Mo­ky­to­jų sto­vyk­la „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas” – pa­žan­gus žings­nis, pa­de­dan­tis pa­si­reng­ti įdo­mes­niems moks­lo me­tams (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Mokytojų stovykloje sulaukta svečių – Alytaus kolegijos direktoriaus Sigito Naruševičiaus dešinėje – dr. Simonas Šabanovas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos STEAM stiprinimo programos projekto vadovas, kairėje – viceministras dr. Ramūnas Skaudžius. Nuotr. dešinėje – nuotaikingai trijų dienų veiklai nusiteikusios mokytojos. Alytaus kolegijos nuotr.
Mokytojų stovykloje sulaukta svečių – Alytaus kolegijos direktoriaus Sigito Naruševičiaus dešinėje – dr. Simonas Šabanovas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos STEAM stiprinimo programos projekto vadovas, kairėje – viceministras dr. Ramūnas Skaudžius. Nuotr. dešinėje – nuotaikingai trijų dienų veiklai nusiteikusios mokytojos. Alytaus kolegijos nuotr.
Dve­jus me­tus vei­kian­tis Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tras – Aly­taus ko­le­gi­jos pa­da­li­nys, ku­ria­me ga­li­ma prak­tiš­kai su­si­pa­žin­ti su gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos moks­lų dės­niais ir nau­jau­siais iš­ra­di­mais, sa­va­ran­kiš­kai eks­pe­ri­men­tuo­ti ir kur­ti. Šiuo­lai­kiš­kai įreng­to­se ke­tu­rio­se cen­tro la­bo­ra­to­ri­jo­se – bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos, fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos, IT / ro­bo­ti­kos bei spe­cia­li­zuo­tos, ati­tin­kan­čios re­gio­no po­rei­kius, Mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo – ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ini­cia­ty­vu­mo, ver­slu­mo ir ly­de­rys­tės ug­dy­mui. For­muo­ja­ma nau­ja ino­va­ci­jų kul­tū­ra. STE­AM cen­tre taip pat yra su­da­ro­mos ga­li­my­bės to­bu­lin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją re­gio­no mo­ky­to­jams. Rug­pjū­čio 28–30 die­no­mis su­reng­ta mo­ky­to­jų va­sa­ros sto­vyk­la „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas“ pla­čiai pa­sklei­dė ži­nių ak­tu­a­liau­sio­mis šio laik­me­čio te­mo­mis.

Eks­pe­ri­men­tai vy­ko vi­so­se ke­tu­rio­se cen­tro la­bo­ra­to­ri­jo­se

Sto­vyk­los ati­da­ry­me kal­bė­jęs Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius ak­cen­ta­vo: „Ne­pa­mirš­ki­me, kad mes jau­ną žmo­gų ren­gia­me ne ko­kiai nors spe­cia­ly­bei, bet gy­ve­ni­mui. Jį rei­kia ruoš­ti vi­sa­pu­siš­kai – pe­da­go­giš­kai, psi­cho­lo­giš­kai, di­dak­tiš­kai, da­ly­kiš­kai. Mo­ky­to­jo ko­mu­ni­ka­ci­niai ge­bė­ji­mai, jo pri­ėji­mas prie vai­ko, šio pra­kal­bi­ni­mas – taip pat la­bai svar­būs da­ly­kai. Mes jau ne pir­mus me­tus ieš­ko­me pa­žan­giau­sių bū­dų, kaip pa­dė­ti pa­si­reng­ti mo­ky­to­jui nau­jiems moks­lo me­tams. Pir­mą kar­tą su­jun­gė­me vi­sas veik­los kryp­tis bei idė­jas į mo­ky­mų pa­le­tę ir su­ren­gė­me tri­jų die­nų mo­ky­to­jų va­sa­ros sto­vyk­lą „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas.“

Aly­taus STE­AM cen­tro ve­dė­ja Va­lė Zda­na­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad STE­AM cen­tro sto­vyk­la veik­loms su­jun­gė dau­giau nei 60 Aly­taus, Birš­to­no, Kau­no mies­to bei Aly­taus, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Va­rė­nos, Tra­kų, Šven­čio­nių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių gim­na­zi­jų, pro­gim­na­zi­jų mo­ky­to­jų.

