Spor­tiš­kiau­sia­me Lie­tu­vos mies­te – pro­tes­to ak­ci­ja prie Spor­to mo­kyk­los Bal­ti­jos ke­lio ju­bi­lie­jaus die­ną

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (3)
2019 Rugpjūtis 27
Sporto mokykla
Sporto mokyklą bendruomenė apjuosė rankomis.   Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Aly­taus mies­to va­do­vai prieš ke­lias sa­vai­tes pa­ti­ki­no spor­to ben­druo­me­nę, kad kol kas jo­kių spren­di­mų dėl Spor­to mo­kyk­los ne­pri­im­ta. Jie ti­ki­si, kad pa­vyks įvai­rių spor­to sri­čių at­sto­vams, ku­rie da­bar tre­ni­ruo­ja­si šio­je mo­kyk­lo­je, pa­siū­ly­ti ge­res­nes są­ly­gas – lais­vų pa­tal­pų tu­rė­tų at­si­ras­ti įvyk­džius švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką.

Penk­ta­die­nio pa­va­ka­ry­je prie Spor­to mo­kyk­los su­si­rin­kę tre­ne­riai, mo­kyk­los auk­lė­ti­niai ir jų tė­vai ne­at­ro­dė la­bai ra­mūs dėl įstai­gos at­ei­ties. Čia su­reng­ta pro­tes­to ak­ci­ja „Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mui – stop: ap­ka­bin­ki­me Aly­taus spor­to me­ką“. Nei mies­to va­do­vai, nei ta­ry­bos na­riai ak­ci­jo­je ne­pa­si­ro­dė, ta­čiau lei­di­mas jai bu­vo duo­tas. Prie mo­kyk­los su­si­rin­ko apie pu­sė šim­to aly­tiš­kių, bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai prieš pa­sta­to par­da­vi­mą.

Bu­vęs dziu­do im­ty­ni­nin­kas, o da­bar čia be­si­tre­ni­ruo­jan­čių vai­kų tė­vas Da­lius Sin­ke­vi­čius sa­kė pa­si­gen­dan­tis dia­lo­go su val­džios at­sto­vais, at­ro­do, tar­si kaž­kas bū­tų da­ro­ma už akių – iš pra­džių vie­šai pa­skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja, o pas­kui puo­la­ma ją pa­neig­ti. Jo ma­ny­mu, Spor­to mo­kyk­lą šia­me pa­sta­te ga­li­ma iš­sau­go­ti, te­rei­kia kal­bė­tis.

Spor­ti­nin­kai sa­ko tvar­kan­tys pa­sta­tą sa­vo jė­go­mis ir pa­si­ren­gę tai da­ry­ti at­ei­ty­je, ta­čiau no­rė­tų ga­ran­ti­jų, kad po me­tų ar dve­jų klau­si­mas vėl ne­iš­kils. Dziu­do tre­ne­ris Ze­nius Ven­ce­vi­čius ne­sle­pia emo­ci­jų: „Leis­ki­te man pa­ga­liau dirb­ti sa­vo dar­bą, nes vi­są gy­ve­ni­mą rū­pi­nau­si ba­ze šio­je mo­kyk­lo­je. Įren­gė­me ge­riau­sią dziu­do sa­lę Lie­tu­vo­je, Aly­tu­je vie­šė­ję ja­po­nai pui­kiai įver­ti­no šios spor­to ša­kos per­spek­ty­vas mū­sų mies­te. Re­mon­tuo­ja­me vi­dų, per­ka­me in­ven­to­rių, spe­cia­lius tre­ni­ruok­lius, ku­rie bū­ti­ni re­zul­ta­tams siek­ti. Aš jau ne­su­skai­čiuo­ju, kiek pa­da­ry­ta sa­vo jė­go­mis, kiek įdė­ta lė­šų. Da­bar pa­gal­bą jau siū­lo ir bu­vę mo­ki­niai. Jei rei­kės, ir iš­orę su­si­tvar­ky­si­me. Te­gul tik lei­džia mums tvar­ky­tis, kad ir pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį, čia ge­ros są­ly­gos tre­ni­ruo­tis“, – sa­kė Z.Ven­ce­vi­čius.

Nors mies­to va­do­vai ne kar­tą vie­šai tvir­ti­no, kad są­ly­gos mo­kyk­lo­je vai­kams pras­tos, pa­žei­džia­mos hi­gie­nos nor­mos, trūks­ta ven­ti­lia­ci­jos, ta­čiau tre­ne­riai ma­no ki­taip. Pa­klaus­ti, ar su­tik­tų per­si­kel­ti į ge­res­nes, nau­jes­nes pa­tal­pas, tar­kim, kaž­ku­rio­je re­no­vuo­to­je mo­kyk­lo­je, jie sa­ko, kad su ta są­ly­ga, jog „bū­tų per­kel­tas ir pu­šy­nas, ir mies­to cen­tras“.

