Nr. 98 (13914)

2023-09-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 98 (13914) skaitykite:

  • So­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­ris stip­res­nis nei tė­vų pra­šy­mai
  • Že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fai ne­pa­keis­ti, bet mo­kė­ti teks bran­giau
  • So­cial­de­mok­ra­tų bul­do­ze­ris stip­res­nis nei tė­vų pra­šy­mai
  • Mo­ky­to­jų sto­vyk­la „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas” – pa­žan­gus žings­nis, pa­de­dan­tis pa­si­reng­ti įdo­mes­niems moks­lo me­tams
  • Dau­gu­mo­je – so­cial­de­mok­ra­tai, opo­zi­ci­jo­je – kol kas ne­su­si­kal­bė­ji­mas
  • Kas da­ro­ma, kad gė­lės Aly­tu­je ne­vys­tų?
  • Va­sa­ros pa­baig­tu­vės Aly­tu­je pa­žy­mė­tos ir mo­te­riš­ko ad­re­na­li­no do­ze, bu­vo ne­di­de­lių eis­mo įvy­kių
  • Vy­tau­tas Bo­gu­šis: „At­ėjo lai­kas ap­si­va­ly­ti nuo so­viet­me­čio pro­pa­gan­di­nio-ide­o­lo­gi­nio pa­vel­do”
  • Ri­ma Abe­čiū­nė: „Bib­lio­te­ka – at­vi­ra ga­li­my­bių ir nau­jų idė­jų vie­ta”
  • Aly­taus mo­kyk­lo­se pra­si­dė­jo moks­lo me­tai, mies­tas pra­žy­do jau­nys­te ir gė­lė­mis
Liepos mėnesį darbuotojų užmokesčio vidurkis įmonėje „Lidl Lietuva“ prieš mokesčius siekė 1898,29 eurus ir buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių didžiųjų šalies prekybos tinklų. Įmonė...
Gy­ven­to­jams, kom­pos­tuo­jan­tiems na­mų ūkiuo­se su­si­da­ran­čias bio­lo­gi­nes at­lie­kas, bus skai­čiuo­ja­mas ma­žes­nis mo­kes­tis už at­lie­kų tvar­ky­mą. To­kia nuo­sta­ta nu­ma­ty­ta...
Globalizacijos ir aktyvaus tarptautinio bendradarbiavimo laikais notariniai vertimai tapo būtinybe. Tais atvejais, kai autentiškumas ir tikslumas yra itin svarbūs, rekomenduojame kreiptis tik į...
Ar jums atrodo, kad jūsų kasdienybė nuobodi ir monotoniška? Vis trumpėjančios dienos, studijos ar darbas, buitis – normalu, kad laikui bėgant rutina nebeteikia malonumo. Tačiau kiekvienas galite...
Neištikimybė – kokia ji bebūtų: fizinė ar emocinė, yra nepaprastai skausminga patirtis, galinti sugriauti meilę ir pasitikėjimą poroje. Tačiau partnerio akyse matoma kaltė ir gailestis gali suteikti...
Dve­jus me­tus vei­kian­tis Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tras – Aly­taus ko­le­gi­jos pa­da­li­nys, ku­ria­me ga­li­ma prak­tiš­kai su­si­pa­žin­ti su gam­tos, tech­no­lo­gi­jų,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.