Pa­svei­kin­ti Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre su­si­rin­ku­sių mo­ky­to­jų ir pa­si­kal­bė­ti su jais apie ug­dy­mo tu­ri­nio at­nau­ji­ni­mo rei­ka­lus at­vy­ko Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras dr. Ra­mū­nas Skau­džius.

Apie STE­AM ug­dy­mo stip­ri­ni­mą, pa­grin­di­nes kryp­tis kal­bė­jo dr. Si­mo­nas Ša­ba­no­vas, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos STE­AM stip­ri­ni­mo pro­gra­mos pro­jek­to va­do­vas.

Kaip pa­ste­bė­jo ko­le­gi­jos va­do­vas S.Na­ru­še­vi­čius, mes daž­nai žval­go­mės į už­sie­nio ša­lis, ypač Skan­di­na­vi­jos, kaip pa­žan­gias, ak­ty­viai ver­ti­nan­čias pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­ją, bet, daž­niau­siai dėl sklai­dos trū­ku­mo, ne­įver­ti­na­me sa­vų moks­li­nin­kų kom­pe­ten­ci­jų. Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Šiau­lių aka­de­mi­jos do­cen­tės dr. Vio­le­tos Šle­kie­nės moks­li­nių ty­ri­mų te­ma­ti­ka – STE­AM ug­dy­mas aukš­to­jo­je ir ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­je, ji yra iš­lei­du­si su šia veik­la su­si­ju­sių kny­gų. Sto­vyk­los da­ly­vius do­cen­tė V.Šle­kie­nė su­pa­žin­di­no su ino­va­ty­viais da­ly­kais, kal­bė­jo apie ty­ri­nė­ji­mais grįs­tą STE­AM ug­dy­mą, dar­naus / tva­raus vys­ty­mo­si prin­ci­pus ir jų re­a­li­za­vi­mo ga­li­my­bes STE­AM ug­dy­me.

Mo­ky­to­jai iš­gir­do nau­jų ži­nių apie dirb­ti­nio in­te­lek­to prie­mo­nių tai­ky­mą pa­mo­ko­je, ku­rias per­tei­kė dr. Sau­lius Prei­dys, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Elek­tro­ni­nių mo­ky­mų tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas. So­cia­li­nės in­ži­ne­ri­jos hib­ri­di­nių sche­mų pa­nau­do­ji­mas ki­ber­ne­ti­nė­se ata­ko­se – To­mo Vi­lei­kio, UAB „TO­WI“ di­rek­to­riaus gvil­den­ta te­ma.

Pa­tir­ti­mi da­li­jo­si ir sa­vi, Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai: ki­ne­zi­te­ra­pi­jos už­si­ė­mi­mus „STE­AM: apie per­trau­kas mo­kyk­lo­je ki­taip“ ve­dė Vir­gi­ni­ja Kas­ciuš­kė, Aly­taus ko­le­gi­jos Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jų pro­gra­mos ab­sol­ven­tė.

Ne tik te­ori­jos pa­skai­tų klau­sė­si Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre trims die­noms įsi­kū­rę Lie­tu­vos re­gio­nų ug­dy­mo įstai­gų mo­ky­to­jai, bet at­li­ko eks­pe­ri­men­tus vi­so­se ke­tu­rio­se cen­tro la­bo­ra­to­ri­jo­se. Kaip tei­gė ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius, bu­vo su­da­ry­tos ga­li­my­bės pra­mo­ni­nė­je erd­vė­je ste­bė­ti ga­my­bos skait­me­ni­za­vi­mo ir ro­bo­ti­za­vi­mo pro­ce­są AB „MV GROUP pro­duc­tion“.

 

Su­teik­ta ži­nių, pa­ro­dy­ta di­de­lė pa­gar­ba mo­ky­to­jui

Ko­kius įspū­džius iš tris die­nas vy­ku­sių nau­jo mo­de­lio mo­ky­mų „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas“ iš­si­veš Dzū­ki­jos re­gio­no mo­ky­to­jai į sa­vas mo­kyk­las?

