment-3239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3239#comment-3239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">popierius viska iskencia</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>popierius viska iskencia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3239" token="hO5I_11_wQvTmJZZX8x4Mwk5miq6nHAtqg0ZAMJ21Z0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1070&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WKxvToCF2kZ--XIfhHW3pWQUhVez4RcoN3WoA39q3XE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Dec 2019 07:33:35 +0000 vyrredaktorius 1070 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus mero žmona Aurelija: „Supratau, kad nors ir rėksiu, ir pyksiu, vyras vis tiek liks gaisravietėje“ https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-mero-zmona-aurelija-supratau-kad-nors-ir-reksiu-ir-pyksiu-vyras-vis-tiek-liks-gaisravieteje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13365" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13365) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Alytaus_meras-nuo_iki%20%28002%29.jpg?itok=PX2oQwdA" width="344" height="287" alt="Cesiuliene" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Per visas 10 gaisro gesinimo parų Alytaus mero Nerijaus Cesiulio šeima jo beveik nematė. Užsiliepsnojus gaisrui, po kelių dienų politiko žmona su dviem vaikais – ketverių Ąžuolu ir beveik dvejų Liepa – išvyko pas senelius, gyvenančius 18 kilometrų nuo Alytaus.</p> <p>„Iš pradžių jam kartojau, kad mums reikia tavęs namie, grįžk, reikia pailsėti, tu ir taip daug padarei. Bet supratau, kad kitaip nebus. Kad ir aš pyksiu, kad ir rėksiu, jis vis tiek darys tą, ką turi daryti. Tai palaipsniui supratau, kad mes, šeima, turim atsitraukti“, – „Nuo...iki…“ laidoje pirmadienio vakarą pasakos Aurelija Cesiulienė.</p> <p>„Žmona išleisdama mane į gaisrą irgi nežinojo, o jeigu grius stogas, o jeigu grius sienos, jei aš negrįšiu. Bet ji žinojo, kad manęs neperklabės ir kitaip nebus“, – šiandien prisimena Nerijus Cesiulis.</p> <p>Pati Aurelija su vyru susiskambindavo vos kartą per dieną, visus įvykius ji akylai sekė žiūrėdama televizorių ar internete. Pasak jos, įtampa nebuvo nuslūgusi nė akimirkai.</p> <p>„Labai didžiuojuosi juo kaip vyru, kaip tėčiu. Tai pavyzdys visiems, mūsų vaikams, nes jie turi nuostabų tėtį, kuris nenuvylė mūsų, kuris darė tai, ką turėjo daryti, ką prisiekė savo miestui“, – kalbės A. Cesiulienė. </p> <p>Pirmas dalykas, ką Nerijus Cesiulis padarė vos užgesinus gaisrą, išjungė telefoną, iš uošvių pasiėmė žmoną, du vaikus ir nuo visko atsiribojo savo sodyboje. Čia traukė ne tik norėdamas pasislėpti nuo aplinkinių, pagaliau skirti laiko per katastrofą apleistiems artimiausiems, bet ir dėl gydytojų diagnozuoto ūminio bronchito, kurį gydosi sodybos pirtyje.</p> <p>Kaip Alytaus meras jaučiasi šiandien, ką iš tikrųjų teko patirti jam ir jo šeimai, o taip pat – istorijos apie jaunystę ir jo, kaip didžėjaus laikus – tiesiai iš mero sodybos bei gaisravietės pirmadienį 20 val. „Nuo...iki…“ laidoje per LNK.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Alytaus_meras-nuo_iki%20%28002%29_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1068-XXRF7jHLPpI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Alytaus_meras-nuo_iki%20%28002%29_0.jpg" width="1920" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3234"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575357891"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ar</span> - Ant, 2019-03-12 - 09:24</p> </li> <a href="/comment/3234#comment-3234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3234#comment-3234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar mero suburtos perteklinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar mero suburtos perteklinės komandos visas darbas minusus dėt po komentarais, kurie kritiškiau žiūri į valdžios piarą. Jau mada ir šeimas įtraukinėt. Su potekste, gal rinkimams į Seimą netiesiai reklamuojasi?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3234" token="KLU49d8slX2eQQgbUXRKAd1uTCK62nZn4XBzz49lzT8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3232"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575356265"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu</span> - Ant, 2019-03-12 - 08:57</p> </li> <a href="/comment/3232#comment-3232" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3232#comment-3232" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras mėgsta piarintis ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras mėgsta piarintis ir net šeimą įtraukia. Vienok ir per facbuk kur gaisro metu erelis nesigirdi viešinimo apie rimtas Alytaus problemas. Kur info iš mero kompetencijos apie savivaldybės sistemos finansinę būklę, strategijas ir švietimo reformas, savivaldybės sistemos optimizavimo priemones, ar pasitiki direktorium po sklypo skandalo..? Kažkaip per ilgai privengia rimtais klausimais siūlyt sprendimus. Jis ir jo perteklinė komanda kur iš vis neaišku, kuo jie užsiiminėja?