Aktualijos https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Gar­baus am­žiaus su­lau­kęs par­ti­za­nas Jo­nas Ka­džio­nis-Bė­da: „Ti­kiu la­bai švie­sia Lie­tu­vos at­ei­ti­mi” https://www.alytausnaujienos.lt/gar-baus-am-ziaus-su-lau-kes-par-ti-za-nas-jo-nas-ka-dzio-nis-be-da-ti-kiu-la-bai-svie-sia-lie-tu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/IMG_0873.jpg?itok=ddEamNm3" width="344" height="287" alt="Dainavos apygardos partizanai" title="Paminklo Dainavos apygardos partizanams šventinimo iškilmėse – partizanai (iš kairės) Justinas Padegimas-Upelis ir Jonas Kadžionis-Bėda. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­min­klą pa­šven­ti­no vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la</h3> <p>Pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pa­ga­mi­ni­mą ir pa­sta­ty­mą Aly­taus cen­tre, Se­na­mies­čio skve­re, fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, tam sky­ręs be­veik 45 tūkst. eu­rų. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė už 19 tūkst. eu­rų su­tvar­kė pa­min­klo ap­lin­ką.</p> <p>Kū­ry­bi­nė gru­pė – pa­min­klo skulptorius klai­pė­die­tis Gin­tau­tas Jon­kus, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ar­chi­tek­tas prof. dr. Pet­ras Gre­ce­vi­čius ir to pa­ties uni­ver­si­te­to doc. dr. Jo­nas Ab­ro­mas mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­do­va­no­jo pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pro­jek­tą. O pa­min­klą pa­ga­mi­no ir pa­sta­tė Klai­pė­dos ra­jo­ne įsi­kū­ru­si ben­dro­vė „Ki­si­nai“.</p> <p>Pa­min­klo šven­ti­ni­mui no­rė­ta su­reng­ti na­cio­na­li­nio lyg­mens ren­gi­nį, ta­čiau tai pa­da­ry­ti truk­dė kovido pan­de­mi­ja, vis lauk­ta su ja su­si­ju­sių ap­ri­bo­ji­mų pa­bai­gos. Ge­gu­žės 20-oji šven­ti­ni­mui pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai, – tą­dien Aly­tu­je bu­vo mi­ni­ma par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na. Ją or­ga­ni­za­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, Aly­taus kul­tū­ros cen­tras. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, Lie­tu­vos šau­lių, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos.</p> <p>Pa­min­klą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pa­šven­ti­no Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la. „Mes įsi­ti­ki­nę, kad Tė­vy­nė, kaip vi­sų mū­sų na­mai, yra ver­ty­bė. Svar­bu, kad su­ge­bė­tu­me gy­ven­ti ne tik dėl sa­vęs, bet ir dėl sa­vo ar­ti­mo. Die­ve, pa­lai­mink, šį at­mi­ni­mo pa­min­klą“, – prieš pa­min­klo šven­ti­ni­mą sa­kė vys­ku­pas.</p> <p>Mo­ky­to­jos li­tu­a­nis­tės, bu­vu­sios il­ga­me­tės Vil­niaus po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ro „Lais­vė“ pre­zi­den­tės El­vy­ros Va­lai­tie­nės per­skai­ty­tas sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­tis tar­si nu­kė­lė į Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo me­tus ir iš­sa­kė par­ti­za­nų ga­lė­tą pa­tir­ti džiaugs­mą, gie­dant him­ną lais­vai Tė­vy­nei:</p> <p> </p> <p><em>Ko­kia lai­me jų šir­dys žy­dė­tų,</em></p> <p><em>Kai gie­do­tų jie him­ną Tė­vy­nei,</em></p> <p><em>Ir su ko­kiu džiaugs­mu pa­ly­dė­tų</em></p> <p><em>Die­nų per­ga­les sa­vo gim­ti­nėj!</em></p> <p> </p> <p>Ka­riš­kių pa­leis­tos trys sal­vės – už Tė­vy­nę Lie­tu­vą, už Lie­tu­vos par­ti­za­nus, už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, gė­lės prie pa­min­klo nuo Lie­tu­vos Respublikos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos, Sei­mo, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­vy­bės, Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių va­do­vų iš­reiš­kė pa­gar­bą už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ju­siems par­ti­za­nams ir vi­sai Lie­tu­vai, ku­riai ir šian­dien ten­ka su­si­dur­ti su daug iš­šū­kių.</p> <p> </p> <h3>„Jie su­vo­kė sa­vo pi­lie­tiš­ku­mą“</h3> <p>„Aš šian­dien ke­liu klau­si­mą, kas bū­tų, jei šiems vy­rams par­ti­za­nams, ku­riems pa­sta­tė­me pa­min­klą, bū­tų pri­sti­gę drą­sos. Tie vy­rai ko­vo­jo de­šimt me­tų. Jie tu­rė­jo di­de­lę mei­lę Lie­tu­vai. Kiek rei­kė­jo tu­rė­ti drą­sos, kad pa­au­ko­tum gy­vy­bę“, – pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams šven­ti­ni­mo iš­kil­mė­se kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p>Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas aly­tiš­kis Ju­lius Sa­ba­taus­kas reiš­kė vil­tį, kad, jei bus pa­si­ry­ži­mas gin­ti Tė­vy­nę čia ir da­bar, joks oku­pan­tas ne­ras ke­lio: „Jie – par­ti­za­nai su­vo­kė sa­vo pi­lie­tiš­ku­mą, kad rei­kia prie­šin­tis oku­pan­tui. Kas be­bū­tų ir kur be­bū­tu­me, tai mums pa­mo­ka ir vil­tis.“</p> <p>Par­ti­za­nams, ry­ši­nin­kams dė­ko­jo aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas ir kė­lė klau­si­mą, kiek mes da­bar pa­si­ruo­šę pa­au­ko­ti už sa­vo lais­vę: „Lin­kiu, kad jų at­mi­ni­mas įkvėp­tų tar­nau­ti mū­sų ša­liai, kad at­si­spir­tu­me sa­va­nau­diš­ku­mui, ko­rup­ci­jai. Sem­ki­mės stip­ry­bės iš par­ti­za­nų.“</p> <p>Apie par­ti­za­nų mei­lę Tė­vy­nei, Die­vui pa­min­klo šven­ti­ni­mo iš­kil­mė­se kal­bė­jo ir Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go duk­ra Auk­su­tė Ra­ma­naus­kai­tė-Sko­kaus­kie­nė: „Ka­ro Uk­rai­no­je aki­vaiz­do­je tu­ri­me sa­vęs pa­klaus­ti, ar vis­ką pa­da­rė­me, kad tai ne­pa­si­kar­to­tų. Mū­sų did­vy­rių is­to­ri­jos te­gul skel­bia tik­rą Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Juk ne­ga­li­me bū­ti tik­ri, kad, su­mo­kė­ję už lais­vę di­de­lę kai­ną, dar kar­tą ne­tu­rė­si­me su­mo­kė­ti.“</p> <p>Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas dr. Gvi­das Rut­kaus­kas sa­kė, kad Lie­tu­vo­je vei­kė de­vy­nios par­ti­za­nų apy­gar­dos, ap­jung­tos Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio. pa­min­klai iki šiol bu­vo pa­sta­ty­ti aš­tuo­nioms apy­gar­doms at­min­ti, Dai­na­vos apy­gar­do­je – pas­ku­ti­nė­je, o Kryž­kal­ny­je yra pa­min­klas vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nams. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad daug par­ti­za­nų, bent 20 tūkst. pa­min­klo ne­pa­ma­tė.</p> <p> </p> <h3>Par­ti­za­nas Jo­nas Ka­džio­nis-Bė­da – apie vi­sa­da esan­čius du ke­lius</h3> <p>Į Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų pa­min­klo šven­ti­ni­mo iš­kil­mes pa­kvies­tas ir kal­bė­jęs par­ti­za­nas iš Anykš­čių ra­jo­no, Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­rius, Lai­svės pre­mi­jos lau­re­a­tas Jo­nas Ka­džio­nis-Bė­da pri­si­pa­ži­no, kad jo gy­ve­ni­me bu­vo ma­žai džiu­gių, dau­giau skau­džių da­ly­kų, ta­čiau tuo ne­si­skun­džian­tis.</p> <p>„Pri­si­me­nu ne­pri­klau­so­mą, sme­to­ni­nę Lie­tu­vą, ku­ri il­gą lai­ką bu­vo drabs­to­ma pur­vais. Jei ne­bū­tų bu­vę anos Lie­tu­vos, ne­tu­rė­tu­me ir šios. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kią šian­dien Lie­tu­vą tu­rė­tu­me, jei ne oku­pan­tas iš Ry­tų. Pen­kias­de­šimt me­tų tru­ko oku­pa­ci­ja. Žmo­nės bu­vo žu­do­mi fi­ziš­kai ir dva­siš­kai. Dva­siš­kai nu­žu­dy­ti žmo­nės pa­tys bai­siau­si, tai tau­tos ir baž­ny­čios prie­šai. Jei ne­bū­tų par­ti­za­ni­nio ka­ro, Lie­tu­va ne­bū­tų at­ga­vu­si ne­pri­klau­so­my­bės. No­riu pa­kvies­ti vi­sus, ypač jau­ni­mą, pa­si­sem­ti stip­ry­bės iš par­ti­za­ni­nių ko­vų“, – prie pa­šven­tin­to pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams min­ti­mis da­li­jo­si J.Ka­džio­nis-Bė­da.</p> <p>Jis kal­bė­jo apie vi­sa­da gy­ve­ni­me esan­čius du ke­lius – tie­sos ir gė­rio bei me­lo ir blo­gio. Vi­sus kvie­tė ei­ti pir­muo­ju ke­liu ir pa­reiš­kė: „Ti­kiu la­bai švie­sia Lie­tu­vos at­ei­ti­mi.“</p> <p>Ne vie­nas pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams šven­ti­ni­mo iš­kil­mių da­ly­vis ap­gai­les­ta­vo, kad šian­dien yra tik trys aly­tiš­kiai šios apy­gar­dos ko­votojai– Jus­ti­nas Pa­de­gi­mas-Upe­lis, Al­gir­das Jo­nas Rau­lič­kis-Apuo­kas ir Vy­tau­tas Ži­lio­nis-Li­ne­lis. Ta­čiau ant pa­min­klo iš­kal­ti žo­džiai „Ti­kė­ji­mas. Lais­vė. Ne­pri­klau­so­my­bė. San­tar­vė“ liu­di­ja at­min­tį vi­sų Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų ir mū­sų vi­sų sie­kį to ne­pa­mirš­ti. Tik, kaip E.Va­lai­tie­nės iš­kil­mė­se per­skai­ty­ta­me sa­vo kū­ry­bos ei­lė­raš­ty­je, pa­ste­bė­ta:</p> <p> </p> <p><em>Ar mo­kė­sim mes juos pa­mi­nė­ti</em></p> <p><em>Žy­giais, sie­kiais, pa­min­klais, alė­jom,</em></p> <p><em>Ar mo­kė­sim – kaip jie – iš­sto­vė­ti</em></p> <p><em>Lig mir­ties už Tė­vy­nės idė­ją.</em></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0873_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0873_0.jpg?itok=Zbfuc-I-" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0865.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0865.jpg?itok=Fa-qpgd8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0887.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0887.jpg?itok=DudNcq8b" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0889.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0889.jpg?itok=e1DJFT6V" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0890.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0890.jpg?itok=Qg0d5S7b" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0893%2001.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0893%2001.jpg?itok=kNeOOMDf" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0905.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0905.jpg?itok=tZEPiomP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0912.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0912.jpg?itok=BeiwDxt4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0943.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0943.jpg?itok=yIOkG35N" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0950.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0950.jpg?itok=_ra2U48M" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0960.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0960.jpg?itok=pvoklHq5" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/s-%20101.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/s-%20101.jpg?itok=NhF_WufL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/gar-baus-am-ziaus-su-lau-kes-par-ti-za-nas-jo-nas-ka-dzio-nis-be-da-ti-kiu-la-bai-svie-sia-lie-tu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3674&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LQehMKHqQHXr3IPs3qrICzaShejcsmh_9SuH06Q3fP8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 24 May 2022 06:19:24 +0000 vyrredaktorius 3674 at https://www.alytausnaujienos.lt Krep­ši­nis bu­vo iš Aly­taus kraš­to ki­lu­sios Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas ir tra­giš­ka lem­tis https://www.alytausnaujienos.lt/krep-si-nis-bu-vo-aly-taus-kras-ki-lu-sios-ge-no-vai-tes-svi-ders-kai-tes-gy-ve-ni-mas-ir-tra-gis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item"> Li­na Svi­ders­kie­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Sviderskait%C4%97%284%29.jpg?itok=v8WQ57MX" width="344" height="287" alt="Sviserskaite" title="Genovaitė Sviderskaitė – mergaičių krepšinio rinktinės trenerė. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ge­no­vai­tė gi­mė 1924 me­tais Sim­ne, vos ke­liais me­tais vė­liau nei Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo krep­ši­nio era 1922-ųjų ba­lan­džio 23-ąją Kau­ne bu­vo su­reng­tos pir­mo­s ta­da dar ne­ži­no­mos spor­to ša­kos rung­ty­nės tarp Lie­tu­vos fi­zi­nio la­vi­ni­mo są­jun­gos ir Kau­no rink­ti­nės.</p> <p>Au­go ūki­nin­kų šei­mo­je, ku­ri 1949 me­tais bu­vo iš­vež­ta į Si­bi­rą. Ta­da ir Ge­no­vai­tei te­ko slaps­ty­tis, bet nuo trem­ties iš­gel­bė­jo stu­di­jos tuo­me­ti­nia­me Kau­no kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­te (da­bar aka­de­mi­ja), ku­rią su pa­gy­ri­mu bai­gė 1950 me­tais. Dar stu­di­juo­da­ma pra­dė­jo žais­ti ins­ti­tu­to krep­ši­nio rink­ti­nė­je ir vi­są sa­vo ne­il­gą gy­ve­ni­mą pa­šven­tė šiai spor­to ša­kai. G.Svi­ders­kai­tės biog­ra­fi­ja tur­tin­ga jos pa­čios ir auk­lė­ti­nių per­ga­lė­mis, ke­lio­nė­mis, ti­tu­lais, ap­do­va­no­ji­mais, už­fik­suo­tais en­cik­lo­pe­di­jo­se, kny­go­se, straips­niuo­se, ją pa­ži­no­ju­sių žmo­nių ir ko­le­gų at­si­mi­ni­muo­se.</p> <p>Štai ke­le­tas svar­bes­nių gy­ve­ni­mo fak­tų: 1948–1962 me­tais žai­dė Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­to ir Kau­no „Žal­gi­rio“ mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­do­se, Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je (nuo 1950 me­tų – ka­pi­to­nė). G.Svi­ders­kai­tė 12 kar­tų ta­po Lie­tu­vos ir Pa­bal­ti­jo krep­ši­nio čem­pio­ne.</p> <p>l961 me­tais G.Svi­ders­kai­tė ta­po pir­mą­ja po­ka­rio mo­te­ri­mi, tei­sė­ja­vu­sia vy­rų krep­ši­nio rung­ty­nė­se. 1951–1973 – Žal­gi­rio spor­to mo­kyk­los tre­ne­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja. Lie­tu­vos jau­nių mer­gi­nų krep­ši­nio rink­ti­nės tre­ne­rė, jai su­teik­ti Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sios tre­ne­rės bei spor­to meist­rės ti­tu­lai.</p> <p>Krep­ši­nin­kės ir tre­ne­rės dar­bui įver­tin­ti kny­go­je „Lie­tu­vos krep­ši­nis“ (au­to­riai A.Ber­ta­šius, V.Ka­za­ke­vi­čius, S.Ston­kus, V.Ze­liu­kas), iš­leis­to­je 1971 me­tais, skir­to­je Lie­tu­vos krep­ši­nio 50-čiui, yra to­kie žo­džiai: „G.Svi­ders­kai­tė – ne­nuils­tan­ti krep­ši­nio en­tu­zias­tė, pa­šven­tu­si vi­sus sa­vo su­ge­bė­ji­mus ir jė­gas krep­ši­nin­kų ug­dy­mui. Sa­vo kas­die­ni­niu dar­bu ji pa­ro­dė, kad tik reik­lu­mas, darbš­tu­mas, pe­da­go­gi­nis tak­tas, be­ri­bė mei­lė krep­ši­niui ir nuo­la­ti­nis ži­nių gi­li­ni­mas ga­li duo­ti gra­žių vai­sių. Dau­ge­lis jos auk­lė­ti­nių iš­ėjo į „di­dį­jį spor­tą“.</p> <p>Krep­ši­nis bu­vo vi­sas Ge­no­vai­tės gy­ve­ni­mas – jos pa­šau­ki­mas, at­kak­lus dar­bas, už­pil­dęs ir lais­va­lai­kį, ne­si­bai­gian­čios ke­lio­nės, žai­džiant įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se ir už­sie­ny­je, jau­nų spor­to ta­len­tų puo­se­lė­ji­mas. Kar­tu ir kū­ry­ba – ge­riau­sių de­ri­nių ir sche­mų spor­to aikš­te­lė­je ieš­ko­ji­mas, už­fik­suo­tas jos pa­lik­tuo­se už­ra­šuo­se. Kur be­ke­liau­tų ar trum­pam su­grįž­tų po ke­lio­nių, vi­sa­da pri­si­min­da­vo Aly­tu­je gy­ve­nan­čią sa­vo ma­mą, ki­tus ar­ti­muo­sius. Iš įvai­rių kraš­tų at­ke­liau­da­vo nuo­trau­kos ir svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kai.</p> <p>Krep­ši­nis bu­vo ne tik G.Svi­ders­kai­tės gy­ve­ni­mas, bet, de­ja, ir tra­giš­ka lem­tis, nu­trau­ku­si 49-erių me­tų ta­len­tin­gos spor­ti­nin­kės gy­ve­ni­mo gi­ją, o kar­tu vi­sus pla­nus ir sva­jo­nes. 1973 me­tais ji žu­vo su So­vie­tų są­jun­gos mer­gai­čių jau­nių rink­ti­ne, skri­du­sia į var­žy­bas, lėk­tu­vo Tu-154 ka­tast­ro­fo­je, jam be­si­lei­džiant Pra­hos oro uos­te. Su tuo­me­ti­ne Če­kos­lo­va­ki­ja Lie­tu­vą sie­jo se­na drau­gys­tė – daug rung­ty­nių bu­vo su­žais­ta su vy­rų bei mo­te­rų rink­ti­nė­mis. De­ja, pas­ku­ti­nės – jau­nių – ne­įvy­ko...