Nr. 97 (13327)

2019-08-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 97 (13327) skaitykite:

 • Vil­ma Kli­ma­vi­čie­nė: „Že­mės me­nas ga­li bū­ti ku­ria­mas vi­sur: gam­to­je, par­ke, mies­te”
 • Nuo rug­sė­jo 1-osios Aly­tu­je įsi­ga­lio­ja vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tų tvar­ka­raš­čių pa­kei­ti­mai
 • Jo­no ba­ra­vy­kai – rink­ti­niai ir šva­riai nu­va­ly­ti dar miš­ke
 • Gry­bams pa­tin­ka ir agur­kų kai­my­nys­tė
 • Tikra teisybė apie mokyklą
 • Se­nu­kai.lt: pri­sta­ty­ti į Aly­tų ar Lon­do­ną – šian­dien ne­bė­ra svar­bu
 • „Tan­de­mas – Star­fish tau­rė 2019”
 • „Pats ge­riau­sias jaus­mas, jog ga­li tra­so­je lėk­ti to­kiu grei­čiu, ko­kiu tik ma­nai, kad su­val­dy­si mo­to­cik­lą”
 • Ko­va dėl Pu­nios ši­lo tę­sia­si – Vy­riau­sy­bei įteik­ta pe­ti­ci­ja su 15 tūks­tan­čių pa­ra­šų, įsa­ky­mas stab­dy­ti re­zer­va­to plėt­rą ap­skųs­tas teis­mui, ši­lo gin­ti sto­jo iš­ki­lūs moks­li­nin­kai
 • Tie­sos ir lais­vės ke­ly­je
 • Lais­vė sa­vai­me nė­ra duo­ty­bė 
Aly­tiš­kis Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai de­šimt­me­tį pa­tal­pas nuo­mo­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g.12, iš ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios...
Aly­taus ra­jo­no Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos Ūd­ri­jos kai­mo Bi­ru­tės gat­vė bu­vo as­fal­tuo­ta be­veik prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Per tą lai­ką as­fal­to dan­ga stip­riai su­si­dė­vė­jo,...
Aly­taus mies­to va­do­vai prieš ke­lias sa­vai­tes pa­ti­ki­no spor­to ben­druo­me­nę, kad kol kas jo­kių spren­di­mų dėl Spor­to mo­kyk­los ne­pri­im­ta. Jie ti­ki­si, kad pa­vyks įvai­rių spor­to...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį 22 va­lan­dą 50 mi­nu­čių Aly­taus ra­jo­ne, Dau­guo­se, ben­dra­bu­čio kie­me, ras­tas 2009-ai­siais gi­męs ber­niu­kas. Jis dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų at­vež­tas į...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.