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3232" token="FvQ5HaD3UmphDOpxURXQ5CR6gUCoFDITx3LKr3R1sJg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3230"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575313645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>xxx</span> - Pir, 2019-02-12 - 21:07</p> </li> <a href="/comment/3230#comment-3230" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3230#comment-3230" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kazkokia nesamone.. kada…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kazkokia nesamone.. kada baigsis tas piaras? siusiuli eik dirbt darba savo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3230" token="-UcibqSbyFDXFVRg73D9HCL79MjnXFfjCoyiHcpdnLc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3229"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575306061"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Arkit muzinskas</span> - Pir, 2019-02-12 - 19:01</p> </li> <a href="/comment/3229#comment-3229" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3229#comment-3229" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.15min.lt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nuteistas-pats-projektus-renges-ir-juos-tvirtines-skuodo-vyriausiasis-architektas-59-1240618">https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nuteistas-…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3229" token="UxFbA4GKkbR_DZOjBwKzW-f1xFOBlE0vNjHoDvaTQNo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3228"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575301809"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dd</span> - Pir, 2019-02-12 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/3228#comment-3228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3228#comment-3228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikiu...,kad šiuos du žmones…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikiu...,kad šiuos du žmones suvedė likimas...likimas negailestingas, bet išbandymus jie iškentė, o toliau bus grsžiau ir jaukiau...mylėkim...būkim mylimi...tikėkim kad, bet kokia neganda neišskirs!!! Šaunuolė visa šeima😘😘😘</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3228" token="fCxG657TdT5Q1tqmjXdNc0Tu1uF_dR7T2odS_1hvfuo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1068&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IynAc-p-jW1Awbb4hrsdKs_oL8TWefL1JfqskCMU29Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 02 Dec 2019 14:46:41 +0000 vyrredaktorius 1068 at https://www.alytausnaujienos.lt Vidaus reikalų ministerija baigė tyrimą dėl Alytuje kilusio gaisro https://www.alytausnaujienos.lt/vidaus-reikalu-ministerija-baige-tyrima-del-alytuje-kilusio-gaisro <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/136-13366" rel="bookmark"> Nr. <span> 136 (13366) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/402_c3a7a348f48f7a399d9aef0c1ad28eb4.jpg?itok=O_nKf_pj" width="344" height="287" alt="Gaisras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Darbo grupė nagrinėjo priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą gaisrui gesinti, gaisro gesinimo organizavimą ir vadovavimą jam, dokumentus ir teisės aktus, kurie reglamentuoja priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimą ir sutelkimą, ir pateikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) veiksmų įvykio metu vertinimą ir pasiūlymus dėl nustatytų trūkumų pašalinimo.</p> <p>„Mūsų tikslas – inicijuoti reikiamų teisės aktų pakeitimą ir pašalinti nustatytus trūkumus gesinant gaisrą Alytuje, taip siekiant užtikrinti gyventojų saugumą“, – teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.</p> <p>Tyrimo metu ministerijos darbo grupės nariai susitiko su ugniagesiais ir aptarė opiausias problemas, taip pat ministerijoje veikė pasitikėjimo linija – pareigūnai galėjo pateikti savo informaciją, į kurią buvo atsižvelgta atliekant tyrimą.</p> <p>Darbo grupės išvadose pirmiausiai konstatuojama tai, kad nebuvo sudarytas išankstinis įmonės „Ekologistika“ gamybinėse patalpose kilusio gaisro gesinimo ir likvidavimo planas.</p> <p>„Visi suprantame, kad jeigu įmonės gamybinės patalpos būtų tikrintos ir tinkamai vykdyta jų valstybinė priešgaisrinė priežiūra, taip pat jeigu būtų paisoma visų reikalavimų, išduodant leidimus veiklai vykdyti, galimybė kilti tokiam gaisrui būtų buvusi minimali“, – teigia darbo grupės pirmininkė, vidaus reikalų viceministrė Beata Maliušicka.</p> <p>Vidaus reikalų ministerija kartu su PAGD inicijuos teisės aktų pakeitimus tam, kad kilus gaisrui būtų užtikrinta visų pavojingų objektų valstybinė priešgaisrinė priežiūra ir prevencija. Išvadose pabrėžiama būtinybė užtikrinti pareigūnų, vykdančių objektų valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, rotaciją. Taip pat būtina sudaryti sutartis su aplinkos apsaugos kontrolę atliekančiomis institucijomis, su jomis keistis informacija ir vykdyti bendrus visų grėsmę keliančių objektų patikrinimą.</p> <p>Vidaus reikalų ministerijos darbo grupė nustatė, kad jeigu būtų paskelbta aukščiausia pajėgų pasitelkimo kategorija ir labiau į vadovavimą gaisrui gesinti įsitraukęs PAGD, tikėtina, kad būtų buvę sparčiau telkiami gaisrui gesinti būtini ištekliai ir pajėgos. Būtent to pritrūko per pirmąsias gaisro gesinimo dienas. Vidaus reikalų ministerija inicijuos teisės aktų pakeitimą, kad juose aiškiau būtų reglamentuoti atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimas ir vadovavimas jiems, nustatant aiškesnius kriterijus (gaisrui gesinti pasitelktų ugniagesių skaičių, gaisro trukmę paromis ir kt.), kuriais remiantis būtų galima priimti sprendimą dėl gaisrų kategorijų, sudėtingumo ir vadovavimo jų gesinimui lygio.</p> <p>„Gesinant gaisrą Alytuje pirmosiomis dienomis pritrūko koordinavimo ir tinkamo materialinio aprūpinimo. Svarbu įsivertinti grėsmes ir įvykio trukmę. Viena iš Vidaus reikalų ministerijos veiklos sričių – suvaldyti ekstremalias situacijas. Prisiimdami šią atsakomybę ir siekdami užtikrinti ugniagesių saugumą, mes daugiau dėmesio skirsime, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas būtų aprūpintas tinkama įranga ir apranga bei kitomis priemonėmis“, – sako B. Maliušicka.</p> <p>Stiprindama civilinę saugą Vidaus reikalų ministerija rengia teisinį reglamentavimą dėl ekstremalios situacijos koordinavimo ir suvaldymo, taip pat techninės ir logistinės paramos užtikrinimo, kilus atitinkamos kategorijos gaisrui. Taip pat numatyta stiprinti strateginę komunikaciją ir užtikrinti operatyvią Visuomenės informavimo centro veiklą.