</p> <p>Kaip bū­din­ga so­vie­ti­nei sis­te­mai, tra­ge­di­ja bu­vo sle­pia­ma nuo vi­suo­me­nės. Pa­reikš­tos tik užuo­jau­tos spau­do­je ar­ti­mie­siems ir spor­ti­nin­kų šei­mai dėl tra­ge­di­jos, ne­nu­ro­dant prie­žas­ties. Ta­čiau šis įvy­kis ra­do at­gar­sį Ame­ri­kos spau­do­je.</p> <p>Lais­vo­jo pa­sau­lio lie­tu­vių dien­raš­ty­je „Drau­gas“ 1977 me­tų ge­gu­žės 17 die­ną K.Ba­ro­nas straips­ny­je „So­vie­tų nau­jie­nos ne­iš­ven­gia cen­zū­ros“ at­sklei­dė tik­rą­ją ka­tast­ro­fos prie­žas­tį.</p> <p>Žy­miai pla­čiau šį įvy­kį 2013 me­tais bir­že­lio 18 die­ną ap­ra­šė Ed­ga­ras Šu­lai­tis dien­raš­čio „Ame­ri­kos lie­tu­vis“ straips­ny­je „G.Svi­ders­kai­tė žu­vo lėk­tu­vo ka­tast­ro­fo­je“. Įver­ti­nęs spor­ti­nin­kės nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui, straips­nio pa­bai­go­je au­to­rius klau­sė: „Kas ži­no, kiek ge­rų dar­bų Ge­no­vai­tė bū­tų nu­vei­ku­si, jei­gu ne nuo vi­suo­me­nės nu­slėp­ta lėk­tu­vo ka­tast­ro­fa, nu­si­ne­šu­si jos, pa­ly­gin­ti dar jau­nos, gy­vy­bę. Su­kan­ka 40 me­tų nuo jos žū­ties, tad ir šios ei­lu­tės ski­ria­mos jos gar­bei, pra­ne­šant tik­rą jos žū­ties prie­žas­tį.“</p> <p>Po tra­ge­di­jos į Kau­ną iš Mask­vos bu­vo at­vež­ta ur­na, o ne­tru­kus ir du pom­pas­tiš­ki ge­le­ži­niai vai­ni­kai, pa­puoš­ti ryš­kiai rau­do­no­mis po­pie­ri­nė­mis gė­lė­mis su aukš­tų val­di­nin­kų užuo­jau­to­mis. Bet la­biau­siai spor­ti­nin­kę pa­ger­bė Lie­tu­vos žmo­nės, bu­vę ko­le­gos, auk­lė­ti­nės, krep­ši­nio ger­bė­jai. Į sa­lę, kur bu­vo pa­šar­vo­ti G.Svi­ders­kai­tės pa­lai­kai, ne­nu­trūks­ta­ma sro­ve su gė­lė­mis ėjo lan­ky­to­jai. Il­gas ma­ši­nų kor­te­žas pa­ly­dė­jo ją į Aly­tų, kur bu­vo pa­lai­do­ta Dau­gų gat­vės ka­pi­nė­se. Ki­tais me­tais su­kaks jau 50 me­tų nuo tra­ge­di­jos, bet Vė­li­nių die­ną ant Ge­no­vai­tės ka­po ple­ve­na ne tik ar­ti­mų­jų, bet ir ne­ži­no­mų jos ta­len­to ger­bė­jų žva­kių lieps­ne­lės. Net pra­ėjus dau­gy­bei me­tų, mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną in­ter­ne­te ga­li­ma ap­tik­ti spor­to or­ga­ni­za­ci­jų kvie­ti­mą pri­si­min­ti „iš­ki­lią Lie­tu­vos spor­to pa­sau­lio as­me­ny­bę“…</p> <p>La­bai gra­žiai ži­no­mos krep­ši­nin­kės, il­ga­me­tės Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rės, daug­kar­ti­nės res­pub­li­kos čem­pio­nės, bu­vu­sios vai­kų krep­ši­nio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos at­mi­ni­mą įam­ži­no Kau­no krep­ši­nio mo­kyk­la. Nuo 1974 me­tų kas­met (jau 47 kar­tus) ren­gia­mi 11–12 me­tų krep­ši­nin­kų tur­ny­rai G.Svi­ders­kai­tės tau­rei lai­mė­ti. Nuo 1980 me­tų jie – tarp­tau­ti­niai. Tur­ny­ruo­se da­ly­va­vo to­kie ži­no­mi krep­ši­nin­kai, kaip Ar­vy­das Sa­bo­nis, Žyd­rū­nas Il­gaus­kas, Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Ar­tū­ras Kar­ni­šo­vas, Da­lia Be­lic­kai­tė, Li­na Damb­raus­kai­tė ir kt.</p> <p>Kau­no Žal­gi­rio krep­ši­nio aka­de­mi­ja sa­vo ofi­cia­lia­me „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­py­je ra­šo: „Tur­būt vie­nas tur­tin­giau­sių sa­vo is­to­ri­ja ir il­giau­siai be­si­tę­sian­čių krep­ši­nio tur­ny­rų Lie­tu­vo­je – Ge­no­vai­tės Svi­ders­kai­tės tau­rė. Vai­kams tai – pui­ki re­pe­ti­ci­ja prieš pra­si­de­dan­čias ko­vas Lie­tu­vos čem­pio­na­te, o žiū­ro­vams ge­ra ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, ką eki­pos nu­vei­kė per va­sa­rą.“</p> <p>Krep­ši­nis G.Svi­ders­kai­tę pa­ky­lė­jo į pa­čias pro­fe­si­nės kar­je­ros aukš­tu­mas ir su­tei­kė jai ga­li­my­bę įra­šy­ti sa­vo var­dą į Lie­tu­vos krep­ši­nio le­gen­dų is­to­ri­ją.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/image.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/image.png?itok=wTl7y9rO" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Sviderskait%C4%97%284%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Sviderskait%C4%97%284%29_0.jpg?itok=cce0rPJv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/image%281%29.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/image%281%29.png?itok=aHplFURF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/image%282%29.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/image%282%29.png?itok=fOLo3PIq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/krep-si-nis-bu-vo-aly-taus-kras-ki-lu-sios-ge-no-vai-tes-svi-ders-kai-tes-gy-ve-ni-mas-ir-tra-gis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3673&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KxUOAijEAB7f80pcapiLXnh-oSwHoe-3HIBEx-2k4Bs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067274" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653396750"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/1067274#comment-1067274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067274#comment-1067274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thankful, a ton for your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thankful, a ton for your establishment, it influences us to have a perseveringly making level of circles unendingly for the length of our reality, So kind for you, I near guarantee you could make a creatively making a level of certain posts and allows guaranteed talk, parts appreciation, faltering.<br /> <a href="http://www.delhincrescortgirl.com/jaipur-call-girls.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.desidelhicallgirls.in/call-girl-jaipur-jyoti.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.a1delhiescort.in/jaipur-call-girls.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.sexydelhicallgirls.com/jaipur.php"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.tanishababy.in/jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067274" token="3FB1I-Jgv6XskzuaLH25zn3OcBjbfgu6Vw0pt1nV2TI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067248" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653396489"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/1067248#comment-1067248" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067248#comment-1067248" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I depend upon that is a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I depend upon that is a monster piece of the central put away with factors for me. Along these lines, I'm lively checking your article out. Be that as it would, need to address unequivocal ways-completing things, The page style is disturbing, the articles are actually confounding Good inventive appearances, surprising necessities</p> <p> <a href="https://www.thegurgaonescorts.com/high-class-escorts-in-jaipur/"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.royalangels.in/top-model-jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.callgirlsindwarka.in/call-girls-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.escortservicesindelhi.in/jaipur-call-girls.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.sexescorts.in/jaipur-call-girls.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067248" token="bol-7ElOHk2a95DtSH7UYvlUErllzZ8qGI6Qmm7c1tk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067218" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653396137"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:42</p> </li> <a href="/comment/1067218#comment-1067218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067218#comment-1067218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Astounding Blog! I totally…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Astounding Blog! I totally need to thank you for the undertakings you have made recorded as a blend spread of this comfort. I'm focusing in on an increment to that a close by need to bewildering yielded results from you in the future other than. I expected to thank you for this site page! A commitment of appreciation is everything considered for sharing.</p> <p> <a href="http://www.royalvvip.in/independent-jaipur-escorts/"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.delhi-callgirls.in/model-escorts-in-jaipur"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.southdelhicallgirls.in/premium-jaipur-escorts/"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.escortsindelhie.in/vip-escorts-in-jaipur/"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.hifiescortsdelhi.com/high-class-jaipur-escorts/"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067218" token="BQL4RB03zMWBYy9GcPS-qu0zxL86lQ27rK22FeQZiAs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067207" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395947"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:39</p> </li> <a href="/comment/1067207#comment-1067207" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067207#comment-1067207" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Certain people don&#039;t utilize…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Certain people don't utilize the escort's searching for considering the way that they care about individuals last close by, they could say, yet you clear as can be need to contact us without remarkably a way unassuming bobbling, we're ready to remain mindful of the entire of your information astoundingly covered.</p> <p> <a href="http://www.sapnadelhi.in/independent-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="https://www.escortsouthdelhi.com/sexy-jaipur-escorts/"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.delhiescortsgirl.com/premium-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.southdelhicallgirls.com/independent-jaipur-escorts/"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="https://www.sonalisharma.co.in/jaipur-escorts-service.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067207" token="XcLmd2EnzxeZxSpw6NRi60Lw87Aqom_dHWf_DhsqZb8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067175" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395586"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:33</p> </li> <a href="/comment/1067175#comment-1067175" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067175#comment-1067175" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Strikingly extraordinary…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Strikingly extraordinary skip-on. I the entire part is reviewed found your blog and expected to guarantee that I genuinely respect seemed trouble looking at your blog locale. Notwithstanding, I'll get it on your feed and I concentrate on you stirred with it up again speedy. Monstera's bet of appreciation is all together for the splendid information.</p> <p> <a href="http://www.aliasharma.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.chamiya.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.escortriyadelhi.com/top-class-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://femaleescortsindelhi.com/vip-jaipur-escorts/"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.escortgirlsgurgaon.in/high-class-jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067175" token="2lvAdr3fDSo8tsm0TuxhKQnO9Q50TJwtucGqXPNtcvA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067159" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395418"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/1067159#comment-1067159" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067159#comment-1067159" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Occurring through you&#039;re…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Occurring through you're glancing out an exploring birthday cheer amigo or meandering strong occasion perspective, you can pick the obliging treats arm for the most senseless pleasurable alliance. Expecting that your shocking part is to get truly sexual fulfillment, you could see overwhelming Call Youngsters who will allow you with a fittingly overpowering hotness relationship in your most clear achievement and phenomenal event.</p> <p> <a href="http://www.rituwalia.in/locations/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.sophi.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.pujaroy.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts Service </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067159" token="P6JcqAaVVCRC_Rt9XjJjubCI2YrZtJVPsr-hieEAhVc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067145" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395273"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:27</p> </li> <a href="/comment/1067145#comment-1067145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067145#comment-1067145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stunning amazing news, I as…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stunning amazing news, I as per a general perspective need to pick, I'm protected with the pointlessness of utilizing your website page on the web. I gifted no trouble looking at the way of thinking for the tabs and the checks have been particularly simple to get to.</p> <p> <a href="http://www.vipescortindelhi.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.russianescortsindelhi.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.riya-panjaban.in/escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.callgirlsindelhi.net/jaipur-escorts.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.surbhisinha.in/jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067145" token="xTJria1MGAm-SBuTkQgZ96lvrmNMYqBVmn36-e8Qkco"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067130" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653395044"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/1067130#comment-1067130" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067130#comment-1067130" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I saw that I required…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I saw that I required inspiration in the use, pondering everything. Hanging. Would see the rate in it inside the event in that you move conversations or something, it very well may be a surprising way on your clients to the spot of affiliation. Astonishing amazing sights</p> <p> <a href="http://www.pery.in/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="https://www.highclassdelhiescorts.co.in/locality/jaipur.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.yamanigupta.com/jaipur-escorts-service.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.dwarkaescortsgirls.com/jaipur-hot-escorts.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.delhitecallgirls.com/jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067130" token="bisGxFJC41hjMCFrWerP48P7IVKbY2Y1ZTG3dBYNMCs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067116" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653394869"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jaipurcallgirls</span> - 2022-05-24 - 15:21</p> </li> <a href="/comment/1067116#comment-1067116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067116#comment-1067116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A reasonable weblog on an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A reasonable weblog on an extremely essential level limits unequivocally overwhelming data and works in that disposing of I surely have felt that this weblog is having the standard, disengaged's FICO rating that qualifies a weblog to be a one.