Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai va­do­vau­ja lai­ki­na di­rek­to­rė Dai­va Če­pa­no­nie­nė (18)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Dai­va Če­pa­no­nie­nė
Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos vėl lau­kia po­ky­čiai. Pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Drau­ge­lis pa­ra­šė pra­šy­mą at­leis­ti jį iš mo­kyk­los va­do­vo pa­rei­gų.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus atos­to­gau­jan­tį ve­dė­ją pa­va­duo­jan­ti Ra­sa Kuc­kai­lie­nė ket­vir­ta­die­nį „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­tvir­ti­no, kad G.Drau­ge­lis nuo lie­pos 17 die­nos nė­ra Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius. Ant­ra­die­nį, tai yra lie­pos 18 die­ną, pra­šy­mą, kad bū­tų pa­skir­ta lai­ki­ną­ja pro­gim­na­zi­jos va­do­ve, pa­tei­kė šios įstai­gos pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Dai­va Če­pa­no­nie­nė (nuotr.). Jos pra­šy­mas pa­ten­kin­tas.

R.Kuc­kai­lie­nė sa­kė, kad G.Drau­ge­lis, pa­tei­kęs pra­šy­mą at­leis­ti iš di­rek­to­riaus pa­rei­gų, to­li­mes­nių sa­vo dar­bo pla­nų ne­at­sklei­dė, kal­bė­jo, kad da­bar jo tiks­las – pail­sė­ti.

Prieš tre­jus me­tus, po to, kai Li­kiš­kė­lių mo­kyk­los di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas lai­mė­jo Jot­vin­gių gim­na­zi­jos va­do­vo kon­kur­są, pro­gim­na­zi­jai lai­ki­nai taip pat va­do­va­vo pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui D.Če­pa­no­nie­nė. 2020 me­tais rug­sė­jo 1-osios šven­tės da­ly­viams bu­vo pri­sta­ty­tas nau­jas di­rek­to­rius G.Drau­ge­lis, iki tol dir­bęs Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je, ku­riai va­do­va­vo nuo 1997 me­tų.

Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vo pos­tas G.Drau­ge­liui bu­vo pa­siū­ly­tas po to, kai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė lik­vi­duo­ti Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą, o veik­las, su­de­ri­nu­si su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, per­kė­lė į Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą.

Pa­si­do­mė­jus, kas at­si­ti­ko, kad va­do­vas pa­si­pra­šė bū­ti at­lei­džia­mas, ar nau­jas pa­siū­ly­mas su­vi­lio­jo, G.Drau­ge­lis pa­sa­kė tik tiek: „Esu lais­vas žmo­gus. Be dar­bo ne­bū­siu.“

Į klau­si­mą, kiek dar Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų šiuo me­tu ne­tu­ri va­do­vų, R.Kuc­kai­lie­nė at­sa­kė, kad va­do­vus šiuo me­tu tu­ri vi­sos.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je jau yra įvy­kęs kon­kur­sas „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Kon­kur­są lai­mė­jo Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je an­glų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­ke dir­ban­ti Re­na­ta Moc­ke­vi­čie­nė. „Vil­čiai“ ji pra­dės va­do­vau­ti nuo rug­pjū­čio 1 die­nos.

„Dre­vi­nu­ko“ dar­že­lio-mo­kyk­los di­rek­to­rei Jur­gi­tai Ka­man­du­lie­nei pas­ku­ti­nė dar­bo die­na bus lie­pos 27 -oji (ji yra lai­mė­ju­si Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos va­do­vo kon­kur­są), ta­da ir bus skel­bia­mas kon­kur­sas di­rek­to­riaus vie­tai už­im­ti.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Puikiai pažįstu buvusį kolegą, žmogų ir, gal būt, draugą. Visi negatyvūs komentarai apie jį rašomi FB yra kliedesiai. Ne taip daug tokių dorų žmonių vaikščioja Alytaus mieste.

  Komentaras

  Prasti atsiliepimai,bet juk vedėjas ir meras tie patys,kurie palsikė ir palaikytų.Tai kokia priežastis trauktis,negi kurs savo UAB,nepavykus susikurt mokykloje.Juk daugelis be rotacijos , jaučiasi kaip savo uabuose,bet pamegink išjudint.

  Komentaras

  Viskam savas laimas, tikiu ir tikėsiu biskas sugrįšta bumerangu. Kaip Daugelis išėjo be savo svitos, be patokimų žmonių? Sugrįžo Draugeliui "visada taip nebus"! Kodėl dabar meras neišmetė prašymo į šiukšlinę? Apgailėtina.

  Komentaras

  Tegul pasako tiesą kodėl išeina. Meras leido 3 metus klestėti blogiui išmetęs pareiškimą į šiukšliadėžę. Tada reikėjo patenkinti prašymą. Kas tiki darbuotojais, juk vadovai visagaliai, meras taip pat. Ateis jums visiems laikas. Lazda turi 2 galus. Kiek dar tokių direktorių visagalių yra. Ne vienas ir ne du, bėga darbuotojai iš jų. Ir kas šiame meiste susimąstys? Niekas! Nes nėra čia kompetetingų asmenų valdžioje. Gėda. Gėda ir už sveikatos sistemą. Sugriausite jūs viską Alytuje. Tik pakuotis daiktus ir palikti kuo greičiau šį intrigų liūną. Sutaupytus milijonus išsiskirstys sau ir saviems.

  Komentaras

  Gal miestas pagaliau išsivaduos nuo malūno ir nuo jo draugelių voratinklio, nuo konkursų vienas iš vieno, nuo draugelių perkėlimų į postus be jokių konkursų

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.