De­ja, pui­kio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si Spor­to mo­kyk­la tik­rai dau­gy­bę me­tų nė­ra re­gė­ju­si šiuo­lai­kiš­kos re­no­va­ci­jos, skir­tin­gai nei ki­tos švie­ti­mo įstai­gos. „Ko­dėl po­li­ti­kai nie­ko ne­da­rė anks­čiau, ne­in­ves­ta­vo, tar­si lauk­ta, kol bus pri­ei­ta prie to, kas yra da­bar?“ – klau­sia jau­nų­jų spor­ti­nin­kų tė­vai.

Pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vęs tre­ne­ris Dai­nius Cim­bo­las sa­kė pa­sta­tą no­rin­tis iš­sau­go­ti ne to­dėl, kad tai yra jo dar­bo­vie­tė, o dėl to, kad yra įsi­ti­ki­nęs: vi­suo­me­ni­niai pa­sta­tai tu­ri tar­nau­ti vi­suo­me­nei, o ne ke­liems iš­rink­tie­siems.

Jis pri­mi­nė, kad šiuo me­tu Spor­to mo­kyk­lo­je spor­tuo­ja dziu­do spor­ti­nin­kai, bok­si­nin­kai, fut­bo­li­nin­kai, šach­ma­ti­nin­kai, orien­ta­ci­nin­kai, ir vie­tos už­ten­ka vi­siems. „Mes ne­no­ri­me vėl kaž­kur kraus­ty­tis“, – tei­gė D.Cim­bo­las.

Iš­sa­ky­da­mi sa­vo no­rą, kad Spor­to mo­kyk­los pa­sta­tas bū­tų šiuo­lai­kiš­kai su­tvar­ky­tas, o ne par­duo­tas, tre­ne­riai, vai­kai, jų tė­vai, juos pa­lai­kan­tys aly­tiš­kiai pa­sta­tą sim­bo­liš­kai ap­ka­bi­no ran­ko­mis. Ak­ci­jai pa­si­rink­ta rug­pjū­čio 23-io­ji, kai Lie­tu­vo­je mi­nė­tas Bal­ti­jos ke­lio 30-me­tis.

Sporto mokyklą bendruomenė apjuosė rankomis.   Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.

  Komentaras

  Įtarimai antradienį pareikšti Alytaus miesto tarybos narei, savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkei Laurai Radzevičiūtei. Į miesto tarybą ji buvo išrinkta Lietuvos centro partijos sąraše, nors su minėtos partijos pirmininku, Lietuvos Respublikos seimo nariu Nagliu Puteikiu pastaruoju metu, turi ir teisinių ginčų.
  Kaip mūsų portalui patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė, dėl L. Radzevičiūtės veiksmų, dėl galimo dokumentų klastojimo, pradėtas tyrimas Druskininkų policijos komisariate.

  Save visuomenininke vadinančiai politikei paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

  Alytaus gidas. lt žiniomis, ikiteisminį tyrimą dėl L. Radzevičiūtės kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai.

  Komentaras

  Pirmi valdyme per pirmą pusmetį ir net per dauk klaidų lygiose vietose. Valdantys socdemai su konservatoriais kaip partijos reiklumo sau nei savo deleguotiems nerodo. O tai miestą pagrinde valdžiusios ar prie valdžios būnančios partijos. Jokio progreso valdyme. Kaip Nepriklausomybės pradžioj stvert, taip ir. Klausimas ko tokie iš vis į valdžią eina? Praktiškai be asmenybių. Imt valdią per rinkimus dar susidelioja per primityvias schemas. Dirbt miestui net kaip priešiški. Nes nesunkiai buvo galima miesta užvest į sėkmingą vystymą ir per paskutinį pusmetį. Per šiuos neįmanoma.

  Komentaras

  Tai, kad būsimam tarybos posėdžiui tik dėl švietimo pertvarkos siūlymas tik darbo grupę sudaryt. Vėl nežinia į priekį ir kiek laiko tai tęsis? Nors nuo anos kadencijos atlikta švietimo auditas. Kur reaguojant liepos mėnesį galėjo teikt tvirtint tarybai ir dabar būt aišku. Trumpiau nesugeba ir tik imitacija... Per ką tik problemos padidėję... Ir greiti kur greituoju būdu pasinaudot. Klaidos lygiose vietose. Drąsūs, kad į postus eina kur nesugeba. Kaip ir tie kurie už juos balsavo. Dabar, kaip bausmė už pilietinį pasyvumą. Vietoj sutelkiančių strategijų visuomenės supriešinimo energija.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.