</p> <p> <a href="https://www.thegurgaoncallgirls.com/jaipur-escorts.html"> Jaipur Escorts </a><br /> <a href="http://www.heavenescortservices.in/jaipur-call-girls.html"> Jaipur Escort </a><br /> <a href="http://www.delhiescortsgirls.co.in/model-escorts-in-jaipur.html"> Jaipur Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.delhiescortse.com/premium-jaipur-escorts.html"> Escorts Service in Jaipur </a><br /> <a href="http://www.dimple-gupta.com/independent-jaipur-escorts.html"> Escorts in Jaipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067116" token="_CHH_2FhfIG_lcMWY8CBQDPSC6mhFJh7xaU6N9vv3rE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 24 May 2022 06:16:12 +0000 vyrredaktorius 3673 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022” – tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-tau-re-2022-tre-ne-riui-zyd-ru-nui-les-kaus-kui-min-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/cover%20%281%29.jpg?itok=Uv-iMbcd" width="344" height="287" alt="Dzukijos taure" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ju­bi­lie­ji­nia­me, de­šim­tą kar­tą vyk­sian­čia­me tur­ny­re „Dzū­ki­jos tau­rė“, skir­ta­me ko­le­gai, nuo­sta­biam žmo­gui ir tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui at­min­ti da­ly­vaus spor­ti­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Sten­gia­mės, kad aly­tiš­kiai da­ly­vau­tų kuo gau­siau. Pan­de­mi­nis lai­ko­tar­pis bu­vo su­var­žęs at­vi­ras tarp­tau­ti­nes var­žy­bas, to­dėl šis tur­ny­ras bus la­bai pa­trauk­lus ir sma­gus. Ne­bus ir jo­kio star­to mo­kes­čio, lau­kia įvai­rios rung­tys, ku­rias ver­tins aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tei­sė­jai,“ – vi­sus spor­ti­nin­kus ir aist­ruo­lius į tur­ny­rą kvie­čia var­žy­bų vyr. tei­sė­jas ir vie­nas var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių Vy­tau­tas Šmid­tas.</p> <p>„Tra­di­ci­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė“ pa­pras­tai su­lau­kia daug da­ly­vių. Šie­met var­žy­bos ypa­tin­gos, nes skir­tos prieš mė­ne­sį iš­ėju­siam tre­ne­riui Žyd­rū­nui Les­kaus­kui pa­gerb­ti. Tre­ne­ris bu­vo ak­ty­vus Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos ben­druo­me­nė­je, my­li­mas ir vai­kų, jo auk­lė­ti­niai tu­rė­jo ne­ma­žai pa­sie­ki­mų. Ki­lo min­tis šio­mis var­žy­bo­mis pa­gerb­ti Žyd­rū­ną, nes jis prie šių var­žy­bų la­bai ak­ty­viai pri­si­dė­da­vo, jas or­ga­ni­zuo­da­vo. Taip ge­gu­žės leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­rai ta­po tra­di­ci­ja, su­lau­kian­ti leng­va­at­le­čių iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vaus ir a. a. tre­ne­rio auk­lė­ti­niai. Tu­ri­me gra­žius aikš­ty­nus, leng­vo­sios at­le­ti­kos ba­zę, tad no­ri­si, kad ben­druo­me­nė tuo nau­do­tų­si,“ – tur­ny­ro idė­ją ak­ty­viai pa­lai­ko Ša­rū­nas Klė­ge­ris, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys.</p> <p> </p> <p><strong>Or­ga­ni­za­to­rių inf.</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/cover%20%281%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/cover%20%281%29_0.jpg?itok=cWdfacAm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-tau-re-2022-tre-ne-riui-zyd-ru-nui-les-kaus-kui-min-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3672&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wUDzixOJPvUqRyfDPD0Mkv-DM7uLOWSnx3RHobGY8rA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 24 May 2022 06:15:54 +0000 vyrredaktorius 3672 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip sustiprinti imunitetą ir atlaikyti visas šaltojo sezono grėsmes: maisto papildai, kurie gali padėti https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-sustiprinti-imuniteta-ir-atlaikyti-visas-saltojo-sezono-gresmes-maisto-papildai-kurie-gali <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/imunitetas.jpg?itok=9TAmPRtI" width="344" height="287" alt="imunitetas" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Skrupulingai susiplanuoti laiką ir skirti jo poilsiui, atidžiai rinktis maistą, sportuoti, daugiau vaikščioti – tokius patarimus veikiausiai išgirstumėte gydytojo kabinete. Deja, realybė dažnai pasirodo kitokia. Lietus atgraso nuo bėgiojimo. Pasišildyti pusgaminį po darbo – greičiau ir paprasčiau, nei virti ar kepti patiekalą nuo nulio. Ir tai tik pora pavyzdžių, kai norisi geriau, o išeina kaip visada. O jei dar medus ar česnakai pasibaigė...</p> <p>Juokas juokais, tačiau klausimas, kaip sustiprinti imunitetą, buvo, yra ir bus aktualus, o labiausiai ši tema eskaluojama atėjus rudeniui. Peržvelgus vaistinių ir parduotuvių asortimentą, randama įvairiausių papildų, kurie turėtų padėti įgauti daugiau atsparumo ligoms.</p> <p> </p> <h3>Ašvaganda (ashwagandha)</h3> <p>Ašvaganda – tai nuo seno žinomas augalas. Jei esate susipažinę su ajurveda, vadinasi, esate girdėję ir apie ašvagandą. Rytuose žmonės iš šio augalo šaknų ruošdavo gėrimą. Kodėl iš šaknų? Todėl, kad jose yra daug naudingų medžiagų. Tiesa, ašvagandos kvapas nėra malonus. Tad dabar šio produkto galima įsigyti miltelių pavidalu ir įsitikinti privalumais išvengiant nemalonaus kvapo.</p> <p>Ašvaganda padeda kovoti su tikra šio pasaulio rykšte – stresu. Ji gali slopinti skausmą, uždegimą. Prisideda prie geros fizinės būklės ir netgi yra susijusi su geresniu širdies darbu, gali būti taikoma gydant hipertenziją ir kitas ligas.</p> <p>Taip pat teigiama, kad ašvaganda stiprina organizmą, turi antioksidacinių savybių. Taigi, pasitarus su gydytoju ar vaistininku, tai gali būti geras šaltojo sezono papildas.</p> <p> </p> <h3>Reishi grybas</h3> <p>Sakoma, kad ruduo – grybų metas. Tačiau ne vien mums įprastų lepšių ar baravykų. Grybai įdomiu pavadinimu – reishi (arba tikrinis blizgutis) – yra prieinami kapsulių pavidalu ir gali būti naudingi organizmui.</p> <p>Dėmesio! Patys reishi grybai (tikriniai blizgučiai) yra nevalgomi. Tačiau jie naudojami medicinoje. Labiausiai siejami su Azija, bet auga ir Lietuvoje. Teigiama, kad reishi papildai kapsulėmis turi teigiamos įtakos kraujotakos sistemai.</p> <p>Sietini šie papildai ir su aptariama tema – imunitetu. Specializuotose parduotuvėje jų galite rasti būtent tame skyriuje, kur siūlomi papildai imunitetui. O ir stresą mažina. Ilgalaikis stresas, kaip žinote, gali silpninti imunitetą, tad reishi papildai – ir tiesioginė, ir netiesioginė priemonė imunitetui stiprinti.</p> <p> </p> <h2>Selenas</h2> <p>Galima lažintis, jog apie seleną tikrai esate girdėję. Paprastas pavadinimas slepia didelę naudą. Selenas žinomas ne tik todėl, kad susijęs su skydliaukės veikla ar padeda palaikyti gerą plaukų bei nagų būklę. Ir ne vien todėl, kad turi teigiamos įtakos spermatogenezei. Selenas taip pat padeda palaikyti tinkamą imuninės sistemos veiklą. Anot tyrimų, seleno kiekis kraujyje koreliuoja būtent su stipresniu imuniniu atsaku.</p> <p>Selenas paprastai parduodamas kapsulėmis.</p> <p> </p> <h3>Trys svarbūs dalykai prieš vartojant papildus</h3> <p>Atrodo, kad minėtieji papildai yra kuo puikiausiai pritaikyti skubančiam šių laikų žmogui. Juk kartais, rodos, nėra laiko nei citrinai nusilupti. Tačiau anot <a href="https://rawpowders.lt/">Rawpowders.lt</a> aktualu paminėti tris dalykus. Nepriklausomai nuo to, kokį medikamentą, papildą, produktą vartotumėte, tarsi malda visur kartojama: pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Kiekvieno mūsų organizmas skirtingas, galbūt sergama kokia liga, vartojami kokie nors vaistai, su kuriais tenka atsargiai derinti kitus vaistus ar papildus. Siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio, specialisto konsultacija yra tikrai pravarti.</p> <p>Antras dalykas – kur maisto papildai parduodami. Galima įsigyti net internetu, tačiau reikia atidžiai patikrinti, kas tai per parduotuvė. Nepirkite, jei kyla įtarimas. O jei perkate ne internetu, nesusigundykite papildais „iš už prekystalio“. Rinkitės tai, kas parduodama legaliai, saugiai ir sąžiningai.</p> <p>Trečias minėtinas aspektas – balansas. Bloga dienotvarkė, streso perteklius, prasta mityba, žalingi įpročiai?.. Viena kasdienė piliulė neminusuos to, ką žmogus sąmoningai ar nesąmoningai daro savo dienotvarkėje ir su savo organizmu. Todėl reklamose dažnai girdime, jog svarbu subalansuota mityba ir tinkamas gyvenimo būdas. Įvairūs papildai, priemonės imunitetui stiprinti gali duoti naudos, tačiau tai nėra pamatas, ant kurio būtų tikslinga statyti sveikatos rūmą. Tai veikiau panašu į stogo remontą, kad prasidėjęs rudeninis lietus nepatektų į kambarį.</p> <p>Tad papildai gali būti naudingi, tačiau jų nauda atsiskleidžia tik vartojant tinkamai ir saikingai. Ir jie tikrai neatstoja nei subalansuoto gyvenimo ritmo, nei visaverčio maisto. Tai yra pagalba, priedas prie sveikos mitybos ir sveiko kasdienio režimo.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-sustiprinti-imuniteta-ir-atlaikyti-visas-saltojo-sezono-gresmes-maisto-papildai-kurie-gali&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3670&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mDOJiacZUBO0KYFp3KKeb54zoVew8brW4gHvMsVgZgU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 23 May 2022 13:27:05 +0000 vyrredaktorius 3670 at https://www.alytausnaujienos.lt Žaislų kokybė: kaip nesuklysti renkantis? https://www.alytausnaujienos.lt/zaislu-kokybe-kaip-nesuklysti-renkantis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/zaislai.jpg?itok=BALPyiOS" width="344" height="287" alt="zaislai" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Į ką atsižvelgti, renkantis žaislus vaikui?</h3> <p>Pirmiausia atkreipkite dėmesį, kur žaislas yra pagamintas. Paprastai Europos Sąjungoje pagaminti žaislai neturi kenksmingų medžiagų. Prekės informacijoje ieškokite CE ženklinimo – jis pažymi, jog žaislo gamyboje nebuvo naudotos žalingos medžiagos. Jei žaislas gamintas ne Europos Sąjungoje, atidžiau panagrinėkite, iš ko jis pagamintas. Tiesa, verta atskirą dėmesį skirti Kinijai. Kai kurie vadovaujasi stereotipais ir šioje šalyje pagamintus žaislus „nurašo“ kaip prastos kokybės. Tačiau Kinijoje gaminama nemažai aukštos kokybės žaislų, kurie sukuriami ne šioje šalyje, o čia vyksta tik gamybos procesas.</p> <p>Daugelis žinome, jog plastikas nėra ta medžiaga, kurios mūsų gyvenime reikėtų. Tad rinkdami žaislus vaikams atsižvelkite į ženklinimą ir ieškokite „BPA free“ ženkliuko, parodančio, jog žaislo sudėtyje plastiko nėra arba jo kiekiai minimalūs.</p> <p>Neprašausite pro šalį pasirinkę žaislus iš natūralių medžiagų, pavyzdžiui, medžio, medvilnės, lino ir pan. Apskritai. mediniai žaislai išgyvena tikrų tikriausią renesansą, kadangi daugelis atranda ekologijos idėjas, sąmoningai žvelgia į vartojimą ir prioritetą teikia natūralumui. Negana to, mediniai žaislai yra ilgaamžiai, saugūs vaikams, o atrodo labai estetiškai. Šiandien rinkoje rasite neįtikėtinai platų dailių medinių žaislų pasirinkimą.</p> <p>Jei žaislą renkate kūdikiui, įsitikinkite, kad žaislas neturi aštrių kampų, briaunų, nepritvirtintų ar silpnai besilaikančių detalių. Ir turėkite omenyje, kad patys mažiausi žaidėjai nuolat kėsinasi žaislų „paragauti“, tad prioritetą teikite tiems, kurie pagaminti iš natūralių medžiagų ir neturi detalių, kurias vaikas galėtų nukąsti, kadangi taip kyla rizika paspringti.</p> <p>Žaislai su baterijomis – jos turi būti vaikui nepasiekiamos, t. y. specialioje dėžutėje ir uždarytos. O atidaryti turi būti galima tik naudojant specialius įrankius, pavyzdžiui, atsuktuvą. Daugiau <a href="https://www.vaikysteszaislai.lt/blogas/ka-reikia-zinoti-apie-zaislu-sauguma-ir-vaikams-gresiancius-pavojus">apie žaislų saugumą ir vaikams gręsiančius pavojus skaitykite čia</a>.</p> <p> </p> <h3>Kaip neapsigauti perkant internetu?</h3> <p>Pirkdami fizinėje parduotuvėje mes galime žaislą apžiūrėti realiai, įvertinti, kaip jis pagamintas, pasiūtas, ar tvirtas ir pan. Pirkdami internetu tokią galimybę prarandame, tačiau pirkti e. parduotuvėse kur kas patogiau, mat nereikia gaišti daug laiko, galima greitai palyginti skirtingų pardavėjų kainas ir savarankiškai planuoti pirkimo procesą. Tad kaip perkant internetu įsitikinti žaislo kokybe pataria <a href="https://www.vaikysteszaislai.lt/">vaikysteszaislai.lt</a> .</p> <p>Pirmiausia, pasirinkite patikimą pardavėją. Kitas aspektas – kuo platesnis prekės pristatymas e. parduotuvėje. Tiesa, šiuo atveju vertinkite ne tik teksto apimtį, tačiau jo vertę, t. y. apie prekę pateikiama informacija turi būti naudinga, leidžianti sužinoti, kokio amžiaus vaikams žaislas skirtas, iš ko jis pagamintas, kur pagamintas, koks jo dydis ir kita vertinga informacija. Realios nuotraukos taip pat yra didelis privalumas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zaislu-kokybe-kaip-nesuklysti-renkantis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3669&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sQ8QPHMCl6jwxW33Bsn91T8PpT_0Nh7qfHcErkxovJQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1061927" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653322933"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>svarbiausia</span> - 2022-05-23 - 19:22</p> </li> <a href="/comment/1061927#comment-1061927" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1061927#comment-1061927" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sikpuodi pareklamuot</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sikpuodi pareklamuot</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1061927" token="KGDbB_i57wcEuuFvrvkAWOAkxvHkc0xGT90bgpQ16eM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 23 May 2022 13:20:27 +0000 vyrredaktorius 3669 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je vi­suo­me­nei – ir ka­re Uk­rai­no­je nau­do­ja­ma „Ja­ve­lin” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ka-ri-nes-tech-ni-kos-pa-ro-do-je-vi-suo-me-nei-ir-ka-re-uk-rai-no-je-nau-do-ja-ma-ja-ve <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/IMG_0706_0.JPG?itok=xHcwYBJ9" width="344" height="287" alt="Prieš­tan­ki­nė ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. Ją alytiškiams parodoje demonstravo Alytuje dislokuoto bataliono III mechanizuotosios pėstininkų kuopos II būrio II skyriaus vadas Aivaras Mikailionis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Prieš­tan­ki­nė ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. Ją alytiškiams parodoje demonstravo Alytuje dislokuoto bataliono III mechanizuotosios pėstininkų kuopos II būrio II skyriaus vadas Aivaras Mikailionis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ grei­tu me­tu tu­rės ir Aly­taus ba­ta­lio­nas</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną Aly­tu­je, vie­no­je cen­tri­nių mies­to – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je bu­vo de­monst­ruo­ja­ma ne tik Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tu­ri­ma pa­žan­giau­sia ka­riš­ka tech­ni­ka, bet ir jos są­jun­gi­nin­kų Vo­kie­ti­jo­je bei JAV. Iš vi­so pa­ro­do­je bu­vo de­šimt vie­ne­tų ka­ri­nės tech­ni­kos ir daug gin­kluo­tės, ku­rią da­bar nau­do­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Aly­tu­je dis­lo­kuo­to Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­riai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pir­miau­sia pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį pa­trau­kė nau­jau­sia pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­na „Bo­xer“, Lie­tu­vo­je ži­no­ma kaip „Vil­kas“. De­monst­ruo­ta vie­na to­kia ma­ši­na, pri­klau­san­ti Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nei, ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės val­do­mas „Vil­kas“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Šios ma­ši­nos su­tei­kia ga­li­my­bę neut­ra­li­zuo­ti šar­vuo­tą tech­ni­ką, ge­ros ug­nies ga­li­my­bės, taik­liai ga­li nai­kin­ti tiek prie­šo gy­vą­ją jė­gą, tiek tech­ni­ką, taip pat su­tei­kia tin­ka­mą ap­sau­gą vi­du­je esan­tiems pės­ti­nin­kams“, – „Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ api­bū­di­no Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Žy­gi­man­tas Mi­tu­zas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jis sa­kė, kad grei­tu me­tu pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ tu­rės ir Aly­taus ba­ta­lio­nas.