Birš­to­no gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­du­tė Ber­teš­kie­nė aly­tiš­kių su­reng­tą sto­vyk­lą pa­va­di­no pras­min­ga ir rei­ka­lin­ga. „Daž­nai ten­ka da­ly­vau­ti pe­da­go­gams skir­tuo­se se­mi­na­ruo­se, mo­ky­muo­se, bet to­kia­me gau­sia­me nau­din­gų veik­lų, ku­rios pa­si­tar­naus mū­sų dar­be, esu pir­mą kar­tą. Or­ga­ni­za­to­riams dė­ko­ju už la­bai sklan­džiai su­dė­lio­tas veik­las, ap­gal­vo­tą kiek­vie­na smul­kme­ną. Iš tie­sų pa­ro­dy­ta di­džiu­lė pa­gar­ba mo­ky­to­jams. Pa­kvies­ti įdo­mūs lek­to­riai, pa­skai­tos ne­nu­obo­džios. As­me­niš­kai aš iš kiek­vie­no pa­si­sė­miau sau rei­ka­lin­gų da­ly­kų“, – tei­gė V.Ber­teš­kie­nė.

Va­rė­nos „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Sal­die­nė Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre jau yra bu­vu­si anks­čiau. „Pa­va­sa­rį la­bo­ra­to­ri­jo­je ap­si­lan­kiau su pir­mo­kais, man ir mo­ki­niams tai, ką pa­ma­tė­me, la­bai pa­ti­ko. Kai pa­sie­kė ži­nia apie sto­vyk­lą mo­ky­to­jams, ne­dve­jo­da­ma už­si­re­gist­ra­vau. Fan­tas­tiš­ka, man taip vis­kas čia pa­ti­ko, vi­si už­si­ė­mi­mai, lek­to­riai, šei­mi­nin­kų pri­ėmi­mas, ap­skri­tai vi­sa ko­le­gi­ja. La­bai ge­ra, gra­žu, įdo­mu. Vis­ką, kas ma­ne su­do­mi­no sto­vyk­lo­je, tai­ky­siu sa­vo dar­be. Pa­ti­kė­ki­te, daug vis­ko pa­si­žy­mė­jau, nes ir ko­le­gės skam­bi­na, lau­kia ir joms pra­ver­sian­čių ži­nių“, – džiau­gė­si mo­ky­to­ja N.Sal­die­nė.

Tra­kų ra­jo­no Rū­diš­kių gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja Ag­nė Leš­čins­ky­tė taip pat pri­ta­rė, kad prieš nau­jus moks­lo me­tus su­reng­ti mo­ky­mai ak­tu­a­lūs ir kad vi­sas pa­teik­tas idė­jas, jas šiek tiek ati­tin­ka­mai pa­ko­re­ga­vus ga­li­ma pri­tai­ky­ti sa­vo dar­be.

Aly­tiš­kei, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei, che­mi­jos mo­ky­to­jai Re­na­tai Ono­nig­vei nie­ka­da ap­skri­tai ne­te­ko da­ly­vau­ti to­kio­se sto­vyk­lo­se, tad įdo­mu bu­vo iš­girs­ti jos nuo­mo­nę. „Pa­ti­ko, daug įvai­rių veik­lų ir vi­sos jos – ak­tu­a­lios, šį laik­me­tį at­spin­din­čios pa­skai­tos, pa­vyz­džiui, apie dirb­ti­nį in­te­lek­tą, ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą, STE­AM sam­pra­tą. Iš tie­sų ver­tin­gos ir ak­tu­a­lios te­mos, džiau­giuo­si, kad čia esu“, – sa­kė R.Ono­nig­vė.

Ir ki­tos sto­vyk­los da­ly­vės tei­gė, kad iš pui­kių lek­to­rių pa­si­sė­mė nau­jų, svar­bių ži­nių ir tu­rės kuo pa­pil­dy­ti, pa­į­vai­rin­ti pa­mo­kas.

Mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jos me­to­di­nin­kė Ma­ry­tė Šums­kie­nė, api­ben­drin­da­ma sto­vyk­la­vu­sių mo­ky­to­jų min­tis, re­ziu­ma­vo: „Su­tin­ku su mo­ky­to­jų min­ti­mis, sto­vyk­la ak­tu­a­li ir nau­din­ga pe­da­go­gams. Tie mū­sų ve­da­mi prak­ti­niai už­si­ė­mi­mai, ku­riuo­se per edu­ka­ci­ją, me­nus su­si­pi­na prak­ti­nis dar­bas, tech­no­lo­gi­jos yra la­bai „sty­miš­kas“ mo­de­lis, kas ir su­tei­kia nau­din­gos prak­ti­kos.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.