Mo­tie­jus pats ba­ra­vy­kus ro­vė, pats di­džiau­sius ir skai­ty­to­jams ro­do ()

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
grybai
Toks lai­mi­kis pra­džiu­gi­no Lai­mos ir Ro­mo Čer­nių anū­kus Mo­tie­jų ir Kot­ry­ną Ulins­kus. Tie­sa, į miš­ką su die­du­liu Ro­mu vy­ko lap­kri­tį tre­čią gim­ta­die­nį švę­sian­tis Mo­tie­jus, Kot­ry­nai po gry­bin­gus miš­kus brai­džio­ti dar per sun­ku, ji bro­lį pa­lai­kė tik fo­to­se­si­jo­je. Mo­tie­jus pats ba­ra­vy­kus ro­vė, pats di­džiau­sius ir skai­ty­to­jams ro­do.

Kaip tei­gė Lai­ma, vy­ras tu­ri se­nas gry­ba­vie­tes Dau­gų kryp­ti­mi esan­čia­me Ge­di­mi­no miš­ke, ten gry­ba­vo ir šį kar­tą. Pri­ro­vė daug ba­ra­vy­kų, bet kiek jų bu­vo, nė vie­nam ne­ki­lo min­čių su­skai­čiuo­ti.

Čer­niai ba­ra­vy­kų, rau­do­ni­kių, pa­ber­žių, miš­ki­nu­kų ne­ver­da, o su­pjaus­tę la­bai plo­nai ke­pa svies­te, taip pa­ruoš­ti yra gar­džiau­si. Tai­gi ir šį­kart lai­kė­si tra­di­ci­jos – tik ke­pė ir džio­vi­no.

Kiti straipsniai