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">De­monst­ruo­tas JAV ka­riuo­me­nės tan­kas „Ab­rams“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­tiš­kiai pa­ro­do­je ga­lė­jo pa­ma­ty­ti Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės vi­su­rei­gį „DIN­GO“, Aly­taus ba­ta­lio­no ne­se­niai gau­tus, di­de­lį pra­va­žu­mą tu­rin­čius vi­su­rei­gius „JLTV“, šio ba­ta­lio­no lo­gis­ti­nį sunk­ve­ži­mį „SI­SU“, ant ku­rio už­kel­tas eva­ku­a­ci­nis šar­vuo­tis M-113 A2.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Į pa­ro­dą iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ruk­lo­je dis­lo­kuo­to Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no bu­vo at­vež­ta sa­va­ei­gė hau­bi­ca „PZH 2000“. Kaip ją api­bū­di­no Aly­taus ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio ci­vi­lių ir ka­riš­kių ben­dra­dar­bia­vi­mo vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Da­rius Kar­do­kas, tai – ypa­tin­gai di­de­le šau­dy­mo spar­ta bei šū­vio nuo­to­liu pa­si­žy­min­ti tech­ni­ka ir vie­na mo­der­niau­sių se­ri­ji­niu bū­du ga­mi­na­mų hau­bi­cų pa­sau­ly­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pa­ro­do­je bu­vo JAV ka­riuo­me­nės tan­kas „Ab­rams“, ku­ris yra šar­vuo­tas, la­bai mo­bi­lus ir pri­tai­ky­tas šiuo­lai­ki­niams mū­šiams.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">De­monst­ruo­ta sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Uk­rai­no­je</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je iš­vy­do ir Aly­tuje dislokuoto ba­ta­lio­no tu­ri­mą ne­šio­ja­mą­ją vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­nę ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­mą „Ja­ve­lin“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„To­kia sis­te­ma da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. To­kia sis­te­ma de­monst­ruo­ja pui­kius re­zul­ta­tus. „Ja­ve­lin“ efek­ty­vu­mas – dau­giau kaip 90 pro­cen­tų“, – tei­gė D.Kar­do­kas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ge­gu­žės 20-ąją Aly­tu­je vy­ku­sios par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­nos ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo apie 100 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Toks ren­gi­nys bu­vo skir­tas su­si­pa­žin­ti su mū­sų ir są­jun­gi­nin­kų tu­ri­ma nau­jau­sia ir pa­žan­giau­sia tech­ni­ka. Ji Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je tik­rai ne­daž­nai vie­šai de­monst­ruo­ja­ma, tik pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se, koks ge­gu­žės 20-ąją vy­ko Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Da­bar, vyks­tant ka­rui Uk­rai­no­je, žmo­nių do­mė­ji­ma­sis ka­ri­ne tech­ni­ka yra tik­rai ne­ma­žas, tai mes pa­ste­bė­jo­me ir Aly­tu­je or­ga­ni­zuo­to­je par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­no­je“, – tvir­ti­no Aly­tuje dislokuoto ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Ž.Mi­tu­zas.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0706.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0706.JPG?itok=tLwBCR0P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/1.jpg?itok=phy6pGUv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220520_105815.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220520_105815.jpg?itok=LYZR3OtS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0669%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0669%201.jpg?itok=NQHP_Fzu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0682%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0682%201.jpg?itok=zLSbKids" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0718.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0718.JPG?itok=Ju0XtM3d" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0745.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0745.JPG?itok=V3hBVoyg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0748.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0748.JPG?itok=23hCvkRT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/tankas%20IMG_0821.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/tankas%20IMG_0821.jpg?itok=Vpb5hCaF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ka-ri-nes-tech-ni-kos-pa-ro-do-je-vi-suo-me-nei-ir-ka-re-uk-rai-no-je-nau-do-ja-ma-ja-ve&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3667&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gE697wh6iLuTkiU_q_WDFwu3i2CKYDgzHutINRkGzbY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1065958" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653379897"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - 2022-05-24 - 11:11</p> </li> <a href="/comment/1065958#comment-1065958" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065958#comment-1065958" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražus renginys , tačiau …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražus renginys , tačiau informacijos trūkumas pritraukė mažai žiūrovų.<br /> Gaila...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065958" token="UmmT2T86BfdC7Lqf5lpnG7GD5Af8qoPDP6jbZbIri4U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1060798" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653306025"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>petras</span> - 2022-05-23 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/1060798#comment-1060798" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1060798#comment-1060798" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ka veikia kariuomene, be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ka veikia kariuomene, be parodų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1060798" token="-C6VUGsp3uF7AfFRx2tEeulMDpwRkoJGmQcVAM4vQ9o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:51:38 +0000 vyrredaktorius 3667 at https://www.alytausnaujienos.lt Kur nusėda sportininkams skiriami pinigai? https://www.alytausnaujienos.lt/kur-nuseda-sportininkams-skiriami-pinigai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/sportas31967_8402f4a24ac407daa9e27212127afc93.jpg?itok=en5Uh5Z3" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>1. Spor­to pro­jek­to ak­tu­a­lu­mas ir reikš­min­gu­mas aly­tiš­kiams (iki 25 ba­lų).</p> <p>2. Spor­to pro­jek­to veiks­min­gu­mas, po­vei­kis tęs­ti­nu­mas (iki 20 ba­lų).</p> <p>3. Spor­to pro­jek­to fi­nan­si­nis ir eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas (iki 15 ba­lų)</p> <p>4. Spor­to pro­jek­to val­dy­mas – val­dy­to­jo pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja (iki 15 ba­lų).</p> <p>5. Spor­to pro­jek­to vie­ši­ni­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei ki­tos prie­mo­nės, pvz. mo­bi­lie­ji sten­dai (iki 15 ba­lų).</p> <p>6. Ko­man­dos už­im­ta vie­ta pir­me­ny­bė­se (5­–10 ba­lų).</p> <p>Ko­mi­si­ja ge­riau­siai įver­ti­no ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“ veik­lą, skir­da­ma 187 ba­lus, krep­ši­nio klu­bas „Dzū­ki­ja“ – 173 ba­lai, ne­daug at­si­li­ko DFK „Dai­na­va“ – 172 ba­lai, tin­kli­nio klu­bo „Jot­vin­giai“ pro­jek­tas bu­vo įver­tin­tas 170 ba­lų. Nors ba­lai pa­na­šūs, pi­ni­gus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė so­cial­de­mok­ra­tė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­sky­rė skir­tin­gai. Kaip sa­kant, ba­lai sau, pi­ni­gai – sau. Ma­žiau ba­lų su­rin­ku­siai „Dzū­ki­jai“ skir­ta dau­giau­siai – 220 tūkst. eu­rų ir sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma su­da­rys 47,5 proc. me­ti­nio klu­bo biu­dže­to. „Var­sai“ – 65 tūkst. eu­rų ar­ba 45,9 proc. me­ti­nio biu­dže­to, tin­kli­nio klu­bui „Jot­vin­giai“ – 30 tūkst. eu­rų ar­ba 42,8 proc. vi­sų pla­nuo­ja­mų iš­lai­dų, DFK „Dai­na­vai“ – 55 tūkst. eu­rų ku­rie su­da­rys 14,6 proc. klu­bo iš­lai­dų.</p> <p>Pa­nag­ri­nė­ki­me, kaip bu­vo ver­tin­ti klu­bų pro­jek­tai pa­gal kiek­vie­ną kri­te­ri­jų.</p> <p>1. Ak­tu­a­lu­mas aly­tiš­kiams. Ko­mi­si­ja vi­siems pro­jek­tams sky­rė mak­si­ma­liai po 25 ba­lus. Bet ar tik­rai vi­sų klu­bų veik­la vie­no­dai svar­bi aly­tiš­kiams? Ob­jek­ty­viau­sias ro­dik­lis bū­tų žiū­ro­vų skaičius klu­bo rung­ty­nė­se, bet dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos jis ga­li bū­ti sun­kiai pa­ly­gi­na­mas. Klu­bo veik­los ak­tu­a­lu­mą ga­li pa­ro­dy­ti tik klu­bo se­kė­jų „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je skaičius. Dau­giau­siai se­kė­jų tu­ri „Dzū­ki­ja“, net 6794, ne­daug at­si­lie­ka DFK „Dai­na­va“ – 5687, RK „Var­sa“ – 2000, „Jot­vin­giai“ – 600. Aki­vaiz­du, kad klu­bų ak­tu­a­lu­mas aly­tiš­kiams ski­ria­si ke­lis kar­tus. Vie­no­du ba­lu ver­tin­ti klu­bus, ku­rių veik­la ak­tu­a­li be­veik 7000 žmo­nių („Dzū­ki­ja“) ir 10 kar­tų ma­žiau se­kė­jų tu­rin­tį „Jot­vin­gių“ klu­bą, yra tik­rai ne­lo­giš­ka.</p> <p>2. Spor­to pro­jek­to veiks­min­gu­mas. Ne­ži­nau, kaip pa­ma­tuo­ja­mas šis kri­te­ri­jus, bet klu­bai bu­vo įver­tin­ti skir­tin­gai. „Var­sos“ klu­bui du ver­tin­to­jai sky­rė 37 ba­lų su­mą, „Jot­vin­giams“ – 35, „Dzū­ki­jai“ – 30, „Dai­na­vai“ – 25. Gal pa­tys ver­tin­to­jai pa­aiš­kins kaip jie su­pran­ta šį kri­te­ri­jų ir ko­dėl sky­rė skir­tin­gus ba­lus?</p> <p>3. Spor­to pro­jek­to fi­nan­si­nis ir eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas. Čia vi­si pro­jek­tai bu­vo įver­tin­ti pa­na­šiai.</p> <p>4. Spor­to pro­jek­to val­dy­mas, val­dy­to­jo pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja. Vi­si pro­jek­tai bu­vo įver­tin­ti vie­no­dai. Tik­rai, vi­si šie klu­bai ne vie­nus me­tus at­sto­vau­ja mū­sų mies­tą Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se ir jų va­do­vai su­kau­pę di­de­lę pa­tir­tį ir kom­pe­ten­ci­ją. Vis dėl­to iš pa­raiš­kų ma­ty­ti ir ver­tin­to­jai to ne­pa­ste­bė­jo, kad BC „Dzū­ki­ja“ ir DFK „Dai­na­va“ klu­bai ug­do sau pa­mai­ną – tik šie du klu­bai tu­ri jau­ni­mo ko­man­das, žai­džiančias že­mes­nė­se ly­go­se. DFK „Dai­na­va“ tu­ri ir sa­lės fut­bo­lo ko­man­dą. Reiš­kia, šių klu­bų struk­tū­ra skir­tin­ga ir val­dy­ti ne vie­ną, o ke­lias ko­man­das su dau­giau žmo­nių rei­kia ir di­des­nės kom­pe­ten­ci­jos bei pa­stan­gų. To­dėl ir ba­lai tu­rė­tų bū­ti skir­tin­gi.</p> <p>5. Spor­to pro­jek­to vie­ši­ni­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei ki­tos prie­mo­nės, pvz. mo­bi­lie­ji sten­dai (iki 15 ba­lų). Ir vėl vi­si klu­bai įver­tin­ti vie­no­dai. Bet ar tik­rai vie­no­da veik­la? Per 2021 me­tus DFK „Dai­na­va“ so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­tal­pi­no be­veik 600 pra­ne­ši­mų vi­suo­me­nei, ne­daug at­si­li­ko RK „Var­sa“ – be­veik 550. Krep­ši­nin­kai ir tin­kli­nin­kės bu­vo ma­žiau ak­ty­vūs ir ati­tin­ka­mai iš­pla­ti­no 136 ir 14 pra­ne­ši­mų. Ne­gi ver­tin­to­jai ne­pa­ste­bė­jo aki­vaiz­daus skir­tu­mo? Ver­tin­ti vie­no­dai vi­sų klu­bų veik­lą vie­ši­ni­mo sri­ty­je yra ne tik ko­mi­si­jos ne­kom­pe­ten­ci­ja, bet ir di­de­lė ne­pa­gar­ba šį dar­bą at­lie­kan­tiems klu­bų dar­buo­to­jams.</p> <p>Aki­vaiz­du, kad N.Makš­tu­tie­nės va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos tiks­las ne­bu­vo ob­jek­ty­viai ir skaid­riai įver­tin­ti spor­to klu­bų veik­lą pa­gal ta­ry­bos pa­tvir­tin­tus kri­te­ri­jus. Tur­būt ne­at­si­tik­ti­nai su vie­no ta­ry­bos na­rio šei­ma sie­ja­miems klu­bams ati­te­ko dau­giau kaip 2/3 vi­siems Aly­taus spor­ti­nin­kams skir­tų lė­šų. Ma­nau, dau­ge­liui aly­tiš­kių aki­vaiz­du, kad ko­mi­si­jos tiks­las te­bu­vo įvyk­dy­ti „za­da­ni­ją“ ir įfor­min­ti me­ro ir šio ta­ry­bos na­rio iš­anks­ti­nį su­si­ta­ri­mą dėl biu­dže­to pi­ni­gų pa­si­da­li­ni­mo.</p> <p>Tvar­kos kei­čia­si, tiks­lai ne.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Aly­taus miesto ta­ry­bos na­rys <strong>Ge­di­mi­nas Dauk­šys</strong></p> <p class="text-align-right">Frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/sportas31967_8402f4a24ac407daa9e27212127afc93_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/sportas31967_8402f4a24ac407daa9e27212127afc93_0.jpg?itok=e54BhyTR" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kur-nuseda-sportininkams-skiriami-pinigai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3666&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CcPaKG2XGSwgdAfXQ1GGaxcvRAExY_WjDgoRjM0zzBQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1065491" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653373160"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - 2022-05-24 - 09:19</p> </li> <a href="/comment/1065491#comment-1065491" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065491#comment-1065491" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kaip čia apeisi pastoviai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kaip čia apeisi pastoviai žulikaujantį krepšą? Be to ir sirgaliai ten fiktyvųs!