Švie­ti­mo per­tvar­ka – ar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš­ties rū­pi mū­sų vai­kai?

Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys
Komentarai (25)
2020 Sausis 24
G. Daukšys
Aly­tus ver­da nuo dis­ku­si­jų apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­siū­ly­mai pri­me­na gar­si­ą­ją ža­lių ro­dyk­lių nu­ė­mi­mo te­mą. Pro­ble­ma spren­džia­ma nuo ki­to ga­lo, o ga­liau­siai dėl keis­tų spren­di­mų ken­čia dau­gu­ma gy­ven­to­jų.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius bul­do­ze­riu stu­mia pa­reng­tas idė­jas – nu­griau­ti vie­ną mo­kyk­lą, re­or­ga­ni­zuo­ti ki­tas, per­kel­ti mo­ki­nius. Ar aly­tiš­kiai už šias idė­jas?

Tik­rai ne – vie­šo­jo­je erd­vė­je aps­tu pra­šy­mų, rei­ka­la­vi­mų ieš­ko­ti ki­to­kių spren­di­mų. Aš ma­nau, kad toks aly­tiš­kių no­ras yra tei­sin­gas. Leis­ki­te pa­si­da­ly­ti idė­jo­mis, kaip ga­lė­tu­me iš­spręs­ti švie­ti­mo per­tvar­kos klau­si­mą.

 

Esa­ma si­tu­a­ci­ja

Švie­ti­mo per­tvar­kos tiks­las – tau­piai ir efek­ty­viai nau­do­ti mū­sų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pi­ni­gus. Švie­ti­mo įsta­ty­mo 67 straips­nis sa­ko, kad for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui tai­ko­mi mo­ky­mo lė­šų sky­ri­mo kla­sei (gru­pei) ir (ar­ba) vie­nam mo­ki­niui prin­ci­pai.

Įsta­ty­me aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad mo­kyk­los fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti su­si­jęs su jo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų skai­čiu­mi. Tai yra es­mi­nis, įsta­ty­mu įtvir­tin­tas prin­ci­pas, pa­gal ku­rį mo­kyk­los tu­ri gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Mo­ky­mo lė­šas švie­ti­mo įstai­goms ski­ria Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ir jau se­niai yra nu­sta­čiu­si jų dy­dį ir nau­do­ji­mo tvar­ką. To­dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­ri va­do­vau­tis įsta­ty­mu ir nu­sta­ty­ti vie­no­dą pi­ni­gų krep­še­lį mo­kyk­lų ūkio iš­lai­doms. Vis­gi Aly­tui tai ne­ga­lio­ja.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė lė­šas švie­ti­mo įstai­goms iki šiol skirs­to apei­da­ma ką tik pa­mi­nė­tą prin­ci­pą. Ko­dėl? Gal mū­sų mies­to val­di­nin­kams trūks­ta kom­pe­ten­ci­jų? O gal sie­kia­ma sa­vo ran­ko­se iš­sau­go­ti ma­ni­pu­lia­vi­mo mo­kyk­lų va­do­vais ir ben­druo­me­nė­mis in­stru­men­tą?

Aki­vaiz­du, kad sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai, vyk­dy­da­mi va­di­na­mą­ją švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką, no­ri at­ri­bo­ti tė­vus nuo spren­di­mų pri­ėmi­mo. O juk Švie­ti­mo įsta­ty­mo 27 ir 29 straips­niai nu­ro­do, kad tik mo­ki­niai (tė­vai ar glo­bė­jai), o ne val­di­nin­kai, spren­džia, ku­rią mo­kyk­lą vai­kui lan­ky­ti.

Tai­gi, kiek ir ko­kių mo­kyk­lų mies­te rei­kia, tu­rė­tų lem­ti tė­vų spren­di­mai. Jei­gu mo­kyk­lą ren­ka­si pa­kan­ka­mai daug mo­ki­nių – mo­kyk­la rei­ka­lin­ga ir pri­va­lo veik­ti.