</p> <p>„Vienu iš iššūkių šio gaisro metu tapo patikimos, objektyvios bei operatyviai pateiktos informacijos sklaida viešojoje erdvėje. Bet kokios ekstremalios situacijos metu privaloma užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama tiksli informacija ir būtinos rekomendacijos žmonėms“, – teigia vidaus reikalų viceministrė.</p> <p>2019 m. spalio 16 d. Pramonės g. 1, Alytuje, kilęs gaisras buvo apėmęs apie 20 000 m2 sandėliavimo patalpų, o visas sandėliavimo ir gamybos patalpų ir teritorijos plotas, susijęs su gaisro vieta, buvo didesnis nei 100 000 m2. Gaisro gesinimo ir likvidavimo darbai truko ilgiau nei savaitę. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas.</p> <p><strong>VRM inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1067&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="btwWTN7yPbfX4jP-ohIeJMLUOylFTe0rDlyjBMLAVKs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 02 Dec 2019 10:15:52 +0000 vyrredaktorius 1067 at https://www.alytausnaujienos.lt An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei – du ne­pa­lan­kūs eti­kos sar­gų spren­di­mai https://www.alytausnaujienos.lt/ti-ko-rup-ci-jos-ko-mi-si-jos-pir-mi-nin-kei-du-ne-pa-lan-kus-eti-kos-sar-gu-spren-di-mai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (16)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/137-13367" rel="bookmark"> Nr. <span> 137 (13367) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/Laura%20IMG_7652%201_0.JPG?itok=9ASuTgPO" width="344" height="287" alt="Laura Ra­dze­vi­čiū­tė" title="Laura Ra­dze­vi­čiū­tė Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl Aly­taus ap­skri­ties vyriausiojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­to pra­ne­ši­mo sa­kė ver­ti­nan­ti tei­gia­mai, teis­mui skųs tą spren­di­mą, ku­riuo „nu­baus­ta už vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą ir pa­gal­bą „bied­nai“ gy­ve­nan­tiems žmo­nėms“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aiš­ki­no pa­ty­ru­si di­de­lį emo­ci­nį šo­ką</h3> <p>Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­šy­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai įver­tin­ti L.Ra­dze­vi­čiū­tės el­ge­sį ko­mi­sa­ria­te at­si­ra­do po jos ap­si­lan­ky­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų būs­ti­nė­je.</p> <p>Rug­pjū­čio pa­bai­go­je po­li­ci­jos at­sto­vai vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms pra­ne­šė apie  at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me jai pa­reikš­tus įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo. Ko­mi­sa­ria­te ap­si­lan­kiu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė, kaip nu­ro­do­ma ko­mi­sa­ria­to raš­te Eti­kos ko­mi­si­jai, šau­kė ant kai ku­rių pa­rei­gū­nų, juos va­di­no me­la­giais, po­li­ci­nin­kus fil­ma­vo ir tie­sio­giai tran­slia­vo sa­vo so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je.</p> <p>Pa­aiš­ki­ni­muo­se Eti­kos ko­mi­si­jai L.Ra­dze­vi­čiū­tė tvir­ti­no, jog, kai Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ty­rė­jas pra­ne­šė, kad jai bus reiš­kia­mi įta­ri­mai, jai ne­bu­vo iš­aiš­kin­tos pro­ce­si­nės tei­sės, ne­bu­vo ap­klaus­ta prieš reiš­kiant įta­ri­mus. Dėl to pa­pra­šiu­si už­tik­rin­ti ad­vo­ka­to da­ly­va­vi­mą šia­me pro­ce­se, kad bū­tų ga­ran­tuo­tos vi­sos pro­ce­si­nės tei­sės, at­seit su­tar­tas ki­tas jos at­vy­ki­mo lai­kas.</p> <p>L.Ra­dze­vi­čiū­tės įsi­ti­ki­ni­mu, pa­rei­gū­nai for­ma­liai su­da­rė si­tu­a­ci­ją, kad jai nu­vy­kus į Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pra­ne­ši­mas apie įta­ri­mą bū­tų ne­ti­kė­tas ir ji ne­ga­lė­tų tin­ka­mai ap­si­gin­ti. Tai esą jai su­kė­lė ne tik šo­ko bū­se­ną, bet ir emo­ci­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą to­kia po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ran­ko­mis vyk­do­ma ne­tei­sy­be prieš jos as­me­nį.</p> <p>Ta­ry­bos na­rė aiš­ki­no pa­ty­ru­si di­de­lį emo­ci­nį šo­ką, kai su­ži­no­jo apie vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­skleis­tą in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me jai pa­reikš­tus įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Dėl to ji nu­vy­ku­si aiš­kin­tis pas tai pra­ne­šu­sią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nę, vi­sas veiks­mas vy­ko ko­mi­sa­ria­to pri­ima­ma­ja­me.</p> <p>Vie­šai tran­sliuo­da­ma per so­cia­li­nį tin­klą „Fa­ce­bo­ok“ no­rė­ju­si vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti prieš jos as­me­nį nu­kreip­tą ne­tin­ka­mą el­ge­sį, taip už­tik­ri­nant in­for­ma­ci­jos ob­jek­ty­vu­mą ir vie­šu­mą.</p> <p>Eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad pa­teik­to­je vi­de­o­me­džia­go­je aiš­kiai gir­di­mas pa­kel­tas L.Ra­dze­vi­čiū­tės bal­so to­nas ben­drau­jant su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, in­for­ma­ci­ją apie pa­reikš­tus įta­ri­mus pa­tei­ku­si pa­rei­gū­nė va­di­na­ma „kaž­ko­kia tai spe­cia­lis­te“, Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai – me­la­giais.</p> <p>Eti­kos ko­mi­si­ja kon­sta­ta­vo, kad pa­ti ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė pri­pa­žįs­ta sa­vo emo­cin­gą el­ge­sį, kal­ba gar­siai ir tai ga­li at­ro­dy­ti ne­la­bai ko­rek­tiš­kai.</p> <p>Eti­kos sar­gai dėl Aly­taus ap­skrities vyriausiojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­to pra­šy­mo įver­tin­ti jos el­ge­sį ko­mi­sa­ria­te po pra­neš­tos in­for­ma­ci­jos apie ta­ry­bos na­rei pa­reikš­tus įta­ri­mus pri­ėmė spren­di­mą dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės.</p> <p>Jai re­ko­men­duo­ta sa­vo el­ge­sį ir veik­lą su­de­rin­ti su Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­su, ku­ria­me fik­suo­ti po­li­ti­kų pa­gar­bos žmo­gui, vals­ty­bei, pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pai ir tai įpa­rei­go­ja po­li­ti­kus de­ra­mai elg­tis vi­suo­me­nė­je, pai­sy­ti vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mų do­ro­vės, mo­ra­lės ir eti­kos nor­mų.