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065491" token="NuZ4vBuEK1TFp6UO38sGPZKjqlcpCWTEe4ZKTbDPHew"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049770" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653132552"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algis</span> - 2022-05-21 - 14:29</p> </li> <a href="/comment/1049770#comment-1049770" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049770#comment-1049770" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matyt Žydrius neatmeta …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matyt Žydrius neatmeta 'drožlių"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049770" token="NpagcVlSbtNCQkazYprHE6qx0iSmuDlhmxbpBKX38PM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049222" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653126175"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Smoke Rise Gol…</span> - 2022-05-21 - 12:42</p> </li> <a href="/comment/1049222#comment-1049222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049222#comment-1049222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">great work man, i would like…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>great work man, i would like to congratulate you on this effort <a href="https://fodac.org/golf/">Smoke Rise Golf Tourney</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049222" token="btEHLvw7J9SKpPe_PXvbBtcu95zA0tvaXZU9fqlIes8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049027" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653124157"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pavadinimas</span> - 2022-05-21 - 12:09</p> </li> <a href="/comment/1049027#comment-1049027" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049027#comment-1049027" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnio pavadinimas labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnio pavadinimas labai taiklus…kada savivaldybė susirūpins,KIENO KIŠENĖSE SKIRTI PONIGAI NUSĖDA…</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049027" token="OX4kZNYkiSNJUbqdoxAgRwrIcrghQnJJl5EiDmD52-M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1048780" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653121764"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytaus grimasos</span> - 2022-05-21 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/1048780#comment-1048780" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1048780#comment-1048780" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje, kaip filmuose apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje, kaip filmuose apie mafijos šeimas :) Visi žino makštučių, pačėsų dinastijas, kurioms taryboje atstovauja jų šeimų atstovai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1048780" token="O4DlvHHUp-ns6nnbEsKMqeUm7qBJSNEdgxqtfJfcy24"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1042222" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653052134"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - 2022-05-20 - 16:08</p> </li> <a href="/comment/1042222#comment-1042222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1042222#comment-1042222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik jau nors tu patylėk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik jau nors tu patylėk. Kiek kaip dalininkas įdėjai tu. Net nežinai kad pinigus skiria savivaldybės administracija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1042222" token="bzkpM2hb4PFxtO0MRqEHMaNGSkPMsu_g6juNOb8z5bI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1042099" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653050843"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>taip</span> - 2022-05-20 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/1042099#comment-1042099" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1042099#comment-1042099" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, ne pirmi metai. Pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, ne pirmi metai. Pagal kurio judėjimo sarašą į tarybą pateko ši atseit frakcija? Pagal vienų sarašus į rinkimus papuola, vėliau truputį su kitokiu paavadinimu patampa. Amžinas erzelynas ir niekas nesikeičia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1042099" token="N8_urnTTovNgwtxFb8CuDevPnc23HtQ7xh-fHvrj7y4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:47:58 +0000 vyrredaktorius 3666 at https://www.alytausnaujienos.lt Su „Teva“ – garantuotas komfortas ir žygyje, ir mieste https://www.alytausnaujienos.lt/su-teva-garantuotas-komfortas-ir-zygyje-ir-mieste <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Teva%20basutes.jpg?itok=d9An25lQ" width="344" height="287" alt="Teva basutes" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Bet koks įvykis mūsų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų susitikimas su seniai matyta drauge miesto centre, ar ilgai lauktas žygis su skautų būreliu, reikalauja didesnio ar mažesnio pasirengimo. Kaip nusigausime į „įvykio“ vietą, ką veiksime, ką kalbėsime ir, ne mažiau svarbu, kokią aprangą bei avalynę rinksimės, jog būtų patogu ir, žinoma, gražu? Ilgas paruošiamųjų darbų sąrašas kartais gali pasirodyti toks varginantis, jog kyla mintis, galbūt geriau iš viso nieko nedaryti... Tikrai ne! Patogios basutės „<a href="https://www.open24.lt/lt/teva/">Teva</a>“ moterims ir vyrams – pasirinkimas, garantuojantis komfortą kojoms bet kokiomis sąlygomis!</strong></p> <h3>„Teva“ basutės: nuo ko viskas prasidėjo?</h3> <p>Žmonės santykiu su pirkiniais, kaip ir, žinoma, kitais aspektais, labai skiriasi. Vieni avalynę perka vadovaudamiesi pažįstamų rekomendacijomis ar „gaudo“ geriausios kainos pasiūlymus, tuo tarpu kiti, atradę visus poreikius tenkinantį prekinį ženklą, lieka šiam ištikimi: ne tik nuolat pildo batų lentyną naujais modeliais, bet ir domisi savo gamintojo – favorito – istorija nuo veiklos pradžios iki dabartinių laikų. Pastariems – trumpa pažintis su „Teva“. Juk, artėjant šiltajam sezonui, pats metas traukti iš spintų patogiuosius sandalus bei storapades basutes!</p> <p>„Teva“ – amerikietiškas prekinis ženklas, kurio istorijos pradžia sugrąžina į 1984-uosius metus ir Didįjį kanjoną (Arizona, JAV), kai vienas vietinis upių gidas, sukęs galvą, kaip užtikrinti didesnį komfortą keliautojams, „sukryžmino“ vadinamąsias flip-flop šlepetes bei dvi lipnias, iš laikrodžio pasiskolintas, Velcro juostas. Tai ir buvo šiuolaikinių „Teva“ sandalų ir basučių vyrams bei moterims „protėvis“, kurio pagrindiniai privalumai buvo nedidelis svoris, stabilus pėdos laikymasis, geras pado sukibimas su paviršiumi, greitas apsiavimas/nusimovimas, ilgaamžiškumas, nepaisant veiklos, kokia užsiimama, bei greitas išdžiūvimas avalynei sušlapus.</p> <p>Patogumas net ir visą dieną keliaujant įvairiomis dangomis (pavyzdžiui, kalnais, purvu ir pan.), puikios amortizacijos savybės bei kojai suteikiamas ,,kvėpavimo“ malonumas: „Teva“ sandalai vyrams, moterims bei vaikams – avalynė, kurioje atrastas „aukso viduriukas“ tarp tvirtų žygio batų bei šlepečių.</p> <h3>Ką „Teva“ gali pasiūlyti šiandien?</h3> <p>Žvelgiant, kokios „Teva“ basutės moterims ir vyrams siūlomos šiandien, akivaizdu, nusitaikyta į kur kas platesnę pirkėjų grupę, o ne tik į užkietėjusius žygeivius. Tačiau tai anaiptol nereiškia, jog gamintojas atsisakė kertinio savo siūlomos produkcijos išskirtinumo, tai yra – bekompromisio avalynės patogumo, nesvarbu, kiek laiko tektų praleisti ant kojų ir kur būtų keliaujama. Patogūs sandalai moterims, artimi „Teva“ basučių prototipui, o gal stilingos, bet nerealiai patogios storapadės basutės, tinkančios laisvalaikiui, šventėms ar net į darbą: rinkitės vieną, o galbūt – abu variantus!</p> <p>„Teva“ basutės ir sandalai moterims bei vyrams, o taip pat – ir mūsų aktyviesiems mažiesiems – puikus įrodymas, kaip gamintojas, išsaugodamas puikias produkto (šiuo atveju – avalynės) savybes, įgyvendino kitus sprendimus, orientuotus į kur kas įvairesnių poreikių turinčios potencialios tikslinės grupės poreikius. Juk patogumo reikia ne tik kopiant į kalnus, bet ir žingsniuojant miesto gatve!</p> <p>Džiugu, jog minėti šiuolaikinio žmogus poreikiai nesibaigia ties batų modelių ar prieinamų spalvų įvairove. Vis daugiau pirkėjų, rinkdamiesi rūbus ar avalynę, galvoja ne tik apie tai, kaip atrodys veidrodyje, bet ir tai, kaip vienas ar kitas priimtas sprendimas lems supančios aplinkos gerovę. Kad ir kokie maži besijaustume, kiekvieno mūsų elgesys – tai reikšmingas indėlis į pasaulio, kuriame gyvens ateinančios kartos, ateitį.  </p> <p>„Teva“ basutės ir sandalai – idealus variantas ne tik komforto trokštantiems, bet ir sąmoningai gyvenantiems žmonėms. Ir ne vien dėl to, jog tai – tvirta, ilgaamžė avalynė, kuri, tikriausiai, greičiau pabos morališkai, nei bus netinkama dėvėti dėl funkcinių ar estetinių defektų. Basučių dirželiai yra pagaminti iš perdirbto plastiko atliekų, o tiksliau – plastikinių butelių. Tai – sveikintinas sprendimas: tiek ir gamintojo, tiek ir, žinoma, jūsų, kaip pirkėjo, pasirinkusio būtent „Teva“ avalynę, atžvilgiu. </p> <p><br /> <br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Teva%20basutes_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Teva%20basutes_0.jpg?itok=DTa7fsvj" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/su-teva-garantuotas-komfortas-ir-zygyje-ir-mieste&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3660&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-Ry8HJ3USWiOOtuAGQH8WJFCao0NwYcYjuoV977ydpM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1060554" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653302851"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>melinasmith</span> - 2022-05-23 - 13:47</p> </li> <a href="/comment/1060554#comment-1060554" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1060554#comment-1060554" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I hear this brand name first…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I hear this brand name first time but it their products are looking too comfortable and durable, I'm gonna try their products soon but first I have to attend an <a href="https://www.eduxtream.com/best-assignment-help/">Best Assignment Writing Help</a> online class once I'm done with I'll placed my order.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1060554" token="8BdkPvW1ugw_7Eb2r7Gt4a1kEJO_0Lrb3Cvhy-4MWts"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1038251" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653011442"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sunnyoh123</span> - 2022-05-20 - 04:50</p> </li> <a href="/comment/1038251#comment-1038251" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1038251#comment-1038251" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This article makes me very…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This article makes me very happy. Two excellent stress-relieving games are <a href="https://garticphone.onl/">gartic phone</a> and <a href="https://ovogame.co/">ovo game</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1038251" token="ymc9-z1oiOFGD_VYaU4BGsFOMCRRwKqY-NdoO_Up3LA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 May 2022 12:51:58 +0000 vyrredaktorius 3660 at https://www.alytausnaujienos.lt Tur­to prie­var­ta­vi­mu kal­tin­tas ir iš­tei­sin­tas ver­sli­nin­kas: „Su­si­do­ro­ji­mas tei­sė­sau­gos ran­ko­mis ne­iš­de­gė” https://www.alytausnaujienos.lt/tur-prie-var-ta-vi-mu-kal-tin-tas-ir-tei-sin-tas-ver-sli-nin-kas-su-si-do-ro-ji-mas-tei-se-sau-gos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/548327-962288-1287x836.jpg?itok=NQfAD3Ul" width="344" height="287" alt="antrankiai" title="AP nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pir­mą­kart nu­spren­dė da­ly­vau­ti val­diš­kų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se</h3> <p>Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro iš pra­džių ma­žes­nė­mis, vė­liau 320 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis aso­cia­ci­ja „Mar­gi­rio“ spor­to ir rek­ra­ci­jos klu­bas nau­do­ja­si nuo 1987 me­tų. Jo pre­zi­den­to Ro­lan­do Ma­to­nio tei­gi­mu, pra­džio­je šios pa­tal­pos nuo­mo­tos iš cen­tro, „Mar­gi­rio“ ini­cia­ty­va jos bu­vo su­tvar­ky­tos, nu­pirk­ta spor­tui rei­ka­lin­ga įran­ga.</p> <p>Ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­jant Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą, klu­bui de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pas su­tei­kė pa­gal pa­nau­dą, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, kad šis jas to­liau ga­lė­tų at­nau­jin­ti ir teik­ti mo­ka­mas pa­slau­gas spor­tuo­jan­tiems as­me­nims. Ka­dan­gi, pa­sak R.Ma­to­nio, „Mar­gi­ris“ daug in­ves­ta­vo į sa­vi­val­dy­bės su­teik­tas pa­tal­pas, pa­nau­dos su­tar­tis dar bu­vo pra­tęs­ta.</p> <p>Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ap­si­spren­di­mu pa­nau­da „Mar­gi­rio“ nau­do­ja­moms pa­tal­poms bai­gė­si prieš tre­jus me­tus. Nu­spręs­ta reng­ti pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­są vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Jį lai­mė­jo „Mar­gi­ris“, kaip vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis.</p> <p>Kaip sa­kė ver­sli­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios, mais­to pro­duk­tams pa­kuo­ti skir­tų ap­val­ka­lų pre­ky­ba už­iiman­čios ben­dro­vės „Bal­tic ca­sings“ va­do­vas T.Ci­buls­kas, jau tuo­met jam bu­vo ki­lu­si min­tis da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me, „Mar­gi­rio“ nau­do­ja­mų pa­tal­pų kon­kur­se: „Tai vie­na iš pa­trauk­liau­sių vie­tų mies­te vyk­dy­ti spor­ti­nę veik­lą. Pa­trauk­li nuo­mos kai­na, ma­žos ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos, pa­vyz­džiui, šil­dy­mas at­si­ei­na tik kiek dau­giau ne­gu 600 eu­rų per me­tus. Pats spor­tuo­ju nuo vai­kys­tės, tad pa­gal­vo­jau, ko­dėl ne­iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pų spor­to ku­bui įsteig­ti. Ta­čiau nuo­mo­ti jas vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui tik­rai ne­ap­si­mo­kė­jo.“</p> <p>T.Ci­buls­kas tvir­ti­no, ste­bė­jęs, kas bus po me­tų su to­mis jo nu­si­žiū­rė­to­mis pa­tal­po­mis Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.</p> <p>Beveik prieš dve­jus me­tus, 2020-ųjų lie­pą, jis sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je ra­do skel­bi­mą apie kon­kur­so bū­du sporto veiklai pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, su ga­li­my­be pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­ko­tar­piui išnuomojamas 320 kv. met­rų pa­tal­pas Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Tai bu­vo il­gą lai­ką „Mar­gi­rio“ nau­do­ja­mos pa­tal­pos.</p> <p>Taip ver­sli­nin­kas pir­mą­kart nu­spren­dė da­ly­vau­ti val­diš­kų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se. Pa­raiš­ką kon­kur­sui pa­tei­kė sa­vo va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Bal­tic ca­sings“ var­du.</p> <p> </p> <h3>Į po­li­ci­ją krei­pė­si „Mar­gi­rio“ va­do­vas</h3> <p>Kaip pri­si­me­na T.Ci­buls­kas, iki kon­kur­so jis de­ta­liai su­si­pa­ži­no su jo są­ly­go­mis, sun­kiai, bet ga­vo in­for­ma­ci­ją apie nuo­mo­tis pa­gei­dau­ja­mų pa­tal­pų ko­mu­na­li­nes są­nau­das. Su­pran­ta­ma, vy­ko ir ap­žiū­rė­ti no­ri­mų iš­si­nuo­mo­ti pa­tal­pų.