Pa­vo­jin­gos at­lie­kos po že­me ar juo­do­sios rin­ki­mų tech­no­lo­gi­jos? (33)

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Sigitas Leonavičius
Sigitas Leonavičius: „Patvirtinu dar kartą, kad jokių kasinėjimų įmonėje nuo 2012 metų nebuvo vykdoma. Fotografijose yra užfiksuoti seni kadrai, juose ištrinta data, specialistai tą mato.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.

„Pa­si­tvir­ti­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų gau­ta in­for­ma­ci­ja apie UAB „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, ga­li­mai už­kas­tas ga­my­bos at­lie­kas“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Ja­me taip pat ra­šo­ma, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AAD) pa­rei­gū­nai sau­sio 15 die­ną pa­tik­ri­no šią te­ri­to­ri­ją, nau­do­da­mie­si sun­kias­vo­re ka­si­mo tech­ni­ka, ir nu­sta­tė, kad jo­je už­kas­tos ga­my­bos at­lie­kos.

AAD di­rek­to­riaus Vai­do Lau­kio tei­gi­mu, ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo ty­ri­mas tik pra­si­dė­jo. Už­kas­tų at­lie­kų kie­kiui ir su­dė­čiai nu­sta­ty­ti bei pa­da­ry­tai ža­lai ap­lin­kai įver­tin­ti dar bus at­lie­ka­mi iš­sa­mūs už­terš­tos te­ri­to­ri­jos ty­ri­mai. Nu­sta­čius fak­ti­nius už­kas­tų at­lie­kų kie­kius bei su­dė­tį, bus ap­skai­čiuo­ta ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la ir spren­džia­ma, ko­kių pri­va­lo­mų prie­mo­nių tu­ri bū­ti ima­ma­si ap­lin­kos būk­lei at­kur­ti. Įmo­nė tu­rės at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą ir iš­va­ly­ti at­lie­ko­mis už­terš­tą te­ri­to­ri­ją.

„Aly­taus nau­jie­nos“ va­kar pa­pra­šė pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją UAB „Trai­de­nis“ va­do­vo Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus: „Skun­dą dėl įmo­nė­je ga­li­mai už­ka­sa­mų ga­my­bos at­lie­kų sie­ju su pra­si­dė­ju­sia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų po­li­ti­ne kam­pa­ni­ja ir juo­do­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Nuo 2015 me­tų bū­da­mas ta­ry­bos na­riu ir tre­jus me­tus dirb­da­mas opo­zi­ci­jo­je pa­ty­riau, kad sun­kiau­sias dar­bas yra gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Pas­ku­ti­niai ka­si­mo dar­bai įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo at­lik­ti 2010–2012 me­tais, kai po gais­ro bai­gė­me at­sta­ty­ti ga­myk­lą. Dre­na­vo­me dėl už­si­ki­šu­sios ge­le­žin­ke­lio pra­lai­dos už­sem­tą te­ri­to­ri­ją, ku­rios vė­liau ga­myk­liš­kai ne­įveik­li­no­me, įren­gė­me van­dens tel­ki­nį. 2012 me­tais mus tik­ri­no Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, tu­rė­jo­me nuo­bau­dą. Jo­kie ka­si­nė­ji­mo dar­bai po to ne­vy­ko.

Skun­do ne­ma­čiau, apie jį su­ži­no­jo­me iš vie­ti­nio in­ter­ne­to por­ta­lo, po sa­vai­tės ap­si­lan­kė aukš­to ran­go Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ko­man­da. Skun­de yra pa­teik­tos se­nos ar­chy­vi­nės fo­to­gra­fi­jos, ku­rios ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, nes bu­vo pa­da­ry­tos 2012 me­tais vy­ku­sio ty­ri­mo me­tu, o ne 2018 me­tais, kaip tei­gia­ma.

Skun­dą ti­ria ko­mi­si­ja, mes pa­tei­kė­me vi­sus pra­šo­mus do­ku­men­tus, siū­lau pa­lauk­ti ty­ri­mo iš­va­dų. Pa­brė­žiu, kad pa­vo­jin­gas at­lie­kas įmo­nė uti­li­zuo­ja pa­gal griež­tos ap­skai­tos tai­syk­les, kas­met yra at­lie­ka­mi pla­ni­niai pa­tik­ri­ni­mai. Nuo­bau­dų tu­rė­jo­me, bet va­din­čiau tai stan­dar­ti­niais pro­ce­sais, nes jos at­si­ra­do dėl arit­me­ti­nių klai­dų, dėl ne­to ir bru­to svo­rio ne­ati­ti­ki­mų tie­ki­mo do­ku­men­tuo­se. Ten, kur dir­ba žmo­nės, jie ga­li ir klys­ti, bet tai tik­rai nė­ra pik­ty­bi­nės klai­dos.