</p> <h3>Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas – Ma­ri­jam­po­lė­je</h3> <p>Iki­teis­mi­nį  ty­ri­mą, ku­ria­me L.Ra­dze­vi­čiū­tei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar   su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas vyk­dė pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos krei­pi­mą­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Šio krei­pi­mo­si prie­žas­tis – mi­nė­ta ko­mi­si­ja ne­ga­lė­jo nu­sta­ty­ti, ar fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją at­li­ko vie­nas iš kan­di­da­tų, ar bu­vo pa­si­nau­do­ta jo duo­me­ni­mis.</p> <p>Tai sie­ja­ma su pa­va­sa­rį vy­ku­siais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais ir Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tais į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, tarp ku­rių bu­vo ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė.</p> <p>Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­reiš­ki­mą nu­krei­pė nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Ši nag­ri­nė­ji­mą pa­ve­dė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, o jį iki spa­lio pra­džios at­li­ko šiam ko­mi­sa­ria­tui pa­val­dus Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.</p> <p>Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo kon­tro­lę vyk­džiu­si Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra tai pa­čiai Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­val­džiai Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai iki­teis­mi­nį ty­ri­mą per­da­vė at­si­žvel­giant į apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vyk­dy­tą kon­tro­liuo­ja­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų per­žiū­rą ir į L.Ra­dze­vi­čiū­tės pra­šy­mą.</p> <p>Šiuo me­tu iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.</p> <p>L.Ra­dze­vi­čiū­tė to­liau iš­lie­ka įta­ria­mą­ja, jai te­be­ga­lio­ja pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.</p> <p>Jei­gu bus nu­sta­ty­tas do­ku­men­tų klas­to­ji­mas ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mas, ta­ry­bos na­rei grės bau­da, areš­tas ar lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.</p> <h3>Vir­ši­jo ta­ry­bos na­rio funk­ci­jas ir įga­lio­ji­mus</h3> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės pri­ėmė dar vie­ną, tik jau griež­tes­nį spren­di­mą, ku­riuo ji pri­pa­žin­ta sa­vo el­ge­siu pa­žei­du­si Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se įtvir­tin­tą są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pą.</p> <p>Toks spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus vie­no pri­va­taus as­mens pa­teik­tą skun­dą, vaiz­do me­džia­gą, SMS ži­nu­čių iš­klo­ti­nes.</p> <p>As­muo nu­ro­dė, kad mies­to ta­ry­bos na­rė rug­pjū­čio pa­bai­go­je au­to­mo­bi­liu be lei­di­mo įva­žia­vo į jam Mer­ki­nės gat­vė­je pri­klau­san­čių skly­pų te­ri­to­ri­ją, fil­muo­jant ir tie­sio­giai tran­sliuo­jant ko­men­ta­vo teis­mo spren­di­mą pa­brėž­da­ma sa­vo as­mens svar­bą – „esu ta­ry­bos na­rė, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė“, ben­dra­vo pa­kel­tu bal­su, rė­kė apie at­seit da­ro­mą nu­si­kal­ti­mą.</p> <p>Tuo me­tu pri­va­tus as­muo, pa­si­kvie­tęs ant­sto­lius, ke­ti­no im­tis jo skly­puo­se esan­čių tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­tų me­di­nių san­dė­liu­kų grio­vi­mo, ku­riuos yra sa­va­va­liš­kai pa­si­sta­tę kai­my­ni­nio me­di­nio  dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai.</p> <p>L.Ra­dze­vi­čiū­tė eti­kos sar­gams aiš­ki­no, jog „už­kar­džiu­si ne­tei­sė­tą veik­lą“, pa­tvir­ti­no, kad ap­si­lan­ky­mas pri­va­čia­me skly­pe bu­vo fil­muo­ja­mas ir tran­sliuo­ja­mas, kad siun­tu­si skun­dą ko­mi­si­jai pa­ra­šiu­siam as­me­niui SMS ži­nu­tes dėl „tei­sė­tų bū­dų“, kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.</p> <p>Eti­kos ko­mi­si­jai ta­ry­bos na­rė pri­pa­ži­no be lei­di­mo įsi­bro­vu­si į pri­va­čią val­dą, taip at­sto­va­vu­si mies­to gy­ven­to­jų, ku­rie nau­do­ja­si san­dė­liu­kais, in­te­re­sams, sa­vo nuo­žiū­ra net­gi spren­du­si že­mės skly­pų pa­kei­ti­mo klau­si­mus, skun­dą ko­mi­si­jai pa­ra­šiu­siam as­me­niui ir jo ad­vo­ka­tui siū­liu­si įvai­rius va­rian­tus, ra­gi­nu­si su­si­tar­ti gra­žiuo­ju.</p> <p>Eti­kos sar­gai kon­sta­ta­vo, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­vo veiks­mais mi­nė­to­je si­tu­a­ci­jo­je vir­ši­jo ta­ry­bos na­rio funk­ci­jas ir įga­lio­ji­mus, įsta­ty­miš­kai An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos veik­la reg­la­men­tuo­ja­ma kaip ko­le­gia­li, jos pir­mi­nin­kui ne­pri­ski­ria­mos pri­va­taus ty­rė­jo ar tar­pi­nin­ko funk­ci­jos.</p> <h3>Ko­kie yra teis­mų spren­di­mai dėl san­dė­liu­kų?</h3> <p>Mer­ki­nės gat­vė­je du skly­pus, ku­riuo­se me­di­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai yra pa­si­sta­tę me­di­nius, tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­tus san­dė­liu­kus, mi­nė­tą skun­dą Eti­kos ko­mi­si­jai pa­ra­šiu­siam as­me­niui yra pa­do­va­no­ję gi­mi­nys­tės ry­šiais sie­ja­mi as­me­nys.</p> <p>San­dė­liu­kų nau­do­to­jai yra  krei­pę­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą, kad šis pri­pa­žin­tų juos tei­sė­tais nau­do­to­jais. Teis­mas to ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti, nes san­dė­liu­kai tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­ti.</p> <p> Ta­da skly­pus su san­dė­liu­kais įgi­jęs as­muo krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu įpa­rei­go­ti san­dė­liu­kų nau­do­to­jus per du mė­ne­sius nuo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo die­nos juos nu­griau­ti. Teis­mas jo skun­dą ten­ki­no, nes skly­puo­se nė­ra Re­gist­rų cen­tre re­gist­ruo­tų sta­ti­nių.