</p> <p>„Jau ap­žiū­ros me­tu man pa­si­ro­dė keis­ta, kad šia­me pro­ce­se da­ly­vau­ja ne tik Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vas, bet ir „Mar­gi­rio“ va­do­vas Ro­lan­das Ma­to­nis. Net ak­ty­viai da­ly­va­vo ap­ro­dant pa­tal­pas. Kiek su­pran­tu, pa­pras­tai, sie­kiant iš­veng­ti ne­tei­sė­tų su­si­ta­ri­mų dėl da­ly­va­vi­mo kon­kur­se, ven­gia­ma su­teik­ti ga­li­my­bę su­si­tik­ti bū­si­miems kon­kur­so da­ly­viams. Čia vis­kas vy­ko prie­šin­gai. Man re­gis, nei sa­vi­val­dy­bės, nei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vai ne­abe­jo­jo, kad „Mar­gi­ris“ da­ly­vaus kon­kur­se. Po ap­žiū­ros Ma­to­nis ma­ne iš­ly­dė­jo į lau­ką, pa­si­kei­tė­me te­le­fo­nų nu­me­riais, nes jis sa­kė ga­lin­tis par­duo­ti ir pa­tal­po­se esan­čią įran­gą“, – pa­sa­ko­jo T.Ci­buls­kas, tai fik­suo­ta ir bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je jis bu­vo ap­kal­tin­tas dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo.</p> <p>Po pa­tal­pų ap­žiū­ros abu bū­si­mi pa­tal­pų kon­kur­so da­ly­viai su­si­ti­ko ver­sli­nin­ko dar­bo­vie­tė­je Aly­tu­je. R.Ma­to­nis at­seit spau­dė T.Ci­buls­ką ne­da­ly­vau­ti kon­kur­se, siū­lė už tai pi­ni­gus, o T.Ci­buls­kas ne­va sa­kė iš­kel­sian­tis nuo­mos kai­ną ir taip suž­lug­dy­sian­tis iki šiol pa­tal­pas nuo­mo­jan­tį klu­bą.</p> <p>Po to­kio su­si­ti­ki­mo R.Ma­to­nis su pa­reiš­ki­mu krei­pė­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, nu­ro­dy­da­mas, kad iš jo, kaip spor­to klu­bo „Mar­gi­ris“ va­do­vo, bu­vo prie­var­tau­ja­mas tur­tas – rei­ka­lau­ja­ma su­si­mo­kė­ti už tai, kad T.Ci­buls­kas ne­da­ly­vau­tų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se.</p> <p>Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo, o už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki še­še­rių me­tų. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­lia­vo ir jam va­do­va­vo pro­ku­ro­rai iš Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros, kon­kre­čiai – šios pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Sa­bai­tis.</p> <p> </p> <h3>Kon­kur­sas ver­sli­nin­ko at­žvil­giu bai­gė­si skan­da­lin­gai</h3> <p>„Mar­gi­rio“ nau­do­ja­mų pa­tal­pų kon­kur­se T.Ci­buls­kas vis dėl­to nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir pa­tei­kė pa­raiš­ką. Su šio klu­bo pre­zi­den­tu jis vėl su­si­ti­ko prie sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­to du­rų, kur tu­rė­jo vyk­ti kon­kur­sas. Ir čia R.Ma­to­niui pa­si­tei­ra­vus, kiek T.Ci­buls­kas no­ri už tai, kad at­si­im­tų pa­raiš­ką, šis nu­ro­dė 3 tūkst. 500 eu­rų su­mą.</p> <p>Ka­dan­gi R.Ma­to­nis to­kių pi­ni­gų su sa­vi­mi tuo me­tu ne­tu­rė­jo, ver­sli­nin­kas jam pa­siū­lė pa­si­ra­šy­ti to­kiai su­mai du vek­se­lius, vie­ną – prieš kon­kur­są, ki­tą – po jo.</p> <p>Kai vie­nas vek­se­lis bu­vo pa­si­ra­šy­tas, T.Ci­buls­kas pa­raiš­ką da­ly­vau­ti kon­kur­se at­si­ė­mė. Tad „Mar­gi­riui“ ne­be­li­ko kliū­čių lai­mė­ti iki šiol nau­do­tų pa­tal­pų kon­kur­są.</p> <p>Kaip vė­liau iš­aaiš­kė­jo, po­kal­bis pa­si­ra­šant vek­se­lį bu­vo įra­šy­tas. To­dėl ver­sli­nin­kas, iš­ėjęs iš sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, bu­vo su­tik­tas po­li­ci­nin­kų ir jam už­dė­ti ant­ran­kiai.</p> <p>„Aš su­pra­tau, kad po­li­ci­ją iš­kvie­tė pa­ti sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau, ma­ne nu­ve­žus į po­li­ci­ją, pa­aiš­kė­jo, kad pa­reiš­ki­mą yra pa­ra­šęs Ma­to­nis, jam po­li­ci­ja net bu­vo da­vu­si įra­šy­mo įran­gą, ku­ri bu­vo pa­nau­do­ta pa­si­ra­šant vek­se­lį“, – tvir­ti­no T.Ci­buls­kas.</p> <p> </p> <h3>Iš­tei­si­na­ma­sis nuosp­ren­dis – po me­tų</h3> <p>Bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je T.Ci­buls­kas bu­vo kal­ti­na­mas tur­to prie­var­ta­vi­mu, R.Ma­to­nis jo­je fi­gū­ra­vo kaip nu­ken­tė­jęs as­muo, vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kant tam pa­čiam Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rui M.Sa­bai­čiui, bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Prie­nų rū­muo­se.</p> <p>Teis­mo ver­ti­ni­mu, by­lo­je ne­įro­dy­ta, kad T.Ci­buls­kas pa­lai­kė įtam­pą ir bai­mę, gra­si­no, siek­da­mas da­ry­ti įta­ką R.Ma­to­nio el­ge­siui šiam pri­imant spren­di­mus tiek anks­čiau, tiek dėl vek­se­lių pa­si­ra­šy­mo. At­virkš­čiai, šią si­tu­a­ci­ją su­kū­rė pats „Mar­gi­rio“ pre­zi­den­tas, lai­ky­da­mas sa­ve pa­žei­džia­mu, bi­jo­da­mas pra­ras­ti klu­bo pa­tal­pas, siek­da­mas už­si­tik­rin­ti lai­mė­to­jo po­zi­ci­ją kon­kur­se.</p> <p>By­lo­je ne­įro­dy­ta, kad pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se pa­raiš­ką pa­tei­kęs ir ją at­si­ė­męs ver­sli­nin­kas sa­vo veiks­mais są­mo­nin­gai su­da­rė si­tu­a­ci­ją, įga­li­nan­čią R.Ma­to­nį elg­tis pro­vo­kuo­ja­mai, sie­kiant pa­ša­lin­ti kon­ku­ren­tą ir taip ini­ci­juo­ti nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio va­rian­tą.</p> <p>Pa­reiš­ki­me po­li­ci­jai „Mar­gi­rio“ va­do­vas, nors ir nu­ro­dė, kad T.Ci­buls­kas jam gra­si­no – at­seit, jei ne­su­si­mo­kės, tai da­ly­vaus kon­kur­se, o po ke­lių mė­ne­sių ne­va at­si­sa­kys pa­tal­pų nuo­mos ir spor­to klu­bas dėl to tu­rės nuos­to­lių, ta­čiau ne­nu­ro­dy­ta nei gra­si­ni­mo for­ma, nei bū­das, taip pat rei­ka­lau­ja­ma su­ma.</p> <p>Kaip kon­sta­ta­vo teis­mas, by­los duo­me­nys nie­kaip ne­pa­tvir­ti­na T.Ci­buls­ko veiks­muo­se ty­čios, su­ma­ny­mo vie­nin­gu­mo, nuo­sek­lu­mo ir kryp­tin­gu­mo, kas yra vie­na iš bū­ti­nų­jų tur­to prie­var­ta­vi­mo vei­kos po­žy­mių. Prie­šin­gai – pa­čiam nu­ken­tė­ju­sia­jam ieš­ko­jus dings­ties, ne kar­tą klau­sus, per­klau­sus, pa­ga­liau pa­siū­lius ir su­ti­kus su­mo­kė­ti kal­ti­na­ma­jam pa­si­ra­šant du vek­se­lius 3 tūkst. 500 eu­rų su­mai, su­kur­ta to­kia si­tu­a­ci­ja.</p> <p>Taip pat liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais pa­neig­ta ap­lin­ky­bė, kad T.Ci­buls­ko da­ly­va­vi­mas pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se bū­tų bu­vęs fik­ty­vus.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis šiais ar­gu­men­tais Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Prienų rū­mai per­nykš­tės lie­pos pa­bai­go­je pri­ėmė nuosp­ren­dį, ku­riuo T.Ci­buls­kas vi­siš­kai iš­tei­sin­tas.</p> <p> </p> <h3>Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui nu­tar­tis ne­skųs­ta</h3> <p>Vie­ti­nio teis­mo nuosp­ren­dį T.Ci­buls­ko at­žvil­giu Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras M.Sa­bai­tis. Pra­šy­ta pa­nai­kin­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Prie­nų rū­mų iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį ir pri­im­ti ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį.</p> <p>Šie­me­čio sau­sio vi­du­ry­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas. To­kia nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo jos pa­skel­bi­mo die­ną. Ta­čiau per tris mė­ne­sius ga­lė­jo bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. To­kia tei­se ne­pa­si­nau­do­ta.</p> <p>Įsi­ga­lio­jus Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­čiai, T.Ci­buls­kui iš­ny­ko be­veik dve­jus me­tus ga­lio­ju­si pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos Aly­tu­je.</p> <p>Da­bar ver­sli­nin­kas dėl pa­tir­tos di­de­lės, ke­tur­žen­klę pi­ni­gų su­mą sie­kian­čios mo­ra­li­nės ir ma­te­ria­li­nės ža­los, ren­gia­si by­li­nė­tis su vals­ty­be. Kal­ba­mės su iš­tei­sin­tuo­ju T.Ci­buls­ku.</p> <p><strong>– Kaip skai­čiuo­ja­te pa­tir­tą mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę ža­lą?</strong></p> <p>– Ma­te­ria­li­nė ža­la aiš­ki – kon­kre­čios iš­lai­dos ad­vo­ka­tui. O mo­ra­li­nė: pa­sa­ky­siu ir daug kas su­pras.</p> <p>Bu­vo penk­ta­die­nio va­ka­ras, po­li­ci­ja ma­ne su ant­ran­kiais at­si­ve­žė į Aly­taus cen­trą, aikš­te­lę prie sa­vi­val­dy­bės, kur sto­vė­jo ma­no au­to­mo­bi­lis. Čia tik­rai bu­vo ne­ma­žai žmo­nių. Lie­pė sto­vė­ti prie au­to­mo­bi­lio su­ra­kin­tam ant­ran­kiais, kol pa­rei­gū­nai apie pus­va­lan­dį ma­ši­no­je da­rė kra­tą. Žmo­nės ei­na, žiū­ri, pa­si­ju­tau, kaip tik­ras nu­si­kal­tė­lis.</p> <p>Kra­ta dar­bo­vie­tė­je, na­muo­se, ma­tant kai­my­nams ir ma­no vai­kams. Da­rant kra­tą na­muo­se, net bu­vo iš­kvies­ti vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai. To­kio pa­že­mi­ni­mo per gy­ve­ni­mą ne­su pa­ty­ręs. Ne­su teis­tas, o po­li­ci­nin­kai su ma­ni­mi el­gė­si kaip su di­džiau­siu nu­si­kal­tė­liu.</p> <p><strong>– Ko kra­tų me­tu bu­vo ieš­ko­ta?</strong></p> <p>– Anot pa­rei­gū­nų, jie ieš­ko­jo vek­se­lių, pi­ni­gų. Kon­fis­kuo­tas net ra­šik­lis, ku­rį bu­vau da­vęs pa­si­ra­šy­ti vek­se­lius Ma­to­niui. Ar ne ab­sur­das?</p> <p><strong>– Ar ti­kė­jo­tės, kad taip skan­da­lin­gai ga­li baig­tis Jū­sų pa­reikš­tas no­ras da­ly­vau­ti pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se?</strong></p> <p>– Ži­no­te, per sa­vo gy­ve­ni­mą esu pa­ty­ręs ne vie­ną at­ve­jį, kai te­ko su­si­dur­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ne­tei­sė­tais veiks­mais ir sa­vi­va­le: pra­de­dant siū­ly­mu už­si­dė­ti įra­šy­mo įran­gą ir pro­vo­kuo­ti jiems ne­ti­ku­sį as­me­nį, bai­giant įmo­nės ap­skai­tos do­ku­men­tų ne­tei­sė­tu po­ėmiu pa­gal kon­ku­ren­to už­sa­ky­mą. Be to, ži­no­jau apie Ma­to­nio san­ty­kius su vie­nu iš Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vų, ži­nau, kad Ma­to­nis yra bu­vęs da­bar mies­to val­džio­je esan­čios So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys, gal­būt net ko­ja sa­vi­val­dy­bė­je du­ris ati­da­ri­nė­jan­tis.</p> <p>Bet kad man šio­je si­tu­a­ci­jo­je bus iš­kel­ta by­la dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo, at­seit gra­si­nau suž­lug­dy­ti spor­to klu­bo veik­lą, tik­rai, net tu­rė­da­mas la­kią fan­ta­zi­ją, ne­ga­lė­jau pa­gal­vo­ti. Kaip ir ne­pa­gal­vo­jau, kad Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų pa­rei­gū­nai yra to­kie, at­si­pra­šau, ne­raš­tin­gi bei ne­mąs­tan­tys, ka­dan­gi jie bu­vo su­rin­kę vien tik įro­dy­mus, pa­tvir­ti­nan­čius (ci­tuo­ju teis­mo nuosp­ren­dį) „Ma­to­nio kryp­tin­gą sie­kį bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis lai­mė­ti šį nuo­mos kon­kur­są“. Ob­jek­ty­viai ir ne­ša­liš­kai įsi­gi­li­nus į by­los me­džia­gą, bu­vo ne­abe­jo­ti­nai aiš­ku, kad ne aš, o Ma­to­nis ma­ne vi­saip spau­dė ne­da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se.</p> <p>Nag­ri­nė­jant by­lą teis­me, keis­tai at­ro­dė, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vyk­dę pa­rei­gū­nai stai­ga stip­riai su­sir­go, kad ne­ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti teis­me net nuo­to­li­niu bū­du. Jau by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu pir­mo­je teismo ins­tan­ci­jo­je pa­aiš­kė­jo, kad ty­ri­mą vyk­džiu­sio sky­riaus vir­ši­nin­kas jau ne­dir­ba po­li­ci­jo­je, o ty­ri­mą at­li­kęs vy­riau­sia­sis ty­rė­jas ser­ga li­ga, dėl ku­rios tuoj baigs tar­ny­bą. Nors ma­ne su­lai­kant ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu abu bu­vo žva­lūs ir ku­pi­ni jė­gų. Gal tai su­ta­pi­mai?</p> <p><strong>– Kaip Jū­sų su­lai­ky­mą ko­men­ta­vo pa­rei­gū­nai? Tur­būt kaž­ką su jais kal­bė­jo­te, kol bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos.</strong></p> <p>– Su­ži­no­jęs, kuo esu įta­ria­mas, aš ty­rė­jų pa­klau­siau, ar jie ti­ki­si by­lą lai­mė­ti teis­me? Jie pa­šai­piai at­rė­žė: o mums at­seit tas pats, kas bus teis­me, jiems ne­va svar­bu su­do­ro­ti ir pa­že­min­ti ma­ne. De­monst­ra­vo sa­vo ga­lią, sa­ky­da­mi, kad net Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus pa­ve­žio­ja su ant­ran­kiais, jei­gu rei­kia.</p> <p>Tuo­met aš su­pra­tau, kad su ma­ni­mi sie­kia­ma bru­ta­liai su­si­do­ro­ti, ne­pai­sant prie­mo­nių.</p> <p>O šiaip jie dė­jo­si la­bai drau­giš­ki, vi­są lai­ką siū­lė pa­rū­ky­ti, nors aš ne­rū­kau, pa­tys kiek­vie­no­je vie­to­je vis rū­ky­da­vo ir vis­ko klau­si­nė­da­vo ne­va tarp kit­ko. Na, ži­no­te, žai­dė kaip fil­muo­se – ge­rą ir blo­gą po­li­ci­nin­ką.</p> <p><strong>– Ar pa­ty­rė­te kaž­ko­kių sun­ku­mų, be­veik dve­jus me­tus tu­rė­da­mas kar­do­mą­ją prie­mo­nę – ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti?</strong></p> <p>– Ka­dan­gi tai bu­vo ko­vi­do pan­de­mi­jos me­tai, vyk­ti nie­kur ne­te­ko. Ta­čiau aš nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl ma­ne po­li­ci­jo­je rei­kė­jo lai­ky­ti vi­są nak­tį ir tik ki­tą die­ną vyk­dy­ti ap­klau­są. De­monst­ra­ty­viai bu­vo vil­ki­na­ma ap­klau­sa: tai kom­piu­te­ris už­strig­da­vo, tai iš­vy­kus iš ko­mi­sa­ria­to pri­reik­da­vo grįž­ti, nes pa­si­li­ko vie­nas iš kra­tą da­ry­ti tu­rė­ju­sių pa­rei­gū­nų. Man ma­tant bu­vo vis var­to­mas Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas, lyg ieš­kant tin­ka­mo straips­nio.</p> <p><strong>– Esa­te mi­nė­jęs, kad, vyks­tant iki­teis­mi­niam ty­ri­mui Jū­sų Bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, esa­te pa­ty­ręs ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių ver­sle.</strong></p> <p>– Taip. Po­li­ci­ja klau­sė­si ma­no po­kal­bio te­le­fo­nu su vie­no di­de­lio pre­ky­bos cen­tro at­sto­vais, ku­riems, kaip il­ga­me­čiams ver­slo part­ne­riams, su­tei­kiau in­for­ma­ci­jos apie Aly­tu­je par­da­vi­nė­ja­mą že­mės skly­pą šio cen­tro kai­my­nys­tė­je, pa­klau­siau, ar tai jų ne­do­min­tų. Iš­kart po to su ma­ni­mi su­si­sie­kė ir ap­si­lan­kė, ma­nau, po­li­ci­jos sank­cio­nuo­tas as­muo, ne­at­sklei­džiant ta­pa­ty­bės, ap­si­me­tęs to pre­ky­bos tin­klo va­do­vau­jan­čiu dar­buo­to­ju, ir no­rė­jo su­ži­no­ti, ko aš no­riu.</p> <p>Ty­rė­jai pa­rei­ka­la­vo iš tin­klo ad­mi­nist­ra­ci­jos vi­sų su­si­ra­ši­nė­ji­mų tarp mū­sų. Ne­tru­kus tas pre­ky­bos tin­klas nu­trau­kė pro­duk­ci­jos pir­ki­mą iš ma­no įmo­nės, pa­ty­riau tik­rai di­de­lių nuos­to­lių. Ne­at­mes­ti­na, kad spe­cia­liai bu­vo dė­ta daug pa­stan­gų suž­lug­dy­ti ir ma­no ver­slą.</p> <p>Ar­ba ki­tas pa­vyz­dys. Iš kar­to po su­lai­ky­mo su­lau­kiau įtar­ti­no as­mens, ku­ris pa­pra­šė mė­ne­siui iš­si­nuo­mo­ti ma­no tu­ri­mas pa­tal­pas pir­ties su­rin­ki­mui. Jis iš kar­to siū­lė pi­ni­gus, sa­kė, kad jo­kių są­skai­tų ne­rei­kia. Aš su tuo ne­su­ti­kau, už nu­omą iš­ra­šiau są­skai­tą. Gal­būt ma­ne no­rė­ta pri­grieb­ti už ne­iš­ra­šy­tą są­skai­tą. Ir tai tik vie­nas iš ke­lių tuo me­tu vyk­dy­tų pro­vo­ka­ci­jų prieš ma­ne.</p> <p><strong>– Jei vėl bū­tų skel­bia­mas nuo­mos kon­kur­sas toms pa­čioms pa­tal­poms, ar da­ly­vau­tu­mė­te?</strong></p> <p>– Jei to­kio­mis pat są­ly­go­mis, da­ly­vau­čiau. Abe­jo­ju, ar „Mar­gi­rio“ va­do­vas su jam ar­ti­mais po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ry­šis pa­na­šiam su­si­do­ro­ji­mui su kon­ku­ruo­jan­čiu kon­kur­so da­ly­viu, vis dėl­to gy­ve­na­me ne Bal­ta­ru­si­jo­je.</p> <p><strong>– Kaip šio­je skan­da­lin­go­je si­tu­a­ci­jo­je el­gė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja? Juk ji, kaip kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė, taip pat tu­rė­jo bū­ti su­in­te­re­suo­ta skaid­riu kon­kur­so vyk­dy­mu ir kuo di­des­nės kai­nos už nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas ga­vi­mu?</strong></p> <p>– Ma­no nuo­sta­bai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, be­je, tuo­me­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys taip pat ap­klaus­tas by­lo­je, ne­ma­tė rei­ka­lo nu­trauk­ti nuo­mos kon­kur­są, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, vy­ko gru­biai pa­žei­džiant tei­sės ak­tus, nors aš iš kar­to po to į juos esu krei­pę­sis.