Pro ben­dra­bu­čio lan­gą iš­kri­to de­šimt­me­tis

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Rugpjūtis 27
policija
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį 22 va­lan­dą 50 mi­nu­čių Aly­taus ra­jo­ne, Dau­guo­se, ben­dra­bu­čio kie­me, ras­tas 2009-ai­siais gi­męs ber­niu­kas. Jis dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų at­vež­tas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, ne­tru­kus iš­ga­ben­tas į Kau­no kli­ni­kas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vai­kas iš­kri­to pro lan­gą iš ket­vir­to aukš­to.

Ne­lai­mė at­si­ti­ko Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je, esan­čia­me Dau­gų eže­ro pa­kran­tė­je, čia vei­kian­čios jau­nų­jų spor­ti­nin­kų sto­vyk­los me­tu.

Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, ber­niu­kai va­ka­re, po tre­ne­rių ap­žiū­ros prieš mie­gą, su­ma­nė pa­žais­ti slė­py­nių, vie­nas jų pa­si­slė­pė ant ket­vir­to ben­dra­bu­čio aukš­to pa­lan­gės. Kaip įta­ria­ma, tuo me­tu ir įvy­ko ne­lai­mė.

Į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ras­tas ben­dra­bu­čio kie­me ant že­mės de­šimt­me­tis nė­ra Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jas. Jo gy­ve­na­mo­ji vie­ta ne­at­sklei­džia­ma.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, vai­kas iš įvy­kio vie­tos bu­vo at­vež­tas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, ne­tru­kus iš­ga­ben­tas į Kau­no kli­ni­kas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, jam yra lū­žę stu­bu­ro ir kak­lo slanks­te­liai.

Dėl šio įvy­kio ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas ap­lin­ky­bių tiks­li­ni­mas. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.