</p> <p>Tuo­met san­dė­liu­kų nau­do­to­jai Aly­taus teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas bu­vo pa­nai­kin­tas, nes san­dė­liu­kų nau­do­to­jai ne­bu­vo jų sta­ty­to­jai, tad vie­ti­nis teis­mas ne­ga­lė­jo jų įpa­rei­go­ti nu­griau­ti.</p> <p>Po to­kio Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo ir bu­vo im­ta­si žy­gių dėl me­di­nių san­dė­liu­kų nu­grio­vi­mo, ku­rio pro­ce­se pra­dė­jo da­ly­vau­ti mies­to ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Sei­mo na­rio Min­dau­go Pui­do­ko pa­ta­rė­ja L.Ra­dze­vi­čiū­tė.</p> <p>Me­di­niai san­dė­liu­kai prie dau­gia­bu­čio  Mer­ki­nės gat­vė­je kol kas dar ne­nu­griau­ti, ta­čiau vi­si tei­si­niai ko­zi­riai yra že­mės skly­pus šio­je vie­to­je tu­rin­čio sa­vi­nin­ko ran­ko­se ir bet ku­riuo me­tu jis vėl ga­li im­tis grio­vi­mo dar­bų.</p> <h3>Vieną sprendimą vertina teigiamai, kitą – skųs teismui</h3> <p>L.Ra­dze­vi­čiū­tė Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl Aly­taus ap­skri­ties vyriausiojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­to pra­ne­ši­mo sa­kė ver­ti­nan­ti tei­gia­mai: „Džiau­giuo­si, kad ko­mi­si­ja at­krei­pė dė­me­sį į ma­no pa­teik­tus fak­tus ir įro­dy­mus. Ma­no nuo­mo­ne, vals­ty­bės var­du vei­kian­tys pa­rei­gū­nai ne­ga­li vel­tis į jo­kius po­li­ti­nius žai­di­mus ar po­li­ti­nius už­sa­ky­mus. Jau vien tai, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas per­duo­tas ki­tai apygardai, yra įro­dy­mas, kad Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ma­no at­žvil­giu vei­kė ša­liš­kai.“</p> <p>Mies­to ta­ry­bos na­rė ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė tvir­ti­no be­si­ste­bin­ti Eti­kos ko­mi­si­jos  spren­di­mu dėl pri­va­taus as­mens pa­teik­to skun­do, ku­riuo ji pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si eti­ką.</p> <p>Ji šiuo at­ve­ju at­seit ne­lei­du­si įvyk­dy­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos, gy­nu­si įsta­ty­mu sau­go­mas žmo­nių ver­ty­bes ir spren­du­si pen­kio­li­kos me­tų se­nu­mo pro­ble­mą, ku­ri ne­va at­si­ra­du­si dėl sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų kal­tės ir ap­lai­du­mo.</p> <p>Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mai ga­li bū­ti skun­džia­mi teis­mui. L.Ra­dze­vi­čiū­tė tei­gė teis­mui skųs tą spren­di­mą, ku­riuo „nu­baus­ta už vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą ir pa­gal­bą „bied­nai“ gy­ve­nan­tiems žmo­nėms“.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3242"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575441751"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ovidijus.</span> - Tre, 2019-04-12 - 08:42</p> </li> <a href="/comment/3242#comment-3242" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3242#comment-3242" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi prisidengdamas &quot;biednų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi prisidengdamas "biednų"žmonių vardų L.Radzevičiūtė klaidina visą Alytaus miesto visuomenę tie taremai "biedni"žmonės gyvena kaip visi jie turi centralinį šildymą ir net židinius butai yra. Labai gerai įrengti kodėl kitų Alytiškių butuose nėra židinių todėl kad visi turi miesto šildymo sistema, tačiau viena iš"biednų"nuskreustu žmonių Dainauskienė kurę visi Alytaus žmonės pražysta kaip konfliktinė asmenybę valdo šiam "paradui"jau daug.metu L..Radzevičiūtė tuo prisidędama "kele"sau politinį reitingą, pagaliau reiktų padėti tašką Radzevičiūtės ir Dainauskienės žaidimams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3242" token="G3zYrbmy8Zkm55BnGaEPe43ZCmclxtX6B15X2OHkY6c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3233"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575357601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ar nereikėtų?</span> - Ant, 2019-03-12 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/3233#comment-3233" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3233#comment-3233" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi 27 alytiškių rinkti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi 27 alytiškių rinkti tarybos nariai davė priesaikas laikytis įstatymų. Tad jei per savivaldybės Etikos komisijos sprendimus daliai jų nustatyti nukrypimai nuo įstatymų - ar nevertėtų atsistatydint iš tarybos narių? Ir užleist vietas taryboje pagal rinkiminius sąrašus po jų esančių kolegų? Kurie gal atsakingiau sudirbtų alytiškių labui? Ar taip ir toliau taikydami dvigubus standartus murkdysis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3233" token="rwHjT4R1kHB9FKWYibs2oZItWmINQUP-K5wm7geoZT8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3231"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575315049"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aušrinė</span> - Pir, 2019-02-12 - 21:30</p> </li> <a href="/comment/3231#comment-3231" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3231#comment-3231" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Va ir priėjo liepto galą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Va ir priėjo liepto galą didžioji Alytaus m.politikė L.Radzevičiūtė nors turėtų garbės ir orumo pripažinti savo politines ,korupcijos klaidas kūręs ieškodavo kituose žmonėse o gal tai skrydis į didįjį politikos olimpą kur tokių kaip ji pilną ,norėtųsi tikėtis būsimuose seimo rinkimuose Radzevičiūčių nebus ,kaip ir Puteikių,Puidokų,ir....visų sėdinčių seime!