</p> <p>Ma­ža to, by­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu pa­aiš­kė­jo, kad ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, ir dar ke­li už spor­tą at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai, ne­abe­jo­ju, pik­tnau­džiau­da­mi tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, la­bai in­ten­sy­viai tal­ki­no „Mar­gi­rio“ va­do­vui sėk­min­gai da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se. De­ja, tai ne­su­do­mi­no mū­sų tei­sė­sau­gos.</p> <p><strong>– Ko­kį pa­ta­ri­mą tu­rė­tu­mė­te tiems, ku­rie ke­tin­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se val­diš­kų pa­tal­pų, ku­rio­mis daug me­tų pa­gal pa­nau­dą nau­do­ja­si kaž­ko­kia aso­cia­ci­ja ir ji taip pat siek­tų lai­mė­ti kon­kur­są?</strong></p> <p><strong>– Ne­iti sker­sai ke­lio sis­te­mai. Ma­nau, ji su­kur­ta grobs­ty­ti val­diš­ką tur­tą. An­tra ver­tus, jei vi­si vengs ir bi­jos ei­ti prieš sis­te­mą, kas bus Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p>Po šios ne­ma­lo­nios is­to­ri­jos da­ro­si ne­jau­ku su­vo­kiant, kad da­bar­ti­niais lai­kais ga­li bū­ti taip leng­va su­si­do­ro­ti su ne­tin­ka­mu as­me­niu ne­są­ži­nin­gų pa­rei­gū­nų ran­ko­mis. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas apie de­vin­tą va­lan­dą va­ka­ro, stai­giai su­kur­piant abe­jo­ti­no tu­ri­nio pa­reiš­ki­mą, as­muo pra­de­da­mas sek­ti, su­lai­ko­mas, lai­ko­mas per nak­tį areš­ti­nė­je, at­lie­ka­mos kra­tos, pa­ima­mi įmo­nės do­ku­men­tai, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įran­ga, ad­vo­ka­tams iki teis­mo ne­lei­džia­ma su­si­pa­žin­ti su me­džia­ga ir by­la sku­biai per­duo­da­ma teis­mui.</p> <p>Lai­mė, kad teis­mai Lie­tu­vo­je nė­ra to­kio ly­gio, kaip kai ku­rie po­li­ci­nin­kai ir pro­ku­ro­rai.</p> <p> </p> <p>Pa­kal­bin­tas „Mar­gi­rio“ pre­zi­den­tas R.Ma­to­nis tvir­ti­no la­bai blo­gai ver­ti­nan­tis teis­mų spren­di­mus šio­je tur­to prie­var­ta­vi­mo by­lo­je, bet su tuo ten­ka su­si­tai­ky­ti: „Kaip teis­mas nu­spren­dė, taip ir yra.“ Po skan­da­lin­gai vy­ku­sio Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­so su šiuo spor­to klu­bu, li­ku­siu vie­nin­te­liu jo da­ly­viu, pa­si­ra­šy­ta pen­ke­rių me­tų nuo­mos su­tar­tis su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti dar to­kiam pat lai­ko­tar­piui. Pa­tal­pos iš­nuo­mo­tos tik šiek tiek už di­des­nę nei pra­di­nę nuo­mos kai­ną.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_1855.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_1855.jpg?itok=jzL_ohmg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/548327-962288-1287x836_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/548327-962288-1287x836_0.jpg?itok=Xxd-yx8G" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tur-prie-var-ta-vi-mu-kal-tin-tas-ir-tei-sin-tas-ver-sli-nin-kas-su-si-do-ro-ji-mas-tei-se-sau-gos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3659&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RBKUF9UOQjs58HwPPjEX_CgeOws1moi4W8zjeWC_Wss"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1050170" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653136703"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kvietkauskai</span> - 2022-05-21 - 15:38</p> </li> <a href="/comment/1050170#comment-1050170" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1050170#comment-1050170" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasiimk atostogas, būk geras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasiimk atostogas, būk geras...Duok ramybės komentarų skilčiai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1050170" token="hDYU-p-8t7Rt82qrOVyrEZFtqbhl6s5XqIX7hb1kk7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1038681" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653016106"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gal?</span> - 2022-05-20 - 06:08</p> </li> <a href="/comment/1038681#comment-1038681" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1038681#comment-1038681" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal žurnalistė pradėjus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal žurnalistė pradėjus viešint apie Alytaus teisėsaugos ypatumus praplės šią temą? Aiškiau alytiškius informuojant apie esmę kažkur prieš kelis mėnesius Laisvas laikraštis spausdintus straipsnius apie Alytaus teisėsaugos iniciatyvas padaryti psichinę vieną moterį, kur tuose straipsniuose su konkrečiom pareigūnų pavardėm ir foto, apie Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 ypatumus ir įdomų politiko elgesį net teismo salėj kur turi būt užtikrintas įstatymų laikymasis, bei Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 atsakomybę išstatant moterį ir savivaldybės Etikos komisijos neryžtingumą tyrime Nr.KPPn-16 pradėjus viską išsiaiškint išsamiai, kad? Neliktų įtarimų ir baigtūs atskirų po politika per intrigas šantažuot, slopint keliančius miesto labui atskiriems neįtinkančias temas, kaip. Dėl neefektyviai išnaudotų pramonės parko, aerodromo orlaivių, poteksčių, užkastų atliekų istorijos nepaaiškinant alytiškiams pavojinga ar ne? Laikas baigt Alytuj su tokiom intrigom link nužmogėjimų..Negali miesto sėkmingas vystymas dešimtmečiais stagnuot per kelių intrigas, nesiskaitant su priemonėm, žmoniškumu. Arba kitu atveju baimėj supūt? Kol negali sutramdyt keletos išsidirbinėjimų be atsakomybės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1038681" token="oLQ6cS0kOen6QVtOuLJtxb6e5LrwPUGtcB8YUjWrNv8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1036053" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652986793"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reikėtų</span> - 2022-05-19 - 21:59</p> </li> <a href="/comment/1036053#comment-1036053" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1036053#comment-1036053" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Konstitucijos 33 str.-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Konstitucijos 33 str.- laiduojama piliečiams teisė kritikuot pareigūnus, valdžią. Tad reikėtų viešint konkrečiom pavardėm ir policijos tyrusius. Tegu žino Alytus. Kaip Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 tarybos narys po privačiu kaltinimu ant alytiškio vadindamas žmogysta - stovėdamas pabalo ir dribo ant kėdės prieš teismo salėj kitoj stalo pudėj sėdintį alytiškį. Tik pirštu sugebėjo advokatei parodyt, kur tabletė švarke ir ta išėmus atgaivino. Teisėja net greitosios nekvietė. Reiškia politikas alytiškį pats atsitempė į teismo salę ir pats nuo savo intrigų? O jei būt numiręs teismo salėj, kokiem pareigūnam dėkui pasakyt, nors būtų aišku. Vienok tokios pat triados nustatytos nutrauktam prokuratūros tyrime Nr.03-2-00215-17, tik ten atseit po moters darbo namų kompiuteriais, moteris atsisakė duot parodymus. O ten ir triados - už teismus baudas deda, kviečia namų bendrijų pirmininkus ateit į teismo salę..Vienok teisėja net nereagavo į šį nutrauktą ikiteisminį tyrimą, kad konkretint kas konkrečiai rašinėjo nustatyta žeidžiančių komentarų ten yra. Kaip ir savivaldybės tyrusi Etikos komisija sprendime Nr.KPPn-16, bet pradėjus tirt išsigando konkretint. Kviestas tarybos narys ateit į komisiją neatėjo paaiškint, nes su teisme leksika sutapo ir įtarimų kilo. Vienok komisija išsigando kreiptis į policiją konkretint, o būt įvedę aiškumą. Ir jei rašė po kitų kompais, kaip pažeidimai naudojantis kitų asmens padėtim. Užklausius pareigūną, kurio parašas, atseit neatsimena. O ten regis sportininkas, vyras pajėgume, o po moterim atsakomybei palikę. Alytaus karžygiai, ereliai. Tik štai kaip akis į akį, tai teismo salėj tik ant gaivinimo tablete laikos. O už akių, anonimais, karžygiai, kol.. Dauguma žino, bet..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1036053" token="fgvNacELLoKxhdDPhgdLF4Ay1zXeuf_SuACE3_s6jnw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1035904" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652985577"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tapati</span> - 2022-05-19 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/1035904#comment-1035904" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1035904#comment-1035904" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienas žmogus pripylė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienas žmogus pripylė komentarų :D visi žinom koks :D</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1035904" token="lXfENWHGJzZiA-UCEJB6aNgbNFKo7LBr-Ut803m_Jx4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1035722" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652983652"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Abc</span> - 2022-05-19 - 21:07</p> </li> <a href="/comment/1035722#comment-1035722" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1035722#comment-1035722" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per pažįstamus Alytuj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per pažįstamus Alytuj policijoj tvarkosi reikalus kas daeina ? Tokios tradicijos ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1035722" token="pPyzEiQWr2Y2Ka0SNGIVof11ogzRXyeuUzhr0c8--MU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1034923" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652975082"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomi ?</span> - 2022-05-19 - 18:44</p> </li> <a href="/comment/1034923#comment-1034923" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1034923#comment-1034923" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomi ir pareigūnų elgsena…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomi ir pareigūnų elgsena. Kurie į valdžią nerinkti ir nėra atskaitingi. Vienok. Jų metines veiklos ataskaitas tvirtina ir politikai. Seimas. Turi laikytis įstatymų ir jei visuomenei nesišku, apie savo veiklą informuot, aiškint. Kad nelikt neaiškumų. Alytuj matos kaip ir jokios reakcijos visuomenei paaiškint, kas vyksta. Kodėl nedeakvačios priemonės naudojamos ar kiti link nužmogėjimų epizodai prasiskverbia. Pav. olgai nematė dėl padangų gaisro pradmenų... Dėl užkastų atliekų istorijos firmoj iki šiol, kad paaiškint institucijos akytiškiams pavojinga ar ne, tabu? Ne mažai atvejų alytiškius kaip už kvailelius per savo sprendimus laiko. Pasakė nežino ir atseit, visi nežinokit, nors visi žino. O kaip rimtesnės pasekmės kaip dėl padangų gaisro užplaukė, vėl nežiniukus vaizduoja. Sotu jau tų išsidirbinėjimų Alytuj. Nors pagal įstatymus rinkti politikai atsakingi ir atskaitingi už įstatymų laikymasi. Bet požymiai, nuo kaip kurių po politika ir prasideda intrigos, per kurias nyksta Alytus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1034923" token="0ZqS5ma1vh3HPgm_y3DBYUTG2PhJe8Oj5ts_NmzJluU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1034617" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652971213"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nešviečia</span> - 2022-05-19 - 17:40</p> </li> <a href="/comment/1034617#comment-1034617" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1034617#comment-1034617" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj būtent progresu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj būtent progresu nešviečia, nes per savivaldą dominuoja turintys įpatingus santykius su teisėsauga per intrigas. Būsimiems rinkimams net nauji šio stiliaus dariniai aktyvuojas. Straipsnį parodyta tik epizodas teisingumo Alytuj. Pliusas, kad dryso paviešint nors tiek, nes. Iki tol tabu, apart pasišnibžda po tyliai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1034617" token="5pfWWuEhpqZ48Whd1WTbOHiSntzMQmfTSKcJePbiCYQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1034491" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652969459"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>klausimas?</span> - 2022-05-19 - 17:10</p> </li> <a href="/comment/1034491#comment-1034491" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1034491#comment-1034491" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl žiniaaklaida žinodami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl žiniaaklaida žinodami neaprašinėja neeilinės situacijos Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017, kur tiesiog teismo salėje politikas nuo neapykantos eiliniui alytiškiui už nepatogius klausimus nuo savo triadų tiesiog alpsta stovėdamas pabalęs drimba ant kėdės. Tik pirštu advokatei parodo į švarko viršutinę kišenę, iš kur advokatė ištraukia tabletę ir tik ją nurijęs politikas apglebęs sėdi. Nors tam momente neaišku kas bus, teisėja net greitosios nekviečia. O jei būt tabletę neatgaivinę ir numiręs, ką ant paminklo būt rašę? Ar apsimetę kaip nieko tokio, kad davę priesaikas laikytis įstatymų politikas, teisėja ir advokatai teisininkai nesugeba žmoniškai perspėt tarybos nario, kad? Kad tarybos narys turi laikytis įstatymų, kur politikams aukšti reikalavimai, pagal Konst.21,22 straipsnius negalima įžeidinėti, tyčiotis iš eilinių žmonių. Juo lab Konst, 22 str.- teismas ir įstatymas saugo asmens, šeimos garbę.. Kad negalima reikalaut klykiant iš teisėjos dėt baudas kas neįtinka politikui...Tarybos narys vertinamas kaip politikas, o ne kaip eilinis. Kad negražu būnant tarybos nariu pats pasiverčia į eilinį asmenį, kad ieškinius lupt nuo eilinio neįtinkančio. - Gaunas net turintys teisinį išsilavinimą padeda tarybos nariui iki nesamonių lygio, nuo kurio aną tam momente dar tablete atgaivino? Reiškia ant tiek Alytuj atskiri per politikas ir teisėsaugą praradę nežmoniškumus, kad iki tokių kritinių nesamonių prieina. Juo lab leist politikui tokią leksiką teismo salėj naudot, turiniu-kas ubagui davė teisę klaust, aiškint..- gatvėj pabandytų, matytų kas gautūs. Trumpiau neįsivaizduojamos situacijos šiais laikais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1034491" token="vnNTyuMP0nnrdh90S4MSdjr_YBt7YrI4YX0O2WYOF2Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1034490" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652969441"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Nomonė</span> - 2022-05-19 - 17:10</p> </li> <a href="/comment/1034490#comment-1034490" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1034490#comment-1034490" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau šitoj ,,šutvės,, …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau šitoj ,,šutvės,, savibledos tai svetimam laimėti bet kokiame konkurse yra be šansų. Visokie matoniai nedaleis į sporto rūmų patalpas svetimų. Ten gi lovys be regisruoto mokėjimo, be sąskaitų....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1034490" token="7-2VGdtZwbbBkpDLiHAAo57KJvmbB3OMDjL05qt445k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1032391" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652948121"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sakykit?