Nr. 99 (13329)

2019-09-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 99 (13329) skaitykite:

 • Prieš sa­vai­tę pa­tvir­tin­tai Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai dar­bo dau­gė­ja
 • Aly­taus ra­jo­ne at­nau­ji­na­mas gat­vių ap­švie­ti­mas
 • Aly­tu­je pri­sta­to­ma Ri­tos Ky­bar­tie­nės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Gam­tos idi­lė”
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­giau­sia nuo­mo­ja­mų skly­pų – že­mės ūkio pa­skir­ties
 • Žem­dir­biai ne­be­ga­lės nau­do­ti kenks­min­go gli­fo­sa­to pik­tžo­lėms nai­kin­ti
 • Dai­va Dau­gė­lie­nė: „Tie­siog toks gy­ve­ni­mas, vis­kas kei­čia­si”
 • Alytaus rajone bus plečiamas vaikų dienos centrų tinklas
 • Kompensuojamas senų katilų keitimas
 • Gy­ven­ti ga­li­ma dve­jo­pai: taip, lyg ste­buk­lų iš vi­so ne­bū­tų, ir taip, lyg vis­kas bū­tų ste­buk­las
 • At­si­svei­ki­no­me su Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu An­ta­nu Kmie­liaus­ku
 • Ne­da­ro­me nie­ko, bet ti­ki­mės ge­ro re­zul­ta­to
 • Ru­duo – pe­da­go­gų įver­ti­ni­mo me­tas
 • Ple­čiant ver­slą spren­džia­mos ir so­cia­li­nės pro­ble­mos
 • Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Pa­tai­sos na­mais
 • Aly­taus ra­jo­ne įren­gi­nė­ja­mi grei­tį ma­ži­nan­tys kal­ne­liai
 • Istorijos pamoka Gardine
Bal­to­ji va­ka­rie­nė (ar­ba „Le Diner en Blanc“) – jau še­še­rius me­tus Lie­tu­vo­je va­sa­ros pa­bai­go­je vyks­tan­tis tarp­tau­ti­nis ren­gi­nys. Gur­ma­nų lau­kia­mas ele­gan­tiš­ka­sis...
Bu­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus pa­va­duo­to­ja, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė įsi­dar­bi­no Aly­taus ap­skri­ties...
Sveika mityba – vis populiaresnė tema ne tik Liet
Įgy­ven­di­nant dar 2018 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­ju­sį veik­ti To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se mo­de­lį, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, kar­tu su de­šim­ty­je Lie­tu­vos ap­skri­čių...
Tar­pu­ka­riu Aly­taus ku­ror­tas bu­vo ži­no­mas Lie­tu­vo­je, net ly­gi­na­mas su Pa­lan­ga ir Drus­ki­nin­kais. Po­il­siau­ti Aly­tu­je po­nios iš Kau­no ir ki­tų mies­tų pa­si­rink­da­vo dėl...
Toks lai­mi­kis pra­džiu­gi­no Lai­mos ir Ro­mo Čer­nių anū­kus Mo­tie­jų ir Kot­ry­ną Ulins­kus. Tie­sa, į miš­ką su die­du­liu Ro­mu vy­ko lap­kri­tį tre­čią gim­ta­die­nį švę­sian­tis Mo­tie­jus,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.