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3231" token="VN19jPi40rIyH5FL4J55QNKXVBkO3Z831v0nz74CLiE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3227"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575240097"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pir, 2019-02-12 - 00:41</p> </li> <a href="/comment/3227#comment-3227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3227#comment-3227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laura Radzevičiūtė daro gėdą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laura Radzevičiūtė daro gėdą tarybai, Alytaus miestui. Bet kadangi mūsų mieste daug runkelių tai atsiranda ir ją palaikančių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3227" token="BTBigmVhWtJKrn8eHKxGNv_Whu5skQbCGcXWAwrwsXQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3226"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575224584"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - Sek, 2019-01-12 - 20:23</p> </li> <a href="/comment/3226#comment-3226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3226#comment-3226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stebiuosi,kaip ponios Lauros…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stebiuosi,kaip ponios Lauros išsišokimus galima vadinti antikorupcine veikla.Žemo lygio politikavimas,lydimas nekultūringų riksmų,vaidyba neva ginant biedniokus_ priedanga,už kurios slypi noras būti pastebimai.Teisybės paieškos yra svarbus dalykas,bet su p.Laura nieko bendro neturi.Siūlyčiai jai peržiūrėti savo laidas,gal suvoks,kokia komiška persona ji tapo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3226" token="xLVoXQLRxPgS6iAFqN0rFbVIjgwq3PuwkP8kNSIEa8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3225"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575220007"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Isvada</span> - Sek, 2019-01-12 - 19:06</p> </li> <a href="/comment/3225#comment-3225" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3225#comment-3225" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiketu Laurai maziau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiketu Laurai maziau emocionaliai kalbeti. Tai vienintelis jos trukumas. Kai yra faktai, auksto tono nereikia. Bet labai palaikau ja uz drumzlino , puvancio vandens(kaip galima pavadinti savivaldybes personala), pamaisymo, nes jie ten aplamai uzmirstu ko ten susirinke. Galetu ateiti tik viena diena per menesi pasiimti atlyginimu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3225" token="MDrZvub4NxcfnEFs3PlSCLvoZYq6nIkKnf36ruWxlOI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3223"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575192198"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>PARAZITAI </span> - Sek, 2019-01-12 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/3223#comment-3223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3223#comment-3223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, šis laiškas jums, (…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, šis laiškas jums,<br /> ( gal ALYTAUS VALDYTOJAI )<br /> Ramūnai Karbauski, Agne Širinskiene, Sauliau Skverneli ir visi kiti, kurie vis dar manote, kad turite valdžią. Beje, valdžios jūs jau nebeturite. Tai tik iliuzija. Taip, jūs užimate postus. Jūs galite balsuoti dėl įstatymų, siūlyti vis keistesnius projektus. Bet jūs jau nebe valdžia.</p> <p>Jūs darote viską, kad tą valdžią išsaugotumėte. Desperatiškai kabinatės į ją, tarsi tai būtų jūsų išsigelbėjimas. Bet jūs jau jos neturite. Tik laiko klausimas, kada prarasite ir postus. Bet valdžią jūs praradote jau kažkada praeityje. Nes valdžia nėra postai. Valdžia yra gebėjimas daryti prasmingus darbus vardan valstybės ir tautos. Jūs tai pamiršote. Kai 2016 m. suformavote Vyriausybę, buvo daug žmonių lūkesčių. Ir jūs išties turėjote tikslų. Galbūt kai kurie būdai buvo nelabai vykę, bet galima buvo jausti, kad jūs tikite savo tikslais. Rokas Masiulis ėmėsi keisti tokias pelkes, kaip „Lietuvos Geležinkeliai“. Tomas Tomilinas pagaliau pasiekė, kad būtų skirti vaiko pinigai ir nors šiek tiek padidėtų pajamos sunkiausiai gyvenančioms šeimoms. Vytautas Bakas ėmėsi kovos prieš „MG Baltic“ ir visą tą dvokiančią ir politiką apraizgiusią korupciją. Jūs pagaliau skyrėte normalius pinigus valstybės gynybai ir beveik pasiekėte 2 proc. BVP finansavimo. Jurgita Petrauskienė bene pirmoji ėmėsi aukštųjų mokyklų jungimosi iššūkio. Žygimantas Vaičiūnas parengė pagaliau išties ambicingą energetikos strategiją ir pasiekė susitarimus dėl sinchronizacijos. Jūs net pradėjote mažinti alkoholio prieinamumą. Ok, kai kurie metodai išties absurdiški.</p> <p>Plėšomi užsienio žurnalų puslapiai su brangaus viskio reklama atrodė išties idiotiškai. Bet galima tai bent kažkiek suprasti – norėjote iš peties imtis spręsti alkoholio vartojimo problemą. Tebūnie. Tuomet jūs buvote valdžia. Jūs turėjote tikslų ir jų siekėte. Geriau ar blogiau – bet darėte tai, kaip įsivaizdavote reikalinga padaryti. Bet kažkada jūs išsekote. Sulūžote ir praradote savo tikslą būti valdžia. Galbūt tai atsitiko tuomet, kai nesugebėjote iš Seimo pašalinti priesaiką sulaužiusio Mindaugo Basčio. Nes dalis buvusių socdemų jums pasirodė reikalingesni už Konstituciją ir sąžinę. Galbūt tuomet, kai supratote, kad senųjų bebrų kompanija gali būti svarbesnė išlaikant daugumą Seime, nei perspektyva remtis padoresniais politikais, kurie vis dėlto nebus jums paklusnūs. Ir taip patys tapote „bebrų“ marionetėmis.</p> <p>Jūs pamiršote savo esminius tikslus. Vieninteliu tikslu tapo išsilaikyti savo postuose. Gedimino Kirkilo ir Juozo Bernatonio vadovaujama „ūsuotų bebrų“ grupelė paėmė jus savo įkaitais. Įtikino, kad reikia keisti partijų finansavimo taisykles, kad tik ta naujoji atskilėlių partija kažkaip išsilaikytų nenuskendusi anksčiau, nei įvyks kokie nors rinkimai. Jūs užsikrėtėte mirtinu virusų, kuris pavertė jus „gyvais numirėliais“. Jums jau senokai neberūpi, kaip mažinti socialinę nelygybę. Jūs nebesirūpinate nei švietimu, nei sveikatos apsauga. Jūs rūpinatės tik savimi ir socialdarbiečiais, kurie prilipo prie jūsų kūno, kaip savarankiškai negalintis išgyventi parazitas.