</span> - 2022-05-19 - 11:15</p> </li> <a href="/comment/1032391#comment-1032391" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1032391#comment-1032391" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas Alytuj primoko tokių per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas Alytuj primoko tokių per teisėsaugą intrigų su nužmogėjimų elementais? Turi būt labai pikti ir teisiškai kažkiek prakutę? Nes kaip rimti žmonės ir teisininkai taip nedrystų. Žaist žmonių likimais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1032391" token="D_pizF1wVblWtokadXIkwApa2wTVqphDwPAUe03Zu6U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1032145" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652945956"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> nepabūgo</span> - 2022-05-19 - 10:39</p> </li> <a href="/comment/1032145#comment-1032145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1032145#comment-1032145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prienų teismas nepabūgo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prienų teismas nepabūgo Alytaus įpatumų. Net per savivaldą Prienai rimtesni už Alytų, kur apart interesų intrigos rimčiau ir nešviečia. Nes ikiteisminį tyrimą veda policija, prižiūri teisėtumą prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas. O Alytuj jie turi išsiskiriantį, nors epizodais bruožą iki nužmogėjimo situacijų. Kur kito nedrystų prileist tokių situacijų, Alytuj drysta. Ypač už akių ir kitų rankom, į akis .. Per tokio pobūdžio kombinacijas ir nyksta Alytus per 30 metų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1032145" token="lBV0ru2MsorTCZcqljUfH2a2zufrGzedqLqP-FkPiTI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1032057" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652944904"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsargiai</span> - 2022-05-19 - 10:21</p> </li> <a href="/comment/1032057#comment-1032057" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1032057#comment-1032057" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsargiai su teisėsauga, kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsargiai su teisėsauga, kur per savivaldą ne tik kišasi įtartinai, bet galimai siekia sudorot, nuslopint neįtinkančius nesiskaitant su priemonėm. Ypač anoj kadencijoj Alytuj matės, aktyvi stt kur sugebėjo neįžvelgt net padangų gaisro pradmenų, kur prieš n gaisrų įtartinai nepastebėta. O ant sliekinėjimų liejos prieš neįtinkamus, kur apsijuokę net žmoniškai atsiprašyt nesugeba. Arba, kad nuslopint keliančius nepatogius klausimus dėl įtartino efektyvumo miesto labui pramonės parko, aerodromo, orlaivių.. politikas atsilošęs po privačiu kaltinimu nepagrystai naudoja privatų onstitutą, kad pakenkt, nuslopint neįtinkantį ir kitus prigasdint. Palaikant tai per Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 pasiprovokuojant ir pačiam politikui realizuojant per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 iki nužmogėjimo įpatumų. Kaip ir tai palaikant tarybai per nutrauktą savivaldybės Etikos komisijos sprendimą Nr.KPPn-16, kur taryba galėję išsiaiškinę užkirst kelius intrigoms po politika, to nepadarė. Paliko landas, gal naudinga, kad žmonės bijotų atskirų. Bet, kodėl po to stebis, kad miestas stagnuoja, kas be politikų pritarimo, palsikymo, kaip ir visuomenės pasyvumo kas reiškia pritaria, nevyktų. Tad pažanga, kad vietos žiniasklaida drysta šias temas viešont, nes iki tol kaip privengė. Nes kuo daugiau viešumo- tuo geriau miesto labui. Nes įsijautę atskiri po politika ir pareigūnai. Pripratę be atsakomybės..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1032057" token="w4WhqFsnp0Gwp8od8o3cRLk2HaRNgAmpe76gAYl19og"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 May 2022 06:39:30 +0000 vyrredaktorius 3659 at https://www.alytausnaujienos.lt Lietuvos kul­tū­ros sos­ci­nė Aly­tus ža­da nu­ste­bin­ti šiuo­lai­kiš­ka gim­ta­die­nio šven­te su dzū­kiš­ku prie­sko­niu https://www.alytausnaujienos.lt/lietuvos-kul-tu-ros-sos-ci-ne-aly-tus-za-da-nu-ste-bin-ti-siuo-lai-kis-ka-gim-ta-die-nio-sven-te-su <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/IMG_0534.jpg?itok=abWJe_tx" width="344" height="287" alt="Konferencija Dainu slenyje" title="„Ne­svar­bu, ar bū­tum vie­ci­nis, ar pa­sau­lio aly­tiš­kis, o gal lig šiol Aly­tun ko­jos dar ne­bu­vai įkė­lęs – bir­že­lio 15–19 die­no­mis vi­si su­si­tin­ka­me DZŪ­KI­JO­JE, ku­ri SU­JUN­GIA!“, – kvie­čia Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kas tie dzū­kai?</h3> <p>Li­kus mė­ne­siui iki šven­tės, jos or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus te­at­ras – pa­kvie­tė į in­te­rak­ty­vią dis­ku­si­nę tal­ką. Ji vy­ko bū­si­mo „įvy­kio vie­to­je“ – Dai­nų slė­nio pri­ei­go­se, pa­žy­mint ke­lią į Aly­taus mies­to šven­tės sce­nas ir pri­sta­tant šių me­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio pro­gra­mą bei at­li­kė­jus.</p> <p>„Ne­svar­bu, ar bū­tum vie­ci­nis, ar pa­sau­lio aly­tiš­kis, o gal lig šiol Aly­tun ko­jos dar ne­bu­vai įkė­lęs – bir­že­lio 15–19 die­no­mis vi­si su­si­tin­ka­me DZŪ­KI­JO­JE, ku­ri SU­JUN­GIA!“, – kvie­čia Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. Ir pri­du­ria, kad pa­ti svar­biau­sia šven­tės dė­lio­nės da­lis esa­te Jūs, tas, ku­ris at­eis, da­ly­vaus, švęs Aly­taus gim­ta­die­nį.</p> <p>Šven­tė pra­si­dės nuo dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kų. Kuo ypa­tin­ga yra Dzū­ki­ja, kas lė­mė čia įsi­kū­ru­sių žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­dą, for­ma­vo jų cha­rak­te­rį, iš­vaiz­dą, ko­kia šian­die­ni­nio aly­tiš­kio ta­pa­ty­bė – šie ir ki­ti klau­si­mai bus gvil­de­na­mi moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je me­tu. Pir­mo­sio­mis šven­tės die­no­mis taip pat vyks dai­nų A. Sau­ly­no teks­tais fes­ti­va­lis „Su gai­via ban­ge­le“, „Big Wolf Com­pa­ny“ šo­kio spek­tak­lis „Trys se­se­rys“, J. Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je aly­tie­tiš­kos im­pre­si­jos vaiz­du ir žo­džiais du­ris at­vers Kos­to Poš­kaus pa­ro­da „Ka­ti­nas ant sto­go“.</p> <p> </p> <h3>„Vi­so­kių as­ci vi­so­kių rai­kia“</h3> <p>„La­bai džiau­giuo­si, kad mies­to gim­ta­die­nio šven­tė ke­lia­si į Dai­nų slė­nį – tai be­ne gra­žiau­sia, aly­tiš­kių pa­mėg­ta vie­ta. Čia gam­tos ap­sup­ty­je tu­rė­si­me kaip nie­ka­da di­de­lę mu­gę, va­ka­ro kon­cer­tą su šiuo me­tu po­pu­lia­riau­siais at­li­kė­jais, ama­tų kie­me­lį, po­tog­ra­pi­jų pa­lo­cių ir daug ki­tų įspū­din­gų ren­gi­nių. Kur­da­mi šven­tės pro­gra­mą mąs­tė­me tiek apie pa­tį ma­žiau­sią, tiek apie pa­tį vy­riau­sią – tad kiek­vie­nas už­su­kęs Dzū­ki­jos sos­ci­nėn at­ras kaž­ką sau ar­ti­ma.“, – sa­ko Aly­taus te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė. </p> <p>Pa­grin­di­niai šven­tės ren­gi­niai vyks tri­jo­se – SLĖ­NIO (Dai­nų slė­ny­je), ŠI­LO (Ši­lo g.) ir PY­LI­MO (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g.) – sce­no­se. Bir­že­lio 17 die­ną, penk­ta­die­nį, prieš pat ofi­cia­lų Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mą, iš mies­to cen­tro į Dai­nų slė­nį nu­si­drieks spal­vin­ga ir nuo­tai­kin­ga šven­ti­nė ei­se­na „Vi­so­kių as­ci vi­so­kių rai­kia“. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia pri­si­jung­ti į ei­se­nos da­ly­vių gre­tas ir su­skub­ti re­gist­ruo­tis.</p> <p>Šven­ti­nė ei­se­na ju­dės Jot­vin­gių gat­ve, per mies­to šir­dį – Ro­tu­šės aikš­tę ir Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve link Dai­nų slė­nio, kur 18 va­lan­dą Slė­nio sce­no­je vi­sus pa­si­tiks pu­čia­mų­jų or­kest­rų šven­tė „Ret­ro til­tai“, o 19 va­lan­dą vyks iš­kil­min­gas mies­to šven­tės ati­da­ry­mas „Dzū­ki­jos šir­dzin – Aly­tun“.</p> <p> </p> <h3>Pir­mą kar­tą – uni­ka­lus švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lis</h3> <p>Šių me­tų gim­ta­die­nio šven­tė ypa­tin­ga ski­ria­mu dė­me­siu dzū­kiš­ku­mui, tad penk­ta­die­nio va­ka­ro kon­cer­te „Mes esam dzū­kai…“ iš­gir­si­me iš­skir­ti­nai iš šio kraš­to ki­lu­sius at­li­kė­jus – Ro­ką Ka­šė­tą ir jau dau­ge­lio šir­dy­se vie­tą at­ra­du­sią dzū­ko­de­li­ką, Gied­rių Leš­ke­vi­čių ir trio, gru­pę „Vel­vet“, Ma­ri­jų Mi­ku­ta­vi­čių, DJ De­af­man.</p> <p>Slė­nio sce­no­je šeš­ta­die­nio va­ka­ro kon­cer­te „Va­sa­ra, bir­ža­lis, skra­dziai ža­mį nak­cys“ iš­vy­si­me šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“ kon­cer­tą „Ne­at­gau­nant dū­ko“, čia pa­si­ro­dys gru­pė „Free fin­ga“, Mo­ni­ka Liu, Jus­ti­nas Ja­ru­tis. Tra­di­ciš­kai vi­dur­nak­tį vi­si kar­tu, nuog vi­sos dū­šios trauk­si­me Aly­taus him­ną „Su gai­via ban­ge­le“, po ku­rio lauks di­džiau­sio Dzū­ki­jos mies­to Vil­niaus 3D svei­ki­ni­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nei bei DJ So­mov „Pas­bai­gė dzie­na…“.</p> <p> Iš­skir­ti­nis šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės gim­ta­die­nio ak­cen­tas – di­dy­sis švie­sos pa­veiks­lų spek­tak­lis „…O nuog mė­na­sie­nos be­pi­ga apak­cie“ – įspū­din­gu re­gi­niu su­jung­sian­tis du Ne­mu­no kran­tus – Dai­nų slė­nį ir Pir­mo­jo Aly­taus pi­lia­kal­nį. </p> <p>Aly­taus mies­to šven­tės pro­gra­mo­je gau­su ir dau­giau nau­jo­vių – Ne­mu­no pa­kran­tė­je įsi­kurs lau­ko ins­ta­lia­ci­jų par­kas „Kviet­kai in bu­kie­tus su­rik­tuo­ci, vi­sai ne­ra­gė­ci“, Dai­nų slė­ny­je ga­lė­si­te už­suk­ti į ama­tų kie­mą „Bus kap ne­bu­vį“ bei po­tog­ra­pi­jų pa­lo­cių „…Bet gra­žiau­sia ma­no tė­viš­kėj“.</p> <p> </p> <h3>Kvies didžiausia iki šiol mugė</h3> <p>„O kas ca nau­jo ar na­vat­no?“ – vi­są šven­ti­nį sa­vait­ga­lį aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius kvies di­džiau­sia iki šiol šven­ti­nė mu­gė, įsi­kur­sian­ti Ši­lo ir J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se. Tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čia­me mies­te – ne­pa­mirš­ti ir ki­ti tra­di­ci­niai šven­tės ak­cen­tai. Vie­nas jų – bir­že­lio 18 die­ną Pa­sau­lio aly­tiš­kių ben­druo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mas, jau penk­ta­sis, Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ris – Di­dy­sis kla­sio­kų pik­ni­kas „Pra­ajo (ne)daug me­tų“. O kur dar įvai­rių spor­to ša­kų tur­ny­rai, tra­di­ci­nis dvi­ra­čių žy­gis, li­ni­ji­nių šo­kių fes­ti­va­lis „Jei ne gry­bai ir ne uo­gos…“, Dzū­ki­jos ka­pe­lų  „Cik­rų cik­riau­sias cik­ri­nis su­neš­ci­nis“ ir daug ki­tų ren­gi­nių. </p> <p>Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie taip pat dė­ko­ja vi­siems pri­si­de­dan­tiems ir pa­de­dan­tiems įgy­ven­din­ti uni­ka­laus ren­gi­nio idė­jas. Ge­ne­ra­li­niai šven­tės rė­mė­jai: UAB „Glass lt“, Vol­fas En­gel­man ne­al­ko­ho­li­nis. Pa­grin­di­niai rė­mė­jai: „Ali­ta“ ne­al­ko­ho­li­nis, AB „Ast­ra“, UAB „Co­ner“, UAB „Kos­li­ta“, UAB „Lanks­ti li­ni­ja“, UAB „Stat­ra­ma“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/280750919_1370679436770320_5645566487367437629_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/280750919_1370679436770320_5645566487367437629_n.jpg?itok=XqKEBTx0" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/280882206_1370679846770279_8359030506844679948_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/280882206_1370679846770279_8359030506844679948_n.jpg?itok=OK-aSjmU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/280760271_1370679936770270_2855225026373119642_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/280760271_1370679936770270_2855225026373119642_n.jpg?itok=R9XLl4nH" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/280785693_1370679473436983_7352002403932572888_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/280785693_1370679473436983_7352002403932572888_n.jpg?itok=u75gzsEH" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/280800191_1370679376770326_7494144398397046830_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/280800191_1370679376770326_7494144398397046830_n.jpg?itok=ulfrDzk4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/280816122_1370679926770271_128597646451064963_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/280816122_1370679926770271_128597646451064963_n.jpg?itok=BYqVH_FK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/281289107_1370679890103608_6879077594839629166_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/281289107_1370679890103608_6879077594839629166_n.jpg?itok=Kv1V85Wh" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/281360255_1370679780103619_4948157537957160311_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/281360255_1370679780103619_4948157537957160311_n.jpg?itok=RPdNbMpK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/281401533_1370680183436912_6507456272258659440_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/281401533_1370680183436912_6507456272258659440_n.jpg?itok=jT4udcMg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/281438781_1370679490103648_7627617175786670933_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/281438781_1370679490103648_7627617175786670933_n.jpg?itok=1pl1hdtJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0534_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0534_0.jpg?itok=hh6cVt1R" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lietuvos-kul-tu-ros-sos-ci-ne-aly-tus-za-da-nu-ste-bin-ti-siuo-lai-kis-ka-gim-ta-die-nio-sven-te-su&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3658&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="e1iM_y0sH3dONVlmh8FdMVV4txEhaNrNlTSCl9NHPhQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1035227" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652978293"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>X</span> - 2022-05-19 - 19:38</p> </li> <a href="/comment/1035227#comment-1035227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1035227#comment-1035227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visą Griecinė....</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visą Griecinė....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1035227" token="lr-1HJiekTCtYzUii9pi0dpfhtxxKAbBpUaTHCO0GFw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1032741" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652951985"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kvies muge</span> - 2022-05-19 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/1032741#comment-1032741" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1032741#comment-1032741" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">koks skirtumas kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>koks skirtumas kaip pavadinsi muge prekybininkai pardavejai visvien galutinis rezultatas bus didelis turgus kuriu Alytuje daug ir dar reikia butinai vieno turgaus kur kainos kosmines o gal konkurencija Gaveliui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1032741" token="VFYVPgbqDXFNjw-rszx1Hy_yKMbc0e6FnOy3JDFW0o8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 May 2022 06:35:41 +0000 vyrredaktorius 3658 at https://www.alytausnaujienos.lt