Pa­teik­to­je len­te­lė­je ga­li­te su­si­pa­žin­ti, ko­kį ūkio iš­lai­dų krep­še­lį gau­na skir­tin­gos švie­ti­mo įstai­gos Aly­tu­je per me­tus (žr. len­te­lę).

lentelė

Aki­vaiz­du, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė skir­tin­gai fi­nan­suo­ja švie­ti­mo įstai­gas, o vie­nam mo­ki­niui ten­kan­čios lė­šos kai ku­riais at­ve­jais ski­ria­si net 2–3 kar­tus. Ko­dėl?

Ki­tas svar­bus klau­si­mas: ar tik­rai vie­nos mo­kyk­los mo­ki­niams rei­kia tris ke­tu­ris kar­tus dau­giau pa­tal­pų ne­gu ki­tos? Juk per­tek­li­nės pa­tal­pos – tik­ra naš­ta švie­ti­mo įstai­goms.

No­riu pa­ste­bė­ti, kad tik ma­žes­nę da­lį sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų mo­kyk­los su­nau­do­ja pa­tal­pų ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms (šil­dy­mui, elek­trai, van­de­niui ir kt.).

Di­džiau­sia da­lis lė­šų ski­ria­ma įvai­riems eta­tams (va­ly­to­jų, kiem­sar­gių, elek­tri­kų ir kt.). Kam rei­ka­lin­gas va­ly­to­jos eta­tas pa­tal­poms, ku­rios daug me­tų ne­nau­do­ja­mos?

Pa­na­šu, kad da­bar­ti­ne švie­ti­mo per­tvar­ka no­ri­ma tie­siog pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą la­biau sa­vi­val­dy­bei lo­ja­liems di­rek­to­riams, ta­čiau ne­gal­vo­ja­ma apie mo­ki­nius, ug­dy­mo ko­ky­bę ir tau­pų, efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, užuot at­li­kę ana­li­zę, ko­dėl taip ski­ria­si lė­šų po­rei­kis skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se, ar nė­ra ten be­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų ir per­tek­li­nių eta­tų, ban­do „re­or­ga­ni­zuo­ti“ efek­ty­viau dir­ban­čias įstai­gas ma­žiau efek­ty­vių la­bui. Ko­dėl?

 

Ką rei­kė­tų keis­ti

Ką sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ta­ry­ba tu­rė­tų pa­da­ry­ti, no­rė­da­ma tau­piai ir efek­ty­viai nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus bei nu­kreip­ti juos ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui?

 

Siū­lau:

– Vyk­dy­ti įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti vie­no­dą ūkio iš­lai­dų krep­še­lį vi­soms pra­di­nėms, pro­gim­na­zi­nėms ir gim­na­zi­nėms kla­sėms (pvz., 350–400 Eur vie­nam mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­ma su­ma kla­sei);

– Nu­sta­ty­ti skir­tin­go dy­džio krep­še­lius spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams;

– Nu­sta­ty­ti pro­tin­gą, mak­si­ma­lų plo­tą, rei­ka­lin­gą mo­ki­niui (pvz., 10–15 kv. m mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­mas plo­tas kla­sei);

– Per­tek­li­nes pa­sta­tų pa­tal­pas grą­žin­ti sa­vi­val­dy­bės reik­mėms, o spe­cia­lis­tai ga­lė­tų jas pri­tai­ky­ti ir įveik­lin­ti ki­tiems ben­druo­me­nės po­rei­kiams;

– Leis­ti mo­kyk­lų va­do­vams kar­tu su mo­kyk­lų ta­ry­bo­mis ir tė­vais spręs­ti, kaip efek­ty­viai tvar­ky­tis. (Pvz., įver­tin­ti: gal efek­ty­viau vie­to­je tri­jų kiem­sar­gių sam­dy­ti spe­cia­li­zuo­tą te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ros ben­dro­vę? O jei vi­sų mo­kyk­lų ap­lin­ką tvar­ky­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“?)