<br /> IR JŪS PATYS ILGAINIUI TAPOTE PARAZITAIS.<br /> Padorumo turintys žmonės jus paliko. Vytautas Bakas pasitraukė. Roką Masiulį jūs patys išmetėte. Taip, tą patį R.Masiulį, kurį S.Skvernelis išstūmė malšinti mokytojų streikų, pats pasislėpęs Vyriausybės rūmuose. Argi taip elgiasi lyderis?! Taip elgiasi tik dėl savo reitingų bijantis konformistas. Nuo tada S.Skvernelis jau neteko valdžios ir pavirto eiliniu politiniu parazitu. Kai reikėjo valdyti mokytojų krizę, R.Masiulis buvo labai reikalingas. Bet kai ėmė visai byrėti jūsų tariama dauguma, jūs lengvu mostu iškeitėte R.Masiulį. Į KĄ?? Į tą posovietinį juokdarį? Nesugebantį kalbėti jokia užsienio kalba, tik rusiškai, švonderiaujantį už kitų pinigus prie pietų ar vakarienės stalo!? Tokio ministro, kaip J.Narkevičius nebuvo jau gal dvidešimt metų, bet jūs vis dar manote, kad tai buvo būtina???</p> <p>Kas jums atsitiko, kad vardan savo postų į koaliciją pasikvietėte Valdemarą Tomaševskį?? Ar jam kada nors rūpėjo valstybė? Jis net ne lenkas, o elementarus sovietinis mulkis, nes nė vienas save gerbiantis lenkas niekada nesegės Georgijaus juostelių ir negarbins sovietų, kurie žudė lenkus Katynėje. V.Tomaševskiui visa tai yra „jerunda“, jo rusiškas žargonas seniai nustelbė lenkišką „unorą“. Ir jūs tokį veikėją pasikvietėte į koaliciją?? Jūsų visi pastarieji žingsniai yra desperacija. Jūs manipuliuojate įstatymų projektais ir ketinate keisti rinkimų taisykles. Ar tai yra vardan valstybės??? Ar tai vardan demokratijos?? Neskieskite pasakų, kad mažindami rinkimų kartelę iki 3 proc. jūs rūpinatės demokratija! Jūs niekingai rūpinatės visokiomis politinėmis atmatomis, pradedant socialdarbiečiais, puteikininkais ir kamblevičiais, nes be šių valstybės parazitų jūs neįsivaizduojate, kad galėtumėte išlaikyti savo postus.<br /> JŪS TAPOTE VALSTYBĖS PARAZITAIS!</p> <p>Vietoje to, kad dirbtumėte vardan valstybės ir tautos, jūs įklimpote į asmeninius kerštus. Ar Viktoras Pranckietis yra didžiausia valstybės problema, dėl ko reikia tiek pastangų ir energijos, kad tik jis būtų pakeistas? Ar Austėja Landsbergienė yra didžioji Lietuvos švietimo problema, kad reikia žūtbūt pakeisti privačių mokyklų finansavimo tvarką ir tada viskas „atsigaus“? O gal konservatoriai yra ta demoniška jėga, su kuria kovoti reikia iš paskutiniųjų, pamiršus visa kitą? ATSIKVOŠĖKIT! Konservatoriai patys plūduriuoja tarp tų pačių 15-17 proc. visuomenės paramos, inertiškai įsisukę į nesibaigiantį pasišaipymų maratoną, tačiau jau seniai neturi veiksmų plano, ką iš tiesų daryti. Jūs gainiojatės savo galvose susikurtus demonus, tarsi pakvaišę ir karščiuojantys ligoniai.</p> <p>Jūs nebeturite jokių intelektualių resursų ir idėjų. Jūs neturite JOKIOS prasmingos idėjos, kaip parengti bent iš bėdos padoriau atrodantį biudžetą. Ir ne pinigų trūksta. Peržvelkite dar kartą Valstybės kontrolės, TVF ir visų ekspertų siūlymus – visi labai aiškiai rodo pirštu, kur yra pinigai. Išsikerojusiose lengvatose, nesibaigiančiame „gyvulių ūkyje“, beprasmiškai švaistomose lėšose. Jūs neturėjote jokios valios imtis tikros mokesčių reformos ir apmokestinti labiau tuos, kurie moka niekšiškai mažus mokesčius nuo savo pelno ir turto. Ir dabar jūs krokodilo ašaromis verkiate, kad nėra pinigų mokytojams, gydytojams, dėstytojams ir daugeliui kitų valstybės tarnautojų. Bet tuo pat metu randate 300 tūkst. eurų premjero keliukui suremontuoti. JUK TAI TYČIOJIMASIS IŠ VISŲ MŪSŲ! Jei jūs neturite valios rimtai įvykdyti biudžeto reformos, tai kokio velnio jūs atėjote į valdžią??? Keliukus pasiremontuoti??? Taip valdžia nesielgia. Taip elgiasi tik parazitai. Būtent jūs šiuo metu esate valstybės parazitai. Jūs nebe valdžia. Kuo greičiau pasitraukite ir nebesiurbkite valstybės energijos savo menkiems ir niekingiems poreikiams, kurie sukasi tik apie tai, kaip kiek ilgiau išliktumėte savo postuose! </p> <p>Tomas Janeliūnas yra VU TSPMI profesorius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3223" token="kFOl-59LeDVngo1xz7wFUBoRA-0kUn_DMBkDMZkr4ZM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3222"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575179045"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nemato</span> - Sek, 2019-01-12 - 07:44</p> </li> <a href="/comment/3222#comment-3222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3222#comment-3222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žiniasklaida mato tik šią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žiniasklaida mato tik šią politikę. Bet nemato per Etikos komisiją fiksuotų pažeidimų ir rekomendacijų kitiems . Kur kaip tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų po to ar gali būti tarybos nariais, komisijų pirmininkais ar nariais? Kur kitų atžvilgiais labai reiklūs. O nesimato, kad sau reikalavimus keltų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3222" token="epfrtVYKkvSWVecOCsi8Q-4xut_O4hyVJkgcnKDCkxs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3221"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575157076"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Taip taip...</span> - Sek, 2019-01-12 - 01:37</p> </li> <a href="/comment/3221#comment-3221" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3221#comment-3221" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Plati, gili burna dar ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Plati, gili burna dar ne tiek gali...