Bet šiuo at­ve­ju kal­bė­ti apie ka­si­mus, lai­do­ji­mus, dirb­ti­nę sa­lą iš šiukš­lių ne­įma­no­ma net­gi te­oriš­kai. Jei taip bū­tų, mes tai de­kla­ruo­tu­me. Pa­sau­ly­je taip da­ro­ma, yra žie­di­nės eko­no­mi­kos stra­te­gi­ja, į ku­rią tu­rė­tu­me ei­ti. Už­sie­ny­je man te­ko ma­ty­ti, kaip iner­ti­nės me­džia­gos, ku­rių ne­be­ga­li­ma ki­tur pa­nau­do­ti, ne­ve­ža­mos į są­var­ty­nus, bet iš jų su­pi­la­mi kal­nai, ap­au­gi­na­mi, žmo­nės ga­li sli­di­nė­ti, ku­ria­ma in­fra­struk­tū­ra. Tai nė­ra nu­si­kal­ti­mas, bet tam tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka. At­lie­kų są­ra­še, pa­tvir­tin­ta­me ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu, plas­ti­ko drož­lės ir nuo­pjo­vos yra pa­žy­mė­tos ko­du AN – ab­so­liu­čiai ne­pa­vo­jin­gos. Ku­riant eko­lo­gi­nį pro­duk­tą gau­na­mas ša­lu­ti­nis pro­duk­tas, yra jo tvar­ky­mo di­rek­ty­vos, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis, tai yra griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma.

Sa­ky­čiau, kad ver­sli­nin­kas tu­rė­tų bū­ti su svei­ku pro­tu su­si­py­kęs, jei, in­ves­tuo­da­mas į ap­lin­kos tvar­ky­mą, da­ry­da­mas ją rek­re­a­ciš­kai pa­trauk­lią, pats terš­tų pa­vo­jin­go­mis ga­my­bos at­lie­ko­mis.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Neseniai, per Sausio 13 d. mitingus, stovėjo rimtais veidais mūsų miesto ir šalies išrinktieji, sakė kalbas apie kovas už mūsų laisvę, prisiminė tankus, dėjo gėles prie paminklų... Atrodė tikri Lietuvos patriotai. Bet atidavus duoklę viešumui, yra nusiimamos kaukės ir į atakas paleidžiami jau politiniai buldozeriai, kuriais stengiamasi bent kokiomis priemonėmis užtildyti tuos, kurie kelia negeroves į viešumą, kurie gina viešąjį interesą, kurie nebijo pasipriešinti nekompetentingiems klerkams, kurie trukdo švaistyti miesto biudžetą. Politiniai buldozeriai iš visų jėgų stengiasi tų, drąsiai kalbančiųjų, senas ir nereikšmingas nei miestui, nei kiekvienam asmeniškai, darbines problemas paversti viso miesto grandiozinėmis bėdomis. Gaila jūsų. Galėjote likti mūsų atmintyse komisarais, bet liksite tik mentais

  Komentaras

  Čia komentaruose pradėjo inkšti jau 2 kartus už šmežtą nuteistas A. K. Šitas tipas du metus terorizavo savo kliedesiais gerb. tarybos narį, šmeižė jį be perstojo, o dabar dar drįsta skųstis, kad turi teismo sprendimą vykdyti ir mokėti už savo liežuvio nelaikymą. Parazitus sustabdo teismai, jei jie smegenų neturi

  Komentaras

  Kad komentaruose nematyti IP adreso, tai dar nereiškia, kad nežinomi komentarų autoriai. S. Leonavičius surinks visus niekšelius ir paduos į teismą, todėl vėl gali būti taip, kaip jau buvo vienam labai uoliam alytiškiui, pamazgų pilstytojui. Sėkmės, kompiuteriniai riteriai. Tik žiūrėkite, kad nereikėtų ilgai lieti labai graudžių sūrių ašarėlių.

