Nr. 12 (13388)

2020-01-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 12 (13388) skaitykite:

 • Du po­li­ci­jos dar­buo­to­jai įta­ria­mi pik­tnau­džia­vi­mu ir tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu
 • Ka­riui gre­sia at­lei­di­mas iš tar­ny­bos
 • Susižalojo „Alsekos” darbuotojas
 • Ir su­prask, žmo­gau, ku­rie čia pa­tys krikš­čio­niš­kiau­si!
 • Mi­li­jo­ni­nei elek­tro­ni­nio bi­lie­to ke­lei­vei – ne­mo­ka­mos ke­lio­nės
 • Įspė­ji­mas žie­da­dul­kėms jaut­riems žmo­nėms
 • Kal­bėk tik ta­da, kai ta­vo žo­džiai gra­žes­ni už ty­lą
 • Ar at­ei­nan­čios kar­tos kal­bės lie­tu­viš­kai?
 • Šeš­ta­die­nį Aly­tu­je įvyks Lie­tu­vos de­šim­ties šo­kių čem­pio­na­tas: rink­sis iš­tver­min­giau­si spor­ti­nin­kai ir ypa­tin­gi žiū­ro­vai
 • „Ne­pa­žin­ti Bib­li­jos – tai ne­pa­žin­ti Kris­taus”
 •  „Sen­gi­rės” au­to­rių do­va­na at­ei­ties kar­toms – įkū­rė fon­dą, sie­kian­tį ap­sau­go­ti se­ną­sias gi­rias
 • Aly­tu­je vyk­sian­tis 2020 me­tų „Ki­no pa­va­sa­ris” skel­bia ati­da­ry­mo fil­mą
 • Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliaksandras Lu­ka­šen­ka ne­si­nau­do­ja iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu dėl sau­gu­mo
 • Tu­ri­me iš­siug­dy­ti kan­try­bę de­mo­kra­tijos vėž­lio žings­niui 
Švie­ti­mo ben­druo­me­nės du mė­ne­sius ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos, ta­čiau pa­reng­ta­me nau­ja­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo...
Aly­taus ra­jo­no Dau­gų mies­to vie­no dau­gia­bu­čio Eže­ro gat­vė­je gy­ven­to­jai krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę dėl, jų nuo­mo­ne, per ar­ti na­mo lan­gų nu­ma­to­mų sta­ty­ti...
Ką nau­jo ga­li at­neš­ti pra­si­dė­ję me­tai Aly­taus švie­ti­mui? Tik­riau­siai nie­ko, jei ne­skai­čiuo­tu­me vis tų pa­čių jau pen­kio­li­ka me­tų te­be­si­tę­sian­čių grau­du­lin­gų kal­bų ir...
Aly­taus mies­to cen­tre, Pul­ko g. 28, gy­ve­nan­ti 86-erių Ire­na Či­rie­nė yra vie­na iš ne­dau­ge­lio šios Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­lies gy­ven­to­jų, ne­tu­rin­čių bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų ir...
Vi­si mes skir­tin­gai ver­ti­na­me sa­vo po­el­gius: vie­ni, iš­vy­kę į ke­lio­nę, pa­tir­ties sve­tur pa­si­sė­mę ar įtei­kę kaž­kam do­va­nų sie­kia­me, kad kuo pla­tes­nis žmo­nių ra­tas apie tai...
Aly­tus ver­da nuo dis­ku­si­jų apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­siū­ly­mai pri­me­na...
Į su­si­ti­ki­mą su po­li­ti­kais, švie­ti­mo ben­druo­me­nė­mis, mies­to va­do­vais ket­vir­ta­die­nį at­vy­ku­sią švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­rę prof. dr. Jo­lan­tą Ur­ba­no­vič...
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je iš vals­ty­bės re­zer­vo skir­ta per 1 mln. eu­rų Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro...
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė vie­na aly­tiš­kė su jai įta­ri­mą su­kė­lu­siais mil­te­liais „Po­li­sorb Plus“, ku­riuos įsi­gi­jo kaip...
Jau pen­ke­ri me­tai ga­lio­ja Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis at­si­ra­do kom­piu­te­ri­nė ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rių at­ran­kos pro­gra­ma, vei­kian­ti...
Nuo šian­dien, sau­sio 28-osios, Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riu­mi pra­de­da dirb­ti aly­tiš­kis Da­lius Sin­ke­vi­čius.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.