Nu­sta­čius aiš­kią, įsta­ty­muo­se įtvir­tin­tą mo­kyk­lų ūkio iš­lai­dų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, mo­kyk­lų va­do­vai ži­no­tų, kaip, pa­si­kei­tus mo­ki­nių skai­čiui ar­ba mo­kyk­lą pra­dė­jus lan­ky­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kui, kei­sis švie­ti­mo įstai­gos fi­nan­sa­vi­mas.

Tai­gi di­rek­to­riams ne­rei­kė­tų klai­džio­ti po sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tus, kad „pra­muš­tų“ dau­giau pi­ni­gų ir eta­tų sa­vo mo­kyk­lai.

Vie­to­je to mo­kyk­lų va­do­vai ga­lė­tų vi­są sa­vo lai­ką skir­ti mo­ki­nių ug­dy­mo ir mo­kyk­los dar­bo ge­ri­ni­mui. Taip ge­rė­tų mū­sų vai­kų ug­dy­mo ko­ky­bė ir ta­ry­bai ne­rei­kė­tų už­da­ry­ti mo­kyk­lų – ga­lė­tų gy­vuo­ti ir ma­žes­nės, ir di­des­nės mo­kyk­los. Vi­sos jos su­kur­tų di­des­nę ug­dy­mo įvai­ro­vę, pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes mū­sų vai­kams ir ge­res­nę ug­dy­mo ko­ky­bę.

 

Įgy­ven­di­nus siū­lo­mas idė­jas:

– Sa­vi­val­dy­bė efek­ty­viau nau­do­tų biu­dže­to lė­šas ir kiek­vie­nais me­tais su­tau­py­tų apie 400–650 tūkst. eu­rų;

– Su­tau­py­tas lė­šas ga­lė­tu­me in­ves­tuo­ti į ge­rą­ją mo­kyk­lų pa­tir­tį ir ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mą;

– Dau­giau skaid­ru­mo ir ma­žiau po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, skirs­tant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus: kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mo­kyk­lų iš­lai­ky­mo, mo­kė­da­mos ūkio lė­šų krep­še­lį už vai­kus, at­vyks­tan­čius mo­ky­tis iš tų sa­vi­val­dy­bių.

 

 

 

  Komentaras

  Tas Cesiulis dar už tą pačią Stonkuvienę dur esnis. apie kokią žmonių meilę jis peza? Susirinko "Žmonių" žurnalo redakcijoj 3-4 "žmonių meilės" eGZpertai ir nusprendė, kad statulėlę reikia duoti Cesiuliui (tie influenceriai į sąrašą tik dėl skaičiaus buvo įtraukti). Ir visa žmonių meilė :)))))

  Komentaras

  Alytaus valdžia arogantiška, pasipūtę kaip povai, susireikšminę, nesikalba, o tik nurodinėja kaip baudžiauninkam. Dauguma į Tarybą atėjo daryti biznio ir tvarkytis savo ir pažįstamų draugelių reikalus. Daugėla, Kurtinaitis, milijonų pyz ...jas. Bus dar ne vienas mitingas prie savivaldybės.

  Komentaras

  Nei viena įalies savivaldybė neleidžia per pertvarkų neatlikimą kraut finansinę naštą atwičiai. Savo vaikams. Nes tai didelis griekas. Apart Alytuj. Nes čia kitaip. Finansinės naštos krovimą ateičiai dar kaip rūpesčiu vaikais vadina. Nors tie maži vaikai jau dabar atėję po savivaldybės langais pasako gėda. Už mikrorajone esančios vienos mokyklos ir dar prieš tai paremontuotos griovimą ar... Visaip stengias, kad vaikams būt ne patogiau greta esanti mokykla, o blaškytųs į kitas miesto mokyklas pereinant gatvių oerėjas ar panašiai. Būtinai jei galima palankiau, pasunkins. Ir tik taip laimę, matyt, pajaučia? Kad mors kiek paetrzna žmones.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.