  Komentaras

  Politikus reikia vertint ne ką kalba. O ką daro ir kas gaunas. pas šiuos gaunas vykdoma programa. 1) milijonai krepšiui ir futbolui, po to kas nuo jų liks. 2) kiekvienas tegu nešiojas po kąstuvėlį ir apkasa šiukšles. ne į konteinerį, o apkast. ir sakyt, taip efektyvinam Alytaus drenažą. 3) didėjantį lėšų stygių dėl negebėjimų vystyt projektų kompensuot eiliniams alytiškiam ieškinius apie 10 tūkstančių sumose išstatant. Kur kaip politikui nepatinka- naudotis kaip už asmens įžeidimą. Taip galima apie pusę neįtinkančių alytiškių į teismus sukišt. ir uždirbt. 4) atsakomybę prisiima visi mato, kas ,,Už Alytų' reklamuojas, kad atsakomybę prisiima.

  Komentaras

  kam įdomus šio veikėjo tikras veidas perskaitykit savivaldybės Etikos komisijos sprendimus per paskutinius metus. Kur niekad iki šiol tiek saviskundinėjimų taryboje nebuvo. Kaip elgias pas anstolį S.V. pasidomėkit - ką šis kalba ir kaip daro. Teismų sprendimais susijusiais su šiuo. Regis kitaip ir nesugeba spręst problemų. apart per teisėsaugą...? Regis neblogai primokėdamas. Tai ar tokio erzelyno reikia alytiškiams valdyme? Įdomiausia visa tai žino G.D. ir atseit prisiima atsakomybę už savo komandą?

  Komentaras

  Paklauskit jo, kodėl moka advokatams virš tūkstančio eurų, tai yra dideles sumas, kad per jo kaip asmens įžeidimus nors save politikų ir dideliu kovotoju vaizduoja teisme, kad eilinį alytiškį užgainiotų, kad dryso paklaust net teismo salėj? Kur jo kaip tarybos nario teikti konkretūs alternatyvūs projektų pasiūlymai dėl švietimo pertvarkų, atliekų ir užregistruoti pagal tarybos Reglamento nustatyta tvarka? Nors viešai girias, kad neima tarybos nario išmokų ir išklauso alytiškių. Vėl kur parašyta kad drenažui naudoja - tokių nesamonių norėdamas nesugalvosi. Trumpiau vaizdas kaip per piliečius atėjo - taip anie ir iš...Būt gerai, kad meas įvardintų kas didžiausią destrukciją šioj kadencijoj kėlė ir tęsia.. Kur vietoj rimtų problemų sprendimų tik erzinos ir rezultato nėra. kaip ir dėl vicemerų. Patys pradžioj balsavę už juos vėliau - dabar buvęs vicemeras pats pasitraukė.. Ir...

  Komentaras

  Sigitai, kada baigsi meluoti ir sakyti, kad juodos politiniai metodai naudojami prieš rinkimus, baik, atsibodai. Jau buvo aišku prieš rinkimus. Nesumokėjai šimtus tūkstančių, pakišai po žeme chemines plastmases. Vadink daiktus tikrais vardais. NEBEMELUOK, SUMOKĖK, ATSISTATYDINK IR NEDARYK GĖDOS UKRAINAI, LIETUVAI

  Komentaras

  Paklauskit Alytaus teisme dirbančių, kaip šis kaip politikas elgias teismo salėje iš eilinio alytiškio per kaip asmens įžeidimą reikalaudamas ieškinio tūkstančių sumose? Nors girias, kad neima tarybos nario išmokų? Kaip ir Alytaus teisėsaugos kas po kitų kompiuteriais kaip provokuojant darbuojasi gal? Kaip teiktus kaip tarybos nariui siūlymus kaip pagal Reglamentą ruošt sprendimų projektus dėl švietimo pertvarkos, atliekų tvarkymo ... teismui teikia kaip jo asmens įžeidimus. Kur tiek erzelyno buvo dėl švietimo pertvarkos ir atliekų tvarkymo ir..?

  Komentaras

  Ne i tema
  DĖL PAMINKLO PARTIZANAM. Rašys čia visi priešininkai dabar apie Traidenį. Visi gudrūs, viską žino, kontroliuoja situaciją, gali patarti kaip padaryti geriau. O dėl paminklo partizanam ką gali patarti Alytaus valdantys gudručiai. Ar ir partizanam Makštutienės žentas miesto architektas Matažinskas kabins makaronus ir jie turės jo klausyti. O reikėtų, kad būtų atvirkščiai - architektas Matažinskas turėtų įsiklausyti partizanų ir tik tada siūlyti savo variantus.

Kiti straipsniai