Nr. 8 (13238)

2019-01-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 8 (13238) skaitykite:

  • „Na, tai ar ką nors pa­so­dins vie­ną kar­tą, ar ne?” 
  • Pla­nuo­ja­ma nu­kel­ti aš­tuo­nis ne­tvar­kin­gus kios­kus ir ki­tus pre­ky­bos sta­ti­nius 
  • At­sva­ra vi­dur­žie­mio at­šiau­ru­mui – švel­nių ak­va­re­lės spal­vų žais­mas 
  • Au­di­tas Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se: cha­o­tiš­ki ir ne­skaid­rūs vie­šie­ji pir­ki­mai, ne­tei­sė­tas tur­to nau­do­ji­mas, ne­efek­ty­viai ir ne­pa­grįs­tai nau­do­ja­mos biu­dže­to lė­šos 
  • 20 me­tų „Dzū­kų ver­smė” šo­ka ir dai­nuo­ja kar­tu 
  • Aly­tu­je įren­gia­moms re­kla­mos iš­ka­boms – ne tik grie­ži rei­ka­la­vi­mai, bet ir kon­sul­ta­ci­ja 
  • Pa­va­sa­rį Aly­tu­je pra­dės veik­ti „Sour­ce­ry for Kids” kū­ry­bi­niai už­si­ė­mi­mai 7–12 me­tų moks­lei­viams  
  • Pri­sta­ty­ta kny­ga, skrai­di­nan­ti skai­ty­to­jų min­tis į Ita­li­ją 
  • Juo­zas Kar­pa­vi­čius – mu­zi­kas, re­zis­ten­tas ir mo­ky­to­jas 
  • Trum­pos pau­zės tarp at­ly­džių „Kas gai­vi­na žmo­gaus sie­lą?”
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.
Ket­vir­ta­die­nį bu­vo pas­ku­ti­nė die­na, kai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai tu­rė­jo pri­sta­ty­ti iš gy­ven­to­jų su­rink­tus...
Kai gro­žio stu­di­ją „Fe­mi­na La­e­ta“ lan­kan­čios abi­tu­rien­tės klau­sia, ką rink­tis – ar spe­cia­ly­bę, prie ku­rios links­ta šir­dis, ar prag­ma­tiš­ką ir po­pu­lia­rią, jos va­do­vė Alio­na...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.