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3221" token="Brwi9dwRkFCMjKRhMe-OHQ3HYb81ok5gK73CZa__XOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3220"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575145635"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ale jūs man pa…</span> - Šeš, 2019-30-11 - 22:27</p> </li> <a href="/comment/3220#comment-3220" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3220#comment-3220" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaip tokios bobos, kaip šita…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaip tokios bobos, kaip šita plačiaburnė, padaro karjerą, kad net ir į tarybą ją išrenka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3220" token="Clg4_UjaeXHvXe6S8r9EnthKkuPx-wW1bFsBvtu39gs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3219"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575123654"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Atsiprašau,</span> - Šeš, 2019-30-11 - 16:20</p> </li> <a href="/comment/3219#comment-3219" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3219#comment-3219" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jonas milicijos apsauga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jonas milicijos apsauga gyrėsi, iš inercijos parašiau "policija"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3219" token="bC9Mp9qeNCuDsxip8QHWcx-uWokBHK_NT-qpBC4Rm4Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3218"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575123354"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonai,</span> - Šeš, 2019-30-11 - 16:15</p> </li> <a href="/comment/3218#comment-3218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3218#comment-3218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ar svarbus kompartinis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ar svarbus kompartinis veikėjas buvai, kad tavo policija tave saugojo? Jau vien sovietinės milicijos palyginimas su dabartine policija toks pats tikslus, kaip tos rėksmingos moteriškės pavadinimas "žmonių gynėja". Linksmas žmogus esi, Jonai, bene antroji vaikystė galvoje apsigyveno?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3218" token="pY5YVxkXqIsmrEhL2W3Dxe2CDJHCCfEgiKslFqaPGfk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3217"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575112082"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Janutienė rašo</span> - Šeš, 2019-30-11 - 13:08</p> </li> <a href="/comment/3217#comment-3217" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3217#comment-3217" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Va kokia ta mūsų ubagų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Va kokia ta mūsų ubagų gynėja: <a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2416975115094654&amp;id=100003465683276">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2416975115094654&amp;id=1000034…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3217" token="eGdUY5qhljM4mml-MT6giEBV24yi8qLOVzzJbXGM3MM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3216"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575111786"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Auksinis kardas</span> - Šeš, 2019-30-11 - 13:03</p> </li> <a href="/comment/3216#comment-3216" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3216#comment-3216" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šustausko lygio rėksnė</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šustausko lygio rėksnė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3216" token="eFeKCWZVHZmP425LB9h_cmNNdfcA3Yi1le6uslJd4wE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3215"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575105023"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Šeš, 2019-30-11 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/3215#comment-3215" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3215#comment-3215" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkada buvo sakoma: mano…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkada buvo sakoma: mano milicija mane saugo! Dabar vargu ar tą pasakytum apie policiją! Gerai būtų sužinoti tų iš Alytaus Etikmat " komisijos narių pavardes, kurie Radzevičiūtės žmonių gynimą nuo savivalės pavadino savivale!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3215" token="iXyoDEQl3r6xADqFRS5-7TbOu1Po704GfbFxMXhLUMw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3213"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575049788"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>za</span> - Pen, 2019-29-11 - 19:49</p> </li> <a href="/comment/3213#comment-3213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3213#comment-3213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jus parodykit kiek normalių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jus parodykit kiek normalių yra likę taryboj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3213" token="RP6n2phwmZV23-x5LbFhrgdzhJWnOqMjZcBEpmEZ8Fg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1064&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JrrgvNKPvgT97JWqkB6GDwOKCDn7K2nn-0ZM8XnvgVg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Nov 2019 13:29:16 +0000 vyrredaktorius 1064 at https://www.alytausnaujienos.lt Kalėdinė reklamos akcija https://www.alytausnaujienos.lt/kaledine-reklamos-akcija <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/134-13364" rel="bookmark"> Nr. <span> 134 (13364) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><img alt="Reklama" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7f51e391-0f8e-4d92-9eab-6b54c13988a5" src="/sites/default/files/inline-images/Art%C4%97ja%20Kal%C4%97dos%20-%20Reklama.jpg" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1062&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FUenkfS3IKnX4I6QdaXOGTztwzpQngemSSa0WtOKaU4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Nov 2019 12:48:59 +0000 vyrredaktorius 1062 at https://www.alytausnaujienos.lt