Nr. 8 (13238)

2019-01-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 8 (13238) skaitykite:

  • „Na, tai ar ką nors pa­so­dins vie­ną kar­tą, ar ne?” 
  • Pla­nuo­ja­ma nu­kel­ti aš­tuo­nis ne­tvar­kin­gus kios­kus ir ki­tus pre­ky­bos sta­ti­nius 
  • At­sva­ra vi­dur­žie­mio at­šiau­ru­mui – švel­nių ak­va­re­lės spal­vų žais­mas 
  • Au­di­tas Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se: cha­o­tiš­ki ir ne­skaid­rūs vie­šie­ji pir­ki­mai, ne­tei­sė­tas tur­to nau­do­ji­mas, ne­efek­ty­viai ir ne­pa­grįs­tai nau­do­ja­mos biu­dže­to lė­šos 
  • 20 me­tų „Dzū­kų ver­smė” šo­ka ir dai­nuo­ja kar­tu 
  • Aly­tu­je įren­gia­moms re­kla­mos iš­ka­boms – ne tik grie­ži rei­ka­la­vi­mai, bet ir kon­sul­ta­ci­ja 
  • Pa­va­sa­rį Aly­tu­je pra­dės veik­ti „Sour­ce­ry for Kids” kū­ry­bi­niai už­si­ė­mi­mai 7–12 me­tų moks­lei­viams  
  • Pri­sta­ty­ta kny­ga, skrai­di­nan­ti skai­ty­to­jų min­tis į Ita­li­ją 
  • Juo­zas Kar­pa­vi­čius – mu­zi­kas, re­zis­ten­tas ir mo­ky­to­jas 
  • Trum­pos pau­zės tarp at­ly­džių „Kas gai­vi­na žmo­gaus sie­lą?”
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.
Ket­vir­ta­die­nį bu­vo pas­ku­ti­nė die­na, kai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai tu­rė­jo pri­sta­ty­ti iš gy­ven­to­jų su­rink­tus...
Kai gro­žio stu­di­ją „Fe­mi­na La­e­ta“ lan­kan­čios abi­tu­rien­tės klau­sia, ką rink­tis – ar spe­cia­ly­bę, prie ku­rios links­ta šir­dis, ar prag­ma­tiš­ką ir po­pu­lia­rią, jos va­do­vė Alio­na...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.